Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 22 mars 2006 - Bryssel EUT-utgåva

15. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Nästa punkt på föredragningslistan är anföranden på en minut om frågor av politisk vikt.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega (PSE).(ES) Jag reser mig i dag för att tala om en stor mänsklig tragedi som äger rum just nu.

Sedan den 1 januari i år har över tusen afrikanska invandrare nått Kanarieöarnas stränder, men många fler har drunknat under färden från Mauretanien till Kanarieöarna. Detta är ett enormt slöseri med människoliv.

De spanska och mauretanska regeringarna har börjat samarbeta, men jag hoppas att EU, framför allt kommissionen och rådet, kommer att vidta åtgärder för att hjälpa till att snarast lösa denna stora mänskliga tragedi.

 
  
MPphoto
 
 

  Arūnas Degutis (ALDE).(LT) Utvidgningen och genomförandet av det transeuropeiska nätet är nästan oundgängligt, när vi eftersträvar de mål som lades fram i Europeiska kommissionens vitbok 2001 och när vi förverkligar Lissabonstrategin. Men de transeuropeiska nätverksprojekten har bara utvärderats om de har planerats, finansierats och genomförts korrekt. Med tanke på förslaget om budgetplanen för perioden 2007–2013, som lades fram av Europeiska rådet i december, står det klart att ekonomiska svårigheter kommer att uppstå när projekten utvärderas. Därför anser jag att EU bör bidra ytterligare till att förverkliga projekten genom att uppmuntra följande åtgärder: en flexiblare strategi för användningen av struktur- och sammanhållningsfonderna, när de transeuropeiska näten finansieras och när Galileoprogrammen finansieras med hjälp av den vetenskapliga budgetposten för forskning. Olika projekt måste också prioriteras, framför allt projekt som järnvägssektorn, där de flesta framstegen hittills har åstadkommits med de så kallade gränsöverskridande järnvägskorridorerna.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) De problem som de portugisiska lantbrukarna står inför på grund av det dåliga jordbruksåret efter fjolårets svåra torka har förvärrats genom att regeringen ensidigt har upphört med de livsmedelsåtgärder som den kom överens om 2005 med jordbrukarna och som till 85 procent medfinansierades av EU. Situationen är också ett exempel på följderna av att uppfylla stabilitets- och tillväxtpaktens irrationella kriterier, vilket leder till enorma budgetnedskärningar för att klara av underskotten, utan tanke på de ekonomiska och sociala problem som blir följden. Det innebär att de gemenskapsmedel som saknas i den portugisiska budgeten för det nationella bidraget på 15 procent inte kan användas, vilket regeringen har påpekat.

Det ger anledning till två frågor: Först och främst när de irrationella kriterierna i stabilitets- och tillväxtpakten kommer att avskaffas, och för det andra om kommissionen har en strategi för att minska de portugisiska jordbrukarnas problem.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM).(EN) Herr talman! Storbritannien åtnjuter för närvarande ett skatteundantag för röd diesel som gäller för fritidsbåtar. Detta undantag löper ut i december 2006. Om undantaget inte förlängs kan priserna på bränsle för motorbåtar komma att tredubblas. Om detta sker kommer antalet fritidsbåtar oundvikligen att minska. Statskassans skatteintäkter kommer att minska, inte öka, och lokalsamhällena kommer att skadas ekonomiskt. Att förlänga undantaget är en fråga för rådet och kommissionen, men skattepolitiken borde vara de suveräna nationella regeringarnas exklusiva behörighet.

Alla brittiska parlamentsledamöter bör bedriva lobbying mot ansvarig minister för att se till att undantaget förlängs. De bör också ansluta sig till den kamp för att rädda undantaget som initierats av tidskriften Motorboat Monthly. Jag informerar dem gärna om hur de kan gå tillväga.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa (NI).(PL) Herr talman! Det här är tredje gången denna valperiod som jag begär ordet vid ett plenarsammanträde för att protestera mot diskriminering av katoliker. Den här gången vill jag tala om stängningen av Radio Maryjas interaktiva Internetsändning, som är den enda pålitliga informationskällan för ledamöter av kristen övertygelse. Vår verksamhet är, liksom våra väljares, knuten till dessa medier. Att mottagningen av denna station har stängts av betyder därför att vi under två månader har berövats kontakten med våra väljare.

Upprepade krav till informations- och telekommunikationstjänsterna har inte givit några resultat. Därför känner jag mig tvingad att ta till orda i parlamentet med hänvisning till artikel 10 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Den nuvarande situationen är en uppenbar överträdelse av principerna i konventionen. Vi hoppas att vi, tillsammans med andra minoriteter, kommer att garanteras våra friheter i Europaparlamentet.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE).(EN) Herr talman! Jag vill framföra min oro över de förhållanden under vilka de ryska myndigheterna internerar sina fångar. I strid mot lagstiftningen har Michail Chodorkovskij från bolaget Yukos skickats 7 000 kilometer bort från sin familj. Hans advokat reste till det sibiriska interneringslägret – det tog sex timmar med plan, tretton timmar med tåg och ett par timmar med bil – för att sammanställa en överklagan till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg. Hon fick endast tillstånd att träffa sin klient efter klockan 18. Efter flera kvällsmöten överfördes Chodorkovskij plötsligt till en särskild isoleringscell. Där sitter han fortfarande kvar. Den uppenbara anledningen var att förhindra honom från att fullborda sin överklagan till Europadomstolen i Strasbourg. Jag uppmanar mina kolleger att reagera på dessa godtyckliga handlingar av de ryska myndigheterna, som uppenbart kränker sin egen lagstiftning.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Mikko (PSE).(ET) I söndags arresterades två unga ester, som var inofficiella valobservatörer i Minsk. ”Kom inte till Minsk med er orange revolution”, fick de höra. Det vitryska valet var inte fritt den här gången heller. Jag är övertygad om att det val som detta veckoslut kommer att hållas i Ukraina blir demokratiskt, rättvist och fritt. Eftersom jag just har kommit tillbaka från Kiev kan jag bekräfta detta.

Estland känner sympati för Moldavien, Ukraina och Vitryssland, för vi har inte glömt vår historia.

Den här veckan sörjer Estland en person utan vilken vår återkomst till Europa hade blivit mycket svårare. I nekrologerna sägs det att president Lennart Meri var en stor est. Han valdes till årets europé innan Estland gick med i EU. Lennart Meri ägnade all sin energi åt kampen mot småaktigt europeiskt tänkande.

Europeiska unionen får inte uppträda trångsynt eller kortsiktigt. Unionen måste stödja alla de länder som försöker befria sig från det förflutnas bojor och förena sig med ett demokratiskt Europa.

Vi måste entydigt fastslå att uppfyllandet av de tre Köpenhamnskriterierna också erbjuder Sovjetunionens vasallstater möjligheten att bli medlemsstater i Europeiska unionen.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE).(LT) I och med att beslutet om utvidgningen av euroområdet närmar sig blir kriterierna för införandet av euron alltmer politiserade. Chefen för Europeiska centralbanken har uppgivit att kriterierna måste uppfyllas på lång sikt, inte bara under utvärderingsperioden. Nyligen har de höga energipriserna, en yttre faktor som är oberoende av förvaltningen av ett lands ekonomi, inverkat på ett av Maastrichtkriterierna, nämligen den stigande inflationen. Det är mycket svårt att bibehålla höga ekonomiska tillväxtsiffror och låg inflation. När vi bestämmer inflationskriterierna måste vi också ta hänsyn till den tillfälliga minskningen av priset på vissa varor i Finland och Nederländerna, som har den lägsta inflationen, och förbättra metoderna att bestämma kriterierna. I Litauen kan inflationen vara något större än den nivå som förväntas enligt kriterierna. I sex år har den varit avsevärt lägre än Maastrichtkriterierna, men i en ekonomi som växer så snabbt är det mycket svårt att hålla priserna nere. Låt oss åtminstone utvidga euroområdet och ge EU förnyad tillväxtkraft efter den ofruktbara folkomröstningen om det konstitutionella fördraget, trots att vi inte har någon gemensam utrikes- och energipolitik.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (NI).(IT) Herr talman, mina damer och herrar! Gruppen Självständighet/Demokratis uteslutande av den polska delegationen och Norditalienska ligan är en skandal, som från början till slut har ägt rum genom ett olagligt förfarande med sovjetisk prägel.

Ett brev har skickats till Europaparlamentets talman av dåvarande ordföranden för gruppen Självständighet/Demokrati, Miroslaw Mariusz Piotrowski. Vi skulle vilja att talmannen meddelade oss när ett officiellt svar kommer att ges på detta klagomål.

Vi är redo att överklaga inför EG-domstolen. Under tiden undersöker revisionsrätten de personer som har använt sig av sovjetiska metoder för att utesluta oss ur denna grupp genom att avfärda oss på ett sätt som påminner om kommunismen. Undersökningen gäller vanskötsel av gemenskapsmedel, något som vi och våra vänner och kolleger i den polska delegationen alltid har motsatt oss med åberopande av öppenhetsprincipen. Var vänlig och klargör denna fråga, som är en skam för Europaparlamentet.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE).(LT) I söndags väntade Europaparlamentet på att det vitryska presidentvalet skulle äga rum. Visserligen gav valkampanjen föga hopp om att valet skulle bli demokratiskt, fritt och rättvist, eftersom kampanjen fördes i en atmosfär av hotelser, arrestering av oppositionsledaren och förtryck av den oberoende pressen. Lukasjenkos regim bär ansvaret för allt detta, men somliga hoppades ändå att åtminstone valet skulle bli rättvist. Men i stället för val såg vi bara en fars, ett manipulerat val som liknade dem som på 1930- och 1950-talen anordnades i Östeuropa och Litauen under den sovjetiska ockupationen. Detta bekräftas av slutsatserna av OSSE:s observatörsgrupp, men ”jeansrevolutionen” är inte över. Omkring 600 ungdomar tillbringade ytterligare en natt i tält på Oktobertorget i Minsk trots att det var 10 minusgrader. I går besöktes de av 11 EU-ambassadörer som var där för att visa Europeiska unionens solidaritet. Herr talman! Vi måste kräva att ett nytt presidentval anordnas i Vitryssland.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE).(PL) Herr talman! Vi välkomnar de tydliga framstegen i förhandlingarna med rådet om den nya budgetplanen. Resultatet av gårdagens trepartsmöte var emellertid bara första steget på vägen mot en överenskommelse, och detta steg togs när det österrikiska ordförandeskapet avverkat halva mandattiden. Det tog tre månader för rådet att börja förhandla. Om nio månader upphör det interinstitutionella avtalet, en ny programperiod börjar och EU kommer att få ytterligare två medlemmar, men fortfarande vet vi ingenting om vår budget och vilken sorts EU vi eftersträvar.

Vi kan inte acceptera att förhandlingar drar ut på tiden i månader, i synnerhet som EU-medborgarna inte kan förstå varför det är så svårt att komma fram till en överenskommelse, om vi alla arbetar mot samma mål, det vill säga en balanserad utveckling i alla medlemsstaters intresse. Framsteg innebär emellertid en kapplöpning med tiden, och när det gäller genomförandet av nya program är förseningar detsamma som förlorade investeringsmöjligheter och förlorade chanser. Det är något vi kommer att få stå till svars för inför medborgarna i det förenade Europa. Hur som helst har vi inte råd att slösa bort de närmaste veckorna. En kompromiss måste träffas så snart som möjligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE).(EN) Herr talman! Nästa vecka högtidlighåller man på Cypern årsdagen av folkupproret 1955 mot det brittiska kolonialstyret och de som då omkom. Hundratals civila, däribland kvinnor och barn, dödades eller avrättades av den brittiska armén under den fyra år långa striden, som upphörde 1959, efter att Storbritannien tvingats bevilja Cypern en form av oberoende. I dag är Cypern och Storbritannien vänner och partner i en anda av förlåtelse och försoning, tack vare EU-medlemskapet, och de bedriver ett nära samarbete för att uppnå fred och välstånd.

Denna förbindelse riskerar dock att infekteras på grund av den fortsatta närvaron av brittiska trupper på Cypern. Cirka tiotusen brittiska soldater är stationerade på ett område som uppgår till ungefär fyra procent av öns territorium, och som kallas suveräna brittiska baser. Många tusentals cypriotiska civila bor i dessa områden, där gemenskapens regelverk konstigt nog inte gäller. Storbritannien kränker djupt deras mänskliga rättigheter.

Jag vädjar till mina brittiska kolleger att förstå det cypriotiska folkets känslor och respektera deras rättigheter, och att utöva påtryckningar mot sin regering för att återlämna de brittiska basernas territorium till dess rättmätiga ägare: Cyperns befolkning.

Jag vet att detta är en öm punkt, men jag hoppas att ni håller med mig om att det är helt oacceptabelt att Storbritannien, som är en EU-medlemsstat, ockuperar en del av en annan EU-medlemsstat, nämligen Cypern.

 
  
MPphoto
 
 

  Dariusz Maciej Grabowski (NI). (PL) Herr talman! Europeiska unionen har tagit ställning för banken UniCredito Italiano i dispyten med den polska regeringen. Därigenom har den ignorerat den gamla romerska principen Pacta sunt servanda – avtal är till för att hållas – eftersom UniCredito Italiano inte har hållit fast vid sin del av överenskommelsen. EU har ignorerat det faktum att banktjänsterna på den polska marknaden har monopoliserats på grund av bankens handlande. I själva verket skyddar EU-tjänstemännen UniCredito Italianos intressen och vinster.

Vill EU-tjänstemännen genom denna hållning bevisa att tanken att EU-institutionerna är till för att skydda konsumenterna, företagarna och konkurrensen bara är tomma ord och att det som verkligen betyder något är storfinansens intressen. Det är ett diktat som vi polska ledamöter motsätter oss.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE).(HU) Herr talman! Jag vill tala om det senaste exemplet på diskriminering av de nya medlemsstaterna. Europaparlamentets Strasbourgsession är alltid en pärs för Europaparlamentets ledamöter. Många ledamöter kan bara nå Strasbourg via Frankfurt. Det innebär en ansträngande bussresa på två och en halv timme.

Vi har nu ytterligare en olägenhet att lägga till de tidigare. Passagerare som reser med de nya medlemsstaternas flygbolag måste nu passera säkerhetskontrollerna två gånger på flygplatsen i Frankfurt, medan andra passagerare bara passerar dem en gång. Det är mycket intressant att passagerare som reser till Afghanistan bara behöver passera säkerhetskontrollerna en gång, medan de som reser till de nya medlemsstaternas huvudstäder, till exempel Tallinn, Riga, Vilnius, Warszawa, Prag, Bratislava, Budapest och Ljubljana måste passera två säkerhetskontroller.

Detta är ytterligare ett exempel på öppen diskriminering av de nya medlemsstaternas flygbolag och av passagerare som reser till dessa länder, eftersom det ökar flygbolagens kostnader. Jag vill be de tyska parlamentsledamöterna att hjälpa till att sätta stopp för diskrimineringen av de nya medlemsstaterna.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Herr talman! Jag vill i korthet ta upp två frågor. Demokrati och mänskliga rättigheter är något mycket viktigt för EU-medborgarna. Dessa begrepp ligger oss varmt om hjärtat. Tunne Kelam har redan tagit upp frågan om situationen för de mänskliga rättigheterna i Ryssland och i synnerhet behandlingen av Michail Chodorkovskij. Om vi i Europeiska unionen verkligen värnar om de mänskliga rättigheterna kan vi inte acceptera detta. Vi måste ingripa i fallet Chodorkovskij och när det gäller situationen för de mänskliga rättigheterna i Ryssland i allmänhet.

Ytterligare en sak som gäller demokratin är uppfattningen att vi i EU bör få veta exakt vad de europeiska skattebetalarnas euro används till. Vi kan inte stödja en terroristorganisation som Hamas, som nu har kommit till makten i det palestinska självständiga området. I stället bör vi främja demokrati. Vi bör upphöra att samarbeta med terroristorganisationer och att finansiera dem.

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI).(EN) Herr talman! I enlighet med genomförandet av direktivet om nitrater drabbas jordbrukssektorn i min valkrets, liksom på andra platser, av omfattande anläggningskostnader i syfte att radikalt öka gödsellagringskapaciteten. Den brittiska regeringen tillkännagav en stödordning som ett bidrag till processen, för vilken ansökningarna måste göras före slutet av den här månaden. Sedan meddelade samma ministerium tidigare den här månaden ensidigt att stödordningen lades ned, eftersom det avsatta beloppet – endast 45 miljoner brittiska pund – redan övertecknats.

De lantbrukare som i god tro räknade med den fastställda tidsfristen har helt klart missgynnats. Motiveringen till stödet, nämligen nödvändigheten att företa ett mycket, mycket dyrt arbete, föreligger fortfarande. Stödet har nu emellertid dragits tillbaka. Detta är lika orättvist som de 45 miljonerna brittiska punden var klart otillräckliga. Jag utnyttjar därför detta forum i kväll för att uppmana den brittiska regeringen att frigöra tillräckliga medel för att göra det möjligt att utföra detta viktiga arbete. Annars kommer genomförandet av direktivet om nitrater att bli omöjligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Muscat (PSE).(EN) Herr talman! Den 19 februari 2006 anordnade en liten grupp av unga maltesiska medlemmar från Moviment Graffitti en fredlig protest till förmån för fred och mot krig. De ville visa att de misstyckte till att fem krigsfartyg från Nato låg i hamn på Malta, genom att endast visa upp banderoller med budskapen ”Fred, inte krig” och ”Krigsfartyg dödar”. Polismyndigheterna hindrade dessa aktivister från att visa upp sina banderoller – vilket var en liten och legitim fredlig protest – i Pinto-varvet och på bastionerna i Grand Harbour.

Aktivisterna fick tydligen också höra att sådana demonstrationer inte skulle tillåtas i framtiden. Denna inställning är oacceptabel och strider mot den grundläggande rätten till yttrandefrihet. Därför har jag bett kommissionen att yttra sig om detta fall. Vi borde visa fullständig solidaritet med dessa unga människor och uppmana dem att fortsätta att utöva sin rätt att uttrycka sina åsikter på ett fredligt sätt.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Debatten är avslutad.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy