Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 7 september 2006 - Straatsburg Uitgave PB

Gebruik van persoongegevens van passagiers – Overeenkomst met de VS inzake het gebruik van persoonsgegevens (debat)
MPphoto
 
 

  Cem Özdemir, namens de Verts/ALE-Fractie. (DE) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en heren, ik denk dat de grote meerderheid in dit Huis niet gekant is tegen een vergroting van de veiligheid waar dat nodig is en ook zet zij zich niet af de Verenigde Staten of tegen een zinvolle samenwerking, waarvan in het verleden sprake was en die we ook in de toekomst nodig zullen hebben.

Dat de samenwerking tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten ook bij veiligheidsvraagstukken noodzakelijk is, bleek en blijkt nog steeds uit de aanslagen in grote Europese steden. De overeenkomst inzake de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers voor de bestrijding van terrorisme moet echter wel zinvol en coherent zijn, en dat is nu net waar de kritiek van de meerderheid in dit Huis zich op toespitst. Het aan ons voorgelegde document is dat namelijk op beide punten duidelijk niet.

Ook voorgaande sprekers uit verschillende fracties hebben er al op gewezen dat er fundamentele problemen zijn die zich afspelen bij, ten eerste, het gebruiksdoel van de gegevens en, ten tweede, de rechtsgrond waarop de doorgifte berust. Niet alleen onze fractie heeft fundamentele twijfels over beide aspecten. De gegevens zouden uitsluitend voor terreurbestrijding en niet voor andere doeleinden moeten worden gebruikt. Voorts is het juridisch hoogst twijfelachtig om burgers van de Europese Unie niet gelijk te stellen met burgers van de Verenigde Staten. Het is onaanvaardbaar dat aan onze burgers minder rechten worden toegekend dan aan Amerikaanse staatsburgers.

We hebben behoefte aan een evenwichtige en consistente overeenkomst die de bescherming van gegevens waarborgt en het gebruiksdoel ervan strikt beperkt tot de bestrijding van terreur en terrorisme. We mogen politieke doelen niet boven de grondrechten stellen. Er is een onvervreemdbare kern van grondrechten voor al onze burgers in de Europese Unie. Wij zien met grote bezorgdheid hoe die rechten langzaam aan het afbrokkelen zijn.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid