Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 22. marts 2006 - Bruxelles EUT-udgave

15. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega (PSE). - (ES) Jeg rejser mig op i dag for at informere om en stor humanitær tragedie, der finder sted i dette øjeblik.

Siden den 1. januar i år er mere end tusind afrikanske immigranter nået frem til havet omkring det kanariske øhav, men der er lige så mange, der er druknet på sejlturen fra Mauretanien til De Kanariske Øer. Det er et enormt spild af menneskeliv.

Spaniens og Mauretaniens regering er begyndt at samarbejde, men jeg håber, at EU, og nærmere bestemt Kommissionen og Rådet, hurtigt vedtager foranstaltninger, der bidrager til at løse denne store menneskelige tragedie.

 
  
MPphoto
 
 

  Arūnas Degutis (ALDE). - (LT) Udvidelsen og etableringen af det transeuropæiske net er nærmest en grundpille for vores bestræbelser på at gennemføre målene i Kommissionens hvidbog fra 2001 og for vores virkeliggørelse af Lissabon-strategien. Men de transeuropæiske netprojekter er kun blevet evalueret med hensyn til, om de er hensigtsmæssigt planlagt, finansieret og gennemført. Når vi husker på forslaget om de finansielle overslag for perioden 2007-2013, som Det Europæiske Råd fremlagde i december, fremgår det klart, at der vil opstå økonomiske problemer ved evalueringen af projekterne. Derfor mener jeg, at EU burde bidrage mere til gennemførelsen ved at fremme følgende foranstaltninger: en mere fleksibel indstilling til brugen af strukturfondene og samhørighedsfonden ved finansieringen af transeuropæiske net og finansieringen af Galileo-programmerne fra budgetkontoen for videnskabelig forskning. Projekterne skal også prioriteres, idet man giver forrang til projekter, som f.eks. jernbanesektoren, som har gjort størst fremskridt til dato med de såkaldte grænseoverskridende jernbanekorridorer.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - (PT) De problemer, som de portugisiske landmænd har haft på grund af de ekstremt tørre klimaforhold sidste år, blev forværret på grund af regeringens ensidige ophævelse af de landbrugs- og miljømæssige foranstaltninger, der blev indgået med landmændene i 2005, og som blev medfinansieret af EU med 85 %. Denne situation er ligeledes et eksempel på følgerne af anvendelsen af de irrationelle kriterier i stabilitets- og vækstpagten, som fører til voldsomme budgetbeskæringer for at fastholde budgetkontrollen, uanset de økonomiske og sociale problemer, det indebærer, og som også forhindrer anvendelsen af fællesskabsmidler, der manglede i det portugisiske budget til det nationale bidrag på 15 %, hvilket regeringen har påpeget.

Det rejser to spørgsmål, for det første om de irrationelle kriterier i stabilitets- og vækstpagten vil blive forkastet, og for det andet, om Kommissionen har en løsning til at mindske de portugisiske landmænds problemer.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - (EN) Hr. formand, Storbritannien har i øjeblikket en afgiftsfritagelse for rød diesel til brug ved lystsejlads. Den undtagelse udløber i december 2006. Hvis undtagelsen ikke forlænges, vil prisen på brændstof til motorbåde blive tredoblet. Hvis det sker, vil der uundgåeligt ske et fald i lystsejladsen. Finansministeren får færre skatteindtægter, og lokalsamfundene vil lide økonomisk skade. Forlængelsen af denne undtagelse er et anliggende mellem Rådet og Kommissionen, men inden for skatte- og afgiftspolitikken burde de suveræne nationalregeringer være enerådende.

Alle britiske MEP'er bør udøve lobbyvirksomhed over for den ansvarlige minister for at sikre, at undtagelsesbestemmelsen forlænges. De bør også tilslutte sig kampagnen for at redde undtagelsesbestemmelsen, som blev indledt af tidsskriftet Motorboat Monthly. Jeg vil med glæde give dem nærmere oplysninger om, hvordan de kan gøre dette.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa (NI). - (PL) Hr. formand, dette er tredje gang i denne valgperiode, at jeg har taget ordet på et plenarmøde for at protestere mod diskrimination over for katolikker. Denne gang vil jeg tale om blokeringen af Radio Maryjas interaktive internetradio, som er den eneste pålidelige informationskilde for medlemmer med en kristen overbevisning. Vores aktiviteter, og vores vælgeres aktiviteter, hænger sammen med disse medier, og det forhold, at modtagelsen af denne station er blevet blokeret, betyder, at vi er uden kontakt til vores vælgere i to måneder.

Anmodninger og påmindelser til tjenestegrenene med ansvar for information og telekommunikation har ikke givet noget resultat, og derfor føler jeg mig tvunget til at tage ordet her i Parlamentet under henvisning til artikel 10 i konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Den nuværende situation er en himmelråbende overtrædelse af principperne i denne konvention. Vi håber, at vi vil blive sikret vores friheder i Europa-Parlamentet i lighed med andre mindretal.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - (EN) Hr. formand, jeg vil gerne give udtryk for min bekymring over de forhold, som de russiske myndigheder byder deres fanger. I strid med lovgivningen er Mikhail Khodorkovsky fra firmaet Yukos blevet sendt 7.000 kilometer væk fra sin familie. Hans sagfører rejste til den sibiriske fangelejr - det tog seks timer med fly, 13 timer med tog og et par timer med bil - for at udarbejde en appel til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Hun fik først lov til at møde sin klient efter kl. 18. Efter adskillige aftenmøder blev hr. Khodorkovsky overflyttet til en særlig isolationscelle. Der sidder han stadig i dag. Den indlysende grund er, at man vil forhindre ham i at færdiggøre sin appel til Domstolen i Strasbourg. Jeg opfordrer mine kolleger til at reagere mod disse arbitrære foranstaltninger fra de russiske myndigheder, som ganske eftertrykkelig tilsidesætter deres egne love.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE). - (ET) Søndag blev to unge estere, uofficielle valgobservatører, arresteret i Minsk. "Kom ikke til Minsk med jeres orange revolution", fik de at vide. Det belarussiske valg var stadig ikke frit denne gang. Jeg er overbevist om, at valget, som afholdes næste weekend i Ukraine, bliver demokratiske, retfærdige og frit. Jeg har netop besøgt Kijev, og jeg kan bekræfte dette.

Moldova, Ukraine og Belarus - Estland sympatiserer med disse lande, for vi har ikke glemt vores historie.

I denne uge sørger Estland over en person, uden hvem vores tilbagevenden til Europa havde været betydeligt vanskeligere. I mindeordene omtales præsident Lennart Meri som en stor ester. Han blev valgt til årets europæer, fem år før Estland blev medlem af EU. Lennart Meri viede al sin energi til kampen mod smålig europæisk tankegang.

EU bør ikke opføre sig snæversynet eller kortsigtet. Den skal støtte alle de lande, der forsøger at frigøre sig af fortidens lænker og slutte sig til et demokratisk Europa.

Vi må erklære utvetydigt, at overholdelsen af de tre Københavnskriterier også giver Sovjetunionens vasalstater mulighed for at blive medlemmer af EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). - (LT) Nu hvor beslutningen om en udvidelse af euroområdet hurtigt nærmer sig, bliver kriterierne for indførelsen af euroen stadig mere politiserede. Præsidenten for Den Europæiske Centralbank har erklæret, at kriterierne skal opfyldes på lang sigt, ikke kun i vurderingsperioden. For nylig har de høje energipriser - en ekstern faktor, som er uafhængig af styringen af et lands økonomi - haft indflydelse på et af Maastricht-kriterierne - stigende inflation. Det er meget kompliceret at opretholde høje økonomiske vækstrater samtidig med en lav inflation. Ved fastsættelsen af inflationskriterierne skal vi desuden tage hensyn til det tilfældige fald i prisen på visse varer i Finland og Nederlandene, som har den laveste inflation, og forbedre vores muligheder for at fastlægge kriterierne. I Litauen vil inflationen muligvis overstige det niveau, der forventes i kriterierne, en lille smule. I seks år har den ligget betydeligt lavere end Maastricht-kravene, men i en økonomi i så hastig vækst er det virkelig kompliceret at fastholde priserne på et lavt niveau. Efter nederlagene ved folkeafstemningerne om forfatningstraktaten og uden en fælles udenrigs- og energipolitik bør vi i det mindste udvide euroområdet og give EU fornyet dynamik til vækst.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (NI). - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer, Gruppen for Selvstændighed og Demokratis udelukkelse af den polske delegation og Liga Nord er en skandale, som er blevet gennemført ved hjælp af en ulovlig procedure fra start til slut, der har en sovjetisk smag.

Der findes et brev til Europa-Parlamentets formand fra den daværende formand for IND/DEM's bestyrelse, hr. Piotrowski. Vi vil gerne høre formanden, hvornår der kommer et officielt svar på denne klage.

Vi er klar til indbringe sagen for De Europæiske Fællesskabers Domstol, og i mellemtiden foretager Revisionsretten en undersøgelse af dem, der har brugt sovjetiske metoder til at udelukke os fra denne gruppe ved at afskrive os med metoder, der på alle måder minder om kommunisme, for en uigennemsigtig anvendelse af midler, en uigennemsigtighed, som vi og vores venner og kolleger i den polske delegation altid har modsat os i åbenhedsprincippets navn. Vær venlig at kaste lys over dette spørgsmål, som bringer skam over Europa-Parlamentet.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). - (LT) Sidste søndag afventede Europa-Parlamentet det belarussiske præsidentvalg, som skulle finde sted. Det er korrekt, at valgkampen ikke efterlod meget håb om, at valget ville være demokratisk, frit og ærligt, idet valgkampen blev afviklet i en stemning af trusler, anholdelser af oppositionsledere og undertrykkelse af den uafhængige presse. Lukasjenkos styre har ansvaret for alt dette, men nogen håbede stadig, at valget i det mindste ville være ærligt. I stedet for et valg var vi desværre vidner til en parodi på et valg - et manipuleret valg som dem, der blev afholdt i Østeuropa i 1930'erne eller 1950'erne og i Litauen under den sovjetiske besættelse. Dette bekræftes af konklusionerne fra OSCE-observatørmissionen, men "jeans-revolutionen" er ikke forbi. Omkring 600 unge mennesker brugte endnu en nat i telte på Oktoberpladsen i Minsk trods en temperatur på minus 10 grader. I går besøgte 11 EU-ambassadører dem for at demonstrere EU's solidaritet. Hr. formand, vi må kræve, at der afholdes et nyt præsidentvalg i Belarus.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). - (PL) Hr. formand, vi glæder os over de tydelige fremskridt i forhandlingerne med Rådet om de nye finansielle overslag. Resultatet af gårsdagens trilog var imidlertid blot et første skridt på vejen mod en aftale, og dette skridt blev taget halvvejs gennem det østrigske formandskab. Det tog tre hele måneder, før Rådet kom med i forhandlingerne. I mellemtiden udløber den interinstitutionelle aftale om ni måneder, en ny programperiode går i gang, og EU får to nye medlemmer, men alligevel ved vi stadig ikke, hvordan vores budget kommer til at se ud, og hvilken type Europæisk Union vi arbejder hen imod.

Vi har ikke tid til, at forhandlingerne trækkes i langdrag i flere måneder, især fordi EU-borgerne ikke forstår, hvorfor det er så vanskeligt at nå frem til en aftale, hvis vi alle arbejder hen imod samme mål, nemlig en afbalanceret udvikling i alle medlemsstaters interesse. Tiden modarbejder imidlertid fremskridtene, og forsinkelser med gennemførelsen af nye programmer er rent faktisk mistede investeringsmuligheder og forspildte muligheder. Dette er noget, som vi skal stå til ansvar for over for borgerne i det forenede Europa. Under alle omstændigheder har vi ikke råd til at spilde de kommende uger. Vi må nå frem til et kompromis hurtigst mulig.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). - (EN) Hr. formand, i næste uge afholder man på Cypern en mindedag for dem, der mistede livet ved folkeopstanden mod det britiske kolonistyre i 1955. Hundreder af civile, herunder kvinder og børn, blev dræbt eller henrettet af den britiske hær under de fire års frihedskamp, der sluttede i 1959, hvor Storbritannien blev tvunget til at indrømme Cypern en form for uafhængighed. I dag er Cypern og Storbritannien i en tilgivelsens og forsoningens ånd venner og partnere gennem EU-medlemskabet, og de samarbejder tæt for at forsøge at skabe fred og fremgang.

Desværre risikerer dette forhold at blive forgiftet på grund af de britiske troppers fortsatte tilstedeværelse på Cypern. Omkring 10.000 britiske soldater er stationeret på et område, der svarer til omkring fire procent af øens areal, og som betegnes suveræne britiske baser. Mange tusinder af cypriotiske civile bor i disse områder, hvor acquis communautaire underligt nok ikke gælder. Deres menneskerettigheder trædes godt og grundigt under fode af briterne.

Jeg appellerer til mine britiske kolleger om at forstå følelserne hos og respektere rettighederne for den cypriotiske befolkning og udøve pres på deres regering for at bringe de britiske basers område tilbage til de retmæssige ejere: den cypriotiske befolkning.

Jeg ved, at det er et ømt punkt, men jeg håber, at De er enig med mig i, at det er fuldkommen uacceptabelt, at Storbritannien, en EU-medlemsstat, besætter en anden EU-medlemsstat, Cypern.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Maciej Grabowski (NI). - (PL) Hr. formand, EU har valgt banken UniCredito Italianos side i dens strid med den polske regering. Ved at gøre dette har den set stort på det gamle romerske princip om Pacta sunt servanda - aftaler er til for at holdes - eftersom UniCredito ikke har holdt sin del af aftalen. Unionen har set stort på, at bankydelserne på det polske marked er blevet monopoliseret som følge af bankens handlinger. I bund og grund beskytter EU's tjenestemænd UniCredito Italianos interesser og overskud.

Ønsker EU's tjenestemænd på denne måde at bevise, at tanken om, at de europæiske institutioner er til for at beskytte forbrugerne, iværksætterne og konkurrencen, blot er tomme ord, og at det eneste, der virkelig tæller, er de store koncerners interesser? Det er et diktat, som vi polske medlemmer er modstandere af.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). - (HU) Hr. formand, jeg vil gerne tale om det seneste tilfælde af forskelsbehandling mod de nye medlemsstater. Europa-Parlamentets samlinger i Strasbourg er altid en alvorlig udfordring for Europa-Parlamentets medlemmer. Mange MEP'er kan kun komme til Strasbourg via Frankfurt. Det betyder en udmattende bustur på to en halv time.

Nu har vi en yderligere ulempe ud over dem, vi hidtil har været ude for. Passagerer, der rejser med flyselskaber fra de nye medlemsstater, skal nu igennem to sikkerhedskontroller i Frankfurt lufthavn, mens andre passager kun skal igennem en enkelt. Det er ret interessant, at passagerer, der skal til Afghanistan, kun skal igennem sikkerhedskontrollen én gang, mens passagerer til de nye medlemsstaters hovedstæder som Tallinn, Riga, Vilnius, Warszawa, Prag, Bratislava, Budapest og Ljubljana skal igennem to sikkerhedskontroller.

Dette er et eksempel på yderligere forskelsbehandling af flyselskaberne fra de nye medlemsstater og passagerer, der rejser til disse lande, fordi det øger udgifterne for disse flyselskaber. Jeg vil gerne opfordre de tyske MEP'er til at hjælpe med til at sætte en stopper for forskelsbehandlingen af de nye medlemsstater.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Hr. formand, jeg vil gerne ganske kort komme ind på to spørgsmål. Demokrati og menneskerettigheder er meget vigtige principper for europæerne: Vi ønsker at værne om dem og bevare dem. Tunne Kelam har allerede rejst spørgsmålet om menneskerettighedssituationen i Rusland og navnlig behandlingen af Mikhail Khodorkovsky. Hvis vi her i EU virkelig lægger vægt på menneskerettighederne, kan vi ikke acceptere dette. Vi er nødt til at gribe ind i Khodorkovsky-sagen samt over for menneskerettighedssituationen i Rusland i almindelighed.

Et andet spørgsmål vedrørende demokrati drejer sig om princippet om, at vi her i EU præcis skal vide, hvad de europæiske skatteyderes euro bruges til. Vi kan ikke støtte terrororganisationer som Hamas, som nu er kommet til magten i det palæstinensiske selvstyrende område. Vi burde fremme demokratiet, og vi bør indstille samarbejdet med terrororganisationer og holde op med at finansiere dem.

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI). - (EN) Hr. formand, som følge af gennemførelsen af nitratdirektivet udsættes landbrugssektoren i min valgkreds, som andre steder, for omfattende kapitaludgifter, idet man er nødt til at øge oplagringskapaciteten for slam markant. For at hjælpe med dette annoncerede den britiske regering en støtteordning, hvortil der kan indsendes ansøgninger indtil udgangen af denne måned. Så annoncerede samme ministerium tidligere på måneden ensidigt, at ordningen skulle lukkes ned, fordi det afsatte beløb - blot 45 millioner britiske pund - allerede var overtegnet.

Landmænd, som i god tro arbejdede inden for den fastlagte frist, stilles helt klart mindre gunstigt. Begrundelsen for støtten, nemlig nødvendigheden af at gennemføre uforholdsmæssigt dyre projekter, gælder stadig. Men støtten er imidlertid nu trukket tilbage. Det er uretfærdigt, idet de 45 millioner britiske pund var åbenlyst utilstrækkelige. Derfor bruger jeg i aften dette forum til at opfordre den britiske regering til at afsætte tilstrækkelige midler til at kunne gennemføre dette vigtige stykke arbejde, da det ellers bliver umuligt at gennemføre nitratdirektivet.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Muscat (PSE). - (EN) Hr. formand, den 19. februar 2006 gennemførte en lille gruppe unge maltesiske medlemmer af Moviment Graffitti en fredelig protekst for fred og imod krig. De ønskede at give udtryk for deres mishag med, at fem NATO-krigsskibe lå i maltesiske havne, ved blot at vise bannere med teksten "Peace not War" og "Warships Kill". Politimyndighederne stoppede aktivisternes fremvisning af disse bannere - en lille og legitim, fredelig protest - på Pinto Wharf og på bastionerne i Grand Harbour.

Desuden fik aktivisterne efter sigende at vide, at sådanne demonstrationer ikke vil blive tilladt fremover. Denne holdning er uacceptabel og udgør en overtrædelse af ytringsfriheden. Derfor har jeg bedt Kommissionen fremsætte en udtalelse om denne sag. Vi burde udvise fuldstændig solidaritet med disse unge mennesker og opfordre dem til at fortsætte med at fremføre deres synspunkter på fredelig vis.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik