Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2004/2259(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0040/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0040/2006

Keskustelut :

PV 23/03/2006 - 6
CRE 23/03/2006 - 6

Äänestykset :

PV 23/03/2006 - 11.15
CRE 23/03/2006 - 11.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0116

Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 23. maaliskuuta 2006 - Bryssel EUVL-painos

6. Non food -viljelyn edistäminen (keskustelu)
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana Neil Parishin laatima maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietintö (A6-0040/2006) viljelykasvien suosimisesta non food -tarkoituksiin (2004/2259(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE), esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, olen ilahtunut mahdollisuudesta esittää mietintöni biopolttoaineista. Se on maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan valiokunta-aloitteinen mietintö. On hienoa, että komission jäsen on paikalla, ja haluan kiittää häntä ja hänen yksikkönsä henkilöstöä avusta, jota olen heiltä saanut mietinnön laadinnan yhteydessä.

Hienoin asia biopolttoaineiden, biomassan ja biokaasun kehittämisessä on se, että niillä on edessään lupaava tulevaisuus. Meneillään olevasta muutoksesta on osoituksena se, kun Yhdysvaltojen presidentti toteaa Yhdysvaltojen tilasta pitämässään puheessa, ettei maan talous voi enää jatkossa perustua fossiilisiin polttoaineisiin. Meillä EU:ssa on valtavat mahdollisuudet. Maanviljelijät ovat kautta aikojen tarjonneet kuljetukseen hevoset, joten mikseivät he nyt voisi tarjota siihen polttoaineenkin.

Maatalouden tuet ovat muuttuneet YMP:n uudistuksen yhteydessä niin, että tuet on irrotettu tuotannosta ja sisällytetty tilatukeen. Tuotteillemme on myös löydettävä uusia markkinoita, ja tässä mukaan tulevat viljat ja rapsi, joista saadaan biodieseliä, ja vehnä, josta saadaan bioetanolia. Voimme olla varmoja myös siitä, että pystymme tuottamaan enemmän biomassaa. Useissa EU:n jäsenvaltioissa metsiä käytetään tehokkaasti. Ne maat, joissa metsiä ei ole, voivat kasvattaa pajuja ja Miscanthus-heinää energiatuotannon varmistamiseksi.

Voidaan toteuttaa sekä suuria hankkeita voimaloita varten että pieniä hankkeita paikallisia lämpökeskuksia, kouluja ja sairaaloita varten. Valinnanvaraa on paljon. Kun ajatellaan polttoaineiden lisäksi koko energiantuotantoa, biopolttoaineet ja bioenergia eivät ehkä tarjoa täydellistä vastausta, mutta ne ovat yksi vastauksista. Mielestäni meidän on tutkittava vaihtoehtoja, kun otetaan huomioon esimerkiksi se, että Venäjä voi minä hetkenä hyvänsä keskeyttää kaasutoimitukset EU:hun. Tässä yhteydessä on aina korostettava, että tällaiset polttoaineet ja biomassa ovat erittäin ympäristöystävällisiä. Onkin hienoa, että tästä hyötyvät sekä viljelijät että ympäristö.

Käytettävissä ovat nykysukupolven polttoaineet ja biomassa, mutta seuraavan sukupolven polttoaineet ovat jo tulossa, ja pian käytetään jo biomuovia. Mielestäni tulevaisuuden mahdollisuudet ovat valtavat. Paperia tehdään uudella tavalla oljesta käyttämällä aiempaa paljon ympäristöystävällisempiä kemikaaleja. Tonnista olkea saadaan puoli tonnia paperimassaa ja neljäsosa tonnia bioetanolia. Voidaan siis huomata, että kaikki hankkeet etenevät.

Yhteisen maatalouspolitiikan nojalla pidetään kesantomaata, jolla ei kasvateta mitään. Kesantomaa on erittäin tehokas tapa lisätä ympäristön uudistumista, mutta mielestäni meidän olisi suhtauduttava erittäin myönteisesti joidenkin kesantomaiden käyttämiseen polttoaineen viljelyssä.

Saksan Volkswagen on suhtautunut erittäin myönteisesti perinteisen polttoaineen ja biopolttoaineen sekoittamiseen ja biopolttoaineita käyttävien moottorien rakentamiseen. Autoteollisuutta on kuitenkin painostettava, jotta se suhtautuisi asiaan myönteisemmin. Mielestäni polttoaineita on sekoitettava huomattavasti suuremmassa suhteessa, jotta saadaan moottorien kannalta laadukasta polttoainetta.

Viljelysmaata kannattaa hyödyntää biopolttoaineiden ja biomassan tuotantoon myös siksi, että näin viljelysmaa pysyy käytössä, ja sillä voidaan tarvittaessa jälleen ryhtyä viljelemään elintarviketuotantoon tarvittavia kasveja. Tämä on huomattava etu.

Haluan lopuksi kiittää maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan jäseniä ja kaikkia parlamentin jäseniä tuesta. Vierailin useissa maissa tutustumassa tilanteeseen. Edessämme ovat jännittävät ajat. Arvoisa komission jäsen, mielestäni parlamentin ja komission on nyt jäsenvaltioiden tuella ryhdyttävä toimiin verokannustinten luomiseksi ja sen varmistamiseksi, että EU saa parhaan mahdollisen biopolttoaineita ja biomassaa koskevan politiikan.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, kuuden viime kuukauden aikana energiasta on tullut päivänpolttava kysymys. Tämän vahvistivat valtioiden päämiehet Hampton Courtissa, ja tarjoutuneeseen mahdollisuuteen on nyt tartuttava, kuten komissio tekeekin.

On ollut rohkaisevaa havaita, että Euroopan parlamentti suhtautuu asiaan yhtä myönteisesti ja toimii juuri samalla tavalla. Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaavana komission jäsenenä olen erittäin kiinnostunut non food -viljelykasvien käyttämisestä. Pidän tätä erittäin kiinnostavana maatalousalamme uutena menekkialueena ja mielenkiintoisena tulonlähteenä niin viljelijöiden kuin koko maaseudun taloudenkin kannalta. Suhtaudun siksi lämpimästi tänään käsiteltävään mietintöön. Ajoitus on erinomainen, ja mietintö antaa arvokkaan panoksen keskusteluun viljelykasvien non food -käytöstä. Haluan erityisesti kiittää esittelijä Parishia sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan jäseniä kaikesta heidän tekemästään työstä.

Komissio on vastikään julkaissut kaksi tiedonantoa, joilla on tarkoitus tukea biomassan käyttöä: biomassatoimintasuunnitelman ja EU:n biopolttoainestrategian. Komission tutkimuksen puiteohjelmista on jo vuosien ajan tuettu uusiutuvia luonnonvaroja koskevaa uraauurtavaa tutkimusta muun muassa biomuovien, maatalouskemikaalien ja lääketeollisuuden alalla. Tutkimuksen seitsemännessä puiteohjelmassa korostetaan erityisesti kestävien non food -käyttötarkoitusten kehittämistä. Maatalouden raaka-aineiden non food -käyttötarkoitusten kehittäminen tarjoaa viljelijöille uusia mahdollisuuksia, ja se on täysin Lissabonin strategian mukaista. Lähestymistapa on innovatiivinen ja tuo mukanaan huomattavasti eurooppalaista lisäarvoa.

Eurostat ja yhteinen tutkimuskeskus ovat arvioineet biomassan käyttämistä energiantuotantoon ja todenneet, että biomassan vuoden 2010 tuotantotavoitteet on mahdollista saavuttaa. YMP:n uudistus tarjoaa viljelijöille kannustimia kasvavaan kysyntään vastaamiseksi. Komissio tarjoaa energiakasvien viljelyyn 45 euron erityistuen hehtaarilta, minkä lisäksi viljelijät voivat käyttää kesantomaata non food -viljelykasvien viljelyyn. Viime vuonna energiantuotantoon tarkoitettua biomassaa viljeltiin noin 900 000 hehtaarilla kesantomaata. Sokeriuudistuksen myötä sokerijuurikas on otettu mukaan kaikkiin bioenergian tukijärjestelmiin.

Jalostuspuolella on kuitenkin edettävä vielä huomattavasti ja tehtävä investointeja. Komissio voi uudella maaseudun kehittämisen ohjelmakaudella tukea investointeja ja muita toimia, joilla edistetään biomassan viljelyä energiantuotantoon ja muihin non food -tarkoituksiin. Merkittävä tehtävä voi olla myös koheesiopolitiikalla.

Olen samaa mieltä siitä, että meidän on tarkkaan seurattava, aiheutuuko non food -alan kehittämisestä kielteisiä ympäristövaikutuksia. Tätä on valvottava tarkkaan.

Biomassan ja erityisesti biopolttoaineiden käyttö on yleistymässä kaikkialla maailmassa. Tästä on selviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä etuja, mutta samalla on varmistettava asianmukainen tasapaino elintarvikkeiden ja non food -viljelykasvien tuotannon välillä. Emme halua kehittää non food -alaa niin, että se vaikuttaa kielteisesti elintarvikealaan tai elintarvikkeiden kuluttajahintoihin EU:ssa tai kehitysmaissa. Tätäkin on seurattava tarkkaan.

Odotan kiinnostuneena Euroopan parlamentissa käytävää keskustelua keinoista tehostaa uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnes Schierhuber, PPE-DE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, haluan aluksi osoittaa vilpittömät kiitokseni esittelijälle tästä valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä, joka on osoitus esittelijän suuresta sitoutumisesta. Kiitän häntä myös siitä, että hän vaivautui vierailemaan eri jäsenvaltioissa ja ottamaan itse selvää, millaisia mahdollisuuksia uusiutuvien raaka-aineiden ala tällä hetkellä tarjoaa.

Kuten komission jäsen totesi, energiasta on tullut kuuden viime kuukauden aikana päivänpolttavin aihe. EU:ssa on välttämätöntä ottaa käyttöön eri energialähteiden ympäristöystävällinen ja taloudellinen yhdistelmä. Uusiutuvat raaka-aineet ja uusiutuva energia voisivat muodostaa yhdistelmän perustan. Uusiutuvan energian ala täyttää tuulen, veden, aurinkokennojen ja biokaasun ohella rakennus- ja eristysmateriaalialan sekä lääketeollisuuden raaka-ainealan perustarpeet.

Elintarvikkeiden ja viljelykasvien tuottaminen energiantuotantoa varten oli yleinen käytäntö vuosisatojen ajan. Kun fossiiliset polttoaineet otettiin laajamittaisesti käyttöön, ne korvasivat vetojuhtien tarjoaman energian, joka saatiin kasveista. Uusiutuvien raaka-aineiden tuotanto energiantuotantotarkoitukseen on erittäin tärkeää EU:n maa- ja metsätalouden sekä maaseutualueiden kannalta. Se tarjoaa uusia tulonlähteitä ja vaikuttaa erittäin myönteisesti työllisyysasteen ylläpitämiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen maaseutualueilla.

EU:n olisi viisainta pitää uusiutuvia energialähteitä energiankäytön olennaisena tekijänä, jotta voidaan vähentää EU:n riippuvuutta kansainvälisistä energiantuottajista ja etenkin poliittisesti epävakaista alueista. Osoitan esittelijälle vilpittömät suurkiitokseni.

 
  
MPphoto
 
 

  Stéphane Le Foll, PSE-ryhmän puolesta. (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, haluan edellisten puhujien tavoin ensiksi kiittää jäsen Parishia hänen työstään ja todeta, että olen täysin samaa mieltä mietinnössä esitetyistä tavoitteista.

Ensiksi on otettava yleisesti huomioon ympäristökysymys eli bioenergia, biomassa ja biologisesti hajoavat materiaalit. Toiseksi on monipuolistettava energialähteitämme, kun tiedetään, että fossiiliset polttoaineet ehtyvät ennusteiden mukaan 40–50 vuoden kuluessa ja että kasvihuoneilmiötä on torjuttava kaikin käytössä olevien keinoin. Kolmanneksi EU:n maataloudelle on ennen kaikkea löydettävä uusia markkinoita.

Arvoisa komission jäsen, tämä voi kuitenkin tapahtua vain kahden ehdon täyttyessä. Ensinnäkään biopolttoaineet eivät muodosta koko maatalouspolitiikkaa, vaan maatalouspolitiikassa on säilytettävä kaksi pilaria eli tuotantoon liittyvä pilari sekä alueelliseen ja sosiaaliseen koheesioon liittyvä pilari. Toiseksi bioenergiapolitiikka voi olla järkeenkäypää ainoastaan, jos se perustuu kaikilta osin poliittiseen prosessiin ja tahtoon tehdä maatalousmallista kestävän kehityksen malli. Tässä yhteydessä meidän on mielestäni pohdittava myös uusia malleja, joiden ansiosta maataloustuotantoa voidaan monipuolistaa samalla, kun taataan toimiva ekologinen tasapaino koko EU:n alueella.

 
  
MPphoto
 
 

  Willem Schuth, ALDE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, arvoisa esittelijä, hyvät kollegat, haluan aluksi kiittää vilpittömästi esittelijä Parishia tästä tasapainoisesta mietinnöstä, joka saa koko ryhmäni tuen. Non food -viljelykasvien kehittäminen tarjoaa EU:n viljelijöille tilaisuuden kehittää uusia markkinoita, minkä vuoksi alalle osoitettu tuki ja sitä koskeva tutkimus ovat olennaisen tärkeitä. Uusiutuvien raaka-aineiden käyttö ja uusiutuvan energian tuotanto tarjoavat molemmat valtavia mahdollisuuksia EU:n maaseutualueille. Olen kotoisin Niedersachsenin osavaltiosta, jossa etenkin bioenergia tarjoaa alueen maanviljelijöille ja metsänhoitajille erittäin merkittävän vaihtoehtoisen tulonlähteen. Olemme EU:n eturintamassa joillakin aloilla, etenkin biokaasun alalla, jota varten meillä on jo noin 430 voimalaa.

Tässä vaiheessa haluan todeta, että suhtaudun erittäin myönteisesti myös komission uusimpiin aloitteisiin tällä alalla eli biomassatoimintasuunnitelmaan ja biopolttoaineita koskevaan komission tiedonantoon. Parlamentti ryhtyy jälleen EU:n biopolttoainestrategiaa koskeviin toimiin valiokunta-aloitteisen mietinnön muodossa. Myös maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta on laatinut lausunnon aiheesta. Lausunnon valmistelijana voin ilokseni täydentää kollegani Parishin laadukasta työtä.

 
  
MPphoto
 
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, on erikoista, että energian toimituskriisistä puhuessamme kaikille tulee mieleen presidentti Putin, joka sulkee kaasuhanat EU:hun. Kukaan ei mainitse sitä, että Eurooppa on alueena yksi suurimpia elintarvikkeiden tuojia ja että jos haluamme pitää kiinni nykyisestä elintasostamme, pystymme tulemaan toimeen vain juuri ja juuri.

Vaihtoehtoisista tulonlähteistä keskustellessamme on puolestaan mielenkiintoista kuulla, ettei kulutukseen tarkoitetun sokerin eli ruoka-aineen viljelemisestä saada lainkaan tuloja tai että siitä saadaan vain hyvin vähän tuloja. Miksi tuloja sitten saadaan sokerin viljelystä bioetanolin tuottamista varten? Tämä on hieman epäjohdonmukaista. Haluan käsitellä seuraavaksi ekologiaa: mikä on tilanne uusiutuvien raaka-aineiden viljelyssä käytettävän geenitekniikan osalta? Aiheuttaako kontaminaatio eli rinnakkaiselo ongelmia? Kyllä vain. Uusiutuvien raaka-aineiden viljely käsittää myös menetelmiä, jotka eivät ole ekologisesti järkeviä eivätkä välttämättä ympäristöystävällisiä.

Kasvihuonekaasuista on todettava, että myös niiden syntymistä on rajoitettava elintarvikkeiden tuotannolla, joten voisimme suhtautua asiaan hieman maltillisemmin ja vähemmän innostuneesti kuin esittelijä. Voisimme myös keskittyä hieman enemmän jätteistä saataviin uusiutuviin raaka-aineisiin. Lisäksi on mielenkiintoista kuulla, että ruoho saadaan käytettyä tehokkaammin, kun siitä tuotetaan biokaasua kuin jos sen avulla tuotettaisiin maitoa.

Jos haluamme edistää hyötykäyttöä, on tästä syystä hyödynnettävä olkia, puuta tai risuja, mutta sellaisen viljelysmaan sitominen uusiutuvien raaka-aineiden tuotantoon, jota tarvitsemme elintarvikkeiden tuotantoon, on erittäin ongelmallista. Tässäkään ei pitäisi toimia liian innokkaasti vaan keskittyneemmin.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (Puhuja puhui iirin kielellä.)

Pidän myönteisenä mietinnössä esitettyä kehotusta vapauttaa biopolttoaineet verosta niiden tuotannon edistämiseksi. Tällaisen politiikan ansiosta lähestyisimme biopolttoaineiden kulutusta koskevaa EU:n tavoitetta, joka on 5,75 prosenttia kaikesta polttoaineen kulutuksesta.

Uusiutuvien energialähteiden aktiivisen kehittämisen avulla voidaan osaltaan ratkaista fossiilisiin polttoaineisiin liittyvä kriisi. Ympäristön tila voi kohentua sen ansiosta, vaikka olenkin samaa mieltä esittelijän ja tänään paikalla olevan komission jäsenen kanssa siitä, että ympäristövaikutuksia on seurattava. Uusiutuvien energialähteiden kehittämisestä saadaan taloudellista etua uuden tekniikan kehittämisen, työpaikkojen luomisen ja maatalousalan uusien mahdollisuuksien muodossa etenkin suljettavaksi määrättyjen sokeritehtaiden tapauksessa.

(Puhuja puhui iirin kielellä.)

 
  
MPphoto
 
 

  Jeffrey Titford, IND/DEM-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, tuen biopolttoaineiden kehittämistä, sillä se on yksi useista jäsenvaltioiden hallitusten välttämättömistä toimista vaanivan energiakriisin ratkaisemiseksi. Tällaisia toimia tarvitaan sitäkin enemmän, kun otetaan huomioon, ettei EU ole millään lailla onnistunut suojelemaan kotimaatani EU:n energiayhtiöiden hinnoittelulta.

En kuitenkaan usko Euroopan laajuisiin toimiin näissä asioissa etenkään pakollisten tavoitteiden asettamisen muodossa. EU pyrkii pakkomielteenomaisesti kaikille sopivaan päätöksentekoon, minkä vuoksi suositaan kansallisten hallitusten toteuttamia hätäratkaisuja. Tähän suuntaan ollaan menossa Yhdistyneessä kuningaskunnassa tuuliturbiinitekniikan kanssa. Maaseudustamme ollaan tekemässä hirviömäistä Meccano-rakennelmaa, jotta voitaisiin saavuttaa Euroopan komission keksimät uusiutuvia energialähteitä koskevat tavoitteet.

Toinen ongelma on EU:n taipumus laatia sääntelyjärjestelmiä, vaikkei jäsenvaltioiden hallituksilla ole vielä minkäänlaisia valmiuksia luoda niiden toteuttamiseen tarvittavia infrastruktuureja. Kotimaani on jälleen joutunut häviäjän osaan, kun muun muassa yhä kasvava jääkaappien vuori odottaa hävittämistä.

Biodieselin kehittämistä edistävien eturyhmien olisi tehtävä lobbaustyötään jäsenvaltioiden hallituksissa eikä Brysselissä. Kotimaani hallitus pystyy esittämään sopivia ehdotuksia biopolttoaineiden kestävästä kehittämisestä Yhdistyneessä kuningaskunnassa huomattavasti paremmin kuin EU, joka todennäköisesti ottaa käyttöön järjestelmän, joka ei sovi meille ollenkaan. Kunkin valtion tarpeet ovat omanlaiset, ja EU:n olisi vihdoin ymmärrettävä tämä.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Arvoisa puhemies, jäsen Parishin erinomainen mietintö koskee viljelykasvien suosimista non food -tarkoituksiin, ja siitä käy hyvin ilmi ongelma eli se, että korvaavia energialähteitä on löydettävä öljyn hinnan noustessa sekä kaasu- ja öljyvarantojen huvetessa nousevien talouksien kasvavan energiatarpeen vuoksi.

Olemme jo kauan tukeneet biopolttoaineiden kehittämistä, ja ne vastaavatkin osittain maatalouden tarpeisiin. Meille kerrotaan, että ympäristön tila kohenee kasvihuonekaasujen vähentyessä, uusiutuvien energialähteiden käyttö edistää energiariippumattomuutta, maaseudulle luodaan työpaikkoja, alueiden väliset erot tasoittuvat maaseudun autioitumisen sijaan ja kesantomaita hyödynnetään non food -tarkoituksiin.

Jäljelle jää kuitenkin joitakin kysymysmerkkejä. Kuinka pystytään saavuttamaan vuodelle 2010 asetettu kunnianhimoinen tavoite biopolttoaineiden 5,75 prosentin markkinaosuudesta, kun Ranskassa niiden osuus markkinoista on vasta prosentti? Lisäksi, jos öljybarrelin hinta nousee edelleen, biopolttoaineista tulee kilpailukykyisiä ja verovapautta koskeva ongelma häviää, mutta jos näin ei tapahdu, hyväksyvätkö jäsenvaltiot verotulojen vähentymisen useilla sadoilla miljoonilla euroilla? WTO:ssa päätettiin vientitukien lakkauttamisesta vuonna 2013 ja kotimaisen tuen leikkaamisesta, mikä edistää viljakasvien käyttöä non food -tarkoituksiin, vaikka se ei olekaan niiden viljelyn ensisijainen tarkoitus.

 
  
MPphoto
 
 

  Markus Pieper (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, biomassa kuuluu ilman muuta EU:n energiantuotannon tulevaisuuteen. Biomassan tuotantoa tukiessamme meidän ei kuitenkaan pidä toistaa aiempia virheitämme. Tarkoitan ennen kaikkea sitä, että markkinoille on annettava enemmän mahdollisuuksia.

Tästä syystä pyydän, ettei EU:hun luoda vielä biomassan sisämarkkinoita eikä käyttöön oteta välittömästi pitkän aikavälin tukia. Emme saa jälleen ryhtyä myöntämään maataloustukia, sillä muutaman vuoden päästä huomaisimme kuitenkin, että hyvää tarkoittava politiikkamme on ristiriidassa WTO:n edellytysten kanssa. Sen sijaan on ymmärrettävä, että nousevat öljynhinnat tekevät biomassan viljelystä kiinnostavaa ilman valtiontukeakin.

Poliittinen tuki on otettava käyttöön ainoastaan siinä tapauksessa, ettei saavuteta riittävää markkinoiden yhdentymisastetta, ja silloinkin tukiohjelmien täytyy olla väliaikaisia, tuen on pienennyttävä asteittain ja edistyminen on sallittava. Mieleeni tulee geenitekniikka: sen avulla voitaisiin saada aikaan olennaisia taloudellisia etuja maailmanlaajuisessa kilpailussa etenkin energiakasvien osalta.

Uusiutuville raaka-aineille onkin erinomaiset vapaisiin markkinoihin liittyvät näkymät EU:ssa. Politiikkojen on tuettava kehitystä, jotta tästä haavoittuvasta kasvista saadaan vahva energialähde.

 
  
MPphoto
 
 

  María Isabel Salinas García (PSE). – (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan ensiksi yhtyä esittelijä Parishille osoitettuihin kiitoksiin hänen maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta tekemästään työstä.

Euroopan parlamentin tänään esittämässä päätöslauselmassa kannatetaan komission aloitteita viljelykasvien non food -käytön edistämiseksi. Aloitteet ovat erittäin tärkeitä, ja parlamentti kehottaakin komissiota panemaan ne täytäntöön mahdollisimman pian.

Biomassatoimintasuunnitelman kaltaisia aloitteita ja biopolttoaineita koskevaa uutta lainsäädäntöä odotetaan kuumeisesti näivettyneillä ja erityisissä ongelmissa olevilla maaseutualueilla. Esimerkiksi kotimaassani Espanjassa non food -viljelykasvien katsotaan tarjoavan todellisen sosioekonomisen ratkaisun sellaisilla alueilla, jotka ovat jo kärsineet alkuperäisen viljelyn vähentymisestä tai loppumisesta, kuten kävi puuvillan ja sokerin yhteisten markkinajärjestelyjen äskettäisen uudistamisen yhteydessä.

Jotta nämä viljelykasvit kuitenkin tarjoaisivat todellisen vaihtoehdon, viljelyn kannattavuus on taattava hintapolitiikalla ja verokannustimin.

Komission jäsen tietää hyvin, ettei kyse ole ainoastaan ratkaisujen tarjoamisesta vaikeuksissa oleville maanviljelijöillemme. Tällä uudella aloitteella kohennetaan ympäristömme tilaa, kun käyttöön otetaan puhtaat polttoaineet. Liiketoiminta säilyy ennallaan mutta samalla torjutaan maaseudun autioitumista. Toisin sanoen tästä on hyötyä kaikille.

Haluankin tässä yhteydessä kysyä komissiolta, aikooko se kuunnella parlamenttia ja, kuten päätöslauselmassamme ehdotetaan, laatia jäsenvaltioille suosituksen, joka koskee verokannustimia sekä tulli- ja verovähennyksiä.

Kuten kaikki hyvin tiedämme, tällaisen toimenpiteen ei pidä olla lainsäädännöllinen, jos sillä on tarkoitus tukea uusiutuvan energian käyttöä ja edistää niiden raaka-aineiden tuotantoa, jotka tekevät sen mahdolliseksi.

Mielestäni tätä mahdollisuutta ei pidä hukata. Keskeisen tärkeää energiakeskustelua ryhdytään käymään juuri nyt, kun keskustelemme asiasta myös täällä parlamentissa.

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI). – (EN) Arvoisa puhemies, vihreän energian kehittämisvauhti yhdessä perinteiseen maatalouteen kohdistuvien paineiden kanssa tarjoavat vaihtoehdoksi maataloustuotantoa non food -tarkoitukseen tiloille, joilla harkitaan välttämätöntä monipuolistamista.

EU:ssa saadut kokemukset biomassan, niin uusiutuvien raaka-aineiden kuin orgaanisen maatalousjätteenkin, käytöstä energian tuotannossa olisi koottava yhteen, jotta parhaimmiksi havaitut aloitteet voitaisiin toteuttaa kaikkialla EU:ssa.

Kotimaani hallitus ilmoitti vastikään aikovansa kehittää Pohjois-Irlannista vaihtoehtoisen energian osaamiskeskuksen. EU:n olisi annettava rahoitustukea tälle aloitteelle. Verotuet, energiakasvien viljelyyn käytettävästä maasta maksettavat lisätuet sekä rakennerahastojen kohdennettu hyödyntäminen, kaikki nämä vaikuttavat asiaan.

Myös kaavoituspolitiikalla on tuettava edistystä eikä estettävä sitä. Vaalipiirissäni mädätyslaitos joutui hiljattain lopettamaan toimintansa jäykkien ja tarpeettomien kaavoitusrajoitusten vuoksi. Eri osastojen on selvästikin tehtävä yhteistyötä.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE). – (PT) Minäkin haluan kiittää esittelijä Parishia hänen mietinnöstään, jota pidän myönteisenä. Tässä erittäin tärkeässä aloitteessa tähdennetään ongelmaa, joka meidän on pyrittävä ratkaisemaan yhdessä.

Olen ensinnäkin sitä mieltä, että viljelytuotanto non food -tarkoituksiin voi antaa merkittävän panoksen EU:n energia-alalla, jota tarkastellaan jatkuvasti. On yhä tärkeämpää varmistaa EU:n energian toimitusvarmuus ja lisätä riippumattomuuttamme ulkomaailmasta. Mielestäni biopolttoaineiden käytöllä voitaisiin tässä mielessä saada aikaan myönteistä kehitystä. Olen myös sitä mieltä, että viljelytuotanto non food -tarkoituksiin on erittäin hyödyllistä maatalouden kannalta etenkin energiakasvien osalta, koska se valaa uutta toivoa EU:n viljelyn tulevaisuuteen ja usein väärinymmärrettyyn YMP:hen.

Nyt on kiireellisesti löydettävä vaihtoehtoja maatalouden tulevaisuuden varmistamiseksi. EU:n elintarviketuotannon tulevaisuudennäkymät ovat synkät, sillä se joutuu vastaamaan sellaisista maista peräisin olevaan kilpailuun, joissa kiinnitetään vähemmän huomiota sosiaalisiin ja ympäristöllisiin asioihin ja joissa elintarvikkeita voidaan tuottaa erittäin halvalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE). – (HU) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijä Parishia uusien jäsenvaltioiden, myös Unkarin, puolesta. Hän on pannut merkille, etteivät uudet jäsenvaltiot voi saada EU:n rahoitustukea energiakasvien viljelyyn. Siksi mietinnössä esitetäänkin erittäin tärkeä pyyntö Euroopan komissiolle, jotta se poistaisi energiakasvien viljelyn kehittämisen tiellä olevat esteet uusissa jäsenvaltioissa ja helpottaisi EU:n tuen saamista.

Toinen erittäin myönteinen seikka on, että mietinnön mukaan tuen antaminen on erotettava SAPS-järjestelmästä ja suoriin tukiin liittyvästä asteittaisesta käyttöönotosta. Euroopan parlamentin mietinnössä edistetään uusien jäsenvaltioiden intressejä selkeästi. Siksi pyydänkin komission jäsentä Fischer Boelia ja komissiota ottamaan huomioon nämä ehdotukset, sillä energiakasvien viljelyä on erittäin tärkeää tukea myös uusissa jäsenvaltioissa työpaikkojen säilymisen varmistamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Tadeusz Masiel (NI). – (PL) Arvoisa puhemies, ajatus viljelykasvien viljelyn edistämisestä non food -tarkoituksiin on erittäin hyvä ja ajankohtainen. Ajankohtainen se on siksi, että puolalaiset maanviljelijät ovat EU:hun liittymisen jälkeen joutuneet kokemaan henkilökohtaisesti, mitä maidontuotannon rajoittaminen tai sokerintuotannon lakkauttaminen tarkoittaa, ja siksi, etteivät tukitasot ole samat kaikkialla EU:ssa.

Biomassan ja etenkin biopolttoaineiden tuotanto parantaa ympäristön tilaa ja lisää työpaikkoja maaseudulla, minkä lisäksi se edistää ihmisarvoista elämää lisäämällä kokonaisten perheiden tuloja. Sen sijaan, että maataloustuottajat joutuisivat huolehtimaan syöttöporsaiden lihan hinnan laskusta, he voivat nyt iloita polttoaineiden hintojen noususta. Tähän mennessä maanviljelijät ovat suojelleet meitä nälältä. Nyt he voivat pelastaa meidät energiakriisiltä ja puhaltaa eloa yhteiseen maatalouspolitiikkaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Jeggle (PPE-DE). – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, haluan aluksi esittää vilpittömät kiitokseni esittelijä Parishille, joka on tehnyt erittäin hyvää työtä tämän valiokunta-aloitteisen mietinnön laatimisessa.

Nykytilanteessa päivänpolttaviksi aiheiksi ovat nousseet kaikkien energialähteiden yhdistelmät ja uusiutuvan energian osuus kaikesta energiankysynnästä. Meidän on tartuttava tähän mahdollisuuteen, jotta non food -viljelykasvien tuotanto yleistyisi. Maanviljelijät voivat maatalouden uudistusten ansiosta viljellä energiakasveja kesantomailla, kuitenkin elintarvikkeiden tuotannon ohella, sillä se on edelleen ensisijaista.

Tämän ensimmäisen askelen jälkeen on kuitenkin otettava uusia askelia, mikä tarkoittaa tutkimuksen ja kehittämisen lisäämistä myös nykytalouden biotekniikan alalla. Markkinoiden integraation tukeminen ja kilpailukykyyn keskittyminen on tärkeää: non food -viljelykasveista saatavan bioenergian edistämiselle on luotava pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattava perusta. Non food -tuotanto on ekologisesti järkevää, ja maaseudulle tarvitaan enemmän työpaikkoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariann Fischer Boel, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää teitä vielä kerran siitä arvokkaasta panoksesta, jonka Euroopan parlamentti on antanut tällä erittäin tärkeällä alalla. Olen vaikuttunut tästä parlamentissa tänään havaitsemastani valtavasta tuesta.

Meillä on paljon tehtävää. Vuodesta 2006 tulee erityisen haastava, sillä käsiteltäviä asioita on paljon. Ensinnäkin biopolttoaineita koskevaa direktiiviä muutetaan asettamalla uudet biopolttoainetta koskevat tavoitteet. Toiseksi biopolttoaineiden osuutta sekoitetuissa polttoaineissa on mahdollista lisätä, ja polttoaineen laatua koskevan direktiivin muuttamista käsitellään jo. Kolmanneksi tänä vuonna muutetaan myös energiakasveja koskevaa järjestelmää. Biomassatoimintasuunnitelmassa ja biopolttoaineita koskevassa strategiassa on määritelty kaikki eri toimet, ja niiden toteuttaminen on käynnistettävä tänä vuonna. Tekemistä on paljon, ja komissio on erittäin sitoutunut tehtäväänsä. Tätä tarkoitusta varten pääosastooni perustettiin uusi yksikkö, joka vastaa erityisesti biomassasta ja biopolttoaineista.

Komissio pyrkii edelleen myös löytämään uusia tapoja edistää etenkin mietinnössä korostettujen non food -käyttötarkoitusten merkittävää talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvää potentiaalia.

Uskon vahvasti, että koko EU:n talous hyötyy uusiutuvien bioresurssien panoksesta EU:n kestävän tulevaisuuden varmistamisessa.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan tänään klo 11.00

Kirjallinen lausuma (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE). – (EN) Viljelytuotannon edistäminen non food -tarkoituksiin on ainutlaatuinen mahdollisuus, josta voi olla huomattavia yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ympäristöllisiä etuja EU:n viljelijöille ja maaseututalouksille. Mietinnössä korostetaankin selvästi mahdollisuuksia, joita tarjoavat non food -viljelykasvien alan kehittäminen ja siihen investoiminen. Non food -alan kehittäminen vaikuttaa hyvin todennäköisesti myönteisesti niihin viljelijöihin, joihin sokerin markkinajärjestelyn uudistuksen vaikutukset kohdistuvat. Meidän olisikin tuettava alan kehitystä, koska näin EU:n viljelijöiden vaihtoehtoisten tuotteiden alalla saadaan aikaan kilpailua. Lisäksi on selvää, että viljelytuotannon edistäminen non food -tarkoituksiin on yhdenmukaista Lissabonin ja Göteborgin strategioissa asetettujen, uusiutuvien energianlähteiden kehittämistä ja hyödyntämistä koskevien tavoitteiden kanssa. EU:n energiantarve voidaan täyttää viljelemällä viljelykasveja energiantuotantotarkoitukseen.

 
  
  

Puhetta ryhtyi johtamaan
varapuhemies ONESTA

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö