Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 12. joulukuuta 2005 - Strasbourg EUVL-painos

15. Rahoitusvälineiden markkinat
MPphoto
 
 

  Puhemies.   Esityslistalla on seuraavana Piia-Noora Kaupin laatima talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY muuttamisesta eräiden määräaikojen osalta (KOM(2005) 253 – C6-0191/2005 – 2005/0111(COD)) (A6-0334/2005).

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää Piia-Noora Kauppia ja talous- ja raha-asioiden valiokuntaa tehokkuudesta ja nopeudesta tässä asiassa. Ehdotus täydentää olennaisella tavalla rahoitusvälineiden markkinoita koskevaa direktiiviä, joka tunnetaan nimellä "MiFID" ja joka on mitä todennäköisimmin kaikkein tärkein Euroopan arvopaperilainsäädännön alalla viime aikoina annetuista säädöksistä. Ehdotus on yksinkertainen: direktiivin voimaantulon määräaikaa lykätään siten, että ala voi käyttää puolet ylimääräisestä ajasta valmistautumiseen ja toisen puolen jäsenvaltiot voivat käyttää direktiivin saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Ehdotuksella vastataan alan toimijoiden esittämään perusteltuun ja oikeutettuun pyyntöön, jota kaikki jäsenvaltiot ja arvopaperimarkkinoiden sääntelyviranomaiset tukevat. On selvää, että lisäaikaa tarvitaan tarpeellisten järjestelyjen toteuttamiseksi, jotta MiFID-direktiivi toimisi moitteettomasti alusta alkaen.

Komissio ehdotti kesäkuussa 2005, että jäsenvaltioille asetettua määräaikaa direktiivin siirtämiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä pidennetään kuudella kuukaudella, ja lisäsimme perään vielä toisen kuuden kuukauden määräajan sitä varten, että direktiiviä ryhdytään soveltamaan käytännössä alalla.

Euroopan parlamentissa ja neuvostossa käytyjen neuvottelujen aikana on eri määräaikojen osalta tehty useita parannuksia ja täsmennyksiä komission ehdottamaan tekstiin, ja yhteistyö on ollut erinomaista kolmen toimielimen välillä. Euroopan Parlamentti ja neuvosto ehdottavat, että määräajan pidentäminen tarkoittaa yhdeksää ynnä yhdeksää kuukautta kuuden ynnä kuuden kuukauden sijasta. Komissio voi suostua tähän varsinkin, kun MiFID-direktiiviä koskevat tekniset täytäntöönpanotoimet ovat olennaisen tärkeitä direktiivin soveltamiseksi tehokkaasti. Nämä tekniset säännöt ovat monimutkaisia, eikä niitä anneta ennen toukokuuta 2006. Jäsenvaltioilla ja sijoituspalveluyrityksillä on oltava kattava käsitys uudesta kehyksestä, muun muassa täytäntöönpanon teknisistä yksityiskohdista, ennen kuin ne voivat tehokkaasti soveltaa niitä.

Haluaisin korostaa, että MiFID-direktiivin eräiden määräaikojen pidentämistä koskevan direktiivin antaminen on kiireellinen asia ja edellyttää yhtä ainoaa käsittelyä. Jos EU:n toimielimet eivät kykene saattamaan keskustelua pikaisesti päätökseen tai jos toista käsittelyä tarvitaan, MiFID-direktiivi tulee voimaan ensi vuoden huhtikuussa, eikä kukaan ole siihen valmis. Tällöin syntyvä oikeudellinen tyhjiö aiheuttaa paljon epävarmuutta, koska vanha sijoituspalveludirektiivi kumotaan ja uusi järjestelmä tulee voimaan, ilman että uutta MiFID-direktiiviä olisi siirretty kansalliseen lainsäädäntöön. Saamme tällöin uudet säännöt ilman tarpeellisia täytäntöönpanon teknisiä yksityiskohtia, mikä ei ole hyvä malli.

Yhteispäätösehdotus koskee MiFID-direktiivin voimaantulopäivämäärän lykkäämistä eikä suinkaan laajempaa kysymystä neuvoston ja Euroopan parlamentin valtaoikeuksista komiteamenettelyissä. Parlamentti tietää näkemykseni komitologia-asiassa ja sen, kuinka tärkeää on ratkaista asiat mahdollisimman pian tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Keskustelut ovat käynnissä neuvostossa, ja ymmärtääkseni Euroopan parlamentti työstää parhaillaan neuvottelukantaansa. Olen tähän tyytyväinen ja toivon, että voimme saavuttaa hyvän lopputuloksen mahdollisimman pian ensi vuonna.

Kaikella kunnioituksella ja siitä huolimatta, että ymmärrän täysin parlamentin yleisen kannan, katson, että komitologian ja peruuntumislausekkeen osalta esitetyt tarkistukset eivät ole tarpeellisia eivätkä asianmukaisia tämän ehdotuksen yhteydessä. Lisäksi lainmukaisuuden suhteen niillä ei selvennetä yhtäkään tekstin artiklaa. On tunnettua, että Euroopan parlamentti vaatii lisää valtaoikeuksia yhtenä lainsäädäntövallan käyttäjänä. Nämä vaatimukset on jo kirjattu äskettäin annettuun vakavaraisuusdirektiiviin. Tarkistus 2 sisältyy jo pääpiirteissään alkuperäiseen MiFID-direktiiviin, ja tarkistuksella 4 pelkästään aikaistetaan komissiolle siirretyn toimivallan raukeamisen määräpäivää 29 päivällä.

Niinpä kehotan teitä harkitsemaan uudelleen näitä tarkistuksia, jotka olisi komissiosta mieluiten hylättävä ennen äänestystä. Ymmärtääkseni tämä olisi neuvostonkin mielestä parempi lopputulos. Komission mielestä ratkaisu tähän ongelmaan voidaan löytää ainoastaan komitologiapäätöksen tarkistamisella. Parlamentin oikeutetun sitkeyden ansiosta neuvosto on aloittanut työn päätöksen tarkistamiseksi puheenjohtajan tukiryhmän avulla. Kehitystä tapahtuu, ja kehotan jälleen parlamenttia muotoilemaan selkeästi odotuksensa ja ehdotuksensa meneillään olevia keskusteluja varten.

Tämän jälkeen todettakoon, että komissio ei ole esteenä direktiiviehdotuksen hyväksymiselle ensimmäisessä käsittelyssä. Jos parlamentti pitää kiinni komitologiaa koskevista tarkistuksistaan, komissio aikoo hyväksyä ne MiFID-direktiivin sujuvan kansalliseen lainsäädäntöön siirtämisen ja sen sujuvan täytäntöönpanon varmistamiseksi. Komissio aikoo omasta puolestaan aina voidessaan edistää sitä, että asiaa todella pidetään kiireellisenä. Komissio on jo kauan aikaa myöntänyt, että ratkaisu on löydettävä, ja mielestäni olosuhteet ovat nyt tähän otolliset.

Odotan mielenkiinnolla kommenttejanne.

 
  
MPphoto
 
 

  Othmar Karas (PPE-DE), laatijan sijainen. (DE) Arvoisa komission jäsen, arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan aluksi välittää parlamentille esittelijä Kaupin pahoittelut. Hän on pahoillaan siitä, ettei voinut matkoihin liittyvien ongelmien vuoksi saapua tänne ajoissa keskustelemaan mietinnöstään. Tämä ei tarkoita, että hän olisi sanoutunut siitä irti, vaan päinvastoin hän on tehnyt hyvää työtä, ja haluan kiittää häntä siitä sydämellisesti.

Mistä tässä on kyse? Puheenvuoronsa ensimmäisessä osassa komission jäsen esitteli mietintöehdotuksen – mikä osoittaa parlamentin suhtautuvan avoimin mielin järkeviin selityksiin ja olevan valmis kuuntelemaan niitä – ja toisessa osassa hän tähdensi sitä, että meillä kummallakin on komitologiaongelma. Olen iloinen siitä, että hän totesi lopuksi tukevansa meitä, jos hyväksymme mietinnön, sellaisena kuin sitä on ehdotettu – ja voin kertoa hänelle, että näin aiomme toimia. Euroopan parlamentin perusoikeuksiin, demokraattisiin perusoikeuksiin ja yhteispäätösoikeuteen liittyvissä asioissa on hyväksi, että komissio ja parlamentti vetävät yhtä köyttä varsinkin suhteessa neuvostoon. Samaa voidaan sanoa komitologiamenettelystä ja peruuntumislausekkeesta. Kollegani Radwan käsittelee tätä asia tarkemmin.

Mistä siis MiFIDissä eli rahoitusvälineiden markkinoita koskevassa direktiivissä on kyse? Aivan kaikki eivät ole siitä perillä. Ensinnäkin sillä on tarkoitus muuttaa parlamentin ja neuvoston rahoitusvälineiden markkinoita koskevaa direktiiviä. Toiseksi sillä pidennetään määräaikoja, jotka koskevat kansallisen lainsäädännön osaksi siirtämistä. Miksi haluamme pidentää määräaikoja? Syy on se, että direktiivi tuo mukanaan huomattavia muutoksia markkinoilla olevien toimijoiden ja kansallisten viranomaisten tilanteeseen, koska kansalliseen lainsäädäntöön siirtäminen riippuu niistä tarpeellisista teknisistä toimista, joita laaditaan ja jotka pannaan täytäntöön. Valitettavasti ensin mainittua ollaan vasta nyt tekemässä, ja toimenpidepaketti 17 säännöksen täytäntöön panemiseksi on määrä hyväksyä vasta vuonna 2006. Tasolla 2 toteutettavat täytäntöönpanotoimet ovat siis viivästyneet, ja ne saadaan valmiiksi vasta, kun MiFID-direktiivin olisi jo pitänyt tulla voimaan. Kannatamme kansallisen lainsäädännön osaksi siirtämistä koskevien määräaikojen pidentämistä sen vuoksi, että tässä asiassa kyse on niin sanotusta Lamfalussy-menettelystä ja prosessi on saatettava päätökseen komitologian avulla.

Mitä me nyt siis teemme? Tällä perusteella pidennämme kansallisen lainsäädännön osaksi siirtämiselle asetettua määräaikaa ja samalla pidämme vanhan sijoituspalveludirektiivin voimassa MiFID-direktiivin voimaantuloon eli 1. päivään marraskuuta 2007 saakka. Näin ollen muutokset, joita teemme rahoitusvälineiden markkinoita koskevaan direktiiviin, koskevat pikemminkin muotoa kuin varsinaista sisältöä. Näiden kansalliseen lainsäädäntöön siirtämiselle asetettujen määräaikojen vaikutuksena on oikeudellisen tyhjiön välttäminen. Näiden todelliseen tilanteeseen perustuvien muutosten lisäksi muutamme kuitenkin myös MiFID-direktiiviin liittyvää komiteamenettelyä. Miksi näin? Minun on kerrottava komission jäsenelle, etten voi ymmärtää hänen ensimmäistä vastaväitettään. Toimimme näin, koska haluamme ottaa käyttöön täsmälleen samassa muodossa ne komitologiasäännökset, joista sovimme neuvoston kanssa omien varojen riittävyyttä koskevan Basel II-direktiivin yhteydessä ja jotka voidaan kiteyttää sanaan "peruuntumislauseke". Tämä luo oikeusvarmuutta ja myös selkiyttää sitä, mitä haluamme.

Tähän mennessä meille esitetyissä ehdotuksissa ei ole otettu huomioon parlamentin lainsäädännöllisiä valtaoikeuksia, ja on vain oikein ja kohtuullista, että kaikki tekemämme sopimukset laajennetaan kattamaan muut samaan aiheeseen liittyvät direktiivit. Tämän vuoksi kehotan kaikkia parlamentin jäseniä huomisessa täysistuntoäänestyksessä pitämään kiinni valiokunnan päätöslauselmasta, sillä sen avulla pystymme saavuttamaan käytännön ratkaisun ja lisäksi vahvistamaan parlamenttimme valtaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Radwan, PPE-DE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, tässä keskustelussa on jo monta kertaa viitattu Lamfalussyn menettelyyn. Puheenjohtajavaltio Yhdistyneelle kuningaskunnalle olisi oltava todella kiitollisia, sillä on hämmästyttävää, miten sitkeästi Yhdistyneen kuningaskunnan edustajat, joiden maata pidetään demokratia kehtona – mihin jäsen Karas jo viittasi – ovat puolustaneet seikkaa, josta komissio, neuvosto ja parlamentti ovat jo sopineet Basel II-direktiivin yhteydessä.

Jos haluatte kuitenkin vahvistaa parlamentin oikeuksia ja kamppailla niiden puolesta, voitte olla vain kiitollisia siitä, että kaikenlaisten tällaisten toimien jatkaminen lujittaa entisestään parlamentin yksituumaista näkemystä siitä, että tässä asiassa emme voi antaa myöten.

Kyse on siitä, kuinka aiomme tulevaisuudessa suhtautua Lamfalussy-menettelyyn. Toinen kysymys on se, kuinka vakavasti neuvosto suhtautuu tähän asiaan. Jos puheenjohtajavaltio Yhdistynyt kuningaskunta olisi pyrkinyt avaamaan tietä – vaikkapa puheenjohtajan tukiryhmän avulla – uutta toimielintenvälistä sopimusta koskevalle ratkaisulle ja käyttänyt vähemmän energiaa tämän hyväksyttämiseen tässä muodossa, olisimme nyt paljon pidemmällä. Minun on sanottava komissiolle seuraavaa: sisällytimme Basel II -direktiiviin päivämäärän, joka oli 1. huhtikuuta 2008, ja siihen asti parlamentti aikoo tukea Lamfalussy-menettelyä ja komitologiaa. Haluamme antaa tukemme myös tämän päivämäärän jälkeen, mutta meidän on päästävä siihen mennessä sopimukseen. Haluaisin kertoa kaikille niille, joiden korviin uutinen ei ole vielä kantautunut, että aiomme sisällyttää peruuntumislausekkeen kaikkiin tämänjälkeisiin direktiiveihin. Komission esittäessä uusia ehdotuksia emme aio suostua arvioimaan pelkästään sitä, olisiko yksittäisiä päivämääriä muutettava vai ei, vaan aiomme sen sijaan vaatia oikeutta arvioida kokonaisuudessaan kaikkia parlamentin käsiteltäväksi jätettäviä direktiivejä. Toivomme ja myös luotamme siihen, että komissio aikoo käyttää asianmukaisesti vaikutusvaltaansa neuvostoon nähden. Odotamme erityisesti, että puheenjohtajavaltio Itävalta löytää ratkaisun, joka tekee vihdoin oikeutta kaikille toimielimille ja jonka avulla voimme jälleen ryhtyä tekemään työmme asianmukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès, PSE-ryhmän puolesta. (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Euroopan parlamentti palaa jälleen sijoituspalveludirektiiviin, joka on sittemmin nimetty MiFID-direktiiviksi, ja tätä mietintöä käsiteltäessä olemme uuden käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa.

Asiaan liittyy menettelykysymys: tiedätte ne ehdot, joilla Euroopan parlamentti hyväksyi Lamfalussyn prosessin. Yksi kysymys on perustavanlaatuinen: millä ehdoilla niitä periaatteita, jotka otimme käyttöön tasolla 1, noudatetaan niiden toimien yhteydessä, jotka laaditaan tasolla 2? Olen ollut ymmärtävinäni, että ensimmäisen kerran Euroopan parlamentilla on sen ansiosta, että se on tarkastellut tähän direktiiviin sisältyviä tason 2 toimia, mahdollisuus käyttää täysimääräisesti hyväkseen oikeuksiaan, minkä vuoksi pidämme tässä tekstissä tärkeänä niiden ehtojen korostamista, joiden avulla Euroopan parlamentti voi peruuntumislausekkeen ja valiokuntaan palauttamista koskevan oikeuden avulla jälleen käsitellä asiaa, kun tason 2 toimenpiteet on pantu täytäntöön.

Mielestäni meillä on oikeus käsitellä näitä toimenpiteitä, sillä keskustelusta näyttää kehkeytyvän sellaista, että Euroopan parlamentin hyväksyttyä toimenpiteet ilmenee selvästi oikeudellista "luovuutta", joka edellyttää meiltä valppautta. Aikataulun osalta voimme huomata, että siitä, mikä oli aluksi vain yksi määräaika, on tullut kansallisen lainsäädännön osaksi siirtämisen ja täytäntöönpanon määräaika. Muiden alojen osalta katson, että direktiivin kokonaistasapaino kilpailulle avautumisen ja avoimuuden välillä on niin vakava asia, että parlamentin täytyy käyttää kaikkia tarpeellisia voimavaroja tarkastellakseen uskottavin edellytyksin ehdotuksia, jotka komissio aikoo tehdä tasolla 2.

Arvoisa komission jäsen, tämän vuoksi toivon, että voimme hyödyntää henkisen avoimuutenne parlamenttia kohtaan ja halukkuutenne käydä vuoropuhelua sen kanssa, jotta silloin, kun tämä direktiivi – jonka tarkoituksena on aikataulun muuttaminen – annetaan, voin varmistaa täysimääräisesti parlamentin oikeudet menettelyssä, jossa parlamentin osallistuminen on rehellisesti sanottuna aina koskenut periaatteita eikä ole koskaan johtanut määräaikojen pidentämiseen, vaikka voimme hyvin kuvitella, mitä vaikeuksia liittyy muilla tasoilla näin monimutkaisen asian käsittelyyn osallistumiseen.

Arvoisa komission jäsen, suoraan sanottuna voitte luottaa siihen, että parlamentti aikoo äänestää ehdotettujen tarkistusten puolesta, ja olen iloinen, että voitte tässä tilanteessa tukea niitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita Starkevičiūtė, ALDE-ryhmän puolesta. (LT) Tarkasteltavanamme oleva asiakirja on hyvin tärkeä Euroopan rahoitusmarkkinoiden ja lisäksi Euroopan parlamentin itsensä kannalta kahdestakin syystä. Ensinnäkin tällä asiakirjalla parlamentti tekee selväksi, että se voi vastata ripeästi markkinoiden toimijoiden perusteltuihin pyyntöihin, jotka koskevat direktiivin voimaantulon määräaikojen tarkistamista. Toiseksi – mikä on yhtä tärkeää – parlamentti vahvistaa mahdollisuutensa ja oikeutensa peruuttaa tietyt direktiivin säännökset, mikäli ilmenee, että valittu strategia ei ole markkinoiden tarpeiden mukainen. Tämä on "kattodirektiivi". Eräällä tapaa siinä yhdistyvät kaikki markkinoilla aikaansaadut saavutukset ja sillä pannaan täytäntöön markkinoiden sääntely. Ehkäpä tämän erityislainsäädännön laatimiseen olisi kuitenkin kiinnitettävä enemmän huomiota.

Tämän takia haluan tukea käsiteltäväksi jätettyä ehdotusta, mutta haluan korostaa yhtäältä sitä, että nykyisen käsittelyn aikana rahoitusmarkkinoita sääntelevien lainsäädäntöasiakirjojen antamisprosessissa on ilmennyt merkittäviä puutteita. Meidän on arvioitava uudelleen strategiaa, jonka avulla rahoitusmarkkinoita koskevia lainsäädäntöasiakirjoja laaditaan: tällä hetkellä keskitymme usein teknisiin yksityiskohtiin, vaikka varsinainen kysymys on se prosessi, jolla rahoitusalaa koskevia lainsäädäntöasiakirjoja hyväksytään. On esitetty useita mahdollisuuksia, mutta mikään niistä ei ole riittävä. Otetaanpa esimerkiksi tietyn lain säännöksen täytäntöönpanon määräajan muuttaminen jo ennen sen voimaantuloa. Tässä tapauksessa valmisteluvaiheessa markkinoiden mahdollisuuksia ja tarpeita ei ole otettu asianmukaisesti huomioon. Haluan arvoisan komission jäsenen kiinnittävän huomiota erääseen seikkaan. Hän on luvannut vähentää markkinoihin kohdistuvaa lainsäädännöllistä taakkaa, mutta mielestäni taakka vähenisi, jos tekisimme tiiviimmin yhteistyötä markkinoiden toimijoiden kanssa. Tällöin meidän ei tarvitsisi tehdä niin paljon tarkistuksia direktiiveihin ennen niiden voimaantuloa.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin, IND/DEM-ryhmän puolesta. (SV) Arvoisa puhemies, Junilistan tukee sisämarkkinoiden neljää vapautta koskevaa ehdotusta. Pääomien vapaa liikkuvuus on olennaisen tärkeää moitteettomasti toimiville sisämarkkinoille. Niiden toimiminen tyydyttävästi edellyttää yhteistä sääntelyä. Tämä on toteutettava yksinkertaisesti, eikä se saa rajoittaa mahdollisuutta jäsenvaltioiden väliseen institutionaaliseen kilpailuun. On myönteistä, että tässä mietinnössä määräaikoja on pidennetty, koska tällä tavoin helpotetaan valmistautumista direktiivin voimaantuloa varten. Tämän vuoksi aiomme äänestää mietinnön puolesta.

Parlamentti on kuitenkin ehdottanut muutoksia, joissa Euroopan parlamentti vaatii parlamentille ja neuvostolle tasavertaista asema sen valvomisessa, kuinka komissio käyttää toimivaltaansa panna täytäntöön muutoksia. Parlamentti yrittää jälleen lisätä omaa valtaansa jäsenvaltioiden kustannuksella. Komission ei pidä olla mikään liittovaltion hallitus, ja sen on oltava ensisijaisesti jäsenvaltioiden valvonnassa. Koska on tärkeää, että neuvoston kanssa saavutetaan hyväksyttävä kompromissi, on surullista, että parlamentti on tällä tavoin päättänyt sekaantua toimielinten sisäiseen valtataisteluun. Tämän vuoksi aiomme äänestää tarkistuksia 1, 2, 4 ja 11 vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Ieke van den Burg (PSE). – (NL) Arvoisa puhemies, kuten edellä on todettu, MiFID (rahoitusvälineiden markkinoita koskeva direktiivi), joka tunnettiin aiemmin nimellä ISD (sijoituspalveludirektiivi), on sisäisten pääomamarkkinoiden kannalta huomattavan tärkeä lainsäädäntöohjelma. Tarkoituksena on tasapuolisten kilpailuedellytysten luominen erilaisille sijoituspalveluille siten, että ensimmäisellä sijalla on avoimuuden lisääminen sekä ennen että jälkeen, kuluttajansuoja ja hintojen tarkkuuden edistäminen siten, että likviditeetti on mahdollisimman suuri. Näiden välineiden avulla Euroopassa on mahdollista ottaa aimo askel kohti parempaa sijoitusilmapiiriä, jota tällä hetkellä kipeästi tarvitaan.

Direktiivin monimutkaisuus edellyttää markkinoiden eri toimijoiden huolellista kuulemista. Suurimman osan tästä työstä tekevät valvojat, jotka toimivat CESR:n (Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea) tarkassa valvonnassa. Euroopan komissio ei rajallisen henkilöstönsä vuoksi selviydy tästä yksin. Kannatan innolla tätä huolellista lähestymistapaa ja näiden valvojien merkittävää asemaa. He ovat parhaat liittolaisemme julkisen edun palvelemisessa, ja heidän ansiostamme emme anna vain muutamien omaa etua ajavien suurten markkinatoimijoiden tai kansallisten markkinoiden ohjata toimiamme. Valitettavasti näin pääsi joskus käymään, kun tätä asiaa pohjustettiin.

Euroopan parlamentti on saattanut eri edut tasapainoon, ja seuraavaksi sen on varmistettava tasapainon säilyminen. Tämä tarkoittaa, että meidän on jatkossakin voitava hoitaa oma tehtävämme. Tämän vuoksi vaadimme, että meillä säilyy komitologian tarkistamisen yhteydessä tärkeä oikeus eli peruuttamista koskeva oikeus. Komissio on useissa yhteyksissä ilmoittanut, että se aikoo tukea meitä tässä asiassa ja samoin neuvosto – vaikkakin hieman vastentahtoisesti. Tätä sopimuksen kohtaa ei kuitenkaan korjattu asiasta käydyn keskustelun yhteydessä. Nyt kun asiat ovat juuttuneet paikoilleen, ei ole syytä siihen, että tämäkin asia pitäisi jäädyttää.

Koska Lamfalussyn menettelyä sovelletaan yhä enemmän rahoitusmarkkinoita koskeviin asioihin, parlamentin palauttamisoikeutta olisi kiireesti säänneltävä rakenteellisesti. Kyse ei ole arvovaltahankkeesta tai arvovaltataistelusta. Kyse on todellakin siitä, että pysymme mukana siinä, mistä sovimme pääpiirteissään tasolla 1, ja se, että tämä näkyy valtuuttamassamme täytäntöönpanovaiheessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää kaikkia jäseniä heidän huomautuksistaan. On selvää, että me kaikki haluamme MiFID-direktiivin tulevan voimaan parhain mahdollisin edellytyksin, ja on tarpeellista ja perusteltua lykätä direktiivin siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön ja sen täytäntöönpanoa. Vaikka komissio katsoo, että komitologiaan liittyvät tarkistukset ovat tässä yhteydessä oikeudellisesti epäasianmukaisia, komissio aikoo hyväksyä ne, jotta ehdotus on mahdollista hyväksyä yhdessä käsittelyssä.

Ymmärrän, että asiaan palataan taas ja että aiotte sisällyttää näitä tarkistuksia tuleviinkin ehdotuksiin. Pidän ratkaisun löytämistä erittäin tärkeänä enkä millään muotoa halua, että asian kiireellisyys kadotetaan. Näin ollen aion jatkossakin suhtautua tarkistuksiin avoimesti. Ne ovat merkittävä poliittinen osoitus parlamentin tärkeäksi kokemista ja perustelluista vaatimuksista. Ongelman julkituominen poliittisesti ei kuitenkaan riitä, sillä meidän on ratkaistava se.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies.   Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan tiistaina klo 12.00.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö