Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
L-Erbgħa, 6 ta' Settembru 2006 - Strasburgu Edizzjoni riveduta

13. Parlamento nario mandatas
Minuti
MPphoto
 
 

  Presidente. Segue-se o período de perguntas (B6-0325/2006).

Foram apresentadas as seguintes perguntas ao Conselho.

Pergunta nº 1 de Claude Moraes (H-0595/06)

Assunto: Directivas

Quais são os planos da Presidência finlandesa em relação a fazer avançar a revisão da Directiva relativa ao tempo de trabalho (COM(2002)0149 final(1)) e da Directiva relativa aos trabalhadores temporários (Directiva que altera a Directiva 2003/88/CE(2))? O Conselho tenciona empenhar-se em lograr progressos a este respeito durante os seis meses do seu mandato?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää kysyjää hänen kiinnostuksestaan työaikadirektiivin ja vuokratyöntekijöitä koskevan direktiivin tarkistuksen etenemiseen. Edellisen puheenjohtajavaltion Itävallan huomattavien ponnistelujen jälkeen sopimukseen pääseminen työaikadirektiivistä on yksi Suomen puheenjohtajakauden keskeisiä tavoitteita. Direktiivistä olisi pikaisesti löydettävä yhteinen ratkaisu Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen SIMAP- ja Jager -asioissa antamien tuomioiden noudattamiseksi. Puheenjohtajavaltio aikoo näin ollen pyrkiä kaikin tavoin siihen, että neuvosto saa mahdollisimman pian aikaan kompromissiratkaisun myös ratkaisematta olevassa opt out -kysymyksessä.

Vuokratyöntekijöitä koskeva direktiivin on toinen monimutkainen ja poliittisesti arkaluonteinen asia. Kuten tiedätte, työmarkkinarakenteiden ja -käytänteiden erot ovat johtaneet eriäviin näkemyksiin eri jäsenvaltioiden välillä, ja vaikeutena on ollut löytää sopiva tasapaino, jolla vuokratyöntekijöille saataisiin riittävästi suojaa ja jolla vuokratyövoimaa välittävien yritysten markkinoiden annettaisiin samalla kehittyä ja kasvaa. Jäsenvaltiot ovat viime aikoina uusineet sitoumuksensa saavuttaa Lissabonin tavoitteet, joihin kuuluu työllisyyden lisääminen ja parempien työpaikkojen tarjoaminen ja jotka käyvät ilmi niiden kansallisista uudistusohjelmista. Neuvosto katsoo, että nämä tavoitteet voidaan saavuttaa siten, että kunnioitetaan kansallisten työmarkkinoiden erilaisia käytäntöjä ja perinteitä.

Asiasta käytiin viimeksi keskustelua neuvostossa kesäkuussa 2003. Sen jälkeen eri puheenjohtajavaltiot ovat keskustelleet eri tasoilla varmistaakseen, ovatko kannat muuttuneet. Tähän asti mielipiteet ovat jakautuneet kahtia, joten tätä asiaa ei ole kannattanut ottaa neuvoston tulevien istuntojen asialistalle. Puheenjohtajavaltiona Suomi tarkastelee asiaa ja odottaa panosta myös komissiolta, joka totesi vireillä olevien lakiehdotusten seulonnasta antamassaan tiedonannossa, että se varaa itselleen oikeuden harkita ehdotusta uudelleen sen mukaan, mitä muista tulevia ehdotuksia koskevissa keskusteluissa käy ilmi.

Puheenjohtajavaltio ymmärtää hyvin, että Euroopan parlamentille on tärkeää saada aikaan edistystä tällä alalla. Olemme tietoisia tähän asiaan liittyvästä kannasta palveludirektiiviä koskevan ensimmäisen käsittelyn äänestyksen yhteydessä. Jos komissio antaa tähän välttämättömän panoksensa puheenjohtajakauden aikana, olemme valmiita rakentavaan työskentelyyn kaikille jäsenvaltioille hyväksyttävän ratkaisun löytymiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (PSE). – Thank you, President-in-Office, for that very full answer and for your honesty, particularly on the question of temporary agency workers.

You will be aware of our frustration in this House, particularly with regard to the Working Time Directive, and are right to say that this has been discussed in previous Presidencies. However, I would like to ask you a very frank question: what is different about the Finnish Presidency, and can you get the Members of the Council together and broker a deal in the interests of working people? Can you give a commitment today that every effort will be made to take the Working Time Directive forward and to put the Temporary Agency Workers Directive on the agenda?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, sen sitoumuksen voi antaa, että puheenjohtajavaltio tulee työskentelemään erittäin aktiivisesti työaikadirektiiviä koskevan ratkaisun löytymiseksi. Kannustimena toimii sekin, että esimerkiksi lääkärien työaikaa koskeva tulkinta aiheuttaa jäsenmaille merkittäviä ongelmia, ja senkin vuoksi olisi erittäin tärkeää löytää tähän direktiiviin ratkaisu. Mutta on vielä liian varhaista arvioida, pystymmekö pääsemään toivottuun lopputulokseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). – In his supplementary question Mr Moraes referred to the interests of working people. Is the Council aware of some research concerning large European countries published in the Financial Times in recent days, which shows that the majority of working people in all those countries, with the possible exception of Spain, want more flexibility in their working hours, not less? Will the Council take this into account when trying to broker a deal?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, en ole aivan varma, olemmeko tietoisia juuri Financial Timesin artikkelista, mutta olemme tietenkin monella tavalla tietoisia yleisestä kehityksestä, ja niin kuin äskeisessä tai alkuperäisessä vastauksessa jo toinkin esille, myös jäsenvaltioissa tapahtuneen kehityksen vuoksi on tärkeää päästä ratkaisuun sekä työaikadirektiiviä että vuokratyöntekijöitä koskevassa asiassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – Glauben Sie, dass es möglich ist, diese Frage mit den Sozialpartnern im Rahmen des sozialen Dialogs zu klären, weil sie in Wahrheit hauptverantwortlich sind, auch was die Arbeitszeiten betrifft? Glauben Sie ferner, dass aus dieser Sicht eine Lösung möglich wäre, indem diese Angelegenheit an die Sozialpartner – Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter – delegiert wird?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, tämä on tietenkin yksi sellainen asia, josta on hyvä keskustella ja jonka voi ottaa esille kolmikantakeskusteluissa, mutta tällä hetkellä itse asiassa etsitään aktiivisesti ratkaisua nimenomaan jäsenvaltioiden hallitusten kesken.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. Pergunta nº 2 de Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0598/06)

Assunto: Implementação dos objectivos do Acordo Europeu para a Juventude

De que modo se propõe a Presidência finlandesa apoiar os compromissos assumidos pelos governos dos Estados-Membros com a adopção do Acordo Europeu para a Juventude para aumentar a taxa de emprego dos jovens?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, aivan aluksi on syytä korostaa eurooppalaisen nuorisosopimuksen laaja-alaisuutta. Nuorten tarpeet on otettava huomioon kaikilla asianmukaisilla politiikan aloilla. Monet toimet esimerkiksi koulutuksen ja liikkuvuuden esteiden poistamisen alalla voivat olla tärkeitä pyrittäessä parantamaan nuorten työllisyyttä.

Parlamentin jäsenen kysymys koskee erityisesti sitä, miten puheenjohtajavaltio Suomi aikoo tukea jäsenvaltioiden hallitusten sitoumuksia nuorten työllisyyden parantamiseksi. Jäsenvaltiot vastaavat omien työllisyyspolitiikkojensa, myös nuorisoa koskevan työllisyyspolitiikkansa, suunnittelusta ja täytäntöönpanosta. Jäsenvaltiot vastaavat myös useimmista muista tätä asiaa koskevista politiikoista, kuten koulutuspolitiikasta.

Puheenjohtajavaltiolla voi kuitenkin olla tärkeä tehtävä asioiden esille tuomisessa, etenkin silloin kun ministerineuvoston työtä organisoidaan. Suomen puheenjohtajakaudella joulukuussa kokoontuvan neuvoston on tarkoitus käsitellä useita kysymyksiä, jotka ovat suoraan yhteydessä nuorison työllisyyteen. Neuvostolle esitellään työllisyyskomitean raportti, jossa tarkastellaan jäsenvaltioiden kansallisia uudistusohjelmia niiden työllisyyspolitiikat mukaan lukien. Jo viime vuonna työllisyyskomitean tarkastelun tuloksena oli, että kaikki jäsenvaltiot hoitivat nuorisotyöttömyyttä nuorisosopimuksen mukaisesti ja mainitsivat laaja-alaisesti toimenpiteitä asianmukaisten työllistymispolkujen rakentamiseksi nuorille. Kytkentää toiseen painopistealaan, henkiseen pääomaan investoimiseen, oli kehitelty erittäin hyvin muun muassa edistämällä siirtymistä koulutuksesta työelämään.

Suomi odottaa, että tänä vuonna jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikoissa kiinnitetään huomiota myös nuorison työllisyyteen ja sen parantamiseen tähtääviin keinoihin. Nuorison työllisyys on varmasti merkittävästi esillä myös niissä keskusteluissa, joita työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa käydään 1. joulukuuta väestönkehityksestä ja tuottavuuden lisäämisestä uusien ja parempien työpaikkojen avulla.

Suomen puheenjohtajakaudella neuvostossa käsitellään kahta asiaa, jotka liittyvät suoraan nuorten työllisyyden parantamiseen. Ensinnäkin elinikäistä oppimista koskevien mahdollisuuksien parantaminen on asia, joka koskee kaikkia, myös nuoria. Toiseksi puheenjohtajavaltio Suomi pyrkii ehdottamaan konkreettisia toimia, joilla parannetaan nuorten tietopalvelujen käyttömahdollisuuksia ja tarjotaan laadukasta tietoa kaikille nuorille merkityksellisistä asioista, kuten työllisyydestä. Erityistä huomiota kiinnitetään heikoimmassa asemassa oleviin nuoriin.

Maaliskuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto pyysi jäsenvaltioita ottamaan nuoret ja nuorisojärjestöt mukaan eurooppalaisen nuorisosopimuksen täytäntöönpanoon. Suomen puheenjohtajakaudella on tarkoitus keskustella neuvoston tasolla jäsennellyn vuoropuhelun käynnistämisestä kaikkien nuorisoalan toimijoiden, myös nuorten ja nuorisojärjestöjen, kanssa ja niiden välillä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomen puheenjohtajuuskaudella nuorten työllisyyden parantaminen on neuvostossa esillä useissa yhteyksissä. Suomi kannustaa kaikkia jäsenvaltioita kiinnittämään vastedeskin huomiota eurooppalaiseen nuorisosopimukseen ja eri tapoihin, joilla nuorison työllisyyttä voidaan parantaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πλήρη απάντηση και για τις προοπτικές που ανοίγονται. Το τρίτο μέρος του Συμφώνου για τη Νεολαία προβλέπει μέτρα για τον συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των νέων, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργηθούν νέες οικογένειες στην Ευρώπη.

Τη στιγμή που δεν καταπολεμείται επιτυχώς η ανεργία, δεν πιστεύετε ότι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος; ότι οι νέοι δεν μπορούν να δημιουργήσουν εύκολα νέες οικογένειες και ότι έτσι το δημογραφικό πρόβλημα οξύνεται;

Σκοπεύει η Φινλανδική Προεδρεία στο τέλος της θητείας της να μας παρουσιάσει τα θετικά αποτελέσματα των ενεργειών της στον τομέα του συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής;

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, eräs elementti tässä nuorisosopimuksessahan on se, että pystytään parantamaan nuorten koulutusta ja sosiaalista osallisuutta sekä siirtymistä työelämään. Sen vuoksi onkin hyvin tärkeää ja tänä syksynä on tarkoitus myös tukea ratkaisua, jolla pystytään vahvistamaan tällaista moniammatillista osaamista, jotta nuorten siirtyminen myös koulutuksesta työelämään helpottuu, koska se on yksi kynnysvaihe. Tietenkin työelämän ja perheen yhteensovittaminen on vielä oma kokonaisuutensa, mutta kaikilla näillä asioilla on oma yhteytensä kilpailukykystrategiaan, Lissabonin strategiaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. Pergunta nº 3 de Manuel Medina Ortega (H-0600/06)

Assunto: Imigração clandestina: medidas do Conselho Europeu de Junho

Com base nas decisões do Conselho Europeu de 15 e 16 de Junho, que medidas concretas adoptou, ou tenciona adoptar, o Conselho para limitar a imigração clandestina de cidadãos de países terceiros e para o seu eventual repatriamento para os países de origem?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, laittomien maahanmuuttajien takaisinottoa ja palauttamista koskeva kysymys on unionin maahanmuuttopolitiikan keskeisiä tekijöitä erityisesti maahanmuuttoa koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan taustaa vasten. Kysyjää pyydetäänkin tutustumaan konkreettisiin toimiin ja aloitteisiin, jotka neuvosto on luetellut suullisiin kysymyksiin H-0440, H-0455, H-0473 ja H-0478/06 tänä vuonna antamassaan yhteisessä vastauksessa.

Kesäkuun Eurooppa-neuvoston jälkeisen ajan osalta kysyjää pyydetään tutustumaan muuttoliikettä ja kehitystä käsitelleeseen Euro–Afrikka-ministerikonferenssiin, jonka Marokko järjesti Espanjan ja Ranskan aktiivisella tuella Rabatissa 10. ja 11. heinäkuuta. Konferenssissa hyväksyttiin toimintasuunnitelma, jonka kolmannessa osassa käsitellään erityisesti laittoman maahanmuuton torjuntaan ja laittomien maahanmuuttajien palauttamiseen liittyviä kysymyksiä. Kaikki konferenssiin osallistuneet valtiot korostivat sitoutuneensa panemaan toimintasuunnitelman pikaisesti täytäntöön.

Neuvosto antoi 17. heinäkuuta maahanmuuttoa koskevat päätelmät, joissa todetaan uudelleen, että laitonta maahanmuuttoa on torjuttava tehokkaasti unionin tasolla. Päätelmissä todettiin myös muiden maahanmuuttoreittien merkitys, erityisesti unionin itä- ja kaakkoispuolella sijaitsevilla naapurialueilla, sekä muuttoliikettä ja kehitystä käsittelevän Euro–Afrikka-ministerikonferenssin, jonka Libya on luvannut isännöidä, käynnissä olevat valmistelut.

Komissio julkaisi 19. heinäkuuta tiedonannon politiikan ensisijaisista tavoitteista kolmansien maiden kansalaisten laittoman maahanmuuton torjunnassa. Tiedonannossa käsitellään myös palauttamiseen ja takaisinottoon liittyviä kysymyksiä. Se esiteltiin neuvostolle 24. heinäkuuta ja neuvosto tarkastelee sitä myöhemmin.

Neuvosto keskustelee parhaillaan direktiiviehdotuksesta, joka koskee yhteisiä normeja ja menettelyjä, joita sovelletaan jäsenvaltioissa palautettaessa laittomasti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia. Takaisinottoa koskevat neuvottelut jatkuvat neuvoston sopimien suuntaviivojen ja toimivaltuuksien mukaisesti. Komissio ja Euroopan unionin rajaturvallisuusvirasto tiedottivat myös kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan sisältyvien avaintoimien täytäntöönpanosta 24. heinäkuuta pidetyssä neuvoston istunnossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega (PSE). – Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, muchas gracias por su contestación, pero quiero recordarle que, a pesar de todos estos acuerdos, la inmigración ilegal a través de Canarias continúa incrementándose.

