Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/2060(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0235/2006

Debaty :

PV 25/09/2006 - 13
CRE 25/09/2006 - 13

Głosowanie :

PV 26/09/2006 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0366

Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 26 września 2006 r. - Strasburg Wersja poprawiona

8. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
Protokół
  

- Relazione: Mavrommatis (A6-0264/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté en faveur de l'excellent rapport de mon collègue Manolis Mavrommatis qui traite de l'important dossier des relations entre les médias et le développement. Intégrée à l'article 19 de la déclaration universelle des droits de l'Homme adoptée en 1948 par les Nations Unis, la liberté d'expression et d'information est reconnue comme un droit fondamental. La liberté des médias est indispensable à la bonne gouvernance des entités publiques ou privées et concoure à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement visant à avoir, en 2015, un monde sûr et sans pauvreté.

La liberté des médias est une condition de l'accès à la connaissance et à la transparence et, ce, en toute indépendance. Elle contribue largement au combat contre l'ignorance, très ancien fléau de l'homme et prévient la corruption. Même si je regrette que la question de la responsabilité des auteurs, détenteurs, utilisateur et diffuseurs d'informations, notamment personnelles, n'ait pas été développée, je salue, en ce rapport, une contribution déterminante à la liberté, la paix et la démocratie dans le monde.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Föredraganden tar i sitt betänkande upp den viktiga roll som medierna spelar för ett lands utveckling. Yttrande- och pressfrihet är nödvändiga i en demokrati, men även god tillgång till medier för samtliga grupper i samhället krävs för att ett samhälle ska fungera väl.

Det finns emellertid vissa inslag i betänkandet som vi starkt motsätter oss. Vi står självfallet fast vid vår ståndpunkt att bistånd inte skall bedrivas på gemenskapsnivå. Detta är en medlemsstatsfråga. Vidare ska EU inte heller bedriva informationskampanjer i medlemsstaterna.

På det hela taget anser vi dock att innehållet är bra. Således har vi vid dagens votering röstat för betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), v písemné formě. Dovolte mi, abych se vyjádřil ke zprávě pana Mavrommatise, o které jsme hlasovali bez předchozí rozpravy. Zpráva obsahuje vedle řady podnětných a nezpochybnitelných myšlenek a závěrů rovněž velké množství prázdných a zbytečných frází, které nejen že nereflektují reálnou situaci v členských státech EU, ale ani nepřispívají k řešení problémů, kterými by se Unie v dané věci měla zabývat.

Chci zejména upozornit na skutečnost, že v některých členských státech nejsou média zdaleka nezávislá ani profesionální, a už vůbec nepředstavují zmiňovaný "rozhodující a základní faktor pro vývoj člověka". Například v České republice jsou média pouhou součástí trhu a přeneseně nástrojem politické manipulace a dezinformování veřejnosti. Není tajemstvím, že klíčová média v České republice patří cizím koncernům a regionální tisk patří jedinému německému vydavatelství.

Příznačným rysem souvisejícím s tímto stavem je segregace zejména levicových názorů, skandalizování a kriminalizování celých skupin obyvatelstva, a snižování role novinářů v pouhé námezdní pracovní síly, které musí bezvýhradně respektovat a hájit politickou platformu vydavatele. Pro vydavatele pak neplatí žádná omezení z hlediska koncentrace mediální moci.

Prázdná a líbivá slova o etice a humanitě musím proto chápat jako hlubokou naivitu a též jako vyhýbání se skutečným problémům existujícím ve sféře médií na teritoriu EU.

 
  
  

- Relazione: Beazley (A6-0267/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE). – Podpořil jsem zprávu pana kolegy Beazleyho, která se zabývá podporou aktivit zohledňujících evropský rozměr v učebních osnovách národních vzdělávacích systémů. Je zřejmé, že doplnění osnov o témata společných evropských dějin, společného kulturního dědictví a pochopení současného dění v Evropě se musí uskutečnit současně s rozvojem dalších oblastí jako např. podpora mnohojazyčnosti. Oceňuji, že pan zpravodaj zmiňuje vzdělávací portál European Schoolnet a jeho aktivity. Musím také vyzdvihnout projekt eTwinning, do něhož je zaregistrováno více než 17 tisíc evropských škol a který má za úkol spojit vzdělávací instituce z různých zemí za účelem tvorby společných projektů. Iniciativní zpráva je dobrým impulsem pro členské země, jak evropská témata začlenit do svých vzdělávacích systémů.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté en faveur de l'excellent rapport de mon collègue Christopher Beazley sur les initiatives destinées à compléter les programmes scolaires nationaux grâce à des mesures adéquates de soutien à l'intégration de la dimension européenne. Au fur et à mesure de la construction européenne, chacun se rend compte combien il est indispensable de distiller la culture européenne auprès des citoyens, notamment les jeunes : c'est une condition de la réussite du projet européen visant à créer une civilisation humaniste. Outre l'apprentissage des langues, l'histoire et la géographie de l'Union européenne devraient, avec les arts et la citoyenneté, être des disciplines dont la dimension européenne doit être privilégiée. Je partage totalement les suggestions faites dans ce rapport notamment en ce qu'il associe les enseignants à l'intégration de la dimension européenne dans les enseignements. Il conviendra, à mon avis, d'avoir une démarche similaire pour les universités et en matière de formation continue tout au long de la vie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Sendo verdade que existem disparidades entre os Estados-Membros e no interior destes no que se refere à inclusão da dimensão europeia na educação e que o aspecto linguístico é particularmente importante, pelo que os programas COMENIUS e LINGUA deviam contar com um maior financiamento comunitário, discordamos que haja uma única visão da História e dos valores ditos europeus.

Cada país tem a sua especificidade e cada povo a sua história. Mesmo essa pode ser vista de diferentes ângulos conforme o lado de que nos colocamos na sua observação.

Consideramos que a riqueza da Europa resulta da diversidade das suas culturas e das suas línguas, o que deve ser mantido, evitando qualquer uniformização.

Assim, embora o relatório sublinhe alguns aspectos positivos quanto às competências linguísticas e outras, aliás, no seguimento de relatórios anteriores e de programas comunitários já existentes, discordamos de algumas tentativas de uniformização a que pode conduzir. Daí a nossa abstenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Junilistan har i Europaparlamentet tidigare påpekat, och gör det igen, att endast medlemsländerna har ansvar för undervisningens organisation och utbildningssystemens innehåll. Tidigare har Europaparlamentet bland annat framfört att man önskar att gå in på språkundervisningen och utbildningssystemens anpassning till bland annat ny teknik och digitalisering. Nu är det den europeiska dimensionen som skall in i läroplanerna.

Men hur skall den europeiska dimensionen i Europas gemensamma historia och kulturella arv definieras? Och av vem eller vilka?

Vi måste agera i enlighet med subsidiaritetsprincipen. Medlemsstaterna skall själva förespråka demokrati och tolerans i Europa i sina läroplaner och till sina samhällsmedborgare. Detta får inte regleras från EU-nivå.

Vi har därför röstat nej till betänkandet.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), in writing. This own-initiative report does not seek to interfere with national competences regarding education. Essentially, this report seeks to ask for clarification as to what is the 'European dimension'.

There are a number of programmes that exist for teacher exchanges and for students such as the ERASMUS/SOCRATES programme. However, in the UK there are large numbers of students who are not aware of these opportunities and the UK is falling behind other countries in sending students abroad.

Since the Labour government made GCSE languages non-compulsory, the number of students studying French and German this year alone was 14% less than in the previous year.

Due to the language of the oral amendment which is ambiguous, British Conservatives were not able to accept this report in its entirety.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún and Mary Lou McDonald (GUE/NGL), in writing. Our support for the Beazley report reflects our desire to see a strong emphasis on the teaching of languages to inculcate a culture of multilingualism within our education systems in Ireland. We also believe that all citizens should have access to detailed and unbiased information about the European Union and how it affects their lives.

Sinn Féin's support of the Beazley report (A6-0267/2006) 'The European Dimension of school teaching materials' should not be viewed as an endorsement of an increased role for the European Union in the education system of Member States. Education is a responsibility for each Member State and should remain so.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. O debate sobre a dimensão europeia nas escolas poderá passar despercebido ao olhar do mais distraído. No entanto, este é um debate que toca em questões de fundo.

Não podemos esquecer que as decisões que tomarmos na área da educação vão influenciar decisivamente as gerações futuras, as suas vidas e a sua compreensão do Mundo.

Assim, considero da maior relevância as afirmações do colega Beazley relativamente às competências linguísticas e gostaria de relembrar que o Indicador Europeu de Competência Linguística não pode constituir um sinal errado e contraproducente no sentido de estimular a aprendizagem generalizada de apenas algumas línguas europeias.

A projecção das restantes línguas europeias fora da Europa é um elemento da maior relevância, é um capital de conhecimento que deve ser estimulado por toda a Europa.

São os exemplos de alguns países, como a Áustria, a Espanha, Portugal ou a Eslovénia que devemos seguir. O lugar ocupado pela dimensão europeia no sistema educativo destes países está bem estabelecido e a aprendizagem das línguas europeias é estimulada.

A dimensão europeia nas escolas não pode ser negligenciada sobretudo se considerarmos a presença europeia no mundo, os novos desafios de crescimento económico que enfrentamos e os objectivos das políticas de cooperação com o resto do mundo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), in writing. I congratulate our rapporteur on his initiative. Education is and must remain a Member State competence. Indeed, we in Scotland control our own education system and have for centuries. However, our rapporteur makes the very fair point that often our youngsters leave school ill-equipped to participate as citizens, and often know little about the EU or other governments which work for them. The steps set out in this report make interesting homework for teachers across the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), in writing. While I support initiatives to enhance the study of foreign languages, to improve knowledge of the culture and history of the many European countries and to stimulate genuine debate about the nature of the EU, including its many fundamental flaws, I am strongly opposed to measures designed to inculcate support for the EU project of political integration and to construct some false identity of 'European' citizenship. The report confuses these various aspects. I therefore abstained.

 
  
  

- Relazione: Krahmer (A6-0234/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE). – Herr Präsident! Saubere Luft ist wohl für uns alle ein zentrales Thema. Wir haben auch zu bedenken, dass die Folgekosten einer schlechten Luft in Europa sicher höher sind als die Implementierungskosten für unsere Wirtschaft. Die Ausnahmen und die Verlängerungsmöglichkeiten, die im Kompromisstext enthalten sind, sind aber zu kompliziert und wohl auch sehr schwer administrierbar. Deshalb hat die österreichische ÖVP-Delegation diese Kompromisse großteils abgelehnt. Sie sind auch vor dem Hintergrund einer better regulation zu sehen. Genau diesem Anspruch genügen sie eben nicht. Daher war das Paket insgesamt großteils abzulehnen. Der Ratsstandpunkt wäre uns lieber.

 
  
MPphoto
 
 

  Joseph Muscat (PSE). – Il-vot tiegħi dwar ir-rapporti Krahmer u Corbey kien favur livelli ogħla ta' kwalità ta' arja u kontrolli aktar stretti f'dan il-qasam. Il-punt ewlieni li wassalni biex nieħu din il-pożizzjoni huwa l-mod ta' kif qed jiġu ttrattati ċ-ċittadini Maltin u Għawdxin mill-awtoritajiet tal-pajjiż illum il-ġurnata. Ninsabu f'pożizzjoni fejn mhux talli l-istandards Ewropej mhux qed jiġu rispettati, iżda talli l-poplu mhux qed jingħata l-informazzjoni kollha li għandu dritt għaliha sabiex jipproteġi saħħtu u l-ambjent. Eżempju konkret ta' dan kien, kif kien biss wara intervent li għamilt, li l-awtoritajiet ammettew pubblikament li hemm ksur tad-direttivi Ewropej dwar l-emissjonijiet fil-'power-stations' ta' pajjiżna. Saħansitra qegħdin f'sitwazzjoni fejn l-apparat li jkejjel it-tniġġis tal-'power-stations' tal-Marsa u ta' Delimara ilu xhur ma jaħdimx wara li ntqal li ntlaqat minn sajjetti. Il-ġurnal Malti 'L-Orizzont' il-bieraħ żvela li għadna nraqqgħu l-pannu bil-qara' aħmar f'dan il-qasam, meta l-apparat il-ġdid għadu ma nxtarax. Dan mhux aċċettabbli u hemm bżonn li l-awtoritajiet responsabbli u l-Kummissjoni Ewropea jsegwu aktar mill-qrib dan il-ksur.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Holger Krahmer relatif au projet de résolution législative en première lecture sur la proposition de directive du parlement et du conseil européens concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe. Cette proposition de directive va remplacer cinq instruments juridiques distincts et contribue à la démarche "mieux légiférer" et c'est une excellente chose. Combattre la pollution atmosphérique est un devoir pour les générations futures et il devenait normal, au vu des évolutions récentes de la science et des questions de santé, de réviser, tout en les simplifiant, les textes actuels. Il faut saluer les efforts faits par les industriels et les entreprises de transport qui ont appliqué une règlementation dont la sévérité est à la hauteur des enjeux ; notamment de santé de nos concitoyens. Il conviendra d'être attentif à la transposition et à la rigueur d'application par les Etats membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM), skriftlig. Vi tilslutter os fælles minimumsregler for luftforurening. Direktivet har godt nok som retsgrundlag art. 175 og art. 176, hvor det fremgår, at medlemsstaterne kan opretholde eller indføre mere vidtgående beskyttelse. Dog står der også i 176, at denne beskyttelse skal meddeles Kommissionen, og ikke må være i strid med traktaterne. Da grænseværdier for luftforurening kan komme i konflikt med det indre marked, mener vi derfor ikke, at et direktiv med retsgrundlag art. 175 og art. 176 i sig selv er en tilstrækkelig sikring af medlemsstaternes mulighed for at opretholde eller indføre højere beskyttelsesniveauer.

Vi stemmer imidlertidig for, fordi vi ønsker fælles minimumsregler, og vi vil derfor under Parlamentets andenbehandling fremsætte forslag, der giver hjemmel i direktivet til at tydeliggøre og sikre dette.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Ferreira (PSE), par écrit. – Un air pur pour les citoyens, leur santé et leur qualité de vie, l'intention est bonne.

Malheureusement, le rapport que nous venons de voter n'est pas à la hauteur de l'enjeu.

Avec ce texte, nous sommes en deçà des préconisations de l'OMS et nous ne répondrons pas à l'urgence sanitaire qui s'impose à nous.

Les PM 2,5 sont les particules les plus fines et les plus dangereuses pour l'organisme, c'est pourquoi leur valeur limite ne devrait pas dépasser 12 microgrammes.

De plus, les délais d'application, qui s'étendent jusqu'en 2015, ne reflètent pas la gravité du problème et il n'est pas acceptable qu'on puisse en sus envisager des dérogations.

Je regrette également que cette première lecture ait été directement l'objet de compromis entre les groupes politiques, empêchant le travail parlementaire de prendre toute sa place et nous enfermant dans une position très en retrait de nos objectifs politiques.

Au final, ce rapport ne correspond pas à l'ambition que nous avons pourtant clairement affichée en matière environnementale, tant sur la scène internationale qu'auprès des citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. O elevado grau de poluição atmosférica sobretudo nas regiões e centros urbanos da UE com grande densidade populacional é responsável, a par de outros factores, por inúmeras doenças respiratórias e danos graves nos ecossistemas. São particularmente vulneráveis as crianças, os idosos e as pessoas que vivem perto das cidades mais populosas ou vias de circulação.

Já na proposta inicial da Comissão os valores propostos como valores limite de poluição significavam um retrocesso em relação ao acordado em 1999 - Directiva 1999/30/CE. Um destaque especial para os limites das partículas finas (PM2,5) que são muito elevados e superiores ao que preconiza a Organização Mundial da Saúde.

Lamentavelmente, as propostas que o Grupo GUE apresentou foram rejeitadas no debate no Parlamento Europeu.

Assim, o documento que acabou por ser aprovado é de alcance limitado, embora com algumas propostas positivas que procuram caminhar para um certo equilíbrio no combate à poluição, mas de forma mitigada. Daí a nossa abstenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), par écrit. – Je me suis abstenu sur le rapport Krahmer qui dans ses principaux éléments est incompréhensible pour le commun des mortels, y compris le législateur censé faire la loi. Le Parlement, en voulant s'engager en faveur de la qualité de l'air ambiant, devrait se contenter de fixer les grands principes et le cadre général, et devrait laisser aux experts le soin de fixer les sommes à respecter.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), por escrito. A qualidade do ar ambiente é um factor determinante para a saúde e a qualidade de vida dos cidadãos europeus.

Esta proposta, que no âmbito da simplificação da legislação ambiental, vem fundir numa só mesma directiva 5 das disposições existentes relativas à qualidade do ar e acrescentar ambição às disposições existentes, assume por isso uma grande importância.

Apoiamos por isso a introdução de novos objectivos para as PM10 e especialmente a definição de valores-alvo para as PM2.5, consideradas as mais prejudiciais para a saúde humana e que não se encontravam ainda cobertas por legislação a nível europeu.

Apresentámos algumas emendas que introduzem medidas como a revisão da Directiva ao fim de cada intervalo de 5 anos para que possam ser introduzidos os mais recentes conhecimentos científicos, a garantia da qualidade do ar, a exclusão de certas zonas que não consideramos relevantes por terem pouca exposição ao público ou serem ambientes devidamente controlados e por último a simplificação dos critérios de medição junto das estradas.

Os deputados eleitos pelo PSD apoiam o relatório Krahmer, assim alterado.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN), per iscritto. L'elevato numero di malattie dell'apparato respiratorio e di perdite di vite umane dovute ad un alto tasso di inquinamento atmosferico dimostra quanto sia urgente ed improrogabile un ulteriore intervento legislativo comunitario in materia di protezione della salute, che limiti maggiormente le emissioni nocive per l'uomo.

Preoccupano, in modo particolare, le abnormi ed alte percentuali di malformazioni congenite in alcune zone industriali dell'Unione europea.

Il caso dei complessi petrolchimici di Sicilia è emblematico: tra il 1992 e il 2002, su tredicimila nati, quasi mille presentano malformazioni cardiovascolari, agli arti e all'apparato digerente, mentre il tasso di mortalità per i tumori allo stomaco nei maschi è superiore del 57% rispetto alla media italiana.

Anche in alcune zone urbane, come nella città di Messina, che assorbe giorno e notte il traffico veicolare che dalla Sicilia è diretto al continente europeo e viceversa, la situazione è ormai insostenibile.

La posizione favorevole dell'UEN alla relazione Krahmer è un ulteriore incentivo affinché la lotta all'inquinamento dell'aria in Europa si rafforzi negli anni avvenire.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – La pollution de l'air est une préoccupation majeure de santé publique. A titre d'exemple, les particules fines émises par certaines activités humaines seraient à l'origine d'une réduction de l'espérance de vie des européens d'environ 9 mois. Rien que pour la Belgique, ce sont près de 13 000 personnes qui meurent chaque année prématurément à cause en particulier des particules émanant des moteurs diesels. Autant de maladies respiratoires évitables qui devraient amener les législateurs à délivrer un message simple: un air pur pour l'Europe passe nécessairement par des normes antipollution drastiques.

Ce n'est pas le message délivré aujourd'hui par le Parlement européen en adoptant le rapport de mon collègue Holger Krahmer sur la directive CAFE. Je regrette que sur une thématique citoyenne majeure, celle de l'impact des pollutions sur la santé humaine, mes collègues aient manqué d'ambition, visant surtout à ne pas heurter certains secteurs industriels. Je garde espoir qu'en seconde lecture le Parlement européen rectifie le tir, se montre plus réceptif aux arguments des spécialistes de la santé environnementale et évite l'écueil d'une réglementation fixant des normes moins contraignantes que celles qui prévalent actuellement. Car avec ce vote, la Californie ne m'est jamais parue aussi loin!

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. Dat het Parlement vandaag de bestaande regelgeving inzake luchtkwaliteit aanzienlijk verzwakt, is een levensgroot schandaal. Voor het eerst neemt het Parlement zelfs een zwakkere positie in dan de Raad. Nochtans bestaat er voldoende wetenschappelijk bewijs dat luchtvervuiling door fijne stofdeeltjes zorgt voor zowat 3,6 miljoen verloren levensjaren. Dat zijn jaarlijks 348.000 voortijdige sterfgevallen.

Tot 2020 kost de luchtvervuiling door ozon en door fijn stof Europa jaarlijks 189 tot 609 miljard euro! Het standpunt van het EP ligt aanzienlijk lager dan de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie en die niveaus zijn haalbaar gebleken in grote steden in industrielanden. Erger nog, het EP biedt lidstaten de kans het aantal kalenderdagen dat de grenswaarde voor PM10-stofdeeltjes per kalenderjaar overschreden wordt, uit te breiden van 35 dagen tot 55. Struisvogelpolitiek dus. Dat een strengere aanpak haalbaar is, bewijzen de VS die al in 1997 een jaarlijkse grenswaarde van 15 µg/m3 voor PM2,5 uitvaardigden! Die limiet moet uiterlijk tegen 2010 gehaald worden. Een staat als Californië gaat nog verder. Daar geldt sinds 2003 een grenswaarde van 12 µg/m3. Het EP houdt het bij 20 µg/m3 te halen tegen ... 2015! Als de Raad onvoldoende tegengewicht biedt tegen deze afzwakking, moet de Commissie het voorstel terugtrekken.

 
  
  

- Relazione: Ferber (A6-0280/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard James Ashworth (PPE-DE), in writing. British Conservatives note with approval the Court of Auditors' observation that progress has been made with regard to the integrity of the EU accounts. We are dismayed to note, however, that the auditors have indicated that there are continuing weaknesses in supervisory and control systems and we support the rapporteur's opinion that those weaknesses should be addressed as a matter of utmost priority.

With regard to the European Parliament's lease of the Strasbourg parliament buildings, we acknowledge and approve the fact that the report states that the parliament authority behaved correctly but that the City of Strasbourg had failed to act in good faith. However, we believe that the continued occupancy of two seats by the European Parliament represents poor value for money to the European taxpayer and, therefore, we can not support any proposal to purchase the Strasbourg parliament buildings.

For these reasons the British Conservatives have abstained on the final vote on the Ferber report.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), par écrit. – J'ai voté la décharge, mais je me suis abstenu sur la résolution parce que la commission du contrôle budgétaire s'acharne à mélanger les vrais et les faux problèmes. Le Parlement ne peut pas changer à travers une résolution un siège fixé par traité.

Sur la question des loyers payés et du prix d'achat des bâtiments de Strasbourg, la Cocobu a tout faux. En économie de marché, il est impossible de parler d'un loyer juste, car tout loyer ou tout prix d'achat est le résultat d'une négociation entre le propriétaire et le locataire, respectivement l'acheteur. Même si l'on peut estimer que la façon de procéder de la Ville était inélégante, il n'y avait aucune illégalité ou malversation. C'est justement cela qu'ont prétendu certains députés et certains médias, évidemment sans l'ombre d'une preuve. Je tiens à me dissocier de ces tristes sires.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Junilistan är av den uppfattningen att ansvarsfrihet inte skall beviljas talmannen för budgetåret 2004, främst av två skäl:

För det första anser vi att ledningen för Europaparlamentet har ett lika stort ansvar som Strasbourgs stad för att man i åratal har betalt en för hög hyra för lokalerna i Strasbourg. Detta har kostat EU:s skattebetalare stora pengar och parlamentet bör i detta fall ta i med hårdhandskarna för att den för höga hyran skall återbetalas. Eftersom det i dagsläget fortfarande saknas information om de överskjutande betalningarnas storlek (se punkt 19 femte strecksatsen i förslaget till betänkande) anser vi att man inte heller ännu gått till botten med ärendet.

För det andra anser vi att Europaparlamentet som institution inte skall göras ansvarigt för underskottet i Europaparlamentsledamöternas särskilda pensionsplan. Ledamöternas pensionsrättigheter måste kopplas till pensionsfondens investeringsresultat. Så fungerar det för vanliga medborgare inom EU och ledamöter av Europaparlamentet skall inte ha en särskild lyxförmån i detta avseende.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvana Koch-Mehrin (ALDE), schriftlich. Die Abstimmung über den Bericht zur Entlastung 2004 (Europäisches Parlament) wurde verschoben, um die Vorfälle bei der Vermietung der Straßburg-Gebäude aufzuklären. Danach hat das Europäische Parlament Mehrzahlungen von bis zu 60 Millionen Euro an die Stadt Straßburg entrichtet. Eine Entschädigung für die dem Europäischen Parlament entstandenen Verluste ist ausgeschlossen.

Zudem wurden Mängel an Aufrichtigkeit, Transparenz und Entschlossenheit festgestellt. Trotz dieser Fakten soll der Kauf der Straßburg-Gebäude beschlossen werden. Die FDP im Europaparlament ist der Auffassung, dass es falsch ist, dass das Europäische Parlament die Gebäude in Straßburg kauft. Eine langfristige Bindung des Europäischen Parlaments an Straßburg ist nicht zu verantworten.

Deswegen haben wir die entsprechenden Anträge abgelehnt. Die FDP befürwortet die Ansiedlung des Europäischen Instituts für Technologie in Straßburg und setzt sich für einen einzigen Sitz des Parlaments in Brüssel ein.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard en Erik Meijer (GUE/NGL), schriftelijk. Dit verslag gaat om meer dan goedkeuring van de rekening over het dienstjaar 2004. Zonder amendement 9 betekent het ook een machtiging aan het presidium van dit Parlement om de reserve te besteden aan het in eigendom verwerven van gebouwen in Straatsburg.

Wij verzetten ons niet tegen de berekening waaruit blijkt dat aankoop op de lange termijn voordeliger is dan voortzetting van een huurovereenkomst. Als het alleen daarom gaat zouden wij voorstemmen. Belangrijker is dat het gaat om een belangrijke bijdrage aan het duurzaam kunnen voortzetten van de maandelijkse vergaderweken in Straatsburg.

Die kosten per jaar €200.000.000 of inmiddels meer. Het Nederlandse parlement heeft zich in september 1999 eensgezind uitgesproken tegen het blijven vergaderen van het Europees Parlement in twee verschillende steden. Daardoor werden de Nederlandse vertegenwoordigers in alle EU-organen opgeroepen om daaraan zo snel mogelijk een eind te maken. Dat is in overeenstemming met wat de media en de publieke opinie in Nederland daarvan al vele jaren vinden.

Aankoop van gebouwen in Straatsburg wordt in Nederland gezien als een van de belangrijkste besluiten van dit Parlement, maar het komt na de in dit agendapunt verstopte aankoopmachtiging helemaal niet meer afzonderlijk aan de orde. Op grond daarvan stemmen wij tegen

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), par écrit. – La qualité principale du rapport Ferber est de clore une polémique qui n'a que trop duré. Voilà pourquoi je vote en faveur de la décharge.

Pourtant je ne puis me satisfaire d'un certain nombre d'affirmations. S'il est établi qu'aucune irrégularité juridique n'a été commise par la ville de Strasbourg, l'inélégance dont celle-ci aurait fait preuve est une accusation trop commode que lui lancent des députés, contents de profiter de l'occasion pour faire ressurgir la question du siège.

Pour avoir suivi l'affaire des immeubles dans tous ses détails, il me paraît clair que la mauvaise foi a régné en maître. Lorsque le Parlement européen, par la voix de ses députés insuffisamment initiés à une construction juridique complexe, affirme ne pas avoir été au courant de la sous-location des bâtiments, cela est tout simplement une contre-vérité. Il n'a jamais été dans l'intention de la ville de Strasbourg de "plumer" cette assemblée.

Finalement l'achat projeté des trois immeubles est une bonne nouvelle pour le contribuable européen.

Je constate avec tristesse que le fonds de pension des députés a fait l'objet d'attaques injustifiées, selon le précepte "calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose".

 
  
MPphoto
 
 

  Cecilia Malmström och Anders Wijkman (PPE-DE), skriftlig. Idag har vi valt att rösta för Markus Ferbers betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2004. Inga brottsliga handlingar har kunnat bekräftas i samband med hyran av två av de byggnader som Europaparlamentet använder i Strasbourg. Samtidigt torde det stå klart att principen om ”sund ekonomisk förvaltning” som finns fastslagen i budgetförordningen inte har respekterats till fullo.

Att köpa de aktuella byggnaderna är ur ett långsiktigt perspektiv en bra affär ur strikt ekonomisk utgångspunkt. Trots detta anser vi att det i dagens läge vore önskvärt att skjuta ett sådant beslut på framtiden. Framför allt mot bakgrund av att parlamentets dubbla säten är en omdiskuterad fråga. En miljon av EU:s medborgare har skrivit på det medborgarinitiativ som syftar till att flyttcirkusen mellan Bryssel och Strasbourg får ett slut. Vi stödjer till fullo kravet på att Europaparlamentet enbart skall ha en arbetsort, dvs. Bryssel.

Betänkandet behandlar också viktiga frågor som ledamotsbidragen, sekretariatsbidragen liksom den frivilliga pensionsfonden. Vi har valt att avstå från att vara med i pensionsfonden. Det är i vår mening orimligt att Europas skattebetalare är med och bekostar en fond helt oavsett om avkastningen går med vinst eller ej.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), par écrit. – On ne peut que se réjouir de la signature de l'accord-cadre qui permet au Parlement d'acheter en pleine propriété les bâtiments WIC, SDM et IPE3 pour la somme de 143 125 millions d'euros.

Néanmoins, cet accord aura du mal à effacer la suspicion et la perte de confiance qui ont entachées les relations entre Strasbourg et le Parlement.

Plusieurs leçons peuvent être tirées. Tout d'abord, la proscription de toute opération immobilière impliquant plusieurs acteurs car cela entraine des montages juridiques et financiers très complexes et qui sont contraires aux principes de transparence. De même, il convient de réviser en profondeur la politique immobilière du Parlement, voire à l'ensemble des institutions européennes en créant un Office européen des bâtiments aux missions et aux pouvoirs clairement définis.

Concernant le débat actuel sur le siège unique, in convient de rappeler que la référence en la matière reste le Traité d'Amsterdam et son protocole 12 et que, par conséquence, le Parlement est incompétent en la matière.

Il me semble enfin primordial que l'utilisation de l'indemnité de secrétariat soit plus transparente et surtout qu'un statut pour nos collaborateurs soit rapidement proposé afin de réglementer les conditions de travail, les questions fiscales et de sécurité sociale. L'Europe sociale commence à notre porte.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. A localização das sedes das instituições não é uma questão meramente de ordem geográfica, logística ou económica. Quando se escolhe determinada cidade para sede de uma instituição comunitária há uma componente política nessa escolha plenamente justificada - de onde não decorre que qualquer opção política seja válida, independentemente da sua racionalidade económica ou logística.

No caso do Parlamento Europeu, a escolha de Estrasburgo teve uma razão de ser histórica que, por confronto com as necessidades de razoabilidade económica e praticabilidade, é hoje desajustada. Ora, não sendo esta a questão aqui em causa, é necessário tê-la presente.

Quando seria de esperar que a cidade de Estrasburgo facilitasse ao máximo a instalação do Parlamento neste local - sendo admissível que suportasse alguns dos custos, como é frequente nas regras de boa hospitalidade nestas circunstâncias - descobre-se (ou suspeita-se, sem que as entidades responsáveis ajudem ao esclarecimento cabal) que o Parlamento Europeu em Estrasburgo é negócio imobiliário com o qual a autarquia obtém um lucro injustificado. A falta de boa fé, de boa hospitalidade e de razoabilidade que este facto revela merece o mais firme repúdio e deve ser tida em conta nas opções que se venham a tomar relativamente à localização do Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), in writing. I voted against the suggestion that the European Institute of Technology should be sited in Strasbourg, because I think this is a silly idea. The EIT proposals are ongoing from the Commission, and worthy of serious consideration, they should not be used as an excuse for us to solve our own dilemma getting out of Strasbourg. The Parliament should have one site, in Brussels, and the EIT idea should progress further. The two are distinct issues and it is irresponsible to attempt to link them in this way.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), in writing. The petition of one million signatures to have one seat for the European Parliament in Brussels must be welcomed. As it is the only parliament in the world which has no say over where it sits, the Council of Ministers must, once and for all, put an end to this situation. The people of Europe have spoken. Their voice must be recognised. The European Parliament must have one home and that should be in Brussels.

On a separate issue, I would like to put on the record my opposition to the second pension scheme. As Amendment 5 was rejected, I cannot back the report and will have to vote against it.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeffrey Titford (IND/DEM), in writing. Given that the report describes this Parliament as “the democratic representative body in the EU”, let everyone be clear about just how little it deserves that description.

We do not have debates in this institution, but tightly controlled and orchestrated speaking time, without the opportunity for reply. We simply go through the motions in what is a pale shadow of a parliament.

There can be no better example of this than the one million-signature petition calling for an end to the utterly pointless and grotesquely expensive monthly pilgrimage to Strasbourg. Ignoring this entreaty from the people we are supposed to represent, this Parliament is seriously considering purchasing these buildings and making this bizarre arrangement permanent.

It is all very well for this report to question the City of Strasbourg’s ‘good faith’, but the reality is that this city worked out the best deal it could get for itself. This Parliament tamely signed it, without bothering to verify the terms or attempting to negotiate more favourable conditions. In other words, they saw us coming!

 
  
MPphoto
 
 

  Helga Trüpel (Verts/ALE), schriftlich. Wir haben heute dem Bericht Ferber zugestimmt, obwohl er eine Grundlage für den Kauf der Parlamentsgebäude in Straßburg bildet. Unsere Zustimmung stellt aber keine Vorfestlegung auf den Sitz des Europäischen Parlaments dar. Mit mehr als einer Million weiteren Europäerinnen und Europäern haben wir die Initiative OneSeat.eu unterstützt. Zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern werden wir uns auch weiterhin dafür einsetzen, die Tätigkeiten des Parlaments von Straßburg nach Brüssel zu verlagern.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (IND/DEM), skriftlig. Det finns all anledning att rikta kritik mot delar av Europaparlamentets förehavanden. Inga brottsliga handlingar har dock kunna styrkas.

De frivilliga pensionsplanerna för Europaparlamentsledamöterna är en kompletterande pensionsförsäkring utöver den ordinarie ledamotspensionen. Systemet innebär att Europas skattebetalare får stå för 2/3 av alla inbetalningar (för närvarande 2 088 euro per månad och ledamot som valt att teckna denna försäkring). Resterande tredjedel har hittills betalts av ledamöternas sekretariatsersättning, trots att revisionsrätten redan 1999 anmärkte på denna konstruktion och menade att inbetalningarna borde ske helt privat, för att undvika anklagelser om att "offentliga medel används för privata pensionsinbetalningar". Ett påpekande som i sig kan tyckas märkligt med tanke på att systemet är konstruerat så att 2/3 av alla inbetalningar görs från EU:s budget. Jag anser att hela systemet snarast borde avvecklas.

Vidare har jag röstat för de ändringsförslag som vill förhindra att parlamentet köper parlamentsbyggnaden i Strasbourg. Kortsiktigt innebär ett köp ekonomiska besparingar, men ambitionen måste vara att ett köp i sådant fall finansieras genom en försäljning av parlamentsbyggnaden i Bryssel. Det viktigaste är att EU:s säte begränsas till en plats.

 
  
  

- Relazione: Prets (A6-0255/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – Herr Präsident! Auslandsstudien, aber auch Fernlehrkurse erfreuen sich nicht zuletzt auch dank millionenschwerer EU-Förderungen steigender Beliebtheit. Von diesem Trend profitieren einerseits die Studierenden selbst, die neben der fachlichen Qualifikation auch ihre persönlichen Fähigkeiten weiterentwickeln können. Aber auch heimische Universitäten verzeichnen umgekehrt einen steigenden Anteil ausländischer Studenten. Erstaunlich ist jedoch meines Erachtens, dass beispielsweise in Österreich trotz geringer Akademikerquote der Anteil an den Arbeitslosen sehr hoch ist. Überlegenswert wäre in diesem Zusammenhang, verstärkt Auslandspraktika zu fördern, aber auch die Möglichkeiten berufsbegleitender Ausbildungen sowie von Fernlehrgängen zu erweitern. Deshalb habe ich für den Bericht Prets gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zatloukal (PPE-DE). – Zprávu o nadnárodní mobilitě jsem podpořil s ohledem na důležitost této aktivity pro budoucí kvalitu dosažených schopností a dovedností studentů a jako důležitý předpoklad jejich úspěšného profesního uplatnění. Oceňuji, že součástí zprávy jsou zásady, jejichž dodržování zvýší efektivitu všech druhů organizované mobility v oblasti vzdělávání. Současně s využitím europasu získávají vzdělávací instituce a zaměstnavatelé transparentní informaci o průběhu a kvalitě studijních stáží a odborných praxí. Zpráva je dobrým předpokladem pro další podporu všeobecného a odborného vzdělávání.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Beazley (PPE-DE), in writing. Given the significance of Mrs Prets' report concerning transnational mobility within the Community for education and training purposes, the British Conservative delegation of the EPP-ED Group will vote in favour of the report.

However, the delegation maintains its opposition to the wording 'political integration' referred to in Amendment 3 to Recital 1a (new), as this implies a constitutional settlement in the EU, which does not reflect the current position and which has not received the assent of the 25 Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório Prets (A6-0255/2006) sobre a Carta Europeia da Qualidade da Mobilidade porque considero essencial a adopção de medidas que garantam um aumento significativo da mobilidade, enquanto parte integrante da cidadania europeia.

A Carta Europeia da Qualidade da Mobilidade deverá contribuir para aumentar os níveis gerais de qualidade da mobilidade europeia, desenvolver o reconhecimento dos períodos dedicados à educação ou à formação profissional, dos títulos, das qualificações e das prestações de segurança social, e estabelecer laços de confiança mútua, de modo a melhorar e reforçar a cooperação entre as autoridades, as organizações e os participantes da mobilidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Junilistan är starka anhängare av ökad rörlighet i Europa, inte minst när det gäller inom utbildningssektorn. Men man kan alltid fråga sig när byråkratin tar över ett gott syfte. Vi röstar för kompromissen, men invänder mot ändringsförslag 47. Här görs tillägget att "Myndigheter, organisationer och övriga aktörer som berörs av rörligheten i hem- och värdländerna bör dela ut stadgan, som är ett grundläggande referensdokument, på respektive språk till alla studerande och personer som genomgår utbildning."

Vi anser att det tillkommer de enskilda medlemsstaterna att genomföra det de förbundit sig att göra.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), por escrito. Felicito a colega Christa Prets pelo oportuno relatório produzido sobre a proposta de recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilidade transnacional na Comunidade para fins de educação e de formação: Carta Europeia da Qualidade da Mobilidade, ao qual dou o meu apoio, em especial às alterações propostas com vista a incentivar as autoridades públicas da Europa a estabelecerem medidas de apoio à melhoria da mobilidade na Europa e a facilitar a mobilidade dos investigadores, estudantes e professores na UE.

A mobilidade na educação e na formação profissional contribui, de sobremaneira, para o desenvolvimento do sentimento de pertença à Europa e consequente aquisição de uma consciência europeia e de desenvolvimento da cidadania europeia, para além de ser o elemento impulsionador da criação de uma sociedade baseada no conhecimento, na inovação e no empreendorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. Quando os cidadãos europeus se apropriam de um projecto da UE é sinal do seu sucesso. Foi e continua a ser nitidamente o caso com os programas que fomentam a mobilidade dos estudantes. A adesão é de tal ordem que já se fala da "geração Erasmus", cujo número não pára de crescer de ano para ano.

São os sucessos destes que fazem acreditar numa cidadania europeia.

Porém, a iniciativa política da União Europeia foi rapidamente ultrapassada pelo sucesso dos programas comunitários. É agora necessário recuperar o atraso e adoptar uma série de medidas com vista a remover os últimos obstáculos remanescentes (legais, administrativos e financeiros) e permitir assim retirar os maiores benefícios da mobilidade na área da educação e da formação.

Apoio este relatório por defender a adopção de uma Carta Europeia da Qualidade da Mobilidade colocando a tónica não só no incremento da mobilidade, mas também na melhoria da sua qualidade, optimizando assim o desenvolvimento do capital humano.

Qualquer melhoria à mobilidade nas áreas da educação e da formação contribui inequivocamente para a realização de uma economia baseada no conhecimento, a criação de emprego e o desenvolvimento sustentável, pedras angulares da Estratégia de Lisboa.

 
  
  

- Relazione: Trüpel (A6-0262/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI). – Herr Präsident! Ich habe mich beim Bericht Trüpel der Stimme enthalten, weil der Erwerb so genannter Schlüsselkompetenzen Grundkenntnisse wie Lesen, Schreiben, Rechnen und logisches, kritisches Denken voraussetzt. Wie die Pisa-Studie offenbart, haben wir jedoch in diesem Bereich bereits Mängel zu verzeichnen. Dabei verursacht ein hoher Anteil an Ausländern in den Schulklassen gravierende Probleme beim Lernen dieser Grundkenntnisse.

Wenn wir nicht bald für Obergrenzen beim Ausländeranteil im Unterricht sorgen, dann werden die betroffenen Klassen weiterhin nicht nur unter vorprogrammierten Konflikten zwischen den verschiedenen Gruppierungen und Kulturen leiden, sondern auch immer mehr die Möglichkeit verlieren, Schlüsselkompetenzen zu erwerben.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de ma collègue Helga Trüpel sur la proposition de recommandation en première lecture du parlement et du conseil européens sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. En effet, c'est un sujet essentiel pour les citoyens européens que de pouvoir avoir, par la formation, assurance raisonnable de leur employabilité dans une société de la connaissance telle qu'elle est définie par la stratégie de Lisbonne. Je note avec satisfaction que l'esprit d'entreprise figure parmi les huit compétences clé dont tout européen devrait pouvoir disposer. En effet, chacun peut se rendre compte que si les diplômes sont nécessaires, ils ne sont plus suffisants et il importe que soit transmis " l'esprit d'entreprise " qui sera un atout considérable pour celles et ceux qui se l'approprieront grâce à l'application que les Etats membres feront de cette recommandation.

 
  
MPphoto
 
 

  Christopher Beazley (PPE-DE), in writing. Given the significance of Mrs Trüpel's report concerning key competences for lifelong learning, the British Conservative delegation of the PPE-DE Group will vote in favour of the report.

However, notwithstanding its support overall for the report, with reference to Amendment 1 to Recital 4, the delegation does not agree that the setting of percentage targets for employment levels is an effective exercise in helping to achieve increased employment rates, but is aware that this amendment is merely a restatement of the European Council's position.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), por escrito. Felicito a colega Helga Trüpel pelo relatório produzido sobre a proposta de recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho sobre as competências chave para a aprendizagem ao longo da vida, ao qual dou o meu apoio, em particular no que respeita à necessidade de reforçar o investimento na educação e na formação.

Considero ainda ser muito importante, neste âmbito, proporcionar aos cidadãos europeus os instrumentos necessários para se adaptarem a um mercado de trabalho característico de uma sociedade assente no conhecimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne. Globalizácia stavia EÚ pred stále nové výzvy, ktoré vyžadujú od každého európskeho občana, aby si neustále zvyšoval znalosti, schopnosti a širšie zručnosti v osobnom, verejnom a profesionálnom živote. Požiadavka prístupu ku kľúčovým zručnostiam, ktoré vytvárajú základ pre osobnostný rozvoj, sociálne začlenenie, aktívne občianstvo a zamestnanosť je diktovaná rozvojom znalostnej spoločnosti v kontexte lisabonského procesu a súvisí s umiestnením človeka na trhu práce.

Z týchto dôvodov som hlasovala za správu Helgy Trüpel zaoberajúcu sa odporúčaním komisie, ktoré predstavuje európsky referenčný nástroj pre kľúčové zručnosti a navrhuje, akým spôsobom sa môže zabezpečiť prístup k týmto zručnostiam pre všetkých európskych občanov pomocou celoživotného vzdelávania. Tento dokument je dôležitým príspevkom k napĺňaniu cieľov Lisabonskej stratégii pre rast a zamestnanosť a obzvlášť k realizácii pracovného programu "Vzdelávanie a odborná príprava 2010"

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. Sendo natural de um país que ainda apresenta elevadas taxas de analfabetismo, iliteracia, desemprego de longa duração e onde cerca de 50% dos alunos não chegam a concluir o ensino secundário, apoiei este relatório por fazer da aprendizagem ao longo da vida uma prioridade na reforma dos mercados de trabalho.

A pressão da globalização e das novas tecnologias veio acentuar de forma notória algumas carências de uma série de competências-chave que dificultam a adaptação dos trabalhadores aos mercados de trabalho cada vez mais flexíveis.

Com a adopção de um quadro de referência europeu, a acção desenvolve-se em simultâneo a montante, ao apoiar a educação/formação dos jovens a fim de equipá-los com os conhecimentos-chave de que necessitam para entrarem na vida activa, e a jusante, ao desenvolver e actualizar as competências-chave dos trabalhadores através da aprendizagem ao longo da vida. A acção incide, assim, tanto na aquisição das competências como no seu desenvolvimento e ulterior actualização.

Esta iniciativa inscreve-se na linha dos objectivos prosseguidos pela Estratégia de Lisboa apostando no crescimento e no emprego, sendo financiada pela nova geração de programas comunitários (2007-2013), tal como o FSE, que faz da aprendizagem ao longo da vida uma das suas prioridades de acção.

Apoio este relatório por defender uma política social moderna que se coaduna com as novas realidades da sociedade em que vivemos e trabalhamos.

 
  
  

- Relazione: Corbey (A6-0235/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE-DE). – Herr Präsident! Ich befürworte die Strategie, die von der Berichterstatterin ausgearbeitet wurde, sehr, bemängele aber zwei Punkte: Erstens enthält die Strategie für eine saubere Luft in Europa keine verbindlichen Ziele — das sollte sie aber. Zweitens: Die Gemeinschaft sollte den Mitgliedstaaten und Regionen die Wahl überlassen, wie sie diese Ziele erreichen. Durch sehr viele gemeinschaftsrechtliche Vorgaben wird diese Wahlmöglichkeit eingeschränkt. Denken wir insbesondere an die Wegekostenrichtlinie, die Bemautungen von schweren Straßenfahrzeugen in Gebieten nicht erlaubt, in denen sehr starke Umwelt- und Luftbelastungen vorherrschen.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Föredraganden tar i sitt betänkande upp kommissionens tematiska strategi för luftförorening.

Junilistan anser att gränsöverskridande miljöproblem är en fråga som skall behandlas på gemenskapsnivå. Luftföroreningar är ett exempel på ett sådant problem.

I punkt 25 uppmanas Europaparlamentet, kommissionen och rådet att ingå ett interinstitutionellt avtal där de uttrycker sina ställningstaganden vad gäller luftkvalitetsmålen. Junilistan vill självklart också ha bättre lagstiftning, men vi anser att det är vanskligt om den lagstiftande och verkställande makten på förhand kommer överens om vilka regler som kommer att gälla i framtiden. Därför har vi vid dagens votering röstat emot betänkandet.

 
  
  

- Relazione: Hegyi (A6-0233/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Olajos (PPE-DE). – Tisztelt Elnök Úr! Hazám, Magyarország lakosságának kétharmada városokban él. Ők azok, akik leginkább ki vannak téve az ipari tevékenységből, közlekedésből eredő környezeti ártalmaknak. Ez már önmagában indokolttá teszi, hogy külön erőfeszítéseket tegyünk a városi környezet javítására.

Budapesten különösen rossz a helyzet, ezért tartottam fontosnak támogatni ezt a jelentést, noha annak tartalmában számos dolog kifogásolható. Hegyi úr jónéhány olyan területen vár uniós előírásokat, amelyek kizárólag a tagállamok, illetve a települési önkormányzatok hatáskörébe tartoznak. Megértem az indokait, hiszen akárcsak jómagam, ő is Budapesten él, ahol az utóbbi években semmiféle intézkedés nem történt a környezet minőségének javítására.

Az uniós elvárásoknak valóban fontos ösztönző hatása lehet, azok betartását szigorúan ellenőrizni kell. Hiba lenne azonban azt várni, hogy az Unió részletekbe menő, konkrét programokat körvonalazó előírásokkal megoldhatja az európai városok környezeti problémáit. Ez a települési önkormányzatok dolga, az ő mulasztásaikat nem lehet Strasbourgból vagy Brüsszelből pótolni.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), por escrito. Votei favoravelmente o relatório Hegyi (A6-0233/2006) sobre uma estratégia temática para o ambiente urbano porque é fundamental promover o desempenho ambiental global das cidades na Europa, reduzindo a burocracia, reforçando a eficácia da aplicação da política ambiental e encorajando um planeamento ambiental a longo prazo.

Considerando que cerca de 80% da população europeia vive em cidades, mas que as suas necessidades e interesses nem sempre merecem a devida atenção no âmbito dos fundos, projectos, iniciativas e estratégias da União Europeia, é necessário um maior nível de exigência ao nível da legislação comunitária, tendo em vista o aumento da qualidade de vida dos habitantes das cidades da Europa, designadamente, através da adopção de planos de gestão urbana de transportes urbanos sustentáveis.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. O relatório hoje aprovado no Parlamento Europeu tem aspectos positivos que apoiamos, como seja o uso mais generalizado de transportes mais amigos do ambiente, o incentivo à utilização de transportes públicos, a redução da densidade de construção, mais espaços verdes nas zonas urbanas, a reabilitação de edifícios degradados e, em especial, dos centros históricos, e um maior desempenho ambiental dos edifícios em termos de isolamento e uso de energias renováveis.

É igualmente importante, como se refere no relatório, a promoção do intercâmbio das melhores práticas a nível comunitário quanto à estratégia e aos planos de gestão urbana sustentável bem como à participação crescente dos cidadãos nos debates públicos durante a sua elaboração.

No entanto, tudo isto pressupõe também um maior apoio comunitário quanto aos meios de financiamento, o que, infelizmente, não acontece. Pelo contrário, a União Europeia vai definindo mais obrigações e imposições sem criar os meios financeiros adequados, o que pode agravar as assimetrias entre regiões e países mais ricos e outras zonas carenciadas.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), por escrito. A acessibilidade é central para o desenvolvimento sustentável. Assim, os transportes estão no centro de qualquer discussão sobre a política urbana.

Sendo várias as ideias que tentam solucionar os problemas ambientais e de congestionamento de que sofrem as nossas cidades, considero que são as consequências ao nível da saúde pública e da qualidade de vida, em termos do dinamismo socioeconómico, que nos devem preocupar.

A ideia de planos de transportes urbanos sustentáveis é, sem dúvida, importante, mas não podemos esquecer a necessidade de utilizar este instrumento de forma flexível e adequada às especificidades de cada cidade.

A utilização de modos de transporte e de tecnologias respeitadores do ambiente constitui também um factor-chave para a obtenção de um ambiente urbano mais limpo. Mas a sua disseminação só será efectiva através da troca de experiências e boas práticas entre as autoridades locais e nacionais.

Parece-me, pois, claro que para promover uma abordagem integrada da política urbana é da maior relevância promover as parcerias público-privado e gerir de forma eficaz os instrumentos comunitários já existentes de apoio às políticas urbanas.

Só com medidas adequadas às situações concretas de cada Estado-Membro poderemos garantir o futuro sustentado das nossas cidades e o crescimento harmonioso das nossas sociedades.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), skriftlig. Jag röstar ja till detta betänkande trots att det finns negativa punkter som t.ex. gröna ytor per capita och hur man skall minska musik från lägenheter i stadsmiljön, vilka är klart lokala frågor som bör avgöras på lokal nivå. Men det positiva såsom trängselavgifter, minskad biltrafik och lokala hållbarhetsplaner överväger och den borgerliga regeringen kan säkerligen behöva en knuff från EU i dessa frågor.

Innehållet bör dock behålla sin karaktär av rekommendation och inte leda till omfattande lagstiftning.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE-DE), schriftlich. Als Schattenberichterstatterin der EVP-ED-Fraktion zu dem Bericht über die thematische Strategie für die städtische Umwelt habe ich heute die Mitglieder meiner Fraktion aufgefordert, sich in der Schlussabstimmung der Stimme zu enthalten.

Der Bericht versucht, das Subsidiaritätsprinzip zu brechen.

Gleichwohl hielt ich eine strikte Ablehnung des Berichts für nicht gerechtfertigt, da der überwiegende Inhalt bereits existierende Regelungen beschreibt, zum Erfahrungsaustausch zwischen den Städten aufruft und lediglich die Erstellung von Leitlinien durch die Europäische Kommission fordert. Die Verbesserung der städtischen Umwelt durch derartige Maßnahmen ist gerade in den neuen Mitgliedstaaten unverzichtbar.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriele Stauner (PPE-DE), schriftlich. Bei der Abstimmung über den Bericht über die thematische Strategie für die städtische Umwelt habe ich mich der Stimme enthalten.

Der Bericht versucht, das Subsidiaritätsprinzip zu brechen.

Gleichwohl hielt ich eine strikte Ablehnung des Berichts für nicht gerechtfertigt, da der überwiegende Inhalt bereits existierende Regelungen beschreibt, zum Erfahrungsaustausch zwischen den Städten aufruft und lediglich die Erstellung von Leitlinien durch die Europäische Kommission fordert. Die Verbesserung der städtischen Umwelt durch derartige Maßnahmen ist gerade in den neuen Mitgliedstaaten unverzichtbar.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE-DE), schriftlich. Ich lehne den Bericht ab. Es geht nicht darum, die Arbeit des geschätzten Kollegen Hegy gering zu schätzen, es geht darum, dass hier die Subsidiarität missachtet wird und sich somit die EU mit ihren Institutionen in nationale Angelegenheiten einmischt. Das halte ich für nicht gerechtfertigt. Dieses Vorgehen, dass sich Europa immer in das tägliche Leben der Bürger einmischt, auch wenn es nicht nötig wäre, ist einer der entscheidenden Punkte für die Europaverdrossenheit.

 
  
  

- Relazione: Thomas Mann (A6-0248/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. É verdade que o reconhecimento das qualificações entre os diversos Estados-Membros da União Europeia é importante para as pessoas que se querem deslocar para outros países, pelo que a existência de um Quadro Europeu de Qualificações pode trazer vantagens.

É igualmente positivo que se rejeite a ideia de impor critérios quanto ao ramo, à duração e ao local de estudos e cursos de formação, como se faz no relatório. Tal como consideramos positivo que se afirme que a organização e a validação da formação ao longo da vida é da competência dos Estados-Membros e que o QEQ dificilmente pode intervir sobre esta questão.

Mas é fundamental dar toda a atenção à forma como se vai construindo este Quadro Europeu de Qualificações, ao enquadramento de que se parte e aos objectivos que se pretendem.

Ora, neste campo, o relatório enferma de algumas contradições. São disso exemplo as tentativas de enquadrar toda esta construção no chamado Processo de Bolonha e na perspectiva da dita Estratégia de Lisboa, que, como sabemos, visa fundamentalmente dar cobertura aos interesses dos grupos económicos e financeiros. Daí a nossa abstenção.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. Apoio este relatório por estar convicto de que a criação do Quadro Europeu de Qualificações (QEQ) vai contribuir para uma maior empregabilidade e mobilidade geográfica da mão-de-obra na União Europeia.

Defendo esta abordagem europeia porque encara os novos desafios da sociedade do conhecimento e pretende dar resposta às novas exigências do mercado de trabalho europeu, já que a filosofia subjacente do QEQ se baseia precisamente na promoção da competitividade da economia europeia e da coesão social, em consonância com os objectivos da Estratégia de Lisboa.

Não posso deixar de apoiar iniciativas que contribuem para dar um maior destaque à capacidade dos cidadãos obterem trabalho, incentivando a mobilidade profissional através do reconhecimento, da comparabilidade e da transferabilidade das qualificações profissionais dentro do espaço comunitário.

Lamento, porém, que esta iniciativa não esteja suficientemente ligada às realidades do mercado de trabalho e descure a importância da formação profissional apostando predominantemente na formação académica.

 

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności