Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Mandag den 12. december 2005 - Strasbourg EUT-udgave

12. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager. Jeg giver fortrinsret til de medlemmer, der endnu ikke har talt.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Jeg vil gerne have lov til at udtrykke glæde over, at Sakharov-prisen for tankefrihed er tildelt "Damas de Blanco", der er en bevægelse af cubanske kvinder, der på fredelig vis kæmper for national og international støtte til indførelse af en generel benådningsordning i Cuba.

Jeg har personligt modtaget detaljerede oplysninger om indsatsen fra mødre og koner til politiske fanger fra fru Gisela Sánchez Verdecia, der er gift med den cubanske fange Antonio Díaz Sánchez, som jeg på symbolsk vis har adopteret sammen med mine kolleger i Europa-Parlamentet Peter Šťastný og Milan Gaľo. Denne heroiske kvinde kæmper for sin mand, der afsoner en dom på 20 års fængsel, og hvis sundhedstilstand er kritisk på grund af umenneskelig behandling. Jeg vil gerne udtrykke min dybeste solidaritet med denne gruppe af cubanske kvinder i deres tapre kamp for frigivelsen af alle politiske fanger.

Jeg håber, at Europa-Parlamentet ikke kun vil bruge Sakharov-prisen som et middel til at øge bevidstheden om Cubas manglende overholdelse af menneskerettighedserklæringen. Jeg opfordrer Parlamentet til fortsat at presse på for hurtigst muligt at få demokratiet genindført i Cuba.

 
  
MPphoto
 
 

  Yannick Vaugrenard (PSE). - (FR) Hr. formand, det britiske formandskab har forelagt sine specificerede forslag til finansielle overslag for 2007-2013. Vi frygtede det værste, og vores frygt viste sig at være berettiget.

Efter ni måneders arbejde i det midlertidige udvalg om de finansielle overslag var Europa-Parlamentet nået frem til et acceptabelt kompromis, der gjorde de muligt at sikre Europa en ambitiøs og sammenhængende fremtid. Modsat foreslår Tony Blair drastiske nedskæringer og bringer Unionens projekt i fare. Han angriber strukturfondene, udviklingen af landdistrikterne, ungdommen og kulturen og skaber usikkerhed om globaliseringsjusteringsfondens finansiering. Vi bør nå frem til en moden holdning, der tjener den europæiske integration. Vi bør sætte en stopper for visse medlemsstaters nationale egoisme og utidssvarende fordele. Det Forenede Kongerige bør tage sit bidrag til budgettet op til fornyet overvejelse og ikke blot foreslå kosmetiske ændringer.

Europa er et fælles projekt og ikke en udvekslingspulje. Vi bør også bruge låntagning som et middel til at tilvejebringe de midler, vi har brug for, hvis vores projekt skal lykkes. Det er det europæiske projekt og den nødvendige solidaritet med vores nye partnere, der står på spil.

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Vincenzi (PSE). - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer, cementfragtskibet Margaret sank den 2. december ud for havnen i La Spezia i Poeternes Bugt i Middelhavet. Besætningen blev reddet, og SeaDarQ-systemet viste, at omkring 90.000 liter kulbrinte var sivet ud. Sikkerhedsoperationen vil koste mindst 2 millioner euro, og arbejdet vil fortsætte i nogle måneder.

Redningstjenesten ydede en god og professionel indsats, men der er imidlertid et presserende behov for en skrappere kontrol, da skibet var en rustbunke, der var registreret hos det ukrainske skibsregister, og som havde papirerne i orden. Muligheden for at gennemføre efterfølgende tekniske undersøgelser for at fastslå årsagerne til ulykken og placere et ansvar skal derfor revideres, og i dette tilfælde skal den også overvejes inden for rammerne af den politiske Erika II-pakke, så man ærligt kan sige, at de ansvarlige for kontrollerne selv bliver kontrolleret.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI). - (FR) Hr. formand, mine damer og herrer, selv om betænkningen om beskyttelse af min kollega, Bruno Gollnischs privilegier og immunitet vil blive drøftet om et øjeblik, vil jeg tillade mig at tage et særligt spørgsmål op.

Sidste uge tilkendegav den franske premierminister, hr. de Villepin, med kraft og overbevisning, at det ikke tilkom lovgiveren at fastlægge den historiske sandhed. Han sagde, at der ikke findes nogen officiel historie i Frankrig. Nogle dage senere fremsatte statschefen, Jacques Chirac, en tilsvarende udtalelse, idet han sagde, at der ikke findes nogen officiel historie i Republikken, det er ikke loven, der skal skrive historien, det er historikernes opgave.

Men hvad er det så, de politiske og dømmende myndigheder anklager Bruno Gollnisch for? De anklager han for at have sagt nøjagtigt det samme nogle måneder tidligere, nemlig at det er historikernes opgave at undersøge spørgsmålene vedrørende Anden Verdenskrig, selv om det ikke falder i god jord hos nogle af mine franske kolleger, der optræder som et selvbestaltet tankepoliti og ikke viger tilbage for at udøve et uacceptabelt politisk pres for at få ophævet Bruno Gollnischs immunitet.

Jeg må derfor indtrængende opfordre Dem, mine damer og herrer, til ikke at gå over grænsen til det absurde ved at vedtage denne betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL). - (EL) Hr. formand, jeg vil gerne gøre opmærksom på en episode, der fandt sted i sidste uge i Miami, USA, som jeg mener, vi som parlament bør tage stilling til.

En 44-årig amerikaner, der er tidligere psykiatrisk patient, skulle rejse med fly sammen med sin hustru fra Miami til Orlando, da han pludselig, uden nogen forklarlig årsag, følte trang til at komme ud af flyet. Han begyndte at løbe ud af flyet, og en politimand fulgte efter ham og råbte til ham, at han skulle standse. Da passageren ikke adlød, blev han koldblodigt henrettet i passagerområdet. Øjenvidner fortæller, at de hørte op til seks skud.

Det er den anden henrettelse, der finder sted inden for de sidste par måneder, efter den ulykkelige hændelse med den brasilianske statsborger i London. Derfor er vi nødt til at spørge os selv, om det samfund, vi vil skabe, er et samfund, hvor myndighederne skyder først og spørger bagefter. Vi er ved at skabe en usund stemning af frygt hos borgerne, som vil medføre en negativ udvikling i fremtiden. Derfor mener jeg, at vi her i Parlamentet bør fordømme sådanne handlinger og gøre alt, hvad der står i vores magt, for, at enhver lovgivning, der går igennem Parlamentet, er til borgernes fordel og ikke til fordel for anvendelsen af vold.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE). - (ES) Hr. formand, "Kvinder i Hvidt", der som tidligere nævnt har modtaget Sakharov-prisen, har ikke haft mulighed for at bruge de billetter, som Europa-Parlamentet har givet dem, så de kan komme og hente prisen på onsdag, fordi de ikke har fået tilladelse fra den cubanske regering, hvilket er en skamløs krænkelse af disse menneskers rettigheder samt en tilsidesættelse af ønskerne hos et flertal i Europa-Parlamentet.

Hr. formand, de pågældende personer kan kun nå frem hertil på onsdag, hvis de stiger på et fly i aften. Jeg vil bede Dem om at gøre Deres yderste for at gøre det muligt. Deres eneste forbrydelse består i, at de modigt og fredeligt har kæmpet for at forsvare deres slægtninges rettigheder, og derfor mener jeg, hr. formand, at vi som repræsentanter for Europa-Parlamentet skal gøre vores yderste for, at de kan møde op og modtage Sakharov-prisen på onsdag.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Hr. Salafranca, De kan være forsikret om, at formandskabet og alle instanser i Parlamentet har gjort alt, hvad de kan, for at lægge pres på de cubanske myndigheder og sikre, at denne tilladelse bliver givet. Få minutter før jeg kom ind i salen, talte jeg igen med den nyudnævnte cubanske ambassadør ved EU, som her til morgen har overdraget sine akkreditiver til formanden for Rådet, og jeg håber at kunne tale med den cubanske udenrigsminister i eftermiddag.

Jeg kan ikke garantere resultater, men De kan alle være forsikrede om, at formandskabet har gjort alt, hvad der står i dets magt for at sikre, at vinderne af Sakharov-prisen kan komme til stede for at modtage den.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa (IND/DEM).  - (PL) Hr. formand, de opgaver, som EU har stillet sig selv, omfatter navnlig fremme af en harmoniseret, afbalanceret og bæredygtig udvikling i Fællesskabet samt indførelse af et højt niveau for beskæftigelse og social velfærd, bedre livskvalitet og større økonomisk og social samhørighed samt øget solidaritet mellem medlemsstaterne. Det vil være enhver, der læser denne liste, tilgivet, hvis de tror, at vi snart kommer til at opleve himlen på jord. Men ovenstående vejledende principper har intet at gøre med den faktiske situation, navnlig i lyset af de betydelige nedskæringer, der er foretaget på budgettet. Dette gælder navnlig for situationen i Polen, hvor arbejdsløsheden er på 20 %, og polakker har mistet deres arbejde, fordi man har fjernet hindringerne for den fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital. En sådan arbejdsløshed fører til fattigdom, sult og elendighed, og det hele gøres værre gennem forslag om at forlænge overgangsperioderne. Sådanne spekulationer er virkelig paradoksale her op til jul, navnlig fordi de kristne værdier forkastes sammen med visheden om den sandhed, der gør os fri. Jeg håber, at denne sandhed vil komme frem, og at julen og nytåret vil blive fyldt med håb og kærlighed.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE). - (EN) hr. formand, i lyset af truende budgetkriser og mere og mere deprimerende udsigter for Hongkong-forhandlingerne vil jeg gerne fortælle Parlamentet en EU-solstrålehistorie.

Virksomheder i Europa har kun kunnet registrere internetdomænenavnet ".eu" siden den 7. december, og der er allerede indkommet 100.000 ansøgninger fra hele det europæiske kontinent. Efter min mening viser det, at der er interesse for en europæisk betegnelse for vores virksomheder, og jeg ser frem til mange flere ansøgninger, når borgerne kan registrere individuelt til næste forår.

Som en stolt skotte vil jeg gerne se en specifik skotsk tilstedeværelse i cyberspace, og Deres land, hr. formand, har vist os vejen med betegnelsen "puntCAT", som De for nylig har opnået for Catalonien. Jeg vil gerne tilkendegive min støtte til ".sco"-kampagnen, da en mere omfattende tilstedeværelse af skotsk sprog og kultur i cyberspace kun kan gavne os. Jeg ser frem til, at vi slutter os til Dem, om ikke geografisk, så i cyberspace.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE). - (EN) Hr. formand, for nylig overvågede jeg præsidentvalget i Kasakhstan sammen med en gruppe højtstående britiske politikere og akademikere. Jeg har en vis erfaring i disse sager efter at have overvåget valget i Indonesien sidste år, som formentlig var det mest komplicerede valg, verden nogensinde har oplevet.

Den britiske gruppe kom til den konklusion, at valget i Kasakhstan foregik frit og uden tvang. Adskillige andre grupper fra Belgien, Frankrig, SNG, USA og Indonesien kom til samme konklusion. Talsmanden for en af oppositionskandidaterne sagde efter valget, at oppositionen havde dummet sig ved at koncentrere sig om personer frem for politik.

Vi var helt uenige med OSCE's overvågningsgruppe, der udarbejdede en dyr, afvisende og akademisk højtravende rapport, der fordømte valgprocessen. OSCE modsagde også den tidligere erklæring fra Parlamentets medlemmer efter sidste års parlamentsvalg, hvori de konkluderede, at de kasakhiske vælgere nu er avancerede og ikke længere kan tvinges eller intimideres. Jeg tror, at OSCE-rapporten var påvirket af interne stridigheder om organisationens fremtidige formandskab. Bureaukrater bør ikke forsøge at lege politik eller prøve at diktere, hvem formanden skal være. Det vil bringe OSCE i vanry, hvilket Parlamentet ikke ønsker. Jeg opfordrer nu Parlamentet til at foretage en undersøgelse af OSCE's virksomhed.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Masip Hidalgo (PSE). - (ES) Hr. formand, på egne og på fru Madeiras og hr. Pittellas vegne vil jeg opfordre hr. Blair, som er repræsenteret på Rådets plads, til at rette op på den fornærmelse af vores intelligens og mod de demokratiske værdier i Europa, der ligger i den forskelsbehandlingen i hans finansielle forslag vedrørende regionerne Algarve, Basilicata, Asturias, Murcia, Ceuta og Melilla sammenlignet med tre tyske delstater, tre græske regioner og en østrigsk region, der lider under den samme statistiske virkning, men som får en bedre behandling. Den 20. december i Bruxelles vil vi tale med Dem igen. Lad os håbe, at denne skammelige og uacceptable forskelsbehandling ikke er blevet til noget på det tidspunkt, så vi får mulighed for at lykønske ham.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL). - (PT) Den 30. november meddelte Kommissionen sine forslag til fiskekvoter og dermed forbundne foranstaltninger i 2006 inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik. Rådet skal træffe beslutning om disse forslag inden årets udgang. Kommissionen har sat som mål i videst mulig udstrækning at forene en gradvis genopretning af fiskebestandene med fortsat fiskeriaktivitet. Kommissionens forslag om en reduceret fiskeriindsats ledsages dog ikke af en vurdering af de deraf følgende økonomiske og sociale omkostninger for fiskerne.

Fiskeriet er – især i Portugal – allerede hårdt ramt, bl.a. på grund af de stigende brændstofpriser. Jeg mener derfor, at der hårdt brug, at Fællesskabet træffer foranstaltninger for at sikre erhvervets fremtid, ikke mindst fordi det drejer sig om en fælles politik for indkomststøtte til fiskerne, særlig dem, der udøver mindre kystfiskeri.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (IND/DEM).  - (PL) Hr. formand, for flere dage siden indledte man anlæggelsen af den nordlige gasrørledning. Denne rørledning vil skade de økonomiske interesser i de baltiske lande og de centraleuropæiske lande, herunder Polen, men på trods af protesterne kommer rørledningen til at gå uden om disse lande. Den kommer i stedet til at forbinde Rusland og Tyskland direkte og bringer dermed energiforsyningssikkerheden for en tredjedel af EU i fare.

Anlæggelsen af denne gasrørledning kan forårsage en miljøkatastrofe i Østersøområdet. Lagre af tyske kemiske våben blev dumpet i Østersøen efter Anden Verdenskrig, og de vil blive rodet op under arbejdet med rørledningen. De giftige kemikalier vil forurene Østersøens vande. Selv indgåelsen af aftalen om rørledningen var intet mindre end skandaløs. Ifølge rapporter i medierne bliver Gerhard Schröder formand for selskabets bestyrelse, mens Matthias Warning bliver direktør for selskabet. Frem til 1990 var hr. Warning officer i Stasi, det hemmelige østtyske politi, og det var efter sigende i denne periode, at han lærte Vladimir Putin, som dengang var KGB-agent, at kende. At den tidligere kansler kommer med i et selskab, hvis interesser han forsvarede så højrøstet, er ekstremt mistænkeligt.

Jeg foreslår, at der nedsættes et parlamentarisk udvalg, der skal undersøge sagen vedrørende anlæggelsen af gasrørledningen samt den trussel, som denne udgør for miljøet og for mange EU-medlemsstaters energisikkerhed.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - De er klar over procedurerne, hvorved man formelt anmoder om nedsættelse af et sådant udvalg. Hvis De ønsker at gøre det, ved De hvordan.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). - (DE) Hr. formand, mine damer og herrer, jeg vil gerne benytte lejligheden i dag til at sige noget om den debat, som Kommissionen har anstiftet - og jeg siger bevidst anstiftet - om det østrigske forbud mod hold af vilde dyr i cirkus. I henhold til § 27 i den østrigske dyreværnslov må der ikke holdes nogen form for vilde dyr i cirkus, varietéer eller lignende virksomhed, og de må heller ikke medvirke i forestillinger i sådanne.

Frem for at gratulere Østrig, fordi det gør noget positivt og viser vejen på dette område, reagerede Kommissionen ved at sende den østrigske regering et manende brev, hvori den truede med at bringe det forbud mod hold af vilde dyr i cirkus til fald - som er gældende ikke kun i Østrig, men også til en vis grad i andre af EU's medlemsstater - med den begrundelse, at forbuddet mod, at vilde dyr optræder, ville krænke den fri bevægelighed for tjenesteydelser. Man skulle mene, at dyrebeskyttelse var en værdi af almen interesse, og at det ville være et argument, der retfærdiggør en indskrænkning af den fri bevægelighed for tjenesteydelser.

Traditionelle cirkusser skal ikke baseres på arbejdet med dyrene. Der findes meget berømte cirkusser, som kan trække publikum til uden numre med vilde dyr. Dyrenes beskyttelse og trivsel skal prioriteres, hvad enten vi taler om hold af vilde dyr i cirkus eller de forhold, hvorunder dyr bliver transporteret, som er ubeskrivelige.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - (PT) Portugal er hårdt ramt af virksomhedsflytninger, som forværrer den allerede uhyggeligt høje ledighed, der især rammer kvinder. Denne gang er det den multinationale amerikanske virksomhed Delphi, der lige har meddelt, at den lukker et af sine anlæg, kabelfabrikken i Linhó, som tidligere har beskæftiget ca. 1.200 ansatte, og hvor de sidste 300 nu presses ud i arbejdsløshed. Det sker, samtidig med at den multinationale virksomhed Delphi har hentet et stort overskud ud af sine forskellige fabrikker i Portugal og har haft et samlet overskud på flere millioner euro. Jeg mener derfor, hr. formand, at Rådet og Kommissionen nok en gang skal vise solidaritet med disse arbejdstagere og hurtigst muligt træffe de nødvendige foranstaltninger til at hindre, at ledigheden forværres yderligere, og gøre en ende på de multinationale virksomheders vilde udflytninger fra de forskellige EU-lande, ikke mindst Portugal.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (PSE). - (EN) Hr. formand, som mine italienske kolleger vil være klar over, måtte den internationale fodboldspiller Marc Zoro for et par dage siden forlade fodboldbanen på grund af vedvarende racistiske tilråb. Det er et grimt aspekt af den ellers smukke europæiske sport. Hver dag oplever vi racistiske episoder i alle vores medlemsstater. Nogle af dem er organiserede, andre er enkeltstående. Der er intet land i EU, der går fri af dette fænomen. UEFA og Parlamentets medlemmer er fast besluttet på at udrydde det. I samarbejde med medierne træffer vi praktiske foranstaltninger til at udrydde denne cancer i fodboldsporten.

Italiensk fjernsyn viste for nylig nogle af kampene i sort-hvid i stedet for i farver for at slå fast over for det italienske samfund og hele det europæiske samfund, at vi ikke må tolerere racisme i fodbold. Næste år er der verdensmesterskab - lad os her fra Parlamentet sende det fælles budskab, at vi ikke vil tolerere, at den smukke sport bliver grim.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Pęk (IND/DEM).  - (PL) Hr. formand, mine damer og herrer, da det snart er jul, er det kun ret og rimeligt at ønske alle Parlamentets medlemmer god jul. Jeg ønsker Dem held og lykke, og jeg håber, at ærlighedens og sandhedens ånd vil vejlede os i vores politiske beslutningstagning.

I dag står vi over for det britiske formandskabs forslag, som helt klart går imod de 10 nye medlemsstaters grundlæggende interesser, så vi har intet andet valg end at stille os selv et indgående spørgsmål. Hvordan er det muligt, at et af de rigeste lande i EU, en Union, der stadig udvikler sig, har udtænkt et system, der betyder, at de fattige lande skal give penge til de rige lande, og som betyder, at udviklingsprogrammerne udformes således, at man sikrer, at det er de fattige lande, der skal betale regningen? Polen brugte 150 milliarder for at komme til at overholde EU's krav før tiltrædelsen, og derfor må jeg protestere i ærlighedens, sandhedens og samhørighedens navn. EU kan ikke videreudvikle sig uden solidaritet.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE). - (FR) Mine damer og herrer, jeg ønsker at rette en appel til EU-institutionerne, det være sig Kommissionen, Parlamentet eller Rådet, fordi den italienske kassationsret - som er en af landets øverste dømmende myndigheder - netop i en dom afsagt efter et angreb begået af en italiener mod nogle unge colombianske kvinder har fastslået, at udtrykket "beskidt neger" ikke var en racistisk udtalelse, men blot en almindelig tilkendegivelse af modvilje.

Denne dom er selvsagt særdeles foruroligende. Den foregående taler henviste til en fodboldbane. Den italienske minister for institutionelle reformer, hr. Calderoli, er af den opfattelse, at indvandrerne skal vende tilbage til deres ørken og tale med kamelerne og til junglen og danse med aberne. Vi taler om en minister, der sidder i EU's Ministerråd!

Der er desværre utroligt mange uheldige udtalelser, og vi bør ikke tolerere dem. Der er her tale om noget andet her, hvor en domstol klart undervurderer en racistisk forbrydelse. Jeg finder det yderst foruroligende i forhold til vores historie. Jeg ønsker derfor en reaktion fra vores institutioners side.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Beazley (PPE-DE). - (EN) Hr. formand, tidligt i går morges var jeg til stede ved branden nær Hemel Hempstead - en brand uden fortilfælde. Det er måske værd at bemærke, at der ikke blev rapporteret et eneste dødsfald som følge af denne usædvanlige episode.

Jeg håber, at Kommissionen kan samarbejde med de britiske myndigheder om at undersøge årsagen til branden, så de erfaringer, der høstes, kan komme alle 25 medlemsstater til gode.

Jeg vil gerne på mine vælgeres vegne takke nødtjenesterne - brandmænd, politi og ambulancefolk - og ikke mindst de lokale beboere, der, som De måske kan forestille Dem, udviste stort mod og stor værdighed. De briter, som stod i kø ved benzinstationerne af frygt for benzinmangel, optrådte noget mindre værdigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Giusto Catania (GUE/NGL). - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer, Italien har stået i centrum af dagens forhandling; i kølvandet på Zoro-sagen betragtes det ikke som strafbart at sige "beskidte neger". Det politiske ansvar i alt dette er helt tydeligt. En fodboldspiller løb endda ind på banen med en fascistisk hilsen. Efter min mening drejer dette sig om et klart ansvar hos de politiske myndigheder, som i stigende grad forsøger at kriminalisere indvandringen.

Som eksempel kan jeg nævne en meget alvorlig hændelse, der fandt sted for kun to dage siden: I Italien blev en marokkansk statsborger, der var mistænkt for at være en farlig terrorist, som har været for retten to gange og blevet frikendt begge gange, udvist af Italien, fordi man anså ham for at være en trussel mod den nationale sikkerhed.

Efter min mening er det en alvorlig sag, da vi ikke har præcise oplysninger om, hvor denne marokkanske statsborger endte; det ser ud til, at han nu sidder i et marokkansk fængsel, hvor vi ved, at man ser stort på menneskerettighederne. Jeg mener ikke, at medlemsstaterne skal medvirke til tortur, der udøves i lande uden for EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE). - (EN) Hr. formand, jeg vil gerne tale om WTO's udvidelse.

I november 2005 opsagde det russiske statsejede rørledningsselskab Transneft den langvarige transportaftale med det kasakhiske selskab KazMunaiGaz, da det nu forhandler om køb af aktier i et litauisk olieraffinaderi og en langvarig aftale om olietransport, hvilket synes at være i modstrid med Ruslands planer om udvidelse.

Rusland har for nylig indført et forbud mod import af planteprodukter fra Litauen og nu også fra Polen. Begge straffes åbent for deres støtte til Ukraine. Den berygtede Yukos-sag viser manglen på retsstat, uafhængige domstole, garantier til private virksomheder og forudsigelighed i handelen. Så er der Moskvas beslaglæggelse af de almindelige litauiske borgeres livslange opsparing i 1990.

Disse kendsgerninger sætter spørgsmålstegn ved den troværdighed, Rusland måtte have inden for internationale finans- og forretningsanliggender. Måske mener EU endnu ikke, at Rusland er klar til optagelse i WTO.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Guy-Quint (PSE). - (FR) Hr. formand, jeg skal blot erindre om, at vi for fire uger siden her i Parlamentet drøftede spørgsmålet om de bulgarske sygeplejersker og den palæstinensiske læge, der er fængslet i Libyen. Siden da er afsigelsen af den dom, som de afventer, blevet udskudt til den 31. januar. Vi har siden da erfaret, at EU som led i bekæmpelsen af aids i 2005 har sendt over 1 million euro til de børn, der blev smittet på hospitalet i Benghazi. Vi har siden da også erfaret, at Libyen afventer modtagelsen af flere penge, inden de gør en gestus. Der er siden da ikke givet tilladelse til at aflægge besøg hos disse kvinder og denne mand, der sidder fængslet i Libyen.

Der er desuden gået fire uger mere for denne mand og disse kvinder, der er blevet anklaget og torteret, og som har ventet i syv år på at blive behandlet retfærdigt og i overensstemmelse med menneskerettighederne. Så længe de ikke er frigivet, hr. formand, er det vores pligt at erindre herom.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (PPE-DE).  - (PL) Hr. formand, mine damer og herrer, der er gået næsten 18 måneder siden de seneste valg til Europa-Parlamentet. Det er tilstrækkeligt længe til, at vi har dannet os en mening om, hvordan Parlamentet fungerer, og om EU's betydning og rolle. Selv om vi ikke har problemer med at vedtage beslutninger til støtte for demokrati og menneskerettigheder i tredjelande, må jeg med beklagelse sige, at vi ikke har været lige så effektive med at håndhæve vores egne rettigheder.

Et af EU's grundlæggende principper er partnerskab, og alligevel et det dette princip, der oftest overses. Princippet om høring blev også overtrådt ved den nylige gennemgang af den planlagte reform af sukkermarkedet. Beslutningerne om denne sag blev taget, mens Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter endnu var i færd med at udforme Parlamentets holdning. En stor del af ansvaret for denne affærdigelse af Parlamentet og dets medlemmer ligger hos de store grupper i Parlamentet. De er viklet ind i så meget ævl og kævl, at de ikke ser, at Parlamentets betydning er aftagende. Det er opstået en situation, hvor det arbejde, der udføres af medlemmer fra små eller nye medlemsstater, i stigende grad mister sin betydning. Medlemmer fra disse lande har utroligt svært ved at få deres navne på talerlisten, og deres forslag og ændringsforslag forkastes som oftest, enten af de førende delegationer i Parlamentet eller af Kommissionen. Dette rejser nogle grundlæggende spørgsmål som: Hvor er vi på vej hen, og hvad er meningen med vores arbejde?

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Sifunakis (PSE). - (EL) Hr. formand, mine damer og herrer, i de seneste par dage har europæiske borgere målløst fulgt beskyldningerne om CIA's hemmelige fængsler i Europa, om bortførelser af terrormistænkte, om amerikanske flys hemmelige overflyvninger og om torturkamre. Når en stormagt som USA har ulovlige aktiviteter på et uafhængigt kontinent som Europa og krænker menneskerettighederne, er det en fornærmelse af Europa, der for tre århundreder siden med menneskerettighedserklæringen skabte demokratiet og etablerede friheden som en forudsætning for uskyld og sikkerhed. Samtidig er det ironisk, at disse afsløringer falder sammen med 60-årsdagen for Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Det sidste århundrede har givet mange resultater. Men det er første gang, to livsvigtige goder, nemlig sikkerhed og frihed, kolliderer på den internationale arena i så stort et omfang og så intenst, at menneskerettighederne bliver knust i sammenstødet.

Der var engang én, der sagde, at demokrati er, når det ringer på døren tidligt om morgenen, og du ved, at det er mælkemanden. Europa-Parlamentet, har som den institution, der repræsenterer Europas borgere, som minimum pligt til at rejse sig og beskytte de europæiske borgeres friheds- og sikkerhedsfølelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Undskyld, at jeg afbryder Dem, men den tid, der er afsat til disse taler, er udløbet.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE). - (EN) Hr. formand, jeg har en bemærkning til forretningsordenen. Jeg vil gerne foreslå, at De forlænger den tid, der er afsat til indlæg af et minuts varighed.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Ja, jeg mener, at det er rigtigt at gøre det, men det har vi faktisk allerede gjort: Vi har allerede forlænget den med en halv time; vi kan forlænge den yderligere, hvis det er nødvendigt, men rent faktisk har vi allerede forlænget den ikke med en halv time, men med tre kvarter. Der er yderligere 12 på talerlisten, og jeg kan ikke blive ved med at give ordet til medlemmer, der har haft ordet ved tidligere møder. Jeg beder om Deres forståelse. Vi skal videre til næste punkt på dagsordenen. Medlemmer, der ikke får mulighed for at tale, får førsteprioritet næste gang.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE). - (EN) Hr. formand, jeg foreslår ikke, at dette punkt forlænges, men jeg mener, at de regler, De følger i forbindelse med disse indlæg af et minuts varighed, undergraver deres effektivitet og deres betydning for de enkelte parlamentsmedlemmer, hvoraf mange kommer fra små delegationer og dermed ikke har eller kun i begrænset omfang har lejlighed til at fremføre vælgernes aktuelle bekymringer.

Jeg er en af dem, der oftest benytter sig af disse indlæg, og med god grund. Der er ikke andre medlemmer af min delegation, der kan tale på mine vegne, som det er tilfældet i de større delegationer. Jeg føler derfor ikke, at proceduren på dette område er rimelig. Jeg vil skrive til Dem om min bekymring over dette, men jeg tror på, at indlæg af et minuts varighed er vigtige. Det er en ny ordning, som blev indført under sidste valgperiode - jeg var faktisk med til at foreslå den - for at sikre, at Parlamentet er vedkommende i forbindelse med borgernes dagligdag. Det er ofte ikke tilfældet på grund af den lange tid, der går, inden emnerne forhandles i Parlamentet. Jeg ville være glad, hvis De ville overveje at ændre proceduren i forbindelse med disse indlæg.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Hr. De Rossa, jeg er indstillet på at ændre de regler, vi har indført. Jeg vil gerne erindre Dem om, at jeg sendte en skrivelse til Dem alle for et stykke tid siden, hvori jeg forklarede, hvordan jeg vil forvalte dette vanskelige punkt på vores dagsorden. Jeg modtog ingen indsigelser, men vi kan til enhver tid revidere reglerne, dvs. hvis De mener, at de kan forbedres, vil jeg helt sikkert være parat til at lytte. Jeg har ikke givet Dem ordet i dag, hr. De Rossa, fordi De har været så heldig at få taletid ved de to foregående møder, hvilket De udmærket er klar over, og jeg har indtaget den holdning, at jeg bør prioritere medlemmer, der har talt tidligere.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik