Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0086/2006

Keskustelut :

PV 01/02/2006 - 12
CRE 01/02/2006 - 12

Äänestykset :

PV 02/02/2006 - 8.8
CRE 02/02/2006 - 8.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 1. helmikuuta 2006 - Bryssel EUVL-painos

12. Palestiinan vaalien tulokset ja Lähi-idän tilanne sekä neuvoston päätös olla julkistamatta Itä-Jerusalemia koskevaa kertomusta
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana neuvoston ja komission lausunnot Palestiinan vaalien tuloksista ja Lähi-idän tilanteesta sekä neuvoston päätös olla julkistamatta Itä-Jerusalemia koskevaa kertomusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, neuvoston puheenjohtaja. (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, vaikka esityslistan 4 kohdassa on sanottu jo paljon Palestiinan vaaleista, niiden seurauksista sekä etenemissuunnasta niiden jälkeen, haluan käsitellä useita seikkoja, joita neuvosto käsitteli istunnossaan maanantaina.

Ensimmäiseksi on sanottava – ja tässä yhteydessä haluan kiittää jäsen De Keyseria ja kaikkia vaalien tarkkailuun osallistuneita jäseniä – että vaalit sujuivat suunnitelman mukaan. Kaikki ovat yhtä mieltä tästä, ja katson vaalien olleen yksiselitteinen ja demokraattinen ilmaisu kansan tahdosta. Tämä on kiistatonta.

Puheenjohtajavaltion ja käytännössä kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkoministerien vastaus saatiin välittömästi, ja he toimivat toisistaan riippumatta tavalla, joka osoitti, että he noudattivat pääasiassa samoja periaatteita. Muistutan parlamenttia myös Lähi-idän kvartetin 26. ja 30. tammikuuta välisenä aikana antamista julkilausumista, joissa tehtiin selväksi, että kansainvälinen yhteisö katsoo edelleen kestävän ja rauhanomaisen ratkaisun Israelin ja palestiinalaisten väliseen konfliktiin olevan riippuvainen väkivallasta pidättäytymisestä, Israelin olemassaolon oikeuden tunnustamisesta sekä kaikkien kahdenvälisten velvoitteiden noudattamisesta.

Oli ja on edelleen erityisen tärkeää, että neuvoston ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden julkilausumat olivat lähes identtisiä kumppaniemme kvartetissa antamien julkilausumien kanssa. Niin kvartetti kuin Euroopan unionikin odottaa tulevilta Palestiinan hallituksilta selkeätä sitoutumista luettelemiini periaatteisiin, ja ne korostavat, että kansainvälinen tuki uudelle palestiinalaishallinnolle on aivan ehdottomasti riippuvainen näiden periaatteiden noudattamisesta.

Israelia ja palestiinalaishallintoa on jälleen kerran muistutettu niiden tiekartan mukaisista velvoitteista, ja tämän mukaisesti kvartetti on saanut merkittävää tukea neuvostolta, joka myös odottaa vastavalitulta Palestiinan lainsäädäntöneuvostolta, että se tukee hallitusta, joka sitoutuu rauhanomaisen ja neuvotellun ratkaisun hakemiseen jo tehtyjen sopimusten ja tiekartan perusteella konfliktissa Israelin kanssa sekä oikeusvaltioon, uudistuksiin ja asianmukaiseen varainhoitoon. Jos kaikki nämä asiat ovat kohdallaan, Euroopan unioni on valmis jatkamaan palestiinalaisten tukemista heidän talouskehityksessään ja demokraattisen valtion rakentamisessa.

Nyt olisi ennenaikaista tehdä päätöksiä, ja koska emme voi näin toimia, meidän on sen sijaan tehtävä selväksi, että Euroopan unioni, kuten muutkin avunantajat, on valmis jatkamaan tukeaan, kunhan tietyt edellytykset täyttyvät.

Tämä keskustelu käynnistyi alun perin Itä-Jerusalemin kysymyksestä, ja haluan nyt sanoa sen osalta muutaman sanan. Aiemmasta keskustelusta kävivät ilmi hyvin selkeät odotukset, että Euroopan unionin on valittava tasapuolinen lähestymistapa, johdonmukainen Lähi-idän politiikka, jota eivät ohjaa pelkästään Israelin tai palestiinalaisten edut, vaan jossa puolueettomuus on ehdoton edellytys.

Lisäksi Euroopan unioni on huolissaan Israelin toiminnasta Itä-Jerusalemissa ja sen ympäristössä, myös erottelevan muurin olemassaolosta ja sen laajentamisesta sekä palestiinalaisten kotien hävityksestä. Nämä toimet ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia, tekevät Jerusalemin tilanteen lopullisen ratkaisun yhä epätodennäköisemmäksi ja uhkaavat tehdä mahdottomaksi kahden elinkelpoisen valtion rinnakkaiseloon perustuvan ratkaisun.

Edellä esittämäni vuoksi neuvosto on pyytänyt asiasta vastaavia neuvoston tahoja tuottamaan EU:lle yksityiskohtaisen analyysin Itä-Jerusalemin tilanteesta EU:n Jerusalemin ja Ramallahin valtuuskuntien toimittamien tietojen perusteella.

Muuttuvan tilanteen, erityisesti Israelin Knessetin vaalien, vuoksi neuvosto päätti kuitenkin 12. joulukuuta olla julkistamatta selvitystä ja tiedottaa sen sijaan Israelin hallituksen korkea-arvoisille edustajille Euroopan unionin huolista tällä alalla.

Tämän jälkeen on esitetty kaksi diplomaattista kannanottoa – yksi EU:n troikalta Israelin ulkoministeriölle 19. joulukuuta ja toinen puheenjohtajavaltiolta Israelin merkittävimmille poliittisille puolueille saman kuun 23. päivä.

Euroopan unioni on pannut hyväksyvästi merkille Israelin päätöksen sallia vaalien osan järjestämisen Itä-Jerusalemissa, mikä osaltaan edistää vaalien menestyksekästä toteutusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, kuten edellisessä keskustelussa totesimme, edessämme on uudenlainen todellisuus. EU:n ulkoministerit ja kvartetti tapasivat maanantaina keskustellakseen reaktiostamme siihen, että Hamas ilmestyi Palestiinan kansalliselle poliittiselle kentälle, ja sen vaikutuksista tukeemme Palestiinan itsehallinnolle.

Pitäkäämme mielessä kolme tekijää. Ensinnäkin mainittakoon omat periaatteemme, joiden on oltava täysin selvät. Tuimme vaaleja myöntämällä 18,5 miljoonan euron rahoitustuen. Lisäksi olemme kuulleet noin 240:stä jäsen De Keyserin johdolla toimineesta vaalitarkkailijasta. Olemme myös osoittaneet sitoumuksemme demokraattisten instituutioiden rakentamiseen. Mielestäni tämä on selkeästi periaatteellinen kanta. Olisiko meidän nyt hylättävä tämä kanta, koska emme pidä vaalien tuloksesta? Katson, että tämäkin olisi selvä virhe. Päinvastoin, meidän on kehotettava kaikkia kunnioittamaan demokraattisten vaalien tulosta. Vieraillessani Gazassa sanoin selkeästi, että olemme valmiit työskentelemään sellaisen hallituksen kanssa, joka pyrkii rauhaan rauhanomaisin keinoin. Kuten kvartetti esitti, tämä merkitsee yhteistyötä, selkeätä sitoutumista väkivallattomuuteen, Israelin tunnustamista sekä aiempien sitoumusten hyväksymistä tiekartta ja Oslon sopimus mukaan lukien.

Toinen tekijä on vastuu: pallo on nyt Palestiinan johtajilla. Heidän vastuullaan on toimia kumppanien tavoin ja noudattaa kansainvälisen yhteisön asettamia edellytyksiä. Ei ole selvää, kuinka Hamas omaksuu muutos- ja uudistusohjelmansa pohjalta vastuun, joka uuden palestiinalaishallinnon on otettava. Vie aikaa, ennen kuin tämä selviää. Olen molemmissa keskusteluissa puoltanut kansainvälisen yhteisön selkeää viestiä siitä, mitä me odotamme. Olen myös todennut, että Euroopan komissio on valmis tekemään työtä kaikkien hallitusten kanssa, jotka todella pyrkivät rauhaan rauhanomaisin keinoin.

Muistamme kuitenkin myös Palestiinan kansan taloudelliset ja humanitaariset tarpeet, jotka ovat todella merkittäviä. Olemme myös tietoisia palestiinalaisten asemaa itsenäisenä valtiona koskevista perustelluista toiveista. Meidän on muistettava, että avunantajien rahoituksella on ratkaiseva merkitys tavallisten palestiinalaisten ahdingon lievittämisessä sekä köyhyyden ja ääriliikkeiden noidankehän ehkäisemisessä. Olemme kuitenkin myös tietoisia sitoutumisestamme kahden valtion ratkaisuun ja Israelin turvallisuutta koskevista tarpeista.

Tämän vuoksi odotamme ennen kaikkea, että Palestiinan hallituksen tulevat jäsenet sitoutuvat näihin kolmeen periaatteeseen. Tämä koskee myös yhteisön ja palestiinalaishallinnon väliaikaista assosiaatiosopimusta. Siinä todetaan selvästi, että vapaata demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia on kunnioitettava. Lisäksi myös naapuruutta koskevassa toimintasuunnitelmassa esitetään selvästi, että tiekartan on oltava tie rauhaan.

Vaikka Hamasin toimintaa järjestönä tullaan edelleen seuraamaan tarkkaan, uutta palestiinalaishallintoa on arvioitava ensisijaisesti sen toimien perusteella, ja tämä koskee myös turvallisuuden ja vakauden aikaansaamista.

Julkistalouden vakauttaminen on suuri ja välitön haaste. Olen valmis suhtautumaan rakentavasti palestiinalaishallinnon taloudellisiin ongelmiin – erityisesti väliaikaishallituksen ja virkamieshallituksen osalta – helpottamalla likviditeettiongelmia. Mutta muidenkin on tehtävä osansa. Tämä koskee myös Israelia, jota on kehotettu jatkamaan tullitulojen siirtämistä palestiinalaishallinnolle. Muiden kvartetin jäsenten tavoin minäkin aion henkilökohtaisesti puhua israelilaisille tästä asiasta.

Myös itse palestiinalaisten rooli on ratkaiseva. Maailmanpankki lähettää valtuuskunnan selvittämään, mitä se voisi tehdä ja kuinka palestiinalaishallinto voisi täyttää edellytykset, kenties supistaa talousarviota. Heidän on löydettävä keinot purkaa Maailmanpankin rahaston maksujen peruuttamispäätökset. Noin 35 miljoonaa dollaria odottaa edelleen. Niitä ei ole maksettu, koska niitä ei voida maksaa. Toivon voivani luottaa parlamentin tukeen lyhyen aikavälin ratkaisun löytämiseksi. On kuitenkin myös tärkeää, että uusi hallitus saa olennaiset uudistukset käynnistettyä. Tämän olisi tapahduttava samassa hengessä kuin yhteistyömme palestiinalaishallinnon kanssa aiemmin.

Tällä välin komissio aikoo jatkaa niitä tukiohjelmia, joilla tuetaan palestiinalaisten perustarpeita, mukaan lukien infrastruktuurihankkeiden rahoitusjärjestely, elintarvikeapu sekä humanitaarinen ja pakolaisapu.

Lopuksi haluan sanoa, että kuten me kaikki tiedämme, rauhanprosessi on hyvin kriittisessä vaiheessa. Vuotta 2005 leimasivat Israelin yksipuoliset toimet ja Palestiinan institutionaalinen halvaantuminen. Kansainvälisen yhteisön on nyt tarjottava konkreettisia kehitysnäkymiä ja toteutettava pyrkimyksiä molemmin puolin, niin israelilaisten kuin palestiinalaishallinnonkin osalta. Tässä yhteydessä myönnän, että meidän on tuettava Mahmoud Abbasia ja hänen auktoriteettiaan vakauden aikaansaamiseksi ja osoittaaksemme, että neuvotteluissa saadaan aikaan myönteisiä tuloksia. Tästä syystä haluan korostaa sen merkitystä, että vältetään kaikkia yksipuolisia toimia, jotka uhkaavat vaarantaa lopulliset asemaa koskevat neuvottelut. Tämä koskee terroristien hyökkäyksiä, siirtokuntien laajentamista ja rajan linjausta.

Meidän on siis tehtävä tiivistä yhteistyötä. Tulevat päivät ja kuukaudet ovat ratkaisevia Lähi-idän vakauden määrittämisessä ja näin ollen myös oman vakautemme määrittämisessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward McMillan-Scott (PPE-DE), Euroopan parlamentin vaalitarkkailuvaltuuskunnan puheenjohtaja. (EN) Arvoisa puhemies, minulla oli jälleen kerran kunnia toimia Palestiinan vaalien suurimman vaalitarkkailuvaltuuskunnan puheenjohtajana, Euroopan parlamentin valtuuskunnan. Aluksi haluan kiittää muita Euroopan parlamentin valtuuskunnan 26:ta jäsentä heidän työstään, erityisesti varapuheenjohtajaani Napoletanoa ja tietenkin jäsen De Keyseria, joka toimi Euroopan unionin tiimin päätarkkailijana. Haluan kiittää myös Euroopan parlamentin henkilöstöä, joka matkusti mukanamme ja joka teki erinomaista työtä hyvin vaikeissa olosuhteissa.

Kuulimme viime viikolla Palestiinan kaduilla äänekkäitä valintaa ja muutosta koskevia vaatimuksia. Kuulimme demokratian metelin. Totesimme, kuten eräs kollegani sen sanoi, että prosessi oli täydellinen. Äänestäjät menivät vapaaehtoisesti äänestämään, miehet ja naiset, nuoret ja vanhat. Äänestyspaikat, jotka olivat yleensä kouluissa ja joita hallinnoivat opettajat, olivat tehokkaita ja hyvin järjestettyjä. Yleensä ottaen Israelin joukot pysyttelivät pois tieltä. Prosessi oli täydellinen, eikä ole epäilystä siitä, etteikö vaalitulos heijastaisi kansan tahtoa, mutta se heijastaa enemmänkin heidän epätoivoaan Fatahin suhteen kuin heidän rakkauttaan Hamasia kohtaan. Itse asiassa tapaamamme Hamasin edustajat eivät olleet kovin rakastettavia.

Myös muualla arabimaailmassa, ei pelkästään Palestiinassa – esimerkiksi Egyptissä, jossa Muslimiveljeskunta menestyi hyvin marraskuussa ja joulukuussa, ja tulevissa Marokon vaaleissa – voimme nähdä fundamentalistisen islamilaisen politiikan saavan kannatusta, ja arabimaailmassa on 250 miljoonaa ihmistä. Tämä on haaste kaikille toimielimillemme. Meidän on tehtävä yhteistyötä, sillä katson, että vaikka kerroimme demokratiaprosessista, emme kertoneet niistä demokraattisista arvoista, joihin olemme Euroopan unionissa tottuneet. Demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeudet ja vähemmistöjen suojeleminen: näistä arvoista meidän on kerrottava.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique De Keyser, EU:n palestiinalaisalueiden tarkkailijaryhmän puheenjohtaja. (FR) Arvoisa puhemies, lämpimimmät ajatukseni koskevat niitä tarkkailijaryhmän jäseniä, jotka ovat edelleen paikan päällä. Olen saanut paljon kiitoksia, jotka haluaisin jakaa heidän kanssaan, sillä he tekivät erinomaista työtä. Sain paljon apua myös neuvostolta, Marc Ottelta, joka oli Palestiinassa, sekä Jeanettelta. Haluan kuitenkin kiittää erityisesti teitä, arvoisa komission jäsen. Jouduitte ohjaamaan minua vaikeissa päätöksissä.

Mainitsen niistä kaksi. Ensimmäinen oli ryhmämme sijoittaminen Gazaan vaarallisissa oloissa. Alusta alkaen olimme ainoa Gazaan sijoittautunut tarkkailijaryhmä. Arvoisa komission jäsen, seuraava hankala päätös oli tavata Muutos ja uudistus -ryhmän, Hamasin, ehdokkaat. Me luonnollisesti valitsimme ne ehdokkaat, jotka aioimme tavata, ja he olivat maltillisia ehdokkaita. Haluan kuitenkin myös sanoa, että olimme ainoa tarkkailuryhmä, joka tapasi Muutos ja uudistus -puolueen edustajia, ja että historia todistaa meidän toimineen oikein, sillä heitä äänesti 44 prosenttia Palestiinan väestöstä.

Nyt haluan korostaa, että meillä on edessämme kolme haastetta. Ensimmäinen haaste – jota minäkin pidän vaikeana – on kunnioittaa Palestiinan kansan valintaa, joka, kuten jäsen McMillan-Scott totesi, merkitsi kannatusta muutokselle eikä välttämättä radikaalille islamilaisuudelle. Ei ole kyse siitä, että kaikki palestiinalaiset tai edes puolet heistä olisivat muuttuneet radikaaleiksi islamisteiksi. He haluavat muutosta niin Palestiinan sisä- kuin ulkopuolellakin, kuten kauan kaivattua rauhaakin.

Arvoisa komission jäsen, toinen haaste on vastustaa yksipuolisuutta pyrittäessä rauhaan. Jitzhak Rabinin aikojen jälkeen emme ole nähneet vilaustakaan kahdenkeskisyydestä päätöksissä ja Israelin ja palestiinalaisten välisissä neuvotteluissa. Vetäytyminen Gazasta oli yksipuolinen päätös. Hamasin läsnäolo Palestiinan hallituksessa vahvistaisi tätä yksipuolisuutta eikä johtaisi rauhaan. Toivon Euroopan unionin työskentelevän tämän mukaisesti.

Kolmas haaste on osata erottaa toisistaan olosuhteista riippumatta Palestiinan hallitus, jonka on kannettava vastuunsa, sekä Palestiinan kansa, jota ei voida ottaa panttivangiksi sen tekemän valinnan perusteella. On totta, että kansa teki valintansa, mutta sillä on perustarpeensa, joiden täyttyminen meidän on varmistettava tapahtuipa tulevaisuudessa mitä tahansa. Muutoin suuntaamme kohti katastrofia.

Lopuksi kerron teille, mitä eräs palestiinalaisnainen sanoi minulle heti vaalien jälkeen. Kysyin häneltä, eikö hän pelännyt joutuvansa elämään sharia-lakien mukaan. Hän vastasi: "Ei, emme pelänneet sanoa ei israelilaisille, jotka ovat meitä vahvempia. Emme pelkää sanoa ei Fatahille, koska se petti meidät. Uskallamme sanoa ei myös Hamasille, jos se pettää meidät." Siinä teille kokonainen oppitunti parlamentaarisesta demokratiasta, jonka palestiinalaiset ovat ymmärtäneet täysimääräisesti.

(Suosionosoituksia)

 
  
  

Puhetta ryhtyi johtamaan
varapuhemies KAUFMANN

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó, ALDE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, vaalit ovat kuin kuva. Itse asiassa ne ovat kuin röntgenkuva yhteiskunnasta tiettynä ajankohtana. Nämä vaalit edellyttävät meiltä kaikilta realismia sekä kansainvälisen yhteisön tekopyhyyden loppua. Miljoonat palestiinalaiset ovat epätoivoisia. Heillä ei ole mitään menetettävää ja he äänestävät niitä, jotka lupaavat mitä tahansa muutosta, uudistusta ja korruption loppua.

Me puhumme liikaa Lähi-idästä ja aivan liian vähän miesten, naisten, lasten ja vanhusten todellisesta tilanteesta, sillä kokonaiset perheet ovat epätoivoisia. Meidän on kunnioitettava tätä tahtoa. Meidän on viestitettävä kunnioittavamme enemmistön päätöstä. Samassa viestissä meidän on kuitenkin korostettava, että tukemme edellyttää väkivallan, väkivaltaisen vastarinnan ja terrorismin päättymistä. Meidän on kuitenkin kunnioitettava kansan tahtoa.

Emme saa teeskennellä jatkavamme saman elokuvan esittämistä, saman käsikirjoituksen noudattamista siten, että vain yksi näyttelijöistä vaihtuu. Se olisi tie epäonnistumiseen. Edessämme on nyt uusi käsikirjoitus, joka edellyttää uusia ehdotuksia, uutta sitoutumista ja uusia paineita molemmin puolin. Nykytilanne on muodostunut juuri sen vuoksi, ettemme ole toimineet näin. Uuden paineen on kohdistuttava konfliktin molempiin osapuoliin. Meidän on pyrittävä rauhaan, mutta emme saa koskaan unohtaa, että kyse on oikeista ihmisistä.

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein Mintz, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (ES) Arvoisa puhemies, katson, että Euroopan unionin välittäjän rooli on nyt tarpeellisempi kuin koskaan ennen. Nyt olisi pahin mahdollinen ajankohta hylätä alue ja Palestiinan kansa, ja samalla meidän on otettava opiksemme. Mitä olemme oppineet puuttumisestamme alueen asioihin ja avustamme Palestiinan kansalle? Mitä olemme oppineet siitä, että olemme vuosien ajan toistaneet ratkaisun olevan vaalit ja demokratia, että ne ovat askel eteenpäin ja rauhan edellytys, kun nyt näemme, että vaaleista tuli pikemminkin ongelma kuin ratkaisu?

En ole kuullut neuvoston tai komission esittävän itsekritiikkiä siitä, mitä teimme väärin investoituamme ensin miljardeja euroja.

Katson, että Hamasin voitto kuvaa tilannetta, jossa Israel on saanut politiikallaan aikaan itseään toteuttavan ennustuksen. Vuosia israelilaiset ovat toistaneet, ettei ole palestiinalaista rauhankumppania. Lopuksi he saavuttivat juuri tämän.

Euroopan unionin on nyt tehtävä täysin selväksi, että jos Hamas tahtoo jatkaa, sen on hyväksyttävä pelin säännöt ja Palestiinan hallituksen jo tekemät sopimukset, sen on tunnustettava Israel ja hajotettava aseelliset joukkonsa. Samanaikaisesti sen on tehtävä kovasti työtä avatakseen rauhan mahdollisuuden.

Yksi perustavaa laatua oleva syy Hamasin voittoon on se, ettei toivoa ole, ettei ole toivoa lopullisesta sopimuksesta Lähi-idässä. Lisäksi palestiinalaisten elämän laatu on heikentynyt vuosi toisensa jälkeen. Kvartetin paikan päällä tekemät sitoumukset siitä, että palestiinalaisten hyvinvointi lisääntyy, ovat edenneet etanan vauhtia, hyvin hitaasti, eikä monimutkaisista menettelyistä ja esteistä ole vakuuttavasti päästy eroon.

Katson, että meidän on toimittava välittäjänä ja tehtävä enemmän työtä kuin koskaan aiemmin rauhan mahdollisuuden löytämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Adamos Adamou, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (EL) Arvoisa puhemies, minäkin haluan aloittaa kiittämällä vuorostani Véronique de Keyseria ja Eduard McMillan-Scottia heidän yhdessä muiden parlamentin jäsenten kanssa tekemästään työstä vaalitarkkailun aikana.

Vaalien tulos vahvisti Hamasille ensisijaisen poliittisen vallan, ja tulosta on kunnioitettava. Tuloksen ei myöskään pitäisi olla yllätys. Se on seurausta monista paikallisista ja kansainvälisistä tekijöistä.

Huolimatta lännen vakuutteluista palestiinalaiset eivät valitettavasti vielä ole nähneet itsenäisen valtion tavoitteen edistämistä. He ovat kuitenkin nähneet rasistisen muurinrakennuspolitiikan ja siirtokuntien laillistamisen. Tulos on viesti niin palestiinalaisille itselleen kuin kansainväliselle yhteisöllekin, erityisesti meille, sopimattomasta politiikasta, jossa ei onnistuttu painostamaan Israelia soveltamaan tiekarttaa ja YK:n päätöslauselmia poliittisen prosessin edistämiseksi ja jossa palestiinalaisia tuettiin vain taloudellisesti.

Valitettavasti en ole varma, onnistuimmeko vastaanottamaan viestiä, sillä tänään Euroopan parlamentissa kannatetaan päätöslauselmaa, joka on yksipuolinen.

Reaktiomme uuteen hallitukseen ei saa olla rauhanprosessin uudelleen käynnistämistä koskevien toimien lakkauttaminen, josta Yhdysvallat on ilmoittanut. Hamasin on kuitenkin luovuttava väkivallasta, tunnustettava Israelin valtion olemassaolon oikeus ja tehtävä yhteistyötä presidentti Abbasin kanssa rauhanprosessin jatkamiseksi. Myös Euroopan unionin ja muiden kvartetin jäsenten on vahvistettava uudelleen pyrkimys luoda Israelin valtion naapuriin itsenäinen Palestiinan valtio, jonka pääkaupunkina on Itä-Jerusalem.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio, IND/DEM-ryhmän puolesta. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Eurooppa korjaa, mitä se on kylvänyt: Palestiinaan tuhlatut miljardit – väärin käytetyt rahat, joista ei ole pidetty asianmukaisesti kirjaa – saivat aikaan Hamasin hyökyaallon. Valtaan on näin noussut terroristijärjestö, jonka julkituotu strateginen tavoite – kuten järjestön johtajien valtuuskuntamme kysymyksiin antamien vastausten lukemattomat ristiriitaisuudet vahvistavat – on sharia-valtion luominen ja luopuminen rauhasta, ihmisoikeuksista sekä naisten ja vähemmistöjen oikeuksista. Hamas on antanut meille hyvin selkeän vastauksen hylätessään kaikki Lähi-idän kvartetin vaatimukset.

Sosialistinen internationaali on jäsen Schulzin kautta jo todennut, että se kannattaa neuvotteluja Hamasin kanssa, vaikkei se ole koskaan tuominnut palestiinalaishallinnolle annetun avun skandaalimaista käyttöä. Totuus on kuitenkin se, että ne, jotka luottavat Hamasin muuttuvan millään tavoin maltillisemmaksi, luovuttavat Palestiinan lopullisesti ääriliikkeiden haltuun, ja tämä on kohtalo, jota urhea, nöyrä, älykäs ja työtätekevä Palestiinan kansa ei todellakaan ansaitse.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Arvoisa puhemies, täysin erillään siitä, onko eurooppalaisten diplomaattien pahamaineinen kertomus virallinen, meidän on todettava, että kyseisen asiakirjan, josta on keskusteltu paljon, vaikutuksena on ainakin, että on saatu lisää näyttöä Euroopan unionin virallisten elinten aivan liian yksipuolisesta Palestiinaa puoltavasta kannasta. Euroopan edustajat väittävät jatkuvasti, kuten Bismarck aikoinaan, olevansa rehellisiä välittäjiä, mutta todellisuudessa he puolustavat pääasiassa palestiinalaisten vaatimuksia, mikä on haitallista EU:n riippumattomuuden kannalta.

Kun nyt asiasta puhutaan, voisimme yhtä hyvin myöntää, että miljardeja euroja eurooppalaisia verovaroja on ohjattu viime vuosina palestiinalaishallinnolle tukena, jolla on pääasiassa tuettu täysin korruptoitunutta järjestelmää. Olen esittänyt tästä neuvostolle ja komissiolle useita kysymyksiä, jotka on aina torjuttu, ja nyt saamme vastata seurauksista. Korruptio on unohdettu islamilaisen terroristiliikkeen Hamasin voitettua vaalit. EU:n vastuu tässä on musertava.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE). – (ES) Arvoisa puhemies, vaikka Palestiinan hiljattain pidettyjen vaalien tulokset tuskin herättävät optimismia, katson, että yksi yleisesti ottaen Euroopan unionin ja erityisesti tämän parlamentin suurimmista virheistä olisi tehdä nyt liian nopeita johtopäätöksiä.

Nähdäkseni voimme ilman erehtymisen vaaraa sanoa, että Euroopan unionin vaalitarkkailuryhmän läsnäolo on ollut Euroopan komissiolle merkittävä menestys ja että – kuten komission jäsen Ferrero-Waldner totesi – se lisää unionin näkyvyyttä ja auttaa osaltaan vahvistamaan demokratiaa kaikkialla maailmassa. Meidän on tämän vuoksi syytä onnitella komissiota sekä kollegoitamme McMillan-Scottia ja De Keyseria sekä heidän mukanaan olleita muita parlamentin jäseniä.

Arvoisa puhemies, uskon, että on ennenaikaista tehdä johtopäätöstä, jonka mukaan Lähi-idän haparoiva rauhanprosessi näiden vaalien seurauksena haudataan tai että vaalien tulos tietää Oslon sopimusten loppua. Katson, että meidän on annettava ajan hieman kulua ja katsottava mitä tapahtuu. Tehdyistä virheistä huolimatta meidän on erityisesti kohdeltava palestiinalaishallinnon presidenttiä laillisena neuvottelukumppanina, odotettava uuden hallituksen muodostamista muistaen, kuten jäsen De Keyser sanoi, että 75 prosenttia kansalaisista, jotka äänestivät tämän poliittisen muodostelman puolesta, eivät halua Israelin tuhoutuvan, ja, arvoisa puhemies, lopuksi meidän on arvioitava, mitä vaikutuksia vaaliprosessilla on Israelin vaaleihin.

Arvoisa komission jäsen, ennemmin tai myöhemmin Euroopan unionin on kuitenkin lyhyen aikavälin kiireisistä asioista huolimatta esitettävä mielipiteensä perustavaa laatua olevasta asiasta: ovatko Palestiinan kansan valtavat tarpeet – jotka juuri mainitsitte – yhteensopivia Hamasin olemassaolon kanssa, kun otetaan huomioon, että järjestön perustamissopimuksessa vaaditaan Israelin valtion purkamista ja tuhoamista ja että se mainitaan Euroopan unionin terroristijärjestöjen luettelossa.

Arvoisa puhemies, tässä yhteydessä Euroopan unionin toimiin ei voida soveltaa kaksia sääntöjä: unionin on tuomittava terrori ja väkivalta poliittisessa toiminnassa tai peruttava Euroopan unionin toimet ja tuki.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Schapira (PSE). – (FR) Arvoisa puhemies, haluan kiittää jäsen McMillan-Scottia ja jäsen De Keyseria: vaalit sujuivat kaikin tavoin sulavasti. Ennen kaikkea nämä olivat historialliset vaalit, sillä tämä oli ensimmäinen demokraattinen muutos arabimaailmassa.

Palestiinan kansa ei äänestänyt Hamasin puolesta, se äänesti Fatahia vastaan. Hamas voitti korruption vastaiseen taisteluun ja PLO:n uudistukseen keskittyneen ohjelmansa ansiosta. PLO on ainoa neuvotteluihin oikeutettu järjestö. Ennen kaikkea Hamas voitti erityisesti Palestiinassa täytäntöön pantavan sosiaalisen ohjelmansa ansiosta. Nämä olivat erityiset vaikutelmani tavatessani tarkkailuryhmän ulkopuolella palestiinalaisia johtajia ja heidän yhdistystään, jota Hamas johtaa. Mitä apuun tulee, meidän on jatkettava Palestiinan kansan tukemista, varmistettava, että virkamiehille maksetaan palkkaa ja ennen kaikkea estettävä valtiota hajoamasta, sillä muuten palestiinalaishallinto joutuu toisen valtion käsiin.

Hyvät kollegat, meidän on odotettava, mutta välttäkäämme naiivia optimismia. Lukekaa Hamasin perustamisasiakirja: se on halveksittava ja häpeällinen. Se on kumottava, jotta uudesta hallituksesta voi tulla keskustelukumppani. Meidän on asetettava määräaika – aikataulu – jotta Hamas kantaa vastuunsa, sillä siitä on tullut demokraattisen valtion laillinen puolue.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE). – (FR) Arvoisa puhemies, puhun lyhyesti, sillä minulla on vain minuutti aikaa ilmaista pettymykseni siihen, että parlamentti on täällä istuntosalissa päättänyt varoa "puhumasta totta".

Tässä tekstissä Palestiinan vaalien tuloksesta on kuusi viittausta, seitsemän johdanto-osan kappaletta ja 12 artiklaa, eikä niissä onnistuta kertaakaan mainitsemaan – edes mainitsemaan – Hamasia sekä sen ideologian ja toiminnan taustalla olevaa vihan peruskirjaa. Jäsen Schapira totesi juuri, kuinka halveksittava – mielestäni hän käytti tätä sanaa – peruskirja on, ja jäsen Cohn-Bendit puhui vastenmielisestä peruskirjasta. Olen tietenkin samaa mieltä heidän kanssaan.

Minusta me ansaitsisimme Nobelin kliseepalkinnon, kun kyseisestä peruskirjasta huolimatta olemme itse asiassa kuulleet Lähi-idän kvartetin, eurooppalaisten ministerien, tiedotusvälineiden ja Javier Solanan vain hetki sitten kysyvän itseltään ratkaisevan kysymyksen: kuinka voimme tehdä yhteistyötä Hamasin kanssa ja jatkaa elintärkeän tukemme antamista palestiinalaisille, jos Hamas ei luovu terrorista ja tunnusta Israelia. Mahmoud Abbas puolestaan ei säästele sanojaan, mitä tulee vaatimusten esittämiseen islamisteille.

Kyllä, vaalit olivat demokraattiset – ainakin toteutuksen osalta. Kyllä, Hamas voitti. Kyllä, me haluamme edelleen auttaa palestiinalaishallintoa. Kyllä, viime kädessä Hamasin on nyt tehtävä ratkaisevat päätökset ja muututtava. Tämä on todellakin sanottava selvästi ja suoraan pragmaatikoille molemmilla puolilla: demokraattiset vaalit saattoivat valtaan epädemokraattisen ideologian. Tämä todella vaikea yhtälö meidän on tänään ratkaistava.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrete Auken (Verts/ALE). – (DA) Arvoisa puhemies, Palestiinan vaalit toteutuivat esimerkillisesti. Haluan onnitella palestiinalaisia ja esittää suuret kiitokseni kollegoilleni. Israelissa ja Palestiinassa on kuitenkin edelleen ongelmia. Palestiina on miehitetty. Tämä totuus tuodaan julki lukuisissa YK:n päätöslauselmissa, joissa kritisoidaan Israelin jatkuvia kansainvälisen oikeuden rikkomisia sekä siirtokuntia, kauheaa muuria ja pyrkimyksiä liittää Itä-Jerusalem itseensä – vain pahimmat ongelmat mainitakseni.

Palestiinan vaikea tilanne mainitaan yhteisessä päätöslauselmaesityksessä, jossa on monta rakentavaa kohtaa. Ehdotuksessa esitetään asiaankuuluvat ehdot Hamasille. Meidän on vahdittava huolellisesti, ettei Hamas jälleen turvaudu terrorismiin, kun se on nyt pitänyt yllä rauhaa yli vuoden. Meidän ei tietenkään pidä kumota palestiinalaisten Geneven sopimuksen mukaista oikeuttaan miehityksen vastaiseen aseelliseen vastarintaan, mutta meidän on määrätietoisesti ja huolellisesti harkituin toimin pyrittävä varmistamaan, ettei tilanne riistäydy hallinnasta. Niin Palestiinassa kuin israelilaisissa siirtokunnissakin kaikki muut kuin hallituksen joukot on riisuttava aseista. Meidän on torjuttava kaikki radikalisoituminen niin Palestiinassa kuin Israelissakin.

Nyt tarkasteltavana oleva päätöslauselmaehdotus voidaan hyvin nähdä yksipuolisena tunnustuksena, ja jos meidän on määrä auttaa rauhanpyrkimyksissä, se olisi luonnollisesti vaarallista. Tämän vuoksi pyydän kollegoitani äänestämään Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän esittämien tarkistusten puolesta, erityisesti 10 kohtaan esitetyn tarkistuksen puolesta, sillä siinä esitetään hyvin selvästi sanamuoto neuvoston päätöksestä olla julkistamatta Euroopan unionin edustustojen päälliköiden laatimaa Itä-Jerusalemia koskevaa kertomusta. Kun kertomuksessa esitetty kritiikki Itä-Jerusalemin tilanteesta sekä sen seurauksena esitetyt suositukset on selkeästi peruttu, päätöslauselmaesityksestä tulee asianmukainen väline Israelin ja Palestiinan välisen oikeudenmukaisen rauhan edistämiseksi.

Kehotan nyt johdonmukaisuuteen. Me emme ole palestiinalaisten silmissä riittävän uskottavia, mutta meidän olisi aika olla.

 
  
MPphoto
 
 

  Luisa Morgantini (GUE/NGL).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, minun on kerrottava, että olen erittäin kiitollinen komissiolle sekä jäsen De Keyserille, jäsen McMillan-Scottille ja koko tarkkailijaryhmälle heidän ymmärtäväisyydestään ja älystään. Katson kuitenkin, että Itä-Jerusalemia koskevan kertomuksen julkistamatta jättäminen – mistä tässä keskustelussa itse asiassa on kyse – sekä se, ettei kyetty tehokkaasti toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä, auttoivat Hamasia. On selvää, että jotkut totuudet olisi lausuttava ääneen.

Uskon, että Hamasin voitto oli ennustettavissa. Tästä kuuluu suuri vastuu kansainväliselle yhteisölle, joka ei ole kyennyt Oslon sopimusten allekirjoittamisen jälkeen varmistamaan, että kansainvälistä oikeutta vaalitaan ja noudatetaan. Tämän vuoksi ei pantu täytäntöön kahden kansan ja kahden valtion periaatetta eikä taattu Mahmoud Abbasille riittävää tukea, sillä pelkkä rahoitus ei riitä – palestiinalaiset tarvitsevat poliittista tukea. Kansainvälinen yhteisö ei myöskään painostanut Israelia tarpeeksi estääkseen sitä kasvattamasta siirtokuntia ja liittämästä maa-alueita itseensä.

Erityisesti minusta tuntuu, että vaikka kansainvälisellä yhteisöllä oli painostuksen edellyttämää voimaa, se ei onnistunut varmistamaan neuvottelujen aloittamista uudelleen. Palestiinalaiset onnistuivat kuitenkin vastaamaan demokraattisella vaaliprosessilla, johon kansalaiset osallistuivat ja jossa he ilmaisivat elämää, oikeutta ja rauhaa koskevat tarpeensa.

Minulle naisena Hamasin voitto on kauhea lopputulos. Näen sen kuitenkin lähes varmana protestiäänenä Fatahia vastaan, sillä se hallitsi Palestiinan yhteiskuntaa monta vuotta mutta ei kyennyt täyttämään lupauksiaan, sekä korruptiota vastaan, vaikka tämä onkin jokseenkin demagoginen seikka. Minusta Euroopan komission ja kansainvälisen yhteisön tehtävänä on todellakin käynnistää vuoropuhelu uudelleen ja pitää se käynnissä. Näin varmistetaan se, että sekä Hamas että Israel voivat lopettaa väkivaltaisuudet ja tunnustaa käytännössä kahden kansan ja kahden valtion periaatteen.

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI). – (EN) Arvoisa puhemies, Hamas on paha: se on vastuussa joistakin halpamaisimmista koskaan nähdyistä terrori-iskuista. Se, että sillä nyt on demokraattinen mandaatti, ei mitenkään muuta tai lievennä sen terroristipiirteitä. Pohjoisirlantilaisena voin puhua kokemuksesta, jossa terroristijärjestö – IRA – myös sai vaalivoiton. Silloin tehtiin perustavaa laatua olevia virheitä, koska toivottiin näin rohkaistavan järjestöä pois terrorismin poluilta. Demokratian arvoja vääristeltiin, tarpeettomia myönnytyksiä tehtiin yhä uudelleen, mutta jokaisen jälkeen tuli lisää vaatimuksia. Näin terroristijärjestöt ajattelevat ja toimivat käydessään pitkää monitasoista sotaansa.

Tämän vuoksi pyydän, että valitaan tiukka ja päättäväinen kanta, lopetetaan rahoitus eikä hievahdeta periaatteesta, jonka mukaan EU ei voi antaa tukea Hamasin terroristien johtamalle hallinnolle. Jos säännöstä poiketaan, häviäjiä olemme me ja demokratia.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani (PPE-DE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, unionin tavoitteena on oltava rauhan aikaansaaminen Lähi-idässä sekä terrorismin torjuminen myös poliittisin keinoin. Tavoitteena on taata niin Israelin olemassaolo ja turvallisuus kuin Palestiinan valtion luominenkin. Tähän suuntaan on viime aikoina otettu merkittäviä askeleita, kiitos Ariel Sharonin ja Abu Mazenin työn.

Onko Hamasin vaalimenestys mahdollisesti takaisku meille? Muuttaako se Palestiinan uudeksi teokraattiseksi fundamentalistijärjestelmäksi? Hamasin edustajan Mahmoud Zaharin sanat eivät varmasti lupaa hyvää, kuten eivät myöskään muut lausunnot Israelista. Zaharihan lupasi uuden palestiinalaishallinnon ilman maallisia jäseniä, koska "he tuovat mukanaan aidsin ja homoseksuaalisuuden".

Unionin velvollisuus on tuoda äänensä kuuluviin voimakkaiden poliittisten aloitteiden kautta, joilla Hamas pakotetaan sille polulle, jolle aiemmin on jo lähdetty. Unionin on saatava uusi hallitus ymmärtämään, että jos se aikoo uhata Israelin olemassaoloa, se menettää Palestiinalle aiotut varat. Jos Hamas valitsee suvaitsemattomuuden tien, se aiheuttaa kansalleen suurta haittaa ja sillä on kielteinen vaikutus Israelin vaaleihin. Tukekaamme siis Abu Mazenia ja sallikaamme hänen vierailunsa Euroopan parlamentissa. Tukekaamme myös kristittyjen palestiinalaisten oikeuksia: he ovat vähemmistö, jota uhkaa häviäminen Lähi-idässä, mutta he ovat tärkeä rauhan ja vakauden osatekijä.

Tehkäämme luottavaisesti työtä, jotta Anwar Zabounin ajatukset, joiden mukaan neuvottelut Israelin kanssa ovat haram eli uskonnon kieltämät, eivät saa kannatusta. Olen varma siitä, etteivät Palestiinan kansalaiset ajattele näin.

 
  
MPphoto
 
 

  Lilli Gruber (PSE). – (DE) Arvoisa puhemies, Palestiinan uusi parlamentti muodostui vaaleissa, jotka kansainvälinen yhteisö on tunnustanut kansainvälisesti. Me kunnioitamme vaalitulosta ja tuemme presidentti Abu Mazenia hänen pyrkiessään kokoamaan hallitusta, joka puolustaa voimakkaasti kansainvälistä oikeutta ja vastustaa väkivaltaa.

Tämän vuoksi vaikuttaa järjettömältä, että uhan olisi nyt määrä lopettaa unionin rahoitus palestiinalaishallinnolle. Jos näin tapahtuisi, vaarana olisi, että vihamieliset valtiot ja ryhmittymät ottaisivat EU:n paikan ja al-Qaida alkaisi värvätä työttömiä palestiinalaissotilaita ja -poliiseja.

Meidän on muistettava, että EY tunnusti PLO:n Venetsian huippukokouksessa 13. heinäkuuta 1980. Tämä johti vuoropuhelun kautta siihen, että entinen terroristijärjestö lähti tielle, jonka tuloksena se tunnusti Israelin olemassaolon oikeuden ja osallistui rauhanprosessiin. Hamasin vaalivoitto on meille nyt vastaavanlainen haaste. On syytä panna merkille, että ennen vaaleja Yhdysvallat teki tiettäväksi, että Hamasin kanssa on keskusteltava, vaikka se onkin terroristijärjestöjen luettelossa.

Euroopan parlamentin on nyt tehtävä oma rakentava osuutensa ja kutsuttava Palestiinan vastavalitun parlamentin valtuuskunta mahdollisimman pian Brysseliin, sillä nyt tarvitaan kiireesti luottamusta luovia toimenpiteitä, ei uhkaavia eleitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Sajjad Karim (ALDE). – (EN) Arvoisa puhemies, olemme viime viikkoina nähneet vastakohtien ja ristiriitojen kehän, josta on tullut tyypillinen EU:n suhteille Lähi-itään. Me vaadimme kumppaneiltamme legitimiteettiä ja avoimuutta, ja kuitenkin tukahdutamme totuuden, kun se oikeutetusti edellyttäisi meiltä toimia. Me autoimme demokraattisten vaalien järjestämisessä Palestiinassa, ja kuitenkin kyseenalaistamme kansan äänen sen kuultuamme. Me tuemme korruptoitunutta Fatahia vuosien ajan, ja kuitenkin epäilemme muutaman päivän kuluttua uuden palestiinalaishallinnon jäsenten lausumia humanitaarisista aikomuksista. Epäilemme uuden palestiinalaishallinnon halua rakentaa luottamuksen ja yhteistyön siltoja, ja katsomme läpi sormien Israelin jatkuvaa muurin rakentamista. Olemme perustellusti rahoittaneet Palestiinan demokraattisia instituutioita, ja kuitenkin hankaloitamme Itä-Jerusalemin myötä alistettujen kansalaisten itsemääräämisoikeutta. Vaadimme aivan oikein Hamasia luopumaan väkivaltaisuuksista tai vastaamaan sen seurauksista, ja katsomme sivusta, kun Israelin armeija ampuu viattomia lapsia Gazassa ja Ramallahissa ilman seuraamuksia. Vaadimme Hamasia tunnustamaan Israelin, mutta vaikenemme Israelin rikkoessa kansainvälistä oikeutta.

Palestiinalaiset kysyvät, onko EU:ssa kyse demokratiasta vai tukahduttamisesta. Onko EU:ssa kyse silloista vai muureista? Kunnioittaako EU kansainvälistä oikeutta vai uhmaako se sitä? Hamasin päätös vaihtaa luodit äänestyslippuihin saattaa olla strateginen käännös, joka voi johtaa neuvotteluihin Israelin kanssa. EU:n on toimittava käännöksen mukaan ja osoitettava kunnioittavansa merkittävää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta, joita Palestiinan valtion luominen edellyttää rauhanomaisessa yhteiselossa Israelin kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Bobošíková (NI).(CS) Hyvät kollegat, meidän on välittömästi lakkautettava rahan virtaaminen Palestiinaan, jossa Hamas on ottanut vallan. Kyse on selkeästi terroristiliikkeestä, joka ei tunnusta Israelin valtiota, joka ei suostu luopumaan aseista ja joka noudattaa sharia-lakia. Kuinka Hamas aikoo käyttää EU:n veronmaksajien rahat? Polttaako se ihmisten silmiä, kivittääkö se naisia vai leikkaako se ihmisiltä käsiä? Kuinka paljon ihmisiä Hamasin aseet tappavat?

Hyvät kollegat, meidän on tunnustettava, että unionin on kannettava osansa vastuusta Lähi-idän ruutitynnyrin osalta haudattuaan tähän saakka päänsä hiekkaan ja noudatettuaan ristiriitaista politiikkaa. Olen tšekkiläinen ja kotimaani oli ensimmäisiä valtioita, jotka toimittivat aseita uudelle Israelin valtiolle vuonna 1948, jotta se voisi puolustaa aluettaan. Kyseisenä ajankohtana nykyiset EU:n jäsenvaltiot ilmaisivat kauhunsa holokaustin vuoksi ja tukivat juutalaisvaltion luomista. Kuinka ne ovat toimineet sen jälkeen? Kumpaa osapuolta unioni on yksiselitteisesti tukenut – Israelia vai palestiinalaisterroristeja? Lopettakaamme tämä harhaanjohtava puhe ja todetkaamme selvästi, että Hamas, joka on vuosien ajan saanut epäsuorasti rahaa unionilta, noudattaa epäoikeudenmukaista politiikkaa, eivätkä EU:n kansalaiset halua maksaa sille verovaroistaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, täällä me nyt reagoimme hämmästyneinä johonkin, mikä on itse asiassa itsestään selvää. Vaalit voitti puolue, joka antoi kansalaisille vaikutelman, että se välittää heistä, kun taas muista voidaan hankkiutua eroon korruptoituneiden roistojen joukkiona. Meidän on vedettävä tästä johtopäätöksemme. Meidän on tehtävä entistäkin enemmän työtä tehdäksemme EU:n tuen näkyväksi, sillä näin saamme välitettyä kansalaisille viestin, jonka mukaan rauhaa ja demokratiaa kannattaa tukea. Katson, että muidenkin kuin hallitusten on kuultava tämä.

Vaalitulos on katastrofi koko alueelle. Voidaan todellakin puhua viiden vuoden rytmistä. Rabin kuoli noin kymmenen vuotta sitten, ja terroristien toimet estivät Peresin valinnan. Viisi vuotta myöhemmin käynnistyi kansannousu, ja tässä me taas olemme. Asiat käynnistyvät aina uudelleen lähtöruudusta.

Sittenkään en usko, että meidän olisi luovuttava toivosta, jonka mukaan Hamas tekisi osuutensa kehityksessä, mutta meidän on saneltava edellytykset, joiden mukaan se on mahdollista. Jos Hamas ottaa vallan palestiinalaishallinnossa vaaleissa voittamiensa parlamenttipaikkojen perusteella, sen on suostuttava luopumaan väkivaltaisuuksista, tunnustettava Israelin olemassaolon oikeus ja hyväksyttävä jo tehdyt sopimukset, tai kaikki on jälleen aloitettava alusta.

Toivon, että tämä tapahtuu ennen Israelin vaaleja, jotta voimme välttää epäsuotuisat tapahtumat, jotka vaikeuttaisivat neuvottelujen jatkamista. Tämän ajanjakson aikana kvartetin on tehtävä selväksi, että jos tämä onnistuu, taloudellinen tuki jatkuu ja turvallisuus on taattu. Tästä syystä olen iloinen, että kvartetti vastasi viikonloppuna niin nopeasti.

Haluan myös ilmaista kiitollisuuteni jäsen De Keyserille ja hänen tiimilleen sekä jäsen McMillan-Scottin johtamalle parlamentin valtuuskunnalle heidän työstään.

 
  
MPphoto
 
 

  Panagiotis Beglitis (PSE).(EL) Arvoisa puhemies, minäkin haluan vuorollani ensin kiittää kunnioitettuja ystäviäni Véronique De Keyseria ja Edward McMillan-Scottia heidän merkittävästä panoksestaan Palestiinan vaalien tarkkailussa.

Palestiinan kansalaiset äänestivät demokraattisesti, ja uskon, että meidän kaikkien on nyt kunnioitettava Palestiinan kansan demokraattista tahtoa ja muotoiltava uusi eurooppalainen strategia, joka perustuu Lähi-idän ja Palestiinan uuteen poliittiseen todellisuuteen.

Valitettavasti Javier Solana ei ole tänään täällä, jotta voisin sanoa hänelle, että hänen viikkoa ennen Palestiinan vaaleja antamansa lausunto, jonka mukaan taloudellinen tuki Palestiinalle olisi jäädytettävä, jos Hamas voittaisi, oli hyvin vakava virhe. Hamas käytti tätä Solanan lausuntoa hyväkseen, ja se toimi bumerangina maltillisten palestiinalaisten edistysryhmien toiminnassa.

Koska näin on, Euroopan unionissa on mielestäni vakava puute. En ole nähnyt mitään lausuntoa, minkäänlaista ilmoitusta siitä, että olemme tietoisia Israelin hallituksen yksipuolisesta politiikasta, en ole nähnyt lausuntoja varapääministeri Olmertin politiikasta ja päätöksestä jäädyttää palestiinalaishallinnolle maksetut 50 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Pyydän komissiolta yhtä asiaa: kehottakaa Hamasia jatkamaan tulitaukoa. Tämä on tärkeä asia, toisin kuin erilaiset ehdot, jotka koskevat yksipuolisesti palestiinalaisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, minulla oli vakavat epäilykseni siitä, että uudistumattoman Hamasin sallittiin asettaa ehdokkaita Palestiinan vaaleissa. Kenties presidentti Bush ja muut arvioivat, ettei Hamas voittaisi tai että se muuttaisi merkittävällä tavalla retoriikkaansa ja politiikkansa, jos se pääsisi mukaan vaaliprosessiin. Olen eri mieltä.

Hamas on edelleen terroristijärjestö, jolla on yhteyksiä Muslimiveljeskuntaan ja Hizbollahiin. Se on sitoutunut Israelin tuhoamiseen ja islamilaisen valtion perustamiseen Jerusalem pääkaupunkinaan. Hamasin peruskirjassa todetaan sen sitoutuneen maailmalaajuiseen jihadiin, myös itsemurhapommittajien käyttämiseen ja teokratian ja islamilaisen kalifikunnan perustamiseen kaikkialla. Jos se esittäisi tällaisia näkemyksiä missä tahansa EU:n jäsenvaltiossa, sen toiminta poliittisena puolueena kiellettäisiin varmasti.

Olen aina kritisoinut Arafatin johdon hillitsemätöntä korruptiota ja pyrin tutkimaan asiaa edellisessä parlamentissa, mutta valitettavasti työryhmäni tuloksista ei koskaan keskusteltu täysistunnossa. Nyt tavalliset palestiinalaiset ovat antaneet mahtavan protestiäänen. On kuitenkin selvää, ettei terroristijärjestönä kielletty Hamasin kaltainen järjestö voi olla EU:n laillinen neuvottelukumppani eikä saada senttiäkään veronmaksajien rahaa, ennen kuin se lupaa luopua väkivallasta ja tunnustaa Israelin valtion. Olen aina kannattanut turva-aidan rakentamista, koska se on pelastanut ihmishenkiä kauheilta itsemurhapommituksilta. Valitettavasti se on typistänyt yhteisöjä, mutta se ei muodosta tulevan palestiinalaisvaltion lopullista rajaa.

Hamasin voitto tekee kuitenkin maan vaihtamista rauhaan koskevan sopimuksen tekemisestä paljon vaikeamman toteuttaa. Myös Itä-Jerusalemin tilanteen ja paluuoikeuden lopullinen ratkaisu on lähes mahdoton, kun Hamas on palestiinalaishallinnon hallituksessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Carnero González (PSE). – (ES) Arvoisa puhemies, Hamasin vaalivoitto ei varmastikaan ole hyvä uutinen demokraateille ja edistysmielisille eikä vasemmistolle, mutta voitto saatiin oikeudenmukaisissa vaaleissa, ja meidän on tunnustettava tämä. Meidän onkin oltava tyytyväisiä yhteen seikkaan: Hamas on nyt mukana poliittisessa pelissä, ja se on edistystä. Sen saamiseksi yhä syvemmälle poliittisen pelin pauloihin meidän on kyettävä myös ottamaan se täysimääräisesti mukaan palestiinalaishallinnon ja Euroopan unionin välisiin suhteisiin.

Haluan korostaa, että ensimmäinen kerta, kun näissä vaaleissa valittu Hamasin edustaja kohtaa Euroopan unionin, voi hyvinkin olla parlamentaarisessa Euro–Välimeri-edustajakokouksessa 26. ja 27. maaliskuuta. Sitten Israelin vaalien jälkeen uudet Israelin parlamentin edustajat tulevat tänne. Ottakaamme siis kaikki osaa tuohon yhteiseen keskustelufoorumiin ja Hamasin demokraattiseen nykyaikaistamiseen, josta on hyötyä kaikille.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Hybášková (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, tilastot ovat selkeitä: Hamasin yksi lisäpaikka kansallisella tasolla merkitsee useita paikkoja piirikuntien tasolla. Ihmiset luottavat Hamasiin paikallisesti, ja meidän on kunnioitettava heitä älykkäällä, avoimella ja vastuullisella tavalla. Onko meillä tällainen suunnitelma? Meillä on strategia: väkivallattomuus, aseista riisunta ja Israelin olemassaolo.

Väkivallattomuudesta: jos saamme jonakin päivänä julistuksen väkivallasta kieltäytymisestä ja seuraavana päivänä koemme terroristihyökkäyksen, mitä me sitten teemme? Hamas on vastarintaliike. Jos miehitys jatkuu, hallitus ei sulje pois väkivaltaista vastarintaa. Mitä me sitten teemme?

Israelin valtion olemassaolosta: onko neuvottelujen aloittaminen Israelin vaalien jälkeen riittävää?

Aseriisunnasta: haluammeko liittää Hamasin aseistetut joukot Palestiinan turvallisuus- ja poliisijoukkoihin? Millä ehdoilla? Onko meillä mitään suunnitelmia?

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, neuvoston puheenjohtaja. (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisat parlamentin jäsenet, epäilemättä virheitä on tehty menneisyydessä, mutta nyt on aika katsoa eteenpäin. Me emme saa tehdä ennenaikaisia päätelmiä, ja seuraavan vaiheen strategiaa on pohdittava asianmukaisesti.

Keskustelun aikana todettiin – aivan perustellusti – että meillä on tietenkin edelleen kumppani presidentti Abbasissa, jonka kanssa voimme edelleen keskustella ja jonka kanssa meidän on jatkettava neuvotteluja. Voimme edelleen luottaa häneen kumppanina, sillä uusi hallitus ei muuta eikä voi muuttaa voimaan tulevaa perustuslakia. Meidän ei pidä luopua toivosta. Päinvastoin, meidän on katsottava tulevaisuuteen.

Yksi asia on kuitenkin selvä – neuvosto puki sen sanoiksi maanantaina ja niin teki myös kvartetti – ja se on, että on periaatteita, joista me emme voi poiketa, eikä saa olla epäilystäkään siitä, että ne ovat väkivallattomuus, Israelin olemassaolon oikeuden tunnustaminen sekä rauhanprosessin jatkaminen.

On myös sanottu yhä uudelleen, että unionin politiikan on oltava puolueetonta, ja tästä voin olla vain samaa mieltä. Se on itsestään selvä tosiasia. Alkupuheenvuorossani tein myös selväksi, mikä on neuvoston kanta suhteisiimme Israeliin ja miten kriittisesti tähän kantaan suhtaudumme.

Tärkeää on nyt, että unioni puhuu yhdellä äänellä. Jos haluamme lainkaan vaikutusvaltaa, meidän on myös puhuttava samaa kieltä kuin kumppanimme kvartetissa, ja tämäkin on tärkeää. Olen erityisen kiitollinen komissiolle siitä, että se on laatinut huolellisesti harkiten ja hätiköimättä strategian Palestiinan kansan auttamiseksi. Kuten monet puhujat keskustelussa totesivat, Palestiinan kansa on kärsinyt paljon ja kärsii edelleen, emmekä me saa tuottaa heille pettymystä. Arvoisa komission jäsen Ferrero-Waldner, tiedän, että komission palestiinalaisia koskeva politiikka on erinomainen ja hyvin johdonmukainen, ja sen yhteydessä meidän olisi annettava palestiinalaisille tukemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, komission jäsen. (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja Winkler, hyvät parlamentin jäsenet,

(EN) Aluksi kiitän teitä kaikkia ystävällisistä sanoistanne, mitä tulee vaaleihin ja niiden tarkkailuun. Kaikki kunnia kuuluu jäsen De Keyserille ja hänen tiimilleen sekä jäsen McMillan-Scottille ja hänen tiimilleen. Kunnia kuuluu myös Palestiinan kansalle, joka osoitti kykenevänsä toimittamaan vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit, vaikka me emme välttämättä olekaan tyytyväisiä tuloksiin.

Meidän on nyt kunnioitettava Palestiinan kansan tahtoa. Kuten totesimme kvartetin julkilausumassa, palestiinalaiset äänestivät muutoksen puolesta. Me tiedämme miksi. Samalla he toivovat rauhaa. Kyselyt osoittavat, että niukka enemmistö kannattaa rauhaa Israelin kanssa. Tämän on oltava tie eteenpäin. Olemme valmiit jatkamaan Palestiinan kansan tukemista. Toivomme voivamme tehdä niin, kuten olemme tähänkin mennessä tehneet. Mikään muu järjestö kuin Euroopan unioni ja erityisesti Euroopan komissio ei ole tehnyt yhtä paljon palestiinalaisten eteen vuosien mittaan.

Valituksi tuleminen ja virkaan astuminen on kuitenkin myös poliittista vastuuta edellyttävä asia. Tämän vuoksi me pyydämme – ja jopa oletamme – Palestiinan uuden hallituksen vahvistavan sitoutumisensa rauhaan rauhanomaisin keinoin, erityisesti kvartetin julkilausumassa mainittujen kolmen edellytyksen mukaisesti: väkivallattomuuden, Israelin tunnustamisen sekä aiempien velvoitteiden, erityisesti Oslon sopimuksen ja tiekartan tunnustamisen. Nämä osoittavat selkeästi sitoutumista rauhaan ja kahden valtion ratkaisuun mutta myös palestiinalaishallinnon kunnianhimoiseen uudistussuunnitelmaan. Halusin erityisesti mainita tämän.

Haluan myös sanoa, että kvartetin politiikka – ja tässä yhteydessä teemme todellista yhteistyötä – on hyvin puolueetonta. Kuulin muutaman jäsenen sanovan, että toimimme puolueellisesti. Niiden, jotka eivät vielä ole nähneet kvartetin viimeisintä julkilausumaa, olisi syytä tutustua siihen. Tämän vuoksi haluan viitata viimeiseen kappaleeseen, jossa todetaan, että kvartetti toistaa sitoumuksensa tiekartassa ja aiemmissa julkilausumissa esitettyihin periaatteisiin ja vakuuttaa olevansa edelleen sitoutunut arabien ja Israelin välisen konfliktin oikeudenmukaiseen, kattavaan ja kestävään ratkaisuun YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 242 ja 338 mukaisesti. Minusta tämä osoittaa itsessään tukemme yhteisille velvoitteille.

Toistan vielä, että ensisijaisena tavoitteenamme on oltava sen varmistaminen, että Israel siirtää Palestiinan verotulot palestiinalaishallinnolle. Erityisesti on muistettava, että kyseessä ovat palestiinalaisten rahat. Katsomme, ettei olisi rakentavaa, jos Israel nyt kieltäytyisi tästä näin ratkaisevana aikana. Puhun tästä myös Israelin viranomaisille, ja tiedän, että muutkin kollegat kvartetissa aikovat tehdä niin. Toivon todellakin, että rahat siirretään pian, sillä ne kattaisivat suuren osuuden palestiinalaishallinnon työntekijöiden palkoista ja olisivat hyvin tarpeellista tuloa heidän perheilleen. Tämä olisi humanitaarinen ele, jonka Israel voisi tehdä ratkaisevana ajankohtana.

Myös Maailmanpankin pääjohtaja sai minut vakuuttuneeksi, sillä hän on samaa mieltä. Tapasin pääjohtaja Wolfowitzin eilen Lontoossa. Tänään hänen on todettu sanoneen, että koko prosessia auttaisi, jos tavallisten palestiinalaisten elämä paranisi, ja että meidän viimeisenä olisi sanouduttava irti. Olen hyvin iloinen tästä lausunnosta ja toivon sen auttavan. Tämä on kuitenkin myös syy, jonka vuoksi Arabiliiton jäsenten olisi mahdollisimman pian lunastettava tukilupauksensa. Lontoossa eilen pidetyssä Afganistania koskeneessa konferenssissa Itävallan ulkoministeri Ursula Plassnik ja minä tartuimme jokaiseen tilaisuuteen puhua eri arabiedustajien kanssa, jotta tämä olisi mahdollista.

Meidän on tämän vuoksi oltava hyvin valppaita tämän ajanjakson aikana. Ajanjakso on ratkaiseva, sillä myös Israelissa pidetään vaalit. Haluamme, että rauhanprosessi voi jatkua tulevaisuudessa. Tämän vuoksi kehotan parlamentin jäseniä edelleen sitoutumaan kanssamme. Vaikeuksista huolimatta haluamme tehdä tiestä rauhaan vähemmän kuoppaisen.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Olen vastaanottanut kuusi työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettyä päätöslauselmaesitystä(1).

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna.

Kirjallinen lausuma (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (NI).(IT) Selviydyttyään Palestiinan vaalituloksen aiheuttamasta alkujärkytyksestään unionin on nyt tunnustettava vaalien laillisuus sekä uuden hallituksen legitimiteetti ja oltava iloinen Palestiinan korkeasta äänestysprosentista. Vain osoittamalla täyttä luottamusta ja jatkamalla yhteistyötä voimme vaatia uutta hallitusta sitoutumaan tiekartan noudattamiseen. Meidän on tietenkin oltava entistä tarkkaavaisempia juuri niiden vakavien jännitteiden vuoksi, joita on viime vuosina syntynyt nyt vallassa olevan puolueen ja niin kutsutun länsimaisen yhteisön välillä, mutta olen varma, ettei nyrkkien heristäminen ole oikea tapa poistaa erimielisyyksiä. Hamasille on pikemminkin annettava mahdollisuus osoittaa, että se voi noudattaa presidentti Abbasin itse moneen otteeseen tekemiä sitoumuksia noudattaa aikataulua, noudattaa voimassa olevia sopimuksia ja velvoitteita sekä pyrkiä neuvotteluratkaisuun konfliktissa Israelin kanssa. Palestiinalaishallinnon rahoituksen lakkauttaminen ei näin ollen ole oikea ratkaisu. Nyt on tarpeen – ja tässä meidän on pitäydyttävä – tukea seurantajärjestelmää, myös entistä tehokkaamman kansainvälisen yhteistyön kautta, jotta varmistetaan, että varat käytetään yksinomaan Palestiinan yhteiskunnan taloudelliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen kehittämiseen eikä meidän yhteiskuntiemme tuhoamiseen.

 
  

(1)Ks. pöytäkirja

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö