Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0112/2006

Debatten :

PV 16/02/2006 - 14.3
CRE 16/02/2006 - 14.3

Stemmingen :

PV 16/02/2006 - 15.2
CRE 16/02/2006 - 15.2

Aangenomen teksten :


Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 16 februari 2006 - Straatsburg Uitgave PB

14.3. Guantánamo
Notulen
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. Aan de orde is het debat over vijf ontwerpresoluties over Guantánamo.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), auteur. – (FR) Mijnheer de Voorzitter, de gedetineerden in Guantánamo Bay zitten nu al vier jaar gevangen in een rechtsvacuüm, zonder tenlastelegging. De aanhoudende berichten over mishandeling verontrusten ons zeer. Zo zouden hongerstakers voor wie het weigeren van voedsel het enige middel is waarmee zij tegen hun absolute rechteloosheid kunnen protesteren, urenlang op een stoel worden vastgebonden om met geweld te worden gevoed totdat zij bloed overgeven.

Ik herinner eraan dat de speciale VN-rapporteur inzake marteling, Manfred Nowak, heeft verklaard dat als dit klopt, deze behandelingen onder de categorie onmenselijk, wreed en vernederend vallen. Wij eisen dat de VN en de NGO's toegang krijgen tot het detentiecentrum Guantánamo Bay en de mensen die daar gevangen zitten. Guantánamo Bay dient overigens direct te worden gesloten en de gevangenen moeten aan een onafhankelijke rechter worden voorgeleid.

Tot slot moeten de Verenigde Staten in elk geval toestaan dat er een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld naar de beschuldigingen van marteling.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), auteur. (DE) Mijnheer de Voorzitter, zelfs de ontstaansgeschiedenis van de Amerikaanse militaire basis Guantánamo is een zaak van onrecht. De Amerikanen zitten daar namelijk omdat ze een zogenaamd verdrag hebben gesloten met een vroegere Cubaanse regering, een verdrag dat zijn geldigheid volgens hun interpretatie alleen maar verliest als beide partijen het opzeggen - een absurde visie.

Is het niet de hoogste tijd om luid en duidelijk te zeggen dat deze militaire basis moet worden gesloten en dat Guantánamo Bay moeten worden teruggegeven aan Cuba? Wat we horen over het Amerikaanse kamp voor krijgsgevangenen is vreselijk. Nog steeds worden daar meer dan 500 personen gevangen gehouden, zonder enige vorm van proces en zonder behoorlijke rechtsbedeling. Ze worden ernstig mishandeld en gemarteld. In Guantánamo geldt het recht niet. Er moet een einde komen aan deze martelingen. Degenen die ze uitvoeren en degenen die het bevel ertoe geven moeten voor de rechter worden gebracht. Laten we ook heel duidelijk zeggen dat er veel mensen zijn die oproepen tot sluiting van het kamp. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Duitse bondskanselier, Angela Merkel. Tegelijkertijd zegt haar minister van Binnenlandse Zaken echter: "Als mijn informatie juist is, is één persoon in Guantánamo door de Duitse autoriteiten verhoord." Het is duidelijk dat Duitsland en andere EU-lidstaten baat hebben bij de gang van zaken. Er moet nu eens een einde komen aan die dubbele moraal van de Europese Unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE), auteur. (DE) Mijnheer de Voorzitter, duidelijker dan Manfred Nowak, de speciale VN-rapporteur inzake marteling, kun je het niet zeggen. Hij heeft gezegd: "In Guantánamo worden zelfs de minimumnormen van het internationale recht niet gerespecteerd." Dat is een vernietigend oordeel, en wij als Europese Unie moeten onze Amerikaanse partners in alle duidelijkheid zeggen dat we dit onrecht in Guantánamo niet meer kunnen dulden, en nooit hebben geduld.

Ik ben heel blij dat mevrouw Merkel dit heel duidelijk heeft gezegd tegen president Bush. Het is nu eenmaal een feit dat de strijd tegen het terrorisme, die belangrijk is, en die wij steunen, alleen maar op basis van het recht kan worden gevoerd. Als de wereld door het gedrag van bepaalde mogendheden de indruk zou krijgen dat uiteindelijk het recht van de sterkste geldt, zou dat rampzalig zijn. Dan zou iedereen alleen nog maar proberen om de sterkste te zijn, en dan zou de wet van de jungle weer gelden.

Daarom moet ook de strijd tegen het vreselijkste onrecht gebaseerd zijn op het recht: op de mensenrechten en op het internationale recht. We moeten samen strijden en vastberaden zijn, maar dat lukt ons alleen maar als we ons volledig houden aan de gezamenlijke waarden en overtuigingen van het Westers Bondgenootschap en van de Europese Unie. Daarvan is in Guantánamo zeker geen sprake. Daarom kan ik alleen maar zeggen: president Bush, sluit Guantánamo zo snel mogelijk en breng de gevangenen voor een echte rechter!

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson (ALDE), auteur. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, "wanneer is deze nachtmerrie nu eigenlijk afgelopen?" Dit zijn de woorden van Moazzam Begg, een Brits staatsburger die vorig jaar januari zonder aangeklaagd te zijn uit Guantánamo Bay werd vrijgelaten. Maar het hadden ook de woorden kunnen zijn van alle weldenkende burgers.

Guantánamo Bay is synoniem geworden met alles wat er momenteel mis is met de reactie van de VS op het terrorisme. Vier jaar nadat de eerste gevangenen er aankwamen, heeft er niet één een behoorlijk proces gekregen en zitten er nog steeds vijfhonderd mensen opgesloten, verreweg de meesten zonder tenlastelegging en zonder behoorlijke rechtsbedeling. Juist vandaag hebben de Verenigde Naties een verslag openbaar gemaakt waarin wordt gezegd dat de behandeling van de gedetineerden volgens de definitie van de het VN-Verdrag tegen foltering als marteling is te beschouwen. De auteurs concluderen dat de regering van de Verenigde Staten de gedetineerden ofwel spoedig moet laten berechten ofwel onverwijld dient vrij te laten.

Wij zouden verder gaan. We zijn het eens met de directeur van Amnesty International in het Verenigd Koninkrijk, die stelt dat er ten aanzien van Guantánamo geen middenweg is: het kamp moet gewoon dicht. Daarom zal mijn fractie deze resolutie steunen, waarin de autoriteiten van de Verenigde Staten worden opgeroepen om Guantánamo Bay te sluiten, en om de gevangenen vrij te laten of hen te berechten in overeenstemming met het internationaal recht.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), auteur. (ES) Mijnheer de Voorzitter, het werd hoog tijd dat we in deze spoeddebatten, waarbij we gewoonlijk schendingen van de mensenrechten in de wereld behandelen, de verantwoordelijkheid van de Verenigde Staten aan bod lieten komen.

De lijst met te behandelen onderwerpen is eindeloos lang, maar ik ben verheugd dat ik in ieder geval kan ingaan op één van de meest weerzinwekkende schandalen van de mensheid en in het bijzonder van onze tijd: Guantánamo.

Na vier jaar zijn de ongeveer vijfhonderd personen die op dit moment op Guantánamo worden vastgehouden nog altijd verstoken van de minimale procedurele waarborgen die een vereiste zijn in iedere democratie die de rechtsstaat en de internationale regelgeving inzake mensenrechten eerbiedigt.

De Europese Unie mag niet, door te zwijgen, medeplichtig blijven aan de instandhouding van iets wat in wezen niets anders is dan een martelcentrum, waar zelfs de doodstraf op arbitraire wijze wordt toegepast.

Het bestaan van Guantánamo is een enorme schandvlek in de geschiedenis, niet alleen voor de Verenigde Staten, maar ook voor alle buitenstaanders die de basis zwijgend gedogen. Bovendien bevestigt het het beeld van een imperialistisch, oorlogszuchtig land dat geen enkel respect heeft voor diezelfde rechten en vrijheden die de huidige Amerikaanse regering juist beweert wereldwijd te verdedigen.

Het bestaan van Guantánamo valt op geen enkele manier te rechtvaardigen, zeker niet vanuit de optiek van de strijd tegen het terrorisme. Daarom ben ik verheugd over het feit dat dit Parlement eindelijk de moed heeft gehad om op zo unanieme wijze op te roepen tot de sluiting van Guantánamo.

Dan rest me nog, waarde collega’s, te zeggen dat we nog een stap verder moeten gaan, dat we ons werk moeten afmaken, en spoedig een duidelijk onderzoek moeten eisen naar wat er gaande is met betrekking tot de bezetting van Irak. En daarbij moeten we in het bijzonder de gebeurtenissen in Abu Ghraib veroordelen.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler, namens de PPE-DE-Fractie. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik stel vast dat de leden van het Parlement het over deze kwestie in hoge mate met elkaar eens zijn. Als de Europese Unie van landen garanties eist dat de mensenrechten worden gerespecteerd, moet ze dat overal ter wereld en op geloofwaardige wijze doen. Er kan niet worden afgedongen op de mensenrechten en op het internationaal humanitair recht. Ook onze bondgenoten in de VS moeten we dit duidelijk maken, juist omdat we gezamenlijke democratische waarden hebben. Ik betreur echt ten zeerste dat we dit debat moeten voeren met de Verenigde Staten, onze bondgenoot, maar het geeft tegelijkertijd ook aan wat het verschil is tussen de VS en andere gebieden overal ter wereld. Daar eisen we ook dat de mensenrechten worden gerespecteerd, maar in de VS bestaat er gelukkig een open democratische samenleving, daar wordt hetzelfde debat gevoerd, en dat is hoopgevend. De meerderheid van de Amerikanen is het volgens mij met ons eens dat we in dit soort zaken de rechtsstaat niet buitenspel mogen zetten. Het is heel belangrijk dat we ons altijd on moral high ground bewegen, zoals dat heet in het Engels; dat betekent dat we hoge morele normen moeten aanhouden, willen we geloofwaardig zijn in onze strijd tegen het terrorisme en voor de democratie in andere delen van de wereld. Het is onaanvaardbaar dat we de andere kant op kijken, vooral als het om deze grote bondgenoot gaat, waarmee we elders in de wereld, zoals in Afghanistan, strijden voor democratie en mensenrechten. We zouden toch politiek en moreel op een hellend vlak terechtkomen wanneer we zouden zwijgen over Guantánamo? Dan zouden we toch niet meer geloofwaardig zijn voor die landen waarvan wij verwachten dat ze de democratie invoeren?

Daarom is het juist dat we eisen dat dit kamp wordt gesloten en dat degenen die daar vastzitten voor een reguliere rechter worden gebracht. We hebben het wel niet met zoveel woorden gezegd, maar dat betekent uiteindelijk dat deze mensen moeten worden vrijgelaten als hun schuld niet kan worden bewezen. In individuele gevallen kan dat heel gevaarlijk zijn, maar ook hier moet gelden: in dubio pro reo.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele, namens de PSE-Fractie. (DE) Mijnheer de Voorzitter, de Verenigde Naties hebben in een gisteren gepubliceerd verslag de VS zeer nadrukkelijk opgeroepen Guantánamo zonder verdere vertraging te sluiten. Met onze resolutie doen wij dat vandaag natuurlijk ook. Tot nu toe zijn slechts tien van de vijfhonderd personen die op dit moment in Guantánamo worden vastgehouden in staat van beschuldiging gesteld. Bovendien is dat niet gedaan door een onafhankelijke rechtbank, maar door militaire rechtbanken, die speciaal voor dit doel in het leven zijn geroepen. Willekeurige vrijheidsberoving, marteling en mishandeling zijn eclatante schendingen van de Verdragen van Genève. De regering-Bush moet nu eindelijk eens begrijpen hoe cynisch en verwerpelijk dit beleid in de strijd tegen het terrorisme is. Een doelmatige bestrijding van het terrorisme is alleen mogelijk wanneer we overal ter wereld onze argumenten naar voren brengen en wijzen op het belang van eerbiediging van het internationale recht, dat een verbod bevat op het willekeurig doden van burgers. De regering-Bush stapt daar gewoon overheen, niet alleen in Guantánamo, maar ook elders.

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne, namens de ALDE-Fractie. (EN) Mijnheer de Voorzitter, hoeveel bewijzen hebben de Amerikanen nog nodig om dit helse oord te sluiten? In het jongste VN-verslag worden er nog meer bewijzen voor aangedragen dat hetgeen de Verenigde Staten in Guantánamo Bay doen onwettig is en een rechtstreekse schending van de mensenrechten inhoudt.

Vier jaar na de opening van de gevangenis horen we nog steeds over het gebruik van marteltechnieken die zijn verboden volgens het VN-Verdrag tegen foltering. Mijn kiezer Moazzam Begg, die vorig jaar werd vrijgelaten na drie jaar onwettige detentie, meldde dat hij andere gevangenen zo hard geslagen had zien worden dat de dood erop had kunnen volgen. Nu lezen we in het verslag dat mensen met geweld voeding krijgen toegediend om hun hongerstaking te beëindigen, niet om hun leven te redden, maar om de Amerikaanse regering niet nog verder in verlegenheid te brengen.

Uit naam van de mensheid moet deze gevangenis worden gesloten en dienen de gedetineerden een eerlijk proces te krijgen of onmiddellijk te worden vrijgelaten als er geen bewijs tegen hen is.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie.(SV) Mijnheer de Voorzitter, dit is een korte resolutie die in twee woorden kan worden samengevat: sluit Guantánamo. Elk spoor van mensenrechten is ver te zoeken in Guantánamo, en de hele toestand riekt van het begin tot het eind naar menselijke fouten, niet naar mensenrechten.

In de loop van één presidentiële termijn zijn de Verenigde Staten van een land waar de meeste mensen best wel naar toe willen, waar ze mee willen handelen of op een andere manier bij betrokken willen zijn, veranderd in een land dat velen liever mijden. Het zal best dat Guantánamo op een militaire basis op Cuba ligt, maar het is een laffe poging van de Verenigde Staten om de eigen wetten te omzeilen. We willen niets liever dan dat de Verenigde Staten zich aan hun eigen grondwet houden en dat de VN-verdragen worden nageleefd. In beide opzichten is Guantánamo absurd. Het Bush-regime gedraagt zich als een bende ouderwetse, eigenmachtige koloniale heersers als we het hebben over het Protocol van Kyoto, het Internationaal Strafhof, Abu Ghraib, de oorlog tegen het Iraakse volk en een reeks verdragen over zeer uiteenlopende onderwerpen, van de strijd tegen tabak tot het recht op voedsel.

Dit beleid van zich onttrekken aan de internationale samenwerking en het internationale recht berokkent schade aan het Amerikaanse volk en de wereld in het algemeen. De gevangenen van Guantánamo zijn niet de enigen die worden onderdrukt door het Bush-regime, hoewel zij er wel het zwaarst onder lijden. We leven ook mee met de meerderheid van de Amerikanen, die het Bush-regime nooit heeft gesteund en het slachtoffer wordt van het willekeurige optreden van dat regime. Deze gewone mensen worden zwaar getroffen door de haat en de bedreigingen van de wereld om hen heen. Het Bush-regime zou een begin kunnen maken met zijn boetedoening door Guantánamo te sluiten.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie. – (CS) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het is naar mijn mening volkomen terecht dat in dit Parlement wordt gediscussieerd over een resolutie inzake Guantánamo. Erkend zou moeten worden dat een soortgelijke resolutie ook nodig is voor de herdenking op 27 januari. U bent zich er ongetwijfeld van bewust dat dit de Internationale Dag ter preventie van misdaden tegen de menselijkheid is. Wij zullen het er uiteraard over eens zijn dat een land dat met toestemming van zijn president gevangenen mishandelt in Abu Ghraib en Guantánamo, niet het recht heeft de Europese Unie te vragen haar medewerking te verlenen aan militaire acties op unilaterale basis. Het moment is aangebroken sancties aan te kondigen tegen de Verenigde Staten wegens gebrek aan respect voor de mensenrechten. Wij hebben dit standpunt brede steun gegeven toen we deze week het verslag over de mensenrechten- en de democratieclausule in door de Europese Unie gesloten overeenkomsten aannamen. U kunt zich dit wellicht niet herinneren, of misschien is het betoog van de militaire macht in kwestie te overtuigend. Dit is uiteraard een geval van meten met twee maten.

Zodra de resolutie - die ik volledig steun - is aangenomen, moet deze naar mijn mening worden gevolgd door een voorstel om personen aan te klagen die zich in Guantánamo en Abu Ghraib schuldig hebben gemaakt aan daden die in strijd zijn met de wetgeving in de Verenigde Staten en waarmee de mensenrechten en internationale overeenkomsten worden overtreden. Ik zou daarom graag willen voorstellen dat de Commissie een internationaal strafhof opricht om deze misdadigers te berechten. Ik vind het tevens van belang dat het voorzitterschap de VN-veiligheidsraad verzoekt een resolutie in te dienen waarmee sancties tegen de Verenigde Staten kunnen worden afgedwongen. Overigens zijn wij ons er allen van bewust dat de Amerikaanse basis in Guantánamo Bay een aantal jaren tegen de wens van de wettige regering van de republiek Cuba bezet is geweest.

 
  
MPphoto
 
 

  Panagiotis Beglitis (PSE).(EL) Mijnheer de Voorzitter, wat we vandaag bespreken, wordt volgens mij volledig bevestigd door de recente publicatie van het rapport van vijf deskundigen van de VN-Commissie voor de mensenrechten in de Los Angeles Times.

Wij mogen niet langer passief toekijken bij deze moderne barbarij. Wij mogen niet langer zwijgen over de voortdurende schendingen van het internationaal humanitair recht en de internationale verdragen of over de folteringen en vernederende behandeling waaraan de Amerikaanse autoriteiten zich bezondigen in de gevangenis van Guantánamo. Ik vind dat de Europese Unie en haar lidstaten dit probleem terstond moeten aankaarten in internationale organisaties en in de VN, en de Verenigde Staten moeten oproepen tot onmiddellijke sluiting van de gevangenis van Guantánamo, tot het organiseren van een rechtvaardig proces voor een onafhankelijke rechter en tot de onmiddellijke vrijlating van de gedetineerden.

Mijnheer de Voorzitter, blijven zwijgen komt neer op een doofpotoperatie. De regering-Bush mag de mensheid in naam van de strijd tegen het terrorisme niet opnieuw naar de Middeleeuwen leiden. Vandaag overkomt het de gevangenen van Guantánamo, morgen kan het de gevangenen in een andere regio overkomen, als wij nalaten universele menselijke waarden en onze democratische beginselen te verdedigen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes (PSE).(PT) Honderden gevangenen verkeren nog altijd in een juridisch vacuüm en lijden onder marteling. Ik heb het niet over de beruchte gevangenissen van Saddam, de Taliban, Syrië of andere dictatoriale regimes, maar over Guantánamo, dat onder toezicht van de Verenigde Staten staat, het land dat ooit een centrale rol speelde bij het opstellen van de internationale wetgeving inzake mensenrechten, maar dat onder de regering-Bush die rechten op grove wijze schendt, inclusief de minimumvereisten van de Geneefse Conventie.

Europa dient zijn stem te verheffen als het gaat om Guantánamo, Abu Ghraib of welke plaats dan ook waarnaar de regering-Bush haar martelmethoden via 'buitengewone uitlevering' exporteert. Het dient zich te voegen in het koor van steeds luider klinkende stemmen in de Verenigde Staten, zoals die van de American Civil Liberties Union, die wijst op het immorele karakter en de nutteloosheid van marteling in de strijd tegen het terrorisme en kritiek levert op het feit dat zij die zich daar schuldig aan maken niet ter verantwoording kunnen worden geroepen.

De EU dient de sluiting van Guantánamo te eisen en erop aan te dringen dat Amerikaanse politici en hoge militairen terechtstaan voor misdrijven die zijn gepleegd in naam van de oorlog tegen het terrorisme. Wie zwijgt, speelt de terroristen in de kaart en geeft de fundamentele waarden van de menselijke waardigheid en de rechtstaat prijs, precies de waarden die terroristische fanatici probeerden te vernietigen met 9/11 en aanslagen als die van Madrid en Londen.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE).(PL) Mijnheer de Voorzitter, ik ben het eens met de stelling in de resolutie dat het wereldwijde terrorisme, en vooral het terrorisme dat gericht is tegen democratieën en hun bevolking, een bedreiging vormt, maar dat we terrorisme niet met terroristische praktijken mogen bestrijden. Dergelijke acties zullen we niet tolereren en we hebben het recht dat hier te onderstrepen.

We hebben dat recht aangezien Europa de bakermat is van het humanitaire recht. Hier in Europa kwamen immers aan het begin van de twintigste eeuw de eerste conventies over de bescherming van de rechten van gedetineerden, van de burgermaatschappij en van oorlogsslachtoffers tot stand. Na de Tweede Wereldoorlog hebben we deze humanitaire principes verder uitgewerkt. In Europa kennen we het Europese, Straatsburgse systeem ter bescherming van de rechten van de mens en in de Europese unie tot slot hebben we het Handvest van de grondrechten, dat een onderdeel zal zijn van de Europese Grondwet en dat eigenlijk al is. In al deze documenten staat zwart op wit dat de menselijke waardigheid moet worden gerespecteerd, dat geen enkele mens mag worden vernederd, bedreigd of vervolgd, dat niemand gevangen mag worden gehouden zonder gerechtelijk proces en dat iedereen het recht heeft op verdediging.

Ik vraag me af of men dit alles in Guantánamo vergeten is. Of misschien wil men het zich niet herinneren? Zowel het verslag van de Verenigde Naties als ons verslag van Amnesty International laat er geen twijfel over bestaan. We kunnen een dergelijke situatie niet aanvaarden en daarom steun ik ten volle de stelling die in de resolutie is opgenomen: de strijd tegen terrorisme mag in geen geval met mensenrechtenschendingen worden gevoerd.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, lid van de Commissie. (EN) Mijnheer de Voorzitter, wederom wil ik de geachte afgevaardigden bedanken voor hun zeer heldere kanttekeningen. De wereldwijde strijd tegen het terrorisme op een ongekende schaal heeft geleid tot nieuwe uitdagingen voor de bescherming van de mensenrechten. De Commissie onderstreept voortdurend dat eerbied voor de rechten van de mens een voorwaarde is in de strijd tegen het terrorisme.

Wij volgen alle ontwikkelingen in de situatie van de circa vijfhonderd personen die worden vastgehouden in Guantánamo Bay op de voet, al heeft de Commissie niet de bevoegdheid om namens deze gedetineerden te interveniëren. De lidstaten hebben ook in bilateraal verband hun zorgen geuit tegenover de Verenigde Staten met betrekking tot de behandeling van hun staatsburgers.

De Commissie blijft benadrukken dat alle antiterreurmaatregelen in overeenstemming dienen te zijn met het internationaal humanitair recht. Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat de Verdragen van Genève van toepassing zijn op alle mensen die gevangen genomen worden tijdens een gewapend conflict. Wat betreft de voortdurende gevangenhouding in Guantánamo Bay bestaan er volgens het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten absolute rechten die onder alle omstandigheden gerespecteerd dienen te worden, zoals het recht om niet te worden gefolterd of om niet te worden blootgesteld aan wrede, onmenselijke of vernederende behandeling.

In dit verband verwelkomen wij het recente amendement van senator McCain op de Defence Appropriations Bill. Daarin wordt heel nadrukkelijk gesteld dat het verbod op wrede, onmenselijke en vernederende behandeling van toepassing is op personen die door de VS gevangen worden gehouden, waar ook ter wereld. Bovendien moet, in onze ogen, iedere persoon die gevangen wordt gehouden een status onder het internationaal recht krijgen, het recht hebben om niet op willekeurige gronden te worden vastgehouden en een behoorlijke rechtsbedeling en een eerlijk proces krijgen.

De Europese Unie heeft ook haar steun betuigd aan het verzoek van de speciale rapporteurs van de VN om Guantánamo Bay te bezoeken en daar gedetineerden onder vier ogen te kunnen spreken. De Europese Unie heeft deze kwestie herhaaldelijk aangekaart bij de Verenigde Staten en zal dit blijven doen.

In reactie op enkele van de interventies heeft de Commissie de Verenigde Staten herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat de Europese Unie onder alle omstandigheden fel gekant is tegen de doodstraf. Ik zou ook willen opmerken dat het gisteren gepubliceerde verslag van de speciale rapporteurs van de VN door de Commissie wordt bestudeerd met de bedoeling het vraagstuk bij de Verenigde Staten opnieuw ter sprake te brengen.

Het is van cruciaal belang dat de internationale gemeenschap ernaar streeft dat het internationaal recht weer volledig wordt nageleefd, en dat geldt ook voor de mensenrechten en humanitaire normen, met betrekking tot de vermeende leden van de Taliban en van Al Qa’ida die in Guantánamo Bay worden vastgehouden. Werkelijke vooruitgang kan alleen worden geboekt als respect voor die waarden door alle partijen wordt geborgd.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, ik wil nog even terugkomen op de woorden van de heer Pflüger over Sri Lanka. Hij heeft namelijk volledig gelijk. We hebben hier met een gevaarlijk precedent te maken: het is een slechte zaak als resoluties die zijn ingediend vervolgens weer worden ingetrokken door degenen die erover hebben onderhandeld. Deze keer hebben we het aanvaard, maar ik kan u namens mijn fractie wel zeggen dat we het geen tweede keer zullen aanvaarden, en dat dit besluit geen precedent mag vormen.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Posselt erop wijzen dat zijn fractie heeft verzocht om intrekking van de ontwerpresoluties, dus het is een tikje vreemd om te zeggen dat ze dit niet zullen accepteren.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. Het debat is gesloten.

De stemming vindt nu meteen plaats.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid