Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2004/2199(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0019/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0019/2006

Keskustelut :

PV 14/03/2006 - 22
CRE 14/03/2006 - 22

Äänestykset :

PV 15/03/2006 - 4.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0091

Puheenvuorot
Tiistai 14. maaliskuuta 2006 - Strasbourg EUVL-painos

22. Ympäristöystävällisemmät kalastusmenetelmät (keskustelu)
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana Seán Ó Neachtainin laatima kalatalousvaliokunnan mietintö (A6-0019/2006) ympäristöystävällisemmistä kalastusmenetelmistä (2004/2199(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), esittelijä. – (EN) Arvoisa puhemies, aloitan ympäristöystävällisempiä kalastusmenetelmiä koskevan esitelmäni muistuttamalla parlamenttia siitä, että koko kalastajayhteisö on joutunut viime aikoina armottoman hyökkäyksen kohteeksi.

Muutamien kalastajien laittoman toiminnan vuoksi kansalaisten keskuudessa yleistyy luulo siitä, että kaikki kalastajat ovat mahdollisia rikollisia. Arvoisa komission jäsen, totean kollegoilleni ja erityisesti teille, että tämän on loputtava. Onko kalatalousalalla epärehellisiä ihmisiä? Luonnollisesti, aivan kuten kaikilla muillakin talouden ja muun toiminnan aloilla. Jos joku syyllistyy rikokseen, häntä on rangaistava kunnolla kuhunkin tapaukseen sovellettavan lain mukaisesti. Toisaalta meidän on lopetettava koko kalastusalan salakavala leimaaminen harvojen kalastajien epärehellisyyden vuoksi. Emme saa koskaan unohtaa, että suurin osa alalla työskentelevistä ihmisistä on rehellisiä, asialleen omistautuneita ja erittäin työteliäitä ihmisiä.

Mielekästä muutosta ei voida saada aikaan, ellei näitä rehellisiä kalastajia oteta aktiivisesti mukaan muutoksen suunnitteluun. Viime vuosina kestävän kalastustoiminnan ylläpitämisen suurimmaksi haasteeksi on muodostunut suurelta osin aivan liian yksinkertaistettu ja kahtiajakautunut keskustelu siitä, olisiko kalastusta lisättävä vai vähennettävä. Todellisuudessa kalavarojen elvyttäminen ja kestävyyden ylläpitäminen tarkoittaa myös uusien ja aiempaa parempien kalastusmenetelmien kehittämistä uutta teknologiaa hyödyntämällä ja kehittämällä.

Kun pyritään ylläpitämään kestävyyttä, on ennen kaikkea käsiteltävä sitä, kuinka tulevaisuudessa on kalastettava niin, että kalakantoja hyödynnetään mahdollisimman ympäristöystävällisellä tavalla. Ensisijaisesti on otettava käyttöön sellaiset kalastusmenetelmät, joilla vähennetään ekosysteemiin kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on ensiksi ymmärrettävä kalastusmenetelmien vaikutukset meriympäristöön ja edistettävä ympäristön kannalta kestävää kalastustoimintaa. Minua ilahduttaa erityisesti, että Irlanti teki edellisellä puheenjohtajuuskaudellaan aloitteen laajasta EU:n ohjelmasta, jolla on tarkoitus tehdä kalastustoiminnasta ympäristöystävällisempää, jotta EU:n vesialojen kalakantoja saadaan elvytettyä.

Asialla on kiire. Kiireellisyys käy selvästi ilmi eräästä hämmästyttävästä tilastotiedosta: kaikkialla maailmassa heitetään vuosittain pois 20 miljoonaa tonnia kalaa, mikä vastaa noin neljännestä kaikesta maailman kalasaaliista. Irlanti totesi puheenjohtajuuskaudellaan, että ylikalastus on osa yleistä ongelmaa, mutta tuollaisen kalamäärän kalastaminen ja heittäminen taas takaisin mereen on järkyttävää tuhlausta, jota on vähennettävä merkittävästi lyhyellä aikavälillä. Olette varmasti kanssani samaa mieltä siitä, ettei edistystä tapahdu, jos tällainen käytäntö jatkuu, ja että asialle on tehtävä jotain.

On ilahduttavaa, että olemme EU:ssa valmiita ottamaan johtoaseman tämän maailmanlaajuisen ongelman ratkaisemisessa poistaaksemme kalastusteollisuuden erittäin haitallisen sivuvaikutuksen. Ehdotettu ympäristöohjelma sisältää yhteenvedon kaikista kahden seuraavan vuoden aikana toteutettavista teknisistä säilyttämistoimenpiteistä, joilla vähennetään ekosysteemiin ja ympäristöön kohdistuvia haittoja. Se sisältää ehdotuksen, jolla nopeutetaan valikoivampien pyydysten kehittämistä. Siinä ehdotetaan nykyisten sääntöjen yksinkertaistamista muutosten helpottamiseksi.

Aloitin puheenvuoroni puolustamalla kalastajia ja lopetan sen korostamalla, että kalastajamme ovat keskeisessä asemassa päätettäessä EU:n kalastusalan tulevaisuudesta. Kalastajat voivat vaikuttaa prosessiin erittäin keskeisiksi osoittautuvien alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien välityksellä. En epäile lainkaan, etteivätkö kalastajat kannattaisi täysin tätä uutta ympäristöystävällistä lähestymistapaa. Heidän on tehtävä niin, koska se edistää kestävää kalastusta ja kalakantojen elvyttämistä ja koska sen avulla varmistetaan, että kalakannat säilyvät tuleville sukupolville.

Arvoisa komission jäsen, jos haluatte ohjelman toimivan, teidän on varmistettava, että esitetään ehdotuksia taloudellisista ja muista kannustimista, joihin kuuluvat lisäkiintiöosuudet, joilla kalastajia kannustetaan ottamaan käyttöön valikoivampia ja ympäristöystävällisempiä pyydyksiä.

Arvoisa komission jäsen, toivon, että olette kanssani samaa mieltä siitä, että nykytilanteessa tämä on pieni hinta maksettavaksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää esittelijä Ó Neachtainia ja kalatalousvaliokunnan jäseniä rakentavasta mietinnöstä, jossa käsitellään ympäristöystävällisempiä kalastusmenetelmiä, sekä siitä kiinnostuksesta, jota he ovat osoittaneet komission tiedonantoa kohtaan. Olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa kalastajien rehellisyydestä. Muutamien kalastajien väärinkäytöksistä ei pitäisi syyttää koko kalastajayhteisöä, ja todelliset syylliset on pantava kuriin.

Komissio pitää erittäin tärkeänä ympäristöystävällisempien kalastusmenetelmien kehittämistä. Valikoivuuden parantaminen on yksi tässä yhteydessä esittämiemme teknisten toimenpiteiden tavoitteista. Tässä mielessä minua ilahduttaa, että neuvoston joulukuussa hyväksymien Itämeren teknisten toimenpiteiden toteuttamisessa on edistytty jonkin verran. Komissio aikoo lisätä valikoivuutta ja esittää Välimerta, Atlanttia ja Pohjanmerta koskevia uusia teknisiä toimenpiteitä.

Olen pannut merkille kiinnostuksenne haamukalastuksen torjuntaan. Komissio on valmis johtamaan torjuntatoimia. Syvänmeren verkkokalastusta koskevan mietinnön johdosta uusimmassa, suurimpia sallittuja saalismääriä ja kiintiöitä koskevassa vuoden 2006 asetuksessa päätettiin toimenpiteistä, joilla kiellettiin väliaikaisesti pohjaan ankkuroiduilla verkoilla tapahtuva syvänmerenkalastus mietinnössä tarkoitetuilla alueilla, joilla tällaista kalastusta harjoitetaan, kunnes hyväksytään pysyvät toimenpiteet eli toivottavasti tänä vuonna. Näitä pysyviä toimenpiteitä toteutetaan myös muilla alueilla, ja ne korvaavat täyden kalastuskiellon. Olen lisäksi varannut määrärahat sellaisten tutkimusten toteuttamista varten, joissa selvitetään, kuinka kadonneet pohjaan ankkuroidut verkot saataisiin korjattua pois. Komissio seuraa tilanteen kehitystä tarkkaan.

Poisheitettyjen saalismäärien vähentäminen on yksi tärkeimpiä Atlantin ja Pohjanmeren uusien teknisten toimenpiteiden tavoitteita. On painotettava, että EU:n vesialueiden alueelliset erot on huomioitava saaliin koostumusta ja poisheittojen määrää koskevien erojen vuoksi. Eri alueilla toimivat eri alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat, joten näiden toimikuntien ehdotukset ovat helpommin toteutettavissa, kun kyseisen alueen toimikunta antaa myönteisen arvion tilanteesta.

Komissio kehottaa kalastusalaa toteuttamaan kokeiluohjelmia alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien avulla. Kaksi tällaista kokeiluhanketta on jo toteutettu Ranskassa ja Ruotsissa. Tulevilla kokeiluhankkeilla, jotka toteutetaan täydessä yhteistyössä kalastusalan kanssa, voidaan testata tapauskohtaisesti mahdollisia keinoja, joilla saaliin poisheittoa saadaan vähennettyä tehokkaasti.

Komissio edistää myös kalastuksenhoitotoimien kehittämistä Kattegatissa yhteistyössä Tanskan, Ruotsin ja Saksan kanssa. Tämä johtaa toivon mukaan myönteisiin tuloksiin myöhemmin tänä vuonna. Tällaisten hoitotoimien tarkoituksena on muun muassa vähentää saaliin poisheittoa tai estää se kokonaan.

Sivusaaliin vähentäminen liittyy valikoivuutta ja saaliin poisheittoa koskeviin asioihin. Komissio on edistänyt kansainvälisesti sivusaaliita koskevaa maailmanlaajuista toimintatapaa FAO:ssa. Tarkoituksena olisi, että FAO laatii sivusaaliiden vähentämistä koskevan kansainvälisen toimintasuunnitelman ja/tai tekniset suuntaviivat.

Useimmat toimenpiteet ympäristöystävällisten kalastusmenetelmien edistämiseksi sisällytetään Atlanttia ja Pohjanmerta koskeviin uusiin teknisiin toimenpiteisiin. Kuten tiedätte, teknisiä toimenpiteitä pidetään toimina, joilla täydennetään pyyntiponnistusten rajoituksia, suurimpia sallittuja saalismääriä ja kiintiöitä sekä pitkän aikavälin hoito- ja elvyttämissuunnitelmia, ja ne ovat osa hoitotoimenpiteitä koskevaa kokonaispakettia.

Olen pannut merkille kehotuksenne sääntelyjärjestelmän yksinkertaistamiseksi ja voin kertoa, että uudet tekniset toimenpiteet muodostavat keskeisen kokeiluhankkeen komission johtamassa yksinkertaistamista koskevassa ohjelmassa. Ne ovat yksinkertaistamista koskevan toimintasuunnitelman tärkeimpiä osatekijöitä.

Käsittelen seuraavaksi tarkistuksia. Hajauttamista ja yhteishallinnointia koskevan tarkistuksen 1 osalta komissio haluaisi, että alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat osallistuisivat aktiivisesti teknisten toimenpiteiden laatimiseen kuitenkin niin, ettei päätöksentekoprosessia jouduta muuttamaan. Komissio on samaa mieltä siitä, että toimikuntien aloitteet on otettava huomioon kalastuksenhoidon parantamiseksi, ja hyväksyy ehdotuksen sillä ehdolla, että näiden toimenpiteiden myönteiset vaikutukset näytetään toteen tieteellisillä arvioinneilla. Haluan korostaa, että komissio voi jo osoittaa ottaneensa huomioon alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien ehdotuksia. Esimerkkejä näistä ovat Ranskan neliösilmäiset havakset, Ruotsin lajitteluverkot ja ehdotettu uusi sääntö, jonka mukaan sulkuköysi on asetettava turvallisuussyistä metrin sijasta kymmenen metrin päähän nuottaperän verkoista, kun pohjakalalajeja pyydettäessä käytetään aluksessa olevaa pumppujärjestelmää.

Komissio ei voi vielä tässä vaiheessa kertoa lopullista kantaansa tarkistukseen 2, sillä keskustelut kalakantojen elvyttämisestä ovat vielä käynnissä. Ne saadaan päätökseen toivon mukaan huhtikuuhun mennessä. Komission tekemässä ehdotusluonnoksessa säädetään kuitenkin jo elvytyssuunnitelmiin liittyvistä sosioekonomisista korvaustoimista, ja voin vakuuttaa, että tähän aiheeseen kiinnitetään sen ansaitsemaa huomiota.

 
  
MPphoto
 
 

  Struan Stevenson, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, haluan ensiksi kiittää lämpimästi esittelijä Ó Neachtainia erinomaisesta valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä, jossa käsitellään ympäristöystävällisten kalastusmenetelmien käyttöönottoa EU:n kalastusalalla.

Esittelijä on saattanut erittäin hienosti päätökseen aloitteen, jonka teki alun perin puheenjohtajavaltio Irlanti, kuten esittelijä meille muistutti. Olen samaa mieltä hänen kanssaan ja myös komission jäsenen kanssa siitä, ettei rehellisiin kalastajiin pidä suhtautua rikollisina. Tämä on esittelijän mietinnössä esille tuotu olennainen seikka. Mietinnössä korostetaan myös kahta muuta asiaa, joita haluan käsitellä tarkemmin.

Ensinnäkin komission on pohdittava nykyistä laajemmin toimenpiteitä, joilla suojellaan meriympäristöä ja elvytetään kalakantoja, etenkin tutkimalla myös muita kuin ylikalastukseen liittyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa kalakantojen hupenemista, kuten meren pilaantuminen ja ilmaston lämpeneminen. Arvoisa komission jäsen, kuten tiedätte, on saatu yhä pätevämpää näyttöä siitä, ettei ylikalastus ole ainoa syy Pohjanmeren turskakannan romahtamiseen. Jos näin olisi, Pohjanmerellä tällä hetkellä kalastavien alusten määrän huomattava vähentäminen – viiden viime vuoden käytöstä poistettiin 60 prosenttia kalastusaluksista – olisi johtanut turskakantojen selvään elpymiseen, jota ei kuitenkaan ole tapahtunut.

Mielestäni komission olisi nyt uudistettava turskan elvyttämisohjelmaa muiden tekijöiden, kuten ilmaston lämpenemisen, meren pilaantumisen ja muiden ilmeisten tekijöiden, perusteella. Olen tyytyväinen, että komissio on päättänyt ryhtyä tähän.

Toinen jäsen Ó Neachtainin mietinnössä perustellusti esiin otettu seikka, jota haluan korostaa, on saaliin poisheittäminen. Esittelijä painotti, että maailmassa heitetään pois vuosittain yli 20 miljoonaa tonnia kalaa. EU:ssa kalaa heitetään pois vuosittain yli miljoona tonnia. Arvoisa komission jäsen, totesitte, että parhaillaan toteutetaan jo kahta kokeiluhanketta. Luulin, että niitä toteutetaan myös Pohjanmerellä. Kuulisin päätöspuheenvuorossanne erittäin mielelläni mahdollisia lisätietoja näistä kokeiluhankkeista, poisheittoa koskevasta näytöstä ja siitä, miten asiaan voidaan puuttua tulevaisuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Dorette Corbey, PSE-ryhmän puolesta. (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, haluan ensiksi kiittää jäsen Ó Neachtainia erinomaisesta mietinnöstä. Ryhmämme on tyytyväinen siihen ja tukee myös kahta esitettyä tarkistusta. Mietintö on erittäin ajankohtainen. Viime kuussa tuli julki, että useat syvänmeren kalakannat ovat ehtymässä ja jotkin lajit ovat jopa kuolemassa sukupuuttoon. Tätä ei enää voida kieltää: kalakantojen tilanne on surkea ja suunnanmuutosta kohti kestävää ja ympäristöystävällistä kalastusta tarvitaan kipeästi. Asia koskee meitä kaikkia.

Totean aluksi, että kalastajien on sopeuduttava kalakantojen hupenemiseen. Tarvitaan teknisiä toimia, kuten ääntä lähettäviä karkotinlaitteita, sähköimpulsseja, joiden ansiosta merenpohjaa ei tarvitse häiritä, riittävän suuria verkkojen silmäkokoja ja sivusaaliin välttämiseksi suunniteltuja pyydyksiä. Muut kuin tekniset toimet ovat kuitenkin yhtä tärkeitä. Tarkoitan pääasiassa laittoman kalastuksen estämistä ja meren suojelualueita, joiden avulla elvytetään kalakantoja.

Tämä kuulostaa yksinkertaiselta, mutta valitettavasti se ei ole sitä. Ryhmämme korostaa, että kalastajia on rohkaistava kestävien menetelmien käyttämiseen. Kalastusala elää vaikeita aikoja myös öljynhinnan nousun vuoksi. Tässä mielessä tarvitsemme aktiivisia viranomaisia, jotka sitoutuvat edistämään kestävää kalastusta. Viranomaisten on myös taattava valvonta ja täytäntöönpano. Laiton kalastus tekee tilanteesta mahdottoman kaikkien osapuolten kannalta. Tilanne johtaa väistämättä tragediaan, ellei käyttöön oteta tehokkaita valvontakeinoja. Ilman niitä kaikki häviävät eikä merissä pian ole enää kaloja kalastettavaksi.

Kolmanneksi myös kuluttajat on otettava mukaan kestävää kalastusta koskeviin toimiin. Useat kuluttajat haluavat ostaa kalaa, joka on pyydetty kestävällä tavalla, mutta he eivät tiedä, mitkä kalat on pyydetty näin. Siksi sertifiointi ja laatumerkinnät ovat tärkeitä. Kestävä kala on ennen kaikkea kalaa, jota ei ylikalasteta ja jota pyydettäessä ei synny turhaa sivusaalista ja poisheittoa. Tästä on tiedotettava kunnolla kuluttajille, sillä ainoastaan näin he voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä kestävästi pyydetyn kalan puolesta.

Jotta suunnanmuutos on mahdollinen, meidän on poliittisina päättäjinä kannettava vastuumme. Meidän on kiinnitettävä jatkuvasti huomiota kestävään kalastukseen ja toimittava: on vastattava kalastajille, joiden ansiosta meren suoja-alueiden väliaikainen käyttöönotto on mahdollista, ja varmistettava näin, etteivät he menetä tulonlähdettään lyhyellä aikavälillä. Käsiteltävänämme olevassa mietinnössä edetään juuri oikeaan suuntaan, ja tämänsuuntaisia toimia on toteutettava pikaisesti lisää. On sanomattakin selvää, että kalastusalan on osallistuttava toimiin. Kalastusala ja kalat voivat luottaa kestävään tulevaisuuteen ainoastaan, jos toimiin osallistuvat vastuulliset poliitikot ja aktiiviset viranomaiset, innovatiiviset kalastajat ja informoidut kuluttajat.

 
  
MPphoto
 
 

  Elspeth Attwooll, ALDE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, ALDE-ryhmä kiittää jäsen Ó Neachtainia mietinnöstä, joka on selkeä ja tiivis mutta jossa käsitellään kuitenkin kattavasti kaikki siihen sisältyvät aiheet. Tuemme erityisesti viitteitä luonnon monimuotoisuuteen ja tarpeeseen toteuttaa toimia haamukalastuksen ja saaliin poisheittämisen torjumiseksi. Suhtaudumme erittäin myönteisesti myös komissiolle osoitettuun kehotukseen edistää edelleen sivusaaliiden vähentämistä koskevan FAO:n kansainvälisen toimintasuunnitelman hyväksymistä.

Haamukalastuksesta korostimme nykyisen siirtymäkauden toimenpiteen valvonnan merkitystä, jotta voidaan varmistaa, etteivät toimet kohdistu väärin, sekä sitä, kuinka tärkeää Euroopan parlamentti on ottaa aktiivisesti mukaan pitkän aikavälin valvontaa koskeviin keskusteluihin. Olemme täysin samaa mieltä mietinnössä korostetusta alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien asemasta ympäristöystävällisten kalastusmenetelmien edistämisessä sekä siitä, että toimikunnille on annettava lisää teknistä ja rahoituksellista tukea.

Emme valitettavasti voi äänestää kummankaan tarkistuksen puolesta. Ymmärrämme tarkistuksen 1 lähestymistavan erityisesti hajauttamisen ja yhteishallinnoinnin osalta, mutta mielestämme sanamuoto on ongelmallinen ja kyseisiä seikkoja käsitellään tehokkaasti jo mietinnön 19 kohdassa. Tarkistuksessa 2 esille otettu korvausasia sisältyy mielestämme myös riittävän hyvin mietinnön 6 kohtaan.

Lopuksi totean, että voimme suosittaa mietintöä komissiolle, neuvostolle ja koko parlamentille.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijäämme Ó Neachtainia ja vakuuttaa, että annan kaiken tukeni hänen mietinnölleen, joka toivottavasti hyväksytään ilman tarkistuksia.

En tunne ketään kalastusalasta vähänkään kiinnostunutta ihmistä, joka ei tukisi ympäristöystävällisiä kalastusmenetelmiä koskevaa periaatetta. Suurin hyöty meriympäristön suojelemisesta sekä kalakantojen säilyttämisen ja pyynnin tasapainottamisesta koituu joka tapauksessa itse kalastajille. Useimmat tuntemani kalastajat eivät keskity vain nykyhetkeen vaan toivovat, että heidän jälkeläisensä voivat jonakin päivänä jatkaa heidän toimintaansa.

Ympäristönsuojelu on kuitenkin paljon muutakin kuin pelkkiä teknisiä toimenpiteitä, vaikka nekin ovat aina tärkeitä. Väitän, ettei yhteinen kalastuspolitiikka ole ympäristöystävällistä: suurimmat sallitut saalismäärät ja kiintiöt mittaavat ainoastaan maihinpurkuja, eivät pyydettyä saalista. Yhteinen kalastuspolitiikka aiheuttaa saaliin poisheittämisen pikemminkin kuin estää sen.

Useat kalastusalasta riippuvaisten Skotlannin kalastusyhteisöjen ihmiset ovat äärimmäisen pettyneitä EU:n kalatalouden hoitoon jopa siinä määrin, että Skotlannin parlamentin Eurooppa-asioiden valiokunta käsitteli tänään vetoomusta, jonka oli allekirjoittanut 250 000 kansalaista ja jossa esitettiin irrottautumista yhteisestä kalastuspolitiikasta. Skotlannin parlamentti aikoo pyytää oikeudellista neuvoa tässä asiassa. Vetoomusta ei esitetty huvin vuoksi vaan siksi, että on todellakin tarpeen toteuttaa huomattavasti radikaalimpi uudistus kuin tähän mennessä on toteutettu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (PT) Haluan aluksi kiittää esittelijää hänen mietinnön laadinnan aikana osoittamastaan avoimuudesta ja keskittymisestä oikeisiin asioihin. Tuemme tätä mietintöä, joka hyväksyttiin yksimielisesti kalatalousvaliokunnassa.

Kalavarojen kestävyys on epäilemättä olennaisen tärkeää kalastusalan selviytymiselle ja kannattavuudelle pitkällä aikavälillä.

Kalakannan kestävyyden on perustuttava laaja-alaiseen lähestymistapaan, joka koskee meriympäristön suojelutoimenpiteitä ja kalakantojen elvyttämistoimenpiteitä ja jossa otetaan huomioon myös muita tekijöitä, kuten rannikon ja avomeren saastuminen, teollisuuden ja maatalouden päästöt, syvänmeren ruoppaus sekä meriliikenne. Kestävyyden on perustuttava myös teknisiin toimenpiteisiin, joiden motiivina on kalastusalan tieteellinen tutkimus ja jotka liittyvät etenkin kalastuskieltoaikoihin, kieltoalueisiin ja verkkojen silmäkoon sääntelyyn.

Olemme kuitenkin sitä mieltä, ettei kalastuksenhoitopolitiikalla pidä rankaista tätä strategisesti arvokasta alaa, joka on keskeisen tärkeä talouden ja yhteiskunnan kannalta. Siksi on välttämätöntä tasapainottaa keskenään sosiaalisiin ja taloudellisiin tarpeisiin vastaaminen sekä ympäristön kestävyys. Tämä tapahtuu etenkin toteuttamalla asianmukaisia sosioekonomisia toimenpiteitä, joilla korvataan kalastajille toiminnan vähentämisestä aiheutuneet tulonmenetykset, jotka liittyvät kalakantojen elvytyssuunnitelmiin. Toimenpiteet on kohdistettava vähemmän kehittyneiden alueiden kalastajiin. Yhteinen kalastuspolitiikka on sananmukaisesti yhteistä politiikkaa, joten katsomme, että tämän alan päätöksentekijöiden on otettava vastuu päätöksistään. Olemmekin esittäneet tarkistusta, jossa komissiota kehotetaan ehdottamaan sosioekonomisia korvaustoimia, joiden tarkoituksena on tarjota yhteisön rahoitusta kalakantojen elvyttämissuunnitelmille.

Olemme myös sitä mieltä, että kalastajien ja heitä edustavien järjestöjen on osallistuttava meriympäristön suojelutoimenpiteitä ja kalakantojen elvyttämistoimenpiteitä koskevaan päätöksentekoon. Siksi olemme esittäneet tarkistusta, jossa todetaan, että hajauttaminen ja yhteishallinnointi ovat kaksi perusperiaatetta, joilla taataan kalastajien ja heitä edustavien järjestöjen osallistuminen meriympäristön suojelutoimiin ja kalavarojen elvyttämistoimiin sekä näiden toimien tehokkuuden tukeminen pitäen mielessä, että kalastajat ja järjestöt toteuttavat näitä toimia, että niillä on ensikäden tietoa kalavarojen tilasta ja että ne ovat kaikkein kiinnostuneimpia kalavarojen säilyttämisestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott, IND/DEM-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, ei ole epäilystäkään siitä, että yhteinen kalastuspolitiikka ja perinteinen kiintiöjärjestelmä ovat johtaneet kalakantojen hupenemiseen. Uusin merelläolopäiviin perustuva lähestymistapa ei takaa ympäristöystävällistä kalastusta, vaan siinä palkitaan kummallisella tavalla silmäkooltaan pienemmän verkon käytöstä. Toivon, että uuden järjestelmän mukaisesti kehitetyt toimintamallit, joissa kaikkia sidosryhmiä on kuultava, ovat parempia kuin ylhäältä alaspäin suuntautuvat toimintamallit.

Kannatan suljettuja kalastuskieltoalueita, kuten vastikään päätettyä Kelttienmeren kalastuskieltoaluetta, jota kalastajatkin ovat tukeneet järjestelyn aiheuttamista hankaluuksista huolimatta. Mielestäni verkkojen silmäkokoa on suurennettava, jotta vältetään nuorten kalojen tarpeeton poisheittäminen. Verkkojen silmäkoon pitäisi olla vähintään 90 milliä, jotta voidaan suojella lisääntymisalueita ja vähentää saaliin poisheittämistä.

Tutkimus- ja kehitystyötä on lisättävä valikoivien pyydysten suunnittelemiseksi. Neliösilmäisillä havaksilla ja lajitteluristikoilla pyydyksistä voidaan tehdä entistä valikoivampia ja sitä kautta tehokkaampia nuorten kalojen suojelemisen kannalta. Tänä vuonna kiellettiin pohjaverkkokalastus yli 200 metrin syvyisillä vesialueilla. Lisätoimenpiteitä kuitenkin tarvitaan. On muun muassa rajoitettava pyydysten pituutta ja toteutettava toimia, joilla estetään verkkojen purkaminen vesillä ja jättäminen mereen. Kiinteiden pyydysten verkkojen silmäkoot on yhdenmukaistettava.

Luotan siihen, että edellä mainituilla ja muilla toimenpiteillä voidaan merkittävästi edistää kestävää kalastusta ja lopulta varmistaa kalastusalan kestävyys.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE). – (PT) Haluan ensiksi kiittää esittelijää hänen työstään. Lisäksi haluan todeta suhtautuvani erittäin myönteisesti komission aloitteeseen laatia tiedonanto ympäristöystävällisempien kalastusmenetelmien edistämisestä.

Tekniset suojelutoimet ovat nyt ennennäkemättömän tärkeitä alan tulevaisuuden kannalta. On olennaisen tärkeää toteuttaa toimia valikoivuuden parantamiseksi ja sen varmistamiseksi, että kalastetaan oikean kokoisia kaloja niin, että otetaan huomioon biologia ja kunkin yksittäisen kalalajin elinkaari.

Kalojen tyydyttävä lisääntyminen ja sitä kautta suuremmat kalakannat voidaan varmistaa ainoastaan asianmukaisilla hoitotoimenpiteillä, kuten tiettyjen kalastusalueiden väliaikaisilla kalastuskielloilla, vähentämällä sivusaaliin määrä kestävälle tasolle sekä valvomalla kalastusalusten toimintaa ja kalastusalueita satelliittitekniikan avulla.

Lisäksi on välttämätöntä kerätä tietoa kalastusmenetelmien erityispiirteistä eri jäsenvaltioissa. Tämän tietämyksen perusteella voidaan toteuttaa asianmukaisia ja tasapainoisia toimia, joilla varmistetaan kalakantojen elpyminen ja hoito sekä turvataan kalastajien ja kalastusalusten omistajien ensisijaiset intressit. Näin ollen on noudatettava hajautettua lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon kalastusalueiden ja eri kalalajien erityispiirteet.

Komission hyvistä aikomuksista huolimatta keskitettyä lähestymistapaa tarvitaan joskus tärkeissä ja arkaluonteisissa tilanteissa, joissa kyse on kalastusalan taloudellisesta ja ympäristöllisestä kestävyydestä. Esimerkki tästä on komission alun perin esittämä ehdotus etelänkummeliturska- ja keisarihummerikantojen elvyttämisestä sekä uusin ehdotus eurooppalaisen ankeriaskannan elvyttämisestä.

Lopuksi haluan todeta, että on keskeisen tärkeää kehittää tieteellisen tutkimuksen ja tekniikan siirtämistä yhteisössä, jotta saadaan vahvistettua ympäristöystävällisemmät kalastussäännöt. Tässä mielessä katson, että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota niiden varojen kanavointiin, jotka saadaan käyttöön yhteisön uudesta tutkimuksen tukemista koskevasta puiteohjelmasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Casaca (PSE). – (PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, minäkin haluan kiittää lämpimästi jäsen Ó Neachtainia. Mietinnössä käsitellään komission tiedonantoa, joka koskee yhteisen kalastuspolitiikan ydintä. Mielestäni meidän on löydettävä ratkaisut edessämme oleviin ongelmiin niin tällä kuin muillakin aloilla myös muita välineitä käyttämällä. Siksi tämänpäiväinen keskustelu on olennaisen tärkeä.

Azorien autonomisella alueella on viime vuosina edistytty merkittävästi etenkin pohjaverkkokalastuksen ja pohjatroolauksen kieltämisessä. Mielestäni Azorien autonomisella alueella ja kaikilla yhteisön vesillä on kuitenkin vielä paljon tehtävää ympäristöystävällisempien kalastusmenetelmien käyttöönotossa.

Tarvitaan ensinnäkin enemmän sellaista paikalla toteutettavaa kalastuksenhoitoa, jossa merellisen elinympäristön perustava käsite asetetaan ensisijaiseksi kalastuspolitiikan täytäntöönpanossa. Toiseksi on esittelijän tavoin keskityttävä ratkaisemaan poisheittoja koskeva ongelma.

Tiedämme, että EU:ssa ja sen ulkopuolella on maita, jotka eivät salli lainkaan saaliin poisheittoa. Mielestäni meidän on ehdottomasti toimittava nopeammin ja seurattava EU:ssa näiden maiden esimerkkiä.

Olennaisen tärkeä on myös kalastusalusten valvontaa ja havaitsemista koskeva satelliittijärjestelmä, sillä alukset eivät vielä läheskään aina noudata sääntöjä. Lopuksi haluankin pyytää komissiota ottamaan huomioon, että järjestelmät on otettava käyttöön mahdollisimman pian ja että niiden tehokas toiminta on varmistettava.

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE). – (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Borg, hyvät kollegat, ympäristöystävällisten kalastusmenetelmien edistäminen osoittaa EU:n olevan täysin tietoinen alan vaikeuksista sekä siitä, että kalavarojen vastuullisen hyödyntämisen varmistamiseksi tarvitaan rakenteellisia toimia.

Pyyntiponnistuksia on rajoitettava kalavarojen heikon tilanteen vuoksi, kalasaalis on optimoitava niin, että vältetään suurten saalismäärien poisheitto kalojen pienen koon vuoksi, ja erityisen herkkiin elinympäristöihin kohdistuvia vaikutuksia on vähennettävä. Nämä ovat yhteisen kalastuspolitiikan tärkeimmät tavoitteet, joita kannatamme.

Käsiteltävänä olevan mietinnön ensisijaiset sitoumukset koskevat sellaisten toimien toteuttamista, joiden tarkoituksena on suojata meren eläviä luonnonvaroja ja säilyttää ne, varmistaa luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen, määritellä tulonmenetyksiä koskevat korvaustoimet sekä tukea tutkimuksen kehittämistä ja innovaatiotoimintaa. Annamme kaiken tukemme mietinnölle, jolla edistetään itse asiassa myös myönteisen sosioekonomisen tilanteen kehittymistä, sillä tavoitteenammehan on tehdä kalastustoiminnasta ympäristöystävällisempää.

Olen vakuuttunut siitä, että kalastusta koskevia teknisiä sääntöjä pystytään noudattamaan asianmukaisesti ainoastaan, jos kalastajat haluavat niitä noudattaa. Siksi on välttämätöntä lujittaa kaikkien niiden tahojen yhteistyötä, yhteisymmärrystä ja osallistumista, jotka osallistuvat tulevien teknisten toimenpiteiden arviointiin, toteuttamiseen ja laatimiseen, sekä edistää hajautettua lähestymistapaa. Tällä tavoin EU voi jälleen kerran tehdä päätöksiä kansalaistensa kanssa eikä heidän puolestaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Kazimierz Chmielewski (PPE-DE). – (PL) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijää mietinnön eteen tehdystä työstä ja mietinnön esittelystä.

Ympäristöystävällisiä kalastusmenetelmiä on yritetty löytää jo kalastuksen alkuajoista saakka. Jo ammoisina aikoina toteutettiin oikeustoimia ja teknisiä toimia, joilla rajoitettiin saalismääriä sekä vältettiin kalavarojen hupeneminen ja biomassan ja sitä kautta ympäristön vahingoittuminen. Vasta 1800-luvun alun erityistilanteessa poistettiin kaikki kalastusrajoitukset. Kyseisen vuosisadan loppupuolella tilanne palautui kuitenkin normaaliksi eli suojelurajoitukset palautettiin. Monitahoiset suojelutoimet, jotka perustuvat tieteelliseen tutkimukseen, otettiin ilmeisesti käyttöön 1900-luvun puolivälissä. Niillä suosittiin niin sanottua optimaalista kalastusta, johon kuului ensisijaisen saaliin iän sääntely. Tämän jälkeen vahvistettiin säännökset pyydettävän kalan sallitusta koosta ja valikoivien pyydysten periaatteista. Toisaalta oli tapana yksinkertaisesti rajoittaa saalismääriä, pyyntiponnistuksia ja pyyntikapasiteettia.

Käsiteltävänämme olevan mietinnön aiheista ansaitsee tulla mainituksi uusi suojeluperiaatteita koskeva lähestymistapa. Toisin kuin tähän mennessä sovelletuissa suojelutoimissa, jotka liittyvät pääasiassa valikoivaan kalastukseen, nyt ehdotetaan saaliiden ei-toivottujen osien suojelemista. Mielestäni tämä on erittäin järkevää ja jopa ylevää, aivan kuin kaloihin sovellettavaa poliittista korrektiutta. Onko siitä kuitenkaan hyötyä ympäristön kannalta? Kokemusten mukaan valikoiva kalastaminen heikentää aina ekosysteemin halutun kalalajin biologista vahvuutta. Hyödyttömämpi kalalaji voi vallata halutumman kalalajin jättämän paikan. Siksi on olennaista suositella molempien kalatyyppien ja niiden välisen suhteen jatkuvaa seurantaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioannis Gklavakis (PPE-DE). – (EL) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijää ja lisätä, että EU:n toteuttamista toimista huolimatta kalakannat ovat jatkuvasti uhattuina. Tähän on kolme pääsyytä: ensinnäkin voimaperäinen kalastaminen, toiseksi kalastusmenetelmät ja kolmanneksi meren pilaantuminen.

Kalatalousvaliokunta hyväksyi tammikuussa mietinnön, jonka tarkoituksena on edistää ympäristöystävällisiä kalastusmenetelmiä ehdottamalla erilaisia teknisiä toimenpiteitä, kuten kalastusalueiden määrittelyä, kalastusaikoja ja pyyntivälineitä.

Me kaikki toivomme ja pyrimme siihen, että meriä hyödynnettäisiin kestävällä tavalla, ja siksi meidän kaikkien on edettävä tähän suuntaan. Minäkin haluan korostaa tässä yhteydessä eräitä seikkoja.

Ensinnäkin toteutettujen toimien on perustuttava riittäviin ja todennettuihin tieteellisiin tutkimuksiin, joissa otetaan huomioon kunkin alueen erityispiirteet.

Toiseksi kalastusjärjestöillä on oltava oikeus osallistua menettelyyn, ilmaista kantansa ja osallistua päätöksentekoon. Kalastajat ymmärtävät toimien merkityksen ja tarpeellisuuden, ja tällä tavoin he voivat edistää toimien tehokasta toteuttamista.

Kolmanneksi ympäristöystävällisemmät kalastusmenetelmät tarkoittavat vähemmän mutta valikoivampaa kalastamista, uusia pyydyksiä ja tulonmenetyksiä. Siksi on tärkeää tarjota riittävästi varoja toimien tukemiseksi.

Neljänneksi on erittäin tärkeää toteuttaa tiukempia toimia merten suojelemiseksi joko maalta tai mereltä peräisin olevalta pilaantumiselta.

Viidenneksi merellä ei ole rajoja. EU:n on löydettävä keino varmistaa, että merten suojelutoimia toteutetaan jäsenvaltioiden lisäksi myös EU:n ulkopuolisissa maissa.

Lopuksi haluan korostaa, että koko maailman pyhänä velvollisuutena on jättää tuleville sukupolville perinnöksi puhtaat meret ja riittävät kalavarat.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, esitän tänä iltana viimeisenä kiitokseni esittelijälle hänen mainiosta mietinnöstään. Yksi lause pisti kuitenkin silmääni eli se, ettei suurimpia sallittuja saalismääriä koskevilla rajoituksilla voida rajoittaa kalakuolleisuutta, koska niillä valvotaan maihinpurkuja mutta ei saaliita ja poisheittoja. Tämä on ollut yhteisen kalastuspolitiikan ongelma jo vuosikymmenten ajan, eivätkä mitkään parannusehdotukset ole toimineet vielä tähän mennessä.

Turskan elvytyssuunnitelmalla ei ole saavutettu sille asetettuja tavoitteita. Kotiseutuni Pohjois-Irlannin kalastajat ovat joutuneet kärsimään Irlanninmeren kalastuskiellosta jo vuosia, emmekä ole saaneet mitään konkreettista näyttöä siitä, että kalastuskiellosta olisi ollut hyötyä. Toimiamme olisi hieman pohdittava.

Unohtakaamme menneet ja aloittakaamme puhtaalta pöydältä. Tulevien kalakantojen suojelu on jokaisen kalastajan edun mukaista, ja kun kerran valvontaa on oltava, myös kalastusalan on osallistuttava päätöksentekoon. Sitä ei voida enää sulkea ulkopuolelle ja syyttää sitten yhteistyöhaluttomuudesta. Alueellinen kuulemisprosessi tarjoaa tähän mahdollisuuden. Ottakaamme kaikki mukaan, kuunnelkaamme kalastusalaa ja toteuttakaamme ennen kaikkea sen erittäin hyvät toimintaehdotukset.

On järjetöntä ajatella, että kalastajat ovat aina väärässä. Tämä ei voi olla lähtökohtanamme tulevaisuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Borg, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, olen täysin samaa mieltä siitä, että loppujen lopuksi meidän on pohdittava laajemmin kalavarojen hupenemisen taustalla olevia syitä. Korostan kuitenkin myös, että tiedonannossamme käsitellään kalastusalaa ja sitä, kuinka kalavaroja voidaan elvyttää, sillä ongelmaa ei pystytä ratkaisemaan tehokkaasti, jollei liikakapasiteettia ja kalastusponnistuksia koskevaa kasvusuuntausta saada käännettyä.

Pohjanmerellä on ehdotettu toteutettavaksi saaliin poisheittoa koskevia kokeiluhankkeita, joiden tavoitteena on lisätä kalastuksen valikoivuutta uusilla teknisillä toimenpiteillä. Haluan kuitenkin korostaa, että poisheiton täysi kieltäminen yhteisön vesillä on helpommin sanottu kuin tehty. Tämän ottivat esiin myös jäsenet Stevenson ja Casaca. Tämä ei ole tapahtunut ongelmitta edes Norjassa, jossa kalastusala on huomattavasti selkeämpi ja yksinkertaisempi. Komissio tarkastelee kuitenkin useita eri keinoja poisheiton vähentämiseksi, kuten totesin alustuspuheenvuorossani.

Jäsen Stevenson otti esille myös sen, että on syytä tutkia muitakin tekijöitä kuin ylikalastusta, kuten merten pilaantumista ja ilmaston lämpenemistä. Myös muut parlamentin jäsenet ottivat tämän esille. Komissio on luonnollisesti valmis tähän ja tekeekin niin. Ongelma on olemassa huvenneita kalavaroja koskevasta ongelmasta riippumatta, ja se on ratkaistava, jos haluamme varmistaa kalastajien pitkän aikavälin edun mukaisen kestävän kalastuksen. Tähän pyrimmekin ehdotettujen uusien teknisten toimenpiteiden muodossa ja tiedonannolla, jota komissiossa laaditaan kestävästä enimmäissaaliista.

Vastaan jäsen Corbeyn esittämään kysymykseen toteamalla, että komissio tarkastelee parhaillaan sertifiointia ja ympäristömerkintöjä kestävän kalastuksen alalla, ja sen on tarkoitus esittää kuluvan vuoden aikana asiasta ympäristömerkintöjä koskeva ehdotus.

Haluan lisäksi kommentoida jäsen Hudghtonin huomautusta siitä, että ympäristöystävälliset kalastusmenetelmät ovat ennen kaikkea kalastajien edun mukaisia. En ole hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että yhteisestä kalastuspolitiikasta olisi luovuttava, sillä mielestäni se on EU:n kestävän kalastuksen kulmakivi ja perusta.

Jäsen Guerreiron huomautuksen johdosta haluan toistaa, että Euroopan kalatalousrahastoa koskevien keskustelujen yhteydessä käsitellään myös sosioekonomisia korvaustoimia, joista tehdään toivon mukaan päätös Eurooppa-neuvoston huhtikuun kokouksessa.

Jäsen Freitas otti esille alusten satelliittiseurantajärjestelmän. Haluan todeta, että komission mielestä satelliittitekniikka tarjoaa erittäin toimivan välineen kalastuskieltoalueilla ja useilla suoja-alueilla luvattomasti kalastavien alusten havaitsemiseen. Komissio kannattaa vahvasti kaukovalvontatekniikoiden käyttöä, niin että suurinta osaa EU:n kalastuslaivastosta voidaan valvoa. Komissio myöntää tukea satelliittiseurantajärjestelmien hankinta- ja asennuskustannusten kattamiseen, ja viime vuosina suurin maksettu summa on ollut noin 2 250 euroa kutakin sinistä laatikkoa kohti. Komissio kannustaa samalla käyttämään alusten suojelujärjestelmiä, joiden ansiosta satelliittiseurantajärjestelmiä käyttävät alukset voidaan havaita satelliittikuvasta.

Olen samaa mieltä jäsenten Braghetton, Gklavakisin ja Nicholsonin kanssa siitä, että kalastusala eli eri sidosryhmät ja tuotannonala on otettava mukaan kalastuksenhoitoon ja toteuttamaan niitä eri toimia, joita tarvitaan kestävään kalastukseen saavuttamiseksi ja sen ylläpitämiseksi. Yhdyn myös toteamukseen tarpeesta perustaa neuvot tieteellisiin arvioihin.

Haluan kiittää myös jäseniä Attwooll, Sinnott, Chmielewski ja Casaca heidän näkemyksistään ja erittäin pätevistä kommenteista ja huomautuksista.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna klo 11.30.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö