Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Måndagen den 12 december 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

12. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Nästa punkt på föredragningslistan är anföranden på en minut om frågor av politisk vikt. Jag kommer att ge företräde åt de ledamöter som ännu inte har talat.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Låt mig uttrycka min glädje över att Sacharovpriset för tankefrihet har tilldelats Kvinnor i vitt (Damas de blanco), som är en rörelse av kubanska kvinnor som driver en fredlig kamp för inhemskt och utländskt stöd för amnesti på Kuba.

Jag har personligen fått detaljerad information om den verksamhet som dessa mödrar och fruar till politiska fångar bedriver från en kvinna vid namn Gisela Sánchez Verdecia. Hon är gift med den kubanske fången Antonio Díaz Sánchez, som jag symboliskt har adopterat tillsammans med mina parlamentskolleger Peter Šťastný och Milan Gaľo. Denna hjältemodiga kvinna kämpar för sin man, som avtjänar ett tjugoårigt straff och är vid mycket dålig hälsa till följd av omänsklig behandling. Jag vill uttrycka min djupa solidaritet med denna grupp kubanska kvinnor och deras modiga kamp för frigivning av alla politiska fångar.

Jag hoppas att Europaparlamentet inte bara litar till Sacharovpriset för att öka kännedomen om Kubas underlåtenhet att följa deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Jag uppmanar parlamentet att fortsätta att kräva en snar återgång till demokrati på Kuba.

 
  
MPphoto
 
 

  Yannick Vaugrenard (PSE).(FR) Herr talman! Det brittiska ordförandeskapet har lagt fram sina förslag i siffror för budgetplanen 2007–2013. Vi befarade det värsta. Vi misstog oss inte.

Efter nio månaders arbete i det tillfälliga utskottet för budgetplanen hade parlamentet kommit fram till ett tillfredsställande kompromissförslag, som skulle säkerställa en sammanhängande framtid med ambitiösa åtaganden för EU. I stället föreslår Tony Blair kraftiga nedskärningar och äventyrar därmed hela EU-projektet. Han angriper strukturfonderna, landsbygdsutvecklingen och områdena ungdom och kultur, och sätter hela finansieringen av fonden för globaliseringsanpassning på spel. Vi måste ha en mogen inställning, för den europeiska integrationens skull. Låt oss sätta stopp för det nationella egenintresset och de obefogade förmåner som vissa medlemsstater åtnjuter. Förenade kungariket måste ompröva sitt bidrag till budgeten genom att göra mer än att bara vidta en kosmetisk åtgärd.

EU är ett gemensamt projekt, inte en handelsplats. Låt oss också använda de lånemöjligheter som står till vårt förfogande för att skapa de resurser som behövs för att lyckas. EU-projektet och den solidaritet som vi måste ha med våra nya partner är beroende av det.

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Vincenzi (PSE).(IT) Herr talman, mina damer och herrar! Den 2 december sjönk cementfartyget Margaret utanför hamnstaden La Spezia vid Golfo dei Poeti, som är en fantastiskt vacker bukt i Medelhavet. Besättningen räddades, men enligt SeaDarQ-systemet läckte cirka 90 000 liter kolväten ut. Bärgningen kommer att kosta minst 2 miljoner euro och arbetet kommer att pågå i flera månader.

Både räddningstjänstens insatser och den professionalism som visades var fantastiska, men händelsen har dock visat på det trängande behovet av strängare kontroller, eftersom fartyget var en rosthög som fanns registrerat i Ukrainas fartygsregister och hade alla papper i ordning. Vi bör därför undersöka möjligheten att genomföra en teknisk efterundersökning för att fastställa orsaken till olyckan och utröna vilka som bär ansvaret. Fallet bör dessutom granskas inom ramen för Erika II-paketet, så att vi verkligen kan visa att de som ansvarar för att utföra kontrollerna själva kontrolleras.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI).(FR) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vet att betänkandet om begäran om fastställelse av min kollega Bruno Gollnischs parlamentariska immunitet kommer att debatteras strax, men jag vill ändå ta mig friheten att ta upp en särskilt aktuellt fråga.

Förra veckan uttryckte Frankrikes premiärminister Dominique de Villepin med kraft och övertygelse att det inte är lagstiftarens roll att upprätta historiska sanningar. Han sa att Frankrike inte har någon officiell historia. Några dagar senare gjorde statschefen Jacques Chirac liknande yttranden genom att säga att ”det inte finns någon offentlig historia i Republiken Frankrike, och att det inte är lagens utan historikernas sak att skriva historia”.

Vad anklagar då de franska politiska och rättsliga myndigheterna Bruno Gollnisch för? För att ha sagt exakt samma sak några månader tidigare, nämligen att det är upp till historikerna att studera frågor om andra världskriget. Detta stred mot åsikterna hos somliga av mina franska parlamentskolleger, som utsåg sig själva till åsiktspoliser och till och med gick så långt som att utöva oacceptabla politiska påtryckningar så att Bruno Gollnischs begäran om parlamentarisk immunitet kommer att avslås.

Mina damer och herrar! Under dessa omständigheter ber jag er att inte hänge er åt absurditeter genom att anta detta betänkande.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL).(EL) Herr talman! Jag vill ta upp en händelse som inträffade förra veckan i Miami i Förenta staterna och som jag anser att vi som parlament måste ta ställning till.

En 44-årig, dokumenterat psykiskt sjuk amerikan skulle flyga med sin fru från Miami till Orlando. Plötsligt kände han sig, av ännu okänd anledning, tvungen att lämna flygplanet. Han sprang ut ur flygplanet och en polisman följde efter honom och ropade åt honom att stanna. När passageraren inte lydde dödade polismannen honom kallblodigt i gången mellan flygplanet och gaten. Ögonvittnen säger att de hörde uppemot sex skott.

Detta är den andra dödsskjutningen inom några månader. Den första var den tragiska händelsen med den brasilianska medborgaren i London. Därför måste vi fråga oss själva om det är ett sådant samhälle vi vill skapa, där myndigheterna skjuter först och frågar sedan. Vi skapar ett osunt klimat där medborgarna känner sig rädda, vilket kommer att leda till en ogynnsam utveckling i framtiden. Jag anser därför att vi som parlament måste fördöma sådana handlingar och göra allt vi kan för att se till att samtliga lagförslag som parlamentet godkänner främjar medborgarna och inte brukandet av våld.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE).(ES) Herr talman! Rörelsen Kvinnor i vitt som tilldelades Sacharovpriset, vilket har nämnts här i eftermiddag, har inte kunnat utnyttja de biljetter som Europaparlamentet ordnade så att de skulle kunna komma och ta emot priset på onsdag. De har nämligen inte fått tillstånd från den kubanska regeringen. Detta är en allvarlig kränkning av dessa människors rättigheter och det strider mot majoritetens vilja här i parlamentet, herr talman.

Herr talman! Dessa människors enda möjlighet att komma hit på onsdag är om de reser i kväll. Jag vill be er att göra allt som står i er makt för att göra detta möjligt. Deras enda brott är att på ett modigt och fredligt sätt ha försvarat sina familjemedlemmars rättigheter och därför anser jag, herr talman, att vi som företrädare för Europaparlamentet måste göra allt som står i vår makt för att de ska kunna komma hit och ta emot Sacharovpriset på onsdag.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Herr Salafranca! Jag försäkrar er om att ordförandeskapet och samtliga parlamentets organ har gjort allt för att sätta press på de kubanska myndigheterna och se till att kvinnorna får tillstånd att resa. Strax innan jag kom hit till kammaren talade jag återigen med Kubas nyligen tillsatta EU-ambassadör, som överlämnade sitt kreditivbrev till rådets ordförandeskap i morse. Jag hoppas också få tala med den kubanska utrikesministern i eftermiddag.

Jag kan inte garantera något resultat, men jag vill att ni ska veta att ordförandeskapet har gjort allt som står i dess makt för att Sacharovpristagarna ska kunna komma hit och ta emot sitt pris.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa (IND/DEM).  – (PL) Herr talman! Bland de uppgifter som EU har tagit sig an märks framför allt främjandet av en harmoniserad, balanserad och hållbar utveckling i hela gemenskapen, en hög nivå av sysselsättning och social välfärd, högre livskvalitet och bättre ekonomisk och social sammanhållning samt ökad solidaritet mellan medlemsstaterna. Alla som läser denna lista skulle lätt kunna tro att vi snart kommer att få uppleva himmelriket på jorden. Problemet är att de ovan nämnda ledande principerna inte överensstämmer med sakernas tillstånd, särskilt med tanke på de kraftiga nedskärningarna i budgeten. Detta gäller i synnerhet situationen i Polen, där arbetslösheten är uppe i 20 procent och människor har förlorat sina arbeten på grund av att man har undanröjt hinder för den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital. Arbetslösheten leder till fattigdom, hunger och förtvivlan, som förvärras ytterligare genom förslag om att förlänga övergångsperioderna. Sådana idéer är sannerligen paradoxala såhär strax före jul, särskilt med tanke på att de kristna värderingarna förkastas, liksom vetskapen om den sanning som gör oss fria. Jag hoppas att denna sanning förverkligas, och att julen och det nya året präglas av hopp och kärlek.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE).(EN) Herr talman! I dessa tider med annalkande budgetkriser och allt dystrare framtidsutsikter för Hongkong-förhandlingarna vill jag uppmärksamma kammaren på en framgångssaga för EU.

Företag i hela Europa har endast kunnat registrera sig för domännamnet ”.eu” på Internet sedan den 7 december, och det har redan kommit in 100 000 ansökningar från hela vår europeiska kontinent. Detta visar enligt min mening ett intresse för en europeisk beteckning för våra företag, och jag ser fram emot många fler ansökningar när medborgarna under våren kommer att kunna registrera sig personligen.

Som stolt skotte vill jag se en tydlig skotsk närvaro i cyberrymden och jag anser att ert eget land, herr talman, har visat oss vägen med beteckningen ”puntCAT” som ni nyligen åstadkom för Katalonien. Jag vill ge mitt stöd till ”.sco”-kampanjen eftersom en större närvaro för det skotska språket och kulturen i cyberrymden enbart skulle vara till vår hjälp. Jag ser fram emot att vi följer er in i cyberrymden, om än inte geografiskt.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE).(EN) Herr talman! Jag övervakade nyligen presidentvalet i Kazakstan tillsammans med en grupp högre brittiska politiker och akademiker. Jag har en viss erfarenhet av dessa frågor efter att ha övervakat valet i Indonesien förra året, vilket förmodligen var det mest komplicerade valet någonsin.

Den brittiska gruppen kom till den slutsatsen att valet i Kazakstan var fritt och utan tvång. Flera andra grupper från Belgien, Frankrike, Oberoende staters samvälde, Förenta staterna och Indonesien kom fram till samma slutsats. Talesmannen för en av oppositionskandidaterna sa efter valet att oppositionen hade misslyckats genom att koncentrera sig på personligheter snarare än på politik.

Vi höll inte alls med om de slutsatser som drogs av övervakningsgruppen från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), som utarbetade en dyr, avvisande och akademiskt högtravande rapport där man fördömde valprocessen. OSSE motsade även det tidigare yttrandet från parlamentsledamöterna efter förra årets parlamentsval, där man drog slutsatsen att väljarkåren i Kazakstan nu är sofistikerad och inte låter sig påverkas av tvång eller hot. Jag anser att OSSE:s rapport var influerad av dess interna byråkrati i fråga om det framtida ordförandeskapet i organisationen. Byråkrater bör inte försöka spela politiker, inte heller bör de försöka bestämma vem som blir ordförande. Det kommer att leda till att OSSE får dåligt rykte, en situation som parlamentet inte vill ska inträffa. Jag vill nu uppmana parlamentet att undersöka OSSE:s verksamhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Masip Hidalgo (PSE).(ES) Herr talman! Jag och mina kolleger Jamila Madeira och Giovanni Pittella vill uppmana Tony Blair, som företräds på rådets plats, att ställa till rätta den förolämpning mot vår intelligens och mot europeiska demokratiska värderingar som utgjordes av budgetförslagets diskriminering av regionerna Algarve, Basilicata, Asturias, Murcia, Ceuta och Melilla jämfört med tre tyska delstater, tre grekiska regioner och en österrikisk region, som lider av samma statistiska effekt men som behandlas bättre. Den 20 december i Bryssel kommer vi att tala till er igen. Låt oss hoppas att denna skamliga och oacceptabla diskriminering då inte har realiserats och att vi kan gratulera honom.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL).(PT) Den 30 november lade kommissionen, inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, fram sina förslag om fiskekvoter och åtföljande åtgärder för 2006, som ska antas före årsskiftet. Kommissionen tillkännagav målet att i mesta möjliga mån tillämpa en strategi som innebär gradvis återhämtning för bestånden, så att yrkesfiskarna kan fortsätta sin verksamhet. Kommissionens förslag för att minska fiskeansträngningen innehåller dock ingen bedömning av de ekonomiska och sociala kostnaderna för yrkesfiskarna.

Fiskerisektorn har, framför allt i Portugal, redan drabbats hårt av bland annat ökade bränslepriser. Därför efterfrågar jag åtgärder på gemenskapsnivå för att trygga sektorns framtid, inte minst eftersom detta är en gemensam strategi för att säkra yrkesfiskarnas inkomst, särskilt dem som bedriver småskaligt kustfiske.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (IND/DEM).  – (PL) Herr talman! Arbetet med att bygga den nordliga gasledningen påbörjades för flera dagar sedan. Denna ledning kommer att skada de baltiska staternas och de centraleuropeiska ländernas, däribland Polens, ekonomiska intressen. Likväl kommer den, trots protester, att gå förbi dessa länder. I stället kommer den att förbinda Ryssland och Tyskland direkt och således sätta energisäkerheten i en tredjedel av EU på spel.

Byggandet av denna gasledning skulle kunna orsaka en miljökatastrof i Östersjöregionen. Förråd av tyska kemiska vapen dumpades i Östersjön efter andra världskriget och skulle kunna påverkas av arbetet med ledningen. De giftiga kemikalierna skulle kunna förorena vattnet i Östersjön. Dessutom slöts avtalet om ledningen på ett inget annat än skandalöst sätt. Enligt uppgifter i medierna kommer Gerhard Schröder att leda bolagets styrelse, medan Matthias Warning ikläder sig rollen som bolagets ordförande. Fram till 1990 var Matthias Warning funktionär inom Stasi, Östtysklands hemliga polis, och det sägs att det var under denna period som han lärde känna Vladimir Putin, som på den tiden var KGB-agent. Att en före detta förbundskansler ska vara verksam i ett bolag vars intressen han har försvarat så högljutt är ytterst misstänkt.

Jag föreslår att en parlamentarisk kommitté utses för att utreda de frågor som omger byggandet av gasledningen och det hot som denna ledning utgör mot miljön och mot många EU-medlemsstaters energisäkerhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Ni känner till de gällande förfarandena för att formellt begära att en sådan kommitté inrättas. Om ni önskar göra det, vet ni hur.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE).(DE) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill i dag ta tillfället i akt att säga några ord om den debatt som kommissionen har anstiftat – jag använder medvetet detta ord – om det österrikiska förbudet mot att använda vilda djur på cirkus. Enligt paragraf 27 i den österrikiska federala djurskyddslagen får cirkusar, varietéer och liknande underhållningsaktörer inte hålla sig med vilda djur eller använda vilda djur i föreställningar.

I stället för att gratulera Österrike till att landet gör något bra och tar täten på detta område, blev kommissionens svar att skicka den österrikiska regeringen en varningsskrivelse där den hotade att upphäva förbudet för cirkusar att hålla sig med vilda djur – som inte bara Österrike har infört, utan som även i viss grad gäller i andra EU-medlemsstater – på grund av att förbudet mot att låta vilda djur uppträda strider mot den fria rörligheten för tjänster. Man kunde ha trott att djurskyddet var tänkt som ett värde av allmänt intresse och att detta skulle vara ett argument som rättfärdigade en inskränkning av den fria rörligheten för tjänster.

Det är inte meningen att traditionella cirkusar ska bygga sin verksamhet på användning av djur. Det finns mycket berömda cirkusar som lyckas locka stor publik utan uppträdanden av vilda djur. Djurskyddet och djurens välbefinnande måste prioriteras, vare sig vi talar om cirkusar som håller sig med vilda djur eller om de obeskrivliga förhållanden under vilka djuren transporteras.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Portugal har ödelagts av företagens omlokaliseringar, som har fått arbetslösheten att stiga till alarmerande nivåer, en företeelse som särskilt drabbar kvinnor. Denna gång har det amerikanska multinationella företaget Delphi just meddelat att det stänger en av sina enheter, kabelfabriken i Linhó, som hade 1 200 anställda och som nu försöker göra sig av med de återstående 300 personerna. Detta sker samtidigt som det multinationella bolagets verksamhet i Portugal går med vinst och den sammanlagda vinsten uppgår till miljontals euro. Herr talman! Jag uppmanar därför återigen rådet och kommissionen att visa solidaritet med dessa arbetstagare, att vidta brådskande åtgärder för att förhindra att arbetslösheten förvärras ytterligare och att sätta stopp för de multinationella företagens brutala omlokaliseringar i olika EU-länder, inte minst i Portugal.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (PSE).(EN) Herr talman! Italienska kolleger känner redan till att den internationella fotbollsspelaren Marc Zoro för några dagar sedan var tvungen att lämna fotbollsplanen på grund av ihållande rasistiska trakasserier. Detta är någonting inom den fina sporten, den europeiska sporten, som gör den otäck. Vi ser exempel på rasism varje dag i alla våra medlemsstater: i vissa fall organiserad, i vissa fall enskild. Det finns inget land i Europeiska unionen som är förskonat från detta fenomen. Uefa och flera parlamentsledamöter är fast beslutna att få slut på detta. Vi har praktiska åtgärder och vi arbetar med medierna för att utrota denna cancer från sporten.

Italiensk TV visade nyligen några matcher i svartvitt i stället för i färg för att framföra budskapet till det italienska samhället och alla europeiska samhällen att vi inte får tolerera rasism inom fotbollen. Vi har VM nästa år: låt oss sända ett enat budskap från parlamentet om att vi inte kommer att finna oss i att denna vackra sport blir förfulad.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Pęk (IND/DEM).  – (PL) Herr talman, mina damer och herrar! Med tanke på att det snart är jul är det inte mer än rätt och riktigt att önska alla parlamentets ledamöter allt gott. Jag önskar er all välgång och hoppas att en anda av ärlighet och sanning kommer att vägleda oss i vårt beslutsfattande.

Vi har i dag framför oss det brittiska ordförandeskapets förslag, som helt klart är riktade mot de tio nya medlemsstaternas grundläggande intressen. Vi har därför inget annat val än att ställa oss själva den rannsakande frågan hur det är möjligt att ett av de rikaste länderna i Europeiska unionen, en union som fortfarande utvecklas, har tänkt ut ett system där de fattigare länderna måste ge pengar till de rikare länderna och där utvecklingsprogrammen är utformade så att det blir de fattiga länderna som får betala notan? Det kostade Polen 150 miljarder att anpassa sig till EU:s krav före anslutningen, och jag måste därför framföra min protest i ärlighetens, sanningens och sammanhållningens namn. Europeiska unionen kan inte vidareutvecklas utan solidaritet.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE).(FR) Mina damer och herrar! Jag vädjar till unionens institutioner – kommissionen, parlamentet och rådet – eftersom den italienska appellationsdomstolen, det vill säga en hög rättsinstans i Italien, nyligen fastslog, i en dom som meddelades till följd av en aggressionshandling av en italienare mot några unga colombianskor, att orden ”smutsiga neger” inte utgör en rasistisk förolämpning, utan bara är ett allmänt, fientligt uttryck.

Det behöver inte sägas att dessa ord är synnerligen oroväckande. En kollega som talade före mig tog upp frågan om fotbollspubliken. Roberto Calderoli, den italienske ministern för reformering av institutionerna, anser för sin del att invandrarna bör återvända till öknen för att tala med kamelerna och till djungeln för att dansa med aporna – och detta kommer från en minister som sitter i Europeiska unionens ministerråd!

Det sker tyvärr en hel del verbala felsteg, som vi inte får tolerera. Men detta handlar om något annat: en rättslig institution som helt klart underskattar ett rasistiskt brott. Jag anser att saken är oerhört allvarlig med tanke på vår historia. Jag vill därför se att våra institutioner reagerar.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Beazley (PPE-DE).(EN) Herr talman! Tidigt i går morse befann jag mig vid den våldsamma branden nära Hemel Hempstead. Det är kanske värt att notera att inte ett enda dödsoffer rapporterades till följd av denna extraordinära händelse.

Jag hoppas att kommissionen kanske kan hitta en möjlighet att hålla kontakt med de brittiska myndigheterna för att undersöka vad som kan ha varit orsaken, så att alla våra 25 medlemsstater kan ta del av eventuella lärdomar.

På mina väljares vägnar vill jag tacka beredskapsstyrkan – brandmän, poliser och ambulanspersonal – och framför allt de lokala invånarna som, vilket ni kan tänka er, visade prov på oerhört mod och värdighet. De britter som köade vid bensinstationerna, eftersom de var rädda att det skulle råda brist på bensin, uppförde sig en aning mindre värdigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Giusto Catania (GUE/NGL).(IT) Herr talman, mina damer och herrar! Italien har stått i centrum för dagens debatt. Efter Zoromålet anses det inte vara ett brott att säga ”smutsiga neger”. Det politiska ansvaret i allt detta är tydligt. En fotbollsspelare gick så långt som till att förhärliga fascistsymboler. Jag anser att allt detta kan reduceras till ett tydligt ansvar hos de politiska myndigheterna, som kriminaliserar invandring alltmer.

Som exempel vill jag nämna en mycket allvarlig händelse som inträffade för bara två dagar sedan. En marockansk medborgare som misstänktes vara en farlig terrorist och som hade ställts inför rätta två gånger och frikänts båda gångerna, utvisades från Italien eftersom han bedömdes utgöra ett hot mot den nationella säkerheten.

Jag anser att detta är ett allvarligt ärende, såtillvida att vi inte har några exakta uppgifter om var denne marockanske medborgare hamnade. Det verkar som om han nu hålls fången i ett marockanskt fängelse, där de mänskliga rättigheterna som bekant respekteras dåligt. Jag anser att medlemsstaterna inte får vara delaktiga i tortyrhandlingar som utförs i länder utanför EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE).(EN) Herr talman! Jag skulle vilja yttra mig om utvidgningen av Världshandelsorganisationen (WTO).

I november 2005 avslutade det ryska statliga pipelineföretaget Transneft det långsiktiga transportavtalet med det kazakstanska företaget KazMunaiGaz eftersom detta företag nu håller på att förhandla om ett förvärv av aktier i ett litauiskt oljeraffinaderi och om ett långsiktigt kontrakt för att transportera olja, vilket verkar stå i strid med Rysslands expansionsplaner.

Ryssland förbjöd nyligen import av växtprodukter från Litauen och nu från Polen. Båda länderna straffas öppet för att de stöder Ukraina. Det ökända Yukos-fallet visar på avsaknaden av rättsstatsprincipen, oberoende domstolar, garantier för privata företag och förutsägbarhet när det gäller handeln. Sedan har vi Moskvas expropriering av vanliga litauers livsbesparingar 1990.

Dessa fakta bidrar till att Rysslands trovärdighet i internationella finans- och affärsfrågor sätts på prov. EU torde anse att Ryssland ännu inte är tillräckligt moget för att bli medlem i WTO.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Guy-Quint (PSE).(FR) Herr talman! Jag vill bara påpeka att vi här i kammaren för fyra veckor sedan talade om de bulgariska sköterskor och den palestinske doktor som sitter fängslade i Libyen. Sedan dess har det utslag som de väntade på flyttats fram till den 31 januari. Sedan dess har vi fått veta att Europeiska unionen 2005, som en del av kampen mot aids, skickade mer än 1 miljon euro till de barn som hade blivit smittade på Benghazisjukhuset. Sedan dess har vi fått veta att Libyen vill ha ännu mer pengar innan landet gör en gest. Sedan dess har inget tillstånd getts att besöka dessa kvinnor och denne man som sitter i libyskt fängelse.

Sedan dess – och detta är min sista punkt – har fyra veckor gått i denne mans och dessa kvinnors liv. De har anklagats och torterats och har i flera år väntat på att behandlas rättvist, i enlighet med sina mänskliga rättigheter. Herr talman! Så länge de förblir fängslade måste vi fortsätta att påpeka detta.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (PPE-DE).  – (PL) Herr talman, mina damer och herrar! Det har gått nästan 18 månader sedan det senaste valet till Europaparlamentet. Följaktligen har tillräckligt lång tid förflutit för att vi ska ha bildat oss en uppfattning om hur parlamentet fungerar och om Europeiska unionens roll och betydelse. Även om vi inte har några problem att anta resolutioner till stöd för demokratin och de mänskliga rättigheterna i tredjeländer, måste jag tyvärr säga att vi dessvärre inte förmår upprätthålla våra egna rättigheter lika effektivt.

En av de grundläggande principerna för Europeiska unionen är partnerskap. Ändå är det denna princip som oftast förbises. Samrådsprincipen kränktes också under granskningen nyligen av den planerade sockermarknadsreformen. Beslut fattades i ärendet medan utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ännu arbetade med parlamentets yttrande. En stor del av ansvaret för denna nedlåtande behandling av parlamentet och dess ledamöter ligger hos de största grupperna i parlamentet. De senare är så upptagna med att smågräla att de inte märker att parlamentets inflytande minskar. Det har uppstått en situation där det arbete som ledamöter från små eller nya medlemsstater utför i allt större utsträckning är meningslöst. Ledamöterna från dessa länder har oerhört svårt att få med sina namn på talarlistan, och deras förslag och ändringsförslag röstas i regel ned, antingen av de ledande delegationerna inom parlamentet eller av Europeiska kommissionen. Detta leder till några grundläggande frågor, såsom vart vi är på väg och vad meningen med vårt arbete är.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Sifunakis (PSE).(EL) Herr talman, mina damer och herrar! Under de senaste dagarna har häpna europeiska medborgare kunnat följa anklagelserna om hemliga CIA-fångläger i Europa, om kidnappningar av misstänkta terrorister, om hemliga amerikanska flygningar och om tortyrkammare. Att en större stat såsom Förenta staterna uppträder olagligt på en oberoende kontinent såsom Europa och kränker de mänskliga rättigheterna, innebär en förolämpning mot Europa, som födde demokratin och säkrade friheten, oskuldspresumtionen och säkerheten för tre århundraden sedan med förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Samtidigt är det ironiskt att dessa avslöjanden sammanfaller med 60-årsfirandet av den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter. Under vårt århundrade har stora framsteg gjorts. Likväl är detta första gången som två av de viktigaste rättigheterna – säkerheten och friheten – i denna grad och med denna intensitet har ställts mot varandra på den internationella arenan, med de mänskliga rättigheterna i kläm däremellan.

Någon har sagt att demokrati är att någon knackar på din dörr i gryningen och du vet att det är mjölkbudet. Europaparlamentet – den institution som företräder EU-medborgarna – har en skyldighet att göra sitt yttersta för att trygga EU-medborgarnas känsla av frihet och säkerhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Ursäkta att jag avbryter er, men den tid som har avsatts för dessa anföranden är slut.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE).(EN) Herr talman! En ordningsfråga: får jag föreslå att ni förlänger den tid som står till förfogande för dessa anföranden på en minut?

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Ja, det vore nog rätt och riktigt, men vi har redan gjort det. Vi har redan förlängt tiden med en halvtimme. Vid behov kan vi förlänga tiden ytterligare, men vi har faktiskt redan förlängt den – och snarare med trekvart än med en halvtimme. Tolv personer till vill tala, och jag kan inte fortsätta att ge ordet till ledamöter som har talat under tidigare sammanträden. Jag ber om er förståelse. Vi måste gå vidare till nästa punkt på föredragningslistan. De ledamöter som inte har fått tala kommer att ges företräde nästa gång.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE).(EN) Herr talman! Jag föreslår inte att dra ut på frågan, men jag anser att de regler som ni tillämpar för dessa anföranden på en minut undergräver deras effektivitet och betydelse för enskilda parlamentsledamöter, varav många, eftersom de kommer från små delegationer, har små eller inga möjligheter alls att ta upp väljarnas aktuella frågor.

Jag är en av dem som oftast utnyttjar anförandena på en minut, av goda skäl. Till skillnad från större delegationer har jag inga andra ledamöter från min delegation som kan tala på mina vägnar. Jag anser därför att det finns en orättvisa i hur denna fråga tas upp. Jag kommer att skriva till er om min oro för detta, men jag tror på dessa enminutsanförandens betydelse. Det var ett nytt arrangemang som infördes under den senaste valperioden – jag var själv en av dem som föreslog det – för att se till att parlamentet skulle kunna vara relevant för medborgarnas vardagliga bekymmer. Ofta är parlamentet inte det på grund av den långa ledtiden innan frågorna diskuteras i kammaren. Jag skulle uppskatta om ni kunde vara öppen för att ändra det sätt som denna fråga behandlas på.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Herr De Rossa! Jag är beredd att ändra de regler som vi har fastställt. Jag vill påminna er om att jag för en tid sedan skickade er alla en skrivelse för att förklara hur jag avsåg att hantera detta svåra moment i vår verksamhet. Inga invändningar framfördes, men vi kan se över reglerna när som helst. Det vill säga, om ni anser att vi kan förbättra dem på något sätt, lovar jag att jag kommer att lyssna. Jag har inte gett er ordet i dag, herr De Rossa, eftersom ni, som ni mycket väl vet, har haft förmånen att tala under de två föregående sammanträdena, och jag har ansett att jag bör prioritera ledamöter som har talat dessförinnan.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy