Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2021(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0058/2006

Indgivne tekster :

A6-0058/2006

Forhandlinger :

PV 14/03/2006 - 20
CRE 14/03/2006 - 20

Afstemninger :

PV 15/03/2006 - 4.10
CRE 15/03/2006 - 4.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0090

Forhandlinger
Tirsdag den 14. marts 2006 - Strasbourg EUT-udgave

20. Budgetretningslinjer 2007 (forhandling)
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Louis Grech for Budgetudvalget om retningslinjerne for 2007-budgetproceduren for sektion II, IV, V, VI, VII, VIII (A) og VIII (B) og foreløbigt forslag til overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter (sektion I) for regnskabsåret 2007

Sektion I, Europa-Parlamentet

Sektion II, Rådet

Sektion IV, Domstolen

Sektion V, Revisionsretten

Sektion VI, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Sektion VII, Regionsudvalget

Sektion VIII (A), Den Europæiske Ombusmand

Sektion VIII (B), Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (2006/2021 (BUD)) (A6-0058/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), ordfører. - (EN) Hr. formand, den betænkning, som jeg har præsenteret for Parlamentet til behandling og godkendelse, skitserer de vigtigste retningslinjer for 2007-budgettet vedrørende andre institutioner. Den vigtigste del af betænkningen er imidlertid helliget Parlamentets budget.

I betænkningen lægges stor vægt på behovet for at konsolidere de seneste års gode resultater. Der planlægges ingen større projekter for 2007, hvilket skulle give os tilstrækkelig med tid til at gennemføre en fornuftig statusopgørelse samt en kritisk og objektiv undersøgelse og evaluering af de ting, der skal gøres i de kommende år.

Inden for rammerne af budgetmæssig tilbageholdenhed skal vi gennemføre en stram budgetpolitik inden for alle igangværende aktiviteter og sikre merværdi for skatteydernes penge. Jeg vil gerne understrege betydningen af en aktivitetsbaseret budgettering, hvilket vil give mere rationelle og analytiske overslag. Endvidere skal bevillinger relatere til specifikke aktiviteter. Dermed undgås bortfald af bevillinger ved regnskabsårets udløb.

Institutionerne skal basere deres vurderinger på veldefinerede behov, undgå overlapning af funktioner, fokusere på kerneoperationer og eliminere forsømmelser og alle flaskehalse. I denne henseende opfordres institutionerne til at udnytte deres ressourcer bedre og sikre et øget interinstitutionelt samarbejde, hvilket skal føre til større effektivitet og forhåbentlig flere besparelser. Det er rimeligt at antage, at nogle administrative opgaver skal deles mellem institutionerne, uden at disse mister deres uafhængighed. Det kan give stordriftsfordele og øge effektiviteten af tjenesterne.

Et andet vigtigt emne i betænkningen er informationspolitikken, der tilgodeser Parlamentets ønske om at bringe Europa og dets institutioner tættere på borgerne. For at øge borgernes kendskab til EU er det afgørende med en effektiv og stærk informationsstrategi. Når det er sagt, vil jeg imidlertid fortsat hævde, at man ved ethvert informationsprojekt skal være særlig opmærksom på omfanget af de politiske gruppers deltagelse og samarbejde, meningspluralismen, den indholdsmæssige værdi og omkostningsstrukturen. I den endelige analyse skal alle projekters effektivitet måles i forhold til de positive konsekvenser for EU-borgerne.

Med hensyn til personalesituationen må man i lyset af de mange ansættelser, der har fundet sted i de seneste tre år samt i betragtning af Streamline-programmelsystemet, der skulle være på plads inden årets udgang, antage, at der med undtagelse af udvidelser og meget begrænsede ansættelser af specialiseret personale, ikke finder nyansættelser sted i 2007, hvilket vil give betydelige besparelser fremover.

I min betænkning kom jeg også ind på en række ekstra prioriteter for 2007 - primært vedrørende bygningspolitik, udvidelse, bistand til medlemmerne, en vedtægt for medlemmernes assistenter samt uddannelse. Desværre kan jeg af tidsmæssige hensyn ikke gå i detaljer med alle disse emner.

Det er uheldigt, at denne budgetprocedure starter usikkert i fraværet af en ny interinstitutionel aftale. Vi skal selvfølgelig gøre vores yderste for at nå frem til en aftale om de finansielle overslag, men ikke for enhver pris. Vi kan og skal ikke yde øjentjeneri til svulstige udtryk som "vækst", "beskæftigelse", "forskning", "social solidaritet" og "udvidelse" og samtidig ikke stille de nødvendige midler eller den nødvendige fleksibilitet til rådighed for deres opfyldelse. Med andre ord skal vi, hvis vi virkelig mener, hvad vi siger, lade vores ord følge op af penge.

Endvidere og under disse omstændigheder vil det være ønskeligt - i det mindste på nuværende tidspunkt - at arbejde ud fra den antagelse, at vi vil bevare det loft på 20 % af bevillingerne under udgiftsområde 5, som vi har pålagt os selv. Når det så er sagt, ved vi imidlertid, at dette selvvalgte loft ikke er en uomstødelig og fast lov. Fremover skal vi ikke tøve med at udfordre og revidere aftalen, hvis vi er overbevist om, at det er mere fornuftigt at gøre det i økonomisk og budgetmæssig henseende.

Jeg har tillid til, at de forskellige retningslinjer, der er fremhævet i denne betænkning, hvis de vedtages, vil forbedre EU-institutionernes effektivitet, kvalitet, præstationer og gennemsigtighed, give borgerne større merværdi og forhåbentlig øge institutionernes troværdighed.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä, for PPE-DE-Gruppen. - (FI) Hr. formand, først vil jeg takke ordføreren, hr. Grech, for hans fremragende forslag og det behagelige samarbejde, vi opnåede under drøftelsen af denne betænkning. Hr. formand, Parlamentets budget skal behandles effektivt, ansvarligt og troværdigt. Dette afhænger af flere faktorer.

For det første skal vi holde op med at diskutere en årlig stigning på 20 % eller et loft. Vi burde kun diskutere og gennemføre et budget baseret på faktiske behov. Vi skal altid tage vores regnskabspligt over for skatteyderen i betragtning. Det vil styrke den troværdighed, der forventes af Parlamentet. Et vigtigt eksempel herpå er informationspolitik. Vi bør ikke gå i gang med ambitiøse projekter såsom vores egne tv-kanaler, men i stedet sørge for, at de politiske grupper inddrages aktivt i alle Parlamentets informationsområder. Vi skal også planlægge den information, vi fordeler, i god tid for at kunne fastsætte udgifterne til projekter og personalebehovene. Det bedste eksempel på at stille information til rådighed er besøgsgrupper, og nu skal vi virkelig hurtigt sikre, at de 5 millioner euro, som blev vedtaget sidste år, bliver anvendt hurtigst muligt.

Jeg vil endvidere nævne et ændringsforslag, som drejer sig om Parlamentets børnehave. Det lyder måske ikke som et meget vigtigt emne politisk set, men spørgsmålet om, hvordan vi behandler ansatte med børn er meget vigtigt set ud fra Parlamentets status som arbejdsgiver. Det er først og fremmest et spørgsmål om lighed, og vi kan ikke straffe aleneforældre og kvinder, der har børn, og som ønsker at arbejde i Parlamentet. Derfor skal der bibeholdes en børnehave så tæt på Parlamentet og offentlig transport som muligt. Det nylige forslag om at holde op med at bruge Eastman Nursery er selvfølgelig meget foruroligende, og jeg håber, at vi kan blive enige om at vedtage dette ændringsforslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill, for PSE-Gruppen. - (EN) Hr. formand, jeg vil også takke hr. Grech for hans store arbejdsindsats og den udmærkede betænkning om retningslinjerne for 2007-budgetproceduren.

Jeg håber virkelig, som betænkningen foreslår, at institutionerne kan indgive realistiske anmodninger baseret på budgetmæssig tilbageholdenhed i lyset af den aktuelle stramme finanssituation. Ligesom ordføreren er jeg overbevist om, at vi kan arbejde mere omkostningseffektivt i alle institutionerne uden at gå på kompromis med standarderne. Jeg vil opfordre alle de ansvarlige - dvs. alle de tilstedeværende samt alle medlemmer af alle institutionerne - om at holde det for øje og ændre vores arbejdsvaner i overensstemmelse hermed.

Jeg vil gerne fremhæve nogle andre aspekter af betænkningen, som jeg finder særligt vigtige. Vi har haft en reference til informations- og kommunikationsområdet. Jeg roser vægten på resultater frem for udgifter. De dyre løsninger er ikke altid de mest effektive. Som ordføreren foreslår, skal vi ikke være bange for at indstille brugen af værktøjer eller strategier, der ikke giver de ønskede resultater. Det er ensbetydende med regelmæssig overvågning og en passende ansvarsfordeling.

Der har været tale om informationsværktøjer. Man har undersøgt tanken om web-TV. Den idé går jeg fuldt ud ind for. Mange unge mennesker henter faktisk størstedelen af deres informationer fra internettet. Hvis det forvaltes og håndteres ordentligt, kunne det være en ny kontaktform til borgerne og en ny måde at fremme vores mål på. Vi skal finde bedre veje, men det skal håndteres ordentligt. Jeg er stærk tilhænger af tanken om at indføre web-TV og se, hvordan alle institutioner kan samarbejde om at få vores informationer ud til de forskellige medlemmer af samfundet.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyösti Virrankoski, for ALDE-Gruppen. - (FI) Hr. formand, hr. Grech har udarbejdet en fremragende betænkning om retningslinjerne for 2007 for budgetsektionerne, undtagen sektionen for Kommissionen. Min varmeste tak går derfor til ham.

Et aspekt i budgettet for næste er endnu en gang oprettelse af det nye aktivitetsbaserede regnskabssystem i alle institutionerne. Som ordføreren understreger, er det vigtigt, at alle institutioner vedtager den samme budgetnomenklatur, hvilket betyder, at medlemmerne af Parlamentet og andre berørte parter bliver bedre i stand til at overvåge gennemførelsen af budgettet. Det er vigtigt at kunne få sammenlignelige data om udgifterne og resultaterne af forskellige aktiviteter.

Et aspekt i budgettet for næste er den planlagte udvidelse. Rumænien og Bulgarien bliver højst sandsynligt medlem af EU næste år. Det medfører særlige krav, som der skal tages højde for. Vi skal fremhæve betydningen af at organisere sprogtjenesten og ansættelse af personale. På den måde sikrer vi en smidig overgangsfase.

Ordføreren understreger med rette, at Parlamentets budget bør holdes på under 20 % af alle EU's administrationsudgifter. Det vil være et tegn på Parlamentets administrative disciplin.

Hr. formand, hensigten med budgettet for næste år er at være ganske særlig opmærksom på at stille information til rådighed. Det er i sig selv godt. Vi skal alligevel fastholde, at det til stadighed er relevant og hensigtsmæssigt, når vi stiller information til rådighed. Vi kan ikke tillade os løsninger, som er for dyre, særlig hvis der ikke er en tilsvarende fordel ved det.

Vi skal fokusere på tjenester til besøgende og besøgsgrupper. Selv om de nuværende faciliteter til at vise besøgende rundt er blevet forbedret, lader de meget tilbage at ønske. Der er for få rum, hvor besøgende kan samles, og der bruges for megen tid på at stå i kø. Det ville være godt, hvis man i højere grad kunne gøre brug af eksperter fra EU-institutionerne uden for Parlamentet på Parlamentets område, således at besøgende kan få et mere forskelligartet billede af organisationen, end det er tilfældet nu. Der bør skaffes mere effektiv dækning for de egentlige udgifter til besøgsgrupper. Den mere omfattende refusion af rejseudgifter i forbindelse med de nuværende besøgende er vigtigere end at øge antallet af besøgende.

Med hensyn til yderligere drøftelse af budgettet håber vi, at bevillingerne for næste år bliver foreslået med det samme i det foreløbige budgetudkast. Der fremsættes alt for ofte flere og flere anmodninger vedrørende budgettet, mens det drøftes i løbet af efteråret, hvilket er uacceptabelt. Med disse bemærkninger ønsker jeg at give udtryk for min støtte til ordførerens forslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin, for IND/DEM-Gruppen. - (EN) Hr. formand, jeg vil tale om Regionsudvalget og Det Økonomiske og Sociale Udvalg.

(SV) Begge disse udvalg har udspillet sin rolle. Deres værdi for EU står ikke mål med de omkostninger, som nutidens konstruktion medfører. Den oprindelige tanke bag udvalgene var at øge EU's demokratiske legitimitet. I dag har Europa-Parlamentet dog i vid udstrækning overtaget denne rolle. Tilbage er i stedet et Regionsudvalg, hvis ansvarsfrihed drages i tvivl af flertallet af Budgetudvalgets medlemmer.

Vi har også set, hvordan såvel fagforbund som arbejdsgiverparter har ført fremgangsrige kampagner uden for Det Økonomiske og Sociale Udvalg. Ingen stiller spørgsmål ved, at disse parter nu er veletablerede og kan få indflydelse uden hjælp fra en EU-finansieret institution.

Vi bør i EU i stedet henvende os direkte til de berørte parter. Her findes der uudnyttede muligheder for besparelser. Det kan desuden være en fordel, at man kan få svar fra organisationer og parter, som ikke nødvendigvis er fuldstændig afhængige af EU's budget. Jeg mener derfor, at overslagene i budgettet for 2007 bør begrænses kraftigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI). - (DE) Hr. formand, i et parlamentarisk demokrati kan, skal, bør og må folkevalgte være forbilleder. Hvis så mange af os nu er tvunget til at forlange, at vores nationale befolkninger skal give afkald, kan dette i demokratiets interesse kun fungere, hvis også vi giver afkald. At sænke Parlamentets budget fra 1,2 eller 1,3 milliarder euro til under en milliard euro er måden at opnå troværdighed på.

Her er et par forslag: De mange delegerede, som har lovet kun at gøre krav på de faktiske rejseomkostninger, bør give overskuddet tilbage. I 2004 tegnede kun 37 delegerede sig for latterlige 234 000 euro. Vi ved, at 26 millioner euro bortødsles, fordi tolketjenester ikke anvendes ordentligt. De mange minutters unødvendig tavshed her koster yderligere millioner, og sådan fortsætter det. 100 millioner euro om året går til et eller andet, og vi søger et eller andet, som vi kan bruge dem på. Det må høre op! Vi kunne sagtens spare de 300 millioner euro, og på den måde ville vi ikke kun spare os for negative overskrifter i den internationale presse, men vi ville oven i købet få positive af slagsen. Det siger jeg som pro-europæer. De vil igen i morgen vågne op til noget, som De vil kalde skandale. Men nej, det er det, som foregår her, som er en skandale! Det gør mig ondt, men Europa kan ikke komme fremad, hvis der ikke langt om længe spares her i toppen.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Garriga Polledo (PPE-DE). - (ES) Hr. formand, jeg vil tale om det, som efter min gruppes opfattelse burde ligge til grund for Parlamentets budget, dvs., at effektivisere Parlamentets arbejde mest muligt, samtidig med at omkostningerne formindskes.

Når vi udarbejder Europa-Parlamentets budget, burde vi svare på spørgsmål som disse: Giver vi medlemmerne de instrumenter, de behøver for at udøve deres funktion? Råder de europæiske medlemmer over tolkning til alle sprog, hurtig oversættelse af dokumenter og korrekt juridisk og teknisk bistand? Har medlemmerne et ordentligt it-system og tilstrækkeligt hjælpepersonale? Modtager medlemmerne, set fra et eksternt synspunkt, korrekt information? Deltager de politiske grupper ved udarbejdelsen af og kontrollen med denne information? Behøver de europæiske medlemmer nye edb-medier eller bør de snarere anvende de eksisterende bedre?

Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater har stillet konkrete ændringsforslag, der kommer med et svar på disse spørgsmål.

Desuden burde vi tænke på at minimere omkostningerne. Er det nødvendigt at nå loftet på 20 %? Ville det ikke være bedre, også her i Parlamentet, at vise, at nøjsomhed og besparelser er grundlæggende adfærdsprincipper?

Jeg håber, at budgettet for 2007 følger tendensen fra 2006, og at vi under ingen omstændigheder vender tilbage til generaliserede omkostninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE). - (FR) Hr. formand, jeg vil gerne takke min kollega hr. Grech for hans klare, nøjagtige og såvel fuldstændige som pragmatiske betænkning. De punkter, der vedrører Europa-Parlamentet, som er den eneste demokratisk valgte repræsentation for befolkningerne i EU, som hr. Grech udtrykker det, optog mig meget, i særdeleshed de punkter, der vedrører besøgsgrupperne.

De seneste diskussioner om forfatningstraktaten og resultatet af folkeafstemningen i mit hjemland, som jeg personligt beklager, fremhæver det faktum, at alt for mange borgere ignorerer eksistensen af EU og dets betydning for deres daglige liv. Bekymring og forudfattede meninger erstatter ofte information. Min korte erfaring som medlem af Europa-Parlamentet har også vist mig, at de besøgsgrupper, som jeg har haft mulighed for at modtage i Bruxelles eller Strasbourg, uanset alder, oprindelse, faglige og sociale baggrund er taget herfra med en overbevisning om EU's betydning, håber jeg, men under alle omstændigheder er de blevet bedre informeret og er stadig interesserede, er jeg sikker på.

En velkendt regel inden for marketing er, at en utilfreds kunde siger det til 11 personer, og at en tilfreds kunde kun siger det til fire personer. Så lad os få flere tilfredse borgere, for når de bliver bedre informeret, kan de bedre udbrede idéen om Europa. Men dertil er det nødvendigt, som det fremgår af hr. Grechs betænkning, at antallet af besøgsgrupper pr. medlem øges, og jeg støtter dette forslag. For nylig arrangerede EU's informationskontor for Frankrig i min valgkreds et spændende europæisk forum med overskriften "Dialog om Europa - mindre afstand mellem EU og borgerne". Mange af deltagerne beklagede, at antallet af besøg i Europa-Parlamentet ikke er højere. Det er et reelt ønske.

Som afslutning vil jeg sige, at vores assistenter spiller en helt central rolle ved modtagelsen af de besøgende og ved planlægningen af vores arbejde. De er en del af vores liv som parlamentsmedlemmer, de stiller deres intellekt og tid til rådighed for os, men der er store forskelle mellem dem, og deres sociale situation er ofte vanskelig. De fortjener virkelig, og hr. Grech nævner det i betænkningen, at få en reel og betydningsfuld status.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE). - (FR) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer, jeg vil indledningsvis give udtryk for min støtte til hr. Grechs arbejde og komplimentere ham for betænkningens meget høje kvalitet.

I den nuværende situation og med de vanskeligheder, som vi støder på i forhandlingerne med Rådet om de finansielle overslag for 2007-2013, kommer betænkningen i rette øjeblik, idet den sætter fokus på de finansielle midler, som skal være på plads i 2007 til finansiering af EU's store institutioner, nemlig Europa-Parlamentet, Rådet, Domstolen osv.

Jeg vil også i aften tilslutte mig de anmodninger, der vedrører principperne om forsvarlig forvaltning og også om opnåelsen af merværdi, men jeg ville ønske, at vi udvidede disse principper til alle institutionerne og naturligvis også i særdeleshed til EU's agenturer.

Vi bør i højere grad tilstræbe optimering af arbejdsmidlerne, brugen af computerudstyr, omkostningerne i forbindelse med dataoverførsel og endelig vores personalepolitik.

Jeg vil gerne fremhæve vores kommunikationspolitik. Den skal give borgerne en reel adgang ikke blot til information, som det blev forklaret for et øjeblik siden, men også til alle EU's aspekter. EU's borgere bør reelt ikke blot kunne forstå de beslutninger, som vi træffer på deres vegne, men også tage dette storslåede samfundsprojekt, som vi opbygger for dem og forhåbentlig også med dem, til sig.

Vi bør i den forbindelse styrke vores kommunikationsindsats og afsætte de nødvendige midler til iværksættelsen af en moderne, effektiv, pædagogisk kommunikationspolitik, som kort sagt skal passe til nutiden især ved at bruge værktøjer som f.eks. web-tv.

I den forbindelse er det nødvendigt for mig at understrege, at det også er vigtigt at forbedre adgangen for besøgende og pressen i de bygninger, hvor vi afvikler vores møder. Set i lyset af den kommende udvidelse mangler vi unægtelig tilstrækkelig infrastruktur. Jeg må ofte tage imod besøgende i Europa-Parlamentets gange.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeffrey Titford (IND/DEM). - (EN) Hr. formand, som britisk statsborger er jeg stærk modstander af den budgetløsning, som hr. Tony Blair påstår at have forhandlet sig frem til i december. Jeg foretrækker at kalde det "den store foræring". Jeg synes ikke, at der er tale om forhandling, når man åbner checkhæftet og spørger, hvad beløbet skal lyde på. Det er helt uacceptabelt, at det britiske nettobidrag får lov til at stige fra gennemsnitligt tre milliarder engelske pund til over seks milliarder engelske pund pr. år fra 2007, hvorved fru Thatchers velfortjente rabat sættes over styr. Jeg stemte derfor imod en godkendelse af budgettet under afstemningen her i Europa-Parlamentet, men jeg formoder, at jeg gjorde det af andre årsager end de fleste af de andre europaparlamentsmedlemmer, der stemte imod.

Intet andet større politisk parti ud over mit eget er villigt til at gøre en åben og ærlig indsats for europæiske spørgsmål forud for et valg. Det er den berømte elefant i værelset, som alle undgår at tale om. De får hjælp fra dvaske medier, der velvilligt deltager i det, der i praksis er et skalkeskjul. Hr. Blair og hans regering føler måske, at det var smart af dem at undgå en ordentlig debat om EU ved det seneste parlamentsvalg. Der er imidlertid også et negativt aspekt heraf. Hvordan kan de påstå at have et legitimt mandat til at bortgive alle disse ekstra skattekroner, der primært vil blive brugt til at subsidiere projekter i østeuropæiske lande på bekostning af en underfinansiering af vores hjemlige infrastruktur?

Jeg har set på retningslinjerne i denne betænkning, og de fleste af dem er blot en glorificeret ønskeseddel med pompøse udtryk som "Europas hjerte" og "Raising the Game". Hvis EU virkelig er interesseret i "Raising the Game", kunne det efter min mening starte med at bede om færre og ikke flere penge, og det burde starte en stor undersøgelse af, hvad man skal gøre for at tilbagegive de beføjelser, der er taget fra de demokratisk valgte regeringer. Det er så min ønskeseddel.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen kl. 11.30.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik