Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2006 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Λευκή Βίβλος της Επιτροπής για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας (συζήτηση)
 4.Κοινοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη - PROGRESS (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Στέγαση και περιφερειακή πολιτική (ψηφοφορία)
  5.2.Στέγαση και περιφερειακή πολιτική (ψηφοφορία)
  5.3.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Jannis Sakellariou (ψηφοφορία)
  5.4.Μέσα ενημέρωσης και ανάπτυξη (ψηφοφορία)
  5.5.Πρωτοβουλίες για τη συμπλήρωση των εθνικών προγραμμάτων διδακτέας ύλης με κατάλληλο διδακτικό υλικό ώστε να περιλαμβάνεται η ευρωπαϊκή διάσταση (ψηφοφορία)
  5.6.Ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερος αέρας για την Ευρώπη (ψηφοφορία)
 6.Πανηγυρική συνεδρίαση - Λιβερία
 7.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  7.1.Απαλλαγή 2004: Τμήμα Ι, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  7.2.Ευρωπαϊκός χάρτης ποιότητας για την κινητικότητα (εκπαίδευση και κατάρτιση) (ψηφοφορία)
  7.3.Βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση (ψηφοφορία)
  7.4.Θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση (ψηφοφορία)
  7.5.Θεματική στρατηγική για το αστικό περιβάλλον (ψηφοφορία)
  7.6.Δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας
 12.Πρόοδος της Τουρκίας προς την προσχώρηση (συζήτηση)
 13.Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 14.Κοινοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη - PROGRESS (συνέχεια της συζήτησης)
 15.Προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα PERICLES) - Προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία - πρόγραμμα PERICLES (μη συμμετέχοντα κράτη μέλη) (συζήτηση)
 16.Συνεκτίμηση των καταδικαστικών αποφάσεων μεταξύ των κρατών μελών σε περίπτωση νέας ποινικής διαδικασίας (συζήτηση)
 17.Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή (συζήτηση)
 18.GALILEO (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1241 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1593 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου