Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2021(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0058/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0058/2006

Συζήτηση :

PV 14/03/2006 - 20
CRE 14/03/2006 - 20

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2006 - 4.10
CRE 15/03/2006 - 4.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0090

Συζητήσεις
Τρίτη 14 Μαρτίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

20. Προσανατολισμοί για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2007 (συζήτηση)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A6-0058/2006) του κ. Grech, εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2007 - Τμήματα II, IV, V, VI, VII, VIII(Α) και VIII (B) και σχετικά με το προσχέδιο προβλεπομένων εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τμήμα I) για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2007

Τμήμα I, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τμήμα II, Συμβούλιο

Τμήμα IV, Δικαστήριο

Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο

Τμήμα VI, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Τμήμα VII, Επιτροπή των Περιφερειών

Τμήμα VIII(A), Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Τμήμα VIII(B), Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (2006/2021 (BUD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), εισηγητής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση που υπέβαλα προς εξέταση και έγκριση από το Κοινοβούλιο περιγράφει τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2007 για τα άλλα θεσμικά όργανα. Το κύριο μέρος της έκθεσής μου, ωστόσο, είναι αφιερωμένο στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου.

Η έκθεση δίνει μεγάλη έμφαση στην ανάγκη εδραίωσης των επιτευγμάτων των τελευταίων ετών. Δεν μελετώνται μεγάλα έργα για το 2007, γεγονός που θα μας δώσει επαρκή χρόνο για να διεξαγάγουμε μια ενδελεχή συνολική εκτίμηση και θα μας επιτρέψει να εξετάσουμε και να αξιολογήσουμε με κριτικό πνεύμα και αντικειμενικότητα τι πρέπει να γίνει τα προσεχή έτη.

Σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικού περιορισμού, πρέπει να εφαρμόσουμε δημοσιονομική πειθαρχία σε όλες τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διασφαλίζοντας προστιθέμενη αξία για τα χρήματα των φορολογούμενων. Θέλω να τονίσω τη σημασία της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων, η οποία θα οδηγήσει σε πιο ορθολογικές και αναλυτικές εκτιμήσεις. Επίσης, οι πιστώσεις θα πρέπει να σχετίζονται με συγκεκριμένες δραστηριότητες. Αυτό θα συμβάλει στην αποφυγή ακύρωσης πιστώσεων στο τέλος του έτους.

Τα θεσμικά όργανα πρέπει να βασίζουν τις εκτιμήσεις τους σε καλά καθορισμένες ανάγκες, αποφεύγοντας την επικάλυψη των καθηκόντων, εστιάζοντας σε βασικές δραστηριότητες και μειώνοντας την κακοδιαχείριση και όλες τις καθυστερήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, τα θεσμικά όργανα καλούνται να κάνουν καλύτερη χρήση των πόρων τους, η οποία θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη διοργανική συνεργασία που αναμένεται ότι θα συντελέσει σε αύξηση της αποδοτικότητας και, αισίως, σε περισσότερες εξοικονομήσεις χρημάτων. Είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι ορισμένα διοικητικά καθήκοντα μπορούν να αναληφθούν από κοινού από τα όργανα, χωρίς αυτά να χάσουν την ανεξαρτησία τους. Αυτό θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας και θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών.

Ένα άλλο βασικό θέμα της έκθεσης αφορά την πολιτική πληροφόρησης, η οποία ανταποκρίνεται στον στόχο που θέτει το Κοινοβούλιο να φέρει την Ευρώπη πλησιέστερα στους πολίτες της. Προκειμένου να βελτιωθεί η αντίληψη που έχουν οι πολίτες για την Ένωση, η εφαρμογή μιας αποτελεσματικής και ισχυρής στρατηγικής πληροφόρησης είναι καίριας σημασίας. Τούτου λεχθέντος, ωστόσο, εξακολουθώ να τονίζω ότι σε οιοδήποτε έργο πληροφόρησης πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον βαθμό συμμετοχής και συνεργασίας των πολιτικών ομάδων, στον πλουραλισμό των γνωμών, στην αξία του περιεχομένου του και στη διάρθρωση του κόστους του. Σε τελική ανάλυση, μέτρο για το επίπεδο επιτυχίας οιουδήποτε έργου θα πρέπει να είναι ο θετικός αντίκτυπος στους πολίτες της ΕΕ.

Όσον αφορά τη στελέχωση, έχοντας υπόψη την εξαιρετικά αυστηρή πρακτική πρόσληψης που εφαρμόστηκε τα τελευταία τρία χρόνια και το σύστημα λογισμικού Streamline, το οποίο θα έχει εγκατασταθεί μέχρι τα τέλη του έτους, είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι, με εξαίρεση τη διεύρυνση και την εξαιρετικά περιορισμένη πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού, δεν πρέπει να υπάρξει νέα απασχόληση το 2007, γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσμα πραγματική εξοικονόμηση πόρων στο μέλλον.

Στην έκθεσή μου αναφέρθηκα επίσης σε διάφορες πρόσθετες προτεραιότητες για το 2007, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με την πολιτική κτηρίων, τη διεύρυνση, την αρωγή προς τους βουλευτές, το καθεστώς των βοηθών των βουλευτών και την κατάρτιση. Δυστυχώς, λόγω περιορισμένου χρόνου, δεν θα μπορέσω να ασχοληθώ με όλα αυτά τα θέματα λεπτομερώς.

Είναι ατυχές το γεγονός ότι η δημοσιονομική διαδικασία ξεκινά σε ένα πλαίσιο αβεβαιότητας, λόγω της απουσίας μιας νέας διοργανικής συμφωνίας. Ασφαλώς, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να επιτύχουμε μια συμφωνία για τις δημοσιονομικές προοπτικές αλλά όχι με κάθε κόστος. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να μένουμε μόνο στα λόγια χρησιμοποιώντας λέξεις εντυπωσιασμού όπως «ανάπτυξη», «απασχόληση», «έρευνα», «κοινωνική αλληλεγγύη» και «διεύρυνση» και ταυτόχρονα να μην παρέχουμε τους πόρους ή την ευελιξία για την επίτευξή τους. Με άλλα λόγια, αν πραγματικά εννοούμε αυτά που λέμε, θα πρέπει να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας.

Επίσης, υπό αυτές τις συνθήκες, θα ήταν σκόπιμο, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο, να εργαστούμε με την υπόθεση ότι θα διατηρήσουμε το αυτοεπιβαλλόμενο όριο του 20% των δαπανών της κατηγορίας 5. Τούτου λεχθέντος, ωστόσο, γνωρίζουμε ότι το αυτοεπιβαλλόμενο όριο δεν αποτελεί αδιάψευστο και σταθερό νόμο. Στο μέλλον δεν θα πρέπει να διστάσουμε να αμφισβητήσουμε και να επανεξετάσουμε αυτήν τη συμφωνία, αν είμαστε πραγματικά βέβαιοι ότι αυτό είναι πιο λογικό από οικονομική και δημοσιονομική άποψη.

Εν κατακλείδι, εκτιμώ ότι οι διάφορες κατευθυντήριες γραμμές που επισημαίνονται σε αυτήν την έκθεση, αν εφαρμοστούν αποτελεσματικά, θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα, την απόδοση και τη διαφάνεια των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, προσφέροντας περισσότερη προστιθέμενη αξία στους ευρωπαίους πολίτες και περισσότερη προστιθέμενη αξία στην αξιοπιστία των οργάνων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ville Itälä, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (FI) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Grech, για την άριστη πρότασή του και τα ευχάριστα επίπεδα συνεργασίας που καταφέραμε να επιτύχουμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης της έκθεσης. Κύριε Πρόεδρε, ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, υπεύθυνα και αξιόπιστα. Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Πρώτον, πρέπει να σταματήσουμε να συζητούμε για μια ετήσια αύξηση ή ένα ανώτατο όριο 20%. Θα πρέπει να συζητούμε και να εφαρμόζουμε μόνο έναν προϋπολογισμό βασισμένο σε πραγματικές ανάγκες. Πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη την ευθύνη μας απέναντι στον φορολογούμενο. Αυτή η στάση θα καλλιεργήσει την αξιοπιστία που αναμένεται από το Κοινοβούλιο. Ένα σημαντικό παράδειγμα αποτελεί η κοινωνία της πληροφορίας. Δεν θα πρέπει να ξεκινήσουμε φιλόδοξα σχέδια, όπως οι δικοί μας τηλεοπτικοί σταθμοί, αλλά, αντιθέτως, θα πρέπει πάντα να διασφαλίζουμε την ενεργή συμμετοχή των πολιτικών ομάδων σε όλους τους τομείς πληροφόρησης του Κοινοβουλίου. Πρέπει επίσης να προγραμματίζουμε όλες τις πληροφορίες που παρέχουμε εκ των προτέρων, προκειμένου να προσδιορίζουμε τις δαπάνες των έργων και τις απαιτούμενες ανάγκες σε προσωπικό. Το καλύτερο παράδειγμα παροχής πληροφοριών είναι οι ομάδες επισκεπτών, και τώρα πρέπει να σπεύσουμε να διασφαλίσουμε ότι τα 5 εκατ. ευρώ που αποφασίστηκαν πέρυσι θα χρησιμοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν.

Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω μια τροπολογία που αφορά τον ημερήσιο παιδικό σταθμό του Κοινοβουλίου. Ίσως αυτό να μην θεωρείται ιδιαιτέρως πολιτικά σημαντικό θέμα, αλλά το θέμα του τρόπου που αντιμετωπίζουμε τους υπαλλήλους μας με παιδιά είναι πολύ σημαντικό από την άποψη της θέσης του Κοινοβουλίου ως εργοδότη. Πρόκειται πάνω από όλα για θέμα ισότητας, και δεν μπορούμε να τιμωρούμε τους μόνους γονείς και τις γυναίκες που έχουν παιδιά και επιθυμούν να εργαστούν στο Κοινοβούλιο. Για αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να υπάρχει ένας παιδικός σταθμός όσο το δυνατόν πιο κοντά στο Κοινοβούλιο και στις δημόσιες υπηρεσίες μεταφοράς. Η πρόταση που μόλις έγινε να διακοπεί η χρήση του παιδικού σταθμού Eastman είναι, ασφαλώς, πολύ ανησυχητική, και ελπίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για την έγκριση αυτής της τροπολογίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κ. Grech για το δύσκολο έργο του και την άριστη έκθεση που εκπόνησε σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2007.

Πραγματικά ελπίζω, όπως αναφέρει ο εισηγητής, ότι τα θεσμικά όργανα μπορούν να υποβάλουν ρεαλιστικά αιτήματα με βάση μια δημοσιονομική πειθαρχία υπό το πρίσμα της τρέχουσας δύσκολης οικονομικής κατάστασης. Όπως ο εισηγητής, είμαι πεπεισμένη ότι σε όλα τα θεσμικά όργανα μπορούμε να εργαστούμε πιο αποδοτικά ως προς το κόστος, χωρίς να υποβαθμίζεται το επίπεδο. Καλώ όλους τους υπευθύνους –δηλαδή κάθε έναν από εμάς και όλα τα μέλη όλων των θεσμικών οργάνων– να το λάβουν αυτό υπόψη και να αλλάξουν τις εργασιακές τους συνήθειες αναλόγως.

Θα ήθελα να τονίσω ορισμένες άλλες πτυχές της έκθεσης που πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Έγινε μια αναφορά στον τομέα της πληροφόρησης και της επικοινωνίας. Επικροτώ την έμφαση στα αποτελέσματα αντί για την απλή δαπάνη χρημάτων. Οι δαπανηρές λύσεις δεν είναι πάντα οι πιο αποτελεσματικές. Όπως προτείνει ο εισηγητής, δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να διακόπτουμε την εφαρμογή μέσων ή στρατηγικών που δεν φέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει τακτική εποπτεία και σαφή και ορθή κατανομή αρμοδιοτήτων.

Έγινε αναφορά σε μέσα πληροφόρησης. Μια ιδέα που εξετάστηκε ήταν η διαδικτυακή τηλεόραση. Υποστηρίζω θερμά αυτήν την ιδέα. Πάρα πολλοί νέοι λαμβάνουν τις περισσότερες πληροφορίες που αναζητούν από το Διαδίκτυο. Αν το διαχειριστούμε και το αντιμετωπίσουμε σωστά, μπορεί να αποτελέσει έναν νέο τρόπο σύνδεσης με τους πολίτες και προώθησης των στόχων μας. Πρέπει να βρούμε καλύτερους τρόπους, αλλά αυτό πρέπει να γίνει σωστά. Είμαι ιδιαίτερα υπέρ της ιδέας της διαδικτυακής τηλεόρασης και θέλω να δω πώς θα συνεργαστούν όλα τα θεσμικά όργανα για να περάσουμε τις πληροφορίες μας σε διάφορα μέλη της κοινωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Kyösti Virrankoski, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (FI) Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Grech εκπόνησε μια άριστη έκθεση σχετικά με τους προσανατολισμούς του προσεχούς έτους για τα τμήματα του προϋπολογισμού εκτός αυτού της Επιτροπής. Του απευθύνω τις θερμότερες ευχαριστίες μου.

Ένα στοιχείο του προϋπολογισμού του προσεχούς έτους είναι για άλλη μία φορά η καθιέρωση της νέας λογιστικής βάσει δραστηριοτήτων σε όλα τα θεσμικά όργανα. Όπως επιμένει ο εισηγητής, είναι σημαντικό όλα τα θεσμικά όργανα να υιοθετήσουν την ίδια δημοσιονομική ονοματολογία, ώστε οι βουλευτές του Κοινοβουλίου και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να είναι σε θέση να παρακολουθούν καλύτερα την εφαρμογή του προϋπολογισμού. Είναι σημαντικό να υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία για τις δαπάνες και τα αποτελέσματα των διαφόρων δραστηριοτήτων.

Ένα στοιχείο του προϋπολογισμού του προσεχούς έτους είναι η επικείμενη διεύρυνση. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία είναι πολύ πιθανό ότι θα προσχωρήσουν στην ΕΕ το προσεχές έτος. Αυτό θα οδηγήσει σε ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρέπει να τονίσουμε τη σημασία της οργάνωσης της γλωσσικής υπηρεσίας και της απασχόλησης προσωπικού. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε μια ομαλή μεταβατική φάση.

Ο εισηγητής ορθώς εστιάζει την προσοχή στο γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου θα πρέπει να παραμείνει κάτω από το όριο του 20% για όλες τις διοικητικές δαπάνες της ΕΕ. Αυτό θα αποτελέσει ένδειξη της διοικητικής πειθαρχίας του Κοινοβουλίου.

Κύριε Πρόεδρε, η πρόθεση στον προϋπολογισμό του προσεχούς έτους είναι να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην παροχή πληροφοριών. Αυτό αποτελεί από μόνο του ένα πολύ καλό στοιχείο. Παρά ταύτα, πρέπει να επιμείνουμε να παραμείνει η παροχή πληροφοριών συναφής και κατάλληλη. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε λύσεις που είναι υπερβολικά δαπανηρές, ειδικά αν δεν υπάρχει αντίστοιχο όφελος.

Πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις υπηρεσίες για επισκέπτες και ομάδες επισκεπτών. Αν και βελτιώθηκαν οι τρέχουσες εγκαταστάσεις για την ξενάγηση επισκεπτών, υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν πολύ λίγες αίθουσες για τη συγκέντρωση των επισκεπτών και πολλές σειρές αναμονής. Θα ήταν καλό αν αξιοποιούνταν περισσότερο οι εμπειρογνώμονες από τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ εκτός του Κοινοβουλίου στους χώρους του Κοινοβουλίου, ώστε να παρέχεται στους επισκέπτες μια πιο πολύμορφη εικόνα του οργανισμού. Οι πραγματικές δαπάνες των ομάδων των επισκεπτών θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά. Σημαντικότερη από την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών είναι η πιο ολοκληρωμένη επιστροφή των δαπανών του ταξιδίου που πληρώνουν οι σημερινοί επισκέπτες.

Όσον αφορά την περαιτέρω συζήτηση του προϋπολογισμού, ελπίζουμε ότι οι πιστώσεις του προσεχούς έτους θα προταθούν αμέσως στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Πολύ συχνά προβάλλονται όλο και περισσότερες απαιτήσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια της συζήτησής του το φθινόπωρο, γεγονός που θα πρέπει να θεωρείται απαράδεκτο. Με αυτές τις παρατηρήσεις θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου στην πρόταση του συντάκτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin , εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω για την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

(SV) Και οι δύο επιτροπές είχαν την ευκαιρία τους. Η αξία τους στην ΕΕ είναι δυσανάλογη των δαπανών που συνεπάγεται η τρέχουσα ενσωμάτωση. Η αρχική ιδέα που στήριζε αυτές τις επιτροπές ήταν ότι θα αύξαναν τη δημοκρατική νομιμότητα της ΕΕ. Εντούτοις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναλάβει πλέον αυτόν τον ρόλο σε μεγάλο βαθμό. Αυτό που παραμένει, αντιθέτως, είναι μια Επιτροπή των Περιφερειών, της οποίας η απαλλαγή από τις ευθύνες αμφισβητείται από την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Προϋπολογισμών.

Είδαμε, επίσης, ότι και οι ενώσεις και οι εργοδότες διεξήγαγαν επιτυχείς εκστρατείες εκτός της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Κανείς δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι αυτοί οι φορείς είναι σήμερα καλά εδραιωμένοι και μπορούν να κάνουν τις φωνές τους να ακουστούν χωρίς τη βοήθεια ενός θεσμικού οργάνου που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Αντιθέτως, εμείς στην ΕΕ θα πρέπει να ζητήσουμε τη συνδρομή από τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς. Με αυτόν τον τρόπο, θα υπάρξουν ευκαιρίες που δεν έχουν ακόμα αξιοποιηθεί για την εξοικονόμηση χρημάτων. Επιπλέον, θα ήταν ωφέλιμο να δεχόμαστε την ανταπόκριση από οργανισμούς και φορείς που δεν εξαρτώνται απαραίτητα πλήρως από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι οι πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2007 θα πρέπει να είναι σημαντικά περιορισμένες.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, οι αντιπρόσωποι του λαού μπορούν, πρέπει, οφείλουν και έχουν δικαίωμα να αποτελούν πρότυπα. Όταν τώρα τόσοι πολλοί από εμάς είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν θυσίες από τους λαούς τους, αυτό μπορεί να λειτουργήσει μέσα στο πνεύμα της δημοκρατίας μόνο εάν γίνουν θυσίες και από εμάς. Κατεβάστε τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου από 1,2 ή 1,3 δισ. στο 1 δισ. ευρώ και έτσι θα αποκτήσετε αξιοπιστία.

Μερικές προτάσεις: το πλήθος των βουλευτών που υποσχέθηκαν ότι δεν θα διεκδικούν πλέον παρά μόνο τις πραγματικές δαπάνες ταξιδίου, ας επιστρέψουν όσα περίσσεψαν. Το 2004, μόλις 37 μέλη του Σώματος ήταν υπεύθυνα για το γελοίο ποσό των 234 000 ευρώ. Όμως, δαπανούνται 26 εκατ. ευρώ γιατί, όπως ξέρουμε, δεν χρησιμοποιούνται σωστά οι υπηρεσίες διερμηνείας. Τα πολλά λεπτά άσκοπης σιγής εδώ κοστίζουν επιπλέον εκατομμύρια και ούτω καθ’ εξής. Εκατό εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο δαπανώνται για διάφορα πράγματα, και έτσι ψάχνουμε κάτι για να τα τοποθετήσουμε. Ας το σταματήσουμε αυτό. Δεν θα ήταν καθόλου δύσκολο να εξοικονομηθούν τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, δεν θα γλιτώναμε απλά αρνητικούς για εμάς τίτλους στον διεθνή Τύπο, αλλά και θα κερδίζαμε θετικούς. Αυτό το λέω ως φιλοευρωπαίος. Αύριο το πρωί θα διαβάσετε και πάλι κάτι που θα αποκαλέσετε σκανδαλώδες, ωστόσο δεν είναι έτσι· αντίθετα, αυτό που συμβαίνει εδώ είναι σκανδαλώδες. Λυπάμαι, αλλά η Ευρώπη δεν μπορεί να προοδεύσει αν δεν γίνουν επιτέλους οικονομίες ακριβώς εδώ, στην κορυφή.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvador Garriga Polledo (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που η Ομάδα μου πιστεύει ότι πρέπει να είναι η έμπνευση για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, δηλαδή στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του έργου του Κοινοβουλίου με την ελαχιστοποίηση του κόστους του.

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει να απαντήσουμε σε ερωτήσεις όπως οι εξής: παρέχουμε στους βουλευτές τα μέσα που χρειάζονται για να εκτελούν τα καθήκοντά τους; Έχουν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρόσβαση σε διερμηνεία προς όλες τις γλώσσες, σε γρήγορη μετάφραση εγγράφων και σε σωστή νομική και τεχνική βοήθεια; Έχουν οι βουλευτές ένα καλό σύστημα πληροφορικής και επαρκές βοηθητικό προσωπικό; Από εξωτερική άποψη, λαμβάνουν οι βουλευτές τη σωστή πληροφόρηση; Συμμετέχουν οι πολιτικές ομάδες στον σχεδιασμό και στον έλεγχο αυτής της πληροφόρησης; Χρειάζονται οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου νέα συστήματα πληροφορικής ή μήπως χρειάζονται καλύτερη χρήση αυτών που υπάρχουν ήδη;

Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών έχει καταθέσει συγκεκριμένες τροπολογίες που απαντούν σε αυτές τις ερωτήσεις.

Επιπλέον, πρέπει να σκεφτούμε την ελαχιστοποίηση του κόστους. Είναι απαραίτητο να φτάσουμε στο ανώτατο όριο του 20%; Δεν θα ήταν προτιμότερο να επιδείξει και αυτό το Σώμα επίσης ότι η λιτότητα και η εξοικονόμηση χρημάτων είναι βασικές αρχές συμπεριφοράς;

Ελπίζω ότι το 2007 θα ακολουθήσει την τάση του 2006 και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα επιστρέψουμε στις γενικευμένες δαπάνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου κ. Grech για τη σαφήνεια και την αυστηρότητα της έκθεσής του, η οποία είναι τόσο πλήρης όσο και ρεαλιστική. Οι παράγραφοι που είναι αφιερωμένες στο θεσμικό όργανό μας ?τον μόνο δημοκρατικά εκλεγμένο αντιπροσωπευτικό φορέα του λαού της ΕΕ, σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του κ. Grech? ιδιαίτερα αυτές που αφορούσαν τις επισκέψεις στο Κοινοβούλιο, συγκέντρωσαν την αμέριστη προσοχή μου.

Οι πρόσφατες συζητήσεις σχετικά με τη Συνταγματική Συνθήκη και την έκβαση του δημοψηφίσματος στη χώρα μου, για την οποία προσωπικά λυπήθηκα, υπογραμμίζουν το γεγονός ότι πάρα πολλοί από τους συμπολίτες μας αγνοούν τη σημασία και τη σπουδαιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καθημερινή ζωή τους. Φόβοι και προκατειλημμένες ιδέες παίρνουν συχνά τη θέση της ενημέρωσης. Από τη σύντομη εμπειρία μου ως νέα βουλευτής του ΕΚ, έχω επίσης μάθει ότι, κάθε φορά που είχα την ευκαιρία να δεχθώ επισκέπτες στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, την καταγωγή τους ή την κοινωνικο-επαγγελματική κατάσταση, επέστρεψαν στο σπίτι τους πεπεισμένοι, ελπίζω, για την αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, σε κάθε περίπτωση, καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με αυτή και εξακολουθώντας να ενδιαφέρονται ακόμη για αυτήν. Για τούτο είμαι βεβαία.

Ένας πολύ γνωστός κανόνας του μάρκετινγκ λέει ότι ένας δυσαρεστημένος πελάτης το λέει σε ένδεκα ανθρώπους, ενώ ένας ικανοποιημένος πελάτης το λέει σε τέσσερις ανθρώπους. Για τον λόγο αυτόν, αφήστε μας να αυξήσουμε τον αριθμό ικανοποιημένων πολιτών, επειδή, αν είναι καλύτερα ενημερωμένοι, είναι καλύτερα σε θέση να διαδώσουν την ευρωπαϊκή ιδέα μεταξύ των εθνών μας. Όμως, για να γίνει αυτό, πρέπει να ενεργήσουμε σχετικά με την έκθεση Grech και να αυξήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών ανά βουλευτή του ΕΚ. Στηρίζω το αίτημα του κ. Grech. Πρόσφατα, το γραφείο ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Γαλλία διοργάνωσε ένα καταπληκτικό φόρουμ στην εκλογική μου περιφέρεια με θέμα «Ένας διάλογος για την Ευρώπη: φέρνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους πολίτες». Πολλοί συμμετέχοντες εξέφρασαν τη λύπη τους διότι ο αριθμός των χρηματοδοτούμενων επισκέψεων στο Κοινοβούλιο από χορηγούς δεν ήταν μεγάλος. Αυτό είναι ένα πραγματικό αίτημα.

Θέλω να επισημάνω ακόμη ένα σημείο: όσον αφορά την υποδοχή των επισκεπτών μας και την οργάνωση της εργασίας μας, οι βοηθοί μας έχουν πολύτιμο ρόλο να διαδραματίσουν. Αυτοί μοιράζονται τη ζωή μας ως εκλεγμένων αντιπροσώπων και ελεύθερα μας διαθέτουν τον χρόνο και την ευφυΐα τους, αλλά υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, και η κοινωνική τους κατάσταση είναι συχνά επισφαλής. Όπως τονίζει ο κ. Grech στην έκθεσή του, αξίζουν πραγματικά να τους δοθεί τελικά ένα πραγματικό και ουσιαστικό νομικό καθεστώς.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, εγώ, από την πλευρά μου, θα ήθελα να αρχίσω παρέχοντας τη στήριξή μου στην εργασία του συναδέλφου μας, κ. Grech, και επαινώντας την υψηλή ποιότητα της έκθεσής του.

Στο παρόν πλαίσιο, και δεδομένων των προβλημάτων που συναντούμε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007–2013, η έκθεση αυτή έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να υπολογίσει τους οικονομικούς πόρους που θα έπρεπε να διατεθούν το 2007 για τη χρηματοδότηση των κύριων θεσμικών οργάνων της Ένωσής μας: του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, του Δικαστηρίου και ούτω καθεξής.

Επιθυμώ να παράσχω τη στήριξή μου σήμερα στα αιτήματα που αφορούν τόσο τις αρχές της χρηστής διαχείρισης όσο και τις αρχές που έχουν θεσπιστεί για την επίτευξη προστιθέμενης αξίας, αλλά θα ήθελα να επεκτείνουμε αυτές τις αρχές σε όλα τα θεσμικά όργανα και επίσης, φυσικά, ιδιαίτερα στους οργανισμούς της ΕΕ.

Οφείλουμε να καταβάλουμε ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες για να βελτιστοποιήσουμε τα εργαλεία της δουλειάς μας, τη διαχείριση των εργαλείων ενημέρωσης, τα κόστη που σχετίζονται με τη μεταβίβαση δεδομένων και, τέλος, τη δική μας πολιτική ανθρωπίνων πόρων.

Εγώ, από την πλευρά μου, θα ήθελα να δώσω έμφαση στη δική μας πολιτική επικοινωνίας: πρέπει να επιτρέπει στους συμπολίτες μας πραγματική πρόσβαση όχι μόνο στην ενημέρωση, όπως εξηγήθηκε προ ολίγου, αλλά επίσης σε όλες τις διαφορετικές πτυχές της Ένωσης. Πράγματι, πρέπει να είναι πραγματικά δυνατό για τους πολίτες της ΕΕ όχι μόνον να κατανοούν τις αποφάσεις που λαμβάνουμε εξ ονόματός τους, αλλά επίσης να ασπάζονται αυτό το υπέροχο σχέδιο για μια κοινωνία που οικοδομούμε όχι μόνον για αυτούς, αλλά ?θέλω να ελπίζω? και με αυτούς.

Για τον σκοπό αυτόν, οφείλουμε να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για την επικοινωνία και να διαθέσουμε πόρους σε εναρμόνιση με την εφαρμογή μιας πολιτικής επικοινωνίας η οποία θα είναι σύγχρονη, αποτελεσματική, εκπαιδευτική και, εν ολίγοις, προσαρμοσμένη στην εποχή μας, και ιδιαίτερα μέσω της χρήσης εργαλείων όπως η διαδικτυακή τηλεόραση.

Επίσης, αισθάνομαι ότι πρέπει να υπογραμμίσω πόσο σημαντικό είναι να καταβάλλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες για να φιλοξενούμε επισκέπτες και τον Τύπο στα διάφορα κτήρια στα οποία συνέρχονται οι περίοδοι συνόδων. Με την προοπτική περαιτέρω διεύρυνσης, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει έλλειψη επαρκούς υποδομής. Έχει τύχει και σε εμένα συχνά να δεχθώ αντιπροσωπείες στους διαδρόμους του κτηρίου του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeffrey Titford (IND/DEM). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ως βρετανός πολίτης αντιτίθεμαι έντονα στη δημοσιονομική συμφωνία που ο κ. Τόνι Μπλερ υποστηρίζει ότι διαπραγματεύτηκε τον Δεκέμβριο. Προτιμώ να την αποκαλώ «η μεγάλη παραχώρηση». Το να ανοίγουμε το καρνέ των επιταγών μας και να ρωτάμε τι ποσό να κόψουμε δεν είναι ακριβώς η αντίληψή μου για τη διαπραγμάτευση. Το γεγονός ότι επιτρέπει την αύξηση της συνδρομής της Βρετανίας από 3 δισ. στερλίνες κατά μέσο όρο σε περισσότερα από 6 δισ. στερλίνες ετησίως από το 2007 είναι απολύτως απαράδεκτο και αποτελεί σπατάλη της έκπτωσης που εξασφάλισε με πολύ δυσκολία η κ. Θάτσερ. Ως εκ τούτου, ψήφισα κατά της αποδοχής του προϋπολογισμού όταν υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο, αλλά υποψιάζομαι ότι οι λόγοι για τους οποίους το έπραξα ήταν κάπως διαφορετικοί από τους λόγους των περισσότερων άλλων βουλευτών που τον καταψήφισαν επίσης.

Κανένα μεγάλο πολιτικό κόμμα στη χώρα μου, εκτός από το δικό μου, δεν είναι διατεθειμένο να διεξαγάγει ειλικρινά και ανοιχτά μια εκστρατεία για τα ευρωπαϊκά θέματα κατά την προεκλογική περίοδο. Είναι ο γνωστός ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο για τον οποίο όλοι αποφεύγουν να μιλήσουν. Ενισχύονται από τα απαθή μέσα μαζικής ενημέρωσης που με μεγάλη προθυμία συμμετέχουν στη συγκάλυψη. Ο κ. Μπλερ και η κυβέρνησή του μπορεί να πιστεύουν ότι είναι πολύ έξυπνοι που απέφυγαν μια σωστή συζήτηση για την ΕΕ στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Πώς μπορούν να ισχυριστούν νόμιμα ότι έχουν εντολή να χαρίσουν όλα αυτά τα πρόσθετα χρήματα των φορολογούμενων, τα περισσότερα εκ των οποίων θα χρησιμοποιηθούν για να επιδοτήσουν έργα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, εις βάρος της υποχρηματοδότησης της εσωτερικής μας υποδομής;

Εξέτασα τις κατευθυντήριες γραμμές σε αυτήν την έκθεση και οι περισσότερες αποτελούν απλά έναν κατάλογο επιθυμιών γεμάτο πομπώδεις λέξεις όπως «Ευρωπαϊκή Καρδιά» και «ανεβάζοντας τον πήχη». Κατά την άποψή μου, αν η ΕΕ ενδιαφέρεται πραγματικά να ανεβάσει τον πήχη, θα μπορούσε να ξεκινήσει ζητώντας λιγότερα χρήματα, όχι περισσότερα, και θα έπρεπε να ξεκινήσει με την εκπόνηση μιας μεγάλης μελέτης για τα μέσα που απαιτούνται για την επιστροφή των εξουσιών που απέσπασε από δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις. Λοιπόν, αυτός είναι ο δικός μου κατάλογος επιθυμιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, στις 11.30.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου