Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 13 december 2005 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen): se protokollet
 4.Beslut om brådskande förfarande
 5.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 6.Förslag till allmän budget 2006, såsom ändrat av rådet (alla avsnitt) - Användning av flexibilitetsmekanismen - Förslag till ändringsbudget nr 8/2005
 7.Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2006 (fortsättning)
 8.Omröstning
 9.Avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Euratom, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan (omröstning)
 10.Tillfällig begränsning av ölimporten till Finland (omröstning)
 11.Mandatperioden för den verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (omröstning)
 12.Mandatperioden för direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (omröstning)
 13.Mandatperioden för direktören och biträdande direktören för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (omröstning)
 14.Mandatperioden för direktören för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (omröstning)
 15.Mandatperioden för direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (omröstning)
 16.Mandatperioden för den verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (omröstning)
 17.Mandatperioden för direktören för Europeiska centrumet för förebyggandet av kontroll av sjukdomar (omröstning)
 18.Mandatperioden för den verkställande direktören för Europeiska läkemedelsmyndigheten (omröstning)
 19.Mandatperioden för direktören för Europeiska arbetsmiljöbyrån (omröstning)
 20.Mandatperioden för den verkställande direktören för den europeiska sjösäkerhetsbyrån (omröstning)
 21.Mandatperioden för den verkställande direktören och direktörerna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (omröstning)
 22.Mandatperioden för den verkställande direktören för Europeiska järnvägsbyrån (omröstning)
 23.Mandatperioden för ordföranden i Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (omröstning)
 24.Mandatperioden för ordföranden i Gemenskapens växtsortsmyndighet (omröstning)
 25.Mandatperioden för direktören för översättningscentret för Europeiska unionens organ (omröstning)
 26.Mandatperioden för direktören för europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet (omröstning)
 27.Mandatperioden för den verkställande direktören för Europeiska tillsynsmyndigheten för GNSS (omröstning)
 28.Mandatperioden för den verkställande direktören och den vice verkställande direktören för den europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (omröstning)
 29.Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007) (omröstning)
 30.Avtal om prövning av asylansökan och om Eurodac: Danmark (omröstning)
 31.Avtal EG–Island och Norge (handläggningen av en asylansökan) (omröstning)
 32.Överlämnande till tredje land av ansökningar om fiskelicenser (omröstning)
 33.Utvidgning av tillämpningen av TAIEX till länder som kan komma i fråga för stöd från europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (omröstning)
 34.Internationell säkerhetsorganisationskod (omröstning)
 35.Batterier, ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer (omröstning)
 36.Energieffektivitet i slutanvändningen (omröstning)
 37.Förslag till ändringsbudget nr 8/2005 (omröstning)
 38.Marknader för finansiella instrument (omröstning)
 39.Europeiskt betalningsföreläggande (omröstning)
 40.Humana normer för fångstmetoder för vissa djurarter (omröstning)
 41.Nominering av en ledamot till revisionsrätten (omröstning)
 42.Nominering av en ledamot till revisionsrätten (omröstning)
 43.Nominering av en ledamot till revisionsrätten (omröstning)
 44.Nominering av en ledamot till revisionsrätten (omröstning)
 45.Nominering av en ledamot till revisionsrätten (omröstning)
 46.Nominering av en ledamot till revisionsrätten (omröstning)
 47.Nominering av en ledamot till revisionsrätten (omröstning)
 48.Nominering av en ledamot till revisionsrätten (omröstning)
 49.Begäran om fastställelse av Bruno Gollnischs parlamentariska immunitet (omröstning)
 50.Tillämpning av en lag om reglering av stadsplaneringsverksamhet (LRAU) (omröstning)
 51.Företagsbeskattning (omröstning)
 52.Röstförklaringar
 53.Rättelser till avgivna röster: se protokollet
 54.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 55.Lagring av uppgifter
 56.Rådets årsrapport om de mänskliga rättigheterna
 57.Mänskliga rättigheter och pressfrihet i Tunisien samt utvärdering av världstoppmötet om informationssamhället i Tunis
 58.Nytt direktiv om audiovisuellt innehåll
 59.Föredragningslista: se protokollet
 60.Frågestund (frågor till kommissionen)
 61.Avgifter på tunga godsfordon
 62.Rättigheter vid flygresor för funktionshindrade personer
 63.Främjande av och skydd för konsumenternas intressen i de nya medlemsstaterna
 64.Åtgärder till fördel för länder som undertecknat sockerprotokollet
 65.Det direkta statliga stödets roll som verktyg för regional utveckling
 66.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 67.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (736 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1869 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy