Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 15. marts 2006 - Strasbourg EUT-udgave

12. Euro-middelhavspolitik/Forberedelse af det næste møde i Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet (forhandling)
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelser fra Rådet og Kommissionen om Euro-middelhavspolitik og forberedelse af det næste møde i Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, formand for Rådet. - (DE) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer, i forbindelse med den korte debat om Mellemøsten, som vi havde i dag i aktuel anledning, kom vi med rette også ind på Euro-Middelhavs-samarbejdet. Dette samarbejde er meget vigtigt i forbindelse med problematikken i Mellemøsten, men også i andre sammenhænge. Jeg vil ikke her gentage, hvad jeg allerede har sagt i dag på Rådets vegne om begivenhederne i Mellemøsten. I mellemtiden er formandskabet også kommet med en erklæring om det. Jeg vil nu tale om selve Euro-Middelhavs-processen.

Det østrigske formandskab følger efter topmødet i Barcelona i november sidste år på 10-årsdagen for det første topmøde i Barcelona, hvor der blev vedtaget en femårsplan for partnerskabet med hensyn til politiske og økonomiske reformer samt et adfærdskodeks til bekæmpelse af terrorisme. Jeg tror, at disse dokumenter og aftaler er af allerstørste betydning.

Desuden har vi også aftalt med vores partnere i Middelhavsområdet, at vi vil øge investeringerne i uddannelse og i fællesskab tage fat på alle aspekter af den legale og illegale indvandring. Det er et andet meget vigtigt emne.

Det er nu op til det østrigske formandskab at arbejde for at få gennemført alle disse projekter. Det gør vi gerne og med stor overbevisning. Jeg vil også meddele her, at der den 24. marts vil finde et møde sted i Marrakesh mellem ministrene med ansvar for handel samt den 25. og 26. juni et møde mellem Euromed-finansministrene.

Vi vil specielt også støtte Kommissionen i dens fokus på medierne, fordi vi er overbevist om, at netop medierne spiller en vigtig rolle for den mellemfolkelige forståelse. I denne forbindelse vil vi afholde det længe planlagte Euromed-seminar om fremmedfjendtlighed og racisme i medierne under det østrigske formandskab i maj.

Spørgsmålet om karikaturtegningerne, som jeg også tidligere har haft lejlighed til at tale til Dem om, har optaget Rådet meget intenst i de seneste uger, også på det uformelle udenrigsministermøde i Salzburg. Det har De hørt fra formanden, den østrigske udenrigsminister. Netop dette problem har gjort det klart, at vi målrettet må søge en fremtidsorienteret dialog mellem EU og den islamiske verden og muslimske menigheder i Europa. Her er netop Euro-Middelhavs-samarbejdet et vigtigt og idéelt forum for dialogen med landene omkring Middelhavet. Jeg mener, at denne dialog er vigtig på alle niveauer, særligt også den direkte kontakt mellem unge, og jeg tror, at Euro-Middelhavs-samarbejdet kan og skal spille en meget vigtig rolle. Sidste år oprettedes til dette formål Anna Lindh Foundation for dialog mellem kulturerne. Denne fond spiller netop nu en vigtig rolle.

I konklusionerne fra udenrigsministrenes rådsmøde den 27. februar 2006 nævnte man udtrykkeligt Barcelona-processen og Anna Lindh Foundation samt andre multilaterale organisationer, som spiller en rolle i dette område. Det er vi meget glade for.

Nu er det vigtigt, at vi anvender alle til rådighed stående instrumenter i Euro-Middelhavs-samarbejdet og bruger dem til at overvinde spændinger, som det er sket for nylig. Allerede den 22. februar fandt der et møde sted mellem de ledende Euromed-tjenestemænd, som gav mulighed for en meget åben udveksling af tanker om hændelserne og gav alle deltagerne lejlighed til at foreslå konkrete foranstaltninger.

Principielt er der enighed om, at de nødvendige strukturer til at håndtere dette problem er til stede. Jeg tror ikke, at vi skal skabe nye strukturer. Nu skal vi bruge alle fornuftige muligheder for dialog for at videreføre de årelange bestræbelser for en tilnærmelse mellem folkene på de to sider af Middelhavet.

Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-partnerskabet forener repræsentanterne for folkene på begge sider af Middelhavet. I denne situation forventer vi, at de kommer med et særligt vigtigt bidrag til at berolige situationen og forbedre forståelsen.

Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-partnerskabet har givet Barcelona-processen en hårdt tiltrængt ny dimension og især øget dens legitimitet. Allerede i forbindelse med forberedelsen af topmødet i Barcelona i november 2005 blev der nedsat relevante arbejdsudvalg.

Den Parlamentariske Forsamlings politiske komité debatterede på sit møde den 6. i denne måned problemet med karikaturtegningerne udførligt i en saglig atmosfære og pegede ligeledes på, at det er nødvendigt at styrke dialogen. Jeg er overbevist om, at også plenarforsamlingen den 26. og 27. marts vil kunne give et passende svar på de spørgsmål, der er kommet op. Det østrigske formandskab følger og støtter de mangfoldige initaitiver, der bliver taget i denne henseende.

Netop i dag har det øverste organ på tjenestemandsniveau i Barcelona-processen, Euromed-udvalget, på sit møde ændret titlen på et seminar, der skal afholdes i Wien, efter ønske fra middelhavspartnerne for at tage højde for deres ønske om at respektere religiøse følelser.

Jeg er overbevist om, at kommunikationen mellem de traditionelle Euromed-organer og Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-partnerskabet kan forbedres yderligere. Jeg håber, at vi under det østrigske formandskab med lidt fantasi kan opnå yderligere fremskridt i dette spørgsmål til gavn for alle Euromed-organer og partnerskabet generelt.

Desuden kunne der netop på den aktuelle baggrund iværksættes et styrket samarbejde f.eks. med OSCE eller med civilisationernes alliance, der som bekendt er et spansk-tyrkisk initiativ under FN. Østrig ønsker fortsat at engagere sig i denne bredt formulerede kontekst og har allerede indbudt til det tredje møde i alliancens High Level Group i Wien i slutningen af maj.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand, vi drøfter i dag Barcelona-processen og forberedelserne til det næste møde i Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet.

Lad mig blot sige et par ord om de seneste begivenheder i de palæstinensiske områder, da tiden var knap under indlæggene om Gymnich, og da der kun var to kommissærer til stede. Jeg overlod min taletid til kommissær Rehn under drøftelserne om det vestlige Balkan, og jeg vil gerne her sige et par ord om begivenheder i går. Det er ikke blot aktuelt, men også centralt for Euro-Middelhavs-samarbejdet, for vores fælles målsætning om en region præget af fred, stabilitet, velstand og muligheder. Jeg kan ikke se, at gårsdagens handlinger på nogen måde har bidraget til opfyldelsen af denne målsætning.

Det israelske angreb på fængslet i Jericho og den israelske behandling af fangevogtere og indsatte i fuld offentlighed er uacceptabel og bør fordømmes. Jeg tager også afstand fra volden, kidnapningerne og angrebene på Kommissionens og medlemsstaternes kontorer i Gaza og på Vestbredden.

Det palæstinensiske folk er de første ofre for sammenbruddet af lov og orden. I den nuværende situation, hvor der er vigtige politiske tidsfrister forude, både i Israel og i de palæstinensiske områder, er det mere vigtigt end nogensinde, at begge parter udviser tilbageholdenhed og ansvar. Angreb som dem, der fandt sted i går, og provokerende udtalelser forbedrer ikke mulighederne, og Den Palæstinensiske Myndighed bliver nødt til at stoppe volden og usikkerheden. I går aftes førte jeg, som De, hr. formand, sikkert også gjorde, en god samtale med præsident Abbas, før han tog tilbage for at gribe ind over for den stigende vold og konfrontation. Han har et af de vanskeligste job i verden lige nu, som ikke blev lettere efter begivenheder i går. Hans evne til at sammensætte en ny palæstinensisk regering vil influere på mulighederne for fred i Mellemøsten og vil også få følger for os alle.

Det palæstinensiske folk kan stole på EU som samarbejdspartner. EU er den bidragsyder, der har gjort mest for at hjælpe dem. Jeg meddelte på ny præsident Abbas, at vi ønsker at fortsætte vores støtte til en bedre fremtid med fred og velstand, men at vi står fast på vores principper og lader døren stå åben for positive udviklinger. Al fremtidig bistand til en ny palæstinensisk regering vil blive vurderet på baggrund af dens holdning til centrale principper om ikke-vold, anerkendelse af Israel og opfyldelse af eksisterende aftaler, herunder køreplanen. De personer, som præsident Abbas forhandler med, skal vide og forstå, at deres beslutninger på disse områder vil få alvorlige følger.

Jeg vil nu gerne sige et par ord om Euro-Middelhavs-samarbejdet. Der blev opnået vigtige resultater for fremtiden på topmødet i Barcelona i november sidste år. Det femårige arbejdsprogram, som partnerne vedtog under topmødet, og adfærdskodeksen vedrørende bekæmpelse af terrorisme er en meget ambitiøs dagsorden, der vil gøre partnerskabet mere håndgribeligt, mere politisk relevant og mere operationelt.

Som opfølgning på topmødet skal vi nu sikre, at alle partnere bidrager konstruktivt og effektivt til at opfylde de fælles vedtagne målsætninger om politiske og økonomiske reformer, vækst og jobskabelse, menneskerettigheder og ligestilling, uddannelse og forvaltning af migrationsstrømme og bekæmpelsen af terrorisme.

Kommissionen har allerede iværksat tiltag vedrørende gennemførelsen af det femårige program. Der er blevet taget initiativer i samarbejde med det nuværende og det kommende formandskab såvel som med Middelhavspartnerne med henblik på at sikre, at disse fælles bestræbelser bliver en succes. Vi har afsat tilstrækkelige midler til bistand og støtte gennem Meda og det fremtidige europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument, herunder en vigtig ordning til fremme af god forvaltningspraksis, den såkaldte "ordning til fremme af god forvaltningspraksis".

Der vil i år blive iværksat en række nye og innovative aktiviteter. Forberedelserne til det første Euro-Middelhavs-ministermøde om ligestilling, der vil blive afholdt ved årets udgang, er godt undervejs.

Under to konferencer, en i Maghreb og en i Mashreq, vil regeringer og repræsentanter for det civile samfund få lejlighed til at se nærmere på ligestillingens betydning for den økonomiske og sociale udvikling og til at foreslå praktiske foranstaltninger til at forbedre kvindernes adgang til beskæftigelse og deltagelse i det offentlige liv.

På topmødet i Barcelona understregede Euro-Med-partnerne, at migration, social integration, retfærdighed og sikkerhed var vigtige spørgsmål af fælles interesse for partnerskabet, der bør tackles på overordnet og velafvejet vis. Arbejdet med at forberede et ministermøde, hvor man skal tage fat på en række spørgsmål lige fra ulovlig migration til menneskehandel og menneskesmugling, er blevet indledt.

Dette regionale initiativ suppleres af vores bilaterale programmer, der sigter på en styrkelse af de institutionelle kapaciteter, forvaltning af den lovlige indvandring, forbedring af grænsekontrollen, bekæmpelse af ulovlig indvandring og menneskehandel.

Hr. Winkler har allerede nævnt ministermødet om handel, hvor kommissær Mandelson vil deltage, og som vil bringe os nærmere målsætningen om et europæisk frihandelsområde.

Vi håber også, at der vil ske lignende fremskridt med hensyn til syd-syd-handelen i forbindelse med Agadir-processen. Den såkaldte "karikaturkrise" har understreget faren ved at lade fordomme, forkerte oplysninger og misforståelser råde. Vi beklager, at disse karikaturer har såret muslimer i hele verden, men vi fordømmer også stærkt alle voldshandlinger og trusler mod enkeltpersoner og EU's og andre landes ejendom. Det er vigtigt at understøtte den interkulturelle dialog på alle niveauer. Det glæder mig, at denne dialog blev stærkt anbefalet i Salzburg. Vi er overbevist om, at dette kan ske inden for rammerne af Barcelona-processen, og at arkitekturen allerede er til stede. Der er f.eks. Anna Lindhs fonden og 35 andre strukturer i et samlet netværk.

Vi må skabe kontakt til civilsamfundet og medierne, og jeg glæder mig over alle de medieseminarer, som det østrigske formandskab er ved at planlægge.

I denne forbindelse glæder jeg mig meget over initiativet vedrørende udveksling af synspunkter om dette emne under den kommende Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet. Jeg agter at tage videre herfra til det arabiske topmøde i Khartoum, da det er yderst vigtigt, at vi nu benytter enhver lejlighed til at tale seriøst med vores arabiske venner og kolleger.

I denne kritiske fase må vi præcisere vores budskab om, at der kun kan skabes en dybere forståelse og respekt gennem en effektiv og fredelig meningsudveksling, hvor ytringsfriheden respekteres fuldt ud. Dette er i realiteten det centrale aspekt i Barcelona-processen. Vi ønsker derfor at støtte fremskridt. Vi ønsker i fællesskab at opfylde målsætningerne om sikkerhed, stabilitet og velstand.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Edward McMillan-Scott, for PPE-DE-Gruppen. - (EN) Hr. formand, det glæder mig meget at se, at De har forsædet under indledningen af denne debat om Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet, som De gør en stor indsats for at højne og forbedre. Der er mange venstreorienterede kolleger her i Parlamentet, pionererne af Euro-Middelhavs-politikken, hvorimod der ikke er så mange centrum/højre-parlamentsmedlemmer med hr. Busuttil, hr. Kasoulides og fru Saïfi som fremtrædende undtagelser, men der kan komme flere til.

Som nævnt tidligere i dag havde Veronique De Keyser og jeg den ære at møde den palæstinensiske præsident i går aftes. Vi beklager dybt de omstændigheder, der tvang ham til at vende hjem. Jeg synes, at det er ironisk og tragisk, at de to lande, der taler mest om at fremme demokratiet i Mellemøsten - Det Forenede Kongerige og USA - var de selv samme lande, der forlod deres poster i Jericho i går. Begge landes regeringer skulle have styrket deres garnisoner i stedet for at trække dem tilbage.

Det vil være passende, hvis navnlig Rådet under Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet underretter om, hvem der havde ansvaret for beslutningerne, hvem der tog dem, hvornår og baggrunden herfor. Jeg håber, at det er muligt at få en udtalelse fra Rådet under dette møde med bistand fra Kommissionen.

Euromeds arbejde er hovedsageligt baseret på dets udvalg. Vi er meget taknemmelig over det arbejde, der finder sted her, og for den mulighed, som Palæstina og Israel har for at arbejde sammen inden for rammerne af denne forsamling, hvilket ikke er muligt nogen andre steder i verden. Det er et usædvanligt møde, der finder sted kort før det israelske valg og efter valget i Palæstina den 25. januar. Det er muligt, at der ikke er nogen repræsentanter til stede fra de to lande, men det betyder ikke, at vi vil glemme dem. Vi er særdeles optaget af deres situation. Jeg mener, at dette møde, der markerer afslutningen af Europa-Parlamentets formandskab for forsamlingen, vil være en vældig fin lejlighed for Kommissionen, Rådet og Parlamentet til at understrege vores tilsagn om at tilføre samarbejdets parlamentariske dimension reelt indhold.

Jeg håber, at det arbejde, jeg udfører i mit underudvalg, vil give Europa-Parlamentet mulighed for at blive det operationelle og organisatoriske centrum for Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet fremover. Dette er min hensigt.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Pasqualina Napoletano, for PSE-Gruppen. - (IT) Fru kommissær, hr. minister, hr. formand, kære kolleger, de dramatiske begivenheder i Palæstina lige nu tvinger os til at give vores holdning til kende, og sådan som De sagde, fru kommissær, er de centrale for Euro-Middelhavs-partnerskabet.

Jeg vil gerne sige til de israelske myndigheder, at uanset hvor vigtig en valgkampagne er, må den ikke vende op og ned på de eksisterende lovgivningsrammer. En af disse rammer - og den vigtigste af dem - er præsident Abu Mazen, som led skade og blev frataget sine beføjelser som følge af det uansvarlige angreb på fængslet i Jerico og tilfangetagelsen af fanger, hvis fængsling hørte under Den Palæstinensiske Myndigheds kompetence. Jeg ville desuden gerne høre Rådets vurdering af den måde, de britiske og amerikanske styrker i området opfører sig på.

Vi giver præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed, som skulle have været til stede her i dag, hele vores politiske og moralske støtte. Vi er bevidste om hans meget vanskelige position, ikke mindst efter resultatet af det lovgivende valg i Palæstina. Sådan som De sagde, fru kommissær, skal Europa minde de israelske myndigheder om, at de skal respektere lovgivningen og deres legitime dialogpartnere, hvilket vi også forlanger af Hamas. At bryde loven ville være ensbetydende med at lukke op for gengældelser og vold, som vi allerede ser nu, og som vi er nødt til at forsøge at dæmme op for. I den forbindelse er vi lettede over nyheden om gidslernes frigivelse.

Hvad angår Iran-krisen, som er et andet smerteligt kapitel, satte jeg pris på hr. Straws udtalelser, som jeg håber, at han holder fuldstændigt fast ved. Han bekræftede, at der ikke er nogen militær løsning, og han gav klart udtryk for en holdning, som hele Europa burde indtage, og som De Europæiske Socialdemokraters Gruppe er helt enig i, da det også er vores holdning. Andre løsninger end en forhandlingsløsning ville føre til den katastrofale situation, vi allerede har set i Irak.

Dette gør os ikke svagere, men åbner tværtimod mulighed for en tæt dialog og beroliger det iranske og syriske folk, som føler sig truet. Vi skal mindske spændingerne og undgå, at der opstår unaturlige alliancer, hvor man går sammen for at bekæmpe Vesten. Det internationale samfund skal fortsat stå sammen om at lægge pres på Iran, så landet overholder de forpligtelser, det har indgået med undertegnelsen af traktaten om ikkespredning, med henblik på en nedrustning i Mellemøsten og i hele Middelhavsområdet.

Man må håbe, at Europa i denne yderst vanskelige overgang er i stand til at tale med én stemme på en selvstændig og effektiv måde, og at det næste møde i den Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet bliver en glimrende lejlighed til at tage disse spørgsmål op.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Flautre, for Verts/ALE-Gruppen. - (FR) Hr. formand, også jeg ønsker at fordømme det angreb, de israelske styrker i går rettede mod fængslet i Jeriko. Sådanne aktioner kan kun opmuntre til en radikalisering af Hamas' politik og således komplicere de allerede meget anstrengte forbindelser i regionen.

I lyset af krænkelserne af folkeretten og menneskerettighederne og de demokratiske udfordringer i regionen må man beklage, at erklæringerne og forpligtelserne fra topmødet i Barcelona ikke blev ledsaget af mere omfattende og konkrete tilsagn om fremme af menneskerettighederne og demokratiet.

Ytringsfriheden er en universel rettighed, som både er livsnødvendig og afgørende for enhver demokratisk udvikling, og Unionen bør derfor gøre alt for at forsvare og fremme den.

Det drejer sig ikke kun om følgerne af karikaturtegningernes offentliggørelse. I Algeriet bliver personer, der kritiserer præsidenten sagsøgt for ærekrænkelse og idømt fængselsstraffe eller bøder. Det er tilfældet for Ali Dilem, Bachir El Arabi, korrespondent for Sud-Ouest d'Alger, og Hakim Laâlam, lederskribent på dagbladet Le Soir d'Algérie.

Mohamed Benchicou, direktør for dagbladet Le Matin, har siddet fængslet i El-Harrach-fængslet siden den 14. juli 2004. Selv om hans helbredssituation til stadighed forringes, nægter myndighederne at behandle ham. Der er blevet afsagt dom i eller indledt undersøgelser i knap 50 sagsanlæg mod ham for krænkelser af presseloven. Der er tale om en samvittighedsfange og ikke en almenretlig fange, som det hævdes fra visse sider.

I Tunesien, hvis delegation snart skal varetage formandskabet for Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-partnerskabet, har hr. Abbou, advokat og menneskerettighedsforsvarer, siddet fængslet i over et år efter offentliggørelsen af to kritiske artikler. Han har allerede syet sin mund til for at demonstrere sin modstand mod fængslingen og de betingelser, han bliver tilbageholdt under. Han overvejer nu at indlede en sultestrejke.

I Marokko er Aboubakr Jamai og Fahd Iraki fra ugeavisen L'Hebdomadaire blevet dømt til at betale, hvad der svarer til 143 års marokkansk mindsteløn. Udgaven fra den 2. februar 2006 af det spanske dagblad El Mundo blev forbudt på grund af en artikel skrevet af Ali Lmrabet. Journalisterne på ugebladet Tel Quel er også blevet dømt for ærekrænkelse.

Jeg vil til slut fremsætte en appel om, at vi følger opfordringen fra modtageren af Sakharov-prisen i 2005, Reportere Uden Grænser, og i højere grad inddrager spørgsmålet om menneskerettighederne og demokratiet i drøftelserne i Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-partnerskabet.

 
  
MPphoto
 
 

  Luisa Morgantini, for GUE/NGL-Gruppen. - (IT) Hr. formand, kære kolleger, "til helvede med jer og jeres penge" - det var, hvad en mand ved navn Ayman sagde til mig ved Karni crossing checkpoint i Gaza, og det var ikke, fordi han i virkeligheden ikke ønskede vores penge og var glad for dem, men for at sige, at "nu er det nok, vi har brug for frihed og værdighed og ikke bare for humanitær støtte." Samtidig kan vi ikke selv have samvittigheden i orden, bare fordi vi bliver ved med at hjælpe, for vi skal netop blive ved med at hjælpe palæstinenserne.

Aktionen i går var - ligesom mange andre - ulovlig, kynisk og umenneskelig. Den var ulovlig, fordi den var ulovlig, men den var også kynisk, fordi den skete med henblik på valget. Det var i virkeligheden et udtryk for hævn og brutal kolonialisme. Efter min mening er det på tide, at Israel forstår, at selve dets eksistens og dets kærlighed til demokratiet er afhængig af respekten for andre folkeslag. Det gør Israel dog ikke. Vi kan så afgjort ikke lukke øjnene for dette, og det gør vi heller ikke.

Kommissionen og Rådet sagde dette meget tydeligt her i formiddags. Den Parlamentariske Forsamling er yderst vigtig, men vi skal tage et spørgsmål op, nemlig de palæstinensiske repræsentanters deltagelse i Den Parlamentariske Forsamling. Vi skal så afgjort acceptere tilstedeværelsen af den person, som Det Palæstinensiske Lovgivende Råd peger på.

Det er en skam, at dette sker dagen før det israelske valg, for det betyder, at en vigtig del af forsamlingen ikke vil være til stede. Vi skal dog sørge for, at forsamlingen kommer til at fungere og arbejde, ikke mindst fordi den konstant vil skulle drøfte og beskæftige sig med Israel- og Palæstina-spørgsmålet, hvis ikke vi løser det palæstinensiske spørgsmål. Vi vil heller ikke kunne tage det emne op, som kommissæren og Rådet gjorde meget klart rede for, nemlig hvordan vi får et Middelhavsområde, som virkelig samarbejder.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Marie Coûteaux, for IND/DEM-Gruppen. - (FR) Hr. formand, jeg vil benytte mig af denne forhandling til at lykønske Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-partnerskabet med den pressemeddelelse, den offentliggjorde vedrørende de berømte karikaturtegninger. Muhammeds ansigt kan betegnes som et punkt, der forener islam, som i øvrigt er mere skrøbelig, forskelligartet og splittet, end man tror. At sigte mod dette ansigt var det samme som at sigte mod hjertet. Det var ikke til at vide, ligesom det ikke var til at vide, at det man gjorde, ville få sådanne konsekvenser og optrappe civilisationskonflikten. Det står ikke helt klart, hvis interesser det tjener, hvem der har interesse i at skærpe konflikterne. Jeg vil gerne stille dette spørgsmål. Det er helt sikkert ikke os, europæerne, og helt sikkert ikke Frankrig, som er den største stat, der grænser ned til Middelhavet, og hvis indflydelse afhænger af en nøje afvejning af landets politik i forhold til den resterende del af Europa og dets politik i forhold til Middelhavslandene, Afrika og flere andre.

Men denne konstatering er dog også ledsaget af en dobbelt bekymring. For det første er Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-partnerskabet og Euromed stadig alt for små og skrøbelige fartøjer på et stort, uroligt hav, eftersom de ikke råder over tilstrækkelige midler, og fordi deres intellektuelle grundlag synes viklet ind i en meget europæisk selvcentreret opfattelse af demokratiet og menneskerettighederne - som vi netop har set endnu et eksempel på - som ikke blot har kolonialistiske reminiscenser, men også - som vi også så det i Barcelona i december - forhindrer os i at behandle det vigtigste, nemlig det økonomiske, finansielle og handelsmæssige samarbejde og forvaltningen af tilstrømningen af indvandrere. I øvrigt mener jeg i modsætning til Kommissionen, at vi bør tale om samarbejde snarere end om en frihandelszone, som forekommer mig at være en meget risikabel betegnelse.

Min anden bekymring er, at spørgsmålet om civilisationer er indlysende og velkendt. Vi har kendt det siden Charles Martel og har ikke ventet på de amerikanske tænkere for at tage det op. Man skal være lullet ind i en naiv illusion om international forsoning og forståelse for pludselig at blive overrasket over, at de forskellige civilisationer ikke er gensidigt udskiftelige, og at menneskene i særdeleshed ikke er det, og at deres indbyrdes sameksistens ikke er givet på forhånd. Denne form for selvfølgeligheder à la Huntington har selvsagt til formål at formidle et andet budskab, nemlig at vi alle befinder os i samme båd, nemlig "Vesten" - med utallige anførselstegn - hvis hovedstad nødvendigvis må være Washington, og at europæerne blot bør følge USA i dets krigsmæssige vildfarelser. Dette tema om Vesten er som bekendt et ideologisk bedrag. Det er netop fordi, civilisationerne støder sammen i en uendelighed, at vi har brug for en politik, at vi har brug for politik og for viljen til at leve sammen, kort sagt for institutioner som Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-partnerskabet og Euromed, der opstiller en ramme herfor. Lad os begynde med at styrke dem, for de forekommer mig svagere og svagere, efterhånden som de år efter år bliver stadig mere nødvendige.

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). - (MT) Det er en skam, at ikke så snart har vi gjort fremskridt i Barcelona-processen, før der sker noget i Mellemøsten, som sætter hele den udvikling, vi kunne have opnået, tilbage. Men jeg vil gerne blive ved med at fokusere på vores emne, og jeg vil gerne tale som medlem af det økonomiske udvalg under Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet. Jeg vil ønske, at både Kommissionen og Rådet vil analysere en undersøgelse fra University of Manchester med titlen "Sustainable Impact Assessment Study of the Euromed Free-Trade Area". Vi begyndte at diskutere denne undersøgelse i det økonomiske udvalg under Forsamlingen, og den viser et bekymrende billede af virkningerne af EU's politik med at oprette et frihandelsområde i Middelhavsområdet. Den forudsiger en ret negativ indvirkning på vores partnerlande i Middelhavsområdet, som formodes at få gavn og ikke lide skade som følge af Barcelona-processen. Blandt de negative virkninger nævnes muligheden for, at disse lande kan rammes af stigende arbejdsløshed, faldende lønninger samt alvorlige konsekvenser for ressourcer som vand og biodiversitet og andre miljøpåvirkninger. Det siges naturligvis ikke i rapporten, at vi skal bremse eller helt opgive planen om at indføre et frihandelsområde, men man siger, at vi skal tage disse negative virkninger alvorligt, og at vi skal træffe forebyggende foranstaltninger nu, før det er for sent. Derfor vil jeg bede både Kommissionen og Rådet meddele os deres holdning til denne undersøgelse, og hvilke foranstaltninger de agter at træffe for at imødegå eventuelle negative virkninger, som kan forårsages af oprettelsen af et frihandelsområde i Middelhavsområdet. Der er f.eks. utvivlsomt behov for, at EU's politik over for disse lande skal rumme en modvægt til handelsaspektet i form af et mere intensivt samarbejde inden for den finansielle, sociale og arbejdsmarkedsmæssige og uddannelsesmæssige sektor samt inden for miljøsektoren. Jeg vil slutte med at bede både Kommissionen og Rådet deltage mere aktivt i Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet og ligeledes svare på spørgsmålene fra Parlamentets medlemmer.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Carnero González (PSE) . - (ES) Hr. formand, lad mig starte med at takke for Deres tilstedeværelse her og dernæst især lykønske Dem med den forstandige måde, De har ledet arbejdet i Den Parlamentariske Forsamling for EU-Middelhavssamarbejdet på i de 12 måneder, som Europa-Parlamentet har stået i spidsen for arbejdet i forsamlingen.

Vi skal kunne indrømme, hvad vi gør godt, og hvad vi gør dårligt. I dette tilfælde må vi indrømme, at vi gør det godt. Euro-Middelhavs-processen har været en succes, og det samme gælder topmødet i Barcelona i november sidste år. Vi står over for en levende proces, der udvikler sig.

Lad os stille os selv det spørgsmål, hvordan det ville have set ud, hvis vi ikke havde haft Euro-Middelhavs-processen, f.eks. i lyset af de begivenheder, vi har set i forbindelse med krisen på grund af Muhammed-tegningerne eller det, der skete i går i Jeriko. Vi ville have haft et kæmpe problem: Hvordan skulle vi indlede en dialog, hvordan skulle vi finde veje til at løse problemerne i fællesskab.

Handlingsplanen, der blev vedtaget i Barcelona, indeholder nogle meget vigtige punkter, hvoraf nogle allerede er blevet nævnt. Jeg vil gerne nævne noget, der forekommer mig vigtigt, nemlig at vi skal sige ja til frihandelsområdet, men med social og økonomisk samhørighed. Det ved vi meget om i Spanien, og det er helt centralt, hvis dette første mål skal blive en succes.

Et andet emne, der blev drøftet, var adfærdskodeksen mod terrorisme. På dette område ville en adfærdskodeks have været utænkelig for blot et par år siden. I dag har vi en kodeks.

Desuden tog Barcelona-topmødet det fælles spansk-tyrkiske initiativ om en alliance af civilisationer til sig. Det betyder ikke, at vi skal acceptere kulturel relativisme, men derimod at føre kulturerne i samme retning: forsvar af demokratiet, frihed, menneskerettigheder og ligestilling af mennesker.

I denne kontekst har vi i Den Parlamentariske Forsamling for EU-Middelhavssamarbejdet et særdeles vigtigt sted for politisk dialog. Med hensyn til mødet den 26. og 27. har vi efter min mening brug for fire ting, nemlig at smidiggøre beslutningsprocessen, at koncentrere forhandlingerne omkring ordførerne for udvalgene, at opnå, at Kommissionen er til stede og deltager, som formand Borrell anmodede om her til morgen ved indledningen af vores møde, og som omstændighederne kræver, og endelig at involvere civilsamfundet.

Så vil vi være på rette vej.

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein Mintz (Verts/ALE). - (ES) Hr. formand, med mit lille minut vil jeg gerne stille et meget konkret forslag.

Jeg er naturligvis helt enig i de tilkendegivelser, der allerede er kommet til udtryk om begivenhederne i Jeriko.

Fra et politisk synspunkt skal vi i forbindelse med denne voldsspiral og efter konflikten med Muhammed-tegningerne mere end nogensinde før forsøge at fremme den fredelige sameksistens i Middelhavsområdet.

Inden for rammerne af det udvalg under Den Parlamentariske Forsamling for EU-Middelhavssamarbejdet, der har ansvaret for kulturelle anliggender, har vi foreslået, at der oprettes en komité for kulturel kontakt, der skal sammensættes af lærde, respekterede og dialogsøgende personer, så vi kan komme med et svar på de kulturelle og religiøse konflikter, for at mægle, afklare og fjerne den kulturelle og religiøse spænding, der findes mellem Middelhavets to bredder.

Anna Lindh-fonden, der har sæde i Alexandria, kunne udmærket påtage sig at organisere denne vismandskomité, som kunne optræde præventivt i forbindelse med lignende konflikter for at få afklaret enhver tvivl om, hvad der virkelig er foregået.

Jeg tror derfor, at vi med forsamlingen den 26. kan tage et lille skridt frem mod den tolerance, vi ønsker i Middelhavsområdet.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE-DE). - (FR) Hr. formand, hr. minister, fru kommissær, vi må desværre konstatere, at Barcelona-topmødets resultat ikke står mål med de forventninger, vi havde på grund af de store udfordringer, vi står over for. Vi bør fremover udvise større viljestyrke, så vi opnår resultater.

I betragtning af de seneste begivenheder må Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-partnerskabet anses for det ideelle sted at styrke vores partnerskab baseret på dialog, udveksling og gensidig forståelse. Den Parlamentariske Forsamlings arbejde bør mere en nogensinde før styrkes og understøttes. At skabe fred og sikkerhed er mål, som mere end nogensinde bør stå i centrum for vores beslutninger og ledsages af konkrete foranstaltninger.

Det haster på grund af den vanskelige lokale situation og en stadig mere usikker regional kontekst. Jeg mener i dag, at EU har et stort ansvar, og jeg udtaler mig her som formand for forsamlingens politiske udvalg, idet jeg sammen med en palæstinensisk næstformand og en israelsk næstformand ønsker at centrere vores arbejde om at løse konflikten i Mellemøsten. EU bør således tale med én stemme og fordømme perversiteten i handlinger, der genoptrapper volden og underminerer en allerede skrøbelig fredsproces.

Det er beklageligt, at den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas ikke fik lejlighed til at tale til Parlamentet på grund af begivenhederne i Jeriko, og jeg vil her give udtryk for min foruroligelse over situationen.

Fru kommissær, vi har lyttet til Dem. Vi tager Deres overbevisning og ønsker til efterretning. Vi er i Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-partnerskabet og sammen med hr. Borrell fast besluttet på at nå videre. Jeg mener, det er på tide, vi ophører med at skuffe befolkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique De Keyser (PSE). - (FR) Hr. formand, fru kommissær, begivenhederne i Jeriko, som har forhindret os i at mødes med Mahmoud Abba, er ikke tilfældige hændelser. De har en politisk betydning. De er først og fremmest møntet på Mahmoud Abbas, for han var næppe ude af landet, før de israelske styrker satte angrebet ind mod fængslet.

Men han er ikke den eneste. Man har ikke sagt, at Ahmed Saadate var medlem af det nyvalgte Palæstinensiske Lovgivende Råd. Man har ikke sagt, og man har ikke understreget, at Hamas, der havde taget nogle tøvende skridt i retning af en anerkendelse af den israelske stat inden for grænserne fra 1967, efter de ydmygende billeder af disse halvnøgne, bundne fanger med bind for øjnene, ikke kan gå længere i retning af en anerkendelse af Israel.

Ydmygelsen gælder også os europæere. Vi ventede Mahmoud Abbas, men han kom ikke. Det er hele vores Palæstina-politik, der står på spil. Og i dag, hvor vores kontorer er blevet ødelagt og flere af vores statsborgere kidnappet, siger flere medlemmer af Europa-Parlamentet, at vi, de største giverlande, ikke bør fortsætte med at finansiere Palæstina! De utaknemmelige skarn! Det er følgerne af begivenhederne i Jeriko.

Jeg ønsker at sige til de kolleger, der tøver med at støtte Palæstina, at der i dag ikke findes en palæstinenser, der ikke ville bytte de penge, vi giver til Palæstina, mod en klar politisk tilkendegivelse fra EU's side om de aktuelle begivenheder. For kan vi tie nu, hvor Israel har valgt en unilateral og sikkerhedsorienteret løsning, som ikke har noget med køreplanen at gøre. Olmert-planen er unilateral ligesom tilbagetrækningen fra Gaza - der i øvrigt er blevet rost meget - såvel som annekteringen af Jordanfloden og beslaglæggelsen af Østjerusalem. Det er realiteterne i Palæstina: en uendelig besættelse, en mur fordømt af domstolen i Haag, men stadig ikke fjernet. Og alle de penge, vi giver til Palæstina for at hjælpe det med at overleve, giver det ikke mulighed for at undslippe denne realitet. Freden er med andre ord på tilbagetog i dag.

Følgelig er det, fru kommissær, nødvendigt, at vi og især Europa som en plan B for at hjælpe Palæstina tager et modigt og klart politisk standpunkt. Hvordan kan vi ellers forvente, at palæstinenserne bevarer håbet og tilliden til os, når vi taler om køreplanen?

 
  
MPphoto
 
 

  Ioannis Kasoulides (PPE-DE). - (EN) Hr. formand, begivenhederne i Jericho er blevet drøftet længe af mine kolleger i formiddags og senere på dagen, men i Udvalget om Fremme af Livskvalitet, Menneskelige Vilkår og Kultur vil spørgsmålet om karikaturerne helt sikkert blive rejst.

Vi må uforbeholdent fordømme karikaturernes indhold. Respekt for andres religiøse værdier og identitet som f.eks. vores muslimske medborgeres, er en europæisk værdi, og en manglende forståelse af dette er udtryk for dumhed. I Europa er vi imidlertid nødt til at forsvare, at selv dumhed har ret til at komme til orde, og vores arabiske partnere bliver nødt til at forstå dette.

Med hensyn til indvandring er Kommissionens nye initiativ og Rådets nylige afgørelser om styring af migrationsstrømme prisværdige, i stedet for blot at tale om ulovlig indvandring. Politikker som f.eks. en velplanlagt og organiseret modtagelse af lovlige indvandrere, der er behov for på de nationale markeder, etablering af hjernemobilitet i stedet for hjerneflugt, fremme af overførsler, civil integration af indvandrere og en harmoniseret asylpolitik osv. vil i højere grad appellere til vores Middelhavspartnere.

Det er rigtigt, at nogle af disse lande i stedet for at være hjem- og transitlande er blevet til terminaler. Derfor bliver vi nødt til at samarbejde og dele tekniske midler, ekspertise og ansvar for at bekæmpe menneskehandel og ulovlig indvandring.

 
  
  

FORSÆDE: Edward MCMILLAN-SCOTT
Næstformand

 
  
MPphoto
 
 

  Béatrice Patrie (PSE). - (FR) Hr. formand, fru kommissær, hr. rådsformand, kære kolleger, som formand for Europa-Parlamentets delegation for forbindelserne med Machrek-landene, tilslutter jeg mig selvfølgelig, det, der netop er blevet sagt angående de seneste begivenheder i Palæstina, og især fordømmelsen af aktionen mod fængslet i Jeriko, som absolut ikke går i retning af fred og demokrati.

Jeg vil netop henvise til et spørgsmål, der bidrager til dialog civilisationerne imellem, og som behandles i en arbejdsgruppe under Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-partnerskabet, nemlig Anna Lindh-fonden. Denne institution står allerede over for en række strukturelle vanskeligheder. Flere partnerstater har endnu ikke opbygget deres nationale net, og der er konstateret forsinkelser i indbetalingerne af bidragene hertil. Der hersker stor usikkerhed omkring fondens videre finansiering efter 2008.

Vi bør derfor hurtigst muligt løse de nævnte vanskeligheder og sikre en fortsat finansiering af Anna Lindh-fonden, gennemskuelighed i forbindelse med fondens arbejde og prioriteringer, indførelse af lempeligere europæiske regler for projektfinansiering, oprettelse af et arabisksproget europæisk tv-medie og ligevægt mellem denne strukturs tre arbejdssprog i fondens kommunikation.

Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavs-partnerskabet såvel som Rådet og Kommissionen bør fortage en seriøs behandling af dette spørgsmål.

 
  
MPphoto
 
 

  Jamila Madeira (PSE). - (PT) Hr. formand, kære medlemmer, efter de seneste tragiske hændelser er de klare konklusioner fra vores sidste møde i november endnu mere relevante. Økonomisk velstand og fremskridt er ikke inden for alles rækkevidde, og derfor bliver volden så synlig.

Vi er klar over, at de, der berøves ret til sundhedspleje og til at opnå god og rigelig viden, lever i vores partnerskabslande syd for Middelhavet og i særlig grad tilhører de mindst begunstigede dele af samfundet, kvinderne og de fattige.

Det fremtidige scenario vækker bekymring. Især hvis vi vurderer konsekvenserne for bæredygtigheden i den frihandelszone i Euro-Middelhavsområdet, der skal skabes allerede i 2010, som kommissæren har sagt. Her viser data, at der sker meget små fremskridt i fattigdomsbekæmpelsen, selv om der måske kan komme andre gode resultater ud af de dybtgående forandringer, der foregår i middelhavspartnernes økonomier. På områderne sundhed og uddannelse bliver det meget svært at se nogen fremskridt på kort sigt, hvilket betyder, at sundheds- og uddannelsesprogrammerne rammes negativt, medmindre følgerne kan afbødes.

Hvad angår menneskerettighederne, er det vigtigt, at vi ser på, at EU og Euro-Middelhavs-institutionerne fuldstændig savner et ledende princip for dette spørgsmål og dets rolle i Barcelona-processen.

Jeg mener, at det særlig i denne sammenhæng, men i realiteten i alle, er et spørgsmål af allerstørste betydning, og som der bør lægges stor vægt på i Meda-programmet.

Styrket dialog inden for partnerskabet, bekæmpelse af børnearbejde, samarbejde om bekæmpelse af forskelsbehandling på velfærdsområdet, dialog om sociale reformer og fremme af lige muligheder for begge køn bør prioriteres højest i dette vigtige partnerskab.

Som forholdene er, bør disse spørgsmål indtage en central plads i Barcelona-processen.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, formand for Rådet. - (DE) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer, jeg vil gerne takke Dem alle, fordi De i Deres indlæg også har peget på de positive konsekvenser af Euro-Middelhavs-partnerskabet. Naturligvis kan man, som fru Madeira netop har gjort, nævne mange emner, hvor der stadig er store mangler. Derfor kan vi på ingen måde hvile på laurbærrene, og det gør vi heller ikke, vi må tværtimod sætte os for at arbejde videre på alle disse områder, som De nævnte - sundhedsforsorg, social dialog, bæredygtighed, kønsspørgsmål, chancer for uddannelse og mange andre spørgsmål. Det kommer ikke til at ske fra den ene dag til den anden. Det ville være en illusion at tro, at vi alene gennem dette partnerskab vil kunne tilvejebringe ændringer på kort tid. Men vi må arbejde på det, og instrumenterne er til rådighed, som også kommissæren sagde.

Spørgsmålet om menneskerettigheder er blevet nævnt flere gange. Det er et vigtigt spørgsmål ikke kun for mig personligt, men for hele Rådet. Jeg tror heller ikke, at man generelt kan beskylde rådet eller EU for ikke at have en sammenhængende, metodisk menneskerettighedspolitik. Det mener jeg, vi har. I øvrigt tror jeg, at menneskerettighedsagenturet, som forhåbentlig snart vil kunne oprettes med Deres hjælp, vil kunne yde et bidrag til en metodisk behandling af menneskerettighederne.

(EN) Hr. formand, jeg ønsker at takke alle de meget engagerede parlamentsmedlemmer som Dem selv og medlemmerne i Deres udvalg og fru De Keyser og andre, der konstant arbejder meget engageret for en bedre forståelse mellem befolkningerne i Euro-Middelhavs-samarbejdet. Vi skylder dem tak, og vi bør gøre vores yderste for at støtte Dem og hjælpe Dem, selv om De ikke skulle være helt enig i enkelte af rådsforanstaltningerne.

Iran blev også nævnt i denne forbindelse. Det vil jeg tage som anledning til at sige, at det naturligvis er Rådets politik at nå frem til et resultat i dette spørgsmål med fredelige midler gennem forhandlinger.

Hr. Carnero González sagde noget meget vigtigt, nemlig at der skete noget på topmødet i november, som ville have været umuligt for få år siden. Hvis man ser nøje på denne erklæring mod terror, denne code of conduct mod terrorismen, så er det en god model også for de vanskelige og følsomme spørgsmål - og kampen mod terror er naturligvis med alle de politiske problemer, vi kender, et sådant vanskeligt problem - en model, som gør det muligt at fortsætte og opnå nye resultater, og det vil Rådet også gøre.

Jeg takker alle medlemmerne for de gode idéer og forslag, som vi naturligvis med glæde vil tage op og undersøge.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand, jeg er fuldt ud enig i betydningen af det kommende møde i Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet. Det er meget vigtigt, og jeg kan allerede nu bekræfte, at jeg deltager personligt. Det er muligt denne gang, og jeg ønsker helt sikkert at komme.

Deres beslutningsforslag er strålende. Alle de vigtige emner er nævnt såsom ytringsfriheden og respekten for religiøs overbevisning samt mulighederne for et reelt partnerskab. Dette er vores ønske. Dette indebærer, at vi, men også vores partnere, skal gøre en indsats. Vi bliver nødt til at finde frem til den rette sammensætning, således at der bliver mulighed for udvikling. Der er nogle særlige emner, som vi også bliver nødt til at understrege, bl.a. et emne, som betyder meget for mig, og som også er nævnt i vores meddelelse, nemlig uddannelse. Jeg har altid ment, at vi kan understøtte den næste generation ved hjælp af uddannelse. Vi kan gøre vores yderste for at få ting til at ske.

Jeg er også fuldt ud enig med hr. Carnero González. Det er min opfattelse, at mødet i Barcelona var en succes. Det er dog ikke korrekt at sige, at mødet ikke var en komplet succes, fordi det kun var stats- og regeringschefer, der deltog. Indholdet var godt. Nu skal vi sørge for, at alt kan gennemføres i vores femårige program. Jeg går ind for liberalisering, men jeg er enig i, at der også skal tages hensyn til social samhørighed og social stabilitet, sociale rettigheder og energispørgsmål og selvfølgelig uddannelse.

Lad mig hurtigt tilføje, at der er blevet gennemført forskellige undersøgelser; Manchester-undersøgelsen er temmelig negativ, men der er andre, der er langt mere positive. Som sagt er vores egentlige målsætning med Euromed-partnerskabet at skabe et partnerskab, der indebærer, at begge sider skal gøre deres yderste for at sætte gang i udviklingen, og det er fortsat nødvendigt at gennemføre en lang række reformer.

Et andet formål med en øget handel er at skabe flere job, dvs. flere job til flere unge, og naturligvis også bedre muligheder på arbejdsmarkedet og en bæredygtig udvikling, hvor der tages hensyn til sociale og miljømæssige krav. Naboskabspolitikken er et forsøg på at supplere dette Euromed-partnerskab. Samtidig med at der fokuseres meget klart på menneskerettigheder, forsøger man med denne politik at fremme alle de øvrige faktorer, der vil sikre disse lande en bedre tilværelse fremover.

Desværre overskygges alt dette af konflikten mellem Israel og Palæstina, og desværre er det ikke det bedste tidspunkt, idet vi befinder os i en meget kritisk og afgørende fase. Vi kan forhåbentlig forbedre fremtidsudsigterne, selv i denne kritiske fase.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

(Mødet udsat kl. 19.50 og genoptaget kl. 21.00)

Skriftlig erklæring (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - (PT) De seneste hændelser, der gjorde, at præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed, Mahmoud Abbas, måtte skynde sig tilbage til sit land og aflyse sin tale i Europa-Parlamentet, var meget alvorlige.

EU må udtale sig klart imod Israels fortsatte aggression over for Palæstina, som den nylige ødelæggelse af fængslet i Jeriko er et af de mest alvorlige og ydmygende eksempler på. Det skete kort efter, at der var indgået aftale mellem Den Palæstinensiske Myndighed og USA og Storbritannien om de indsattes sikkerhed, men alligevel blev intet gjort for at standse Israels kriminelle fremfærd.

Kommissionen og Rådet må forlade den overbærende holdning over for den israelske regering og den eskalering af kriminel vold, som den gør sig skyldig i over for Palæstina. Der må hurtigst muligt træffes foranstaltninger for at hindre Israel i fortsat at handle på denne uacceptable måde, der krænker Palæstinas mest grundlæggende rettigheder.

På det næste møde i Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet bør Europa-Parlamentet indtage en klar holdning i solidaritet med Palæstina og fordømme den vold, som Israel udøver, og som bringer freden i fare i Mellemøsten. FN's resolutioner skal efterleves, og den palæstinensiske befolknings valg respekteres.

 
  
  

FORSÆDE: Pierre MOSCOVICI
Næstformand

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik