Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Mandag den 12. december 2005 - Strasbourg EUT-udgave

16. Lov om regulering af byudviklingsaktiviteter
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Janelly Fourtou for Udvalget for Andragender om påstande om uretmæssigheder i forbindelse med loven om regulering af bymæssig bebyggelse i Valencia og dens virkninger for unionsborgerne (andragende 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 m.fl.) (2004/2208(INI)) (A6-0382/2005).

 
  
MPphoto
 
 

  Janelly Fourtou (ALDE), ordfører. - (FR) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer, det milde klima, den landskabelige skønhed såvel som de attraktive priser og indbyggernes gæstfrihed har i de senere år tilskyndet i tusindvis af europæere til at købe fast ejendom i den spanske region Valencia.

For at imødegå den hastigt stigende efterspørgsel og bekæmpe spekulation vedtog regeringen i den autonome region Valencia i 1994 loven om regulering af bymæssig bebyggelse, LRAU. Men det er netop håndhævelsen af denne lov, der giver anledning til tusindvis af andragender til Europa-Parlamentet. Andragerne klager over det, de anser for at være manglende respekt for ejendomsretten på grund af anlægsarbejder og bymæssig udvikling. Kritikken vedrører indholdet - sådanne projekters retlige, økonomiske og miljømæssige legitimitet - såvel som formen - dårlig information, manglende gennemskuelighed, utilstrækkelige indsigelsesfrister og lave godtgørelser. De føler sig magtesløse over for en situation, som i øvrigt er yderst kompliceret, eftersom det juridiske og politiske ansvar på dette område som bekendt er delt mellem den spanske regering, hvad angår jordloven, den selvstændige region Valencia, hvad angår den lokale byplanlægningslovgivning, og kommunerne, som på grundlag af både den nationale og den regionale lovgivning iværksætter de programmer, de finder berettigede.

Udvalget for Andragender har for at opnå et mere indgående kendskab til situationen på stedet to gange, i 2004 og i 2005, sendt en delegation til området for at indhente informationer fra de berørte parter. Jeg deltog i min egenskab af ordfører i den anden delegationsrejse, og jeg var meget imponeret over det store antal andragere og rørt over deres historier, men også over deres tillid til den europæiske reaktion. Jeg har også værdsat Valencias myndigheders lydhørhed og samarbejdsvilje.

Områdets myndigheder, som er opmærksomme på problemerne, er i øvrigt i færd med at udarbejde en ny byplanlægningslov, LUV, som skal tage hensyn til andragernes krav. Valencias regering har i øvrigt udvist stor åbenhed og opfordret Europa-Parlamentet til at fremkomme med eventuelle forslag til ændringer.

Man bebrejder meget ofte EU, at den er for langt fra borgerne, og vi har her en mulighed for at bevise det modsatte, nemlig, at Europa-Parlamentet gennem Udvalgt for Andragender er lydhør over for borgernes ønsker. Problemet er dog, at vi ikke kan overskride vores beføjelser, for vi bør absolut undgå at skabe en forventning hos borgerne, som vi ikke kan indfri. Hvad angår kendsgerningenrr og fællesskabsbeføjelserne, henstiller vi følgelig, at Kommissionen fortsat overvåger, at udbudsproceduren overholdes, og at miljødirektiverne ikke tilsidesættes. Den har i øvrigt levet op til vores forventninger, idet Kommissionen den 21. marts 2005 indledte en overtrædelsesbrudsprocedure mod Kongeriget Spanien for manglende overholdelse af direktivet om offentlige indkøb.

Vi har opfordret den regionale regering og de kommunale myndigheder til at yde alle personer, der er berørt af LRAU, en bistand, som gør det muligt for dem at imødese et eventuelt sagsanlæg med henblik på berigtigelse og godtgørelse. Vi henstiller, at miljøaspektet, som er afgørende for Europas fremtid, bliver taget i betragtning i forbindelse med alle projekter.

Jeg takker mine kolleger, som har udvist stor interesse for emnet, og som har forbedret min oprindelige betænkning, men jeg må erindre om, at vi kun kan handle inden for grænserne for vores fællesskabsbeføjelser, og at vores manøvremargin er meget begrænset. Vi reagerer, og vi har reageret i overensstemmelse med vores temperament og engagement. Nogen har tendens til at gøre for meget og andre for lidt, selv har jeg bestræbt mig på at finde en middelvej, og det er i denne ånd, Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa stiller nogle få ændringsforslag, hvis eneste formål er at fokusere vores indsats.

Jeg er fristet til at sige til de europæiske borgere, der er berørt af denne LRAU, at vi har hørt dem, at vi beklager situationen, og at vi ikke befinder os her for at dømme dem, men for at presse på for, at de bliver hørt og respekteret, og der til sidst findes en retfærdig løsning. Jeg håber, at denne betænkning vil bidrage til, at situationen i sidste instans bliver retfærdig for alle, og at Udvalget for Andragender endnu en gang kan bevise, at vi udgør et vigtigt forbindelsesled mellem borgerne og Europa-Parlamentet.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand, ordføreren, fru Fourtou, og hendes kolleger i Udvalget for Andragender har arbejdet meget hårdt på denne betænkning, som er blevet til på Parlamentets initiativ som reaktion på tusinder af andragender, som udvalget har modtaget. Jeg vil gerne takke alle dem, som har deltaget, for deres indsats og værdifulde bidrag til denne vanskelige og delikate forhandling. Emnet er en kilde til stor bekymring for mange EU-borgere, hvilket fremgår af antallet af modtagne andragender.

To undersøgelsesdelegationer blev sendt til Valencia, hvilket gav udvalgsmedlemmerne mulighed for at mødes med repræsentanter for alle berørte parter og få et førstehåndsindtryk af situationen på stedet. De, mine damer og herrer, ved bedre end nogen, hvad der står på spil.

Fru Fourtous betænkning berører en række vigtige emner, som har vakt Parlamentets politiske opmærksomhed. Kommissionen har inden for grænserne af sit kompetenceområde undersøgt sagen hovedsagelig med fokus på det indre marked. Rent konkret har vi analyseret den spanske lovgivnings dimension vedrørende offentlige indkøb. Det vil jeg koncentrere mig om.

Kommissionen har den holdning, at godkendelse af integrerede handlingsprogrammer under loven om regulering af bymæssig bebyggelse i Valencia indebærer indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter samt tjenesteydelsesaftaler. Tidligt i denne proces havde Kommissionen den holdning, at loven om regulering af bymæssig bebyggelse i Valencia gav anledning til spørgsmål med hensyn til EU's lovgivning om offentlige indkøb. Der blev indgået kontrakter uden gennemsigtighed eller offentliggørelse af meddelelser i EU-Tidende. Der var ingen objektive kriterier for udvælgelse eller tildeling, ingen hensigtsmæssige prisklausuler og ingen ligebehandling af alle dem, der var interesserede i forretningsmuligheden. Kommissionen besluttede derfor at indlede en overtrædelsesprocedure mod Spanien vedrørende dette spørgsmål og fremsendte den 21. marts 2005 en åbningsskrivelse.

Siden da har vi samarbejdet med de relevante myndigheder om at korrigere de mangler, der er konstateret i forbindelse med anvendelsen af eksisterende lov. Alle de konstaterede problemer korrigeres dog ikke ved udkastet til den nye lov, der blev fremsendt til mine tjenestegrene. Desuden har situationen i praksis ikke ændret sig. De offentlige myndigheder indgår fortsat offentlige kontrakter uden at følge de korrekte udbudsprocedurer. På baggrund af dette manglende fremskridt agter jeg inden for de næste dage at sende et brev til de kompetente myndigheder i Spanien og bede dem om at træffe de nødvendige foranstaltninger til at rette op på situationen.

Det kan være meget vanskeligt at bringe planlægningsbehov og lovgivning om offentlige indkøb i overensstemmelse med hinanden. Det må dog ikke være en undskyldning for ikke at anvende EU's regler om offentlige indkøb. Disse regler gavner de offentlige myndigheder ved at øge konkurrencen om de offentlige kontrakter og nedbringe prisen på bygge- og anlægsarbejder, leverancer og tjenesteydelser. De kan derfor regne med, at jeg vil søge at sikre, at EU's regler om offentlige indkøb overholdes, både formelt og i praksis, i forbindelse med enhver lovgivning, der godkendes fremover.

Fru Fourtous betænkning omhandlede også en række andre spørgsmål, der gav anledning til bekymring, men eftersom de falder uden for Fællesskabets kompetenceområde, kan Kommissionen ikke gøre noget ved dem.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou, for PPE-DE-Gruppen. - (EL) Hr. formand, som medlem af Europa-Parlamentets anden delegation, der i juni 2005 aflagde besøg hos de spanske myndigheder i Madrid og de regionale og lokale myndigheder i den selvstændige region Valencia, hvor vi mødtes med grupper af klagere, har jeg pligt til officielt at meddele Dem, at alle aktører udviste den største vilje til samarbejde med Europa-Parlamentets medlemmer og forsikrede os om, at de forstod og tog hensyn til borgernes legitime, men ikke de ulovlige, krav.

Ordføreren, fru Fourtou, har begået en kraftpræstation, da hun udarbejdede sin betænkning for Udvalget for Andragender, hvor hun har gjort virtuost brug af alle sine evner til at uddrage og fastholde de vigtigste elementer, som det giver mening at fremlægge i en betænkning, som Parlamentet anmodes om at stemme om i henhold til dets forretningsorden og retlige forpligtelser uden at gå ud over disse.

Desværre er der under vedtagelsen af Fourtou-betænkningen i Udvalget for Andragender sneget sig nogle ændringer ind i teksten, som vedrører subsidiaritetsprincippet, samt nogle anklager, der ikke ledsages af tilsvarende beviser.

Derfor støtter vi ordførerens og hendes gruppes ændringsforslag om at slette en række detaljer. Disse ændringsforslag gør den ikke-lovgivningsmæssige tekst til en værdig tekst igen, som naturligvis ikke har nogen virkninger. Desuden forsøger vi med vores ændringsforslag at forbedre dens uacceptabelt belærende og overbærende tone, som navnlig i punkt 6 og 11 er fornærmende over for en bestemt medlemsstat. Især fremhæves i ændringsforslaget til punkt 11 det generelle problem med den alt for voldsomme urbanisering af middelhavskysterne i det hele taget, ligesom miljøbeskyttelsens generelle karakter bliver fremhævet.

Hvad angår betragtning I, rettes der med vores ændringsforslag op på tekstens vage karakter, og der gøres opmærksom på det traktatbrudssøgsmål, som allerede er iværksæt i henhold til traktatens artikel 226 og europæisk lovgivning, som De også var inde på, hr. kommissær, og derfor anmoder vi alle, som vil stemme for betænkningen, om at stemme for disse ændringsforslag. Så er det op til de enkelte medlemmer, om de vil stemme for betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa, for PSE-Gruppen. - (EN) Hr. formand, jeg vil gerne begynde med at melde forfald for hr. Cashman, der ikke er i stand til at deltage i aftenens forhandling på grund af transportproblemer. Ellers ville han have talt for PSE-Gruppen.

Denne betænkning er særdeles vigtig af flere forskellige årsager, da den søger at vise Valencias borgere, at Europa-Parlamentet ikke kun er et lovgivende organ - hvilket det jo selvfølgelig er - men også Europas befolknings stemme, når deres rettigheder er truet. Jeg vil også gerne sige, at PSE-Gruppen ikke vil godkende ændringsforslag til denne betænkning, som søger at svække den. Betænkningen er allerede en kompromisbetænkning, og den er ikke så stærk, som jeg gerne havde set.

Det er utåleligt, at indbyggerne i dele af Valencia oplever, at deres ejendom enten er eller risikerer at blive eksproprieret af den lokale stat med deraf følgende berigelse af byggeentreprenørerne. Det er særdeles vigtigt at kræve, at også direktiver, der hører under andre af Kommissionens ansvarsområder end det indre marked, anvendes. Jeg tænker specielt på direktivet fra 2001 om strategiske miljøvurderinger og direktivet fra 2000 om forsigtig udnyttelse og beskyttelse af vandressourcer - der alt sammen er omhandlet i denne klage. Det er også vigtigt, at vi søger måder, hvorpå vi kan lægge pres på Valencias regering for at få den til at indføre et moratorium for nye projekter, indtil der er gennemført en tilfredsstillende ny lov, der opfylder alle EU's krav.

Det er også afgørende, at borgerne har ret til erstatning, og at de ikke holdes uvidende om forslag vedrørende deres ejendom, hverken når de køber ejendom, eller når de er i besiddelse af den. Det er ikke rimeligt, at borgere uden videre kan fratages deres ejendom.

Jeg vil gerne nævne en anden ting. Jeg er sikker på, at min kollega ikke har noget imod, at jeg gør kommissær McCreevy opmærksom på, at 100.000 mennesker demonstrerede i Irland i fredags for at tilkendegive deres vrede over Bolkestein-direktivet, som han i øjeblikket er ansvarlig for. Da han er til stede i Parlamentet her til aften, ønsker jeg, at han skal forstå, at disse europæiske borgere er alvorligt bekymrede.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis, for ALDE-Gruppen. - (EN) Hr. formand, jeg lykønsker min kollega fru Fourtou med hendes velafbalancerede betænkning. Vi i ALDE-Gruppen vil naturligvis støtte vores egne ændringsforslag, men ikke andre ændringsforslag, der søger at svække denne betænkning yderligere.

Dette handler om borgerrettigheder og måske især om en ret, der er central for EU. Fri bevægelighed i EU er en stor succes, og når vores borgere vælger at udøve denne ret ved at bo i - og ofte nyde deres otium i - en anden medlemsstat, fortjener de vores beskyttelse og støtte. Mange af dem foretager den største finansielle investering i deres liv, når de køber fast ejendom.

Det er det, som er sket for borgerne i denne region. De har henvendt sig til os i tusindvis for at forklare, at noget er gået helt galt. Værdien af deres ejendom forsvinder som følge af en reguleringslov, der tilsyneladende ikke fungerer. Vi har efter min mening udarbejdet en afbalanceret betænkning, der fortsat ville lægge pres på myndighederne i Valencia.

Der er tre ting, vi er nødt til at opnå. Vi er nødt til at sikre, at De, hr. kommissær, fortsat håndhæver EU-lovgivningen, hvor De kan, vi er nødt til at sikre, at de borgere, der har henvendt sig til os, kan få en eller anden form for oprejsning eller erstatning - og i den forbindelse er vi nødt til at fortsætte med at lægge pres på de spanske myndigheder.

Jeg må også bede Dem om noget, hr. kommissær: Vi opfordrer vores borgere til at flytte andre steder hen og bo, og vi ønsker ikke at opleve en situation som denne igen. Så uden at gribe ind i medlemsstaternes lovgivning vedrørende fast ejendom - der er deres eget anliggende - kan vi så prøve at tilvejebringe en eller anden form for råd, vejledning og information til vores medborgere, der køber fast ejendom i en anden medlemsstat?

Vi ønsker ikke at opleve dette igen. Vi ønsker ikke at pylre om vores borgere, men vi vil gerne støtte dem, når de udøver den ret til fri bevægelighed, som vi alle sætter så højt.

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein Mintz, for Verts/ALE-Gruppen. - (ES) Hr. formand, vi beskæftiger os med et yderst europæisk spørgsmål, et spørgsmål om rettigheder: Vi kan ikke anvende den europæiske lovgivning uden at tage os af skandalen med den fysiske planlægning i Middelhavsområdet. Vi kan ikke engang anvende traktaten på menneskerettigheder eller anvende direktiverne på offentlige kontrakter, rammedirektivet om vand, direktivet om strategisk miljøvurdering, uden at tage stilling til det, som formanden for det øverste arkitektråd her til formiddag beskrev som en skrækhistorie inden for fysisk planlægning: Han sagde, at Middelhavskysten er ved at gå op i samlingerne, at området lider under massiv overbefolkning og en uafvendelig påvirkning, der vil have uforholdsmæssigt alvorlige konsekvenser for miljøet.

Vi er nødt til at bringe denne skrækhistorie til ophør hurtigst mulig, da den udgør et brud på menneskers rettigheder: Tusinder og atter tusinder af mennesker - langt de fleste fra Valencia - lider som følge af denne situation.

Et bæredygtigt miljø er ikke foreneligt med denne model. Jeg mener, at Europa må reagere beslutsomt og hurtigt på disse overtrædelser af de europæiske direktiver.

Med henblik herpå har vi alle udarbejdet en betænkning, takket være to års eksemplarisk arbejde i Udvalget for Andragender, som vedtog denne betænkning enstemmigt. Nu ønsker visse af dem, der stemte for i Udvalget for Andragender, at gøre uoprettelig skade på denne betænkning. Efter min mening er det ikke en særligt ærlig måde at opføre sig på. Jeg mener, at borgernes miljøinteresser er vigtigere end mursten og mørtel, som man ønsker at dække hele Middelhavskysten med.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Booth, for IND/DEM-Gruppen. - (EN) Hr. formand, selv om vi i høj grad sympatiserer med de borgere, der befinder sig i denne uheldige situation, mener vi i UKIP, at problemet med fratagelse af ejendom i Valencia burde have været behandlet ved bilaterale aftaler mellem Spanien og de enkelte berørte lande. I stedet er jeg bange for, at Europa-Parlamentet atter en gang skyder forbi gråspurve med kanoner.

Byplanlægning er et område, der skal forblive på lokalt plan, for at lokalområdernes behov skal møde forståelse. En centraliseret politik gør ikke noget bedre, den forværrer tværtimod problemet. Det har vi set igen og igen med såkaldte europæiske projekter. Lad mig minde Dem om nogle få eksempler.

For det første er der den fælles fiskeripolitik med det særdeles skadelige kvotesystem. Hyldet som et miljøprojekt har den gjort næsten uoprettelig skade på fiskebestandene. En meget stor del af fiskeforarbejdningsvirksomhederne i Det Forenede Kongerige har været nødt til at lukke, og lokale fiskersamfund er blevet ødelagt. Og hvordan kan vi tale om katastrofer uden at nævne den fælles landbrugspolitik, der har skabt vinsøer og smørbjerge og nu giver kommissær Mandelson en lige så stor hovedpine, som den giver landmændene i udviklingslandene? Faktisk holder Chirac, ved at beskytte de små franske landmænd, verden som gidsel. I stedet for at stabilisere priserne på de primære produktmarkeder skader Unionen netop de mennesker, som den siger, den ønsker at hjælpe.

De problemer, som de ikke-spanske statsborgere, herunder mange britiske statsborgere, i Valencia står over for, bør løses mellem regeringerne. Jeg er ked af, at det ikke er lykkedes den britiske regering at opnå en bilateral aftale med Spanien på dette område. I stedet ser vi endnu en gang det mangearmede bureaukratiske EU-uhyre udnytte personlig ulykke til at berøve medlemsstaternes deres suverænitet.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki, for UEN-Gruppen. - (PL) Hr. formand, først vil jeg gerne udtrykke min helhjertede tak til alle, der har medvirket i denne succeshistorie, hvor det sidste kapitel skulle være vedtagelsen af denne betænkning. Jeg glæder mig frem for alt over, at andragerne har vist tillid til EU og Udvalget for Andragender, som jeg har den ære at være formand for. Jeg er også vældig glad for, at ombudsmanden for regionen Valencia tilbød sin bistand ved udarbejdelsen af betænkningen og under vores vellykkede søgen efter en løsning på dette problem. Jeg er desuden begejstret for, at det arbejde, som medlemmerne af vores mission, der besøgte regionen i juni, udførte, var så produktivt. Denne mission blev ledet af hr. Cashman, næstformanden for Udvalget for Andragender, og omfattede også fru Fourtou, som jeg gerne vil takke for at have udarbejdet betænkningen. Fru Panayotopoulos-Cassiotou var også med, og jeg vil gerne takke hende og lederen af udvalgets sekretariat. Det store arbejde, der er blevet udført, har båret frugt i form af denne betænkning.

Andragenderne, som oprindeligt blev indgivet af Charles Svoboda på vegne af Abusos Urbanísticos No-kampagnen i Valencia og af hr. og fru Schuckall og fru Perret, blev efterfølgende underskrevet af over 10.000 mennesker. I begyndelsen kunne man have været tilgivet for at spørge, om andragenderne fortjente yderligere behandling, men det viste sig snart, at det gjorde de. Dette skyldes ikke kun, at principperne for miljøbeskyttelse og reglerne for tildeling af offentlige kontrakter var blevet overtrådt, men frem for alt var en grundlæggende menneskeret blevet overtrådt. Hermed mener jeg ejendomsretten og tilmed ejendomsretten for mennesker, der ofte kom fra meget beskedne kår, og som ikke ønskede andet end at tilbringe resten af livet i de små huse, de havde bygget til sig selv.

Vores samtaler med andragerne, både på undersøgelsesmissionen og ved vores møder, afslørede det fulde omfang af den tragedie, som truede disse mennesker, der havde fået frataget så meget af deres ejendom. Disse mennesker havde opdaget, at de havde fået frataget en del af deres ejendom uden at vide det, og at deres grundlæggende rettigheder groft var blevet trådt under fode, og deres oplevelser var virkelig forfærdelige.

Vores udvalg vedtog Fourtou-betænkningen enstemmigt med kun en stemme hverken for eller imod. Betænkningen var resultatet af et kompromis og af forhandlinger om ændringsforslagene i udvalget. Derfor mener jeg, at Parlamentet nu bør vedtage denne betænkning uden ændringsforslag, der vil kunne forvrænge dens betydning. Eftersom den allerede en gang er blevet vedtaget enstemmigt, vil det glæde mig meget, hvis Parlamentet også vil vedtage den.

Mine damer og herrer, det er vores mål, at Valencia skal vedtage en ny lov. Det har man allerede lovet at gøre, hvilket vidner om effektiviteten af Parlamentets og udvalgets arbejde. I denne lov bør der tages behørigt hensyn til menneskerettighederne og bestemmelserne for offentlige udbud med miljøkonsekvenser. Erstatning til skadeslidte er et andet spørgsmål, som skal behandles. Derfor opfordrer vi regeringen i Valencia-regionen til at føre detaljeret protokol over de enkelte tilfælde og om nødvendigt tilbyde passende erstatning.

Jeg håber, at kommissær McCreevy, som er her på Kommissionens vegne, vil gøre sit bedste for at sikre, at der ikke forekommer yderligere uretfærdigheder, og at man retter op på de tidligere fejl.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE-DE). - (ES) Hr. formand, naturligvis må jeg først takke fru Fourtou for at have udarbejdet denne betænkning, en betænkning, der - som sagt - har været genstand for megen debat og et stort arbejde; vi må ikke glemme, at denne betænkning - som det også er blevet sagt - har fået særbehandling i Udvalget for Andragender: To delegationer fra Parlamentet har besøgt Valencia-området for at diskutere og tage sig af dette spørgsmål.

Jeg mener imidlertid, at dette spørgsmål er blevet afsluttet i dag, og ligeledes, at den socialistiske model for fysisk planlægning, som fandtes i Valencia-området, som socialisterne indførte, da de sad i regering, vil blive anfægtet. Det er konsekvenserne. Derfor glæder det mig, som hr. Libicki sagde, at Parlamentet som et resultat af denne nye betænkning, som jeg regner med, at Europa-Parlamentet vedtager, bl.a. vil bifalde det initiativ, som den siddende regering i Valencia-området skal forhandle sig frem til for at udarbejde en ny lov, der skal erstatte den tidligere socialistiske lov.

Jeg vil gerne understrege, at denne nye lov, som skal udarbejdes og gennemføres, bl.a. vil indeholde to grundlæggende ting: For det første at denne nye lov vil blive vedtaget i henhold til kompetencer inden for fysisk planlægning, som udelukkende ligger hos regeringen i Valencia, og for det andet at betænkningen ligeledes godkender en række anbefalinger, så retsstaten kan behandle eventuelle klager, som måtte være opstået som følge af anvendelsen af den tidligere LRAU, eller som måtte opstå senere. Med andre ord vil alle rettigheder for borgere, der har klaget til Udvalget for Andragender, nu blive sikret.

Hr. formand, mine damer og herrer, jeg er sikker på, at den rette løsning vil blive indført, når LRAU, som blev indført af den tidligere socialistiske regering, forsvinder, og jeg er overbevist om, at man vil finde frem til den rette løsning gennem anvendelse af den nye lov, som Folkepartiets regering i Valencia-regionen har til hensigt at udarbejde.

 
  
  

FORSÆDE: Miroslav OUZKÝ
Næstformand

 
  
MPphoto
 
 

  Joan Calabuig Rull (PSE). - (ES) Hr. formand, først vil jeg gerne takke fru Fourtou for det arbejde, hun har udført i udvalget. Hun har valgt en åben fremgangsmåde, og vi har kunnet diskutere mange kompromisændringsforslag, og vi ved også, at hun har været på en vanskelig opgave, fordi dette er en sag, hvor man ikke kan forestille sig, hvor mange forskellige interesser der er på spil og dermed det pres, som vi står over for.

Jeg vil gerne slå det helt fast, at for det første har tusinder af europæiske borgere i årtier boet i Valencia-området, millioner besøger os hvert eneste år, og at alle disse mennesker er glade for at bo i vores område og glade for de højkvalitetstjenester, som de generelt modtager i deres dagligdag. Vi taler derfor om et imødekommende område. De fleste mennesker der og dem, der ønsker at komme dertil, føler, at de er heldige med at kunne dele deres liv med os.

Det skal også bemærkes, at de fleste kan løse deres problemer på korrekt vis ved domstolene og få dem behandlet af de lokale myndigheder rundt omkring. Men mange menneskers problemer er uløste, og i øjeblikket står vi med et stort antal mennesker, hvis problemer varer ved. Derfor er jeg rystet over, at antallet af klager over misbrug i forbindelse med fysisk planlægning er steget kraftigt inden for de seneste tre år.

Som europæisk borger, født og bosiddende i Valencia-området, beklager jeg dybt, at vi er nødt til at have denne forhandling, men vi må huske på, at når det er tilfældet, skyldes det, at der er indkommet klager til Parlamentet fra tusinder af europæiske borgere, der føler, at de har været ude for misbrug i forbindelse med fysisk planlægning. Jeg vil klart slå det fast, at der er tale om en ekstraordinær situation i Spanien og i resten af Europa, der, og det bør vi huske, har medført formelle protester fra 17 ambassadører ved EU.

Andre spanske regioner har love svarende til LRAU; lederen af det selvstændige sekretariat for fysisk planlægning og miljø kom til stede her for at sige, at loven var meget god. Selv om de har tilsvarende love, har de helt klart aldrig haft et problem i denne størrelsesorden.

Derfor vil jeg gerne sige til Dem, at det er rigtigt, at vi tager os af borgernes bekymringer, jeg tror, at myndighederne ønskede, at den delegation, der kom hertil, skulle fremsætte forslag, og jeg mener, at det er det, udvalget har gjort. Jeg mener, at vi skal kræve respekt for borgernes interesser over for økonomiske grupperinger med kolossal magt, som borgerne ofte står nærmest forsvarsløse over for. Jeg mener, at vi har beføjelser til at yde et bidrag til det, hr. Iturgaiz var inde på: ikke at skulle gentage denne diskussion og kunne bringe denne situation til afslutning. Hvis ikke vi arbejder for disse løsninger nu, er det klart, at vi for fremtiden desværre vil blive stillet over for dette problem igen.

Som sagt ønsker jeg som borger i Valencia-området, at der findes en løsning på disse problemer, og at en regionalregerings inkompetence ikke ødelægger vores image, således som det sker i mange europæiske borgeres opfattelse, for det fortjener vores Fællesskab ikke.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). - (ES) Hr. formand, først vil jeg gerne gratulere ordføreren, fru Fourtou, med det arbejde, hun har udført, og samtidig beklage, at hendes arbejde blev ændret ved den endelige proces, hvor man godkendte visse ændringsforslag og dermed undergravede det, der oprindeligt var en fornuftig betænkning.

I sidste ende får vi i dag, mine damer og herrer, præsenteret noget, der er en blanding af uansvarlig populisme fra medlemmer, der for enhver pris ønsker at tilfredsstille deres medborgere, der bor i Spanien, og fra spanske medlemmer, der har besluttet at drive lokal- og regionalpolitik i Europa-Parlamentet - fra den ene side til den anden: De har lige set et eksempel på dette.

Den kombination af to slags uansvarlig populisme fører til fejltagelser af den type, der måske vedtages her, hvis teksten ikke ændres. Det er trist at se Europa-Parlamentet gjort til en regional lovgiver, der fuldstændig forvrider subsidiaritetsprincippet og fortæller en selvstyrende region, hvad den skal gøre, hvordan den skal gøre det, hvordan den skal lovgive, hvornår den kan udstede planlægningstilladelser og på hvilke betingelser.

Jeg forstår og er enig i en del af kritikken af denne lov, helt klart, og jeg er naturligvis enig i kritikken af den måde, som Valencias regering anvender den på - loven og dens anvendelse.

Men Europa-Parlamentet, mine damer og herrer, er ikke pilgrimsstedet i Lourdes, som folk kan ty til, når alt håb er tabt alle mulige andre steder. Dette er en seriøs institution, og det eneste, man opnår ved at fremsætte et sådant beslutningsforslag er, er at give borgernes et falsk billede, eftersom man vedtager beslutninger, der vil være helt sterile, fordi det er i Valencias regering, at dette spørgsmål vil blive løst, og det skaber et ry, som på ingen måde styrker arbejdet her i Parlamentet eller øger den respekt, som vi ønsker, at borgerne skal føle for vores arbejde.

Derfor er jeg helt enig i kritikken af den fysiske planlægning i Valencia: kritikken af loven og kritikken af regeringen. At tage det op her i Parlamentet svarer til at protestere over forsinkelser i Londons undergrundsbane her i Parlamentet. Jeg mener ikke, at Europa-Parlamentet er det rette sted at gøre dette, og ved at vedtage et dokument som dette forvrænger vi selve det institutionelle system.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernat Joan i Marí (Verts/ALE). - (EN) Hr. formand, det er ikke min hensigt at give udtryk for manglende respekt for landet Valencias autonomi. Jeg mener under alle omstændigheder ikke, at dets autonomi er tilstrækkelig i betragtning af regionens reelle behov.

Når det er sagt, mener jeg, at det er nødvendigt med en fælles europæisk vision vedrørende regionalplanlægning og miljøbeskyttelse. Det er min antagelse, at byggespekulanterne udnytter den skrøbelige valencianske autonomi. Den er grobund for korruption i stor stil. Der er behov for konsensus i EU, hvis vi skal undgå politikker, der er en trussel mod rationel europæisk planlægning og miljøet. Stater, regioner og autonome samfund bør deltage i definitionen af denne konsensus. Hvis vi ikke stræber efter dette mål, vil områder som landet Valencia og De Baleariske Øer, hvor bygge- og anlægningsvirksomhed er den vigtigste økonomiske aktivitet, opleve, at hele deres område er truet. Det er allerede udtryk for en betydelig skævhed, at byggesektoren er den vigtigste rentable aktivitet i vores del af verden. Hvis der ikke sættes en stopper for det, vil visse grupper af erhvervslivet blive rigere, hvilket vil medføre store sociale, miljømæssige og økonomiske problemer i den nærmeste fremtid.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, hr. kommissær, jeg vil gerne sige på forhånd, at der allerede i maj 2004 blev udarbejdet en betænkning fra Udvalget for Andragender om dette emne, som bl.a. indeholdt konkrete eksempler på alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og EU-retten.

En delegation fra Parlamentet var på en informationsrejse til Valencia i juni 2005, hvor den talte med forskellige parter, borgere, personer med bopæl i regionen og også med repræsentanter for regionalregeringerne og forfatningsdomstolen i Valencia.

Vi må huske på, at den gældende lovgivning om fast ejendom i Spanien tildeler grundejerne 90 % af byggerettighederne, og på grund af den pågældende lovs særlige karakter - lov om ekspropriering af fast ejendom - tvinges ejere til at afstå 10 % af deres ejendom uden kompensation, hvis der foreligger et udviklingsprojekt fra en lokalforvaltning. Vi må også være klar over, at mange grundejere helt klart har lidt skade som følge af disse byudviklingsmetoder, og at nogle byudviklingsplaner har haft katastrofale følger for miljøet og økologien i mange kystområder og navnlig for den fremtidige vandforsyning, hvilket er et andet problem, der optager EU.

Jeg hilser det derfor meget velkommen, at den autonome region Valencia har revideret denne lovgivning og allerede har fremlagt en ny lov, som træder i stedet for den gamle. Vi må frem for alt sikre, at der bliver forankret en klar definition af samfundets interesse i loven for utvetydigt at fjerne enhver mulighed for, at begrundelsen for en ekspropriering i samfundets interesse udnyttes langt oftere til at fremme private og ikke offentlige interesser.

Desuden skal der fastlægges bindende kriterier for erstatning i tilfælde af ekspropriering på grundlag af bestemmelserne og principperne fastlagt i domspraksis ved EF-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Dette er en speciel sag, og Parlamentet må passe på ikke at give borgerne for store forhåbninger, da det kan vise sig at være umuligt at opfylde dem.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE-DE). - (ES) Hr. formand, jeg har to indledende punkter, før jeg kommer til selve sagen.

For det første er de klager, vi drøfter her, vendt mod en legitim lov, som er vedtaget af et regionalt parlament i overensstemmelse med dets kompetencer og ikke er ophævet af forfatningsdomstolen.

For det andet drejer de bedømmelser, vi foretager, sig på ingen måde om ulovlige handlinger: Spanien er et land med garantier, med et åbent retssystem, med de europæiske domstole som sidste led, og det er op til dem at afsige moralske kendelser i henhold til det klare strafferetlige princip om nullum crimen nulla poena sine lege.

Jeg forstår de overvejelser, som hr. Guardans har givet udtryk for, og jeg ville ikke have tolereret nogen indgriben i det regionale parlaments, det nationale parlaments eller de spanske domstoles kompetence.

Det er op til dette Parlament - og fru Fourtou har gjort det med uforlignelig elegance - at behandle borgernes andragender og fremsætte henstillinger; i øvrigt henstillinger, som den siddende regering i Valencia-området har taget op med generøsitet og klogskab.

Dette Parlament kan imidlertid ikke prøve at overtage opgaven med fysisk planlægning, som er de regionale myndigheders ansvar, hvilket er det indtryk, jeg fik fra talen - på engelsk, tror jeg - som min landsmand Joan i Marí holdt.

For det andet kan der heller ikke indføres et moratorium, for det tilkommer også det regionale parlament.

For det tredje kan dette Parlamentet ikke fastsætte en erstatning: en administrativ myndighed kan ikke udbetale erstatning uden en dom eller en administrativ afgørelse om, at den har gjort sig skyldig i uberettiget tilegnelse af midler.

Endelig er dette Parlament ikke det rette sted, som hr. Guardans helt korrekt sagde - og dette siger jeg til hr. Calabuig - til en politisk retssag.

Hr. Calabuig har ikke sagt, at den lov, vi diskuterer, blev vedtaget af det socialistiske flertal, som han tilhører, og ikke af det flertal, som jeg tilhører. For det andet har han ikke sagt, at han er ophavsmand til et ændringsforslag, hvori det hedder, at man i andragendet fokuserer på de seneste tre år, en periode, hvor hr. Camps' har været ved magten; andragenderne blev indgivet længe før dette, og hans politisk inspirerede hensigt er, at regionalregeringen skal have skylden, fordi det er den regering, han ønsker at bringe til fald - indtil videre med begrænset succes, og måtte det vare ved.

I den henseende er jeg enig med hr. Guardans: Det er ikke rigtigt, det er ikke moralsk korrekt at udnytte dette Parlament til at tilsværte et selvstyrende område, et lovligt valgt parlament og en regering, der har borgernes støtte.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand, jeg vil gerne takke medlemmerne for deres kommentarer. Alene antallet af mennesker, der har støttet de andragender, som fru Fourtous betænkning omhandler, viser, at anvendelsen af loven om regulering af bymæssig bebyggelse i Valencia giver anledning til problemer.

Som jeg antydede i begyndelsen af denne forhandling, falder de fleste af de nævnte problemer uden for fællesskabsrettens rammer. Kommissionen har forståelse for de omtalte bekymringer, men er ikke i stand til at give en løsning.

Når der påvises problemer med foreneligheden med fællesskabsretten, undlader Kommissionen ikke at handle og vil træffe de nødvendige foranstaltninger til at rette op på situationen. Det er tilfældet med de aspekter af loven om regulering af bymæssig bebyggelse, som vedrører offentlige indkøb. Vi har påvist en række problemer på dette område, og der er indledt en overtrædelsesprocedure mod Spanien. Vi benytter disse procedurer for at sikre, at Fællesskabets lovgivning om offentlige indkøb anvendes korrekt.

Medarbejdere i forskellige afdelinger af Kommissionen har set på betænkningens aspekter vedrørende miljøpolitik, retlige og indre anliggender, forbrugerpolitik og regionalpolitik. Det ville være forkert at skabe forventninger om, at håndhævelsen af fællesskabsretten på disse områder ville give andragerne en løsning på deres problemer.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen kl. 12.00.

Skriftlige erklæringer (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Jules Maaten (ALDE). - (NL) I mere end to år har Europa-Parlamentet modtaget titusindvis af andragender fra europæiske borgere, herunder mange nederlændere, om misbrug af en lov om regulering af bymæssig bebyggelse (LRAU) i regionen Valencia. Loven giver byggeentreprenørfirmaer mulighed for uretmæssigt at fratage husejere jord med en ringe eller ingen kompensation for derefter at lade dem betale udgifterne til anlæg af veje, kloak og vejbelysning.

Dette problem har Parlamentet heldigvis taget op, og i morgen stemmes der om den pågældende betænkning af det liberale medlem, fru Fourtou. Deri tilskyndes Valencia til at forbedre loven - en proces, som allerede er sat i gang efter et besøg af et europæisk undersøgelsesudvalg - og opstille en procedure til vurdering af de enkelte husejeres situation, inklusive kompenserende foranstaltninger.

Jeg har tidligere haft kontakt med nederlændere i området, og jeg er glad for, at det omsider erkendes, at det haster. Det er godt, at Valencia på Europas opfordring er begyndt med at revidere loven, men nu skal disse ord også omsættes til handling for at hindre, at endnu flere husejere bliver behandlet unfair.

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE). - (EN) Ejendomsretten er en grundlæggende rettighed. Ejere af fast ejendom i Valencia har fået deres ejendom og jord konfiskeret i stort omfang, og den er blevet bebygget af ofte skrupelløse byggespekulanter og lokale myndigheder i henhold til loven om regulering af bymæssig bebyggelse, hvilket de valencianske myndigheder har set gennem fingre med. Det bekræftes af andragenderne til Europa-Parlamentet og de to undersøgelsesmissioner.

Dette er helt uacceptabelt i et frit samfund.

Det bør indføres et moratorium for alle igangværende og planlagte byudviklingsprojekter i regionen, indtil det valencianske parlament har vedtaget ny lovgivning, der fuldt ud respekterer ejendomsretten. For dem, der har mistet jord og ejendom på grund af de valencianske myndigheders udviklingsprojekter, bør der ved en ny lov hurtigst muligt oprettes en lovlig administrativ instans med beføjelser til at gennemgå udviklingsplaner og beregne en passende erstatning til ofrene.

Ejere af fast ejendom, der har lidt tab som følge af hemmelige aftaler mellem byggeentreprenører og de lokale myndigheder i Valencia, skal have passende erstatning.

Jeg glæder mig over, at de valencianske myndigheder vil undersøge ekspropriationspolitikken, men der er stadig behov for at opnå retfærdighed for de borgere, der allerede har mistet jord og ejendom.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik