Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0112/2006

Debatter :

PV 16/02/2006 - 14.3
CRE 16/02/2006 - 14.3

Omröstningar :

PV 16/02/2006 - 15.2
CRE 16/02/2006 - 15.2

Antagna texter :


Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 16 februari 2006 - Strasbourg EUT-utgåva

14.3. Guantanamo
Protokoll
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Nästa punkt på föredragningslistan är en debatt om fem resolutionsförslag om Guantanamo.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), författare. – (FR) Herr talman! Fångarna i Guantanamo Bay har nu hållits i ett rättsligt vakuum i fyra år utan åtal. Vi känner stark oro över de fortsatta påståendena om misshandel. Exempelvis binds hungerstrejkande, vars självvalda svält är den enda möjliga formen av protest mot den fullständiga avsaknaden av rättvisa, tydligen fast vid stolar i timtal så att de kan tvångsmatas tills de kräks blod.

Jag vill påminna er om att FN:s rapportör om tortyr, Manfred Nowak, har påpekat att om detta är sant skulle det klassas som omänsklig, grym och förnedrande behandling. Vi vädjar om att FN och de icke-statliga organisationerna ska beviljas tillträde till fånglägret i Guantanamo och fångarna där. Guantanamo måste också stängas snarast, och fångarna bör få sin sak prövad i en oberoende domstol.

Slutligen måste Förenta staterna åtminstone tillåta en oberoende utredning av påståendena om tortyr.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), författare. – (DE) Herr talman! Förenta staternas militärbas i Guantanamo har en historia som präglas av orättvisa. Att amerikanerna överhuvudtaget finns på platsen beror på att de slöt vad de kallar ett fördrag med en tidigare kubansk regering, ett fördrag som i amerikanernas ögon blir ogiltigt endast om det hävs av båda parter, vilket är en fullkomligt absurd uppfattning.

Är det inte dags att vi tydligt säger att denna militärbas måste stängas och Guantanamo Bay återlämnas till Kuba? Rapporterna som når oss från det amerikanska krigsfånglägret där är fasansfulla. Fler än 500 fångar hålls fortfarande häktade utan rättegång och utan rättssäkerhet, och de utsätts för allvarlig misshandel och tortyr. Guantanamo är ett laglöst område. Tortyren som utförs där måste få ett slut, och de som ansvarar för den och genomför den måste ställas inför rätta. Vi ska ha klart för oss att det finns en lång rad personer som begär att Guantanamo ska stängas, bland annat den tyska förbundskanslern Angela Merkel. Samtidigt går det dock tydligen för sig att hennes inrikesminister säger att ”om jag är korrekt informerad har en person i Guantanamo hörts av tyska myndigheter”. Det är tydligt att Tyskland och andra EU-medlemsländer tjänar på vad som pågår där. Nu är det verkligen dags att Europeiska unionen överger sin dubbelmoral.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE), författare. – (DE) Herr talman! Man kan inte säga det tydligare än Manfred Nowak, FN:s särskilde rapportör om tortyr, som sa: ”Guantanamo uppfyller inte ens minimibestämmelserna i internationell rätt”. Detta är en förödande bedömning och vi i Europeiska unionen måste klargöra för våra amerikanska partner att vi inte längre kan acceptera dessa orättvisa handlingar i Guantanamo och att vi heller aldrig har gjort det.

Jag är tacksam över att Angela Merkel på ett mycket rättframt sätt tog upp frågan med George Bush när hon träffade honom. Det är helt enkelt så att kriget mot terrorismen, vilket är nödvändigt och vilket vi stöder, bara kan föras på lagliga grunder. Om vissa parter får göra klart för världen att det till sist är den starkaste som får sin vilja fram skulle effekten bli katastrofal, eftersom alla i så fall skulle eftersträva att vara den starkaste och djungelns lag återigen skulle råda.

Det är av den anledningen som krig, också mot det allra ondaste, endast kan föras på lagliga grunder, på grundval av mänskliga rättigheter och internationell lag med all den beslutsamhet och enighet som detta kräver. Detta grundar sig på ett strikt förhållningssätt till gemensamma värderingar och en delad övertygelse hos den västliga alliansen och Europeiska unionen, vilket är något som det verkligen inte finns några spår av i Guantanamo. All jag kan göra är därför att uppmana president Bush att stänga Guantanamo så snart som möjligt och överlämna fångarna till en behörig rättslig myndighet.

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson (ALDE), författare. – (EN) Herr talman! ”När ska mardrömmen äntligen ta slut?” Orden kommer från den brittiske medborgaren Moazzam Begg som släpptes ur Guantanamofängelset och försattes på fri fot i januari förra året. Varje rättänkande medborgare kunde emellertid ha sagt precis samma sak.

Guantanamo Bay har blivit liktydigt med alla de felsteg som i dagsläget kännetecknar Förenta staternas reaktion på terrorismen. Fyra år har gått sedan de första fångarna kom dit, men ännu har ingen enda fått en ordentlig rättegång, och 500 sitter fortfarande fängslade – de allra flesta utan att åtal har väckts eller någon rättegång hållits. FN har i dag offentliggjort en rapport där det sägs att behandlingen av fångarna uppfyller definitionen på tortyr enligt FN:s konvention mot tortyr (UNCAT). Författarna drar slutsatsen att Förenta staternas regering antingen skyndsamt ska ställa fångarna inför rätta eller omgående försätta dem på fri fot.

Vi vill gå ett steg längre. Vi är eniga med Amnesty Internationals direktör i Förenade kungariket om att det inte finns någon medelväg i fråga om Guantanamo utan att fängelset måste stängas helt och hållet. Min grupp kommer därför att stödja resolutionen som innebär att myndigheterna i Förenta staterna uppmanas att stänga Guantanamo Bay, försätta fångarna på fri fot eller ställa dem inför rätta i enlighet med internationell rätt.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), författare. – (ES) Herr talman! Vid dessa angelägna sammanträden när vi normalt sett hanterar brott mot mänskliga rättigheter i världen är det länge sedan vi diskuterade Förenta staternas ansvar.

Även om det skulle bli en mycket lång lista med frågor att diskutera är jag i varje fall glad över att få tillfälle att analysera ett av de mest skamliga gisslen för mänskligheten, inte minst i vår tid: Guantanamo.

Efter fyra år har de runt fem hundra personer som är internerade i Guantanamo inte fått de minimigarantier för rättsäkerhet som krävs i en demokrati som respekterar rättsstaten och internationella regler för mänskliga rättigheter.

Europeiska unionen kan inte fortsätta att vara medbrottsling genom att tiga och stödja vad som i verkligheten helt enkelt är ett tortyrcenter där dödsstraff tillämpas på ett godtyckligt sätt.

Guantanamos existens utgör en stor plump i protokollet i historien, inte bara för Förenta Staterna, utan även för alla utanför som håller tyst och tolererar basens existens. Detta förstärker ytterligare bilden av en imperialistisk och krigshetsande nation som inte har någon som helst respekt för de rättigheter och friheter som USA:s nuvarande administration säger sig försvara världen över.

Det finns därför absolut inget försvar för Guantanamos existens, framför allt inte argument som kampen mot terrorismen. Därför gläder det mig att parlamentet nu till slut har mod att på ett sådant enhälligt sätt uppmana till en stängning av Guantanamo.

Nu återstår bara för mig att säga till er, mina damer och herrar, att vi måste ta ytterligare ett steg, att vi måste slutföra vårt arbete och att vi inom kort måste uppmana till en grundlig utredning av vad som hände i samband med ockupationen av Irak. Vi måste särskilt fördöma händelserna i Abu Ghraib.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler, för PPE-DE-gruppen. – (DE) Herr talman! Det verkar som om parlamentet i stort sett har samma uppfattning i denna fråga. Om Europeiska unionen ska kräva av stater att de respekterar de mänskliga rättigheterna måste det göras på ett globalt och trovärdigt sätt. Mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt är inte förhandlingsbara, och det är något som vi måste tala om i klartext för våra amerikanska allierade, som vi trots allt delar våra demokratiska värderingar med. Jag finner det verkligen irriterande att detta har gett upphov till en tvist med Förenta staterna som är vår allierade, vilket dock är skillnaden mellan dem och andra delar av världen där vi uppmanar till respekt för mänskliga rättigheter. Det är tur, och samtidigt hoppingivande, att USA är ett demokratiskt och öppet samhälle och att samma diskussioner pågår även där. Jag tror att majoriteten av det amerikanska folket håller med oss om att man i dessa frågor helt enkelt inte kan upphäva rättsstatsprincipen. Det är mycket viktigt att vi håller fast vid vår höga moraliska ståndpunkt om vi ska vara trovärdiga i kampen mot terrorism i andra delar av världen och föra vår talan om demokrati. Det är inte acceptabelt av oss att vända och gå åt ett annat håll, speciellt inte i våra förbindelser med en viktig allierad, när vi samtidigt i andra delar av världen, som Afghanistan, är förespråkare för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är värt att överväga vilken politisk och moralisk situation vi hamnar i om vi skulle tiga om Guantanamo, eftersom detta skulle innebära att vi inte längre kan upprätthålla vår trovärdighet i kontakterna med stater där vi försöker främja mänskliga rättigheter.

Det är därför rätt att uppmana till en stängning av detta läger och att de internerade ska ställas inför en vanlig domstol. Vi kanske inte har sagt det i klartext, men vi måste dra slutsatsen att dessa människor i avsaknad av bevis måste försättas på fri fot, även om detta kan vara farligt i vissa enstaka fall. Även här gäller regeln att de anklagade hellre ska frias än fällas.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele, på PSE-gruppens vägnar. – (DE) Herr talman! I den rapport som publicerades i går uppmanar FN med starkt eftertryck att USA ska stänga Guantanamo så snart som möjligt, och i vår resolution i dag har vi för avsikt att göra samma sak. Hittills har bara åtal väckts mot cirka 10 av de 500 personer som är internerade i Guantanamo, och då endast inför särskilt inrättade militärtribunaler i stället för oberoende domstolar. Godtyckliga arresteringar, tortyr och misshandel är grova överträdelser mot Genèvekonventionen. Det måste ju till slut gå upp för Bushadministrationen hur cyniskt och felaktigt detta beteende i kampen mot terrorismen verkligen är. En effektiv bekämpning av terrorism kräver att man arbetar för att övertyga övriga världen och betonar betydelsen av internationella lagar, i vilka det godtyckliga dödandet av civila är förbjudet. Det är den här lagen som Bushadministrationen bryter mot, inte bara i Guantanamo, utan även på andra ställen.

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne, för ALDE-gruppen. (EN) Herr talman! Vilka ytterligare bevis behöver amerikanerna för att stänga denna fasansfulla fängelsehåla? I den senaste FN-rapporten som offentliggjordes i går framläggs ännu fler bevis på att Förenta staternas verksamhet i Guantanamobukten är olaglig och en uppenbar kränkning av de mänskliga rättigheterna.

Fyra år har gått sedan fängelset togs i bruk, men fortfarande får vi rapporter om tortyrmetoder som är förbjudna enligt FN:s konvention mot tortyr. Moazzam Begg, som tillhör min valkrets och som frigavs förra året efter tre års olaglig fångenskap, uppgav att han hade sett hur andra interner blivit så svårt misshandlade att det troligen lett till döden. Nu hör vi i rapporten talas om att människor har tvångsmatats med våld för att upphöra med sin hungerstrejk – inte för att man absolut vill hålla dem vid liv utan för att inte genera den amerikanska regeringen.

Fängelset måste i humanitetens namn stängas och fångarna antingen ges en opartisk rättegång eller, om det saknas bevis mot dem, omgående friges.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter, för Verts/ALE-gruppen. – Herr talman! Denna resolution är kort och kan sammanfattas i en enda punkt: Stäng Guantánamo. Varje form av mänskliga rättigheter lyser med sin frånvaro, och hela påhittet är från början till slut fråga om mänskliga felaktigheter, inte rättigheter.

USA har under en enda presidentperiod gått från att vara ett land som de flesta vill besöka, handla med och umgås med till att bli ett land som många undviker. Guantánamo må ligga på en militärbas på Kuba, men det är ett fegt försök att undvika USA:s egna lagar. Vi begär ingenting annat än att USA följer sin egen konstitution och att FN:s konventioner åtlyds. I båda fallen är Guantánamo en orimlighet. Bushregimen agerar som egenmäktiga gammaldags kolonialherrar vad gäller Kyotoprotokollet, Internationella brottmålsdomstolen, Abu Graib, kriget mot Iraks folk och en rad andra konventioner som rör allt från tobaksbekämpning till rätten till mat.

Dessa avsteg från internationellt samarbete och internationell rätt skadar det amerikanska folket och världen i stort. Guantánamofångarna är inte ensamma om att lida av Bushregimens förtryck, även om de lider mest. Vi hyser också sympati för den majoritet av amerikaner som aldrig stött Bushregimen, och som är offer för dess egenmäktiga förfaranden. Dessa vanliga medborgare drabbas av världens hat och hot. Ett första steg mot botgöring för Bushregimen vore att stänga Guantánamo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček, för GUE/NGL-gruppen.(CS) Herr talman, mina damer och herrar! Jag tycker det är helt rätt att en resolution om Guantanamo debatteras här i kammaren. Det bör tillstås att en liknande resolution behövs för att fira den 27 januari. Ni är säkert medvetna om att denna dag är Förintelsens minnesdag. Vi måste naturligtvis hålla med om att ett land som med presidentens tillåtelse torterar fångar i Abu Ghraib och Guantanamo inte har rätt att begära ett samarbete med EU vid militära insatser som inleds unilateralt. Det är nu tid att införa sanktioner mot Förenta staterna, som inte respekterar de mänskliga rättigheterna. Detta är en ståndpunkt som fick brett stöd i veckan när vi antog betänkandet om klausulen om mänskliga rättigheter och demokrati i Europeiska unionens avtal. Ni kanske inte kommer ihåg detta, eller också är argumenten från den berörda militära makten för starka. Här är det självfallet en fråga om dubbelmoral.

Jag stöder resolutionen och anser att den, när den har antagits, ska följas upp med ett förslag om att väcka åtal mot dem som i Guantanamo och Abu Ghraib har varit delaktiga i handlingar som bryter mot Förenta staternas lagar och som kränker mänskliga rättigheter och internationella överenskommelser. Jag vill därför föreslå att kommissionen upprättar en internationell brottsmålsdomstol för att åtala dessa förbrytare. Jag anser det också viktigt att rekommendera att ordförandelandet går ut med en uppmaning till FN:s säkerhetsråd att lägga fram en resolution där man kräver sanktioner mot Förenta staterna. För övrigt är vi alla väl medvetna om att USA:s bas i Guantanamo Bay i många år har varit ockuperad mot den legitima kubanska regeringens vilja.

 
  
MPphoto
 
 

  Panagiotis Beglitis (PSE).(EL) Herr talman! Jag anser att våra diskussioner i dag fullständigt har bekräftats av den nyligen publicerade rapporten i Los Angeles Times av fem experter från FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna.

Vi får inte längre likgiltigt betrakta denna moderna grymhet. Vi får inte fortsätta att tiga inför fortsatta överträdelser mot internationell humanitär rätt och internationella konventioner, och inte heller inför den tortyr och förnedrande behandling som Förenta staterna fortsätter att ägna sig åt i Guantanamo. Jag anser att Europeiska unionen och medlemsstaterna omedelbart måste ta initiativ till att ta upp frågan inför internationella organisationer och FN, uppmana till att Förenta staterna omedelbart stänger Guantanamofängelserna, till rättvisa rättegångar vid oberoende internationella domstolar och till omedelbart frigivande av fångar.

Om vi fortsätter att tiga tror jag att detta kan tolkas som om vi har någonting att dölja. När det handlar om kampen mot internationell terrorism kan inte Bushadministrationen föra mänskligheten tillbaka till en ny medeltid. Nu handlar det om fångar i Guantanamo, men om vi inte försvarar gemensamma mänskliga värden och våra demokratiska principer kan det handla om fångar i ett annat område i morgon.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes (PSE).(PT) Hundratals fångar sitter i ett rättsligt vakuum och blir utsatta för tortyr. Jag talar inte om Saddams eller talibanernas beryktade fängelser här och inte heller om fängelser i Syrien eller andra diktaturer, utan jag talar om Guantanamo, som kontrolleras av Amerikas förenta stater. Vi får inte glömma att USA är ett land som har spelat en central roll i utformningen av lagar om internationella mänskliga rättigheter, men som under Bushadministrationen bryter mot dessa rättigheter och minimibestämmelserna i Genèvekonventionen på ett skamligt sätt.

EU måste göra sin röst hörd när det gäller Guantanamo och Abu Ghraib och överallt där Bushadministrationen ”exporterar tortyr” med hjälp av extraordinära överlämnanden. Europa måste ansluta sig till de röster som blir allt starkare i Förenta staterna, till exempel ACLU (American Civil Liberties Union) som fördömer det omoraliska och lönlösa i att använda tortyr i kampen mot terrorism samt bristen på ansvar hos dem som ansvarar för dessa missförhållanden.

EU måste kräva en stängning av Guantanamo och att amerikanska politiker och militärpersonal på högsta nivå ställs till svars för de brott som har begåtts i kriget mot terrorismen. Att tiga skulle vara att handla i terroristernas intresse och att ge upp grundläggande värden som mänsklig värdighet och rättstatsprincipen, vilket är värden som terroristfanatikerna försökte förstöra genom attacken den 11 september och attackerna i Madrid och London.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE).(PL) Herr talman! Jag håller med om det som står i resolutionen om att global terrorism, och i synnerhet terrorism som har riktats mot demokratiska samhällen, utgör ett hot, men att vi inte kan bekämpa terrorismen genom att använda terroristtaktik. Sådana handlingar kommer inte att tolereras och vi har rätt att slå fast detta.

Vi har denna rätt eftersom Europa är vaggan för mänskliga rättigheter. Det var här i Europa som de första konventionerna om skyddet av rättigheter för fångar, civilbefolkning och krigsoffer upprättades i början av 1900-talet. Efter andra världskriget utvecklade vi dessa humanitära principer. I Europa har vi ett europeiskt Strasbourgbaserat system för skydd av mänskliga rättigheter och vi har nu äntligen i Europeiska unionen en stadga om grundläggande rättigheter som kommer att bli, och faktiskt redan är, en del av den europeiska konstitutionen. Alla dessa dokument fastställer klart och entydigt att mänsklig värdighet måste respekteras, att ingen människa ska förödmjukas, hotas eller förföljas, att ingen ska hållas fängslad utan rättegång och att alla har rätt till försvar.

Jag vill ställa följande fråga: Har allt detta glömts bort i Guantanamo? Är det ingen som vill kännas vid det? I de två rapporterna från Amnesty International och FN nämns detta klart och tydligt. Vi kan inte acceptera en sådan situation, och jag stöder därför helt och fullt den uppfattning som har lagts fram i resolutionen. Där står att kriget mot terrorismen inte får innebära några kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Jag vill återigen tacka ledamöterna för deras mycket klarsynta påpekanden. Den världsomspännande kampen mot terrorismen är mer omfattande än någonsin tidigare och har ställt oss inför nya utmaningar när det gäller att värna de mänskliga rättigheterna. Kommissionen betonar ständigt att kampen mot terrorismen inte får innebära att respekten för de mänskliga rättigheterna åsidosätts.

När det gäller situationen för de cirka 500 personer som hålls fängslade i Guantanamo Bay har kommissionen visserligen ingen behörighet att ingripa på deras vägnar, men vi följer kontinuerligt utvecklingen på nära håll. Medlemsstaterna har också på bilateral nivå delgett Förenta staterna sin oro över hur deras medborgare behandlas.

Kommissionen betonar ständigt att alla åtgärder mot terrorismen måste stå i överensstämmelse med internationell humanitär rätt och internationell rätt avseende mänskliga rättigheter. Det är vår fasta övertygelse att Genèvekonventionerna omfattar alla som tillfångatagits i strid. När det gäller fortsatt fångenskap i Guantanamo Bay finns det enligt den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter obestridliga rättigheter som under alla omständigheter måste respekteras. Det gäller exempelvis rätten att inte utsättas för tortyr eller bli föremål för grym, omänsklig eller förnedrande behandling.

Vi välkomnar i detta sammanhang den senaste ändringen av lagen om försvarsanslag, på initiativ av senator John McCain, där det entydigt slås fast att förbudet mot grym, omänsklig och förnedrande behandling omfattar samtliga personer i amerikansk fångenskap världen över. Dessutom måste enligt vår uppfattning alla fångar inneha någon form av rättslig ställning enligt folkrätten och får inte hållas fängslade på godtyckliga grunder. De måste också ges möjlighet att få sin sak vederbörligen prövad i en opartisk rättegång.

EU har också klargjort att det stöder en begäran från FN:s speciella rapportörer om att besöka Guantanamo Bay och få möjlighet att samtala i enrum med fångarna. EU har upprepade gånger tagit upp denna fråga med Förenta staterna och kommer att fortsätta med detta.

Som svar på några av åtgärderna har kommissionen upprepade gånger klargjort för Förenta staterna att EU under alla omständigheter är stark motståndare till dödsstraffet. Jag vill också nämna att kommissionen just nu går igenom den rapport från FN:s speciella rapportörer som offentliggjordes i går, och att den avser att återigen ta upp frågan med Förenta staterna.

Det är absolut nödvändigt att världssamfundet försöker skaffa sig garantier för att internationell rätt, däribland mänskliga rättigheter och humanitära normer, respekteras fullt ut när det gäller de påstådda talibanerna och al-Qaidamedlemmarna i Guantanamo Bay och på andra ställen. Först när alla parter vinnlägger sig om att upprätthålla respekten för dessa värderingar kommer reella framsteg att göras.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Herr talman! Får jag bara kort återkomma till vad Tobias Pflüger hade att säga om Sri Lanka. Faktum är att han har alldeles rätt. Vi har att göra med ett farligt prejudikat här, nämligen att resolutioner kan läggas fram och senare dras tillbaka av förhandlande parter. Vi accepterade detta nu, men jag vill gärna, även på min grupps vägnar, säga att vi inte kommer att acceptera det igen och att det inte får bli något prejudikat.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE).(EN) Herr talman! Jag vill upplysa Bernd Posselt om att det var hans grupp som begärde att omröstningen skulle dras tillbaka, och därför är det minst sagt egendomligt att han påstår att de inte kommer att godta detta.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Debatten är avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum omgående.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy