Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0042B(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0032/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0032/2006

Keskustelut :

PV 16/03/2006 - 6
PV 16/03/2006 - 15
CRE 16/03/2006 - 6
CRE 16/03/2006 - 15

Äänestykset :

PV 23/03/2006 - 11.6
CRE 23/03/2006 - 11.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0107

Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 16. maaliskuuta 2006 - Strasbourg EUVL-painos

6. Yhteisön toimintaohjelma kuluttajansuojan alalla (2007–2013) (keskustelu)
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Esityslistalla on seuraavana Marianne Thyssenin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta laatima mietintö (A6 0032/2006) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön toimintaohjelmasta terveyden ja kuluttajansuojan alalla (2007–2013 – kuluttajanäkökohdat (KOM(2005)011 – C6-0225/2005 – 2005/0042B(COD)).

Hyvät parlamentin jäsenet, ennen kuin annamme puheenvuoron komission jäsenelle, haluan sanoa, että meillä on vain noin 20 minuuttia keskusteluaikaa ennen äänestyksiä, kuten ehkä tiedättekin. Ymmärtänette, ettemme tässä tilanteessa voi käydä keskustelua loppuun asti. Haluan mieluiten ilmoittaa tämän asian heti. Minun on siis keskeytettävä keskustelu.

 
  
MPphoto
 
 

  Markos Kyprianou, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää mietinnön esittelijää Thyssenia, parlamentin jäseniä sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan jäseniä heidän välisestään erinomaisesta ja tiiviistä yhteistyöstä sekä siitä tuesta, jota he ovat ilmaisseet toimintaohjelmalle kuluttajansuojan alalla.

Haluan etukäteen pahoitella sitä, että toistan joitakin asioita, joista olen jo aikaisemmin puhunut terveysosioon liittyvien kysymysten yhteydessä. Koska kuitenkin käymme asioista erilliset keskustelut, on tärkeää esittää uudelleen muutamia toteamuksia, jotka koskevat toimintaohjelmaa kuluttajansuojan alalla.

Talousarvioon liittyvä ongelma on samankaltainen tässäkin osiossa: rajoitettu talousarvio merkitsee rajoitettuja toimia, mikä puolestaan tarkoittaa sitä, että 27:stä – 25 plus 2 – jäsenvaltiosta koostuvalla unionilla on vähemmän rahaa kuin 15 jäsenvaltion unionilla.

Tällainen tilanne aiheuttaa vakavia ongelmia kuluttajansuojalle, jonka osalta meidän on tehtävä varteenotettavia aloitteita erityisesti uusissa jäsenvaltioissa ja tulevissa jäsenvaltioissa, ja se vaikuttaa tietenkin siihen tukeen, jota tarjoamme kuluttajajärjestöille erityisesti hankkeiden rahoitusta ja henkilöstön koulutusta varten.

Saman asian yhteydessä haluan muistuttaa teitä jälleen komission puheenjohtajan puhemies Borrellille lähettämästään kirjeestä, jossa hän otti esiin nämä huolta aiheuttavat asiat. Kirjeessä hän selitti, että mikäli kompromissista pidetään kiinni, käytettävissämme olisi vähemmän rahaa kuin vuonna 2006, ja samalla hän kehotti toteuttamaan lisätoimia tällä alalla. Samoin kuin terveyden alalla tilanne on se, että mikäli myöntämiämme määrärahoja joudutaan merkittävästi leikkaamaan tai supistamaan, emme voi jakaa pieniä määriä varoja monen toiminta-alan kesken. Jos määrärahoja supistetaan, meidän on arvioitava tilanne uudelleen, asetettava asiat tärkeysjärjestykseen ja päätettävä, mihin asiaan oikeastaan haluamme keskittää voimavaramme ja missä asiassa voimme saavuttaa mahdollisimman hyviä tuloksia. Toivon, että asia voidaan korjata, että määrärahoja myönnetään ja että pystymme panemaan ohjelman täytäntöön ehdotuksen mukaisesti.

Ohjelmien jakamisen osalta haluan toistaa, että ymmärrän täysin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan kannan tässä asiassa. Ymmärrän, miksi se haluaisi pikemmin kaksi erillistä ohjelmaa. Kuten aikaisemmin totesin, sellainen yhtenäinen ohjelma, jossa voidaan selvästi erotella terveyden ja kuluttajansuojan alojen toimet, tarjoaisi mielestämme lisäarvoa. Samalla kuitenkin hyötyisimme yhteisistä aloista ja saavuttaisimme mittakaavaetuja.

Koska rahoitusnäkymistä käytäviä keskusteluja jatketaan edelleen, tämä asia saattaa kuitenkin vaikuttaa ja vaikuttaakin komission kantaan ohjelman jakamisesta. Sen vuoksi emme tässä vaiheessa voi tehdä lopullista päätöstä ohjelmien jakamisesta ja joudumme hylkäämään tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen jakamista. Kun keskustelut rahoitusnäkymistä on saatu päätökseen, komissio aikoo tarkastella asiaa uudelleen. Toistan, että parlamentti on esittänyt toiveensa hyvin selkeästi, ja olen pannut merkille parlamentin hyvin vahvan ja miltei yksimielisen kannan.

En aio kommentoida tarkistuksia yksittäin. Parlamentille toimitetaan täydellinen luettelo jokaisesta kannasta, jonka komissio on esittänyt kustakin tarkistuksesta, ja olisin kiitollinen, jos luettelo voitaisiin liittää tämän täysistunnon istuntoselostuksiin(1).

Ne tarkistukset, jotka hylkäämme, liittyvät enimmäkseen ehdotuksen jakamiseen, ja teemme näin syystä jonka selitin aikaisemmin ja myös sen vuoksi, että tarkistukset eivät ole aivan yhteisön kuluttajapolitiikan soveltamisalan mukaisia. Emme suinkaan ole erimielisiä ehdotusten pääsisällöstä, vaan mielestämme ne ylittävät hivenen yhteisön kuluttajapolitiikan soveltamisalan rajat, ja kun ottaa huomioon tämänhetkisen tilanteen, komission ei olisi mahdollista rahoittaa eräitä niistä.

Yhdymme parlamentin näkemyksiin muilta osin, erityisesti siinä, että kuluttajien edut on sisällytettävä kaikkeen yhteisön politiikkaan. Luotan siihen, että parlamentti antaa tukensa sille, että kuluttajien edut otetaan asianmukaisesti huomioon monissa muissa kuluttajapolitiikkaa koskevissa tärkeissä aloitteissa.

Tämä oli lyhyt yleiskatsaus komission kannasta tässä asiassa. Odotan innokkaasti, että tästä syntyy hyvin mielenkiintoinen keskustelu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), esittelijä. (NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan esittelijänä haluan selkeästi vahvistaa sen, mikä itse asiassa kävi selväksi jo edellisen keskustelun aikana. Valiokunta vastustaa kansanterveys- ja kuluttajansuoja-alan yhtenäistä toimintaohjelmaa, ja puheenjohtajakokous tukenamme pyydämme kuluttajansuojalle erillistä monivuotista toimintaohjelmaa. Koska komission jäsen ei vaikuta minusta täysin vakuuttuneelta, haluan vielä kertaalleen esitellä perustelumme pähkinänkuoressa.

Yhteisön toimivalta kullakin alalla poikkeaa toisistaan. Tämä pätee myös kunkin alan etujärjestöjen ajamiin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin. Toimivallan sisäinen jako myös jäsenvaltioissa on usein ristiriidassa yhtenäisen lähestymistavan kanssa. Potilas on jokseenkin eri asia kuin kuluttaja, ja haluamme varmuuden ainakin siitä budjettiosuudesta, joka kuluttaja-asioille on varattu. Haluamme estää sellaisen tilanteen, jossa kuluttajapolitiikalle osoitettuja määrärahoja joudutaan karsimaan, kun kansanterveysalalla syntynyt kriisi edellyttäisi ripeitä toimia, jotka muutoin ratkaistaisiin joustovälineen avulla.

Rahoitusnäkymien puuttuessa minun on totta puhuen hieman vaikeaa puhua tästä mietinnöstä tänään, koska meillä ei ole minkäänlaista käsitystä rahoituksen määrästä. Samanaikaisesti olen täysin tietoinen siitä, että rahoituksen määrä ja ohjelman täydentäminen sisältöseikoilla ovat saman asian kaksi puolta. Kuluttajapolitiikan tavoitteita on kuitenkin vaikea rajata. Vuosien ajan kaikki Euroopan unionin toimielimet ovat käyttäneet yhteisön kuluttajapolitiikkaa todistaakseen, että unioni pitää tavallisista kansalaisista huolehtimista hyvin tärkeänä. Laajentumisvaiheiden aikana, kun tarve korostaa sisämarkkinoiden kuluttaja-asioiden ulottuvuutta on suurempi kuin koskaan, kun Euroopan unionin on annettava näyttää myös inhimillisempi puolensa ja muina tällaisina aikoina emme voi tinkiä tavoitteistamme kuluttajansuojan alalla ilman minkäänlaisia seurauksia.

Vain siitä syystä, että kaikkien kolmen toimielimen edustajat ovat tänään paikalla – oletan myös, että puheenjohtajavaltio Itävalta on asianmukaisesti edustettuna – katson olevan hyödyllistä esittää tänään perusteluja sen puolesta, että määrärahat säilytetään sellaisena kuin ne on määritelty komission ehdotuksessa. Mielestäni meidän olisi todella syytä pitää tästä kiinni.

Yhteistyössä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan jäsenen Trakatellisin kanssa olemme tarkoin jakaneet määrärahat komission käyttämän jakomenetelmän mukaan. Sen mukaisesti kuluttajansuojaa varten varataan 233 miljoonaa euroa, joka jaetaan seitsemän vuoden jaksolle. Olimme rahoitusnäkymistä neuvottelevan jäsen Bögen kanssa yhtä mieltä siitä, että sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan talousarvioon ei lisätä mitään, mutta älkäämme ymmärtäkö toisiamme väärin: tämä ei suinkaan tarkoita, että myöhemmässä vaiheessa tyydymme vähempään. Kolmea budjettivallan käyttäjää pyydetään ottamaan tämä sanoma vastaan kirjaimellisesti. Emme tyydy vähempään, koska tämä asia on niin tärkeä, laajentuminen lisää toimien kirjoa ja koska kuluttajien luottamus sisämarkkinoihin on ratkaisevan tärkeää.

Haluan kiittää kollegojani sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnassa, koska he tukevat meitä tässä asiassa ja myös sen vuoksi, että onnistuimme keskittymään kahteen muuhun komission ehdotuksen sisältämään huolta herättävään aiheeseen, jotka komission jäsen sivumennen sanottuna onnistui selventämään erittäin hyvin.

1. Haluamme, että ohjelmien suunnittelu on entistä avoimempaa ja että siihen voivat osallistua sellaiset jäsenvaltiot, joilla ei ole pitkiä perinteitä kuluttajansuoja-alalla, kuluttajansuojaliikkeessä, kuluttajajärjestöjen valmiuksien kehittämisessä eikä niiden mahdollisuuksissa osallistua asiaa koskevan lainsäädännön valmisteluun.

2. Erityistä huomiota olisi syytä kiinnittää väestön ikääntymiseen sekä muihin haavoittuvassa asemassa oleviin kuluttajaryhmiin. Ne ihmiset, jotka ovat perillä kuluttajansuojalaista, tietävät, ettemme voi säätää näitä suojattomia ryhmiä varten riittävää lainsäädäntöä, jonka soveltamisala on pohjimmiltaan yleinen, mutta kuluttajansuojaa koskevassa ohjelmassa voimme sen sijaan keskittyä kohderyhmiin ja ottaa tällaiset haavoittuvat kuluttajat huomioon. Näin meidän on toimittava, mikäli haluamme luoda lämminhenkisen ja inhimillisen yhteiskunnan.

Tämä on yli kymmeneen vuoteen ensimmäinen sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan laatima mietintö, jonka laadintaan sen edellinen puheenjohtaja, Phillip Whitehead, ei ole osallistunut. Kaipaamme häntä edelleen, ja vuosia kestänyt lämminhenkinen ja ystävällismielinen yhteistyö hänen kanssaan saivat minut omistamaan tämän mietinnön hänelle. Hyvät kuulijat, pyydän tukeanne kaikkeen tähän, ja pyydän myös komissiota ja neuvostoa tukemaan ehdotustamme. Kiitän teitä yhteistyöstänne, kiitän teitä Phillip Whiteheadia kohtaan osoittamastanne kunnioituksesta, sillä olemme tämän hänelle velkaa. Olen niin ikään kiitollinen valiokunnan sihteeristön työntekijöille, jotka toimivat hyvin ammattitaitoisesti tämän asiakirjan laadinnassa.

Arvoisa puhemies, haluan sanoa vielä päätteeksi muutaman sanan. On epätodennäköistä, että kaikilla jäsenillä on mahdollisuus käyttää puheenvuoro ennen lounasta. Näin ollen meidän on päästävä sopimukseen äänestyksestä, koska tässä mietinnössä ei ole noudatettu yhteispäätösmenettelyä. Mikäli kaikki eivät voi käyttää puheenvuoroa ennen lounasta, ehdotan, että lykkäämme äänestystä ensi viikolla Brysselissä pidettävään täysistuntoon, sillä emme mielestäni voi antaa yhteensattumien ratkaista äänestystulosta, emmekä voi äänestää tämänkaltaisesta asiasta silloin, kun paikalla on vain muutamia ihmisiä. Tämä on ehdotukseni mietinnön esittelijänä.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Jäsen Thyssen, tilalleni astuva varapuhemies esittää pyyntönne äänestyksen lykkäämisestä parlamentille aivan pian, heti äänestysten alussa.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, haluan mainita saman asian, jonka jäsen Thyssen syystäkin toi esiin. Eilen valitimme aivan oikeutetusti siitä, että ihmiset käyttivät puheenvuoroja ja komission jäseniä pyydettiin puhumaan samaan aikaan, kun parlamentin jäseniä tuli vielä sisään, eikä kukaan oikein kuullut, mitä puhuttiin. Nyt olemme aivan samanlaisessa tilanteessa.

Jos parlamentti ei kykene järjestämään keskusteluja siten, että ne noudattavat sovittuja aikoja tai niin, että äänestyksen ja keskustelun päätöksen välille jätetään jonkin verran aikaa, silloin meidän pitäisi todellakin harkita muita tapoja järjestää asiat. Ainakin yhdessä asiassa annan täyden tukeni jäsen Thyssenin ehdotukselle: äänestystä pitäisi lykätä ajankohtaan, jolloin jäsenillä on tosiaan mahdollisuus olla paikalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Jäsen Rack, ymmärrän teitä hyvin, mutta haluan korostaa, että juuri mietinnön esittelijä itse pyysi, että aloittaisimme keskustelun mietinnöstä tänä aamuna, koska käsittääkseni hän ei pääse paikalle tänään iltapäivällä.

Kuulemme nyt lausunnon valmistelijoiden puheenvuorot.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE), budjettivaliokunnan lausunnon valmistelija. – (FR) Arvoisa puhemies, samoin kuin 460 miljoonaa Euroopan kansalaista haluaa nauttia terveydestä, josta juuri puhuimme, yhtä lailla he haluavat meidän suojaavan heidän asemaansa kuluttajina yhä paremmin. Kun otetaan huomioon menneet ja nykyiset terveydenhuollon kriisit tai maailmanlaajuistuminen, joka ei enää takaa sitä, että kaikkien tuotteiden alkuperä voidaan jäljittää, unionin kuluttajansuojapolitiikka korostuu nyt täydessä merkityksessään. Sisämarkkinat eivät todellakaan voi toimia asianmukaisesti ilman kuluttajien luottamusta. Todistamalla Euroopan kansalaisille, että se välittää aidosti heidän terveydestään ja turvallisuudestaan ja että se todella hankkii itselleen keinoja toteuttaa toimia tällä alalla, Euroopan unioni kykenee parantamaan poliittisen toimintansa selkeyttä kansalaisten silmissä.

Haluan kiittää jäsen Thyssenia hänen laadukkaasta mietinnöstään. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO) ehdotti 233 miljoonan euron suuruisia määrärahoja, jotka jaetaan seitsemälle vuodelle kuluttajansuojaa koskevia toimia varten. Tämä summa, joka on suurempi nykyiseen ohjelmaan verrattuna, on välttämätön, mikäli haluamme saavuttaa asettamamme tavoitteet, koska ne ovat kunnianhimoisia laajentumisen mukanaan tuomien uusien velvoitteiden vuoksi. Toivokaamme, ettei näitä toimia varten osoitettuja määrärahoja jouduta leikkaamaan rajusti, jos uudet rahoitusnäkymät rajoitetaan minimiin, koska eurooppalaiset kuluttajat tarvitsevat talousarvion, jonka avulla toteutetaan sellaisia toimia, joiden he odottavat vastaavan heidän huoliinsa. Tämä ei ole mahdollista, jos Euroopan unioni pannaan ankaralle dieetille.

Pahoittelen kuitenkin sitä, että budjettivaliokunnassa hyväksyttyjä tiedotusta ja väärennösten vastustamista koskevia tarkistuksia ei käsitelty sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnassa. Talouden kannalta väärennökset ovat kuitenkin todellinen vitsaus niin terveyden kuin kuluttajienkin kannalta. Ne ovat haitallisia kaikille suurille tuotemerkeille, pk-yrityksille sekä kaikenlaiselle taloudelliselle ja inhimilliselle toiminnalle. Väärennetyt lääkkeet, vialliset kodinkoneet, määräysten vastaiset varaosat, vaaralliset lelut sekä myrkyllinen kosmetiikka ovat vain muutamia esimerkkejä väärennöksistä.

Minusta on tärkeää, että väärennösten mahdollisille ostajille annetaan kuluttajansuojapolitiikan soveltamisalan puitteissa entistä parempaa tietoa väärennöksiin liittyvistä riskeistä. Sen vuoksi haluan jälleen kerran painottaa tätä kuluttajansuojaan liittyvää seikkaa, vaikka väärennösten vastustaminen onkin sisällytetty muihin ohjelman toimiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Aloyzas Sakalas (PSE), oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon valmistelija. – (LT) Haluan onnitella jäsen Thyssenia siitä, että hän laati loistavan analyysin Euroopan komission asiakirjasta. Lisäksi meidän on iloittava siitä, että Euroopan parlamentin johtavat henkilöt ovat päättäneet erottaa kuluttajansuojaa koskevan asiakirjan kansanterveyttä koskevasta asiakirjasta. Jos näin ei olisi tehty, terveysasioita olisi jatkossakin pidetty tärkeämpinä kuin kuluttajansuoja-asioita. Asiakirjan jakaminen ei tästä huolimatta edelleenkään tarkoita sitä, että näitä ongelmia käsiteltäisiin todellisuudessa erillisinä asioina. Mikäli näiden kahden järjestelmän valvontaa ei eroteta toisistaan, sama virasto vastaa kummastakin alasta. Oikeudellisten asioiden valiokunta uskoo, että kuluttajien oikeuksien parantamiseksi on ratkaisevan tärkeää sisällyttää kuluttajansuojapolitiikka siviilioikeuteen. Samaan aikaan komission terveys- ja kuluttajansuoja-asioiden pääosaston olisi työskenneltävä läheisessä yhteistyössä oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosaston sekä sisämarkkinoiden pääosaston kanssa, koska kuluttajansuoja-asiat ovat osittain myös näiden pääosastojen vastuualueita. On täysin selvää, että sisämarkkinoiden laajentuessa yksittäisen valtion on käytännössä mahdotonta panna kuluttajansuojaohjelma täytäntöön tekemättä tiivistä yhteistyötä muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa. Sen vuoksi myös Euroopan kuluttajansuojaviraston on tehtävä tiivistä yhteistyötä kansallisten virastojen, erityisesti julkisten elinten, kanssa, koska niillä on kaikki tiedot kuluttajanoikeuksien rikkomuksista. Meidän on ymmärrettävä, että lapset ja vanhukset ovat kaikkein haavoittuvimpia kuluttajia, koska he eivät kykene suojelemaan oikeuksiaan tehokkaasti. Virastojen on kiinnitettävä erityistä huomiota näihin kahteen väestöryhmään. Oikeudellisten asioiden valiokunta on esittänyt tarkistuksia, jotka vahvistavat edellä mainitut väitteet. Kehotan kaikkia tukemaan jäsen Thyssenin mietintöä sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan ehdottamia tarkistuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Hyvät kuulijat, minulla on pieni ongelma, jonka selitän teille hyvin lyhyesti. Olemme juuri kuunnelleet asiasta vastaavien valiokuntien lausuntojen valmistelijoiden puheenvuorot. Minun on keskeytettävä keskustelu tässä vaiheessa, ennen kuin ryhmä puhujia esittää kantansa poliittisten ryhmien puolesta. Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän puolesta puhuva jäsen Stubb ei kuitenkaan pääse paikalle tänään iltapäivällä, joten hän on pyytänyt saada käyttää puheenvuoronsa nyt. Hänen puheaikansa on kolme minuuttia. Oikeudenmukaisuuden vuoksi minun on kysyttävä muilta poliittisten ryhmien puolesta puhuvilta, eli Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisen ryhmän jäseneltä Patrielta, Euroopan liberaalidemokraattien ryhmän jäseneltä Malmströmiltä, Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän/Pohjoismaiden vihreän vasemmiston jäsen Svenssonilta, Itsenäisyys/demokratia –ryhmän jäseneltä Battenilta, Unioni kansakuntien Euroopan puolesta –ryhmän jäseneltä Kristovskisilta sekä Sitoutumattomien ryhmän jäseneltä Mölzeriltä, sallivatko he jäsen Stubbin puhua tänä aamuna. Jos yksikin juuri mainitsemistani jäsenistä vastustaa pyyntöä, en voi antaa jäsen Stubbille lupaa puhua. Jos taas kukaan ei vastusta pyyntöä, jäsen Stubb käyttää kolmen minuutin mittaisen puheenvuoron.

Vastustaako kukaan juuri nimeämistäni kuudesta jäsenestä sitä, että jäsen Stubb puhuu nyt?

Kukaan ei vastusta pyyntöä, ja kiitän heitä kaikkia tästä. Näin ollen jäsen Stubb on tämän aamun viimeinen puheenvuoron käyttäjä tässä keskustelussa, jota jatketaan klo 15.00.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Stubb, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (EN)

(äänekästä taustahälyä)

Arvoisa puhemies, vanha swahilinkielinen sanonta kuuluu: "Älä koskaan seiso joen ja virtahevon välissä". Minulla on juuri nyt vähän sellainen tunne.

Haluan kiittää jäsen Thyssenia hänen erinomaisesta mietinnöstään. Annan ryhmäni puolesta ja omasta puolestani tukeni mietinnön jokaiselle kohdalle. Haluan tuoda esiin kolme asiaa.

Ensinnäkään en usko, että tarvitsemme erillistä kuluttajansuojaohjelmaa uusien jäsenvaltioiden takia. Olemme kaikki yhtä suurta perhettä. Pidetään kiinni tästä perusajatuksesta.

Toiseksi haluan sanoa, että meidän on parannettava yhteistyötä, mutta emme tarvitse sitä varten uutta virastoa, joten vetoan komissioon, jotta se ei loisi uutta virastoa.

Kolmanneksi haluan meidän yrittävän aktivoida kuluttajia ja muistavan, että kuluttajapolitiikkaa varten varattu rahasumma ei lopulta ole kovin suuri: 40 miljoonaa euroa vuodessa, eli 0,03 prosenttia kokonaisbudjetista.

Haluan vielä kerran kiittää jäsen Thyssenia hänen hienosta työstään.

(Suosionosoituksia PPE-DE-ryhmältä)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Kiitos, kun annoitte virtahevon palata takaisin jokeen.

Jäsen Thyssenin mietinnöstä käytävä keskustelu keskeytetään. Sitä jatketaan tänään iltapäivällä klo 15.00.

Liite – komission kanta

Mietintö: Thyssen (A6-0032/2006)

Komissio hyväksyy sellaisenaan tarkistukset 13, 26, 28, 34, 35, 42, 43, 44, 47, 48 ja 54.

Tarkistukset 10, 41 ja 50 hyväksytään osittain.

Komissio hylkää tarkistukset 14, 17, 36, 37, 38, 39, 49, 56, 57, 58 ja 59.

Ehdotuksen jakamisen vuoksi komissio hylkää tarkistukset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 18, 19, 20, 27, 29, 30, 31, 32, 40, 45, 46, 51, 52, 53 ja 55.

Komissio hylkää/hyväksyy kuluttajansuojaa koskevan sisällön tarkistuksissa 8, 12 ja 16.

Komissio ei hyväksy tarkistuksia 21, 22, 23, 24, 25 ja 33, koska ne on muotoiltava uudelleen.

(Alleviivatut tarkistukset ovat uusia tarkistuksia, jotka poliittiset ryhmät esittivät 8. maaliskuuta 2005.)

 
  

(1) Komission kanta parlamentin tekemistä tarkistuksista: ks. liite.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö