Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 12 december 2005 - Straatsburg Uitgave PB

11. Regeling van de werkzaamheden
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. Aan de orde is de definitieve ontwerpagenda die door de Conferentie van voorzitters is opgesteld overeenkomstig artikel 130 en 131 van het Reglement tijdens haar vergadering van donderdag 8 december 2005.

- Woensdag:

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz (PSE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, ik heb een verzoek in verband met de agenda van woensdag. Het gaat over de uitspraken van de Iraanse president Ahmadinejad. Ik vind dat óf u als Voorzitter van het Parlement óf de fungerend voorzitter van de Raad een standpunt moet innemen over de uitspraken die de president van Iran de afgelopen dagen heeft gedaan. Ik acht het onaanvaardbaar dat een staatshoofd min of meer onverbloemd en openlijk uitspraken doet die het bestaansrecht van een land, van een heel volk, ter discussie stellen en er regelrecht toe oproept de vrede in de regio te verbreken (applaus) en de deur voor het geweld in de regio wijd open te zetten. Laat ik namens mijn fractie dít zeggen – en ik geloof dat ik uit het applaus mag afleiden dat ik misschien bij wijze van uitzondering voor alle afgevaardigden kan spreken: iemand die zich tegenover een land als Israël uitlaat zoals de Iraanse president heeft gedaan, schendt de fundamentele rechten en regels van de internationale gemeenschap. Ik vind dat een multinationaal parlement als het onze dat in de scherpste bewoordingen moet veroordelen. Wij verwachten van de fungerend voorzitter van de Raad dat hij namens de Raad van staatshoofden en regeringsleiders hetzelfde doet.

(Applaus)

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, wellicht is in de vertaling verloren gegaan dat het verzoek van fractievoorzitter Schulz is, dat de fungerend voorzitter van de Raad woensdag in zijn verklaring op deze kwestie ingaat en namens de Raad een duidelijk standpunt inneemt.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. Goed, ik zal het verzoek van de heer Schulz dus overbrengen aan het voorzitterschap van de Raad, zodat deze er in zijn verklaring rekening mee kan houden, maar we brengen geen formele wijziging aan in enig agendapunt.

- Donderdag:

De Alliantie voor Liberalen en Democraten voor Europa Fractie heeft verzocht de titel van het debat “Gevangenhouding van monniken en sluiting van een klooster in Tibet” te vervangen door “Situatie van de mensenrechten in Tibet en Hongkong”.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson (ALDE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil het verzoek graag heel kort motiveren. Mijn fractie heeft zich sterk gemaakt voor een ontwerpresolutie met betrekking tot Hongkong gezien de recente uitspraken van de regering aldaar, waaruit kan worden afgeleid dat het algemeen kiesrecht geen stap dichterbij komt. Het Parlement weet ongetwijfeld dat er tien dagen geleden in Hongkong een massale demonstratie heeft plaatsgevonden, waarbij de bevolking stemrecht voor iedereen en volledige democratie eiste. In het verleden heeft het Parlement de bewoners van Hongkong altijd gesteund en dit lijkt mij een goede gelegenheid om dat opnieuw te doen.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, wij willen dit verzoek steunen. Als we het over actuele kwesties hebben, dan hoort dit onderwerp daar zeker bij, zoals wordt bevestigd door de demonstraties waarnaar de heer Watson verwees. Het is voor ons een bittere teleurstelling dat de ontwikkelingen in Hongkong niet gaan zoals we ons hadden voorgesteld en zoals ook deels door de regering van de Volksrepubliek China was toegezegd. Het gaat beslist niet om een maatregel die zich tegen China of tegen de Volksrepubliek richt. Wij willen de bevolking van Hongkong steunen in haar gerechtvaardigde streven naar democratie. China zou moeten inzien dat dit streven om in Hongkong een democratie op te bouwen ook voor China zelf grote voordelen met zich meebrengt. Daarom steunen wij dit verzoek.

(Het Parlement keurt het voorgestelde amendement goed)

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. De Fractie van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa heeft ook het verzoek ingediend de titel van het debat over “Ethiopië” te vervangen door “Ethiopië en nieuwe grensconflicten”, aangezien het wordt gehouden in het kader van de debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson (ALDE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, mijn fractie stelt voor om de titel te veranderen in “Ethiopië en nieuwe grensconflicten”. Het Parlement weet dat de problemen in deze regio niet alleen betrekking hebben op Ethiopië, maar ook in zeer sterke mate op andere grensconflicten in het gebied. Daarom lijkt het ons goed het bereik van de resolutie te vergroten.

 
  
  

(Het Parlement willigt het verzoek in)

(De agenda wordt aldus vastgesteld)(1)

 
  

(1)Voor overige amendementen op de agenda: zie notulen.

Juridische mededeling - Privacybeleid