Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Maanantai 12. joulukuuta 2005 - Strasbourg EUVL-painos

16. Maankäyttölainsäädännön soveltaminen
MPphoto
 
 

  Puhemies.   Esityslistalla on seuraavana Janelly Fourtoun laatima vetoomusvaliokunnan mietintö Valencian itsehallintoalueen rakennustoimintaa säätelevän lain "Ley reguladora de la actividad urbanística" (LRAU) väitetystä virheellisestä soveltamisesta ja EU-kansalaisille siitä koituneista seuraamuksista (vetoomukset 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 ja muut) (2004/2208(INI)) (A6-0382/2005).

 
  
MPphoto
 
 

  Janelly Fourtou (ALDE), esittelijä. (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, monien vuosien ajan leuto ilmasto, kaunis maaseutu, alhainen hintataso sekä paikallisten ihmisten lämpö ja ystävällisyys ovat innostaneet tuhansia eurooppalaisia hankkimaan kiinteää omaisuutta Espanjaan kuuluvalta Valencian alueelta.

Kysynnän kasvaessa Valencian itsehallintoalueen hallitus antoi keinottelun estääkseen vuonna 1994 rakennustoiminnan sääntelyä koskevan Ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU) -nimisen lain. Euroopan parlamenttiin on saapunut tuhatmäärin vetoomuksia, joissa valitetaan lain soveltamisesta. Vetoomuksen esittäjät valittavat omistusoikeutensa kyseenalaistamisesta heidän mielestään väärin perustein maankäyttö- ja kehityshankkeiden takia. Arvostelu koskee sekä itse asiaa – hankkeiden oikeudellista, taloudellista ja ekologista oikeutusta – ja muotoa – puutteellista tiedotusta, avoimuuden puutetta, liian lyhyitä määräaikoja valitusten jättämiselle ja lisäksi liian alhaisia korvauksia. Nämä henkilöt kokevat olevansa voimattomia erittäin monimutkaisessa tilanteessa, koska on muistettava, että tällä alalla oikeudellinen ja poliittinen vastuu kuuluu Espanjan hallitukselle maalainsäädännön osalta, Valencian itsehallintoalueelle paikallisen maankäyttölainsäädännön osalta ja kunnille, jotka toteuttavat sekä Espanjan lakien että alueellisen lainsäädännön nojalla ohjelmia, joita ne pitävät laillisina.

Voidakseen tutustua tilanteeseen paikan päällä vetoomusvaliokunta lähetti kaksi valtuuskuntaa, yhden vuonna 2004 ja toisen vuonna 2005, keräämään tietoa eri asianosaisilta. Esittelijänä olin mukana jälkimmäisessä valtuuskunnassa, ja minuun teki suuren vaikutuksen vetoomuksen esittäjien määrä. Minua kosketti suuresti paitsi se, mitä he kertoivat, myös heidän luottamuksensa Euroopan unionin reagoimiseen. Arvostin myös sitä huomiota, jonka saimme osaksemme Valencian viranomaisilta, ja viranomaisten yhteistyöhalukkuutta.

Valencian itsehallintoalue on tietoinen ongelmista ja laatii parhaillaan uutta lakia, nimeltään Ley Urbanística Valenciana (LUV), jossa on määrä ottaa huomioon vetoomuksen esittäjien jättämät valitukset. Avoimuuden hengessä Valencian hallitus on lisäksi kehottanut Euroopan parlamenttia esittämään kaikenlaisia tarpeellisena pitämiään ehdotuksia.

Euroopan unionia moititaan usein siitä, että se on kaukana kansalaisistaan. Tämä on hyvä tilaisuus osoittaa päinvastaista. Euroopan parlamentti kuuntelee kansalaisiaan vetoomusvaliokunnan kautta. Ongelmana on kuitenkin, ettemme voi ylittää toimivaltuuksiamme, koska emme saa missään tapauksessa luoda kansalaisille turhia toiveita, joiden särkyminen olisi väistämätöntä. Tosiseikkojen ja yhteisön toimivallan osalta kehotamme Euroopan komissiota näin ollen jatkossakin varmistamaan tarjouskilpailumenettelyjen noudattamisen ja valvomaan kaikenlaisia ympäristödirektiivien rikkomisia. Komissio ryhtyi jo vastaamaan kehotuksiimme 21. maaliskuuta aloittaessaan rikkomisesta johtuvan menettelyn Espanjan kuningaskuntaa vastaan julkisista hankinnoista annetun direktiivin noudattamatta jättämisen vuoksi.

Olemme vaatineet aluehallinnolta ja kunnilta, että ne antavat apua kaikille, joita LRAU-laki on koskenut, jotta ne voivat suunnitella mahdollisia oikaisu- ja korvausmenettelyjä. Vaadimme, että kaikissa hankkeissa otetaan huomioon ympäristökysymykset, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan tulevaisuuden kannalta.

Haluan kiittää kollegojani, jotka ovat innostuneet tästä aiheesta ja ovat parantaneet alkuperäistä mietintöäni. Muistutan heitä kuitenkin siitä, että voimme toimia ainoastaan yhteisölle annetun toimivallan puitteissa ja että meillä on vähänlaisesti liikkumavaraa. Reagoimme ja olemme reagoineet luonteemme ja sitoumustemme mukaisesti. Toisilla on tapana tehdä paljon, toisilla liian vähän. Olen itse pyrkinyt löytämään kultaisen keskitien, ja tässä hengessä liberaalien ja Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä aikoo esittää joitakin tarkistuksia, joilla pyritään pelkästään kohdentamaan toimemme paremmin.

Haluaisin kovasti kertoa niille Euroopan kansalaisille, joita LRAU-laki on koskenut, että olemme kuulleet heitä ja olemme järkyttyneitä tilanteesta. Tehtävänämme ei kuitenkaan ole ratkaisun antaminen vaan pyrkimys luoda sensuuntaista painostusta, että heitä kaikkia kuunnellaan ja kunnioitetaan ja että lopulta päästään oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen ratkaisuun. Toivon, että mietintö on onnistunut, että tilanne kääntyy lopulta kaikkien kannalta parhain päin ja että vetoomusvaliokunta voi jälleen kerran osoittaa, että olemme tärkeä yhdistävä lenkki kansalaisten ja Euroopan parlamentin välisissä suhteissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, esittelijä Janelly Fourtou ja hänen kollegansa vetoomusvaliokunnassa ovat tehneet kovasti töitä tämän mietinnön eteen. Mietintö on tehty parlamentin aloitteesta vastauksena vetoomusvaliokuntaan saapuneisiin tuhansiin vetoomuksiin. Haluan kiittää kaikkia asianosaisia tehdystä työstä ja arvokkaasta osallistumisesta tähän vaikeaan ja arkaluonteiseen kiistaan. Asia koskee todellakin monia EU:n kansalaisia, kuten saapuneiden vetoomusten määrästä ilmenee.

Kaksi tiedonhankintavaltuuskuntaa lähetettiin Valenciaan, jossa valtuuskunnan jäsenet saivat tilaisuuden tavata kaikkien asianosaisten edustajia ja hankkia ensikäden tietoa tilanteesta. Tiedätte itse paremmin kuin kukaan muu, mistä asiassa on kyse.

Fourtoun mietinnössä käsitellään useita tärkeitä aiheita, jotka ovat saaneet Euroopan parlamentin poliittisen kiinnostuksen heräämään. Komissio on perehtynyt asiaan oman toimivaltansa rajoissa pääasiassa sisämarkkinoiden näkökulmasta. Käytännössä olemme analysoineet tätä Espanjan lakia julkisten hankintojen osalta. Aion keskittyä tähän.

Komission mielestä yhdennettyjen toimintaohjelmien hyväksyminen Valencian maankäyttöä sääntelevän lain nojalla koskee julkisten hankkeiden teettämistä ja palvelusopimusten tekemistä. Komissio katsoi jo prosessin varhaisessa vaiheessa, että Valencian maankäyttölaki herättää kysymyksiä EU:n julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön osalta. Sopimuksia tehtiin tavalla, joka ei ollut avoin, tai ilman ilmoitusten julkaisemista EU:n virallisessa lehdessä. Valinta ei tapahtunut objektiivisesti eikä objektiivisia kriteerejä määritelty, asianmukaisia hintamääräyksiä ei ollut eikä kaikilla liiketoimintamahdollisuudesta kiinnostuneilla ollut yhdenvertaisia edellytyksiä. Näin ollen komissio päätti aloittaa Espanjaa vastaan rikkomisesta johtuvan menettelyn ja lähetti virallisen ilmoituksen 21. maaliskuuta 2005.

Tämän jälkeen olemme tehneet yhteistyötä asianomaisten viranomaisten kanssa nykyisen lainsäädännön soveltamisessa havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Yksiköilleni esitetyssä uudessa lakiehdotuksessa ei ole kuitenkaan korjattu kaikkia havaittuja ongelmia. Käytännön tilanne ei ole myöskään muuttunut. Viranomaiset tekevät edelleen julkisia hankintasopimuksia noudattamatta asianmukaisia tarjouskilpailumenettelyjä. Tämä edistymisen puutteen takia aion lähipäivinä lähettää Espanjan toimivaltaisille viranomaisille kirjeen, jossa kehotan niitä ryhtymään asianmukaisiin toimiin tilanteen korjaamiseksi.

Maankäyttövaatimusten ja julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön yhteen sovittaminen voi olla sangen mutkikasta. Tämä ei kuitenkaan saa olla tekosyy EU:n julkisia hankintoja koskevien lakien soveltamatta jättämiselle. Näistä säännöistä on hyötyä viranomaisille, koska niiden avulla lisätään kilpailua julkisista hankinnoista ja alennetaan hankintojen, toimitusten ja palvelujen kustannuksia. Tämän vuoksi voitte luottaa siihen, että olen sitoutunut varmistamaan EU:n julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamisen minkä tahansa tulevaisuudessa hyväksyttävän lainsäädännön sekä lain kirjaimen että käytännön soveltamisen tasolla.

Lisäksi Fourtoun mietinnössä on otettu esiin monia muitakin seikkoja, mutta koska ne eivät kuulu yhteisön toimivaltaan, komissio ei voi käsitellä niitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (EL) Arvoisa puhemies, olin mukana jälkimmäisessä Euroopan parlamentin valtuuskunnassa, joka vieraili Espanjan viranomaisten luona Madridissa ja alueellisten ja paikallisten viranomaisten luona Valencian itsehallintoalueella kesäkuussa 2005 ja tapasi vetoomuksen esittäjien ryhmiä. Minun on tuotava julki, että kaikki keskeiset toimijat osoittivat erinomaista halukkuutta tehdä yhteistyötä parlamentin jäsenten kanssa ja vakuuttivat ymmärtävänsä kansalaisten oikeutetut vaatimukset mutteivät laittomia vaatimuksia.

Esittelijä Janelly Fourtou on tehnyt urotyön laatiessaan mietintönsä vetoomusvaliokunnan puolesta ja käyttänyt erinomaisesti hyväkseen kaikkia taitojaan niiden olennaisimpien seikkojen säilyttämiseksi, jotka on järkevää sisällyttää parlamentin äänestettävänä olevaan mietintöön. Samalla hän on noudattanut työjärjestystä ja oikeudellisia velvoitteitaan jälkimmäisiä kuitenkaan ylittämättä.

Valitettavasti samalla, kun vetoomusvaliokunnassa äänestettiin Fourtoun mietinnöstä, tekstiin ujutettiin toissijaisuusperiaatetta koskevia tarkistuksia ja sellaisia valituksia, joihin ei ole liitetty asianmukaista todisteita.

Tämän vuoksi tuemme esittelijän ja hänen ryhmänsä tarkistuksia, joilla eräät yksityiskohdat poistetaan. Näillä tarkistuksilla palautetaan arvokkuus tälle ei-lainsäädännölliselle tekstille, jolla ei ole tietenkään tällaisia vaikutuksia. Lisäksi mekin pyrimme tarkistuksillamme korjaamaan sietämättömän opettavaista ja määräilevää sävyä, joka ilmenee erityisesti kohdista 6 ja 11, jotka ovat jäsenvaltiota loukkaavia. Erityisesti kappaleeseen 11 esitetyssä tarkistuksessa korostetaan yleisluonteista ongelmaa, joka koskee Välimeren rantojen ylipäänsä liiallista maankäyttöä, ja painotetaan ympäristönsuojelun yleispätevää luonnetta.

Johdanto-osan kappaleesta Ι tarkistuksellamme korjataan tekstin epämääräistä sävyä ja muistutetaan rikkomisesta johtuvasta menettelystä, joka on käynnistetty perustamissopimuksen 226 artiklan ja Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti ja jonka te, arvoisa komission jäsen, mainitsitte. Tämän vuoksi kehotamme kaikkia, jotka äänestävät mietinnön puolesta, äänestämään myös näiden tarkistusten puolesta. Jäsenistä itsestään tietenkin riippuu, äänestävätkö he mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa, PSE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, haluan aluksi pahoitella jäsen Cashmanin poissaoloa. Hän ei voi tänä iltana osallistua keskusteluun matkustuspulmiensa vuoksi. Muutoin hän olisi pitänyt puheen PSE-ryhmän puolesta tässä keskustelussa.

Mietintö on tavattoman tärkeä useastakin syystä: sillä pyritään osoittamaan Valencian kansalaisille, että Euroopan parlamentti ei ole pelkästään lakia säätävä elin – sellainenhan se tietenkin myös on – vaan lisäksi Euroopan kansalaisten äänitorvi heidän oikeuksiensa joutuessa uhatuiksi. Haluaisin lisäksi sanoa, että PSE-ryhmä ei aio hyväksyä mietintöön esitettyjä tarkistuksia, joilla sitä pyritään heikentämään. Mietintö on jo nykyisellään kompromissimietintö eikä niin vahva, kuin olisin mielelläni suonut sen olevan.

On kestämätöntä, että eräiden Valencian osien asukkaat joutuvat kärsimään siitä, että paikallishallinto on pakkolunastanut tai saattaa pakkolunastaa heidän omaisuuttaan, mikä rikastuttaa rakennuttajia. On erityisen tärkeää vaatia niiden direktiivien soveltamista, jotka kuuluvat johonkin muuhun komission toimivaltaan kuin sisämarkkinoita koskevaan. Tarkoitan erityisesti vuonna 2001 annettua direktiiviä, joka koskee strategisia ympäristövaikutusarviointeja, ja vuonna 2000 annettua direktiiviä, joka koskee vesivarojen huolellista käyttöä ja suojelua – nämä kaikki koskevat tätä valitusta. On todellakin tärkeää, että etsimme tapoja, joilla voimme painostaa Valencian hallitusta asettamaan uudet hankkeet toimenpidekieltoon, kunnes kaikki Euroopan unionin vaatimukset täyttävä, tyydyttävä uusi laki on pantu täytäntöön.

Lisäksi on olennaisen tärkeää, että kansalaisilla on oikeus korvauksiin ja että heiltä ei salata maaomaisuuteen liittyviä ehdotuksia joko heidän ostaessaan maata tai heidän sitä omistaessaan. Ei ole asianmukaista, että yhdeltäkään kansalaiselta riistetään yksipuolisesti heidän hallussaan oleva omaisuus.

Seuraavaksi haluan puhua toisesta asiasta. Kollegani ei varmaankaan pane pahaksi sitä, että kiinnitän komission jäsenen McCreevyn huomion siihen, että viime perjantaina Irlannissa 100 000 ihmistä lähti osoittamaan mieltään ilmaistakseen suuttumuksensa nyt hänen vastuullaan olevaa Bolkesteinin direktiiviä kohtaan. Koska hän on tänä iltana istuntosalissa, haluan hänen kunnioittavan tätä Euroopan kansalaisten osoittamaa vakavaa huolestumista.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis, ALDE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, onnittelen kollegaani Janelly Fourtouta tasapainoisesta mietinnöstä. ALDE-ryhmä aikoo ilman muuta tukea omia tarkistuksiaan mutta ei muita tarkistuksia, joilla mietintöä pyritään heikentämään.

Kyse on kansalaisten oikeuksista. Vielä tärkeämpää on kenties se, että tämä oikeus on Euroopan unionin ydinasioita. Vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa on ollut suuri menestys, ja meidän on tuettava ja suojeltava kansalaisiamme, kun he päättävät käyttää tätä oikeutta muuttamalla asumaan – usein eläkeiässä – toiseen jäsenvaltioon. Monet heistä tekevät elämänsä suurimman rahallisen sijoituksen ostaessaan kiinteistön.

Näin tapahtui kansalaisille erään jäsenvaltion eräällä alueella. Tuhannet heistä ovat tulleet kertomaan meille, että jokin on mennyt pahasti pieleen. Heidän maaomaisuutensa arvoa poljetaan sellaisen maankäytön valvontaa koskevan lain nojalla, joka ei näytä toimivan. Olemme uskoakseni laatineet tasapainoisen mietinnön, jolla jatketaan Valencian viranomaisiin kohdistuvaa painostusta.

Meidän on saavutettava kolme seikkaa. Arvoisa komission jäsen, on varmistettava, että huolehditte jatkossakin EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta siltä osin kuin voitte. On varmistettava, että puoleemme kääntyneet kansalaiset voivat saada jonkinlaisen hyvityksen tai korvauksen. Lisäksi on jatkettava Espanjan viranomaisten painostamista.

Arvoisa komission jäsen, minun on esitettävä teille myös seuraava pyyntö: kehotamme kansalaisiamme muuttamaan muualle asumaan, emmekä soisi tällaisen tilanteen enää toistuvan. Emmekö siis voisi jäsenvaltioiden maankäyttölainsäädäntöön – joka on niiden oma asia – puuttumatta harkita jonkinlaista neuvontaa, ohjeistusta ja tiedottamista kansalaisille, jotka hankkivat maaomaisuutta toisesta jäsenvaltiosta?

Emme halua tämän toistuvan. Emme halua holhota kansalaisiamme, mutta haluamme tukea heitä heidän käyttäessään oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, joka on meille kaikille niin arvokas asia.

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein Mintz, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (ES) Arvoisa puhemies, käsiteltävänämme on syvällisesti eurooppalainen kysymys, joka koskee oikeuksia: emme voi soveltaa Euroopan unionin lainsäädäntöä käsittelemättä maankäyttöskandaalia Välimerellä. Emme voi soveltaa edes perustamissopimusta ihmisoikeuksien osalta, emmekä julkisia hankintoja ja strategisia ympäristöarviointeja koskevia direktiivejä emmekä vesipuitedirektiiviä, ellemme ensin käsittele sitä, mitä arkkitehtikollegioiden korkeimman neuvoston (Consejo Superior de Colegios de Arquitectos) puheenjohtaja kuvasi juuri tänä aamuna maankäyttöpainajaiseksi. Hän totesi, että Välimeren rannikko on ratkeamaisillaan liitoksista, alue kärsii vakavasta ylikansoituksesta ja nämä peruuttamattomat vaikutukset jättävät kohtuuttoman vakavia jälkiä ympäristöön.

Meidän on tehtävä mahdollisimman pian loppu tästä kauheudesta, joka loukkaa ihmisten oikeuksia: useat tuhannet ihmiset — joista suurin osa on valencialaisia — kärsivät tilanteen vuoksi.

Kestävä kehitys ei ole sovitettavissa yhteen tällaisen mallin kanssa. Mielestäni Euroopan unionin on vastattava lujasti ja ripeästi direktiivien rikkomisiin.

Tämän vuoksi me kaikki olemme keskenämme laatineet mietinnön sen työn ansiosta, jota on kahden vuoden ajan tehty esimerkillisesti vetoomusvaliokunnassa, jossa tämä mietintö hyväksyttiin yksimielisesti. Nyt eräät henkilöt, jotka äänestivät vetoomusvaliokunnassa esityksen puolesta, haluavat pilata mietinnön peruuttamattomasti. Mielestäni tämä ei ole kovin rehellistä käytöstä. Mielestäni edut, joita ympäristö tarjoaa kansalaisille, ovat tärkeämpiä kuin tiili ja sementti, joiden alle koko Välimeren rannikko halutaan peittää.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Booth, IND/DEM-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, vaikka tunnemme myötätuntoa niitä kansalaisia kohtaan, jotka ovat joutuneet tähän ikävään tilanteeseen, Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyys -puolueen (UK Independence Party) mielestä Valencian maananastustilannetta olisi pitänyt käsitellä Espanjan ja asianomaisten yksittäisten maiden välisin kahdenvälisin sopimuksin. Epäilenpä, että jälleen kerran Euroopan parlamentti ampuu tykillä hyttystä ja vielä ohi.

Kaupunkisuunnittelun on pysyttävä paikallisena, jotta seutujen paikalliset tarpeet voidaan ymmärtää. Toimien keskittämisellä ongelmat vain yhdistettäisiin, eikä tilanne paranisi. Olemme huomanneet tämän yhä uudestaan niin sanottujen Eurooppa-hankkeiden yhteydessä. Haluan palauttaa mieliinne muutamia esimerkkejä.

Ensinnäkin meillä on yhteinen kalastuspolitiikka, johon kuuluu vakavaa vahinkoa aiheuttava kiintiöjärjestelmä. Vaikka sitä pidetään ympäristöhankkeena, se on aiheuttanut korjaamatonta vahinkoa kalakannoille. Huomattava osa Yhdistyneen kuningaskunnan kalankäsittelylaitoksista on joutunut lopettamaan toimintansa, ja kalastukseen perustuvat paikallistaloudet ovat tuhon omia. Entä voimmeko puhua katastrofeista mainitsematta YMP:tä, joka on synnyttänyt viinistä järviä ja voista vuoria ja joka aiheuttaa tällä hetkellä komission jäsenelle Mandelsonille aivan yhtä paljon päänsärkyä kuin kehittyvän maailman viljelijöille? Suoraan sanottuna suojellessaan pientä ranskalaista viljelijää presidentti Chirac kiristää koko maailmaa. Alkutuotantotuotteiden markkinoilla maksettavien hintojen vakauttamisen asemesta EU vahingoittaa juuri niitä ihmisiä, joita se ilmoittaa haluavansa auttaa.

Niiden Valenciassa asuvien tilannetta, jotka ovat muiden maiden kuin Espanjan kansalaisia – monet ovat Yhdistyneestä kuningaskunnasta – olisi käsiteltävä hallitusten kesken. Olen pahoillani siitä, ettei Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ole pystynyt tekemään kahdenvälistä sopimusta Espanjan kanssa tässä asiassa. Sen sijaan huomaamme EU:n byrokratian lonkeroiden jälleen kerran tarttuneen yksityishenkilöiden epäonneen jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuden nakertamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki, UEN-ryhmän puolesta (PL) Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää sydämellisesti kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet tähän menestystarinaan. Sen viimeinen luku on tämän mietinnön hyväksyminen. Minua ilahduttaa ennen kaikkea se, että vetoomusten esittäjät ovat luottaneet Euroopan unioniin ja vetoomusvaliokuntaan, jonka puheenjohtajana minulla on kunnia toimia. Olen hyvin iloinen myös siitä, että Valencian alueen oikeusasiamies tarjosi apuaan mietintöä laatiessamme ja etsiessämme onnistuneesti ratkaisua tähän ongelmaan. Lisäksi minua ilahduttaa se, että alueella kesäkuussa vierailleen valtuuskuntamme jäsenten tekemä työ on ollut varsin hyödyllistä. Valtuuskuntaa johti vetoomusvaliokunnan varapuheenjohtaja, jäsen Cashman, ja siihen kuului myös jäsen Fourtou, jota haluan kiittää mietinnön laatimisesta. Muita jäseniä olivat jäsen Panayotopoulos-Cassiotou, jota haluan myös kiittää, ja valiokuntamme sihteeristön esimies. Työtä on tehty erittäin paljon, ja sen tuloksena syntyi tämä mietintö.

Vetoomukset esittivät alun perin Charles Svoboda Valenciassa sijaitsevan Abusos Urbanísticos No -kampanjan puolesta sekä Klaus Schuckall ja Ulla-Britt Perret, mutta sittemmin niihin on liittynyt yli 10 000 ihmistä. Aluksi saattoi epäillä, kannattiko vetoomuksia tutkia tarkemmin, mutta pian kävi ilmeiseksi, että kyllä kannatti. Syynä oli paitsi se, että ympäristönsuojelua koskevia periaatteita ja julkisten tarjouskilpailujen sääntöjä oli rikottu, myös ja ennen kaikkea se, että perusihmisoikeutta oli loukattu. Tällä tarkoitan omistusoikeutta ja kaiken lisäksi sellaisten henkilöiden omistusoikeutta, joiden olosuhteet olivat usein hyvin vaatimattomat ja jotka halusivat ainoastaan viettää loppuelämänsä niissä pienissä kodeissa, jotka olivat itselleen rakentaneet.

Vetoomusten esittäjien kanssa käytiin keskusteluja sekä tiedonhankintavierailun aikana että kokouksissamme, ja niissä meille paljastui kaikessa laajuudessaan, miten murheellinen tilanne näillä ihmisillä oli, kun huomattava osa heidän omaisuudestaan oli otettu pois. Ihmisten kokemukset olivat todella järkyttäviä: he saivat huomata, että heiltä oli anastettu heidän tietämättään osa omaisuudesta ja heidän perusoikeuksiaan oli törkeästi loukattu.

Valiokuntamme hyväksyi Fourtoun mietinnön yksimielisesti vain yhden äänestäessä tyhjää. Mietintö syntyi kompromissiratkaisuna ja valiokunnassa tarkistuksista käytyjen keskustelujen pohjalta. Katson näin ollen, että parlamentin olisi nyt hyväksyttävä tämä mietintö ilman tarkistuksia, jotka saattaisivat vääristää sen sisältöä. Koska mietintö on jo kerran hyväksytty yksimielisesti, olisin hyvin iloinen, jos myös parlamentti hyväksyisi sen.

Arvoisat parlamentin jäsenet, pyrimme siihen, että Valenciassa annetaan uusi laki. Näin on jo luvattu tehdä, mikä on todiste parlamentin ja valiokuntamme työn tehokkuudesta. Laissa on otettava asianmukaisesti huomioon ihmisoikeudet ja säännöt, jotka koskevat ympäristöön liittyviä julkisia hankintoja. Toinen kysymys, jota on vielä käsiteltävä, koskee vahinkoa kärsineille myönnettäviä korvauksia. Niinpä kehotamme Valencian hallitusta merkitsemään tarkasti muistiin kaikki yksittäiset tapaukset ja tarpeen mukaan myöntämään asianmukaisen korvauksen.

Toivon, että komission jäsen McCreevy, joka on läsnä Euroopan komission puolesta, tekee parhaansa sen varmistamiseksi, ettei lisää vääryyksiä enää tapahdu ja että aiemmat vääryydet korjataan.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE-DE). – (ES) Arvoisa puhemies, ensin haluan tietenkin kiittää esittelijä Fourtouta mietinnön laatimisesta. Kuten totesimme, mietinnöstä on keskusteltu paljon ja sen eteen on tehty paljon työtä. Älkäämme unohtako, että mietintö ― kuten täällä on myös todettu ― on saanut osakseen poikkeuksellisen kohtelun vetoomusvaliokunnassa: kaksi parlamentin valtuuskuntaa on vieraillut Valencian itsehallintoalueella keskustelemassa asiasta ja käsittelemässä sitä.

Luulen kuitenkin, että asian käsittely päättyy tänään, ja luulen myös, että mietinnön avulla Valencian itsehallintoalueella vallinnut sosialistinen maankäyttömalli, jota sosiaalidemokraatit sovelsivat vallassa ollessaan, asetetaan kyseenalaiseksi. Seuraukset näemme omin silmin. Uskon Euroopan parlamentin hyväksyvän tämän mietinnön tänään. Olen näin ollen iloinen siitä, että – kuten jäsen Libicki totesi – tämän uuden mietinnön ansiosta parlamentti voi vastedes iloita muun muassa aloitteesta, jonka mukaan Valencian nykyisen hallituksen olisi neuvoteltava ja laadittava vanhan sosialistisen lain korvaava uusi laki.

Haluan korostaa erityisesti sitä, että uuteen lakiin, joka on määrä laatia ja jota on määrä soveltaa, liittyy muun muassa kaksi olennaista seikkaa. Ensinnäkin uusi laki hyväksytään yksinomaan Valencian hallitukselle kuuluvien, maankäyttöä koskevien toimivaltuuksien mukaisesti, ja toiseksi mietinnössä hyväksytään lisäksi suosituksia sitä silmällä pitäen, että oikeusvaltio pystyy vastaamaan kaikkiin niihin valituksiin, joita lienee esitetty ja joita saatetaan edelleen esittää entisen LRAU-lain vuoksi. Vetoomusvaliokuntaan valittaneiden kansalaisten kaikki oikeudet on nyt tosin sanoen tarkoitus turvata.

Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olen varma, että oikea ratkaisu syntyy, kun edellisen sosialistisen hallituksen luoma LRAU-laki kumotaan. Olen vakuuttunut siitä, että oikea ratkaisu löytyy, kun ryhdytään soveltamaan uutta lakia, jonka antaa kansanpuolueen johtama Valencian itsehallintoalueen hallitus.

 
  
  

Puhetta ryhtyi johtamaan
varapuhemies OUZKÝ

 
  
MPphoto
 
 

  Joan Calabuig Rull (PSE). – (ES) Arvoisa puhemies, haluan ensinnäkin kiittää esittelijä Fourtouta valiokunnassa tehdystä työstä. Hän on omaksunut avoimen lähestymistavan, ja olemme voineet keskustella monista kompromissitarkistuksista. Lisäksi tiedämme, että hänen tehtävänsä ei ole ollut helppo, koska tässä asiassa teidän on edes vaikea kuvitella, mitkä kaikki eri edut ovat kyseessä ja mikä on siten meihin kohdistuva painostus.

Haluan tehdä selväksi, että ensinnäkin tuhannet Euroopan kansalaiset ovat eläneet Valencian itsehallintoalueella vuosikymmenten ajan ja miljoonat ihmiset vierailevat alueella vuosittain. Ihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä alueellamme ja korkeatasoisiin palveluihin, joista he yleisesti ottaen voivat arkielämässään nauttia. Puhumme näin ollen vieraanvaraisesta alueesta. Suurin osa alueella asuvista ja niistä, jotka haluavat tulla sinne, katsoo olevansa onnekkaita voidessaan jakaa elämänsä meidän kanssamme.

Lisäksi on todettava, että suurin osa heistä voi ratkaista ongelmansa asianmukaisesti tuomioistuimissa ja saada apua monissa paikoissa paikallisilta viranomaisilta. Monien ihmisten ongelmia ei ole kuitenkaan ratkaistu, ja tällä hetkellä jäljellä on valtava määrä ihmisiä, joiden ongelmat ovat yhä olemassa. Olen näin ollen pettynyt siihen, että kolmen viime vuoden aikana maankäyttöön liittyviä epäkohtia koskevat valitukset ovat huomattavasti lisääntyneet.

Euroopan kansalaisena, joka on syntynyt ja joka asuu edelleen Valencian itsehallintoalueella, olen vilpittömän pahoillani siitä, että meidän on käytävä tätä keskustelua. Meidän on kuitenkin muistettava, että jos asia on näin, se johtuu siitä, että parlamentti on saanut valituksia tuhansilta Euroopan kansalaisilta, jotka katsovat joutuneensa maankäyttöön liittyvien epäkohtien uhriksi. Haluan todeta selvästi, että tilanne, joka vallitsee Espanjassa ja muualla Euroopassa, on poikkeuksellinen. Meidän on muistettava, että tilanne on saanut seitsemäntoista Euroopan unionin suurlähettilään jättämään virallisen valituksen.

Muilla Espanjan alueilla on LRAU-lain kaltaisia lakeja. Itsehallintoalueen maankäytöstä ja ympäristöasioista vastaavan sihteeristön päällikkö saapui tänne kertomaan, että laki oli varsin hyvä. Vaikka samanlaisia lakeja on muuallakin, on selvää, ettei näin laajoja ongelmia ole ilmennyt muualla koskaan.

Tämän vuoksi haluan sanoa teille, että on oikein käsitellä kansalaisten huolenaiheita. Ymmärtääkseni viranomaiset toivoivat, että paikalle saapunut valtuuskunta tekisi ehdotuksia, ja ymmärtääkseni näin valtuuskunta toimikin. Mielestäni meidän on vaadittava kansalaisten kunnioittamista suhteessa erittäin vaikutusvaltaisiin taloudellisiin ryhmiin, joita vastaan kansalaiset ovat usein varsin puolustuskyvyttömiä. Mielestäni meillä on valta vaikuttaa siihen, mihin jäsen Iturgaiz viittasi: tätä keskustelua ei enää käydä toiste ja tämä tilanne ei enää jatku. Jos emme nyt esitä ratkaisuja, on selvää, että meidän on valitettavasti tulevaisuudessakin kohdattava tämä ongelma uudelleen.

Kuten totesin, Valencian itsehallintoalueen kansalaisena haluan, että ongelmat ratkaistaan ja että aluehallituksen kyvyttömyys ei tärvele julkisuuskuvaamme, siten kuin monien Euroopan kansalaisten silmissä näyttää tapahtuvan, koska alueemme ei ansaitse tällaista.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). – (ES) Arvoisa puhemies, haluan aivan ensimmäiseksi onnitella esittelijä Fourtouta hänen tekemästään työstä ja pahoitella sitä, että työtä on sittemmin muutettu, kun loppuvaiheessa hyväksyttiin tiettyjä tarkistuksia, joilla heikennettiin alun perin järkevää mietintöä.

Hyvät kollegat, tänään käsittelemme loppujen lopuksi vastuuttoman populistista keitosta, jonka ovat keittäneet ne jäsenet, jotka haluavat olla hinnalla millä hyvänsä mieliksi Espanjassa asuville maanmiehilleen, ja ne espanjalaiset parlamentin jäsenet, jotka ovat päättäneet harjoittaa Euroopan parlamentissa alue- tai paikallispolitiikkaa poliittisen kentän kummaltakin laidalta, mikä on tullut teille äsken todistetuksi.

Tämä kahdenlaisen vastuuttoman populismin sekoitus johtaa virheisiin, jollaisia saatetaan hyväksyä täällä, jos tekstiä ei muuteta. On surullista havaita, että Euroopan parlamentista on tullut täysin toissijaisuusperiaatteen vastaisesti alueellinen lainsäätäjä: parlamentti sanelee itsehallintoalueelle, mitä sen olisi tehtävä, kuinka sen on tämä tehtävä, kuinka sen on säädettävä lakeja, milloin se voi antaa maankäyttöä koskevia lupia ja millä edellytyksillä.

Ymmärrän mukisematta lakiin kohdistuneen arvostelun ja yhdyn siihen. Yhdyn tietenkin myös arvosteluun, joka koskee sitä, miten Valencian hallitus on lakia soveltanut.

Hyvät kollegat, Euroopan parlamentti ei ole kuitenkaan Lourdesin pyhäkkö, johon ihmiset voivat hakeutua, kun kaikki muu toivo on menetetty. Tämä on vakavasti otettava toimielin, ja sillä, että tällainen päätöslauselma tuodaan täällä käsiteltäväksi, luodaan kansalaisille väärä mielikuva, koska hyväksytyt päätöslauselmat ovat täysin turhia. Asia ratkaistaan Valencian parlamentissa ja tällä tavoin syntyvä maine ei millään tavalla edistä parlamentin työtä eikä lisää kunnioitusta, jota toivomme kansalaisten tuntevan työtämme kohtaan.

Yhdyn siis täysin arvosteluun, jota on esitetty Valencian maankäyttötilanteen johdosta ja joka kohdistuu lakiin ja hallitukseen. Asian käsitteleminen täällä Euroopan parlamentissa on sama kuin ryhtyisimme arvostelemaan Lontoon metron myöhästymisiä. Mielestäni Euroopan parlamentti ei ole oikea paikka näille toimille ja tällaisen asiakirjan hyväksyessämme vääristämme toimielinjärjestelmää.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernat Joan i Marí (Verts/ALE). – (EN) Arvoisa puhemies, en aio puheellani osoittaa minkäänlaista kunnioituksen puutetta Valencian alueen itsehallintoa kohtaan. Olen joka tapauksessa sitä mieltä, että alueen itsehallinto on riittämätön, kun otetaan huomioon tämän katalonialaisalueisiin kuuluvan alueen todelliset tarpeet.

Tämän sanottuani kerron pitäväni tarpeellisena vaatimusta yhteisen eurooppalaisen näkemyksen muodostamisesta aluesuunnittelun ja ympäristönsuojelun alalla. Oletan, että kiinteistökeinottelijat käyttävät hyväkseen Valencian itsehallinnon heikkoutta. Tämä on kasvualusta laajamittaiselle korruptiolle. EU:ssa tarvitaan yhteisymmärrystä, jotta järkiperäistä eurooppalaista suunnittelua ja ympäristöä uhkaavat toimet saadaan vältettyä. Valtioiden, alueiden ja itsehallintoalueiden on osallistuttava tämän yhteisymmärryksen määrittelyyn. Epäonnistuminen tavoitteen saavuttamisessa johtaa siihen, että Valencian itsehallintoalueen ja Baleaarien saarten kaltaisilla alueilla, joilla rakentaminen on tärkein taloudellisen toiminnan ala, joudutaan huomaamaan omien alueiden olevan kokonaisuudessaan uhattuina. On jo sinänsä varsin epänormaalia, että rakennusala on alueellamme tärkein kannattavan liiketoiminnan muoto. Se, että tämän annetaan jatkua, tarkoittaa eräiden yritysryhmittymien rikastumista, mistä seuraa lähitulevaisuudessa laajamittaisia sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia ja ympäristöongelmia.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan heti aluksi todeta, että jo toukokuussa 2004 vetoomusvaliokunta laati aiheesta mietinnön, jossa kuvailtiin vakavia ihmisoikeuksien loukkauksia ja yhteisön oikeuden rikkomisia tosiasiallisiin tapauksiin viitaten.

Kesäkuussa 2004 parlamentin valtuuskunta lähti tiedonhankintamatkalle Valenciaan, jossa valtuuskunta haastatteli eri asianosaisia: kansalaisia, alueella asuvia ihmisiä sekä aluehallitusten ja perustuslakituomioistuimen edustajia.

Meidän on muistettava, että Espanjan nykyisen maalainsäädännön mukaan maanomistajilla on 90-prosenttinen rakennusoikeus. Tässä esillä olevassa maan pakkolunastusta koskevassa laissa on se erityispiirre, että sen nojalla maanomistajien on annettava yli kymmenen prosenttia maastaan korvauksetta mille tahansa paikalliselle elimelle, jolla on suunnitelma maan rakentamiseksi. Lisäksi meidän on oltava tietoisia siitä, että monille maanomistajille on aiheutunut huomattavaa vahinkoa maankäyttöhankkeiden vuoksi ja monet maankäyttösuunnitelmat ovat vahingoittaneet vakavasti ympäristöä ja monien rannikkoalueiden ekologista tasapainoa sekä olleet erityisen vahingollisia tulevan vesihuollon kannalta, mistä Euroopan unioni on myös huolestunut.

Olen tämän vuoksi hyvin iloinen kuullessani, että Valencian itsehallintoalue on tarkistanut lakia ja laatinut jo uuden, korvaavan lain. Meidän on huolehdittava siitä, että lakiin sisällytetään erityisesti sellainen yksiselitteinen "yleisen edun" määritelmä, jonka avulla voidaan estää kaikissa tapauksissa se suuri todennäköisyys, että "yleisen edun" puolustamiseksi tehtäviä pakkolunastuksia käytetään pikemmin yksityisen edun kuin yleisen edun tavoittelemiseen.

Lisäksi tarvitaan sitovia kriteerejä pakkolunastuksen vuoksi myönnettävien korvausten laskemiseksi, ja niiden on perustuttava Euroopan yhteisöjen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä tunnustettuihin normeihin ja periaatteisiin. Tämä on kuitenkin erityistapaus, ja parlamentin on varottava herättämästä liian suuria odotuksia kansalaisissa, koska niiden täyttäminen voi kenties osoittautua mahdottomaksi.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE-DE). – (ES) Arvoisa puhemies, haluan esittää kaksi alustavaa huomautusta, ennen kuin käsittelen varsinaista asiaa.

Ensinnäkin valitukset, joista keskustelemme, on tehty voimassa olevasta laista, jonka alueparlamentti on hyväksynyt oman toimivaltansa puitteissa ja jota perustuslakituomioistuin ei ole kumonnut.

Toiseksi langettamamme tuomiot eivät missään mielessä koske laittomia tekoja: Espanja on oikeudelliset takeet antava maa, jolla on avoin oikeudellinen järjestelmä, jonka huipulla ovat yhteisön tuomioistuimet, ja niiden kuuluu tehdä moraalinen arvio selkeän rikosoikeudellisen periaatteen nullum crimen nulla poena sine lege (rangaistusten on perustuttava lakiin) mukaisesti.

Ymmärrän jäsen Guardansin esittämät näkökohdat enkä olisi suvainnut alueparlamentin tai kansallisen parlamentin tai espanjalaisten tuomioistuinten toimivaltaan puuttumista.

Parlamentin tehtävänä on käsitellä kansalaisten vetoomuksia ja antaa suosituksia tämän jäsen Fourtou on tehnyt verrattoman tyylikkäästi. Valencian itsehallintoalueen nykyinen hallitus on sitä paitsi suhtautunut suosituksiin erittäin vastaanottavaisesti ja viisaasti.

Sen sijaan parlamentti ei saa pyrkiä ottamaan tehtäväkseen aluesuunnittelua, joka kuuluu alueellisille viranomaisille, toisin kuin olin ymmärtävinäni maanmieheni Joan i Marín luullakseni englanniksi pitämästä puheesta.

Toiseksi toimenpidekieltoakaan ei voida määrätä, koska senkin määrääminen kuuluu alueelliselle parlamentille.

Kolmanneksi Euroopan parlamentti ei voi määrätä korvauksista: hallintoviranomainen ei voi maksaa korvauksia ilman tuomioistuimen päätöstä tai hallintopäätöstä syyllistymättä kavallukseen.

Lopuksi totean, ettei parlamentti ole oikea paikka poliittiselle oikeudenkäynnille, kuten jäsen Guardans oikeutetusti totesi. Osoitan sanani jäsen Calabuigille.

Jäsen Calabuig jätti sanomatta, että keskustelumme aiheena olevasta laista päätti sosiaalidemokraattinen enemmistö, johon hän itse kuuluu, eikä se enemmistö, johon minä kuulun. Toiseksi hän jätti sanomatta, että hän oli itse sen lainmuutoksen laatija, jonka mukaan vetoomuksissa keskitytään kolmeen viime vuoteen. Tämä vastaa kautta, jona Francisco Campsin hallitus oli vallassa. Vetoomuksia esitettiin jo paljon aiemmin, ja hänen poliittinen tarkoituksensa on aluehallituksen syyttäminen, koska hän haluaa kaataa tämän hallituksen, missä hän ei ole toistaiseksi onnistunut ja mitä hän saanee yrittää kauan aikaa.

Tältä osin olen samaa mieltä jäsen Guardansin kanssa: ei ole oikein eikä moraalisesti oikein käyttää parlamenttia itsehallintoalueen, sen laillisesti valitun parlamentin ja kansalaisten tukeman hallituksen mustamaalaamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlie McCreevy, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää jäseniä heidän kommenteistaan. Yksistään Fourtoun mietintöön sisältyviä vetoomuksia tukeneiden ihmisten määrä osoittaa, että Valenciassa LRAU-lain soveltaminen aiheuttaa ongelmia.

Kuten keskustelun alussa totesin, useimmat ilmenneistä ongelmista eivät kuulu yhteisön lainsäädännön soveltamisalaan. Vaikka komissio ymmärtää esitettyjä huolenaiheita, se ei pysty tarjoamaan ratkaisua.

Kun ilmenee ongelmia, jotka koskevat yhdenmukaisuutta yhteisön lainsäädännön kanssa, komissio ryhtyy taatusti toimeen ja toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. Tämä koskee LRAU-lain julkisiin hankintoihin liittyviä näkökohtia. Olemme havainneet monia ongelmia tällä alalla, ja rikkomisesta johtuva menettely on aloitettu Espanjaa vastaan. Jatkamme näitä menettelyjä julkisia hankintoja koskevan yhteisön lainsäädännön asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

Komission monilla eri osastoilla toimivat kollegat ovat tutustuneet mietintöön, jossa käsitellään esimerkiksi ympäristöpolitiikkaa, oikeus- ja sisäasioita, kuluttajapolitiikkaa ja aluepolitiikkaa. Olisi väärin luoda odotuksia siitä, että yhteisön lainsäädännön täytäntöönpano tarjoaisi vetoomuksen esittäjille näillä aloilla ratkaisun heidän ongelmiinsa.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna klo 12.00.

Kirjallinen lausuma (142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Jules Maaten (ALDE). – (NL) Yli kahden vuoden ajan Euroopan parlamenttiin on saapunut tuhansia vetoomuksia Euroopan kansalaisilta, muun muassa monilta Alankomaiden kansalaisilta. Vetoomukset koskevat rakennustoimintaa sääntelevän lain (LRAU) virheellistä soveltamista Valencian alueella. Lain nojalla maankäyttöhankkeiden kehittäjät voivat anastaa laittomasti maata maanomistajilta mitätöntä korvausta vastaan tai täysin korvauksetta, vaikka näiden odotetaan osallistuvan kustannuksiin, kun on aika rakentaa teitä, viemäröintejä ja katuvalaistusta.

Onneksi parlamentti on puuttunut ongelmaan ja aikoo huomenna äänestää liberaaleja edustavan jäsen Fortoun laatimasta mietinnöstä. Näin tehdessään parlamentti kehottaa Valenciaa parantamaan lakia – prosessi pantiin alulle Euroopan unionin tutkintavaliokunnan vierailun jälkeen – ja laatimaan menettelyn maanomistajien tilanteen selvittämiseksi tapauskohtaisesti siten, että myös korvaustoimenpiteet sisältyvät siihen.

Olen aiemmissa yhteyksissä keskustellut alueella asuvien alankomaalaisten kanssa ja olen tyytyväinen siihen, että tilanteen kiireellisyys on vihdoin tunnustettu. On hyvä asia, että Valencia on Euroopan unionin pyynnöstä alkanut tarkistaa lakia, mutta sanoista on vielä ryhdyttävä tekoihin, jotta estetään muidenkin maanomistajien joutuminen epäoikeudenmukaisesti kohdelluiksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE). – (EN) Omistusoikeus on yksi perusoikeuksista. Maanomistajilta on Valenciassa pakkolunastettu omaisuutta ja maata laajamittaisesti. Tälle maalle ovat rakentaneet taloja usein häikäilemättömät rakennuttajat ja paikalliset viranomaiset yhteistoiminnassa Valencian viranomaisten kanssa LRAU-lain nojalla. Tämän tosiasian osoittavat Euroopan parlamentille esitetyt vetoomukset ja kaksi tiedonhankintavierailua.

Tätä ei voida mitenkään hyväksyä vapaassa yhteiskunnassa.

Kaikki alueen nykyiset ja suunnitteilla olevat rakennushankkeet on asetettava toimenpidekieltoon, kunnes Valencian parlamentti antaa omistusoikeudet täysin takaavan uuden säädöksen. Maata ja omaisuutta Valencian viranomaisten kehityshankkeiden vuoksi menettäneitä henkilöitä varten olisi luotava kiireellisesti uuden lain avulla oikeudellinen hallintorakenne, jolla on toimivalta arvioida maankäyttösuunnitelmia ja harkita asianmukaisia korvauksia uhreille.

Maanomistajille, jotka ovat kärsineet menetyksiä Valenciassa rakennuttajien ja paikallisviranomaisten yhteistoiminnan vuoksi, on maksettava asianmukaiset korvaukset.

Vaikka olen tyytyväinen siihen, että Valencian viranomaiset arvioivat uudelleen maan pakkolunastuspolitiikkaa, maata ja omaisuutta jo menettäneet kansalaiset ovat yhä vailla oikeutta.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö