Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/2548(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0235/2006

Debatten :

PV 04/04/2006 - 4
PV 05/04/2006 - 12
CRE 05/04/2006 - 12

Stemmingen :

PV 06/04/2006 - 6.7
PV 06/04/2006 - 6.9
CRE 06/04/2006 - 6.9

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0138

Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 5 april 2006 - Straatsburg Uitgave PB

12. Verkiezingen in Oekraïne (debat)
Notulen
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - Aan de orde zijn de verklaringen van de Raad en de Commissie over de verkiezingen in Oekraïne.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, fungerend voorzitter van de Raad. - (DE) Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, dames en heren, wat een verschil! Een paar minuten geleden discussieerden wij nog over de zogenaamde ‘verkiezingen’ in een land waarvan wij - evenals de internationale waarnemers - moesten constateren dat daar geen eerlijke, vrije en democratische verkiezingen hebben plaatsgevonden. Nu debatteren wij echter over een land waar de democratisering enorme vooruitgang heeft geboekt, en waaraan ook de Europese Unie een belangrijke bijdrage heeft geleverd.

De parlementsverkiezingen in Oekraïne van 25 maart jongstleden zijn in democratisch opzicht compleet het tegenovergestelde van de verkiezingen in Wit-Rusland. Ze zijn - afgezien van enkele technische mankementen en problemen - vrij en eerlijk verlopen en hebben de Oekraïense kiezers de mogelijkheid gegeven om ongehinderd hun stem uit te brengen, nadat ze goed geïnformeerd waren door een actieve, open en eerlijke verkiezingscampagne onder toezicht van een vrije pers. Daarover waren de internationale waarnemers het eens.

Dit is een groot succes voor ons allemaal, een succes voor Europa, de Europese Unie, de OVSE en de Raad van Europa. Wij kunnen met vreugde vaststellen dat deze verkiezingen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden onder de voorwaarden die ons voor ogen staan.

De verkiezingen hebben eveneens aangetoond dat de Oekraïense burgers de verantwoordelijkheid voor de democratie in hun land op zich hebben genomen. Dat is een mijlpaal in het proces tot consolidering van een democratie die met de zogenaamde Oranjerevolutie is ingeluid. Wat voor mij met name van belang is - en op grond daarvan komt het prima uit dat de beide debatten over Wit-Rusland en Oekraïne zo snel na elkaar plaatsvinden - is het feit dat de verkiezingen een welkome nieuwe norm voor verkiezingen in de gehele regio scheppen, en daardoor ook een voorbeeld vormen voor de regio en andere landen binnen de Unie.

Er was inderdaad sprake van technische mankementen en problemen, maar niet in die mate dat wij ons daarover zorgen moeten maken. Wij gaan ervan uit dat deze mankementen door de autoriteiten zelf zullen worden opgelost en dat ze bij de volgende verkiezingen niet meer zullen optreden.

In tegenstelling tot hetgeen bij Wit-Rusland het geval is, kan de Europese Unie nu de inspanningen ter intensivering van het partnerschap met Oekraïne voortzetten. Dit partnerschap is gebaseerd op gemeenschappelijke waarden, die tot uitdrukking komen in de kwaliteit van de democratie en de hervormingen binnen Oekraïne. De verkiezingen waren in dat opzicht een belangrijke stap en hebben de weg geopend naar onderhandelingen over een nieuwe, uitgebreide overeenkomst met Oekraïne, als vervanging van de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst.

Wij zijn blij dat wij de nieuwe regering van Oekraïne kunnen ondersteunen in haar inspanningen om de nieuwe hervormingsagenda een krachtige impuls te geven. Wij zullen ons steentje eraan bijdragen om ervoor te zorgen dat het programma in het kader van het nabuurschapsbeleid en het actieplan springlevend en werkzaam blijft en dat Oekraïne vorderingen blijft maken, zowel in democratisch opzicht - waarin het land al zeer veel bereikt heeft - als in economisch, sociaal en politiek opzicht. Daar wil de Europese Unie graag bij helpen.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, lid van de Commissie. - (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik zal het nog korter houden, want de fungerend voorzitter van de Raad heeft in wezen alles al gezegd. De verkiezingen zijn inderdaad vrij en eerlijk verlopen en daar mogen wij terecht blij om zijn. President Joesjtsjenko had zich dit ten doel gesteld en hij heeft dit zeker weten te realiseren.

Nu valt nog te bezien welke coalitie er zal komen. De coalitiebesprekingen zijn in volle gang en niet gemakkelijk. Het is echter belangrijk dat wij nu duidelijk maken dat wij graag met elke coalitie willen samenwerken die met de Europese Unie wil blijven samenwerken en onze richting op wil blijven gaan. Het is zeer belangrijk nu reeds aan te geven dat wij Oekraïne de mogelijkheid tot een versterkte overeenkomst willen bieden, waarin met name de kwestie van de WTO een belangrijke rol zal spelen. Zodra Oekraïne lid is van de WTO, kan er een vrijhandelszone komen, hetgeen van wezenlijk belang is voor de verdere ontwikkeling van Oekraïne.

Daarmee is alles wel gezegd. Uiteraard willen wij, voornamelijk in het kader van het nabuurschapsbeleid, met Oekraïne blijven samenwerken op weg naar toenadering tot de Europese Unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie. - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik heb het voorrecht gehad om namens dit Parlement en de delegatie van mijn fractie, de fractie van de Europese Volkpartij en Europese Democraten, als waarnemer aanwezig te mogen zijn bij de parlementsverkiezingen van 26 maart in Oekraïne. Die verkiezingen zijn op die dag volgens ons allemaal op exemplarische wijze verlopen. Ikzelf ben tot de conclusie gekomen dat deze verkiezingen in veel opzichten beter waren georganiseerd dan die in mijn eigen land, het Verenigd Koninkrijk.

Op de eerste plaats controleerden de Oekraïense functionarissen alle stemmers nauwgezet op hun identiteit, iets wat we in Groot-Brittannië niet doen. Op de tweede plaats hadden de stemlokalen verzegelde stembussen van transparant plastic, die goed in de gaten werden gehouden door officiële waarnemers gedurende het vullen met stembiljetten, en het tellen van de stemmen vond plaats ter plekke. In mijn land zijn de stembussen van zwartgeverfd hout, worden geen waarnemers toegelaten in de stembureaus en worden onze stembussen overgebracht, door overheidsfunctionarissen maar zonder waarnemers, naar een centraal punt waar de stemmen worden geteld. Bovendien kan in Oekraïne niet per post gestemd worden, iets wat in mijn land, het Verenigd Koninkrijk, fraudegevoelig is gebleken. Het enige, minder belangrijke probleem dat we zijn tegengekomen, en dat een weerspiegeling vormde van het grote enthousiasme om mee te doen aan deze verkiezingen, was dat het in een aantal stembureaus iets te druk was.

Ik juich ook het verslag van de langetermijnwaarnemers en het verslag met betrekking tot de media toe, waarin duidelijk gesteld wordt dat de hele campagne in het teken stond van transparantie en eerlijke toegang tot de media, zowel voor de regering als voor de oppositiepartijen.

Ik ben altijd voor Oekraïne opgekomen, omdat het een modern Europees land is dat te zijner tijd het recht moet hebben om op grond van artikel 49 van het Verdrag het lidmaatschap van de Europese Unie aan te vragen. Dat is niet voor de nabije toekomst, gezien de nu heersende uitbreidingsmoeheid en de angst van sommige lidstaten om Rusland te schofferen. Dat is niet de visie van mijn fractie of van dit Parlement.

Desondanks moet de Europese Unie in de tussentijd collectief meer doen om te onderkennen dat Oekraïne blijk heeft gegeven van politieke volwassenheid door de Europese normen van democratie, mensenrechten en de rechtsstaat volledig te eerbiedigen. We moeten dat onomkeerbare proces nu belonen.

Er wordt een nieuwe regering gevormd in Kiev, maar ik heb er alle vertrouwen in dat die regering, ongeacht de samenstelling, gecommitteerd zal blijven aan de Europese integratie. Daarom vragen we in onze resolutie aan de Raad en de Commissie om plannen te maken voor iets dat verder gaat dan een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst, en dat de richting uitgaat van een vrijhandelszone en een visumvrije zone, met name als Oekraïne binnenkort lid kan worden van de WTO. Idealiter zou dat de vorm van een associatieovereenkomst moeten aannemen, hoewel de Commissie - en ik moet zeggen dat ik het daar als rapporteur voor het Europees nabuurschapsbeleid wel mee eens kan zijn - logischerwijs tot de conclusie zou kunnen komen dat in plaats daarvan in eerste instantie moet worden gedacht aan een nabuurschapsovereenkomst in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid. Hoe dan ook, de Oekraïners moeten dichter bij Europa worden gebracht, waarin ze thuishoren. Het is nu voor ons allemaal duidelijk dat de duurzame nalatenschap van de Oranjerevolutie, namelijk een blijvende democratie en vrije media, voor iedereen zichtbaar intact is.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Maciej Siwiec, namens de PSE-Fractie. - (PL) Mijnheer de Voorzitter, ‘samen staan we sterk en zijn we onoverwinnelijk’ - dat was de leus waarmee het volk van Oekraïne achttien maanden geleden op het Plein van de Onafhankelijkheid zijn vrijheid bevocht. Zij wonnen het gevecht voor een beter vaderland. Op 26 maart stelden diezelfde mensen, in datzelfde land, nu achttien maanden ouder en wijzer, zichzelf de vraag hoe zij het gevecht voor de vrede konden winnen. Zeventig procent van de Oekraïners ging in het vertrouwen naar de stembureaus dat geen van hun stemmen vervalst zou worden en verloren zou gaan. Dat was het begin van hun gevecht om de vrede.

Ik had het voorrecht aan het hoofd te staan van de delegatie van het Europese Parlement binnen het internationale team van waarnemers. De waarnemers stelden vast dat de verkiezingen vrij en eerlijk verlopen waren. De Oekraïense democratie heeft de kwaliteitscontrole prima doorstaan, en dat mede dankzij de inspanningen van dit Parlement. Ik zou daarom de afgevaardigden van alle fracties willen bedanken die deel hebben genomen aan de waarnemingsmissie en de laatste tijd in Oekraïne verbleven. We kunnen ons verheugen over een goed geklaarde klus.

Wat de politieke situatie in het Oekraïne van na de verkiezingen betreft: er zijn slechts vijf partijen vertegenwoordigd in het parlement. Er werd genadeloos opruiming gehouden onder kleine en zwakke partijen, die hun aanhang uitsluitend aan hun leiders te danken hadden. Winnaar werd Janoekovitsj met zijn Partij van de Regio’s, maar die schreeuwt haar overwinning niet van de daken. De Oranjecoalitie onder aanvoering van mevrouw Timosjenko en de heren Jekanoerov en Moroz won meer dan de helft van de zetels in het parlement, de Hoge Raad, en draagt een zware verantwoordelijkheid voor het verleden en de toekomst van Oekraïne. De geografische en politieke scheidslijnen in het land zijn scherper geworden, al lijken er weinig verschillende te bestaan tussen de programma’s van de verschillende politieke partijen.

En de toekomst? Oekraïne heeft behoefte aan een hechte coalitie en een stabiele regering. Laten we hopen dat de toekomstige coalitie en de nieuwe Oekraïense regering zich niet zullen laten leiden door historische reminiscenties uit het gebeuren op het Plein van de Onafhankelijkheid, maar door een moedig hervormingsprogram. Voor president Joesjtsjenko is een speciale rol weggelegd. Niet alleen dient hij de Oranjecoalitie bij elkaar te houden, hij moet ook de Oekraïners bijeenbrengen om de meest dringende problemen aan te pakken en met name om een nationaal hervormingsprogramma op te stellen. Dat laatste is niet te verwezenlijken als een meerderheid zijn wil oplegt aan een minderheid. De enig mogelijke weg voert langs overeenstemming met die minderheid. De leiders van Oekraïne moeten leren compromissen te sluiten en het wezen van cohabitatie doorgronden. Ze moeten ook begrijpen dat op hen de taak rust om bij alle onderlinge verschillen op bepaalde punten overeenstemming te bereiken.

De voorliggende resolutie weerspiegelt de consensus die in het Europees Parlement over Oekraïne bestaat. Zij schept tevens verplichtingen voor al diegenen die vooruitgang in Oekraïne willen bewerkstelligen, onder wie ook de leden van dit Parlement en de Europese instellingen.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis, namens de ALDE-Fractie. - (LT) Ik ben getuige geweest van de vorige presidentsverkiezingen en van deze laatste verkiezingen, en ik zie welkome veranderingen in het democratiseringsproces in Oekraïne. De openheid van de verkiezingscampagne, de transparante organisatie van het verkiezingsproces zelf, de activiteit en de welwillende houding van de kiezers: dat alles waren de conclusies van alle internationale waarnemers en van de Oekraïners zelf. Het is belangrijk dat het democratiseringsproces nu niet tot stilstand komt. Bepaalde zaken wekken bezorgdheid: paaien van nationale sentimenten, het hoge corruptieniveau, barrières voor buitenlandse investeringen, de overvloedige aanwezigheid van oligarchen op de verkiezingslijsten en de overheersing van personen in plaats van verkiezingsprogramma’s: dat is alles het erfgoed van de sovjetperiode. Het is van belang dat dit de vooruitgang niet in de weg staat. Hier vooral is onze morele steun nodig. We moeten positieve ervaringen zoveel mogelijk delen. Landen, als Litouwen, die uit hetzelfde sovjetkamp komen, zijn met name geschikt voor deze rol. Europa moet de mogelijkheden voor samenwerking tussen de volkeren op het gebied van cultuur, onderwijs en samenwerking tussen burgers vergroten. We moeten Oekraïne helpen zich aan te sluiten bij de Europese familie. Een associatieovereenkomst met Europa zou een realistische manier zijn om Oekraïne de hand te reiken.

 
  
MPphoto
 
 

  Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie. - (DE) Mijnheer de Voorzitter, wat was voor mij, als verkiezingswaarneemster in Oekraïne, het belangrijkste dat ik heb waargenomen? Wel, de volledige overgave waarmee zeer veel burgers gebruik hebben gemaakt van hun recht om vrij te stemmen, een recht waar zij een jaar daarvoor voor gestreden hadden. Het was bijna schokkend om na deze verkiezingen in Duitsland terug te komen en te zien hoe onbelangrijk dit recht vandaag de dag in Duitsland is en hoe weinig mensen dit werkelijk naar waarde schatten.

De conclusie die ik uit deze ervaring trek, is dat Europa enorm kan profiteren van dit proces in Oekraïne. Er moet een einde komen aan de ‘business as usual’-houding, die reeds een jaar na de Oranjerevolutie in de verhouding tussen de Europese Unie en Oekraïne is geslopen. Ik heb de indruk - en daarbij baseer ik mij onder andere op de enerverende toespraak van de schrijver Joeri Androekowitsj in Leipzig - dat de hoop op Europa in Kiev reeds dreigt te vervliegen. Dat mag niet gebeuren. Derhalve zou ik tegen u, mevrouw Ferrero-Waldner, en tegen de Raad het volgende willen zeggen: u moet duidelijker en ambitieuzer zijn in uw aanbiedingen aan Oekraïne. U mag de uitspraak van de voormalige commissaris voor Uitbreiding, de heer Verheugen, dat er zelfs over twintig jaar in de Europese Unie beslist nog geen plaats is voor de Oekraïne, niet onbetwist laten. Niemand in de Europese Unie met dergelijke verantwoordelijkheden mag zulke dogmatische uitspraken in het openbaar doen.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński, namens de UEN-Fractie. - (PL) Ik stem volmondig in met wat de vorige spreker zojuist gezegd heeft. Ook ik roep de commissaris op om met een veel krachtiger en specifieker tekst over het toekomstig EU-lidmaatschap van Oekraïne te komen.

Men zal in de korte geschiedenis van het nieuwe Europese tijdperk niet snel een voorbeeld van een zegevierende democratie vinden dat even heuglijk, overtuigend en hartverwarmend is als dit. Vooral het feit dat 70 procent van de Oekraïners gebruik maakte van zijn stemrecht, een recht dat nog maar anderhalf jaar geleden in het hele land bedreigd werd, voerde ons het belang van de democratie voor ogen. In de Europese Unie hebben we de neiging om democratie te beschouwen als iets heel vanzelfsprekends, wat niet gekoesterd hoeft te worden.

Ik vind het bijzonder gepast dat de afgevaardigden die in dit debat het spreekgestoelte beklommen zich onthielden van commentaar op de uitslag van de verkiezingen in Oekraïne en de stem die het Oekraïense volk heeft uitgebracht. Toen leden van dit Parlement anderhalf jaar geleden betrokken raakten bij de verkiezingen, was dat niet om bepaalde kandidaten te steunen. We steunden het Oekraïense volk dat van zijn recht op een vrije politieke wilsvorming gebruik maakte. Bij de jongste verkiezingen werd dit recht gerespecteerd en ging het Oekraïense volk naar de stembus. Nu hebben ze onze steun nodig op hun weg naar de Europese Unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, zoals eerdere sprekers al aangaven, is Oekraïne het buurland dat het dichtst bij de Europese Unie staat en nu is het ook een parlementaire democratie geworden. Democratieën hebben echter veel tijd nodig om zich te consolideren en moeten gekoesterd worden. Een gezonde markteconomie is een van de basiskenmerken van een democratie en dat is het vlak waarop de grootste uitdaging voor onze buren in het oosten ligt.

Oekraïne heeft steun nodig en moet erop kunnen vertrouwen dat de Unie zich open en uitnodigend tegenover het land zal opstellen. Dit betekent dat we niet alleen de waarden waaraan wij hechten moeten helpen beschermen, maar ook de belangen moeten behartigen die we met Oekraïne gemeen hebben.

Ten eerste kan Oekraïne een bijdrage leveren aan het energiebeleid van de Unie. Het beschikt over eigen aardgasreserves, waaronder het grootste aardgasveld in Europa. Olie en gas van de Kaspische Zee kan via Oekraïne aangevoerd worden, zonder daar enig ander land bij te hoeven betrekken. Dat vergt gezamenlijke investeringen in pijpleidingen en de steun vanuit de Europese Investeringsbank, het nabuurschapsbeleid en de trans-Europese netwerken. Ten tweede zullen er aanzienlijk meer goederen circuleren op Europa’s gemeenschappelijke markt naarmate we onze economie meer openstellen voor Oekraïne. Ten derde zouden EU-investeringen in Oekraïne zeer rendabel kunnen zijn, gezien de hoog opgeleide beroepsbevolking en de ontvankelijke markt van het land. Ten vierde heeft Oekraïne, in tegenstelling tot andere Europese landen, geen demografische problemen. Ten vijfde gaat van een onafhankelijk, democratisch en geheel markteconomisch Oekraïne een stabiliserende werking uit op het gebied aan gene zijde van de EU-oostgrens. Bovendien heeft dit een gunstige invloed op de economie en politiek van naburige landen.

Ik zou willen herhalen dat we niet slechts oog moeten hebben voor de kernwaarden die we verdedigen, maar ook voor ons eigenbelang. Het is belangrijk dat laatste onder de aandacht te brengen en zo snel mogelijk een associatieovereenkomst met Oekraïne te sluiten. Het idee van gratis visa voor Oekraïense burgers dient zo snel mogelijk uitgevoerd te worden.

 
  
MPphoto
 
 

  Thijs Berman (PSE). - Voorzitter, vijftien maanden geleden voerde de Oekraïne een strijd óm de democratie, ditmaal voerde het land een democratische strijd en dat is een wereld van verschil. Het is een stap vooruit die onze bewondering verdient en ons grootste respect. De Europese Unie speelt daarbij een essentiële rol. Onze vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Kiev doet dat ook, op een hele goede manier. Die concrete hulp moet nu versterkt worden, concrete hulp van de Europese Commissie en van de lidstaten op bilateraal niveau. Die banden moeten nu versterkt worden op een ambitieuze manier. Ik hoor er iets van, maar niet genoeg.

Waar de Europese Unie te laf was om werkelijk het kille cynisme van Poetin te veroordelen ten opzichte van Wit-Rusland, moeten we nu een positief signaal laten zien aan de Oekraïeners en laten merken aan de Oekraïense burgers dat hun keuze voor democratie ook leidt tot concrete verbeteringen in hun dagelijks leven.

 
  
MPphoto
 
 

  Grażyna Staniszewska (ALDE). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, ik weet zeker dat de Europese Unie er geen spijt van heeft dat zij een aantal maanden geleden meegeholpen heeft bij het vinden van een oplossing voor het conflict in Oekraïne. Het was aan de betrokkenheid van de Europese Unie te danken dat er toen geen bloed gevloeid is. Een andere verdienste van de Europese Unie is het opbloeien van democratie in Oekraïne, zij het langzaam. Maar de democratie is er nog altijd en de jongste verkiezingen waren een klinkend succes.

Nu dient zich de vraag aan hoe het verder moet. Wat kunnen we nog meer doen om Oekraïne te helpen? De heer Winkler heeft ons er zojuist van verzekerd dat de wil daartoe aanwezig is. Ik vind dat de Unie luid en duidelijk moet zeggen dat Oekraïne gerechtigd is lid te worden. Het is de hoogste tijd voor een uitspraak van deze strekking, al heeft de Unie natuurlijk een pakket met stevige en veeleisende criteria achter de hand en moeten we ervan uitgaan dat het nog lang zal duren voor Oekraïne daaraan kan voldoen. Toch moet zo’n uitspraak gedaan worden, omdat alleen een dergelijk aanbod genoeg kracht heeft om de interne krachten te ontketenen die democratie en een vrije-markteconomie kunnen scheppen.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (UEN). - (LV) Dames en heren, ik was in de gelegenheid om als waarnemer op te treden bij de parlementsverkiezingen in Oekraïne, waar de atmosfeer mijlenver verwijderd was van de hartstochten die door de presidentsverkiezingen werden opgewekt. Deze keer waren de verkiezingen vrij en democratisch en de atmosfeer was vergelijkbaar met die in onze eigen landen.

De verkiezingen waren echter niet vrij van technische gebreken. Door onzorgvuldigheden in de kiesregisters en doordat de parlementsverkiezingen tegelijkertijd met verkiezingen voor verschillende niveaus van plaatselijk bestuur werden gehouden, was het stemproces lang en ingewikkeld. Oekraïne zou ook een plafond moeten invoeren voor campagne-uitgaven door politieke partijen, om mogelijke corruptie te beperken en te zorgen dat de verkiezingsstrijd eerlijk verloopt.

De relatief lauwe steun van het Oekraïense volk voor de krachten achter de Oranjerevolutie kan worden verklaard door het onvoldoende tempo waarin de hervormingen zich in het afgelopen jaar hebben voltrokken. Het is echter interessant dat door de druk van Rusland in verband met de gasleveringen en het blokkeren van de uitvoer uit Oekraïne, de steun voor de democratische krachten is toegenomen, in tegenstelling tot wat Rusland verwachtte. Deze krachten zijn de enige die ervoor kunnen zorgen dat de hervormingen worden voortgezet. Tijdens de verkiezingsnacht bevestigde Julia Timosjenko ons dat zij bereid is een Oranjecoalitie te vormen met het blok van ‘Ons Oekraïne’, waaronder de sociaaldemocraten.

De Europese Unie zou moeten verklaren dat de pogingen van Oekraïne om opgenomen te worden in Europa worden geëvalueerd. Ik roep de Commissie op Oekraïne alle mogelijke steun te verlenen om zijn zwakke bestuurlijke capaciteit te verbeteren, corruptie doeltreffend te bestrijden, de invloed van oligarchen op de politiek te beperken, het rechtssysteem te hervormen en zo de democratie te versterken.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). - (LT) Het is mij een genoegen Oekraïne te mogen feliciteren met de democratische, vrije, eerlijke en naar internationale democratische normen bevredigend verlopen verkiezingen van 26 maart. Dat alleen al is een grote overwinning voor het Oekraïense volk, nu het een maatschappelijk middenveld aan het opbouwen is, vooral als we terugdenken aan de gebeurtenissen van december 2004, die onrust wekten en eindigden met democratische presidentsverkiezingen, en ook aan het feit dat Oekraïne in de afgelopen twee jaar goede resultaten heeft geboekt bij het doorvoeren van democratische hervormingen. We kunnen alleen maar hopen dat de coalitie, waarin de meerderheid van de burgers bij de verkiezingen hun vertrouwen heeft gesteld, in staat zal zijn tot overeenstemming te komen en een coalitieregering te vormen die de begonnen democratische en markthervormingen kan voortzetten en de democratie zal consolideren.

Al kort na de verkiezingen heeft Javier Solana verklaard dat de EU voornemens is de samenwerking met Oekraïne te activeren, politieke en economische hervormingen te steunen - die de rechtsstaat zullen waarborgen -, de beginselen van de markteconomie in het land te consolideren, en - zou ik willen toevoegen – steun te geven aan een doeltreffendere bestrijding van de corruptie en de schaduweconomie. De EU steunt de doelstelling van Oekraïne om lid te worden van de WTO, net als de VS. Zij zal dat blijven doen en probeert het toelatingsproces te versnellen. Oekraïne moet ook zijn eigen missie in de regio uitvoeren. Daarmee bedoel ik de oplossing van het Moldavisch-Transnistrische probleem. Daarbij verdient Oekraïne de steun van de Europese Unie. Volgens de resultaten van een sociologisch onderzoek dat afgelopen maand in Oekraïne werd gehouden, is 42,9 procent van de Oekraïners voorstander van lidmaatschap van Oekraïne van de EU. President Bush heeft verklaard - en ik citeer - dat “de VS bereid zijn Oekraïne te steunen tijdens het proces van integratie in de EU en de NAVO”. Hoe zal de Europese Unie hier zelf op reageren? Hoe zullen we reageren op de verwachtingen van het Oekraïense volk en hun gekozen vertegenwoordigers? Zijn wij, het Europees Parlement, bereid tot een constructief debat over de opneming van Oekraïne in de Europese Unie, of zelfs maar over zijn Europese vooruitzichten? Ik geloof dat de toekomst eens te meer afhangt van de politieke wil en de vasthoudendheid van het Oekraïense volk en van hun inspanningen, want hoe we het ook wenden of keren, Oekraïne ligt in Europa. En artikel 49 van het Verdrag betreffende de Europese Unie bepaalt dat elke Europese staat het recht heeft lid te worden van de Unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans Winkler, fungerend voorzitter van de Raad. - (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik wil slechts op een aantal vragen reageren.

Mijnheer Tannock, ik ben diep onder de indruk van uw verslag over de verkiezingen. Ik zou niet zo ver willen gaan om de verkiezingswet van Oekraïne te vergelijken met de wetten van onze landen, omdat verschillende landen verschillende verkiezingswetten hebben, maar het belangrijkst is dat de verkiezingen in Oekraïne inderdaad eerlijk en democratisch zijn verlopen, en ik denk dat dat zeer belangrijk is.

(DE) Ik was eveneens onder de indruk van het bericht van de waarnemers over het grote enthousiasme. Teneinde dit enthousiasme en het vertrouwen in de Europese Unie te behouden, moeten wij - de Europese Unie - nu concrete stappen zetten, en daartoe zijn wij bereid. Ik ben het er absoluut mee eens dat het niet verstandig is over concrete tijdschema’s te spreken. Om echter te voorkomen dat we struikelen, is het wel verstandig dat we de ene stap na de andere zetten, en geen stappen overslaan.

De volgende belangrijke stap is de ontwikkeling van een nauwere samenwerking. Daaraan bestaat een duidelijke behoefte, en de Raad zal zich hier samen met de Commissie voor inzetten. Dat doen wij om Oekraïne te helpen zich verder te ontwikkelen en de noodzakelijke hervormingen door te voeren.

Toen de heer Kamiński opmerkte dat het niet aan ons was om verkiezingen en partijen te beoordelen, had hij helemaal gelijk. Wij kunnen echter met tevredenheid vaststellen dat degenen die voorstander zijn van een verdere toenadering tot de Europese Unie, gewonnen hebben en de meerderheid in handen hebben. Daarom zouden wij hun de hand moeten reiken.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, lid van de Commissie. - (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik zal eveneens kort zijn in mijn commentaar. Ik wil u slechts verzekeren dat wij absoluut niet zullen toelaten dat dit een routinekwestie wordt. Het is jammer dat mevrouw Harms reeds is vertrokken, want ik had haar dit graag persoonlijk willen zeggen. Dat is ook juist de bedoeling van de mogelijkheid tot een versterkte en intensievere overeenkomst. Als we kijken naar hetgeen daar allemaal bij hoort - nog afgezien van een versterkte politieke dialoog - dan gaat het in de eerste plaats om samenwerking op het gebied van juridische kwesties, en voornamelijk op de belangrijke gebieden van justitie en binnenlandse zaken.

Ten eerste, wat ons bijzonder na aan het hart ligt, en wat ook tijdens het debat ter sprake kwam, is uiteraard de kwestie van het energiebeleid, dat volgens ons allemaal een steeds essentiëler onderdeel van het buitenlands beleid zal worden. Dan is er nog de vrijhandelsovereenkomst, die ik eerder al heb aangekaart. Er kan derhalve geen sprake zijn van ‘business as usual’ op dit gebied.

Ten tweede, als de voor dit onderwerp verantwoordelijk commissaris heb ik mijn uitspraken mijns inziens altijd bijzonder nauwkeurig geformuleerd, voor menigeen wellicht te nauwkeurig. Ik wil zeer nadrukkelijk opmerken dat men niet kan vooruitlopen op de toekomst, of zoals ik dit in het Engels pleeg te formuleren: the future cannot be prejudged.

Op dit moment werken wij echter met het nabuurschapsbeleid, waarin geen lidmaatschap is voorzien. Duidelijker kan ik niet zijn. Dat betekent echter niet dat wij niet met bijzonder veel engagement en enthousiasme - zoals de fungerend voorzitter van de Raad heeft opgemerkt - met de Oekraïne blijven samenwerken.

Wij zijn verheugd over deze verkiezingen, die een zeer grote stap voorwaarts betekenen, en ik ben blij dat zo velen van u deze hebben gevolgd en deze mening met ons delen.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. - Tot besluit van het debat zijn zes ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement.(1)

Het debat is gesloten.

De stemming vindt morgen om 12.00 uur plaats.

 
  

(1) Zie notulen.

Juridische mededeling - Privacybeleid