En este momento llegan a Canarias prácticamente mil inmigrantes diarios. Los centros de acogida están desbordados, no hay posibilidad de devolver a los inmigrantes a sus países de origen y los compromisos asumidos por dieciséis Estados no se han cumplido, excepto en el caso de su país, ya que Finlandia, junto con Italia y Portugal, ya ha enviado una unidad naval.

Pero, en definitiva, todas estas medidas, que están muy bien sobre el papel, a la hora de la verdad no se cumplen. Estamos ante una verdadera avalancha inmigratoria, con alarma por parte de la población civil y con preocupación para el conjunto de la Unión Europea, ya que estos inmigrantes no entran en Canarias, entran en el territorio de la Unión Europea, con consecuencias para los mercados laborales de la misma.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, kysyjän esille nostama tapaus on kaikin puolin hyvin tärkeä Euroopan unionin ja neuvoston näkökulmasta. Euroopan unionin rajaturvallisuusvirastohan onkin pyytänyt jäsenvaltioilta muun muassa valvonta-aluksia, tutkia ja rajaturvallisuusasiantuntijoita oman operaationsa toteuttamiseksi Kanarian saarilla. Neuvoston intressissä on vahvistaa tällä saralla tehtävää operatiivista yhteistyötä kehittämällä yhteisoperaatioiden muotoja, ja Suomen on puheenjohtajavaltiona tarkoitus kehittää edelleen Euroopan yhdennettyä ulkorajojen valvontajärjestelmää.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – I just wondered how the Council expects the EU to meet the increasing challenge of illegal entry and the need for returns when in its draft budget for 2007, and compared to the Commission’s bid, it has actually cut the appropriations for Frontex, the Borders Agency to which the Minister referred several times, and the European Return Fund. I hope Parliament will be able to restore these cuts, but how can these be priorities when the Council is not following through on the financial commitments?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, on tietenkin tärkeää, että meillä on käytössä riittävät resurssit myös laittomien siirtolaisten palauttamiseen ja sen valvontaan, mutta korostaisin tässä yhteydessä myös tätä kokonaisvaltaista lähestymistapaa laittoman maahanmuuton kysymyksessä. Silloin on kysymys myös yhteistyöstä niiden maiden kanssa, joista näitä laittomia tulijoita on tulossa, ja siitä, että pystymme kehittämään olosuhteita myös lähtömaissa, jotta Euroopan unionista ei tarvitsisi palauttaa niin paljon laittomia siirtolaisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – Mich würde interessieren, welche Möglichkeiten Sie sehen, das Modell der best practice im Bereich Rückkehr in die Herkunftsländer zu etablieren. Glauben Sie, dass es möglich wäre, dass die von der Europäischen Kommission eingerichtete Wiener Agentur hier eine Studie erstellt, welche Methoden dazu geführt haben, dass man gerne in die Herkunftsländer zurückgeht?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, Euroopan unionin rajaturvallisuusvirastoa voidaan käyttää myös apuna siinä, että tehdään enemmän yhteistyötä palautusoperaatioiden osalta. Tässä, niin kuin yleensäkin, on tärkeää tietysti vaihtaa kokemuksia ja hyviä käytänteitä jäsenvaltioiden välillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. Pergunta nº 4 do Elizabeth Lynne (H-0602/06)

Assunto: Maus tratos infligidos a pessoas idosas

Mau grado a Declaração de Toronto, adoptada pela Organização Mundial de Saúde, e a menção das Nações Unidas aos maus tratos infligidos a pessoas idosas, efectuada no quadro do plano de acção internacional sobre o envelhecimento, adoptado em Madrid, os Estados-Membros implementaram disposições legislativas relativas à questão da violência doméstica, as quais omitem, porém, uma referência específica à protecção das pessoas idosas vulneráveis.

O sector dos cuidados privados de saúde, por exemplo, não se encontra suficientemente coberto pelo quadro jurídico actualmente em vigor num grande número de Estados-Membros. Tal é o caso do Reino Unido, em que a lei aplicável aos direitos humanos ("Human Rights Act") não se aplica às pessoas que beneficiam de cuidados de financiamento privado.

Poderá o Conselho instar os Estados-Membros a colmatarem estas lacunas legislativas e a respeitarem os direitos fundamentais dos seus cidadãos mais idosos?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, neuvosto haluaa ensiksi kiittää kysyjää siitä, että hän on kiinnittänyt huomiota vanhusten perusihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Koska unioni perustuu vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien kunnioittamisen periaatteeseen sekä oikeusvaltioperiaatteeseen, neuvosto on luonnollisesti huolestunut kaikista lainsäädännön mahdollisista aukoista, jotka merkitsisivät, ettei vanhusten oikeuksia kunnioiteta.

Kaikkien EU:n kansalaisten ja Euroopan unionissa asuvien ihmisten perusihmisoikeuksien kunnioittaminen on sisällytetty Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, ja Euroopan unionin johtajien joulukuussa 2000 antamassa perusoikeuskirjassa vahvistetaan oikeudet, jotka perustuvat jäsenvaltioille yhteisiin valtiosääntöperinteisiin ja kansainvälisiin velvoitteisiin.

Vanhusten huono kohtelu vanhustenhuollossa ei ole ainoastaan ihmisoikeuskysymys vaan myös sosiaalinen ja joskus jopa rikosoikeudellinen kysymys. Näiltä osin lainsäädäntötoimista on päätettävä toissijaisuusperiaatteen mukaisesti kansallisella tasolla. Neuvosto haluaa myös korostaa pitävänsä yllä syrjintäkiellon periaatetta. Se on jo toteuttanut ja aikoo tulevaisuudessakin toteuttaa toimenpiteitä sellaisen syrjinnän ja sellaisten ennakkoluulojen estämiseksi, jotka perustuvat Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 13 artiklassa mainittuihin kuuteen syrjintäperusteeseen. Näistä perusteista yksi on ikä.

On kuitenkin syytä muista, että on Euroopan komission asia valvoa Euroopan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa ja noudattamista jäsenvaltioissa ja toimittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäviksi ehdotuksia aiheellisiksi lainsäädäntötoimiksi. Komissio on tehnyt ehdotuksen neuvoston suositukseksi vammojen ehkäisystä ja turvallisuuden edistämisestä. Yksi painopistealueista on ihmisten välisen väkivallan ehkäisy. Ehdotus on 30. marraskuuta–1. joulukuuta kokoontuvan työllisyys-, sosiaalipolitiikka- ja terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston asialistalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne (ALDE). – I am very pleased that the Minister has said that there is further legislation coming forward on Article 13 regarding age. Can the Minister assure us that elder abuse will be given appropriate attention by Member States in the national action plans on health and long-term care? Will the Minister urge the Council and the Commission to release any results on elder abuse across Member States, so that we can have an exchange of best practice?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, on tietenkin muistettava, että sikäli kun tarvitaan erillistä vanhusten suojelulakia, siitä päätetään kansallisesti jäsenvaltioissa. Mutta kuten vastauksessani totesin, myös näitä vanhusturvallisuuteen liittyviä asioita on tarkoitus käsitellä asiaan liittyvässä neuvoston kokouksessa marras–joulukuun vaihteessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – In Österreich wird zur Betreuung pflegebedürftiger älter Menschen seitens der Familien vermehrt auf illegale Pflegekräfte zurückgegriffen, da das staatliche Pflegegeld für legale Fachkräfte nicht ausreicht. Diskutiert wird bei uns deshalb neben einer Erhöhung des Pflegegeldes auch ein Sozialjahr, entsprechende Umschulung von Arbeitslosen sowie Pflegesemester für angehende Medizinstudenten.

Ist auch in anderen Mitgliedstaaten der Anteil der Schwarzarbeit im Pflegebereich gestiegen und welche Lösungsvorschläge werden diskutiert bzw. sollen seitens der EU unterstützt werden?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, tavoitteena on luonnollisesti rakentaa ja edistää yhteistä eurooppalaista politiikkaa siihen suuntaan, että pystyttäisiin luomaan yhteiset palveluiden laatukriteerit, palveluiden tuotanto- ja rahoitustavoista riippumatta. En osaa ottaa kantaa siihen, mikä harmaan työvoiman osuus on, mutta koko tämä problematiikka kytkeytyy mielestäni kysymykseen Euroopan sosiaalisesta mallista, josta meillä oli täällä täysistunnossa eilen ansiokas keskustelu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE). – Yesterday we had a debate on the Daphne programme, especially as regards women and children. We are hearing a lot about the abuse of the elderly and it might be possible to take this question on board, because it covers a similar area. Two months ago there was a large meeting with eight European organisations of elderly people. Could this question be taken on board within the framework of Daphne?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, meneillään oleva EU:n väkivallan vastainen ohjelma Daphne, johon kysyjä viittaa, koskee tällä hetkellä erityisesti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, mutta, kuten kysyjä toteaa, on tietenkin niinikään tarkasteltava tapoja, joilla tilannetta voitaisiin kohentaa eurooppalaisella tasolla myös vanhusten osalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. Pergunta nº 5 de Roberta Angelilli (H-0607/06)

Assunto: Pedido de colaboração judicial com os Estados Unidos

Em Março de 2005, Nicola Calipari, um funcionário italiano do SISMI (Serviços Secretos Militares italianos), foi morto num posto de controlo dos EUA em Bagdad no decurso da libertação de um refém italiano. Apesar dos pedidos do Governo italiano, o Departamento de Justiça norte-americano declarou que não forneceria outras informações para além das constantes do relatório da "Multi-National Corps - Iraq".

Contudo, as informações contidas no relatório em questão foram consideradas insuficientes e incompletas pelas mais altas autoridades italianas e, sobretudo, pela Magistratura italiana, que reputa indispensável a máxima colaboração com as autoridades norte-americanas.

Tenciona o Conselho, no âmbito das suas competências em matéria de PESC, debruçar-se sobre esta questão, a fim de esclarecer completamente o ocorrido?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, neuvosto ei ole tarkastellut kysyjän mainitsemaa välikohtausta, jonka se katsoo Italian ja Amerikan Yhdysvaltojen kahdenväliseksi asiaksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (UEN). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, quindi la risposta è che la Presidenza non intende fare alcuna azione positiva rispetto alla questione sollevata?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, vastaus on se, että neuvosto ei ole tätä asiaa käsitellyt eikä tarkastellut, mutta siinä mielessä meillä on monenlaista toimintaa meneillään, että Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä on neuvoteltu sopimus keskinäisestä oikeusavusta, jolla on tietty yhteys myös tämänkaltaisiin tapauksiin. Tällä hetkellä tarvitaan vielä jäsenvaltioissa sisäisiä menettelyjä tämän sopimuksen voimaansaattamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE). – I wonder if the Council would agree that this specific case highlights a more general problem that the United States expects Europe to cooperate with it on judicial matters, but when Europe asks the Untied States for cooperation, that country is much less willing to give it? Will the Council have a debate among its Members to discuss how it might put more pressure on the United States to cooperate with the European Union on judicial matters?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, tämä sopimus keskinäisestä oikeusavusta, johon äsken viittasin, nopeuttaa omalta osaltaan voimaan tullessaan avunantoa monenlaisissa juridisissa kysymyksissä ja voisi olla yksi avaintekijä myös siinä, että yhteistyö unionin ja Yhdysvaltojen välillä toimisi nopeammin ja tehokkaammin.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. Dado referirem-se ao mesmo assunto, as perguntas que se seguem serão chamadas em conjunto:

Pergunta nº 6 de Bernd Posselt (H-0608/06)

Assunto: Estado de direito na Rússia

Como avalia a Presidência do Conselho a actual situação da democracia e do Estado de direito na Rússia, nomeadamente no que diz respeito à liberdade dos meios de comunicação social, à situação das Organizações Não-Governamentais, à independência da justiça e às condições dos reclusos, nomeadamente dos antigos gestores da Yukos, Platon Lebedev e Michail Chodorkovsky?

Pergunta nº 7 de Milan Horáček (H-0614/06)

Assunto: A situação na Rússia

Considera a Presidência do Conselho que uma parceria estratégica entre a UE e a Rússia é compatível com o desrespeito dos valores europeus da democracia, dos direitos humanos e do Estado de Direito por parte da Rússia, desrespeito esse patente, por exemplo, no desprezo pela liberdade de imprensa, nas restrições impostas à sociedade civil pela lei sobre as ONG, nas violações dos direitos humanos na Chechénia e nas condições de detenção de Platon Lebedew et Michail Chodorkowski?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, neuvosto katsoo, että strategisen kumppanuuden Venäjän kanssa tulee perustua kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa vahvistettuihin yhteisiin arvoihin, erityisesti niihin, joihin Venäjä on sitoutunut Euroopan neuvoston ja Etyjin jäsenenä. Samat arvot mainitaan myös EU:n ja Venäjän uusissa sopimusjärjestelyissä.

Neuvoston mielestä vakauden ja hyvinvoinnin edistäminen Venäjällä edellyttää toimivan demokratian toteutumista kaikilla tasoilla Venäjän federaatiossa, oikeusvaltion periaatteen noudattamista, riippumatonta oikeuslaitosta sekä ihmisoikeuksien, muun muassa tiedotusvälineiden vapauden ja riippumattomuuden sekä toimivan kansalaisyhteiskunnan, ehdotonta kunnioittamista.

Neuvosto on kysyjän tavoin huolestunut viimeaikaisesta kehityksestä oikeusvaltioperiaatteen suhteen, lehdistövapauden selkeästä rajoittamisesta, vallan keskittymisestä sekä Venäjän uudesta kansalaisjärjestöjen toimintaa rajoittavasta lainsäädännöstä. Neuvosto on niin ikään huolestunut Venäjän ja erityisesti Tšetšenian ihmisoikeustilanteesta.

Neuvosto seuraa tiiviisti tilanteen kehittymistä ja ottaa nämä ongelmat ja kysymykset säännöllisesti esille Venäjän kanssa käytävässä poliittisessa vuoropuhelussa, erityisesti kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä ihmisoikeuksia koskevissa keskusteluissa. Neuvosto seuraa muun muassa äskettäin tarkistetun ääriliikkeiden toiminnan torjuntaa koskevan lain täytäntöönpanoa, erityisesti ääriliikkeiden laajennetun määritelmän osalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). – Wir lesen, dass der deutsche Außenminister im Rat einen Vorschlag einbringen will, durch engere, dauerhafte Vernetzung der EU mit Russland die gemeinsamen Werte herbeizuführen. Ist es nicht absurd, wenn Russland nicht einmal bereit ist, die gegen die eigene Rechtsordnung gerichteten schlechten Haftbedingungen für Herrn Chodorkowski zu ändern bzw. dem eigenen Recht anzupassen, wonach Häftlinge heimatnah untergebracht werden müssen?

Haben Sie mit Russland ganz konkret über die Fälle dieser beiden Yukos-Häftlinge gesprochen?

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Horáček (Verts/ALE). – Ich würde dasselbe fragen, weil das eine ganz eklatante Verletzung der eigenen Gesetzlichkeit in Russland darstellt. Aber aus der Antwort — für die ich mich bedanke — entsteht für mich eine Nachfrage, und zwar: Halten Sie dann das Konzept der strategischen Partnerschaft mit Russland angesichts der zunehmenden Verschlechterung der Menschenrechtslage an sich für möglich und zukunftsträchtig? Müssen wir nicht vielmehr neue Modelle der Kooperation entwickeln? Modelle, die neben wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Erwägungen auch die Einhaltung der Menschenrechte tatsächlich gewährleisten?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, sinänsä näitä yhteisiä arvoja ei tarvitse enää luoda, koska ne ovat jo olemassa. Ne on vahvistettu kumppanuus- ja yhteistyösopimuksissa, ja Venäjä on niihin sitoutunut Euroopan neuvoston ja Etyjin jäsenenä. Mutta tietenkin monenlaisia haasteita liittyy näiden arvojen näkymiseen käytännön toiminnassa ja lainsäädännön toimeenpanossa.

Nämä puutteet Venäjän tuomioistuinten riippumattomuudessa ovat varmasti kehittyvän oikeusvaltion haasteita, joita me seuraamme erittäin tarkasti. On kuitenkin hyvin tärkeää, että tähän strategiseen kumppanuuteen liittyy paljon keskinäistä yhteydenpitoa. Esimerkiksi ihmisoikeuskonsultaatiot järjestetään seuraavan kerran marraskuussa. Myös poliittinen dialogi, jota Venäjän kanssa käydään säännölliseltä pohjalta, antaa mahdollisuuden keskustella ja nostaa esiin myös näitä ihmisoikeuksien ongelmakohtia.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE). – Die wirtschaftliche Lage in Russland ist ja sehr prosperierend, aber im Menschenrechtsbereich gibt es massive Verschlechterungen.

Glaubt der Rat wirklich, dass mit den von ihm eingeleiteten Maßnahmen, — sprich Dialog innerhalb der strategischen Partnerschaft — das Auslangen zu finden ist? Sollte nicht die wirklich massive Verschlechterung dem Rat eine neue Strategie nahe legen, um einen Nachbarstaat der Europäischen Union an seine Verpflichtungen zu erinnern, die er im Rahmen seiner internationalen Beziehungen eingegangen ist?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, Euroopan unioni ja Venäjä ovat hyvin monin eri tavoin voimakkaasti yhteydessä toisiinsa: rauhan ja vakauden, taloudellisen yhteistyön ja monien muiden asioiden kautta. Sen takia on tärkeää, että strateginen kumppanuus muodostaa tälle meidän keskinäiselle riippuvuudellemme hyvän pohjan ja kehyksen. Jo sen yhteydenpidon ja poliittisen dialogin myötä, joka tällä hetkellä on olemassa, pystytään muistuttamaan Venäjää ihmisoikeushaasteista ja näin myös tehdään, joten ainakin tässä vaiheessa neuvoston puolelta katsotaan, että olemassa olevat mekanismit tarjoavat tähän yhteydenpitoon ja ihmisoikeustilanteen kohentamiseenkin hyvän pohjan.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – Pone Pirmininke, pone ministre, kalbėdama apie Europos Sąjungos ir Rusijos strateginę partnerystę, noriu atkreipti Tarybos dėmesį į tai, kad šis Parlamentas savo rezoliucijose šiemet pažymėjo: „dabartinė ES partnerystė su Rusija yra labiau pragmatiška nei strateginė, nes pirmoje vietoje atsidūrė bendri ekonominiai interesai, o esminių pokyčių žmogaus teisių ir teisės viršenybės srityse pasiekti nepavyksta“. Ar Taryba nemano, kad į Europos Parlamento poziciją būtina atidžiau įsiklausyti ir atsižvelgti? Visų pirma todėl, kad dabartinio Europos Sąjungos ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo galiojimo laikas eina į pabaigą.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, neuvosto kyllä kuuntelee parlamentin kantaa ja kuuntelee sitä hyvin tarkasti. Näitäkin asioita pitää luonnollisesti pohtia nyt, kun olemme valmistautumassa tämän kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen uusimiseen ja mandaatin luomiseen tämän sopimuksen uusimiseksi. Mutta uskon, että sen lisäksi että tämä yhteistyö on hyvin pragmaattista, se voi olla vielä voimakkaammin strategista kuin se tänä päivänä on ja että Euroopan unionilla ja Venäjällä on mahdollisuuksia toimia yhdensuuntaisesti ja toistensa kumppaneina myös globaaleilla foorumeilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. Pergunta nº 8 de Marian Harkin (H-0611/06)

Assunto: Investigação em células estaminais

O Conselho poderá clarificar a situação legal resultante da votação do Parlamento Europeu de 15 de Junho, mediante a qual é permitida a investigação em células estaminais do embrião na UE?

Poderá uma organização estabelecida num qualquer Estado-Membro candidatar-se a financiamento da UE para investigação em células estaminais do embrião, mesmo que essa investigação seja ilegal no Estado-Membro em que se pretende que seja levada a cabo?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan parlamentti antoi 15. kesäkuuta 2006 ensimmäisen käsittelylausuntonsa seitsemättä puiteohjelmaa koskevasta puitepäätöksestä yhteispäätösmenettelyn mukaisesti. Neuvosto puolestaan pääsi poliittiseen yhteisymmärrykseen seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta 24. heinäkuuta 2006, ja tämä yhteisymmärrys vastaa Euroopan parlamentin äänestystulosta. Viittaan tässä kohdin asiakirjaan 11978/06, jossa esitetään seitsemännestä puiteohjelmasta saavutettu poliittinen yhteisymmärrys. Yhteisymmärryksen tarkoituksena on valmistella syksylle ajoittuvaa seitsemännen puiteohjelman toista käsittelyä, jonka tuloksena seitsemäs puiteohjelma luultavasti ehditään hyväksyä ennen vuoden loppua.

Yhteisön tutkimuksen puiteohjelman nojalla myönnetään yhteisön tukea ainoastaan tutkimushankkeille, jotka kuuluvat ohjelman soveltamisalaan ja ovat läpäisseet valintamenettelyn. Tutkimustoiminnassa on luonnollisesti noudatettava niiden jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, joissa tätä tutkimusta on tarkoitus tehdä.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). – Thank you for your answer, Madam President-in-Office, I appreciate it. My question really refers to a situation in which a country does not have a legal framework in place.

Looking at what was voted through here in Parliament, we talked about research being subject to strict licensing and control in accordance with the legal framework of the Member State, but what if it turns out that a Member States does not have a legal framework in place? In my own Member State, Ireland, for example, there is no law governing embryonic stem cell research. Where, then, does that leave this decision by Parliament, and would the Council suggest that all Member States would need to put such a framework in place immediately?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, tilanne on tietenkin haasteellinen silloin, jos näistä seikoista ei ole tarkasti säädelty kansallisessa lainsäädännössä, mutta neuvoston hyväksymän kannan mukaan rahoituksen keskeinen ehto on kunkin hanke-ehdotuksen tarkka eettinen arviointi ja jäsenmaiden lainsäädännön huomioon ottaminen. On siis tärkeää huomata, että tällä yksittäisellä ratkaisulla ja päätöksellä ei ole tarkoitus luoda yleiseurooppalaisia bioetiikkasääntöjä vaan päättää selvästi rajoitetummasta asiasta eli siitä, millaiset kantasoluprojektit voivat saada rahoitusta tästä yhteisön ohjelmasta.

 
  
MPphoto
 
 

  John Purvis (PPE-DE). – I am very glad that you have made it clear that it is up to the legislation of the Member State concerned as to whether it can undertake research. This is purely related to the funding of it.

I should be interested if the President-in-Office could tell us what opportunities she sees in the ability to undertake stem cell research and to fund it at a European level.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, kansallinen lainsäädäntö on varmasti asia, joka tulee kehittymään tulevina vuosina, koska kantasolututkimus on asianakin uusi, mutta osana eurooppalaista kilpailukykyä ja tutkimusyhteistyötä muutoinkin on tarkasteltava, saadaanko eurooppalaisen tason yhteistyöstä lisäarvoa myös tämän alan tutkimukseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. Pergunta nº 9 de Johan Van Hecke (H-0612/06)

Assunto: Encerramento da prisão de Guantânamo

Na cimeira anual entre os dirigentes da União Europeia e dos Estados Unidos, realizada em Viena, o Presidente Bush declarou que pretendia encerrar a controversa prisão de Guantânamo, mas que esperava uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos sobre o local de julgamento dos prisioneiros. Põe-se ainda a questão de saber de que forma poderão os diferentes países recuperar os seus prisioneiros. Alguns terão de ser julgados nos Estados Unidos se não houver garantia de que beneficiarão de um processo justo nos países de origem. De acordo com o Presidente Bush, permanecem na prisão de Guantânamo cerca de 400 prisioneiros.

Sabe o Conselho quantos cidadãos europeus estão encarcerados em Guantânamo? Não poderiam estes cidadãos ser rapidamente repatriados para serem julgados na Europa, onde existem as máximas garantias de um julgamento correcto, tal como sugeriu o próprio Presidente Bush?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, neuvosto ei vastaa ulkomailla olevien kansalaisten suojelemisesta, vaan siitä huolehtivat jäsenvaltiot. Myöskään Guantanamo Bayssä olevien eurooppalaisten lukumäärään liittyviä kysymyksiä ei ole käsitelty neuvostossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Johan Van Hecke (ALDE). – Voorzitter, het zal u niet verbazen dat het antwoord op deze vraag, die ik al had ingediend begin juli, onmiddellijk na de top tussen de Europese Unie en de VS in Wenen, mij enigszins ontgoochelt, omdat de vraag wel degelijk betrekking heeft op een van de onderwerpen die op die top zijn besproken.

Ik had dan ook bijzonder graag geweten of er inmiddels al enige vooruitgang is geboekt en of de Raad de intentie heeft om er bij de Verenigde Staten op aan te dringen snel duidelijk te maken hoeveel Europese burgers eventueel zullen worden berecht in de Europese Unie en of de Raad ook bereid is om aan te dringen op een concreet tijdschema voor deze kwestie.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, Guantanamo Bay on luonnollisesti edelleen vakava huolenaihe, mutta Euroopan unioni pitää erittäin tervetulleena presidentti Bushin ilmoitusta, jonka mukaan hän on halukas sulkemaan Guantanamo Bayn, kunhan näistä käytännön asioista on päästy ratkaisuun, ja toivon mukaan tällä tiellä edetään.

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne (ALDE). – On 29 June, the US Supreme Court ruled that military tribunals were illegal. At 7.45 p.m. CET, President Bush is due to make an announcement that he is seeking to change the law to make it possible to try Guantánamo Bay prisoners – including EU citizens – by military tribunal. If he makes that announcement – which I believe he will – can the Council protest in the strongest possible terms about this travesty of justice, as a matter of urgency?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, Euroopan unioni on useaan otteeseen todennut, että taistelukentällä vangittujen vankien kohtelussa tulee noudattaa Geneven yleissopimuksen määräyksiä, kansainvälisen humanitäärisen tapaoikeuden sääntöjä sekä kunnioittaa ihmisoikeuksia. Myös viime keväänä Klosterneuburgissa käydyssä epävirallisessa ulkoministerikokouksessa katsottiin, että Guantanamo Bayn vankileiri olisi suljettava mahdollisimman nopeasti, joten unioni on tässä asiassa kyllä ilmaissut kantansa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – I do not think I have heard such a feeble statement as ‘the Council is not responsible for the protection of EU citizens abroad, that is just up to the Member States’. We take international action to try to protect the citizens of other Member States, for instance in the Balkans, but we will not have any joint action to protect our own citizens.

Does the President-in-Office not agree that if the EU had said way back in 2002 that it was unacceptable for our citizens to be detained without charge or trial in Guantánamo, then they might all be free by now, or put on trial and convicted if that was what should happen to them?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, neuvoston edustajana puheenjohtajavaltion on tärkeää pysytellä neuvoston toimivallan rajoissa. Keskustelut, joita jäsenvaltiot ovat mahdollisesti käyneet kahdenvälisesti omien kansalaistensa suojelusta, ovat jäsenvaltioiden asia. On vielä todettava, että Euroopan unioni on nostanut Guantanamon esille Yhdysvaltojen kanssa käydyissä keskusteluissa useaan otteeseen, ja näitä keskusteluja tullaan jatkamaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. Pergunta nº 10 de Sarah Ludford (H-0617/06)

Assunto: Decisão-quadro relativa ao racismo e à xenofobia

Irá a Presidência finlandesa renovar esforços no sentido de alcançar um acordo no Conselho quanto a uma decisão-quadro relativa à luta contra o ódio racial e religioso, proposta pela Comissão em 2001 e fortemente apoiada pelo Parlamento? Irá a Presidência finlandesa encorajar a Comissão a apresentar também uma proposta destinada a combater o crime de ódio homofóbico?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, puitepäätöksestä käytävät neuvottelut ovat neuvostossa jääneet odottamaan ratkaisuaan, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla on ollut merkittäviä varaumia kyseiseen tekstiin siinä muodossa kuin se oli vuonna 2004. Koska kyseinen jäsenvaltio on kuitenkin hiljattain poistanut yleisvarauman, puheenjohtajavaltio Suomi aikoo tiiviissä yhteistyössä tulevan puheenjohtajavaltion Saksan kanssa saattaa asian käsiteltäväksi asiaankuuluvissa työryhmissä, jotta puitepäätös voitaisiin tehdä mahdollisimman pian.

Puheenjohtajavaltio Suomen asialistalla ei ole homofobiaan liittyviä suvaitsemattomuusrikoksia koskevia ehdotuksia, joihin parlamentin arvoisa jäsen kysymyksessään viittaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – I am very grateful for that positive news, which is most welcome. But I am sorry that the Minister feels that there are no proposals on homophobic hate crime. Does she not think that the EU really ought to be tackling the challenges of both racism and homophobia in their acute form of violence and hatred across Europe? We are becoming years out of date with the challenges that we are meeting, not least because of the third-pillar problems of the veto in the Council to which she had referred. Will you also make progress as regards the passerelle in bringing the third pillar – the intergovernmental part – into Community competence so that we can be more effective and democratic?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, olen kysyjän kanssa samaa mieltä siitä, että Euroopan unionin pitää pyrkiä puuttumaan keskeisiin haasteisiin, mutta tietenkin siinä joudutaan etenemään askel askeleelta eikä valitettavasti kaikkiin haasteisiin samalla kertaa pystytä vastaamaan. Tarkoitus on itse puitepäätökseen liittyen valmistella jatkoseminaaria kesäkuussa pidetylle asiantuntijaseminaarille, ja sen jälkeen voidaan varmasti harkita tätä puitepäätösehdotusta työryhmätyöskentelyyn. Mitä tulee passerelleen, jonka kysyjä nosti lisäkysymyksessään esille, kuten täällä parlamentissa on tullut aiemminkin todetuksi, Suomi tutkii aktiivisesti omalla puheenjohtajakaudellaan mahdollisuuksia tehostaa päätöksentekoa ja sitä kautta yhteistä toimintaa oikeus- ja sisäasioiden alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE). – I am delighted that the one Member State's objection has been lifted to the adoption of the framework decision. Will the Presidency urge the COREPER Working Group to expedite their work on this matter so that we can get this adopted as soon as possible? Would the Council further agree that the adoption of such a framework decision would send a positive signal to our ethnic minorities in the European Union, particularly the Muslims, who feel under a lot of pressure in our continent at the moment?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, se että puitepäätöksen valmistelussa päästään etenemään, ei vielä tarkoita, että puitepäätös olisi nyt ongelmaton, vaan sananvapauteen, legaliteettiperiaatteeseen ja jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiin liittyvät erilaisuudet aiheuttavat tähän liittyen edelleen avoimia kysymyksiä. Tähän asti käytyjen keskustelujen pohjalta on nyt tarkoitus laatia tarkennettu ehdotus puitepäätökseksi, josta on kuitenkin todettava, että se tuskin ehtii valmistua ennen kuin seuraava puheenjohtajavaltio on jo puikoissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. Pergunta nº 11 de Inger Segelström (H-0618/06)

Assunto: Direitos Humanos das mulheres no Irão

Em 12 de Junho, segunda-feira, cerca de uma centena de activistas iranianas dos Direitos da Mulher realizaram uma manifestação em Teerão, na qual exigiram alterações às leis que discriminam as mulheres neste país. A manifestação foi brutalmente reprimida pela polícia, tendo sido detidas 70 manifestantes.

Que condenações políticas e acções concretas tenciona o Conselho empreender no âmbito dos contactos bilaterais, à luz dos violentos ataques do regime iraniano contra as activistas dos Direitos da Mulher e das persistentes violações dos seus Direitos Humanos no Irão?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, neuvosto on useasti ilmaissut huolensa naisten tilanteesta Iranissa. YK:n yleiskokous ilmaisi viime joulukuussa Iranin ihmisoikeustilanteesta antamassaan päätöslauselmassa, jota myös unioni kannatti, vakavan huolensa jatkuvasta syrjinnästä ja muista ihmisoikeusrikkomuksista, muun muassa naisten ja tyttöjen järjestelmällisestä syrjinnästä lainsäädännössä ja käytännössä.

Neuvosto pahoittelee Iranin ihmisoikeustilanteen heikentymistä. Neuvosto tuomitsi 20. maaliskuuta 2006 pidetyssä istunnossaan kansainvälisenä naistenpäivänä järjestettyä rauhanomaista mielenosoitusta vastaan käytetyt kovat otteet. 15. toukokuuta pitämässään istunnossa neuvosto ilmaisi huolensa teloitusten määrän kasvusta, mielivaltaisista pidätyksistä, tiedonsaantia koskevien rajoitusten tiukentamisesta sekä sanan- ja uskonnonvapauteen kohdistuvien loukkausten lisääntymisestä. Neuvosto viittasi erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien, lakimiesten ja vähemmistöryhmien pelotteluun ja häirintään.

17. heinäkuuta pidetyssä istunnossa neuvosto kiinnitti erityistä huomiota jatkuviin ilmaisu- ja yhdistymisvapauden loukkauksiin, muun muassa 12. kesäkuuta järjestetyn naisten oikeudellisen syrjinnän lopettamista vaatineen rauhanomaisen mielenosoituksen väkivaltaiseen hajottamiseen.

Neuvosto on siis tietoinen äskettäisiin mielenosoituksiin liittyneistä välikohtauksista. EU aikoo edelleen ottaa esille ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä, naisten oikeudet mukaan lukien, sekä suoraan Iranin kanssa että kansainvälisillä foorumeilla.

Unioni aikoo ilmaista huolensa niin luottamuksellisissa kuin julkisissakin yhteyksissä. Suomen puheenjohtajakaudella EU on antanut jo kolme julkilausumaa Iranin ihmisoikeustilanteesta. Puheenjohtajavaltio ilmaisi 24. elokuuta Evinin vankilassa olleen opiskelija-aktivistin Akbar Mohammadin kuoleman johdosta EU:n vakavan huolen toisinajattelijoiden, oppositiojohtajien, opiskelija-aktivistien ja kaikkien ihmisoikeuksien puolustajien kovasta kohtelusta Iranin vankiloissa.

Heinäkuun lopulla antamassaan julkilausumassa puheenjohtajavaltio ilmaisi unionin vakavan huolen sananvapauden ja ihmisoikeuksien puolustajien tilanteen huonontumisesta Iranissa. Tässä julkilausumassa mainittiin erikseen huomattava ihmisoikeusasianajaja Abdolfattah Soltani, joka on tuomittu viideksi vuodeksi vankeuteen. Samoin mainittiin Ali-Akbar Mousavi Khoeini, joka pidätettiin naisten oikeuksien tukemiseksi järjestetyn mielenosoituksen aikana 12. kesäkuuta, asianajaja Farshid Jadollahi ja Omid Beruzi, jotka on niinikään tuomittu vankeuteen, sekä työoikeuksien puolustajien pidätykset Teheranissa.

10. heinäkuuta annettiin julkilausuma, jossa puheenjohtajavaltio ilmaisi Euroopan unionin huolen siitä, että iranilainen akateemikko Ramin Jahanbeglu on edelleen pidätettynä.

Neuvosto pyrkii edelleen järjestämään EU:n ja Iranin välisen istunnon joulukuussa 2002 aloitetun ihmisoikeusvuoropuhelun puitteissa. Istunnossa kummallakin osapuolella olisi tilaisuus keskustella kaikista ihmisoikeuksiin liittyvistä huolenaiheista.

 
  
MPphoto
 
 

  Inger Segelström (PSE). – Tack, rådsordförande, för det utförliga svaret. Jag är också mycket glad över att man reagerar så kraftfullt och snabbt på dessa incidenter. Jag tror nämligen att det är många med mig som tycker att utvecklingen går åt fel håll. Denna handling är ett bevis på det. När man inte ens får ha en debatt om dessa frågor utan att kränkas på detta sätt, är det grundläggande arbete vi behöver.

Jag undrar därför om rådet har någon möjlighet att ta initiativ till att stödja de kvinnoorganisationer som finns. Parlamentet antog nyligen ett betänkande om kvinnor i konflikthantering. Vi talade då om hur vi skulle kunna ta nästa steg på det området. Min följdfråga gäller alltså att jag tror att många oroar sig över att utvecklingen går åt fel håll.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, niin kuin totesin, neuvosto on erittäin huolestunut siitä, että tilanne näyttää monella sektorilla kehittyvän huonoon suuntaan. Ainakin poliittisesti me olemme tukeneet ja jatkamme sillä tavalla myös naisjärjestöjen tukemista, että näitä ihmisoikeuskysymyksiä ja ajankohtaisia ongelmia pidetään jatkuvasti esillä sekä suorissa kontakteissa että kansainvälisillä foorumeilla. Me olemme myös useaan otteeseen pyytäneet demarssien kautta Iranin viranomaisilta lisäselvityksiä maassa tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. Pergunta nº 12 de Robert Evans (H-0622/06)

Assunto: Futuro alargamento da UE

Não considera o Conselho que a decisão de alguns Estados-Membros insistirem na realização de um referendo antes de qualquer futuro alargamento constitui uma forma de proteccionismo, deliberadamente destinada a evitar que certos países adiram à União Europeia?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, minkä tahansa valtiosopimuksen, siis myös uusien jäsenvaltioiden liittymistä koskevan sopimuksen, ratifiointimenettely on kunkin jäsenvaltion päätettävissä oleva asia. Tämän vuoksi neuvosto ei voi eikä sen oikein olisi asianmukaistakaan esittää ratifiointimenettelyä koskevia kommentteja.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Evans (PSE). – If the Council says it is inappropriate to comment in any way, it is probably difficult. However, I wonder if I can tease something out from the Council, perhaps in a broader sense. Does the Minister not feel that the mood perhaps changed in Europe after the negative referendums in France and the Netherlands, and that some people in certain countries have a fear of enlarging the European Union and perhaps see that calling a referendum would put a block on any future enlargement?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, ainakaan siinä mielessä tunnelma ei ole muuttunut ja olemme hyvin tyytyväisiä, että kesäkuun Eurooppa-neuvoston päätelmissä, joissa käsiteltiin myös unionin vastaanottokykyä, selkeästi todettiin, että vastaanottokyky ei ole hakijavaltioille asetettava uusi kriteeri, mutta sinänsä asia, joka täytyy myös Euroopan unionin sisällä ottaa huomioon. Suomen puheenjohtajakaudella on tarkoitus joulukuun Eurooppa-neuvostossa käydä perusteellinen keskustelu kaikista laajentumiseen liittyvistä näkökohdista, ja varmasti sen jälkeen näemme myös tätä hetkeä paremmin, millainen mieliala tässä asiassa jäsenvaltioissa vallitsee.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. Pergunta nº 13 de Brian Crowley (H-0631/06)

Assunto: Combate ao terrorismo internacional

Poderá o Conselho Europeu indicar que medidas implementou no ano em curso a nível da UE, visando combater o terrorismo internacional, e comunicar se tenciona apresentar novas iniciativas da UE neste domínio de actividade política no futuro imediato?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, neuvosto tiedottaa kysyjälle, että terrorismin torjunnan koordinaattori laati toukokuussa 2006 kattavan raportin EU:n toiminnasta terrorismin torjunnassa myös ulkosuhteiden alalla. Raportti on vastaus Eurooppa-neuvoston pyyntöön saada puolivuosittain selvitys kesäkuussa 2004 hyväksytyn ja viimeksi helmikuussa 2006 tarkistetun terrorismin torjuntaa koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta. Raportissa on yhteenveto joulukuun 2005 jälkeen tapahtuneesta edistymisestä.

Euroopan unionin politiikka terrorismin torjunnassa määritellään viime joulukuussa hyväksytyssä Euroopan unionin terrorismin vastaisessa strategiassa. Lontoon äskettäisten tapahtumien myötä kävi selväksi, että terrorismi- ja lentoturvallisuusasiantuntijoiden välistä yhteistyötä olisi tarpeen entisestään tiivistää. Oikeus- ja sisäministerit tulevat Tampereen epävirallisessa neuvoston kokouksessa jatkamaan näitä keskusteluja.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN). – Thank you for your response, President-in-Office.

On foot of your final comment, particularly with regard to what we saw happening in London recently, there did not seem to be any coordination with other Member States in the European Union. Perhaps they were not at the same level of threat as the UK on that occasion. However, there is still a lot of uncertainty concerning the security measures in airports. These depend on where you are travelling to and from. Perhaps there is now a necessity for closer cooperation and coordination concerning these matters.

At Tampere will the transport ministers be included in these discussions on how to protect civil aviation from these threats?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, juuri tätä yhteistyötä ja koordinaatiota on tarkoitus tehostaa mitä pikimmin. Suomen puheenjohtajakaudella päivitetään niin terrorismin torjunnan strategia kuin siihen liittyvä toimintasuunnitelma. Ja niin kuin mainitsin, on käynyt selväksi, että terrorismi- ja lentoturvallisuusasiantuntijoiden välistä yhteistyötä on tarpeen edelleen tiivistää. Toinen esimerkki koskee nestemäisiä räjähdysaineita. Jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaiset tulevat jatkossa kiinnittämään erilaisissa asiantuntijatapaamisissaan erityistä huomiota muun muassa tähän kysymykseen.

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI). – On the subject of combating international terrorism, can the Council tell us what steps it took to encourage the return of three IRA members convicted of international terrorism in Colombia, who later took refuge in a Member State of the EU – namely Ireland – and continue to enjoy sanctuary there? Is it not clear that the EU undermines its credibility as regards taking a stand on international terrorism if it acquiesces in Member States harbouring wanted and convicted international terrorists?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, on tietenkin tärkeää, että Euroopan unioni pystyy toimimaan koherentisti kaikissa toimissaan myös uskottavuuden ja ennen kaikkea tehokkuuden säilyttämiseksi. Ehkä lisääntyvän oikeus- ja sisäasioiden alan yhteistyön ja myös tehokkaamman päätöksenteon kautta pystytään vastaamaan tähänkin koherenttiuden haasteeseen entistä paremmin.

 
  
MPphoto
 
 

  John Purvis (PPE-DE). – I hope the Minister will bear in mind that the current restrictions on travel and the security measures at British airports are causing enormous disruption to normal commercial and economic life. I hope the Presidency will bear in mind, when coming to any concerted position at a European level, that it must make sure that economic and commercial life is able to continue.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, lentoliikennettä ja matkustamista koskevat rajoitukset, jotka koskevat tietysti erityisesti matkatavaroita, eivät haittaa pelkästään kaupankäyntiä vaan myös hyvin paljon tavallisia matkustajia. Juuri tästä syystä onkin niin tärkeää, että terrorismi- ja lentoturvallisuusasiantuntijat tiivistävät yhteistyötään, jotta löydetään oikea suojelun taso: riittävät keinot suojella kansalaisia terrorismi-iskuilta, mutta toisaalta sopiva taso siihen, että myös normaalielämän matkustaminen on jatkossakin mahdollista.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. Por não se encontrarem presentes os seus autores, as perguntas nºs 14, 15, 16 e 18 caducam.

A pergunta nº 17 foi retirada.

Pergunta nº 19 de Esko Seppänen (H-0645/06)

Assunto: Turnos de vigilância das forças de combate

Num momento em que a UE se prepara para operar com forças de combate, as unidades de combate de vários países serão, por seu lado, chamadas a efectuar turnos de vigilância. Existirá algum acordo entre os Estados-Membros quanto à repartição dos custos caso uma unidade de combate seja mobilizada durante o seu turno de vigilância para uma acção militar e terá o Conselho chegado a acordo sobre o que se deve fazer se um componente da unidade de vigilância de um país não desejar participar numa operação decidida no quadro da UE?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, päätöksen tekeminen joukkojen lähettämisestä EU:n kriisinhallintaoperaatioon kuuluu kaikissa tapauksissa asianosaisille jäsenvaltioille. Joukot kootaan vapaaehtoisuuden pohjalta asiaa koskevien kansallisten päätösten mukaisesti.

Euroopan unionin sotilaallisten kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset operatiiviset kustannukset rahoitetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 28 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tässä 3 kohdassa todetaan, että kyseisten määräysten täytäntöönpanosta aiheutuvat toimintamenot otetaan myös menoina Euroopan yhteisöjen talousarvioon, lukuun ottamatta sellaisia toimista johtuvia menoja, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla sekä tapauksia, joista neuvosto yksimielisesti toisin päättää. Samoin 3 kohdassa todetaan edelleen, että jos menoja ei oteta Euroopan yhteisöjen talousarvioon, jäsenvaltiot vastaavat niistä bruttokansantulon mukaan määräytyvän asteikon mukaisesti, jollei neuvosto yksimielisesti toisin päätä. Tämä siis perussopimuksen 28 artiklan mukaisesti, ja muista kustannuksista vastaavat joukkoja lähettävät jäsenvaltiot kansallisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL). – Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri, kysymyksen toinen osa jäi kokonaan vastaamatta: Mitä tehdään siinä tilanteessa, että päivystysvuorossa oleva maa ei halua lainkaan osallistua tällaiseen operaatioon?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, kuten totesin, itse operaation käynnistämisestä tehdään Euroopan unionissa yksimielinen päätös, ja jäsenvaltioissa päätös tehdään operaatiokohtaisesti. Päivystysjoukon muodostaa samanaikaisesti isompi kokonaisuus. Jää nähtäväksi, miten kysyjän esille nostamassa tilanteessa reagoidaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN). – First of all, I congratulate the Presidency-in-Office for the work that has been carried out in organising the coordination between the Member States of the peacekeeping group that is going to Lebanon. Following on from what you have said, President-in-Office, on the division of labour – some countries are obviously more able to provide logistical support than others – I would like to ask whether there is any coordination as regards who can best implement the various facets of the operations, or is that still a matter for bilateral relations between Member States?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, nämä kulloinkin vuorossa olevat päivystysjoukot on koottu juuri sillä tavoin, että muodostuu hyvin yhteentoimiva kokonaisuus, ja siten kysyjän mainitsemaa koordinointia on harjoitettu jo valmisteluvaiheesta lähtien.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. As perguntas que, por falta de tempo, não obtiveram resposta obtê-la-ão ulteriormente por escrito (ver Anexo).

O período de perguntas está encerrado.

(A sessão, suspensa às 19h30, é reiniciada às 21 horas)

 
  
  

PRESIDENCIA DEL SR. VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

 
  

(1) JO C 203 E de 27.8.2002, p. 1.
(2) JO L 299 de 18.11.2003, p. 9.

Avviż legali - Politika tal-privatezza