Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Keskiviikko 22. maaliskuuta 2006 - Bryssel EUVL-painos

15. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega (PSE). – (ES) Puhun tänään parhaillaan tapahtuvasta inhimillisestä tragediasta.

Yli tuhat afrikkalaista maahanmuuttajaa on 1. tammikuuta alkaen saapunut Kanariansaarten aluevesille, mutta vielä useampi on hukkunut pyrkiessään meren yli Mauritaniasta Kanariansaarille. Tämä on hirvittävää ihmiselämän haaskausta.

Espanjan ja Mauritanian hallitukset ovat alkaneet tehdä yhteistyötä, mutta toivon, että Euroopan unioni ja erityisesti Euroopan komissio ja neuvosto ryhtyvät toimiin, jotta tämä valtava inhimillinen tragedia voidaan ratkaista pikaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Arūnas Degutis (ALDE). – (LT) Euroopan laajuisen verkon laajentuminen ja toteutuminen on melkeinpä tärkein edellytys pyrkiessämme niihin tavoitteisiin, jotka esitettiin Euroopan komission valkoisessa kirjassa vuonna 2001, ja tehdessämme Lissabonin strategiasta todellisuutta. Euroopan laajuista verkkoa koskevia hankkeita on kuitenkin vasta arvioitu sen mukaan, onko ne suunniteltu, rahoitettu ja toteutettu asianmukaisella tavalla. Kun otamme huomioon Eurooppa-neuvoston joulukuussa hyväksymän rahoituskehyksen vuosiksi 2007–2013, on selvää, että hankkeiden arvioinnissa tulee olemaan taloudellisia ongelmia. Tästä syystä Euroopan unionin olisi mielestäni panostettava enemmän hankkeiden toteutukseen edistämällä seuraavia toimenpiteitä. Sen olisi sovellettava joustavampaa lähestymistapaa silloin, kun rakenne- ja koheesiorahastoja käytetään Euroopan laajuisten verkkojen rahoittamiseen ja kun Galileo-ohjelmille osoitetaan varoja tieteellistä tutkimusta koskevasta budjettikohdasta. Hankkeita on myös priorisoitava ja etusija on annettava esimerkiksi rautatiealaa koskeville hankkeille. Tällä alalla on edistytty parhaiten niin sanottujen rajatylittävien rautatieliikenteen käytävien kehittämisessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Portugalin maanviljelijät ovat kohdanneet ongelmia, koska edellisvuoden äärimmäisestä kuivuudesta johtuen maatalousvuosi on ollut heikko. Nämä ongelmat ovat vain pahentuneet, koska hallitus on yksipuolisesti päättänyt lakkauttaa maatalous- ja elintarvikealan tukitoimet, joista sovittiin maanviljelijöiden kanssa vuonna 2005 ja joista EU on rahoittanut 85 prosenttia. Tämä tilanne on myös esimerkki siitä, millaisia seurauksia on vakaus- ja kasvusopimuksen järjettömien kriteerien täytäntöönpanolla, joka johtaa tuntuviin budjettileikkauksiin alijäämän korjaamiseksi piittaamatta kuitenkaan tästä aiheutuvista taloudellisista ja sosiaalisista ongelmista. Kuten hallitus on todennut, tämän vuoksi Portugali ei myöskään voi käyttää yhteisön tuen kansallista 15 prosentin osuutta, joka puuttuu maan talousarviosta.

Tämä herättää kaksi kysymystä: ensinnäkin milloin vakaus- ja kasvusopimuksen järjettömistä kriteereistä luovutaan, ja toiseksi onko komissiolla strategiaa portugalilaisten maanviljelijöiden ongelmien lievittämiseksi?

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM). – (EN) Arvoisa puhemies, Yhdistynyt kuningaskunta nauttii vapaa-ajan veneilyssä värjättyyn polttonesteeseen sovellettavasta verotusta koskevasta poikkeuksesta. Poikkeus raukeaa joulukuussa 2006. Mikäli poikkeuksen voimassaoloa ei jatketa, moottoriveneiden polttoainekustannukset saattavat kolminkertaistua. Mikäli näin käy, vapaa-ajan veneily väistämättä vähenee. Valtio ei saa enempää verotuloja vaan vähemmän, ja paikallisyhteisölle aiheutetaan taloudellista vahinkoa. Poikkeuksen voimassaolon jatkaminen on neuvoston ja komission välinen asia, mutta verotuspolitiikan pitäisi olla jäsenvaltioiden riippumattomien hallitusten yksinomainen etuoikeus.

Kaikkien brittiläisten parlamentin jäsenten olisi yritettävä vaikuttaa asiasta vastaavaan ministeriin varmistaakseen, että poikkeuksen voimassaoloa jatketaan. Heidän pitäisi myös liittyä Motorboat Monthly -lehden aloittamaan kampanjaan poikkeuksen jatkamiseksi. Annan heille mielihyvin lisätietoja, miten tämä käytännössä tapahtuu.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa (NI).(PL) Arvoisa puhemies, tämä on kolmas kerta kuluvalla vaalikaudella, kun puhun täysistunnossa vastustaakseni katolisiin kohdistuvaa syrjintää. Tällä kertaa haluan puhua Radio Maryja -radiokanavan vuorovaikutteisten Internet-lähetysten estämisestä. Nämä lähetykset ovat ainoa luotettava tiedonlähde kristillistä vakaumusta tunnustaville. Nämä tiedotusvälineet yhdistävät meidän ja äänestäjiemme toiminnat. Näin ollen koska kyseisen aseman lähetysten vastaanottaminen on estetty, emme ole kahteen kuukauteen voineet pitää yhteyttä äänestäjiimme.

Tiedotus- ja tietoliikennehallinnolle esittämämme vaatimukset ja muistutukset eivät ole tuottaneet tuloksia. Sen vuoksi minun on pakko puhua täällä parlamentissa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklaan viitaten. Nykytilanne on räikeässä ristiriidassa sopimuksen periaatteiden kanssa. Toivomme, että Euroopan parlamentissa taataan niin meidän kuin muidenkin vähemmistöjen vapaudet.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). – (EN) Arvoisa puhemies, olen huolissani siitä, millaisissa oloissa Venäjän viranomaiset pitävät vankeja. Yukos-yhtiön toimitusjohtaja Mihail Hodorovsky on lähetetty lain vastaisesti 7000 kilometrin päähän perheestään. Hänen asianajajansa matkusti Siperian internointileirille – matkaan meni ensin kuusi tuntia lentokoneella, sitten 13 tuntia junalla ja vielä muutama tunti autolla – valmistellakseen vetoomusta Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimelle. Hän pääsi tapamaan asiakastaan vasta klo 18 jälkeen. Muutaman iltatapaamisen jälkeen Hodorovsky siirrettiin yllättäen eristysselliin. Hän on siellä vielä tänäänkin. Mitä ilmeisimpänä syynä tähän oli estää häntä saamasta valmiiksi vetoomustaan Strasbourgin tuomioistuimelle. Kehotan kollegoitani reagoimaan näihin omia lakejaan uhmaavien Venäjän viranomaisten mielivaltaisiin toimiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE). – (ET) Sunnuntaina kaksi nuorta virolaista epävirallista vaalitarkkailijaa pidätettiin Minskissä. Heitä kiellettiin tulemasta Minskiin oransseine vallankumouksineen. Valko-Venäjän vaalit eivät vielä tälläkään kertaa olleet vapaat. Olen vakuuttunut, että tällä viikolla Ukrainassa pidettävät vaalit ovat demokraattiset, oikeudenmukaiset ja vapaat. Kävin äskettäin Kievissä, ja voin vahvistaa tämän.

Moldova, Ukraina ja Valko-Venäjä – Viro tuntee sympatiaa näitä maita kohtaan, sillä emme ole unohtaneet omaa historiamme.

Tällä viikolla Viro suree henkilöä, jota ilman paluumme Eurooppaan olisi ollut huomattavasti vaikeampaa. Muistokirjoituksissa presidentti Lennart Merin sanotaan olleen merkittävä virolainen. Hänet valittiin vuoden eurooppalaiseksi viisi vuotta ennen kuin Viro liittyi Euroopan unioniin. Lennart Meri keskitti kaiken energiansa pikkumaisen Eurooppa-ajattelun vastustamiseen.

Euroopan unionin ei pitäisi käyttäytyä kapeakatseisesti eikä lyhytnäköisesti. Sen olisi tuettava kaikki maita, jotka yrittävät vapautua menneisyyden kahleista ja liittyä demokraattiseen Eurooppaan.

Meidän on todettava yksiselitteisesti, että myös Neuvostoliiton vasallivaltioilla on mahdollisuus tulla Euroopan unionin jäsenvaltioksi, mikäli ne täyttävät kolme Kööpenhaminan kriteeriä.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) Nyt kun euroalueen laajentumista koskevan päätöksen teko lähestyy nopeasti, euron käyttöönottoa koskevista kriteereistä käydään yhä kiivaampaa poliittista keskustelua. Euroopan keskuspankin johtaja on todennut, että kriteerit on täytettävä myös pitkällä aikavälillä eikä vain arvioinnin aikana. Viime aikoina energiatoimitusten korkeat hinnat – mikä on maan taloushallinnosta riippumaton ulkoinen tekijä – ovat vaikuttaneet yhteen Maastrichtin kriteereistä; inflaatio on kiihtynyt. On hyvin hankalaa säilyttää sekä voimakas talouskasvu että alhainen inflaatio. Lisäksi inflaatiokriteerejä määritettäessä on otettava huomioon myös tiettyjen tuotteiden hintojen tilapäinen lasku Suomessa ja Alankomaissa, joissa inflaatio on alhainen, ja parannettava kriteerien määrittämiskeinoja. Liettuassa inflaatio saattaa lievästi ylittää kriteereissä edellytetyn tason. Kuuden vuoden ajan inflaatio on ollut huomattavasti Maastrichtin kriteerejä alhaisempi, mutta näin nopeasti kasvavassa taloudessa hintojen alhaalla pitäminen on erittäin vaikeaa. Nyt kun perustuslakisopimusta ei hyväksytty kansanäänestyksessä, ja koska EU:lla ei ole yhteistä ulko- eikä energiapolitiikkaa, pyrkikäämme laajentamaan edes euroaluetta ja antamaan Euroopan unionille uutta kasvuvauhtia.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (NI). – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, se, että Itsenäisyys/demokratia -ryhmä on torjunut puolalaiset sekä Lega Nord -puolueeseen (Pohjoinen liitto) kuuluvat parlamentin jäsenet, on skandaali, jonka on mahdollistanut alusta loppuun asti laiton neuvostoliittolainen menettely.

Silloinen IND-DEM-ryhmän puheenjohtaja Piotrowski on toimittanut Euroopan parlamentin puhemiehelle kirjeen. Haluaisimme puhemiehen kertovan meille, milloin tähän valitukseen saadaan virallinen vastaus.

Olemme valmiit esittämään vetoomuksen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle. Samanaikaisesti ne, jotka ovat käyttäneet neuvostoaikaisia menetelmiä sulkeakseen meidät tämän ryhmän ulkopuolelle täysin kommunistiseen tyyliin, ovat tilintarkastustuomioistuimen tutkimusten kohteena varojen huolimattoman käytön vuoksi. Me ja puolalaiseen valtuuskuntaan kuuluvat ystävämme ja kollegamme olemme aina vastustaneet tällaista hutilointia avoimuusperiaatteen nimissä. Olkaa hyvä ja selvittäkää tämä kysymys, joka aiheuttaa häpeää Euroopan parlamentille.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) Viime sunnuntaina Euroopan parlamentti odotti Valko-Venäjän presidentinvaaleja. On totta, että vaalikampanja jätti vähän toiveita siitä, että vaalit olisivat demokraattiset, vapaat ja rehelliset, sillä kampanja käytiin oloissa, joissa uhkailtiin, pidätettiin oppositiojohtajia ja tukahdutettiin riippumaton lehdistö. Lukashenkon hallinto on vastuussa tästä kaikesta, mutta jotkut toivoivat silti, että ainakin vaalit olisivat rehelliset. Valitettavasti emme nähneet vaaleja vaan vaalien irvikuvan – yhtälailla vilpilliset vaalit kuin ne, joita järjestettiin 1930 tai 1950-luvuilla Itä-Euroopassa ja Liettuassa Neuvostoliiton miehityksen aikana. Tämä vahvistetaan OECD:n vaalitarkkailijaryhmän päätelmissä, mutta "farkkuvallankumous" ei ole ohi. Noin 600 nuorta uhmasi 10 pakkasasteen lämpötilaa ja vietti jälleen yönsä teltoissa Lokakuun aukiolla Minskissä. Eilen 11 EU-maiden suurlähettilästä kävi heidän luonaan osoittamassa Euroopan unionin solidaarisuutta. Arvoisa puhemies, meidän on vaadittava, että Valko-Venäjällä järjestetään uudet presidentinvaalit.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE).(PL) Arvoisa puhemies, pidämme myönteisenä sitä, että neuvoston kanssa käytävissä uutta rahoituskehystä koskevissa neuvotteluissa on edistytty selkeästi. Eilisen kolmikantaneuvottelun tulos on kuitenkin vasta ensimmäinen askel kohti yhteisymmärrystä, ja tämä edistysaskel on puoliksi puheenjohtajavaltio Itävallan ansiota. Kesti kokonaista kolme kuukautta ennen kuin neuvosto pääsi aloittamaan neuvottelut. Samaan aikaan toimielinten välinen sopimus raukeaa yhdeksän kuukauden kuluttua, uusi ohjelmakausi alkaa, ja Euroopan unioniin liittyy kaksi uutta jäsentä. Emme kuitenkaan vieläkään tiedä, mikä on talousarviomme ja minkälaista Euroopan unionia kohti olemme kulkemassa.

Meillä ei ole aikaa neuvotteluihin, jotka venyvät kuukausien pituisiksi, varsinkaan kun EU:n kansalaiset eivät ymmärrä, miksi on niin vaikeaa päästä sopimukseen, kun me kaikki kerran pyrimme samaan päämäärään, nimittäin kaikkien jäsenvaltioiden etujen mukaiseen tasapainoiseen kehitykseen. Aika käy kuitenkin edistystä vastaan, ja viivytykset uusien ohjelmien täytäntöönpanossa merkitsevät itse asiassa menetettyjä investointimahdollisuuksia ja menetettyjä tilaisuuksia. Tästä me joudumme vastaamaan yhdentyneen Euroopan kansalaisille. Joka tapauksessa meillä ei ole varaa tuhlata tulevia viikkoja. Kompromissiin on päästävä mahdollisimman pian.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). – (EN) Arvoisa puhemies, ensi viikolla Kyproksessa vietetään niiden henkilöiden muistopäivää, jotka menettivät henkensä vuoden 1955 kansannousussa Yhdistyneen kuningaskunnan siirtomaavaltaa vastaan. Satoja siviilejä, myös naisia ja lapsia, sai surmansa tai teloitettiin Yhdistyneen kuningaskunnan armeijan toimesta neljä vuotta kestäneen vapaustaistelun aikana. Taistelu päättyi vuonna 1959, kun Yhdistynyt kuningaskunta pakotettiin myöntämään Kyprokselle eräänlainen itsenäisyys. Nykyisin Kypros ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat anteeksiannon ja sovinnon hengessä ystäviä ja kumppaneita EU:n jäsenyyden kautta, ja ne pyrkivät tiiviissä yhteistyössä kohti rauhaa ja vaurautta.

Valitettavasti suhde on kuitenkin vaarassa turmeltua, sillä Yhdistyneen kuningaskunnan asevoimat ovat yhä läsnä Kyproksessa. Noin 10 000 Yhdistyneen kuningaskunnan sotilasta on sijoitettu alueille, joiden osuus on noin neljä prosenttia saaren pinta-alasta ja jotka tunnetaan riippumattomina Yhdistyneen kuningaskunnan tukikohtina. Monet tuhannet Kyproksen kansalaiset asuvat näillä alueilla, joilla yhteisön säännöstöä ei kumma kyllä sovelleta. Britit loukkaavat perusteellisesti näiden ihmisten ihmisoikeuksia.

Vetoan brittikollegoihini, että he ymmärtäisivät Kyproksen kansalaisten tunteita, kunnioittaisivat heidän oikeuksiaan ja painostaisivat hallitustaan palauttamaan Yhdistyneen kuningaskunnan tukikohtien hallussa olevat alueet niiden oikeille omistajille: Kyproksen kansalle.

Tiedän, että tämä on arka aihe, mutta toivon teidän olevan kanssani samaa mieltä siitä, ettei mitenkään voida hyväksyä sitä, että Yhdistynyt kuningaskunta, EU:n jäsenvaltio, pitää hallussaan osaa toisesta EU:n jäsenvaltiosta Kyproksesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Maciej Grabowski (NI). (PL) Arvoisa puhemies, Euroopan unioni on pitänyt UniCredito Italiano -pankin puolia pankin ja Puolan hallituksen välisessä kiistassa. Näin ollen se ei ole noudattanut vanhaa roomalaista Pacta sunt servanda -periaatetta, jonka mukaan tehtyjä sopimuksia on myös noudatettava, sillä UniCredito ei ole omalta osaltaan noudattanut sopimusta. Unioni on jättänyt huomiotta sen, että kyseisen pankin toiminnan seurauksena Puolan markkinoilla pankkitoiminta on monopolisoitu. EU:n virkamiehet siis pohjimmiltaan suojelevat UniCredito Italiano -pankin etuja.

Haluavatko EU:n virkamiehet todistaa tällaisella asennoitumisellaan, että ajatus, jonka mukaan Euroopan unionin toimielimet ovat olemassa suojellakseen kuluttajia, yrittäjiä ja kilpailua, on vain sanahelinää ja että vain suuryritysten eduilla on todellista merkitystä? Tämä on kohtuuton määräys, jota me puolalaiset jäsenet vastustamme.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – (HU) Arvoisa puhemies, haluaisin puhua viimeisimmästä uusiin jäsenvaltioihin kohdistuvasta syrjintätapauksesta. Euroopan parlamentin Strasbourgin istunto on aina varsinainen koettelemus Euroopan parlamentin jäsenille. Monet parlamentin jäsenet pääsevät Strasbourgiin vain Frankfurtin kautta. Tämä edellyttää kahden ja puolen tunnin uuvuttavaa bussimatkaa.

Aiempien harmien rinnalle on nyt ilmaantunut uusi. Uusien jäsenvaltioiden lentoyhtiöiden lennoilla matkustavien on nyt mentävä turvatarkastuksen läpi kahteen kertaan Frankfurtin lentokentällä, kun taas muiden matkustajien tarvitsee mennä niiden läpi vain kerran. On varsin mielenkiintoista, että Afganistaniin matkustavien tarvitsee mennä vain yhden turvatarkastuksen läpi, kun taas uusien jäsenvaltioiden pääkaupunkeihin, kuten Tallinnaan, Riikaan, Vilnaan, Varsovaan, Prahaan, Bratislavaan, Budapestiin ja Ljubljanaaan matkustavien on mentävä kahden turvatarkastuksen läpi.

Tämä on jälleen uusi esimerkki uusien jäsenvaltioiden lentoyhtiöihin ja näihin maihin matkustaviin kohdistuvasta avoimesta syrjinnästä, sillä se lisää lentoyhtiöille aiheutuvia kustannuksia. Haluaisin pyytää saksalaisia parlamentin jäseniä auttamaan tämän uusiin jäsenvaltioihin kohdistuvan syrjinnän lopettamisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Arvoisa puhemies, haluaisin puuttua kahteen asiaan hyvin lyhyesti. Demokratia ja ihmisoikeudet ovat meille eurooppalaisille erittäin tärkeitä, me haluamme vaalia niitä ja pitää niistä huolta. Jäsen Tunne Kelam nosti jo aikaisemmin esiin Venäjän ihmisoikeustilanteen ja erityisesti Mihail Hodorovskin kohtelun. Me emme voi hyväksyä sitä, jos me Euroopan unionissa todellakin puolustamme ihmisoikeuksia. Meidän pitää puuttua niin Hodorovskin tapaukseen kuin Venäjän ihmisoikeustilanteeseen.

Toinen demokratiaan liittyvä kysymys on se, että meidän on Euroopan unionissa tiedettävä tarkkaan, mihin eurooppalaisten veronmaksajien eurot käytetään. Me emme voi olla tukemassa terroristijärjestöjä, esimerkiksi Hamasia, joka on tällä hetkellä noussut valtaan Palestiinan autonomia-alueella, vaan meidän on edistettävä demokratiaa ja sanouduttava selkeästi irti terroristijärjestöjen kanssa tehtävästä yhteistoiminnasta ja lopetettava rahoitus terroristijärjestöille.

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI). – (EN) Arvoisa puhemies, nitraattidirektiivien täytäntöönpanon seurauksena vaalipiirissäni ja muilla alueilla maatalousalalle on aiheutunut valtavia pääomakustannuksia siitä, että lietteen varastointikapasiteettia on jouduttu lisäämään huomattavasti. Tässä auttaakseen Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ilmoitti tukijärjestelmästä, jota varten hakemuksia voidaan toimittaa tämän kuun loppuun mennessä. Sama ministeriö ilmoitti aiemmin tässä kuussa, että järjestelmä lakkautetaan, koska sitä varten osoitettu summa – vaivaiset 45 miljoonaa Englannin puntaa – ei riitä rahoittamaan kaikkia hankkeita, joihin tukea on haettu.

Maanviljelijät, jotka hyvässä uskossa laativat hakemuksiaan annettuun määräaikaan mennessä, joutuvat nyt erittäin epäedulliseen asemaan. Tuen peruste, eli tarve aloittaa erittäin kalliit työt, on edelleen olemassa. Avustus on nyt kuitenkin peruutettu. Tämä on yhtä epäoikeudenmukaista kuin 45 miljoonaa Englannin puntaa oli selvästi liian pieni summa. Tästä syystä hyödynnän tänä iltana tätä foorumia vedotakseni Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukseen, jotta se vapauttaisi riittävästi varoja tämän erittäin tärkeän työn loppuun saattamiseksi. Muussa tapauksessa nitraattidirektiiviä ei voida panna täytäntöön.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Muscat (PSE). – (EN) Arvoisa puhemies, 19. helmikuuta 2006 pieni ryhmä Moviment Graffitti -yhdistykseen kuuluvia maltalaisia nuoria järjesti rauhanomaisen mielenosoituksen rauhan puolesta ja sotaa vastaan. He halusivat osoittaa, etteivät he hyväksy viiden Naton sota-aluksen läsnäoloa Maltan satamissa, ja kantoivat tässä tarkoituksessa julisteita, joihin oli kirjoitettu yksinkertaiset tekstit "Rauhaa, ei sotaa" ja "Sota-alukset tappavat". Poliisit estivät aktivisteja näyttämästä näitä julisteita – esittämästä tätä pientä ja oikeutettua rauhanomaista protestia – Pinto Wharfin ja Grand Harbourin laitureilla.

Lisäksi väitetään, että mielenosoittajille oli sanottu, ettei vastaavia mielenosoituksia vastaisuudessa hyväksytä. Tällaista asennetta ei voida hyväksyä, ja se loukkaa perusoikeutta sananvapauteen. Tästä syystä olen pyytänyt komissiota ottamaan kantaa tähän tapaukseen. Meidän olisi osoitettava täydellistä solidaarisuutta näitä nuoria kohtaan ja kehotettava heitä jatkossakin toteuttamaan oikeuttaan rauhanomaiseen mielipiteen ilmaisuun.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Keskustelu on päättynyt.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö