Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/2161(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0257/2006

Indgivne tekster :

A6-0257/2006

Forhandlinger :

PV 06/09/2006 - 14
CRE 06/09/2006 - 14

Afstemninger :

PV 07/09/2006 - 7.2
CRE 07/09/2006 - 7.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0346

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 6. september 2006 - Strasbourg EUT-udgave

14. Forbindelserne EU/Kina (forhandling)
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Bastiaan Belder for Udenrigsudvalget om forbindelserne mellem EU og Kina (2005/2161 (INI)) (A6-0257/2006).

Jeg har modtaget en anmodning fra De Europæiske Socialdemokraters Gruppe i henhold til forretningsordenens artikel 168 om at henvise hr. Belders betænkning om forbindelserne mellem EU og Kina til fornyet udvalgsbehandling. Er der nogen, som ønsker at støtte denne anmodning fra De Europæiske Socialdemokraters Gruppe?

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandra Dobolyi (PSE). - (EN) Hr. formand! Den Socialdemokratiske Gruppe har anmodet om fornyet udvalgsbehandling af hr. Belders betænkning om forbindelserne mellem EU og Kina, da vi anser den for at være utilstrækkelig og uafbalanceret på en række områder, der dækker forbindelserne mellem EU og Kina. Socialdemokraterne mener endvidere, at der er en række faktuelle unøjagtigheder i betænkningen, som kun kan korrigeres gennem talrige ændringsforslag. Vi er imidlertid af den opfattelse, at en så vigtig betænkning fra Udenrigsudvalget om en verdensmagt som Kina skal gennemgås og drøftes indgående endnu en gang. Betænkningen indeholder nemlig 125 betragtninger og punkter, hvoraf kun to af punkterne omhandler samarbejdet mellem EU og Kina. Kun 13 punkter omhandler udenrigspolitik, og nogle af EU's grundlæggende principper igennem de sidste 30 år ignoreres helt. Globale sikkerheds- og energispørgsmål nævnes dårligt nok, og det er derfor nødvendigt at skabe balance i betænkningen.

Vi opfordrer indtrængende Parlamentet til at acceptere en fornyet udvalgsbehandling af betænkningen, hvor vi vil have tilstrækkelig tid til at behandle disse meget vigtige spørgsmål om samarbejdet mellem EU og Kina.

Kommissionen yder i øjeblikket en fantastisk indsats i relation til forbindelserne mellem EU og Kina på over 20 forskellige politiske områder, herunder udenrigspolitik, globale sikkerheds- og energispørgsmål. Vi skal samarbejde for at definere en fælles holdning baseret på fakta og tydelig information fra de relevante afdelinger i Kommissionen og Rådet. Parlamentets holdning vil blive styrket meget, og vi vil have større indflydelse på opnåelsen af vores fælles mål, hvis vi giver hinanden ekstra tid til at gennemarbejde og reflektere over betænkningen endnu en gang.

(Bifald fra PSE-Gruppen)

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Nu hvor anmodningen er blevet begrundet, er der så nogen, der ønsker at tale for den?

Hr. Speroni, vær ikke så utålmodig. I henhold til forretningsordenen er der ét medlem, der kan tale for, og ét medlem, der kan tale imod. Jeg spørger nu, om der er nogen, der ønsker at tale for.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique De Keyser (PSE). - (FR) Hr. formand! Jeg var bange for, at ingen andre ville give udtryk for deres tilslutning. Så vil jeg gøre det. Jeg mener, at vi behandler denne anmodning i en fuldstændig konstruktiv ånd. Jeg vil sige, at vi på menneskerettighedsområdet og uanset resultatet af den kommende afstemning selvfølgelig støtter alle ændringsforslag, der er til fordel for menneskerettigheder. De er derfor ikke engang til debat i dag. Det, vi ønsker at afklare - og det er det, fru Dobolyi ønskede at understrege - er resterende faktuelle fejl, mangler og huller. Vi ønsker også at genetablere noget tættere forbindelser til ordføreren. Det er alt.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Jeg giver ordet til hr. Tajani, der taler imod.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani (PPE-DE). - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Der er tale om et fuldstændigt stykke arbejde, som blev vedtaget med et stort flertal i Udenrigsudvalget, og som Parlamentet skal stemme om. Jeg noterer mig og tilslutter mig nogle af de bemærkninger, som PSE-Gruppen kom med, eftersom vi - som PSE-Gruppen er klar over - har stillet et ændringsforslag for at medtage noget, der måske mangler i betænkningen, nemlig en henvisning til ét-Kina-politikken (udelukkelsen af Taiwans uafhængighed).

Hvis vi vælger at drøfte betænkningen, kan vi således nå frem til en samlet aftale, som er et tegn på, at spændingerne er ved at mindskes, og at der også tages hensyn til PSE-Gruppens anmodninger. Efter min opfattelse er der tale om en fuldstændig betænkning, som er klar til at blive behandlet, og flere parlamentsgrupper ønsker at behandle og vedtage den. Jeg mener, at det er rigtigt af os at tage forhandlingen her i aften og stemme om betænkningen i morgen.

(Bifald)

 
  
  

(Parlamentet forkastede anmodningen om henvisning til fornyet udvalgsbehandling)

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), ordfører. - (NL) Hr. formand! Fru kommissær! Ærede kolleger! På det rette tidspunkt, nogle få dage inden topmødet mellem EU og Kina i Helsinki, afgiver Parlamentet et klart og kraftigt signal til Rådet og Kommissionen med henblik på et strategisk partnerskab, som også virkelig fortjener dette navn. Denne betænkning giver Bruxelles og Beijing kriterier til at bedømme alle facetter af de gensidige forbindelser, nemlig troværdighed, stabilitet og ansvar.

Som ordfører på den europæiske side anså jeg det for at være overordentlig vigtigt at lytte opmærksomt til de kinesiske diskussioner om den imponerende, fredelige udvikling i Folkerepublikken i de forløbne tre årtier. I den forbindelse nævnes også klart og tydeligt skyggesiderne med alle konsekvenser for EU-Kina-partnerskabet. Det er logisk, at disse også er nævnt i beslutningsforslaget. Et stort flertal i Udenrigsudvalget støtter denne målrettede fremgangsmåde gennem det uundværlige og værdifulde bidrag, som jeg takker alle involverede medlemmer for.

De offentlige reaktioner fra den kinesiske ambassade i Bruxelles under forskellige stadier af min rapportering tvinger mig til kort at gøre rede for holdningen til tre væsentlige punkter, nemlig Ankang-systemet, religionsfriheden i Folkerepublikken og problemet med en fredelig forening af Taiwan og Kina.

I et brev af 25. april benægter den kinesiske ambassade blankt, at politiske og sociale dissidenter får psykiatrisk tvangsbehandling. Denne afskyelige torturmetode hedder officielt Ankang, dvs. sundhed gennem ro og hvile.

Den 3. november 2005 nedskrev det tyske ugeblad Die Zeit vidneudsagn fra tre ofre for dette Ankang-system under den megetsigende overskrift "Elektrochok mod virussen frihed". Den 14. december 2005 offentliggjorde Neuzüricher Zeitung ligeledes en tilintetgørende artikel om Ankang. Som om intet var galt tilskyndede den kinesiske ambassade Europa-Parlamentet til at slette beslutningsforslagets punkt 24 om Ankang, fordi det var fuldstændig ubegrundet. Som om intet var hændt, stillede Den Socialdemokratiske Gruppe faktisk et ændringsforslag herom. Forgæves bad jeg den i Udenrigsudvalget to gange om at trække ændringsforslaget tilbage.

Ankang-systemet er fuldstændig i modstrid med de elementære menneskerettigheder, som vi jo alle sammen helhjertet støtter. Det sagde fru De Keyser for lidt siden. Hendes holdning er mig derfor en gåde. Fjern denne skændsel for Europa-Parlamentet og støt den oprindelige tekst om Ankang i det ændringsforslag, som jeg på ny har stillet.

De hyppige krænkelser af den elementære grundlæggende rettighed religionsfrihed i Kina er vi hidtil informeret tilstrækkeligt om. Det samme gælder kritiske interne diskussioner om myndighedernes indgriben, selv i statens kontor for religiøse anliggender. Hvor ville jeg gerne have talt med sådanne åbne funktionærer under mit besøg i denne statsinstitution sidste efterår.

Det kinesiske folk har udvidet religionsfrihed, hævder den kinesiske delegation ved EU i sin nyhedsbulletin af 31. august. Jeg opfordrer offentligt delegationen til at oversætte og offentliggøre hele det nylige interview med Kinas øverste religionschef. Det vil tydeligt vise partiets stramme tøjler, for det er udelukkende det kinesiske kommunistiske parti, der bedømmer, hvad der er positivt, og hvad der er negativt i religioner.

De samme tøjler ønsker et overvældende flertal af den taiwanske befolkning i hvert fald ikke. Det fik jeg at vide af europæiske diplomater i Taiwan og ligeledes af utallige taiwanske borgere. En af dem fortalte, hvorfor Beijings doktrin om fredelig genforening, især den ildevarslende etbarnspolitik, som det efter Den Socialdemokratiske Gruppes mening især gælder, i øjeblikket ikke har skyggen af chance hos befolkningen. "For os drejer det sig ikke om ideologi eller nationalisme, men derimod om forskellen, når det gælder det politiske system og respekten for alle menneskerettigheder som en livsstil. Dette har ikke en chance, så længe Kina ikke opgiver sit autoritære styre, og det vil ikke ske inden for en overskuelig fremtid."

Jeg mener, det er tilstrækkeligt svar på de socialdemokratiske ændringsforslag, hvori der for øvrigt, mærkeligt nok og uofficielt, i betragtning af den sædvanlige sprogbrug i EU-dokumenter, ligeledes tales om to systemer, når det gælder Kina og Taiwan.

Med denne betænkning gør Europa-Parlamentet en indsats for et solidt partnerskab mellem EU og Kina. Derfor nævner det ærligt hindringerne ved disse politiske bestræbelser, især nu hvor disse i lige så høj grad erkendes på kinesisk side - læs betænkningen, hvori De ser kinesiske udtalelser og kinesiske akademier - men som politisk fuldstændig utilstrækkeligt erkendes som hindringer og fjernes.

At hjælpe Kina på vej mod en retsstat og at opmuntre Kina til politisk modernisering som en nødvendig samfundsmæssig parallel til en forbløffende økonomisk udvikling må være vores budskab til Rådet og Kommissionen lige inden topmødet med de kinesiske ledere.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand! Jeg ønsker først og fremmest at give udtryk for, at jeg bifalder forhandlingen, og jeg ønsker i denne sammenhæng at takke medlemmerne af Parlamentet og ordføreren især.

Lad mig lige starte med et par strategiske bemærkninger. Som alle er klar over, afholdes det niende topmøde mellem EU og Kina i Helsingfors om kun tre dage. Det vil være en meget vigtig lejlighed til at drøfte relevante spørgsmål og anliggender, der vækker bekymring. Jeg vil dog også gerne koncentrere mit indlæg i dag om, hvordan vi kan opnå en mere strategisk tilgang til vores forbindelser - især i lyset af betænkningens fokus. Jeg vil derefter berøre nogle specifikke punkter.

Vores forbindelser med Kina er en af de vigtigste udfordringer, som EU står over for i dag, og en udfordring, som jeg konstant funderer over. Forholdet mellem EU og Kina smitter af på alle områder, uanset om det er miljø, klimaændringer, energiforsyningssikkerhed, ikkespredning af våben, global og regional sikkerhed, økonomiske forbindelser og handelsforbindelser og specifikke spørgsmål som f.eks. ulovlig indvandring. Der er endvidere alle de spørgsmål, som omhandler retsstatsprincippet, som De har nævnt.

Vi er alle bekendt med de største udfordringer. For det første har Kinas økonomiske vækst være fænomenal, men samtidig er Kina stadig et udviklingsland, som er mere skrøbeligt end man kunne tro. For at være bæredygtig skal økonomisk vækst ledsages af social og politisk reform. For det andet spiller Kina en vigtig rolle i oprettelsen af mere stabile internationale energimarkeder og håndteringen af miljømæssige udfordringer. For det tredje er accelerationen af globaliseringen - som offentligheden i stigende grad identificerer med den billige produktion i Kina - et spørgsmål, som medfører pres på protektionisme i udviklingsmarkederne, som både EU og Kina skal gøre en indsats for at undgå. For det fjerde øver Kina ligesom EU global indflydelse. Vil dette være en støtte eller hindring for en regelbaseret multilateral verdensorden? Det store spørgsmål er helt enkelt, hvordan vi skal reagere på den voksende stormagt, som vi helt bestemt deler interesser og holdninger med, men - og lad os være realistiske - som vi også er uenige med, hvad angår nogle meget grundlæggende værdier og holdninger.

Inden jeg kommer med forslag til nogle principper, som skal lede vores strategiske tilgang til denne udfordring, ønsker jeg at gentage, at den grundlæggende præmis for EU's politik over for Kina skal være en politik, der bygger på engagement og partnerskab. Der er ikke tale om inddæmning eller hindring af vores muligheder. Engagement og partnerskab er det mest effektive grundlag for at fremme og støtte Kinas udvikling på en måde, der opfylder målsætningerne og styrker interesserne for både EU og Kina.

Hvilke principper skal lede os? Hvad angår Kinas interne reform og udvikling skal vi være konstruktive og komplementere Kinas politik, hvor det er muligt. EU skal dog også sende faste og meget konsekvente budskaber om vores interesseområder, f.eks. gennemførelsen af sociale og politiske reformer for at sikre Kinas bæredygtighed og betydningen af internationale ikkespredningsordninger, umiddelbar markedsadgang og retfærdige konkurrencebetingelser for EU's virksomheder. Derudover har EU internationalt en interesse i at fremme et mere aktivt og ansvarligt internationalt engagement fra Kinas side. Vi skal fremme vores forståelse af Kinas udenrigspolitik, hvis vi ønsker et effektivt samarbejde. Vi skal understrege de regionale aspekter, fremme bevidstheden om og følsomheden over for regionale spørgsmål og fremme regional integration og større multilateralisme i Asien.

EU skal endvidere have større fokus og samhørighed internt. Inden nye områder udforskes, skal der foretages en omfattende intern gennemgang af vores eksisterende samarbejde, som skal give klarere fokus på prioriteter og, hvis det er nødvendigt, afdække områder, som er ineffektive eller ikke længere prioriteres. Vores mål skal være en holistisk tilgang med et forenet EU i holdningen til politikken over for Kina.

Vi skal derudover yde en indsats for at sikre, at vores bilaterale forbindelser styrkes ved at inddrage alle befolkningsgrupper. Parlamentet vil også spille en meget vigtig rolle i denne sammenhæng. Vi har brug for et langsigtet program for gensidig forståelse og en effektiv strategisk politisk mekanisme, der er tilstrækkelig uformel og fleksibel.

I denne proces skal EU også være bevidst om sine styrker. EU har særlig ekspertise på en lang række områder i relation til intern stabilitet, hvor Kina har brug for hjælp, f.eks. på områderne for energi, miljø, regional integration og folkesundhed, og det skal vi udnytte i så høj grad som muligt.

Der er andre områder, hvor vi står mindre stærkt. Jeg er klar over, at menneskerettighedssituationen i Kina ligger Parlamentet og Kommissionen utroligt meget på sinde. I det seneste år har der ikke været megen fremgang på nogle af de områder, som vi lægger særlig vægt på, f.eks. ratifikationen af den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, løsladelsen af fangerne fra 1989, ophævelsen af reform gennem arbejde og beskyttelsen af ytrings- og religionsfrihed, som er områder, der fortsat vækker bekymring. Mine damer og herrer, jeg kan forsikre dog Dem om, at disse spørgsmål fortsat vil være en vigtig del af vores politiske dagsorden, og vi vil fortsat følge og fremme fremskridt på dette område.

Kommissionen er i færd med at træffe foranstaltninger til at føre principperne ud i livet. Vi vil som foreslået i betænkningen fastlægge en ny strategi for vores politik over for Kina, som vi vil kunne præsentere formelt for Rådet og Parlamentet i november. Jeg ser frem til selv at vurdere situationen på min rejse til Kina først i næste måned.

I forlængelse af vores fortsatte støtte til Kinas interne reformproces mener jeg, at vi også skal fokusere på vores fire grundlæggende prioriteter. Det er først og fremmest nødvendigt med større balance i vores bilaterale forbindelser, uanset om de er beskrevet som gensidighed, lighed eller gensidige fordele. Det omfatter en mere meningsfyldt dialog om menneskerettigheder og dermed forbundne spørgsmål. Spørgsmål som fremskridt vedrørende sociale og økonomiske rettigheder i Kina indgår i denne sammenhæng. Vi er bekymrede over situationen om civile og politiske rettigheder i Kina, og især, som det er nævnt, hvad angår ytrings-, religions- og foreningsfrihed samt beskyttelse af mindretalsrettigheder. Vi er i denne sammenhæng bekymret over, at internethandel bliver mere og mere restriktiv og kontrolleret. Som jeg hørte ordføreren nævne, tillægger vi spørgsmålet om organhandel stor betydning. Det fremgår tydeligt, at lovgivningen på dette område, som for nyligt blev vedtaget af den kinesiske regering, ikke i tilstrækkelig grad behandler spørgsmålet om donortilladelse, især i forbindelse med personer der har mistet livet i fangenskab, eller som er henrettet. Vi har givet meget klart udtryk for vores holdning over for den kinesiske regering, både i vores menneskerettighedsdialog og gennem bredere politiske kanaler, og har meget indtrængende opfordret regeringen til at træffe foranstaltninger til at fremskynde behandlingen af disse spørgsmål.

Vi skal sikre, at Kina er et ansvarligt medlem af det internationale samfund, men Kina skal være mere end blot involveret, Kina skal være en positiv og aktiv bidragyder. Hvad angår handelsspørgsmål skal vi, hvis EU's markeder forsat skal være åbne, sikre en reel, bilateral og multilateral reaktion fra Kina til gennemførelse af WTO-forpligtelserne i praksis. Vi skal gennemgå ledelsesstrukturerne for vores forbindelser for at undgå fragmentering og sikre, at vores tildeling af ressourcer til Kina er tilstrækkelig.

Der skal ydes en stor indsats for at definere en realistisk, men også en ambitiøs og strategisk vision for at fremme forbindelserne mellem EU og Kina. Vi skal ikke ignorere de vanskeligheder, der er forbundet med at nå dette mål - og det mener jeg heller ikke, at vi gør. Men lad mig gentage, at det er uhyre vigtigt, at vi har fornuftige og hensigtsmæssige forbindelser med Kina. Begge sider ønsker et reelt strategisk partnerskab i ordets reneste betydning. Det er vores ansvar at realisere dette politiske ønske.

Jeg mener, at vi har et godt grundlag for at opnå fremskridt på dette område, og jeg håber, at det vil lykkes. Jeg håber også, at vi kan regne med Parlamentets støtte, det er så vigtigt et spørgsmål, at det skal lykkes at opnå fremskridt.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Karsten Friedrich Hoppenstedt (PPE-DE), ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. - (DE) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Hvad ville der være sket, hvis vi i dag ikke måtte tale om Kina-spørgsmålet?

Der er allerede blevet nævnt, at det kommende topmøde mellem EU og Kina finder sted den 9. september, med ministerpræsidenten, udenrigs-, reform-, planlægnings- og handelsministrene. Den 12. september afholdes der også et kinesisk-europæisk økonomisk forum på højt niveau i Helsinki. Verdensøkonomisk set er der også udsigt til vigtige begivenheder, nemlig en ny stemmefordeling inden for Den Internationale Valutafond til fordel for Kina, muligvis til ulempe for Europa, og det handler om dannelse af nye alliancer og forbund inden for Doha-runden i slutningen af september i Australien.

Som ordfører for udtalelsen om dette spørgsmål i Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål vil jeg koncentrere mig om økonomiske og valutapolitiske synspunkter. I 2005 var det kinesiske handelsoverskud på 102 milliarder dollars, og det bliver endnu større i 2006. Og ved udgangen af 2006 vil Kina have over 1.000 millarder dollars i sine valutareserver. Mange kredse kræver en hurtig ændring af valutakurserne. Heller ikke Kina er afvisende over for disse krav på mellemlang sigt. I betragtning af finansmarkedernes stærke indbyrdes afhængighed har jeg imidlertid i min udtalelse plæderet for en forsigtig ændring, fordi radikale og hurtige foranstaltninger kan føre til uberegnelige konsekvenser på de finansielle markeder.

Den Internationale Valutafond må følge denne udvikling og om nødvendigt sætte foranstaltninger i gang i rette tid. På årsmødet i IMF, som finder sted om kort tid, skal Kina have større vægt i IMF, og landet støttes her kraftigt af USA. Man kunne spørge, hvorfor USA med sit enorme handelsoverskud går sådan i brechen for Kina. Måske fordi Kina som sagt med sin valutakurspolitik og sine store valutareserver sidder med ved roret i dollarbåden.

Hvordan opfatter man denne sag i EU's medlemsstater, hvad siger de ansvarlige i Økofin-Rådet til det? EU er den vigtigste handelspartner for Kina, og Kina er den næstvigtigste handelspartner for EU. Derfor skal kineserne have vores respekt for den måde, hvorpå de til dels har opfyldt og forsøger at opfylde de forpligtelser, de påtog sig i forbindelse med tiltrædelsen til WTO. Der er dog stadig meget at gøre med hensyn til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og især med hensyn til kreditspørgsmål. Tydelige skridt fremad er den fortsatte åbning af bank- og forsikringsmarkedet og det fortsatte arbejde for fælles standarder.

I slutningen af september skal der pustes nyt liv i Doha-runden under drøftelser i Australien. Også her vil USA gerne se en større kinesisk indflydelse. Hvilke personer vil EU anvende i denne proces for at give kineserne en oplevelse af, at Europa som partner kan udvikle fælles strategier med Kina?

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Tajani, for PPE-DE-Gruppen. - (IT) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Vi giver vores helhjertede støtte til hr. Belders betænkning. Det er en fuldstændig betænkning, hvor man tager alle de problemer op, der er i forbindelserne mellem EU og Kina, og den bygger på den vigtige debat, der fandt sted i Udenrigsudvalget, hvilket jeg gerne vil takke hr. Brok for, eftersom han ønskede at foretage en grundig analyse af dette spørgsmål.

Vi håber, at der bliver bred enighed om denne betænkning, og derfor opfordrer vi PSE-Gruppen til at stemme for, også fordi vi går ind for at støtte ét-Kina-politikken, som ligger til grund for bestræbelserne på at finde en fredelig løsning på Taiwan-spørgsmålet ved hjælp af en konstruktiv dialog.

I betænkningen betragter man bestemt ikke Kina som Europas fjende, snarere tværtimod. Kina er en meget vigtig partner, når det gælder handel og industri, og mange europæiske virksomheder oplever en imødekommenhed i Kina, som gør det muligt for dem at finde nye markeder. Hvis forholdet mellem EU og Beijing skal forbedres, og hvis begge parter skal nyde godt af dette i fremtiden, er vi dog nødt til at opstille nogle faste regler, som skal overholdes. Der er også nogle grundlæggende menneskerettigheder, som - hvis de krænkes - kan gøre samarbejdet mellem EU og Kina mindre positivt.

Vi er bekymrede over det kinesiske kommunistpartis udemokratiske beslutninger, krænkelsen af menneskerettighederne og fagforeningsrettighederne, minoriteternes frihedsrettigheder, informationsfriheden og Tibet-spørgsmålet. Parlamentsgruppen, som følger dette spørgsmål nøje, og som stiller og sørger for vedtagelsen af forskellige ændringsforslag, understregede spørgsmålet om religionsfrihed. Vi er bekymrede over kommunistpartiets udnævnelse af biskopper. Det ville svare til, at Vatikanet udnævnte generaler i den kinesiske hær. Det er uforståeligt, og det er en krænkelse af mange kinesiske borgeres frihed.

Desuden er der spørgsmålet om reglerne for vores handelsforbindelser og økonomiske forbindelser. Vi anmoder Rådet og Kommissionen om at gøre en indsats for at beskytte virksomhederne i Europa og i nogle af Europas nabolande, navnlig inden for tekstil- og skotøjssektoren. Kommissær Mandelson har sendt nogle signaler i den retning, men vi er nødt til at gøre en modig indsats - og det gælder også det finske formandskab, som desværre ikke er til stede i Parlamentet nu - når det gælder beskyttelsen af menneskerettighederne. Af alle disse årsager stemmer vi for hr. Belders betænkning og støtter nogle af de ændringsforslag, som også vedrører miljøspørgsmålene.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford, for PSE-Gruppen. - (EN) Hr. formand! Vi kan tilslutte os mange punkter i hr. Belders betænkning. Vi er enige i, at Kina skal påtage sig et stigende internationalt ansvar på grund af landets status som permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd og nu som verdens fjerde største økonomi. Vi er enige i betydningen af Kinas rolle i Afrika og Mellemøsten. Vi skal indlede en dialog med Kina om situationen i Nordkorea, hvor Kina har spillet en væsentlig rolle som leder af sekspartsforhandlingerne, om Iran, hvor Kina kan spille en rolle i løsningen af den nukleare krise, og om Darfur, hvor Kina på grund af sine olieinteresser indtil nu har modsat sig indsættelsen af FN-styrker.

Vi ser frem til oprettelsen af et strategisk partnerskab mellem EU og Kina, og vi støtter helt klart ophævelsen af dødsstraffen - noget vi indtrængende opfordrer alle lande, herunder Japan, Republikken Korea og USA, til også at gøre. Vi skal opnå kontinuerlige fremskridt på menneskerettighedsområdet.

Desværre lider betænkningen generelt under manglen på balance og de mange udeladelser. Jeg troede, at der var tale om en forglemmelse, men i åbningstalen gjorde hr. Belder det klart, at begrundelsen for at udelade ét Kina-politikken i betænkningen ikke er, at han har glemt at inddrage denne politik, men at han ønsker at ændre den. Jeg håber, at de medlemmer af Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater, der stadig støtter betænkningen, ikke vil acceptere dette, men støtte vores ændringsforslag.

Der er to linjer om problemerne for de 150 millioner vandrende arbejdstagere - som udgør over 10 % af Kinas befolkning, én sætning om uafhængige fagforeninger og ikke mindre end fem afsnit om et religiøst mindretal, som er hundrede gange mindre. Problemet er, at hr. Belder ikke kan se skoven for bare træer.

Vi skal naturligvis støtte alle undertrykte grupper, men hvor er ordførerens proportionssans? Det er ligeledes rigtigt at tro på nogle af de negative historier, vi hører om Kina, men det er ikke rigtigt at tro på alle negative historier uden tilstrækkelige beviser. Der er områder, hvor vi bevæger os ind på territoriet for Udvalget om International Handel, men betænkningen har en meget mere protektionistisk linje end det pågældende udvalgs seneste betænkning.

Spørgsmålet om situationen for markedsøkonomien springes helt over, selv om 40 lande i verden allerede har tildelt Kina status som markedsøkonomi - senest Republikken Korea i november 2005. jeg respekterer Europa-Parlamentets holdning til embargoen, men i denne sammenhæng insisterer vi på, at alle vores partnerskabslande skal følge en embargo, der sætter Kina i samme situation som Burma og Zimbabwe - som jeg personligt betragter som langt værre med hensyn til undertrykkelse og diskrimination - samtidig med at vi opfordrer Kina til også at lægge pres på de to lande, som vi påstår er identiske med Kina.

I punkt 4 bemærkes det, at Kina vil råde over 1 milliard euro i valutareserver ved udgangen af 2006. Det er kun et tusind gange forkert. Det drejer sig rent faktisk om 1 billion og ikke 1 milliard, og det er der ingen, som har bemærket, og det hævdes samtidig, at det er en fantastisk nøjagtig betænkning, som alle støtter.

Ingen steder anfægtes det, at Kina råder over for få euro - frem for amerikanske dollars - eller at Kina bør fortsætte samarbejdet med EU vedrørende sekspartsforhandlingerne. Det nævnes ikke, at Kinas bekymring om Yasukuni-templet er afspejlet i afsløringen for nylig af, at den japanske kejser nægtede at besøge Yasukuni-templet efter, at krigsforbrydere var blevet hyldet i templet.

Endelig ønsker vi, som Kommissionen nævnte, engagement og partnerskab, ikke konfrontation og inddæmning. Jeg er bange for, at der med betænkningen sendes det forkerte budskab.

 
  
MPphoto
 
 

  Cecilia Malmström, for ALDE-Gruppen. - (SV) Hr. formand, hr. kommissær! Jeg bifalder denne betænkning på min gruppes vegne. Det er vigtigt, at Europa-Parlamentet kommer med en udtalelse før det vigtige topmøde i weekenden. EU's relationer med Kina er jo blevet mere og mere omfattende, ikke bare handelspolitisk. Det er derfor godt med en mere strategisk angrebsmåde, hvad angår denne relation.

Kina er en voksende økonomi og en vigtigere og vigtigere handelspartner. Vi liberale demokrater ser handel som en vigtig måde for lande at nærme sig hinanden samt at øge kontakterne og udvekslingen på. Handel fører også på lang sigt til øget åbenhed, bedre lovgivning, mindre korruption og efterhånden, tror vi, til demokrati. Handel har også ført til økonomisk vækst, som har betydet, at millioner af kinesere har løftet sig ud af fattigdom. Siden har vi naturligvis også kunnet diskutere, hvordan denne tilvækst skal fordeles.

Kina har en voksende ambition på den internationale scene. Det er godt, men så må landet også tage et større internationalt ansvar og være en ansvarsfuld partner. Vi mener, at Kina kan spille en vigtig rolle i relationerne med Nordkorea, men vi kan ikke acceptere, at Kina udnytter sit FN-veto til at stoppe en global intervention for at stoppe folkemordet i Darfur eller for at lægge pres på Iran for at give adgang til sit atomkraftprogram med henblik på international kontrol.

Kina har med sin størrelse, sin historie og sin befolkning et enormt potentiale. Samtidig skal vi erkende, at Kina også er et diktatur. Vi kan ikke acceptere, at tusindvis af mennesker sættes i fængsel, fordi de har en anden politisk holdning, eller fordi de har en anden religion eller etnicitet. Vi kan ikke acceptere censuren på internettet, og vi ser med stor bekymring på de rapporter om handel med organer fra f.eks. Falun Gong-sympatisører, som nu kommer fra hele verden, senest fra et anset institut i Canada. Vi er også bekymrede over de trusler, som rettes mod demokratiet i Taiwan.

Vi må aldrig forpasse lejligheden til at påpege over for de kinesiske politikere og virksomheder, at vi tager afstand fra disse brud på menneskerettighederne. Samtidig skal vi også på en konstruktiv måde forsøge at hjælpe Kina med at gå den lange vej mod demokrati. På samme måde skal alle vi politikere, virksomhedsejere og forbrugere stille krav til, at de kinesiske virksomheder tillader faglige organisationer og grundlæggende rettigheder samt sikkerhed for dem, som arbejder dér.

Kina er også en tikkende miljøbombe. Det betyder et enormt potentielt samarbejdsområde for os i EU sammen med Kina. Fru Ferrero-Waldner talte om behovet for et strategisk partnerskab med mange konkrete indslag. Vi bifalder det og håber, at Europa-Parlamentet kan spille en kritisk, men også konstruktiv rolle i dette arbejde.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda, for Verts/ALE-Gruppen. - (ES) Hr. formand! Jeg glæder mig også over, at vi endelig afholder denne forhandling. Jeg synes, at det ville have været en fejl og et forkert budskab at henvise betænkningen til fornyet udvalgsbehandling, især når man tager hensyn til den betydning, vi tillægger Europa-Parlamentets suverænitet.

Det er tydeligt, at Kina gør store fremskridt, og at moderniseringen på nuværende tidspunkt bliver stadig mere avanceret, men vi skal også være meget opmærksomme på, at denne hurtige og accelererende rytme, som moderniseringen finder sted med, indebærer risici fra et socialt og miljømæssigt synspunkt. I denne henseende skal EU bidrage til udviklingen af de positive aspekter ved denne modernisering og ikke give næring til de negative aspekter eller de risici, som processen indebærer.

Derfor skal vi i forbindelse med den aktuelle kontekst, hvor vi diskuterer forbindelserne mellem EU og Kina, gøre vores holdning meget klar. Blandt venner skal man tale lige ud af posen. Det er netop vennerne, man skal have gode forbindelser med og være meget oprigtige over for. I dette tilfælde synes jeg, at vi skal gøre det ved meget tydeligt at markere, hvilke værdier der efter vores mening er afgørende for et godt og frugtbart forhold.

Det er allerede blevet nævnt af nogle medlemmer, men jeg vil gerne nævne det igen for klart og utvetydigt at minde om, at vi støtter et forbud mod dødsstraf, og at vi mener, at det er en almengyldig værdi, vi går ind for demokratisering og ytringsfrihed, også på internettet, og for kulturel og religiøs ytringsfrihed, vi fordømmer den systematiske tortur og eksistensen af genopdragelseslejre for fængslede, og vi synes, at det er meget vigtigt, at folkenes rettigheder respekteres, f.eks. Tibets, og i denne forbindelse opfordrer vi Parlamentet til, at det nu laver en brugbar politik og accepterer udsendelse af en særlig udsending. Med hensyn til våbenembargoen har vi sagt mange gange, at vi ikke kan acceptere, at våbenembargoen bliver hævet, hvis der ikke først findes en løsning, en retfærdiggørelse eller en klar ansvarspåtagelse i forbindelse med begivenhederne på Tiananmen Pladsen. Hvis disse begivenheder ikke bliver afklaret, kan vi ikke støtte en ophævelse af embargoen.

Endelig er jeg med hensyn til politikken om ét Kina enig i, at det bør være målet, og at det er en god ramme for forhandling af forbindelserne mellem Kina og Taiwan, men det skal ske mellem demokratiske enheder. I modsat fald kan politikken om ét Kina få negative følger.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite, for GUE/NGL-Gruppen. - (ES) Hr. formand! Fru kommissær, mine damer og herrer, i morgen stemmer Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre nej til denne betænkning, for hvis formålet er at få indflydelse på et så følsomt område som menneskerettighederne, går den i den forkerte retning.

Denne fejltagelse kommer tydeligt til udtryk i punkt 75, hvor der står, at EU og medlemsstaterne opfordres til at fastsætte en politik baseret på konsensus med USA for at få en strategisk forbindelse med Kina.

Jeg spørger mig selv, på hvilken baggrund der kan opnås konsensus med USA? I forbindelse med dødsstraffen? I forbindelse med Folkeretten? I forbindelse med en afmilitarisering af sikkerheden? I forbindelse med klimaændringerne? Vil det sige, at vi vil gå hånd i hånd med USA for at etablere denne konsensusbaserede forbindelse mellem EU og USA og fortælle kineserne, hvad de skal gøre på disse områder?

Jeg mener, at det er en forfærdelig fejltagelse, og at det er at gå i præcis den modsatte retning. Desuden forsøger betænkningen at fortælle kineserne - den kinesiske regering, de kinesiske myndigheder - hvilken politik de skal føre i deres region, med hvilke lande - med Nordkorea, med Iran - og med hvilke principper, som om at man kunne sige til Den Kinesiske Folkerepublik, eller som om den ville acceptere at få at vide, hvad den skal gøre. Som om Den Kinesiske Folkerepublik kunne fortælle EU, hvilke forbindelser og hvilken form for politik, vi skal have.

Det er ikke seriøst. Vi er nødt til at tænke på, hvilket land vi taler med. Vi taler om et land, der har 1,2 milliarder indbyggere og et areal på 9,5 millioner kvadratmeter, og som i 1910 var et feudalsamfund. Hvis ikke betænkningen sættes ind i den rette sammenhæng, bliver der bare tale om skud i blinde. Jeg mener desuden, at det, der kendetegner betænkningen - og hermed slutter jeg, mine damer og herrer - er en ren økonomisk interesse. Intet andet. Alt andet er bare smukke ord.

Derfor vil vores gruppe stemme nej i morgen, fordi jeg mener, at man har valgt den forkerte retning. For at kunne øve indflydelse på Den Kinesiske Folkerepublik er det nødvendigt at gøre det med udgangspunkt i en klar selvstændighed fra EU's side og ikke knytte den samme med USA.

 
  
MPphoto
 
 

  Ģirts Valdis Kristovskis, for UEN-Gruppen. - (LV) Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil gerne kommentere forbindelserne mellem EU og Kina set i lyset af forbindelserne mellem Kina og Taiwan og demokratiet. Det er ikke nogen hemmelighed, at Kina nægter at indgå i direkte dialog med den demokratisk valgte regering i Taiwan. EU bør derfor opfordre Kina til at fremme en atmosfære præget af gensidig tillid mellem Kina og Taiwan og til at anvende fredelige midler i bestræbelserne på at udvikle forbindelser, der kan sikre hele regionens stabilitet. Kinas forsøg på at begrænse Taiwans inddragelse i internationale processer kan ikke støttes. Kina skal respektere de 23 millioner taiwanske indbyggeres grundlæggende menneskerettigheder og frihed til at træffe politiske valg. Vi bør fordømme, at den kinesiske lovgivning, der legitimerer en eventuel besættelse af Taiwan, hænger over Taiwan som et damoklessværd. Mine damer og herrer, jeg mener, at idéen om en fredelig genforening i ét Kina bør erstattes af en mere gennemførlig idé - en fredelig løsning. Opstillingen af ca. 800 styrede missiler og andre former for missiler på Kinas sydkyst over for Taiwanstrædet skal reduceres betydeligt. Denne opstilling er en trussel mod og en stressfaktor for Taiwans indbyggere. Som følge heraf er Taiwan nødsaget til at træffe modforanstaltninger og opruste, hvilket indebærer, at betydelige ressourcer beslaglægges på bekostning af økonomien og samfundet. EU's våbenembargo bør fastholdes. Hvis den blev ophævet, ville det fejlagtigt blive tolket som en tilskyndelse til yderligere styrkelse af Kinas militære magt. Denne magt påvirker i alvorlig grad stabiliteten i den asiatiske region og fører til eskalerende våbenudgifterne. En ophævelse af våbenembargoen ville ikke fremme den ønskede demokratisering af Kina. Etpartisystemets incitament til at sætte en stopper for de alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, som vi har været vidne til gennem lang tid, vil forsvinde.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, for IND/DEM-Gruppen. - (EN) Hr. formand! Vi skal lykønske befolkningen i Kina med de fremskridt, landet har opnået siden tyrannen, Mao Zedong, døde for 30 år siden. Den arv, som Mao har efterladt, med mord, undertrykkelse, lidelser, ulykke, sult og død er i særklasse. Han tvang Kina i knæ. Han fik naturligvis støtte til gennemførelsen af dette tyranni fra det kinesiske kommunistparti, som stadig har magten i Kina. Anerkendelsen af Maos efterfølger, Deng Xiao Ping, og dennes indførelse af kapitalistiske og frie markeder har givet Kina mulighed for at opnå de økonomiske fremskridt, som landet har i dag.

Men helt centralt for Kinas økonomiske fænomen er et uafklaret paradoks. Kinas nye velfærd er baseret på kapitalistiske principper fastsat af det kinesiske kommunistiske parti, som er det eneste parti i Kina. Vi har en meget speciel situation med et kommunistparti, der ikke længere tror på kommunisme, og som følger kapitalistiske idéer, som et kommunistisk parti ikke bør gå ind for. Partiets eneste virkelige mål er at sikre sin egen overlevelse, og EU bør ikke støtte dette mål med den form for støtte, som vi allerede har oplevet.

Fremskridt i Kina vil uundgåeligt være begrænset til det økonomiske område, så længe det kinesiske kommunistparti har magten. Fremskridt vil ikke resultere i forenings- og ytringsfrihed og demokrati. Den kinesiske befolkning er langt om længe begyndt at opnå nogle af de materielle fordele af det kapitalistiske system. Men hvornår vil borgerne høste frugterne af det vestlige demokratiske system? I hr. Belders betænkning opfordres der helt korrekt til politisk pluralisme, et uafhængigt retssystem og at EU ikke ophæver sin våbenembargo, før Kina har løst problemerne vedrørende menneskerettigheder og borgerlige frihedsrettigheder og politisk frihed.

Hr. Belder opfordrer til, at EU fastlægger en sammenhængende og konsekvent politik over for Kina. En sådan politik vil fremme den kinesiske befolknings interesser, men ikke det kinesiske kommunistpartis interesser. EU bør derfor ikke ophæve våbenembargoen, og vi bør fortsat anerkende Taiwan som en uafhængig demokratisk stat.

Desværre bør betænkningen forkastes, idet formålet med betænkningen er at fremme yderligere udvikling af en EU-strategi for forbindelserne mellem EU og Kina. Det vil ikke tjene den kinesiske befolknings interesser. Det vil endvidere begrænse de politiske og økonomiske beslutninger, som Det Forenede Kongerige træffer, og hæmme Det Forenede Kongeriges indflydelse og prioriteter. Og det vil i det lange løb også være uheldigt for den kinesiske befolkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Paweł Bartłomiej Piskorski (NI). - (PL) Hr. formand! Vores drøftelse af forbindelserne mellem EU og Kina illustrerer deres betydning. De enkelte talere, selve betænkningen, såvel som alle dem, der har taget ordet i dag, har understreget, hvor vigtige forbindelserne med Kina er for EU's fremtid. Vi er imidlertid også enige om, at disse forbindelser er grundlæggende anderledes. Vi er nødt til at have en anden tilgang til drøftelserne af disse forbindelser end til vores drøftelser af forbindelserne med andre store lande i regionen som f.eks. Indien.

Når vi drøfter Kina, må vi aldrig glemme det fundament, som Parlamentet og hele EU er bygget på. Vores prioritering er således at fremme, støtte og skabe vilkår, som gør, at folk kan leve under demokratiske forhold uden frygt for undertrykkelse og uden de gerninger, der er en del af dagligdagen i Kina.

I forbindelse med drøftelsen af denne betænkning, der alt i alt er korrekt - og jeg håber, at alle ændringsforslag og alle elementer relateret til menneske- og borgerrettigheder vil blive vedtaget af Parlamentet - bør vi huske på, at undertrykkelsen af religiøse samfund - dvs. alle samfund lige fra den katolske kirke til religiøse bevægelser som f.eks. Falun Gong, der undertrykkes på chokerende vis - såvel som undertrykkelsen af grundlæggende menneskerettigheder ikke er et overstået stadium i Kina, men at den fortsat er et dagligt fænomen. Tvungen sterilisation og tvungne aborter udføres stadig. Undertrykkelsen af nationale grupper, som i Tibet i øjeblikket, er heller ikke et fortidigt fænomen.

Vi bliver nødt til at understege alle disse aspekter i vores betænkning, da det er ekstremt vigtigt, at såvel Parlamentet som hele EU ikke blot fokuserer på økonomiske statistikker og på handel i deres forbindelser med Kina, men at de også fokuserer på de idealer, som EU med rette fremmer.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, fru kommissær! Vores gruppe går virkelig engageret ind for at udbygge det strategiske partnerskab mellem EU og Kina. Men relationerne skal være baseret på fuld åbenhed, troværdighed og ansvar. Vi må ikke kaste vores overbevisninger over bord af økonomiske eller politiske grunde, vi skal tale klar tale med vores kinesiske partnere.

Jeg takker Dem, fru kommissær, for de klare ord i Deres åbningstale, og jeg vil opfordre Dem til at holde samme tale på topmødet i Helsinki. Hvis vi er åbne og ærlige over for hinanden, så har vi også en god chance for at videreudvikle det strategiske partnerskab på en fornuftig måde.

Lad mig nævne yderligere tre punkter. Vi må - som Kommissionen også gør - også fortsat forlange af Folkerepublikken Kinas regering, at de gennemfører principperne for fair verdenshandel i landet, efter at de er tiltrådt WTO. De kan ikke undskylde sig med, at den centrale regering ikke ved, hvad der sker i alle provinser.

Beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder skal gennemføres, og når den kinesiske regering kan gennemføre sine politiske overbevisninger helt ud i det sidste fængsel, så må den også kunne gennemføre beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder helt ud i den sidste fabrikshal.

For det andet opfordrer vi den nationale folkekongres til langt om længe at ratificere den internationale pagt om borgerlige og politiske rettigheder. De har underskrevet den, men de trækker ratifikationen i langdrag. De vender tilbage til det i de samtaler, som vi altid gerne fører med dem, og siger, at det er så vanskeligt, og de må først forberede sig på det. Nej! De har underskrevet, de skal ratificere, og de skal gennemføre menneskerettighederne. Gennemførelse vil i praksis sige religionsfrihed, pressefrihed, ytringsfrihed. Det skal sikres. Vi har også brug for kulturel autonomi for Tibet.

Jeg tror ikke, Glyn Ford har forstået det helt rigtigt. Kina skal også af egen drift forbedre forbindelserne til sine naboer. Det skal også ændre forbindelserne til nabostaterne Japan og Taiwan. Og hvad Taiwan angår, så ønsker vi jo alle i Parlamentet en politisk dialog mellem Beijing og Taipeh, men det skal ikke være i form af trusler. Derfor er det også helt vanvittigt, at socialdemokraterne nu igen kræver en ophævelse af våbenembargoen. Vend tilbage til solidariteten mellem demokraterne i Parlamentet! Så længe der sker overtrædelser af menneskerettighederne i Kina, kan embargoen ikke ophæves!

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandra Dobolyi (PSE). - (EN) Hr. formand! Jeg bifalder den indsats, som Kommissionen har ydet i forbindelse med Kina, og kommissær Ferrero-Waldners bidrag her i aften. Hvis betænkningen var lige så afbalanceret som Deres bidrag i aften, fru kommissær, ville jeg støtte den fuldt ud. Jeg har imidlertid i alle drøftelserne i Udenrigsudvalget argumenteret for, at betænkningen var svag i relation til samarbejdet mellem EU og Kina og udenrigspolitikken. Af uransagelige årsager tages der i betænkningen ikke stilling til ét Kina-politikken eller Kinas rolle i FN's Sikkerhedsråd, og betænkningen indeholder heller ikke en afbalanceret gennemgang af spørgsmålet om Taiwan, sekspartsforhandlingerne, samarbejdet mellem EU og Kina og spørgsmålene om global sikkerhed.

I betænkningen fokuseres der kun på en af de vigtige samarbejdspartnere i forbindelserne med Kina. Hvorfor? Jeg mener som hovedparten af borgerne i Europa, at vi skal samarbejde med alle vores vigtigste partnere frem for kun én.

Der er endvidere faktuelle fejl i hr. Belders betænkning, som støttes af PPE-DE-Gruppen og andre grupper. Jeg vil henvise til en enkelt fejl. I punkt 24 opfordrer Parlamentet Kommissionen til at indlede en struktureret dialog med dens kinesiske partnere på områderne for beskæftigelse og socialsikring. Imidlertid har Hr. Belder og hans kolleger fra De Kristelige Demokrater og De Liberale ikke gjort deres hjemmearbejde godt nok, eller også må vi lykønske Kommissionen med dens magiske evner, for den må for to år siden have set i en kinesisk fortune cookie, at Parlamentet i september 2006 ville komme med en sådan opfordring til at indlede en struktureret dialog.

Sandheden er, at Kommissionen for mange år siden indledte en struktureret dialog om disse spørgsmål. Den Socialdemokratiske Gruppes forslag, som blev forkastet, gik ud på, at Kommissionen skulle opdatere Parlamentet om de forskellige sektordialoger, som nu dækker en lang række områder fra rumteknologi til virksomhedsregulering, fra miljøspørgsmål til uddannelse og informationssamfund. Fru kommissær, Den Socialdemokratiske Gruppe vil varmt anbefale, at De jævnligt opdaterer Parlamentet om Deres fremskridt i opbygningen af strukturerede dialoger med Kina.

Min tanke var, at betænkningen skulle være Parlamentets bidrag til forbindelserne mellem EU og Kina baseret på pragmatisme, fakta og respekt for begge parters følsomme områder, med det formål at opnå en progressiv intensivering af forbindelserne mellem de to parter, som med hastige skridt er ved at udvikle et omfattende strategisk partnerskab.

Faktisk er Europa involveret i Kina på et kulturelt, økonomisk og strategisk plan. Efter min opfattelse er det store spørgsmål, om Kina vil vise tilstrækkelig vilje til at forstå og acceptere de europæiske værdier. Er der andre måder, hvorpå man kan få svar på disse spørgsmål end gennem en konstruktiv dialog? Min tanke var, at betænkningen kunne indgå i en proces, hvor begge parter kunne forstå hinanden bedre. Det ville være i alles interesse. Desværre lever betænkningen ikke op til dette ønske. Parlamentets holdning og indflydelse i relation til opnåelse af vores fælles mål hæmmes af betænkningen, især med henblik på det kommende topmøde.

 
  
MPphoto
 
 

  Dirk Sterckx (ALDE). - (NL) Hr. formand! Fru kommissær! Hr. ordfører! Som formand for Parlamentets delegation for Kina har jeg alligevel lidt blandede følelser, hvad angår denne betænkning. Ordføreren har gjort et stort stykke arbejde. Der står i betænkningen rigtig mange gode ting, som Parlamentet siger eller gentager, men jeg ser ikke meget til en bedømmelse, en kritisk og konstruktiv bedømmelse af, hvad Kommissionen allerede i øjeblikket gør i Kina. Hvor kritiske er vi, når det gælder nogle af de ting, som Kommissionen gør der? Den råder for øvrigt over en meget stor delegation i Kina. Jeg tror, det er den næststørste efter delegationen for forbindelserne med De Forenede Stater.

På hvilke områder opmuntrer vi Kommissionen? Er der f.eks. tilstrækkeligt samarbejde mellem Kina og Kommissionen, når det gælder regionalpolitik, nemlig udvikling af tilbagestående regioner i Kina? På det punkt kan vi lære Kina noget. Samarbejder vi tilstrækkeligt, hvad det angår, og kan vi f.eks. ikke anmode den kinesiske regering om at være mere åben på dette område?

Den slags ting savner jeg. Alle aktiviteter, som Kommissionen allerede er i gang med, kontrolleres for lidt og vurderes ikke tilstrækkeligt kritisk og/eller konstruktivt. Hvilke forslag stiller vi med henblik på topmødet i Helsinki? Disse finder jeg faktisk ikke, og derfor har jeg blandede følelser.

Jeg er glad for, at De ikke går uden om problemerne. Da andre medlemmer allerede har henvist til dem, vil jeg blot nævne dem kort, nemlig menneskerettigheder, fagforeningsrettigheder, ytringsfrihed osv.

Jeg er ikke så glad for, at De anmoder om enighed mellem EU og USA om Kina-politikken. Det ville efter min mening være meget uheldigt. For øvrigt har vores gruppe stillet ændringsforslag herom. Holdningen til Kina er nemlig forskellig i EU og USA. De har også forskellige interesser. Lad os derfor ikke anmode om enighed med USA. Jeg tror, det ville begrænse vores politik enormt.

For øvrigt er Kina ikke et hvilket som helst land. Vi kan lade, som om kineserne kun har brug for os, men lad os ikke gøre os nogen illusioner. Vi har også brug for kineserne, på det økonomiske og på det strategiske område. Lad os heller ikke gøre os nogen illusioner, fru kommissær. Jeg formoder, at etkinapolitikken er en hjørnesten for stabilitet, som vi ønsker i hele Asien, og at det også er en hjørnesten og et grundlæggende punkt i EU's politik over for Kina. Det ser jeg ikke ret meget om i denne betænkning. Vi gør os alle mulige illusioner om det, men etkinapolitikken skal Parlamentet også bekræfte, for den er vigtig for stabiliteten.

Kina har brug for os, f.eks. når det gælder miljøet. Jeg tror, at landet kan acceptere rigtig mange forslag fra os, også på energiområdet.

Hvad angår betingelserne for partnerskab, må det siges, at der hver dag er en minister eller en amtmand fra en region eller et land, der rejser til Kina for at tale om dette strategiske partnerskab. Lad os derfor ikke lade, som om det ikke findes, eller som om vi uden videre kan opstille betingelser.

 
  
MPphoto
 
 

  Caroline Lucas (Verts/ALE). - (EN) Hr. formand! Jeg hilser denne betænkning velkommen på grund af den store vægt, der i betænkningen lægges på nødvendigheden af at respektere menneskerettighederne i Kina, men også fordi det i tråd med min egen betænkning om perspektiverne for de handelsmæssige forbindelser mellem EU og Kina konkluderes, at de ufordringer, som den kinesiske konkurrence udgør, ikke er begrænset til enkelte sektorer som tekstiler og fodtøj, men faktisk er systemiske og kræver en meget mere omfattende strategi.

Kommissionens reaktion indtil nu har været at erklære, at Europa blot skal bevæge sig opad i merværdikæden, vi skal blot diversificere i retning af mere uddannelseskrævende specialiseret arbejde. Det er imidlertid en noget magelig og patroniserende indstilling at antage, at Europa og den vestlige verden kan opretholde et monopol vedrørende nyskabelse og højteknologiske løsninger, hvor Kina kun står for fremstillingen. Kinesiske universitetskandidater bevæger sig helt rimeligt og til deres ære opad i merværdikæden, og vi bliver måske meget snart nødt til at se i øjnene, at det ikke er meget, Europa kan fremstille, som Kina ikke allerede har fremstillet mere effektivt. Den gammeldags kolonialistiske antagelse af, at EU og de industrialiserede lande vil bevare førerpositionen inden for videnintensive industrier, imens udviklingslandene fokuserer på mindre uddannelseskrævende sektorer, er noget tvivlsom.

EU's reaktion på de udfordringer, som Kina skaber for Europa, skal omfatte en dybtgående revurdering af de antagelser, som har præget teorien om international handel indtil nu. Ikke nødvendigvis for vores egen skyld, men i højere grad for de mange arbejdere i udviklingslandene. Det er nemlig en realitet, at presset fra deflationen i Kina allerede presser lønningerne i alle udviklingslandene samt presser de globale leverandører til at mindske deres ansattes rettigheder og vilkår i et forsøg på at forblive konkurrencedygtige for enhver pris, og en gennemtvingelse af ILO-konventioner om foreningsfrihed og forhandlinger om Kina vil helt klart være en del af løsningen.

Jeg ønsker endvidere at opfordre Kommissionen til at se nærmere på nogle af sine formodninger om vindere og tabere i globaliseringsprocessen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL). - (CS) Hr. formand! Jeg vil gerne takke ordføreren for hans omfattende betænkning, og selv om jeg ikke er helt enig i mange af betænkningens temaer, glæder jeg mig over dette bidrag til debatten. Ordføreren ønskede helt klart at give det bredeste og mest detaljerede overblik over forbindelserne mellem EU og Kina, men jeg mener alligevel, at der er to områder, som vi særligt bør fokusere på fremover. Ordføreren understreger flere steder i betænkningen, at Folkerepublikken Kinas stigende betydning som en global politisk aktør og dens stigende betydning som en global økonomisk supermagt indebærer internationale forpligtelser for landet. I lyset heraf ønsker jeg at fokusere på to spørgsmål, som jeg mener, er yderst vigtige.

For det første er der spørgsmålet om miljøbeskyttelse. Repræsentanter fra Folkerepublikken Kina er opmærksom på dette vigtige spørgsmål, men de tøver som følge af de omkostninger, der er forbundet med mere miljøvenlige former for produktion og forbrug. Jeg mener, at vi i EU bør være langt mere proaktive på dette område, end vi hidtil har været. Måske kan europæiske virksomheders fremtidige investeringer i Kina omfatte områder som miljøbeskyttelse og grøn teknologi.

Det andet spørgsmål, der nævnes i betænkningen, og som jeg mener, bør blive et vigtigt forhandlingsspørgsmål med repræsentanterne fra Folkerepublikken Kina - men også et område, hvor Europa bør udveksle erfaringer - er sundhedsbeskyttelse på arbejdspladsen, social bistand, social dialog, forebyggelse af børnearbejde og sikring af grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Lad os række en hjælpende hånd og bidrage til at finde løsninger på disse komplekse problemer, der frem for alt øger standarderne for de mennesker, der er mest direkte berørt af det kinesiske mirakel.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (UEN). - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! EU er som bekendt blevet Kinas andenstørste handelspartner i de senere år. Derfor er det vigtigt, at vi skaber nogle klare rammer for forbindelserne mellem vores kontinent og Kina, så vi bedre kan tage de kommende globale udfordringer op, selv om der efter min mening stadig er for mange kritikpunkter, som bør understreges.

Selv om Kina er med i WTO, har landet ofte vist, at det ikke overholdet de regler, som er fælles for de andre handelspartnere. Vi har alt for ofte påpeget, at Kina markedsfører kopivarer eller varer, der er i strid med EU-lovgivningen, fordi de ikke opfylder kvalitets- og sikkerhedsstandarderne, på det europæiske marked. Kina overholder ikke i tilstrækkelig grad TRIPs-aftalerne om beskyttelse af intellektuel ejendomsret og opfindelser, og landet hjælper ikke sine udenlandske partnere med at få adgang til dets markeder. Desuden er det absolut nødvendigt, at vi tager handelsaftalerne om skotøjs-, tekstil- og beklædningssektoren op til revision, da de stadig indeholder uacceptable skævheder.

Noget, der er endnu mere bekymrende, er problemerne med hensyn til menneskerettighederne og navnlig kvinders og børns rettigheder, den udbredte mangel på minimumsstandarder for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og det, at der ligefrem eksisterer arbejdslejre. Alle disse spørgsmål er desværre velkendte, men det er på tide, at vi finder en løsning og navnlig nogle konkrete metoder til at gøre en mere effektiv indsats mod illoyal konkurrence og den sociale og miljømæssige dumping, som Kina praktiserer.

Til sidst vil jeg håbe, at det finske formandskab - også på det næste topmøde mellem EU og Kina om et par dage - endelig gør sig til talsmand for borgernes, forbrugernes og de europæiske producenters sande interesser.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (IND/DEM). - (EN) Hr. formand! Jeg er forarget over det, der er sket i Parlamentet i dag. Interessen for international kommunisme er tilsyneladende vigtigere for mange af Parlamentets medlemmer end de europæiske værdier!

(PL)Kina er den næststørste verdensmagt. Kina er ikke et demokrati, og landet har heller ikke nogen markedsøkonomi. Kina ønsker at blive den stærkeste økonomiske blok i verden inden 2010 sammen med ASEAN-landene. Selv i dag er Kina verdens største fabrik. Siden udvidelsen er EU blevet Kinas største handelspartner, hvilket er årsagen til, at forbindelserne med Kina er så vigtige for os. Vi bør imidlertid ikke glemme, at en tilgang til vores forbindelser, der udelukkende er baseret på økonomi, ikke vil afsløre den kinesiske drages sande ansigt.

Kina er forsat en global trussel i politisk henseende. Den utopiske socialisme florerer stadig i Kina. Der er politiske fanger i landets fængsler. Der er ingen ytringsfrihed, og der udøves censur. Det kommunistiske parti er fortsat den eneste sande vej. Tortur og religiøs forskelsbehandling er stadig udbredte fænomener.

På den anden side er Kina verdens tredjestørste importør af råolie. Økonomiske interesser har styrket Kinas forbindelser med problemlande som f.eks. Iran, Sudan eller Venezuela. Konkurrence på råstofområdet vil lægge øget pres på vores forbindelser med Kina fremover. Kinas energipolitik har haft til følge, at landet har indgået bilaterale aftaler, der underminerer alle forsøg på at stabilisere oliepriserne. Stigningen i Kinas militære udgifter giver også anledning til bekymring, navnlig i lyset af landets provokerende udtalelser om muligheden for anvendelse af militær magt over for Taiwan. Kina afholder med jævne mellemrum militærmanøvrer, der simulerer et angreb på Taiwan.

EU skal indtage en konsekvent holdning til dette spørgsmål. Der kan kun skabes fred i Fjernøsten, hvis Taiwan er helt uafhængig. Jeg gentager, der kan kun skabes fred i Fjernøsten, hvis Taiwan er helt uafhængig.

Belder-betænkningen, som vi drøfter her, forholder sig objektivt til forbindelserne mellem EU og Kina. Lad os håbe, at dette vil være det første skridt hen imod en mere kritisk fællesskabstilgang til Kina i global sammenhæng.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Borghezio (NI). - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Når det er meget store økonomiske eller forretningsmæssige interesser, der står på spil, oplever man meget ofte - eller er der meget ofte risiko for - et lobbyarbejde til støtte for disse interesser, og det sker også inden for politik og her i Parlamentet. Det er faktisk ikke kun tilfældet her i aften, selv om vi her i aften har været vidner til den slags manipulation.

Vi støtter hr. Belders betænkning, da vi ikke mener, at Europa behøver at være bange for at bede giganten Kina, som også økonomisk er meget stærk, om nogle passende løsninger på de forskellige problemer, der blev nævnt. Når vi taler om at forsvare menneskerettighederne, ville jeg dog gerne have, at vi - og det gælder også Kommissionen - ikke gjorde dette på samme måde, som når man i alle landenes gamle kontorer for europæiske anliggender medtog rent formelle klausuler og besluttede, hvad man skulle sige, f.eks. at vi i dag skal tale om Tibet for at gøre et godt indtryk og vise, at vi er interesserede. Efter at vi alle sammen her i Parlamentet har hørt og blev rørt over udtalelserne fra en vigtig åndelig autoritet som Dalai Lama, mener jeg - og her udtrykker jeg mig frit - at vores reaktioner på den tibetanske tragedie, som er en holocausttragedie og et kulturelt folkedrab, er meget svage og i bund og grund ineffektive.

Hvad det økonomiske og monetære område angår, går jeg længere end hr. Belders betænkning, og min kritik af den er, at det på det monetære område er på tide, at vi opfordrer til en gradvis, men hurtig opskrivning af yuan renminbien, hvis vi ønsker at forsvare vores økonomier mod det kinesiske angreb.

Hvordan kan det desuden være, at vi - selv om vi ved, at 70 % af alle de kopivarer, der er i omløb i vores lande, er af kinesisk oprindelse - stadig skal tage os af spørgsmål som de kinesiske domstoles funktion, reaktionerne og den kendsgerning, at der her er en domstol, som giver os ret, og som vi kan henvende os til? Vi er med andre ord nødt til at bede Kina om at tage sit system op til en fuldstændig revision, så det lever op til kravene om demokrati, udvikling osv.

Endelig vil jeg gerne nævne spørgsmålet om religionsfrihed, der er et fundamentalt spørgsmål. Kristne, katolikker og protestanter - men også medlemmer af Falun Gong, som vi så her foran Parlamentet, dvs. mennesker, der tror på en idé og en filosofi - behandles som forbrydere, bliver tortureret og fængslet og får formodentlig også udtaget kropsdele. Det er forkasteligt, at man handler med organer i et land, som vi fortsat har handelsforbindelser med!

 
  
MPphoto
 
 

  Simon Coveney (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Jeg ønsker at takke ordføreren, hr. Belder, for hans indsats i relation til de mange ændringsforslag, der er udarbejdet til betænkningen. Det har ikke været et let job at udarbejde en betænkning om forbindelserne mellem EU og Kina, da der er et utal af faktorer, som spiller ind. Det endelige resultat skal være afbalanceret og afspejle det voksende og positive forhold mellem de to enorme økonomiske blokke, men samtidig ikke ignorere de reelle og vanskelige problemer, der eksisterer vedrørende spørgsmålene om menneskerettigheder og fremme af demokrati - spørgsmål som vi i Parlamentet hævder at tage alvorligt.

Jeg er stærk fortaler for fortsat at fremme forbindelserne med Kina. EU er trods alt Kinas største handelspartner, og Kina er vores næststørste handelspartner. Der er meget store økonomiske muligheder for begge parter med henblik på at markere sig og drage fordel af nye markeder. Enhver, der uanset grunden således er fortaler for at isolere Kina som en udenrigspolitisk strategi, har et urealistisk syn på situationen.

Når dette er sagt, skal vi imidlertid stå fast og være konsekvente i vores bestræbelser på at sikre, at udviklingen af handelsforbindelserne også ledsages af demokratisk udvikling og større respekt for menneskerettighederne. Disse to krav skal gå hånd i hånd. Derfor glæder det mig som fortaler for menneskerettighederne, at der i betænkningen er lagt så stor vægt på menneskerettighedsspørgsmål.

Jeg var lettet over at høre fru De Keyser forklare, at Socialdemokraternes indvendinger ikke er baseret på bekymring over henvisningerne til menneskerettighedsspørgsmål, men det var kun indtil jeg hørte, hvad hr. Ford havde at sige. Betænkningen er bestemt ikke domineret af menneskerettighedsspørgsmål, men der rejses vanskelige og helt relevante spørgsmål, hvis vi ønsker at blive taget alvorligt af Kina i relation til menneskerettighedsspørgsmål, f.eks. kravet om at garantere religionsfrihed, bekymringen over rapporter om omfattende anvendelse af tortur i kinesiske fængsler og rapporter om umenneskelig og nedværdigende behandling og tilbageholdelse uden retsforfølgelse, laogai-systemets fangelejre og arbejdslejre, den tvungne overholdelse af familieplanlægningspolitikken, censurering af internettet og de seneste rapporter om fjernelse af organer fra fanger. Det glædede mig meget at høre kommissærens stærke erklæring om dette spørgsmål. Jeg ønsker at takke hende for den meget afbalancerede præsentation i aften.

Der er alvorlige spørgsmål, som kræver vores opmærksomhed i bestræbelserne på at udvikle de styrkede forbindelser med Kina, som vi alle accepterer som værende uundgåelige og ønskværdige.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Katerina Batzeli (PSE). - (EL) Hr. formand, fru kommissær! Ifølge officielle statistikker fra Kinas nationale statistiske kontor er den kinesiske økonomiske vækstrate for hele 2005 blevet opjusteret fra 9,9 % til 10,2 % som følge af den hurtigere vækst i industriaktiviteter og tjenesteydelsessektoren.

Centralbanken har samtidig besluttet at øge den nedre grænse for indskud i udenlandsk valuta fra 3 % til 4 % med den bagtanke at begrænse udbuddet af amerikanske dollars, da landet har 941 milliarder euro i valutareserver.

Kinesiske produkter har en komparativ eksportfordel på grund af de lave priser og vekselkursen. Kina er den største elforbruger i verden og den tredjestørste olieimportør, hvilket gør landet til en regulator af energipolitik og den økonomiske udvikling på internationalt og regionalt niveau. Det er et udviklingsscenarie, der er en uopnåelig drøm for Europa og USA.

EU må imidlertid ikke under nogen omstændigheder forholde sig til Kinas nye rolle i den globale handel og økonomi som en trussel, men som et vigtigt nyt marked, der giver det europæiske marked nye og vigtige muligheder for økonomisk udvikling og styrkelse. Det er tilstrækkeligt, hvis dette kommer til udtryk i aftaler og specifikke politikker. Fru kommissær, jeg tror, at Parlamentet bifalder Deres udtalelser om EU's politikker og taktikker, og på vegne af Den Socialdemokratiske Gruppe i Parlamentet vil jeg gerne hilse Kommissionens politiske tiltag velkommen.

Et centralt element i en samarbejdsaftale med Kina skal være en åbning af den kinesiske økonomi til fordel for europæiske selskaber, hvilket nødvendiggør lovgivningsmæssige og administrative bestemmelser. Den kinesiske regerings seneste meddelelser om forhøjelse af den tilladte investorkapital i kinesiske virksomheder, og forslaget om bekæmpelse af monopoler er særlig positive skridt i denne retning.

Fru kommissær, vores fremtidige strategi bør ikke være baseret på kolonialistiske holdninger eller "handelskrig", men bør beskytte de europæiske borgeres, virksomheders og arbejdstageres interesser gennem fremme af samarbejde og dialog med de kinesiske myndigheder.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE). - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne lykønske hr. Belder. Det ville virkelig have været en skam, hvis det mærkelige forslag om henvisning til fornyet udvalgsbehandling var blevet godkendt, nu hvor vi har mulighed for at give vores holdning til kende her få dage før topmødet. Jeg tror, at anmodningen var en smule påvirket af idéen om, at debatten om menneskerettighederne og de nødvendige økonomiske forbindelser med Kina kan adskilles, mens der i virkeligheden er tale om én og samme ting. At sørge for overholdelsen af den internationale lovgivning og de internationale regler om dumping og fri konkurrence er nemlig det samme som at sørge for overholdelsen af de internationale chartre om menneskerettighederne og om den enkeltes ret til frihed og demokrati, navnlig når det gælder folkeslag som tibetanerne, men også uygurerne, der ofte bliver glemt.

Eftersom vi taler om dette emne, bør vi dog - det siger jeg til kommissæren, og det ville jeg også gerne sige til Rådet, men det er desværre ikke til stede, mens formanden har lyset i ryggen og således kunne være med i et kinesisk skyggespil - koncentrere os om tre spørgsmål. Det første er friheden på nettet. Der er ingen tvivl om, at det er et kinesisk problem, men det skal også understreges, at den teknologi, der undertrykker de kinesiske borgere på nettet, kommer fra USA og Europa.

Det andet spørgsmål er Europol. Det lader til, at Europols bestyrelse ligefrem ønsker at forhandle om indgåelsen af en samarbejdsaftale med kineserne. At vi skulle samarbejde med det kinesiske politi er efter min mening noget af det mest absurde.

Det tredje spørgsmål, som også er genstand for en kampagne i det transnationale radikale parti, er dødsstraffen. Det er også vores opgave. På det næste og nært forestående møde i FN's Generalforsamling skal EU rejse spørgsmålet om et universelt moratorium for dødsstraf. Det er fint nok, at vi siger den slags ting til Kina, men som Europæisk Union er vi også nødt til selv at håndtere dem.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE). - (DE) Hr. formand! Den sene reaktion fra Den Socialdemokratiske Gruppe overrasker mig noget, for i den lange proces frem til beslutningen har der været rig lejlighed til at give sin mening til kende. Også jeg har fået det brev fra den kinesiske repræsentation, som dette måske var en reaktion på. Dette brev indeholdt jo nogle højst overraskende såkaldte tilbagevisninger af påstande i denne beslutning. Blandt andet betegnes Dalai Lama endnu en gang som separatist, selv om han gentagne gang offentligt har erklæret, at han ikke stiller spørgsmålstegn ved Kina-politikken. Desuden betegnes Falun Gong som en "ond gruppe", et ordvalg, som vi ikke længere er helt fortrolige med.

Vi må stille disse spørgsmål, når vi taler med Kina, for hvis vi ikke gør det, får vi ikke flere markedsandele af den grund, vi mister bare vores partneres respekt. Et godt partnerskab bygger på åbne ord og på, at man også kan sige til hinanden, hvad man ikke bryder sig om hos den anden. Der er tale om et partnerskab mellem to ligestillede parter, og det forudsætter, at vi artikulerer menneskerettighedsspørgsmålene klart og tydeligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). - (PL) Hr. formand! I lyset af den hurtige globalisering af verdensøkonomien er det absolut afgørende for Europa at fremme samarbejdet med nye økonomiske magter som f.eks. Kina og Indien. Et sådant samarbejde bør imidlertid være til fordel for begge parter. Med hensyn til forbindelserne mellem Kina og EU er dette sunde princip desværre blevet forvrænget til skade for Europa af nedennævnte årsager.

For det første inkluderer kinesiske producenter ikke socialsikringsbidrag, miljøbeskyttelsesomkostninger osv. i deres produktionsomkostninger. Kinesiske producenter kan således tilbyde langt billigere produkter.

For det andet ydes der forskellige former for statsstøtte til fremstilling af en række forskellige produkter, herunder metalprodukter, hvilket er forbudt i henhold til fællesskabsretten. Der er derfor tale om uretfærdig konkurrence i forhold til europæiske producenter, når disse produkter eksporteres til det europæiske marked.

For det tredje er den kinesiske valuta betydeligt overvurderet i forhold til dollaren eller euroen. Ved at fastholde kursen kunstigt på det nuværende niveau øges den kinesiske eksport, og den kinesiske import hæmmes.

For det fjerde gør de kinesiske myndigheder stort set intet for at begrænse de kinesiske producenters omfattende piratkopiering af mærkevarer. Lad det være nok at sige, at 70 % af alle piratkopierede produkter på det europæiske marked kommer fra Kina.

I denne situation skal Kommissionen gøre sit yderste for at mindske uretfærdig konkurrence fra Kina. Den bør navnlig gribe yderligere ind på nedennævnte områder.

For det første skal Kommissionen øge presset på Kina, både gennem WTO og direkte, for at få dem til at fjerne uretfærdig konkurrence, herunder især uretfærdig konkurrence som følge af understøttede valutakurser.

For det andet skal Kommissionen hurtigst muligt vedtage en fælles antidumpingpolitik i forhold til Kina. Den skal især indføre høje antidumpingtoldsatser i de sektorer, der som oftest udsættes for uretfærdig konkurrence, navnlig tekstil-, sko- og metalindustrien såvel som landbrugssektoren.

Endelig skal Kommissionen tilbyde en samlet støttepakke til de sektorer i den europæiske økonomi, der i dag er udsat for uretfærdig konkurrence.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM). - (NL) Hr. formand! Jeg er glad for, at jeg lige kan reagere. Jeg har et par bemærkninger til mine kolleger. Allerførst vil jeg takke kommissæren mange gange for hendes indholdsmæssige reaktion på min betænkning. Jeg kan mærke, at hun er engageret. Jeg har slet intet imod Folkerepublikken Kina og endnu mindre imod kineserne. Jeg fortsætter også med at gøre, hvad jeg hele tiden har gjort, nemlig lytte opmærksomt til kinesernes egne diskussioner.

De talte om et udviklingsland. I øjeblikket diskuteres det enormt, og der er tale om flere økonomier i et land, selv om man stræber efter et harmonisk samfund.

De kinesiske videnskabsfolk, som beskæftiger sig med dette, siger, at de har brug for sociale ventiler. Hvis vi nu på en tilbageholdende, men engageret måde blander os i diskussionen, til gavn for partnerskabet og ligeledes til gavn for den interne stabilitet, synes jeg, det er glimrende. Så er vi jo med til at tænke over det, ikke udefra, men indefra, til fordel for den kinesiske befolknings velvære, men også til fordel for partnerskabet. Jeg takker Dem derfor mange gange for den måde, De griber det an på, og jeg håber, at De også kan bringe dette på bane på topmødet.

Jeg lagde igen mærke til, at Den Socialdemokratiske Gruppe stadig ikke besvarer mit spørgsmål om Ankang-systemet, selv om den siger, at den er forkæmper for menneskerettighederne. Fru Dobolyi, De besvarer ikke et relevant spørgsmål, som jeg har stillet tre gange. Hvis der er saglige unøjagtigheder, som hr. Ford siger, må der stilles et ændringsforslag. Adskillige ting i hr. Hoppenstedts udtalelse er indført i teksten. Jeg har stillet et ændringsforslag om, at også det slettes. Vær fair i Deres ...

(Formanden afbrød taleren)

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, fru kommissær! Jeg er glad for, at jeg får ordet efter ordførerens afsluttende bemærkning. Jeg mener, det er en vigtig debat, vi fører i dag, for Kina - og det er ikke bare en letkøbt bemærkning - er et stort land med en stor kultur, som kan spille en vigtig rolle i fremtiden, hvis det hele går, som man forestiller sig. Men det kræver, at man holder sig til reglerne. Vi ønsker dette konstruktive, strategiske forhold og partnerskab med Kina.

Men hvis man vil ind i WTO, så må man respektere intellektuelle ejendomsrettigheder, så må man tage stilling til dumpingreglerne, så må man spørge, hvad fangers arbejde i fangelejre og konkurrencelighed betyder, så må man arbejde med i Doha, så må man føre en tilsvarende valutapolitik, for handelsoverskud kan man opnå gennem præstation, men ikke ved ikke at overholde reglerne.

Det er også vigtigt, at man medvirker til at overvinde politiske kriser, som Kina jo på en vis måde gør i forbindelse med Iran, men samtidig køber Kina energi alle vegne, f.eks. i Darfur. Man må spørge, om det er sådan, en kommende verdensmagts ansvarlighed ser ud. Det er vigtigt, at dette skal være forbundet med menneskerettigheder.

Kina har oplevet en intensiv økonomisk udvikling, men det mangler endnu at bevise, at der ikke kun findes liberalitet i økonomien, men også i det politiske system, ellers kan det komme til et stort brud, som også sætter spørgsmålstegn ved den økonomiske udvikling. Dette bevis har Kina endnu ikke leveret.

Jeg går ind for et-Kina-politikken, men kun på det grundlag, at det er alle involveredes frie beslutning, og at det ikke må gennemføres med vold. Den pågældende kinesiske lovgivning fra sidste år er ikke acceptabel, og så længe det er tilfældet, og der er trusler med i spillet, kan våbenembargoen ikke ophæves.

Vi ønsker relationer til dette store land, til Kina, men jeg mener, at vi samtidig også skal overholde den humanitære folkerets fælles internationale regler, og at dette er det eneste mulige grundlag for et stabilt fremskridt.

 
  
MPphoto
 
 

  Libor Rouček (PSE). - (CS) Hr. formand! Jeg vil gerne benytte min korte taletid til at fokusere på ét aspekt af de økonomiske forbindelser mellem EU og Kina. Det fremgår af statistikkerne, at den indbyrdes handel vokser stærkt og trives. Handelen er rent faktisk blevet fyrredoblet på 25 år. EU er blevet Kinas største partner, og Kina er til gengæld blevet Unionens næststørste partner. Parallelt med denne positive udvikling kan man ikke undgå at lægge mærke til en række negative udviklingsaspekter, der blokerer for en yderligere udvidelse af handelen, herunder først og fremmest de kinesiske producenters piratkopiering og varemærkeforfalskning af europæiske produkter og varemærker.

Det er ikke nogen hemmelighed, at to tredjedele af de forfalskede varer, der opfanges på det europæiske marked, stammer fra Kina. Jeg vil derfor gerne anmode Kommissionen og Rådet om at tage fat på dette problem på det kommende topmøde i Helsinki. Kina bør opfordres til at øge beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og internationale opfindelser i væsentlig grad, til at styrke den eksisterende lovgivning om beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og naturligvis til at styrke de kinesiske civile domstoles indsats med hensyn til opklaring af sager vedrørende industriel kopiering. Verdenshandelsorganisationens regler, som Kina har tilsluttet sig, er trods alt bindende på dette område.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Lambsdorff (ALDE). - (DE) Hr. formand! Fru kommissær, mine damer og herrer! Kina er en af det 21. århundredes opadstræbende magter. Økonomisk og også politisk er folkerepublikken blevet en vigtig aktør. Ja, forskellene mellem vores politiske systemer sætter grænser i samarbejdet. Alligevel må EU sætte gode relationer i centrum for partnerskabet, og jeg mener, som hr. Coveney allerede har sagt, at De, fru kommissær, i dag har ramt denne balance virkelig fremragende.

Et eksempel på positivt samarbejde er udenrigspolitikken. Vi ønsker et stærkere udenrigspolitisk ansvar for Kina; et udenrigspolitisk troværdigt og pålideligt Kina kan yde et vigtigt bidrag til den internationale stabilitet. Vi har en menneskerettigheds- og borgerrettighedsdialog med Kina, og dertil hører, at ngo'er og politiske stiftelser kan arbejde frit. Derfor er jeg meget glad for Europa-Parlamentets opfordring til at genåbne den tyske liberale Friedrich-Naumann-stiftelses kontor i Beijing, som har været tvangslukket siden 1996. Det er vigtigt, at stiftelsen genoptager sit arbejde til fremme af demokrati og udvikling, og det må gennemføres. Det ville yde et vigtigt bidrag til at udvikle det strategiske partnerskab.

Lad mig til slut kort kommentere det, der er blevet nævnt her, nemlig om vi skal føre en dialog om Kina med USA. Det mener jeg, vi skal. Vi har en magtforskydning i det internationale system. Vi ser den finde sted for øjnene af os, og jeg mener, det vil være passende for de store demokratier i Europa og Nordamerika at tale med hinanden om en sådan ændring af det internationale system. Det er bedre, at man taler med hinanden, det er meget vigtigt.

I øvrigt mener jeg, at vi bør føre denne debat i Bruxelles, ikke i Strasbourg.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Horáček (Verts/ALE). - (DE) Hr. formand! Jeg hilser formandskabet, kommissæren og det fraværende rådsformandskab! Opstandelsen omkring Kina-betænkningen viser os, at der hersker en dobbeltmoral i Parlamentet, som ikke passer sig for en debat om politik og menneskerettigheder. EU bliver over hele verden opfattet som en stemme for menneskerettighederne, og samtidig er EU Kinas vigtigste handelspartner. Det bør vi handle efter. Vi kender alle til de graverende overtrædelser af menneskerettighederne i Tibet og Kina, og Parlamentet har gentagne gange krævet, at Kina skal overholde menneskerettighederne.

Jeg taler til Elmar Brok. Dette klare krav skal støttes af en særlig EU-repræsentant for Tibet. Det har min gruppe samt kolleger fra andre grupper stillet et ændringsforslag om, som jeg beder om støtte til. EU's samarbejde med alle lande er betinget af, at menneskerettighederne bliver respekteret, uden undtagelse.

I øvrigt afviser jeg også den kinesiske ambassades interventioner over for os med hensyn til Tibet som uforskammede.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Kina er EU's næststørste handelspartner efter USA og kan i økonomisk henseende ikke ignoreres. Kina er dog stadig et kommunistisk diktatur, som deler meget få fælles værdier med EU i modsætning til Indien, som deler den vestlige verdens respekt for demokrati og menneskerettigheder.

Et sjældent eksempel af fælles interesse er kampen mod international islamisk terrorisme, idet Kina har problemer med det muslimske Uighur-mindretal. Imidlertid har Kina desværre i forsøget på at opnå international støtte og især energiforsyningssikkerhed for nylig haft tæt forbindelse med Iran, der støttes af terrorister, og Kina har sammen med Rusland nægtet at pålægge FN-sanktioner for Irans videreførte uranberigelsesprogram. Ligeledes har Kina i forbindelse med princippet om ikkeindblanding haft tæt forbindelse med uafhængige regimer som f.eks. Venezuela og Zimbabwe.

EU's kritik af Kinas håndtering af menneskerettighedsspørgsmål er et positivt tiltag. Kina har et særdeles kedeligt ry for upassende og omfattende anvendelse af dødsstraf, forfølgelse af religiøse grupper og andre minoriteter, f.eks. uofficielle kristne grupper, tilbedere af Falun Gong, Tibetanere osv. Kinas umenneskelige behandling af fanger, der udsættes for tvangsarbejde, herunder påstande om handel med organer fra henrettede fanger, utilstrækkelige dyrevelfærdsstandarder og tilsidesættelse af ILO-standarder, betyder imidlertid også, at landet har en urimelig konkurrencefordel i forbindelse med eksport, som afføder retmæssige anmodninger om mere protektionisme, når vi alle burde forsøge at opnå global fri handel.

Kina obstruerer endvidere muligheden for fuldt demokrati i Hongkong, og som britisk parlamentsmedlem ligger dette mig meget på sinde. Kina har i sine nye anti-løsrivelseslove også vist en negativ holdning til et demokratisk Taiwan, som tjener til fuldstændigt at modbevise opfattelsen hos de personer, der mener at Kina er for stort, og at den kinesiske befolkning har en for markant anderledes kultur til at opnå demokrati og høje standarder for menneskerettigheder. Vi skal derfor opretholde den våbenembargo, som EU har pålagt.

Vi kan ikke ignorere Kina med en årlig vækstrate på 11 %, men vi skal heller ikke afholde os fra at kritisere dette enorme land, når det er relevant.

 
  
MPphoto
 
 

  Joan Calabuig Rull (PSE). - (ES) Hr. formand! Fru kommissær, jeg vil gerne starte med at påpege, at det naturligvis er klart, at vi alle er enige i den strategiske betydning af forbindelserne med Kina, og jeg tror, at vi alle deler bekymringen over situationen for menneskerettighederne og de offentlige frihedsrettigheder. Der er ingen forskel, når vi afkræver Kina hurtige og tydelige fremskridt i forbindelse med disse spørgsmål. Vi deltager ikke i en konkurrence om, hvem der bedst forsvarer menneskerettighederne, for efter min oprigtige mening er vi alle enige, hvad dette spørgsmål angår.

Men vi skal også huske på, at Kina står over for enorme udfordringer: politiske, sociale, økonomiske og miljømæssige. Landet skal naturligvis tackle følgerne af dets hurtige vækst, og samtidig skal det leve op til borgernes stigende forventninger til frihed, naturligvis, og til uddannelse, sundhed og mange andre ting. Vi samarbejder med Kina på mange af disse områder med menneskelige og materielle ressourcer fra EU for at bidrage til Kinas fremgang, og når der opstår problemer, som der er sket i forbindelse med kommercielle spørgsmål vedrørende tekstil- og skosektoren, kræver vi gensidighed, men samtidig står vi fast på dialogen for at løse nævnte problemer, for det interesser naturligvis også os at kunne komme ind på dette marked, og at vores produkter bliver respekteret under betingelser om gensidighed.

Men jeg spørger oprigtig talt mig selv, om betænkningen hjælper os med at styrke forbindelserne, om det er den rigtige vej til at opnå større indflydelse på omstillingsprocesserne, om den vil hjælpe os med at være forenet for herved at opnå større indflydelse, eller om den splitter os, og om den styrker os til at få en aktiv rolle i Kinas forandringsproces, eller om den svækker os.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). - (LT) Hr. formand, mine damer og herrer! Hvad angår forbindelserne mellem EU og Kina, vil jeg gerne understrege de økonomiske bånd, der er tæt knyttet til de politiske og menneskeretlige aspekter, der fremhæves i betænkningen. Kina er ved at blive en af EU's vigtigste udenlandske handelspartnere. Udviklingen i samarbejdet mellem EU-medlemsstaterne og Kina er derfor meget vigtigt, navnlig hvad angår økonomiske og handelsmæssige forbindelser. De økonomiske og handelsmæssige forbindelser mellem EU og Kina er imidlertid forbundet med visse problemer. Kina er stadig ikke et frit marked, men snarere en blandings- og planøkonomi. Det kinesiske kommunistparti, der styrer landet og kontrollerer de nationale midler, kan gribe ind i økonomien, og statsinstitutionerne søger at fastholde deres indflydelse gennem bureaukratiske procedurer og administrative krav, der således hindrer europæiske investorer og varer i at få adgang til og indflydelse på dette marked. Efter Kinas tiltrædelse af WTO blev det europæiske marked oversvømmet med produkter fra Kina. Handelsbalancen mellem EU-medlemsstaterne og Kina er i stigende grad ufordelagtig for EU. Kinesiske produkter erstatter lokale produkter, men Kina er ikke indstillet på at åbne sine markeder. I lyset af det strategiske partnerskab mellem EU og Kina, der blev indledt i 2003, skal vi tilskynde Kina til at skabe vilkår, der fremmer udenrigshandelen, til at forbedre den retlige beskyttelse af udenlandske investeringer og til at give varer og investorer fra EU adgang til markederne.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann, (PPE-DE). - (DE) Hr. formand! I den første udgave af betænkningen om EU og Kina dukker navnet Tibet ikke op. Jeg er meget taknemmelig for, at Udenrigsudvalget har støttet forslag fra mig og mine kolleger fra Tibet-intergroup.

Betænkningen beskriver grundlaget for og den kommende udvikling af relationerne til Kina og har stor signalvirkning. Menneskerettigheder er ikke nogen biting, men udgangspunkt for vores politiske handlinger og på ingen måde udtryk for en angiveligt typisk vestlig tænkemåde. Det handler ikke kun om velklingende, men uforpligtende fraser, det handler om konkret overholdelse af grundlæggende rettigheder.

Med nr. 37 har Bastian Belder fundet et godt kompromis og integreret mine forslag. Vi fordømmer de alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne i Tibet, undertrykkelsen af religionsfriheden, vilkårlige arrestationer, husarrest eller tortur. Vi afviser den såkaldte "patriotiske opdragelseskampagne". Gennem denne tvinges munke og nonner til i erklæringer at kritisere Dalai Lama som en "farlig separatist" og proklamere Tibet som en del af Kina.

Vi opfordrer Kina til at give uhindret adgang til den bortførte Panchen Lama, den næsthøjeste åndelige autoritet efter Dalai Lama. Vi støtter udtrykkeligt de kinesiske myndigheders forhandlinger med Hans Helligheds repræsentanter, også om sand autonomi for Tibet. I nr. 82 kræver vi afskaffelse af dødsstraffen og styrkelse af mindretalsbeskyttelsen.

Jeg håber, at Europa-Parlamentet i morgen vil stemme for disse to forslag. De er så vigtige for et folk, som snigende bliver berøvet sin identitet. Jeg minder om Dalai Lamas besøg i Bruxelles den 31. maj. Han mødtes med både medlemmer af Europa-Parlamentet, flere kommissærer og formanden for Rådet, Wolfgang Schüssel. Vi håber, at det vil lykkes for stadig flere ansvarlige i Kina at befri sig fra deres ideologiske ballast.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Maria Gomes (PSE). - (PT) Hr. formand! Fuldendte betænkninger findes ikke, og hr. Belders betænkning er ingen undtagelse, men den rummer vigtige og relevante punkter. For det første dækker den udtømmende menneskerettighedssituationen og de politiske og økonomiske, sociale, arbejds- og miljømæssige modsigelser, der præger Kina, og som mindretal som tibetanerne og uygurerne særlig mærker.

Amnesty International har netop i forbindelse med topmødet mellem EU og Kina sendt et dokument til det finske formandskab, der beskriver menneskerettighedssituationen i Kina, og hvor det konkluderes, at de få fremskridt, der er sket, ikke har været tilfredsstillende. Arbejdslejre, overvågning af internettet, dødsstraf og manglende trosfrihed er facetter af denne triste virkelighed. For det andet betoner hr. Belders betænkning, at Kina bør leve op til sit ansvar som permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd.

I EU accepterer vi ikke den truende attitude, som Beijing undertiden indtager over for Taiwan. Kina er jo godt klar over, at det kan opnå det, det vil, ved fredelige midler, som det var tilfældet i Hongkong og Macao, og især, når det drejer sig om dets forhold til de afrikanske lande. Beijing har ikke engageret sig for bæredygtig udvikling eller for demokrati og fred. Kina har tværtimod været en af de vigtigste eksportører af våben til Sudan, hvorfra det også importerer olie, og hvor regimet forbereder sig på endnu en blodig offensiv i Darfur.

Sidst, men ikke mindst erindres vi i denne betænkning om Tiananmen og betydningen af at opretholde en våbenembargo over for et regime, der nægter at forholde sig til sin egen fortid, og som stadig lader mennesker fængsle eller forsvinde, uden at deres familier får viden om det.

Vi er ikke naive. Vi ved godt, at de europæiske lande ligesom USA og andre aldrig er ophørt med at sælge militær eller militært anvendelig teknologi til Kina. selv om der er våbenembargo. Et klart bevis på den politisk vigtige betydning af denne embargo er Beijings iver efter for enhver pris at få den ophævet.

Jeg støtter mest muligt samkvem mellem EU og Beijing på alle niveauer og på alle planer, økonomisk, politisk, handelsmæssigt, kulturelt osv., men jeg støtter også, at vi siger tingene ligeud. Det fortjener Kina, og derfor er embargoen et nyttigt redskab, så længe Kina ikke vedkender sig det, der skete i de skæbnesvangre dage i juni 1989, og så længe det eksporterer våben og støtter regimer, der massakrerer og undertrykker deres befolkning, hvad enten det er i Sudan eller i Myanmar.

EU må fastholde denne embargo, især når EU ikke gør sin adfærdskodeks juridisk bindende. Det skylder vi EU, vores værdier, og det skylder vi de tusinder af kinesiske borgere, der i dag har en økonomisk bedre tilværelse, men som stadig mere længes efter frihed og demokrati.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE-DE). - (FR) Hr. formand, fru kommissær! Kina har nu en central plads i verdensøkonomien, og EU skal derfor ved hjælp af den nye EU-handelsstrategi opbygge et balanceret partnerskab med Kina. Hvad angår de seneste handelsstridigheder, skal EU sikre, at reglerne om intellektuel ejendomsret bliver overholdt og gøre det lettere at få adgang til det kinesiske marked. Selv om Kinas opståen som en økonomisk supermagt skaber hindringer, åbner det også for nye muligheder for EU, hvis internationale handelsregler imidlertid bliver overholdt.

Det er ikke så meget et spørgsmål om at undgå at indføre protektionistiske foranstaltninger som at gøre Kina som fuldgyldigt medlem af WTO bevidst om, at det har pligt til at overholde reglerne om et retfærdigt og afbalanceret verdensmarked. I den forbindelse er gennemførelsen af antidumping- eller beskyttelsesforanstaltninger, som er retlige instrumenter til beskyttelse af handelen, udelukkende virkningen udadtil af skævheder i handelen og slet ikke en hindring for, at vi kan tage fat på udfordringen med en mere retfærdig globalisering.

Ved at vedtage den nye strategi for Kina er EU nødt til at beskytte sig selv mod beskyldninger om og eventuelle tilkendegivelser af, at det deltager i uretfærdig konkurrence og gøre det lettere for europæiske fabrikanter og eksportører at få adgang til det kinesiske marked. Sideløbende hermed og for at opfylde et partnerskab baseret på afbalanceret handel er EU nødt til at tage fat på udfordringen med konkurrenceevne, teknologisk fremskridt og innovation. Lad os sørge for, fru Ferrero-Waldner, at Kina har lige så meget brug for os, som vi har for Kina.

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior (PSE). - (PL) Hr. formand! Kina er en strategisk partner for EU, og Europa anerkender Kinas status som en ny aktør på den internationale scene.

Forbindelserne mellem Kina og Europa er blevet bedre på mange områder i løbet af de senere år, navnlig inden for handel og med hensyn til teknisk og videnskabeligt samarbejde. Det vigtigste eksempel på strategisk partnerskab er måske samarbejdet om Galileo, det europæiske program for satellitbaseret radionavigation.

EU er Kinas vigtigste partner og investor, og Kina er EU's næststørste handelspartner. Som en voksende økonomisk magt og fast medlem af FN's Sikkerhedsråd og medlem af WTO er Kina i stigende grad ansvarlig for den internationale fred og sikkerhed. I lyset heraf ønsker jeg at henvise til de oplysninger, som Amnesty International sendte til det finske formandskab forud for topmødet mellem EU og Kina den 9. september i år.

Amnesty International gjorde opmærksom på krænkelserne af menneskerettighederne i Kina. Deres oplysninger sætter spørgsmålstegn ved anvendelsen af dødsstraf i Kina, "genopdragelse" gennem tvangsarbejde, vilkårlige arrestationer og tilbageholdelser, anvendelsen af tortur over for og forfølgelse af menneskerettighedsaktivister og manglende mediefrihed i Kina.

Amnesty International har også rejst spørgsmålet om Kinas salg af våben til Sudan, der anføres som et eksempel på en udenrigspolitik, der ikke tager hensyn til grundlæggende menneskerettigheder i verden af i dag. EU skal kombinere sit strategiske partnerskab med Kina med bestræbelser på at overtale de kinesiske myndigheder til at øge de politiske og personlige frihedsrettigheder i det kinesiske system og til at overholde forfatningen og internationale traktater undertegnet af Kina fuldt ud.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Når man indgår i et partnerskab med et diktatur, er det uhyre vigtigt at skabe en troværdig balance mellem økonomiske og strategiske interesser på den ene side og demokratiske værdier på den anden. I betænkningen sættes der spørgsmålstegn ved sidstnævnte og med god grund. Vi skal gøre os klart, at styrkede økonomiske forbindelser ikke har resulteret i reelle fremskridt i forbindelse med retsstatsprincippet.

Erfaringen viser endvidere, at det ikke har nogen virkning på diktaturer blot at fremhæve bekymringen over den manglende respekt for menneskerettigheder. Vores budskab på topmødet mellem EU og Kina skal derfor være, at der ikke vil ske automatiske fremskridt i økonomisk henseende uden reelle fremskridt i forbindelse med retsstatsprincippet. EU har som Kinas største handelspartner mulighed for at tvinge Kinas ledere til at iværksætte gennemførelsen af målrettede demokratiske reformer.

Jeg har et par kommentarer. For det første skal de økonomiske forbindelser afbalanceres. I Kina foregår der vareforfalskning af EU-mærker, der er fordrejet konkurrence, og de intellektuelle ejendomsrettigheder ignoreres. EU's medlemsstater importerer formentlig store mængder varer, der er fremstillet af fanger i laogai-torturlejre. Det er moralsk forkasteligt.

For det andet er der Tibet. EU skal insistere på, at Kina giver Tibet mulighed for kulturelt og religiøst selvstyre og indleder en dialog med Dalai Lama. Tibet anses af Freedom House for sammen med Tjetjenien at være et af verdens to dårligst stillede territorier. EU skal understrege situationens alvor ved at udnævne en særlig EU-repræsentant for tibetanske anliggender.

For det tredje er der Taiwan. I politikken for Taiwan og Kina skal de demokratiske valg, som de 23 millioner indbyggere i Taiwan ønsker at træffe, respekteres. Vi skal endvidere insistere på, at Beijing giver Taiwan mulighed for at indgå i et praktisk samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen og andre internationale organer.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, fru kommissær Ferrero-Waldner, mine damer og herrer! Europa er verdens mest købedygtige område, og det taler for sig selv. Vi er et attraktivt marked for de kinesiske producenter, og vi er en god indtægtskilde for de kinesiske arbejdere. Vi står i en win-win-situation. Som følge af gunstige indkøb og en lønsituation, som ikke svarer til vores, kan vores forbrugere købe gunstige produkter, og på den anden side er der trecifrede milliardbeløb til rådighed i Kina til at købe vores produkter.

Det handler altså om gensidig markedsåbning, det handler om afskaffelse af kvoterne, det handler om at sænke tolden, som på begge sider vil føre til en win-win-situation. Som PPE's ordfører for energispørgsmål er jeg naturligvis særligt interesseret i spørgsmålet om energi og Kyoto. Når det gælder kul, spiller Kina en meget vigtig rolle. 75 % af energien bliver produceret fra kul, og kun 1 % fra atomkraft, hr. kollega Brok. Altså, vi må leve med realiteterne. De 75 % kræver nu rigtig meget teknologi for at leve op til Kyoto og den fælles gennemførelse.

Her er der store chancer for begge parter, og det gælder også inden for udnyttelse af vandkraft. Her har Kina enorme muligheder. På verdensplan har man her den største vandkraftsandel. Her ligger der stadig mange ressourcer, som skal udvides i fremtiden. Også forbruget af råolie, som i dag udgør omkring 5,5 % af verdens forbrug, vil stige stærkt i fremtiden. I dag står Kina for 40 % af den ekstra efterspørgsel efter olie på verdensplan.

Som vi kan se, er energi en central udfordring, og jeg vil gerne bede kommissæren om at tage det op på topmødet.

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok (PPE-DE). - (DE) Hr. formand! Jeg har et par korte bemærkninger. For det første vil jeg gerne takke udvalgsformanden og ordføreren. For det andet vil jeg gerne takke kommissæren, fordi hun har været her i plenum i eftermiddag og i aften, mens andre ikke er her, fordi de venter på at iranske forhandlere skal flyve forbi og derfor ikke har tid til Parlamentet.

For det tredje afviste vi tanken om en særlig repræsentant i udvalget, fordi en særlig repræsentant ikke kan kontrolleres. Han er dyr, og der er allerede gået inflation i særlige repræsentanter, som ingen kan kontrollere. Derfor er det efter min mening vigtigt, at vi finder løsninger inden for Kommissionens rammer.

Jeg går ind for at støtte Tibet, støtte landets kulturelle identitet, men vi bør ikke svække Kommissionen, som har kompetencerne på menneskerettighedsområdet. Den særlige repræsentant ville være placeret hos Rådet, og Europa-Parlamentet kan ikke kontrollere ham på grund af de retlige forhold. Derfor ja til indholdet, men vi mener, metoden er forkert.

 
  
MPphoto
 
 

  Benita Ferrero-Waldner, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand! Forhandlingen afholdes på det rette tidspunkt, og det har givet stof til eftertanke inden topmødet mellem EU og Kina i Helsingfors. Jeg ønsker at tilføje, at størstedelen af de spørgsmål, der blev rejst i aften, også vil være at finde på dagsordenen for topmødet, og jeg vil vende tilbage med en rapport.

Jeg ønsker at komme med en generel observation om forbindelsen mellem handel og menneskerettigheder, som er det centrale tema for betænkningen. Jeg er ikke overbevist om, at en specifik forbindelse er ønskværdig eller gennemførlig, men jeg vil hævde, at der er en uundgåelig forbindelse for så vidt, at man forventer en åbning af markederne efter Kinas tiltrædelse af Verdenshandelsorganisationen, som ud over vigtige spørgsmål, der ofte rejses, f.eks. spørgsmålet om intellektuelle ejendomsrettigheder, også omfatter en gennemgang af det kinesiske retssystem med vægt på retsstatsprincippet. Det skal gøres klart, at der er sket tydelige fremskridt. Det er en forudsætning for at opnå fremskridt i mange af de menneskerettighedsspørgsmål, der er rejst i dag, og der er ved at ske noget.

Jeg vil lige vende tilbage til nogle af de specifikke spørgsmål, der er rejst i aften. Hvad angår Tibet deler vi Europa-Parlamentets bekymring om menneskerettighedssituationen i Tibet og især bevaringen af den tibetanske befolknings kulturelle, religiøse og sproglige identitet. Vi har jævnligt rejst spørgsmålet om Tibet inden for rammerne af den bilaterale dialog om menneskerettigheder mellem EU og Kina samt på højeste politiske plan, herunder topmøder. EU har i mange år som led i den overordnede politik over for Tibet forsøgt at få etableret en direkte dialog med Dalai Lama og de kinesiske myndigheder, da det er den eneste realistiske måde, hvorpå man kan finde en fredelig og varig løsning på spørgsmålet. Vi har derfor været meget opmærksom på forhandlingerne mellem Dalai Lamas udsendinge og repræsentanter for Kina.

Jeg ønsker at sige et par ord om Taiwan. Vi har været konsekvente og indtrængende opfordret de to parter til at løse deres problemer gennem en fredelig dialog. Vi har i denne henseende også bemærket den nye positive udvikling i situationen på tværs af strædet. Vi skal anerkende, at Kina har ydet en indsats for at genoptage forhandlingerne med de kinesiske og taiwanske oppositionspolitikere. Flyvningerne over strædet er genoptaget, men der er også behov for en samlet dialog med alle parter i Taiwan. Det er vigtigt.

Jeg ønsker i forbindelse med vores bilaterale forhold og forholdet med USA at fremhæve følgende. Som hr. Lambsdorff nævnte, er det vigtigt at samarbejde med USA om de fælles spørgsmål, der giver anledning til bekymring i forbindelse med Kina, f.eks. spørgsmålene om åbne markeder og menneskerettigheder, da vi kan opnå mere i forhold til Kina, hvis vi samarbejder med USA. Men det er klart, at en strategisk dialog med USA, som vi har indledt på officielt plan, ikke betyder, at vi skal være enige om alt.

Vedrørende det vedvarende spørgsmål om våbenembargoen er det korrekt, at vi er villige til at ophæve embargoen på grundlag af vores fælles erklæring i 2004, topmødet mellem EU og Kina og de efterfølgende konklusioner fra Det Europæiske Råds møder. Samtidig har vi dog sikret os, at Kina ikke er i tvivl om betydningen af fremskridt i forbindelse med menneskerettighederne for at skabe en mere positiv atmosfære til ophævelse af embargoen. Vi har endvidere klarlagt vores forpligtelse til at sikre, at ophævelsen af embargoen ikke vil føre til nogen større ændring i den strategiske balance i den asiatiske region, og at der tages fuldt hensyn til den nationale sikkerhed for de allierede lande. Derfor er det som sagt et meget væsentligt spørgsmål.

Hvad angår det specifikke og vigtige spørgsmål om sko ønsker jeg at fremhæve, at Kommissionen den 30. august 2006 vedtog et forslag til fastlæggelse af anti-dumpingafgifter på visse lædersko fra Kina og Vietnam. Da der foregår dumping, og da EU-producenter lider under denne dumping, har vi foreslået en afgift på 16,5 % for Kina og 10 % for Vietnam for visse lædersko. Forslaget videregives nu til medlemsstaterne, som har en måned til at overveje forslaget med henblik på vedtagelse. Det er situationen på nuværende tidspunkt.

Hvad angår sektordialogerne offentliggør Kommissionens tjenestegrene jævnligt opdateringer på vores hjemmesider. Endnu en opdatering vil blive offentliggjort om kort tid.

Jeg ønsker at slutte af med to generelle erklæringer. Som jeg nævnte i starten, lægger Kommissionen stor vægt på menneskerettigheder, sociale og økonomiske rettigheder, som især omfatter ytrings-, religions- og foreningsfrihed og beskyttelse af rettighederne for mindretal. jeg ønsker endvidere at understrege, at dødsstraf er et af de spørgsmål, der konstant rejses. Jeg ønsker endnu en gang at henlede opmærksomheden på mine tidligere kommentarer til Falun Gong.

Endelig som svar på hr. Broks spørgsmål, og som jeg nævnte i starten, er det vigtigt, at Kina er et ansvarligt medlem af det internationale samfund, men mere end blot et involveret medlem. Kina skal være en positiv og bidragende partner. Kina er et meget vigtigt medlem af det internationale samfund, da landet er et permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd. Alt dette vil blive fremhævet i vores meddelelse, som vil blive præsenteret i efteråret.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen kl. 12.00.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik