Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2546(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0234/2006

Debatter :

PV 05/04/2006 - 11
CRE 05/04/2006 - 11

Omröstningar :

PV 06/04/2006 - 6.8
CRE 06/04/2006 - 6.8

Antagna texter :

P6_TA(2006)0137

Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 5 april 2006 - Strasbourg EUT-utgåva

11. Valen i Vitryssland (debatt)
Protokoll
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Nästa punkt på föredragningslistan är rådets och kommissionens uttalande om valet i Vitryssland.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, rådets ordförande. – (DE) Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Europaparlamentet har ofta diskuterat Vitryssland – med all anledning, tyvärr. Jag vill påminna er om att ni, direkt efter valet, hade en mycket seriös och mycket övertygande särskild debatt i frågan, som jag också hade äran att delta i. Rådet har också, med nödvändighet, haft Vitryssland på dagordningen någon tid, eftersom landet ger stor anledning till oro.

Det som Vitrysslands folk nu tvingas gå igenom är tragiskt, och vi måste i dag uttrycka vår solidaritet med dem. Jag vet att ni gör det, liksom rådet och naturligtvis kommissionen. Jag vill också instämma med talmannen och varmt välkomna Aljaksandr Milinkevitj och uttrycka min glädje över att han är här under denna debatt. Jag hoppas att han samlar ännu mer mod i och med det stöd som alla EU:s institutioner ger honom, hans anhängare och de tappra männen och kvinnorna i Vitryssland. Jag vill påminna er om att Europeiska rådets ordförande, förbundskansler Schüssel, talade om Aljaksandr Milinkevitj i förmiddagens debatt och sa: ”vi är skyldiga honom allt tänkbart politiskt och ekonomiskt stöd varhelst det behövs”. Jag vill betona detta.

Redan före valet var rådet djupt oroat över situationen i Vitryssland och varnade tydligt regeringen, särskilt president Lukasjenko, för att trampa på de mänskliga rättigheterna samt för att inte respektera människors mötesrätt och mötesfrihet och deras demonstrationsrätt. Rådet framhöll också att Europeiska unionen inte skulle acceptera att en minister obegripligt nog hotade att behandla demonstranter som terrorister. Som vi vet, och som observatörerna från OSSE/ODIHR bekräftade, var valet inte demokratiskt. Det är högst olyckligt, eftersom jag minns att några här uttryckte förhoppningen att valet skulle utgöra en vändpunkt.

Europeiska unionen som helhet och särskilt rådet kan nu huvudsakligen göra två saker: För det första måste vi göra tydligt att vi inte kommer att tolerera ett sådant uppträdande. Därför måste vi vidta särskilda åtgärder mot dem som är ansvariga för de händelserna. Rådet – nu också Europeiska rådet – har i princip beslutat att vidta vederbörliga åtgärder mot dem som är ansvariga för kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och de demokratiska reglerna i Vitryssland. Rådet förbereder nu ett beslut för att genomföra det. Ett viseringsförbud kommer att utfärdas för ett antal människor, däribland presidenten själv, som Europeiska rådet också särskilt uttalade i den deklaration som bifogades slutsatserna.

(Applåder)

Rådet ser också närmare på möjligheten till ytterligare åtgärder, men jag vet att ni håller med om att vi alltid måste se till att vidtagna åtgärder inte skadar befolkningen. Vi vill inte vidta några åtgärder som skadar folket och inte de ansvariga. Det andra som EU kan och måste göra – och som rådet också redan har diskuterat – är därför att vidta särskilda åtgärder för att hjälpa befolkningen. Jag är säker på att kommissionsledamot Ferrero-Waldner kommer att göra ett detaljerat uttalande och räkna upp de särskilda åtgärder som kan vidtas.

Medlemsstaterna har också en skyldighet, och jag säger detta mycket tydligt till alla medlemsstater: när det gäller att ge unga människor möjlighet att studera i våra länder och när det gäller att hjälpa det civila samhället måste också vi medlemsstater, jämsides med Europeiska unionen – och kommissionen vidtar särskilda åtgärder härvidlag – vidta särskilda åtgärder. Som förbundskansler Schüssel sa i förmiddags har en grupp stater, däribland Österrike, redan beslutat att inrätta särskilda stipendier för unga från Vitryssland, för att ge dem möjlighet att resa till våra länder och se hur demokratiska länder fungerar, för att lära och ta med sig budskapet hem att EU stöder dem och inte har glömt bort dem. Budskapet om att vi inte har glömt bort folket, att vi vill hjälpa dem och att vi stöder dem är också helt nödvändigt.

Avslutningsvis vill jag säga att vi aldrig får tröttna på att kräva att regeringen friger dem som har fängslats. Vi måste påminna dem om att allt som dessa människor har gjort är att utnyttja en av sina mänskliga rättigheter, nämligen rätten att demonstrera och fritt uttrycka sin åsikt. Rådet kommer att fortsätta göra det. Vi kommer inte att lämna Vitrysslands folk i sticket, och vi kommer inte att vila förrän – som Ursula Plassnik sa – våren kommer till det landet.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Jag vill inleda med att säga att det är ett nöje att se Aljaksandr Milinkevitj här. Vi hade ett möte i morse, så dagen började bra, och jag fick direkt höra vad det vitryska folket känner. Därför menar jag att det var mycket viktigt att ha denna diskussion i dag, eftersom vi alla har sett hur händelserna i Minsk bekräftade Alexander Lukasjenkos föresats att vinna det här valet under alla omständigheter. Jag minns vad Aljaksandr Milinkevitj sa till mig i dag, att även om det verkar som om valen vanns av Lukasjenko så har i verkligheten det vitryska folket vunnit och Lukasjenko har börjat förlora valen. Detta är mycket viktigt för framtiden.

Tyvärr är detta precis vad vi hade väntat oss. Vad som däremot var mindre väntat var att de pluralistiska krafterna kunde stråla samman i en sådan utsträckning. Jag beundrar deras mod. Vi hoppas att vi kommer att kunna fortsätta att ge så mycket stöd som möjligt till de demokratiska krafterna.

I den officiella rapporten från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) drogs slutsatsen att valen uppenbart inte uppfyllde OSSE:s normer för demokratiska val. Detta särskilt på grund av den godtyckliga användningen av insatser från statsmaktens sida och omfattande interneringar, åsidosättande av grundläggande rättigheter som mötes-, förenings- och yttrandefrihet, och problem med förhandsröstningen, rösträkningen och röstsammanställningen. Det är tydligt att vi alla anser att valen var fundamentalt bristfälliga. Särskilt beklagar vi vägran att tillåta registrerade parlamentariska observatörer från OSSE och EU, däribland ledamöter av Europaparlamentet. Vi har framfört detta.

Vi fördömer skarpt det våldsamma undertryckandet av protester och interneringen av fredliga demonstranter, däribland Alexander Kozulin, Mariusz Maszkiewicz – Polens förre ambassadör i Vitryssland – och alla de andra okända studenter, hantverkare och arbetare som gick ut på gatorna för att demonstrera.

Vi ställer oss helt bakom vad rådets ordförande sa – det är mycket viktigt att vi inför riktade sanktioner som inte påverkar befolkningen men som kommer att påverka dem som är ansvariga för de bristfälliga valen. Vi måste överväga vad som kan göras. Kommissionen deltar i förberedelserna.

Inför framtiden måste vi fortsätta att stödja det civila samhället. Vi måste fortsätta med denna strategi, eftersom vi vill stå på folkets sida och verka för deras bästa. Men samtidigt vill vi inte samarbeta med regeringen – eller vi vill åtminstone samarbeta med den så lite som möjligt.

I linje med rådets slutsatser kommer vi att fortsätta att stödja demokratiseringen genom våra olika stödverktyg. Vi har också arbetat särskilt på mediesidan, eftersom vi vet att det är mycket viktigt att människor fattar sina egna beslut. De nuvarande tv- och radioprogram som stöds av EU utgör ett viktigt bidrag till demokratiseringen, men bidrar också till EU:s synlighet i Vitryssland, vilket har diskuterats i dag. Det finns fortfarande mycket som behöver göras – förbättringar måste göras – men vi måste fortsätta med dessa projekt. Jag håller med om att vi behöver se vad vi kan göra för att stödja de studenter som relegerades från universiteten. Kanske inte vid nästa rådsmöte, men i en nära framtid, kommer vi att fastställa program som kommissionen och rådet säkert kommer att stödja.

Vi har redan beviljat finansiering till Vilnius universitet, eftersom universitetet i Minsk har stängts, och vi har försökt att ge de unga en chans. Kontakter mellan olika folk är mycket viktiga för att förbättra möjligheten till samarbete.

Vi måste göra allt vi kan mot förtryck, å ena sidan genom uttalanden som vi offentliggör genom rådet, och å andra sidan genom att göra vår hållning tydlig i våra möten med Ryssland och påpeka att vi vill ha ett Vitryssland där mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen respekteras.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Klich, för PPE-DE-gruppen. – (PL) Herr talman! Dagens debatt är i själva verket en fortsättning av den som fördes för två veckor sedan. Jag vill påminna kammaren om att vi vid det tillfället med glans bestod provet i solidaritet med vitryssarna. Vi reagerade helt riktigt med att fördöma förtrycket och med att kräva att de som arresterats och dömts skulle släppas fria. Viktigast av allt, vi stödde de demonstranter som utövade sina medborgerliga rättigheter på Oktobertorget. Det är också betydelsefullt att kommissionen, rådet och parlamentet för fjorton dagar sedan talade med en röst. Vi måste fortsätta med det gentemot Vitryssland.

Tiden för politiska uttalanden är emellertid förbi, och det är nu dags för handling. Diagnos har ställts och behandlingen måste inledas. Det innebär att rådet och kommissionen måste fatta ett antal modiga beslut. Det gläder mig att både Hans Winkler och kommissionsledamot Benita Ferrero-Waldner redan har nämnt några av dem, men jag skulle vilja ta upp några andra frågor.

För det första: Om vi anser att valet var odemokratiskt följer därav att Alexander Lukasjenko inte har något mandat att sitta kvar vid makten en tredje period. Det innebär i sin tur att vi måste framföra ett tydligt krav på att presidentvalet görs om, något som den vitryska oppositionen länge har krävt.

För det andra måste listan över enskilda personer som förbjudits att resa in i Europeiska unionen utökas till att omfatta olika kategorier av människor som är ansvariga för kränkningar av de mänskliga rättigheterna och friheterna. Följaktligen måste listan omfatta inte bara företrädare för lokala, regionala och nationella myndigheter utan även universitetsrektorer, som bär ansvaret för avstängning av studenter som demonstrerat, och redaktörer som bär ansvar för regeringsvänlig propaganda.

För det tredje bör viseringspolitiken gentemot vitryska medborgare mildras så snart som möjligt. Det skulle göra det möjligt för oss att tillämpa principen om att inte isolera det vitryska samhället samtidigt som vi isolerar ledarskapet. Det måste bli lättare för vitryssar att resa, och det är därför nödvändigt att vi underlättar viseringsprocessen för dem.

För det fjärde måste vi göra vår röst hörd i internationella organisationer som FN och OSSE och kräva att politiska fångar släpps fria. En polsk diplomat, Mariusz Maszkiewicz, hålls för närvarande som politisk fånge i Minsk, och jag är glad över att kommissionsledamoten nämnde honom i dag. Jag litar på att rådet kommer att agera skyndsamt för att se till att han släpps så snart som möjligt.

För det femte är det mycket viktigt att Vitryssland kommer med på dagordningen för nästa toppmöte EU–Ryssland, eftersom Ryssland kan utöva politiska och ekonomiska påtryckningar på Vitryssland och det kan bidra till en uppmjukning av regimen i landet. Unionen kan, för sin del, sätta tryck på Ryssland för att uppmuntra landet att använda sitt inflytande över Vitryssland på det viset. Rådet måste se till att de instrument som står till förfogande används på lämpligt sätt för detta ändamål.

Slutligen: Om informationsmonopolet ska brytas upp behöver vi verkligen stödja radiostationer och framtida tv-stationer som sänder till Vitryssland. Det är också viktigt att agera förnuftigt i detta avseende, och jag ber därför att inga fler bidrag ska slösas på initiativ som inte når Vitrysslands folk.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Marinus Wiersma, för PSE-gruppen. – (NL) Herr talman! Jag vill på min grupps vägnar framföra en varm välkomsthälsning till Aljaksandr Milinkevitj, presidentkandidat från Vitryssland, och via honom hälsa till och uttrycka mitt stöd för oppositionen och alla dissidenter i Vitryssland, särskilt dem som har arresterats och fängslats.

Det sades redan för två veckor sedan att vi inte får acceptera resultatet av valet som ett resultat av en fri och demokratisk process. Jag vill parafrasera kommissionsledamoten och tillägga att Alexander Lukasjenko inte vann, utan att folket i Vitryssland förlorade. Det är en viktig slutsats att dra. Vi måste också fastslå att Alexander Lukasjenko inte kan göra anspråk på demokratisk legitimitet, och det är därför bra att Europeiska unionen har vidtagit synbara åtgärder. Genom att utfärda ett viseringsförbud för honom har vi skickat budskapet till honom att vad oss anbelangar är det bättre ju tidigare han avgår, och han kan definitivt inte räkna med att vi ska erkänna honom. Vi vill inte träffa honom eller tala med honom mer. Det var det första jag ville ta upp. Jag stöder en utvidgning av viseringsförbudet till andra makthavare och personer i Vitryssland. Vi måste noga tänka efter hur vi kan driva detta så långt som möjligt, och vi emotser förslag från kommissionen och rådet i det avseendet.

Vi kan också överväga alternativ för att frysa tillgångar i syfte att komma åt den styrande eliten i Vitryssland. Det är viktigt att slå fast här i dag att vi måste stå fast vid alla de slutsatser vi drog efter valet i Vitryssland. Vi måste hela tiden följa utvecklingen i landet. Jag var själv aktiv i Vitryssland under fem år, som Bogdan Klichs företrädare och ordförande för delegationen. Det förekom uppenbarligen valfusk i det föregående presidentvalet också, men intresset för Vitryssland dalade tydligt efter några månader. Vi är skyldiga, som institution men också som parlament, att fortsätta rikta vår uppmärksamhet mot landet kontinuerligt.

Jag var mycket nöjd med kommissionsledamotens anmärkning om dialogen med Moskva. Jag skulle också vilja höra hur Hans Winkler anser att vi kan föra upp denna punkt på dagordningen vid våra möten med Ryssland med tanke på att – som jag redan har sagt – Vladimir Putins lyckönskningar till Alexander Lukasjenko framfördes otroligt snabbt även denna gång.

Det skulle vara bra, när det gäller ytterligare åtgärder, att övertala kommissionen och rådet att ägna sig åt nytänkande. Vad kan vi komma med, utöver befintliga instrument, för att främja kontakter mellan människor här och människor där? Det är till exempel mycket svårt för oss Europaparlamentsledamöter att resa till Vitryssland. Vilka särskilda, kreativa åtgärder kan vi vidta för att på ett eller annat sätt upprätta mänsklig kontakt, det praktiska stödet till folket i Vitryssland? Jag skulle vilja avsluta genom att säga att vi måste hålla ut och definitivt inte ge intryck av att vi kommer att lämna Aljaksandr Milinkevitj och hans folk i sticket. Vi måste hålla ut och ge frågan så mycket uppmärksamhet som vi kan uppbåda här i parlamentet.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, för ALDE-gruppen. – (NL) Herr talman, fru kommissionsledamot, herr rådsordförande! Med all respekt måste jag säga – eftersom jag inser att rådets språkbruk redan är relativt kraftfullt – att uttalandena i viss utsträckning gör mig besviken. Det är fortfarande otydligt när och hur de föreslagna sanktionerna och åtgärderna faktiskt kommer att genomföras av alla medlemsstater, och också kommissionen.

Att man utvidgar viseringsförbudet till regeringsföreträdare är självfallet strålande, men hur ska man göra med domare och polistjänstemän med flera som är inblandade i kränkningarna? Kommer de också att bli föremål för ett viseringsförbud? Vad hände med idén om att införa en flexibel politik, samtidigt och med omedelbar verkan, för billiga visum för vanliga vitryska medborgare, särskilt för studenter? Eller med idén om att frysa utländska tillgångar, att bättre styra finansiella program till särskilda verksamheter, att stötta den oberoende pressen och så vidare? När och hur kommer något att göras åt detta? I slutändan kommer vi inte särskilt långt med vackra ord. Det är underbart när vi uttrycker solidaritet i ord, men det vi behöver är konkreta handlingar. Det jag såg fram emot att höra var datum, statistik, tidsramar och kalla fakta.

Som Jan Marinus Wiersma pekade på för en stund sedan är Rysslands roll för övrigt underexponerad. Vladimir Putin gratulerade Alexander Lukasjenko till hans seger utan att ens höja på ögonbrynen. Det är också han som håller industrins hjul rullande, med billiga råvaror. I slutet av april kommer vi att veta om Vladimir Putin fortsätter att erbjuda Vitryssland absurt låga gaspriser. Allting kommer att bero på vilket intresse Ryssland har i Beltransgas, det vitryska företaget. Ekonomisk vinning är alltså målet.

Jag skulle återigen vilja uppmana rådet och kommissionen att tala klarspråk med Vladimir Putin om vad EU står för. Nu måste vi få i gång påtryckningarna, inte minst i samband med energitoppmötet i G8-gruppen som ska hållas i Sankt Petersburg i mitten av juli, men hittills har rådet intagit en oerhört försiktig inställning. Jag vill därför fråga rådet om man är rädd för att inta en tydlig ståndpunkt som kan stå i konflikt med andra prioriterade mål, till exempel den egna energiförsörjningen.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Schroedter, för Verts/ALE-gruppen.(DE) Herr talman! Jag vill inleda med att på gruppen De gröna/Europeiska fria alliansens vägnar varmt välkomna våra gäster från Vitryssland, Aljaksandr Milinkevitj och Vincuk Viacorka. Vår grupp har den största respekt för vad den aktiva oppositionsrörelsen i Vitryssland har åstadkommit och för det mod den visat. Trots hot om våld protesterade ni mot valfusket i fredliga demonstrationer. Vi menar också att Alexander Lukasjenko inte längre har några lagliga anspråk på makten, och vi beundrar den självständighet, det lugn och den tydlighet som ni, herr Milinkevitj, visade när ni hanterade den svåra situationen på Oktobertorget och i Kupala-parken. Många gratulationer till denna bedrift!

Vi såg i tv-utsändningarna hur de fredliga demonstranterna brutalt greps av polisen. För många av era anhängare blev arrestering, fängelsestraff och avstängning från universitetet följden av att de helt enkelt utövade sin rätt att uttrycka sig fritt, en grundläggande rättighet som är självklar i länderna i Europeiska unionen. Vi tror dock att de utgör den nya makten i landet och att de kan ge Vitryssland demokrati och ekonomisk återhämtning. Vi hoppas att frihetsandan ska leva vidare i Vitryssland.

Tack, herr Winkler, för att ni tar till er många av våra önskemål. Lämna inte dem som grep demonstranter på ett så brutalt sätt utanför vid utvidgningen av viseringsförbudet. De måste vara med på listan. Kom också ihåg – som andra redan har sagt – att Vladimir Putin stöder Alexander Lukasjenko och att detta måste vara centralt i diskussionerna med Ryssland.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Jonas Sjöstedt, för GUE/NGL-gruppen. – Herr talman! Vår partigrupp anser att valet i Vitryssland var odemokratiskt. Oppositionen förhindrades med en rad olika metoder att verka på ett rimligt sätt. Media kontrolleras av Lukasjenka-regimen. Detta klargörs i vårt förslag till resolution. I detta läge är det viktigt att omvärlden har nära kontakter med demokratiska krafter i Vitryssland, som folkrörelser och fria fackföreningar. Det vitryska folket får inte isoleras. Trots Lukasjenkas antidemokratiska metoder finns det fortfarande ett betydande folkligt stöd för honom. Det beror delvis på den relativa sociala jämlikheten och tryggheten i landet. Men social trygghet, som ju är någonting gott, kan aldrig ursäkta inskränkningar i demokratiska fri- och rättigheter.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański, för UEN-gruppen. – (PL) Herr talman! Som talesman för gruppen Unionen för nationernas Europa vill också jag varmt välkomna Aljaksandr Milinkevitj och Vincuk Viacorka till Europaparlamentet i dag. Det är min uppriktiga förhoppning att ni, mina herrar, en dag kommer att kunna inta era egna platser här i kammaren.

Vi vet mycket väl vad vi anser om Alexander Lukasjenkos diktatur. EU hyser inte längre några tvivel eller farhågor i fråga om en isoleringspolitik, konfrontation gentemot ledarna och samtidigt öppenhet gentemot det vitryska folket. Det blir dock ingenting av våra ädla planer om vi inte tar ett större politiskt ansvar för Vitrysslands framtid. Om vi delegerar alltför mycket av ansvaret för förändringsprocessen till Ryssland kommer våra ansträngningar att vara förgäves.

Demokrati under Rysslands beskydd kommer att bli en halvmesyr, precis som det är i Ryssland. Alltför mycket rysk inblandning i förändringsprocessen kommer att hindra viktiga geopolitiska förändringar i området. Politisk och ekonomisk stabilitet kan inte uppnås utan förändringar av detta slag och utan verkliga kopplingar mellan Vitryssland och EU. Därmed behöver vi inte endast instrument för att ge omedelbart bistånd till oppositionen utan också en bred politisk plan för ett nytt Vitryssland, och vi behöver det nu. En sådan plan måste möjliggöra för Vitryssland att inta sin rättmätiga plats i Europa.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Tadeusz Masiel (NI).(PL) Herr talman! Det är värt att minnas, hur märkligt det än kan te sig, att Europeiska unionen och Polen har en gemensam gräns med Vitryssland. Dessutom har Europa, Polen och Vitryssland en gemensam historia, och också en gemensam framtid – det är jag förvissad om.

Parlamentet har på senare tid gjort ganska mycket för att stödja den framväxande vitryska demokratin. Aljaksandr Milinkevitj och Vincuk Viacorka som är med oss här i dag menar att slutet för diktatorn är nära. Vi kan inte vänta på kommande val. Det är dags för nådastöten mot ett system som möter demokrati med våld.

Vitryssarna är ett enastående fredligt och tålmodigt folk. Demokratin utvecklas mycket långsamt, men när allt kommer omkring kan EU vara övertygat om att Vitryssland kommer att visa sig vara en trovärdig samarbetspartner och garant för fred för lång tid framöver.

 
  
MPphoto
 
 

  Camiel Eurlings (PPE-DE).(NL) Herr talman! Jag vill också varmt välkomna Aljaksandr Milinkevitj. Det är en stor ära att ha honom här ibland oss, men det är också mycket viktigt att han är här, för detta är inte bara en stund av fruktan och hot utan också ett unikt tillfälle att känna hopp. Aljaksandr Milinkevitj uttalade kloka ord den 19 mars: Folket i Vitryssland har mist sin fruktan, och president Lukasjenko gör rätt i att känna fruktan, för inte ens den mest välrustade diktator kan stå emot det hjältemodiga folk som kastat av sig munkavlen.

Vi i EU måste nu skicka de riktiga signalerna. Det betyder att vi måste prioritera begränsningarna i viseringsreglerna och frysningen av tillgångar, och att vi också måste se i en annan riktning. Vi måste erbjuda möjligheter för studenter och de människor som inte kan stanna i Vitryssland. Vi måste se till att de kan studera här och förbereda sig för ett nytt och demokratiskt Vitryssland.

Jag vill också be er att överväga sanktioner på vapenexportområdet som kommer att träffa den vitryske presidentens ömma punkt. Presidentens tillgångar kommer till stor del från vapenexporten. En eller två miljarder årligen, och en rejäl del av de medlen möjliggör för presidenten och hans kumpaner att sko sig. När det gäller vapenexporten kan det vara idé att övertala EU och dess allierade att vidta tuffa sanktioner, även med syfte att hindra presidentens tillgångar från att växa ännu mer, eftersom det inte kommer att påverka folket. Det är inte mycket vi kan göra för att förhindra vapenexport från Vitryssland.

Som ordförande i Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Ryssland vill jag göra en sista kommentar. Varje land har rätt att gynna vissa kandidater eller vissa regeringar. Det är också sant i fråga om Ryssland, men det är oacceptabelt att en OSSE-medlem helt enkelt ignorerar OSSE-observatörernas slutsatser. OSSE har uttalat att valet varken var fritt eller rättvist, och Ryssland kan inte svara genom att säga att det var fritt och genom att helt enkelt gratulera president Lukasjenko. Det är därför viktigt att man lägger till den frågan på dagordningen för vårt möte med Ryssland och också på dagordningen för toppmötet med G8. Det är gott och väl att president Putin uppmanar president Lukasjenko att förhindra våld, men det räcker inte på långa vägar. Om Ryssland vill framstå som ett demokratiskt land måste landet smälta in i Europas värdegemenskap och försvara demokrati och de mänskliga rättigheterna.

(Applåder)

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Beňová (PSE). (SK) Ingen här kan tvivla på att Alexander Lukasjenkos regering är odemokratisk. Även jag välkomnar Aljaksandr Milinkevitj och gör gemensam sak med mina kolleger i stödet för oppositionen i Vitryssland.

Men enbart muntligt stöd räcker inte, och jag menar därför att vi också måste vidta andra åtgärder. Vissa åtgärder kan vidtas av kommissionen, vissa kan vidtas av rådet och vissa kan vidtas av oss Europaparlamentsledamöter. Dessa åtgärder måste inbegripa ett höjt medvetande hos det vitryska folket, eftersom ett välinformerat civilt samhälle är ett samhälle där man har större möjligheter att fullfölja viktiga förändringar. Som Europaparlamentsledamot från Slovakien, ett land som har stått inför en liknande situation under många år tidigare, kan jag definitivt bekräfta att det stämmer.

Jag menar också att det är nödvändigt att tänka igenom frågan om viseringskrav mycket noga, eftersom vi säkert inte kommer att höja medvetandet hos det vitryska folket om vi hindrar dem från att resa till EU-länder och se en annan bild än den Alexander Lukasjenko målar upp via sina medier.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Onyszkiewicz (ALDE).(PL) Herr talman! Den allmänna opinionen i Europeiska unionen är att vi bara har begränsade möjligheter att utöva påtryckningar på Alexander Lukasjenkos regim eftersom unionen bara spelar en obetydlig roll i vitrysk politik och ekonomi. Så är inte alls fallet.

År 2004 exporterade Vitryssland 10 procent mindre till EU än till Ryssland, men bara det senaste året exporterade man 12 procent mer till unionen än till Ryssland. Det är uppenbart att Europeiska unionen håller på att bli en allt viktigare faktor för den vitryska ekonomin. Det finns därför goda grunder för oss att tro att vi faktiskt kan påverka händelserna i Vitryssland.

Bogdan Klich har redan nämnt särskilda vägar för att utöva inflytande. Jag vill bara ta upp en sak. Alexander Lukasjenko har vidtagit åtgärder för att försvåra för vitryssar att resa ut ur landet. Ytterligare pålagor har införts. Det är inte lätt för unga att resa utomlands, och hinder har uppställts till och med för människor som vill lämna landet för att få medicinsk behandling. I gengäld måste vi göra mer än att underlätta, och det jag tänker på är kriterierna för att få visum. Vi behöver gå mycket längre. Vi måste begränsa tröskeln för ekonomiska medel och visumkostnaderna. Vi skulle till och med kunna gå så långt som att införa fria visum. Sammanfattningsvis skulle jag vilja betona att vi måste ändra inriktning. Ett antal hinder måste tas bort när det gäller ekonomiskt stöd till Vitryssland. Jag vädjar till Benita Ferrero-Waldner att upplysa oss om de formella hinder som hindrar oss från att agera flexibelt, om det nu finns några sådana hinder. Parlamentet kommer att hjälpa till. Jag tänker avsluta med en sentens, mina damer och herrar. Som engelsmän och amerikaner säger: we should put our money where our mouth is.

 
  
MPphoto
 
 

  Vytautas Landsbergis (PPE-DE).(EN) Herr talman! Eftersom ett val innebär att man presenterar alternativ och erkänner dessa varpå ett frivilligt val äger rum – den kandidat som verkar bäst blir vald – så är det inte något för diktaturer. Om man röstar under omständigheter som i praktiken eliminerar varje fritt val så bör det inte kallas val. Det som nyligen skedde i Vitryssland var bara en röstning som, tillsammans med rösträkningen, var i händerna på samma gamla ledare. Detta gav ingen demokratisk legitimitet. Vem är Alexander Lukasjenko i dag? Han ter sig mer och mer som en ledare utsedd av den allryske härskaren att än en gång genomgå det välkända ohederliga och orättvisa valförfarandet och att fortsätta sin verksamhet på plats.

Här måste det sägas att den nya post-sovjetiska militärunionen av förenade diktaturer i Moskva, Minsk och Tasjkent inte är vägen mot en bättre framtid för de tre staterna och nationerna.

Vi har sett en ny demokrati födas i Vitryssland, som är ett land med band till Europa, inte ett eurasiatiskt land. Eftersom Ryssland nu självt föredrar post-sovjetisk auktoritär nationalism framför något slags ”orange” förnyelse finns det en växande fara att Vitryssland kommer att tvingas gå samman med Vladimir Putins Ryssland. Grunden för detta har lagts i förväg. Hela världen bör varnas för detta.

Om vi inte vill att Aljaksandr Milinkevitj ska försvinna för alltid – något som har hänt med oppositionsledare i Vitryssland för flera år sedan och vilket händer i Tjetjenien varje dag – då är resolutionen om Vitryssland ett steg i rätt riktning. Första steget är att uppmana FN att inrätta en internationell kommission för att undersöka tidigare brott begångna av terrorregimen i Vitryssland, för att på så sätt hindra att nya brott begås i dag. Vincuk Viacorka är här i dag, tillfälligt frigiven från fängelset. Men ingen vet vad som kan hända där vilken dag som helst.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Muscat (PSE).(MT) Vårt arbete under den närmaste tiden måste präglas av uthållighet och envishet. Minskregimen hoppas att historien om Vitryssland så småningom kommer att blekna bort i internationella medier. De hoppas att européerna kommer att glömma folkets – våra bröders – våndor. Det får inte hända, och vi, Europaparlamentet, har en skyldighet att hålla minnet av dessa händelser levande och att vara det samvete som påminner de andra EU-institutionerna, så att ingen glömmer dessa människors rop. Som jag sa under den förra sammanträdesperioden är jag glad att kunna notera den uppmärksamhet som min vädjan har fått om att vi måste ta hand om de studenter som skickades bort från sina universitet därför att de deltog i demonstrationer och att vi i våra länder måste se till att de får utbildning. Vi måste dessutom gå ännu längre. Det gläder mig därför att förslaget om frysning av tillgångar har antagits. Det är ett av de förslag som delegationen för förbindelserna med Vitryssland kom med för länge sedan, och jag är säker på att ännu fler förslag skulle komma fram om man tittade närmare på den handlingsplan vi lade fram för mer än ett år sedan. Herr Milinkevitj, vi kommer aldrig att låta er försvinna.

 
  
MPphoto
 
 

  Árpád Duka-Zólyomi (PPE-DE).(HU) Vi står inför en svår situation efter presidentvalet i Vitryssland. Vi måste vara medvetna om att Alexander Lukasjenko känner att hans ställning är säker, sedan han vunnit valet. De följande åren kommer han att göra ännu större insatser för att försöka befästa sin makt. I det avseendet måste vi komma ihåg en mycket viktig faktor: sambandet med Ryssland, det nära samarbetet mellan Lukasjenkoregimen och ryska federationen samt Lukasjenkoregimens – och Vitrysslands – beroende av Ryssland i fråga om ekonomi och energi. Följaktligen är det, om Europeiska unionen vill finna en effektiv lösning, mycket viktigt att få med den frågan på dagordningen i de bilaterala förhandlingarna med Ryssland.

De internationella påtryckningarna måste också utökas. I det avseendet förtjänar Natos pressmeddelande av den 31 mars uppmärksamhet. Inte bara Alexander Lukasjenko utan också alla företrädare för hans regering måste isoleras i så stor omfattning som möjligt. Villkoren för olika bidrag måste bli tydliga och noga kontrollerade, och vi måste på ett konsekvent sätt undvika att ens oavsiktligt delta i eller stödja framgångar för eller ett befästande av Lukasjenkos regim.

Ett av våra prioriterade mål är att ge såväl de vitryska demokratiska krafterna under ledning av Aljaksandr Milinkevitj som frivilligorganisationerna moraliskt stöd och också ett väl avvägt, konkret ekonomiskt bistånd. I första hand är det den vitryska nationen som måste väckas och informeras – av tv, radio, på Internet och med andra medel – om att det inte är någon sann demokrati, en stat byggd på rättsstatsprincipen. Att bjuda in två företrädare för den vitryska oppositionen, Aljaksandr Milinkevitj och Vincuk Viacorka, som suttit fängslad, var ett utmärkt initiativ. Tala om för diktaturregimen att vi alla ger vårt fulla stöd till våra två gäster. Jag litar på att ni alla kommer att stödja det förslag till resolution som lagts fram.

 
  
MPphoto
 
 

  Aloyzas Sakalas (PSE).(LT) Jag stöder Hans Winklers och Wallners ståndpunkter och vill själv ta upp fyra saker. För det första är Alexander Lukasjenko inte den laglige presidenten, eftersom valet i Vitryssland var orättvist, och han kan därför inte tituleras så i Europaparlamentets dokument. Lukasjenko bör inte heller kallas president här i kammaren. För det andra måste indoktrineringen av det vitryska folket via medierna, som kontrolleras av Lukasjenko, bekämpas genom fortlöpande tv-sändningar från Litauen, Polen och även Ukraina till hela Vitryssland, inte bara en del av landet. Det är genom tv, inte radio, som man kan påverka människors medvetande i störst utsträckning. För det tredje måste vi använda alla tillgängliga medel för att stärka den samlade vitryska oppositionen. För det fjärde måste vi ständigt påminna Rysslands president Vladimir Putin om att ett av skälen till att den vitryska regimen ännu inte har fallit är stödet från Ryssland, som har ett ansvar för detta.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kudrycka (PPE-DE).(PL) Herr talman! För tio år sedan publicerades en fin berättelse av den vitryska författaren Vasil Bykov. Den hette på engelska Fall in love with me, soldier. Där beskriver författaren, givetvis symboliskt, hur Vitryssland identifierar sig med den europeiska civilisationen och bejakar ett liknande värdesystem, och alltså tar avstånd från ideologier som grundas på hat.

På Oktobertorget visade det vitryska folket att de hade känt igen den allmänna regeringspropagandan med dess lögner och osanningar om EU för vad den var. Under några dagar blev detta torg frihetens brohuvud, från vilket det vitryska folket uppmanades att kräva sin nationella identitet. I sina ansträngningar att återuppväcka den nationella identiteten fick oppositionen stöd av framstående kreativa och talangfulla personer från Vitrysslands kulturella och litterära värld. Jag kan nämna Vasil Bykov, Uladzimir Arlov och Slawomir Adamowicz. Till och med ungdomar från den moderna popkulturen gav sitt stöd. Det är därför upp till oss att avliva den allmänt spridda myten i Europa att det vitryska folket har blivit så till den grad förryskade att de inte har något intresse av att återta sin egen identitet, som grundar sig på den egna kulturen, det egna språket och de egna nationella symbolerna.

Exakt vilket stöd kan EU ge här? De 2 miljoner euro som kommissionen har anslagit till fria medier är bara en droppe i havet. Det är inte mycket jämfört med de 60 miljoner US-dollar som president Lukasjenko har satsat på omfattande propaganda, indoktrinering och statliga medier bara i år.

Förutom stöd till fria medier och oberoende journalister krävs resurser för andra syften, och jag ska nämna några av dessa. Stöd bör ges till oberoende förlag som ger ut material på det vitryska språket. Jag tänker inte bara på stöd till politiska och forskningsinriktade publikationer, utan även vitrysk litteratur. Stipendier bör göras tillgängliga för vitryska forskare och personer som ägnar sig åt kreativ konst, t.ex. författare, poeter och konstnärer, så att dessa personer kan överleva och fortsätta med sitt arbete. Det behövs även stipendier för studenter som relegerats från högre läroanstalter och studenter som inte vill sugas in i det statliga systemet och bli fullständigt indoktrinerade, utan hellre utbilda sig vid privata högre läroanstalter i Vitryssland eller EU.

Enda sättet att bemöta regimer som fängslar personer bara för att de har skrivit en dikt är att ge omfattande stöd till tankefrihet och kreativitet. Sammanfattningsvis och när det gäller att fastställa metoder och enheter för att ge ekonomiskt stöd till ett fritt Vitryssland uppmanar jag kommissionsledamoten att se till att personer med god kunskap om och förståelse av Vitryssland, dess förhållanden, problem och nationella identitet, som jag nämnde tidigare, engageras i berörda beslutsorgan.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, rådets ordförande. – (DE) Herr talman! fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! I dag har parlamentet åter sänt ett kraftfullt budskap, och i våra anföranden finns något som jag anser är avgörande och som jag är tacksam för, nämligen att ni stöder och välkomnar kommissionens och rådets ansträngningar. Det är viktigt att Europeiska unionen agerar samfällt i denna fråga och sänder rätt budskap. Rådet och även kommissionen, det är jag säker på, kommer att fortsätta att verka i denna riktning.

Bogdan Klich och andra efter honom har tagit upp frågan om att utöva inflytande på Ryssland. Jag vill påminna er om att det redan framgår tydligt i det uttalande som fogats till Europeiska rådets slutsatser att vi måste hitta sätt att engagera våra internationella partner, i synnerhet Vitrysslands andra grannländer, i diskussionen. Det råder inget som helst tvivel om att denna fråga givetvis även måste tas upp med Ryssland, som är ett viktigt grannland för Vitryssland. Ni kan vara tryggt förvissade om att rådet inte kommer att undvika denna fråga i kontakterna med Ryssland – vi har precis debatterat mänskliga rättigheter och det kommer fler tillfällen. Vi har även ställt den förhoppningsvis retoriska frågan: Är vi rädda? Jag kan bara svara nej, vi är inte rädda. Vi är helt på det klara med vilka våra värden är och vi försvarar dem kraftfullt.

Många av er har påpekat att uppmjukningen av viseringsbestämmelserna måste gälla specifikt och konkret för de personer vi vill ta emot här för att visa hur västerländsk demokrati fungerar. Det ger givetvis upphov till vissa administrativa frågor. Vi arbetar med detta – vi vill bjuda in rätt personer och ge dem möjlighet att komma hit. Omvänt har det också krävts under debatten att vi måste se till att rätt personer, nämligen de ansvariga, hamnar på listan över personer som inte ska beviljas visum.

Skillnaden mellan det viseringsförbud som fanns redan före valet och den nuvarande situationen är att tidigare var det endast tjänstemän som påverkades, medan vi nu gör exakt det som många av er har krävt: vi vill inrikta oss på de ansvariga politikerna. Någon frågade vad rådet kommer att göra nästa vecka, den 10 april. Vi kommer närmare bestämt att anta en sådan förteckning och sedan finns det inte längre några hinder för genomförandet.

Rådet vill även undersöka andra möjliga sanktioner och åtgärder, och vi måste då verkligen vara mycket försiktiga så att vi inte vidtar några åtgärder som i slutändan får precis motsatt verkan. Vi får inte utsätta människor för onödiga risker med våra åtgärder. Vi vill skydda dem, även Aljaksandr Milinkevitj, och vi vill sända ett tydligt budskap om att vi stöder befolkningen och dem som utövar sina rättigheter.

Ni kan därför vara tryggt förvissade om att rådet med stort allvar och stor kraft kommer att fortsätta att arbeta mycket specifikt med de åtgärder som slutligen vidtas och genom vilka vi kommer att nå det mål vi alla strävar efter, nämligen demokratisering och inlemmande av detta land i EU:s grannskapsprogram. Det är trots allt vad detta handlar om. Vi måste säga till människor och visa dem att de vinner på att villkoren uppfylls, så att även detta land, precis som Ukraina och andra länder, kan inlemmas i EU:s grannskapsprogram.

Ett annat mål för detta land är att komma med i Europarådet, eftersom Vitryssland är det enda land som fortfarande inte är medlem. Det går inte för närvarande, eftersom endast länder som vill och kan respektera de mänskliga rättigheter som anges i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna kan bli medlem i Europarådet. Avsikten är att Vitryssland en dag ska kunna bli medlem och rådet kommer att fortsätta att arbeta för att nå detta mål.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, ledamot av kommissionen. – (EN) Herr talman! Jag tror att det huvudsakliga budskapet här är att vi vill ha möjlighet att inkludera Vitryssland i grannskapspolitiken. Det är vad vi skulle vilja göra, med alla de fördelar det skulle innebära för befolkningen och landet. Låt mig besvara några av de specifika frågor som åter tagits upp i diskussionen.

När det gäller Vitryssland beviljar vi, genom Europeiskt initiativ för demokrati och mänskliga rättigheter, stöd till icke-statliga organisationer registrerade utanför Vitryssland, för aktiviteter till förmån för Vitryssland. Detta är inte naturligt eftersom vi enligt våra regler normalt bara kan samarbeta med icke-statliga organisationer i själva landet, så vi har försökt att finna en flexiblare lösning. Vi kommer att bevara denna flexibilitet under de kommande åren. Inom ramen för samma instrument kommer ytterligare 420 000 euro snart att göras tillgängliga för icke-statliga organisationer lokaliserade utanför Vitryssland, och förslagsinfordringar är redan på gång.

Med våra framtida stödverktyg, som enligt budgetplanen kommer att ersätta Europeiskt initiativ för demokrati och mänskliga rättigheter samt det decentraliserade samarbetet för nästa period, kommer stöd att kunna beviljas utanför Vitryssland. Dessutom slutför vi för närvarande ett förslag till stödstrategi för de kommande åren.

Medieprojektet nämndes. Det var mycket viktigt att starta med det medieprojekt som vi har finansierat. Vi har finansierat fem områden inom media: tv, radio, Internet, stöd till den oberoende tryckta pressen och utbildning av journalister under de kommande 24 månaderna. Vi måste fortsätta med detta. De dagliga radiosändningarna och tv-programmen varje vecka till Vitryssland startade i februari och omedelbart – ungefär två veckor efter det att vi hade undertecknat kontraktet – försökte vi att göra allt för att upplysa Vitrysslands befolkning om detta. Både på radio- och tv-området kommer vi att tillhandahålla oberoende, tillförlitlig och förhoppningsvis mycket balanserad information om Vitryssland, samt om EU, skillnaderna mellan dess 25 medlemsstater och om våra förbindelser med Vitryssland. Vi i kommissionen kommer att fortsätta att utveckla samarbetet med andra givare inom ramen för detta projekt och radioprogram sänds nu av flera tekniska leverantörer, både på FM- och AM-frekvens – jag vet att det är annan fråga – och via Internet, vilket inkluderar möjligheten till nedladdning.

När det gäller förenklad visering vet vi att detta är något som har efterfrågats. Den allmänna ståndpunkt om förenklad visering som antogs av rådet i december förra året innebär att förenklad visering, i motsats till återtagandeavtal, inte ska erbjudas tredjeländer på förhand. Trots denna allmänna gemensamma ståndpunkt letar vi efter möjligheter att underlätta kontakter mellan EU:s och Vitrysslands folk genom åtgärder som tar bort viseringsavgiften, vilket avgörs från fall till fall. Detta har ännu inte beslutats, men det är ett ärende som är på gång. I detta avseende ger redan det existerande regelverket samt åtgärder som håller på att utarbetas det manöverutrymme som krävs, så att medlemsstaterna förhoppningsvis kan undanta viseringsavgifter för besökare från Vitryssland.

När det gäller studenterna lutar vi slutligen väldigt mycket åt att underlätta vitryska studenters tillgång till landets universitet. Vi delar helt den synpunkt som många av er har uttryckt, nämligen att vi måste hjälpa studenterna, inte minst eftersom de har utgjort plattformen, basen och den stora massan av fredliga demonstranter efter valen, men också eftersom befästandet av demokratin i stor utsträckning kommer att vila på deras axlar. Vi kan därför underlätta studenternas tillträde till våra universitet, förutsatt att alla medlemsstater och kommissionen samarbetar och förutsatt att vi kan hitta någon form av samordning mellan medlemsstaterna och oss, och jag tror att kommissionen är beredd att göra det.

Detta kommer också att kräva finansiella resurser, vilket vi är beredda att överväga. Vi har Tempus-programmet och Erasmus-programmet och jag tror att vi, tillsammans med de insatser som medlemsstaterna gör, kan göra mycket.

Slutligen är Ryssland, som Hans Winkler redan har sagt, alltid viktigt i den politiska dialogen eftersom vi samtalar om våra gemensamma grannar. Dessa inkluderar södra Kaukasien, Ukraina, Moldavien och Vitryssland. Ordförande José Manuel Barroso talade med kraft den 17 mars och påminde president Vladimir Putin om vår välkända hållning till demokratisering, men varnade också för att vi inte skulle acceptera våld på valdagen. Det förekom ingen blodspillan på valdagen, men Ryssland måste förstå att andra ledare än president Lukasjenko inte skulle hota den speciella förbindelsen med Vitryssland. Ni kan vara förvissade om att vi kommer att fortsätta att verka för er och med er i den här frågan.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Jag har mottagit sex resolutionsförslag(1), som ingivits i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen.

Debatten är avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum på torsdag kl. 12.00.

Skriftlig förklaring (artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Andrzej Kaczmarek (PPE-DE). – (PL) Europeiska unionen fäster stor vikt vid respekten för de mänskliga rättigheterna och införandet av demokrati runtom i världen. EU måste dock ägna särskild uppmärksamhet åt utvecklingen i de närmaste grannländerna. Europas sista diktatur har åter visat sin ondskefulla natur på ett smärtsamt sätt. Olagliga val, trakasserier av politiska meningsmotståndare och undertryckande av mötes- och yttrandefriheten är sådant som den vitryska regimen ägnar sig åt.

Vi stöder den vitryska oppositionen eftersom den kämpar för något som vi tar för givet, nämligen demokrati och frihet. Den kämpar även för nationens självständighet som är hotad av diktatorns sjuka ambitioner, som strider mot nationens intressen. Vi stöder oppositionen inte bara för att vi delar dess politiska åsikter utan för att vi stöder de mål som den strävar efter att nå.

Vi bör även göra allt som står i vår makt för att göra livet besvärligt för regimen och Alexander Lukasjenko. Människor som inte respekterar de värden som är viktiga för oss bör inte kunna dra nytta av deras genomförande. Diktatorns anhängare måste inse att det inte finns någon plats för dem i Europa. Europa tillhör dem som respekterar frihet, demokrati och rättsstatsprincipen.

Aljaksandr Milinkevitj sa att diktaturen inte kommer att vara länge och att förändringens vindar blåser. Jag hoppas uppriktigt att det ska visa sig att han har rätt, för den vitryska nationens och hela Europas skull. Låt oss hoppas att frihetskämparna får styrka av sin optimism och lyckas störta tyrannen.

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: FRIEDRICH
Vice talman

 
  

(1) Se protokollet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy