Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 11. oktober 2006 - Bruselj Pregledana izdaja

15. Uporaba podatkov s seznamov potnikov (razprava)
Zapisnik
MPphoto
 
 

  Předseda. Dalším bodem je prohlášení Rady a Komise o používání údajů o cestujících (PNR).

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, neuvottelut matkustajatietojen luovuttamisesta Yhdysvaltoihin saatiin päätökseen viime viikolla. Saavutetun neuvottelutuloksen avulla vältimme sopimuksettoman tilan EU:n ja Yhdysvaltain välillä, mikä on erittäin tärkeää.

Puheenjohtajavaltio on saanut Euroopan parlamentin PNR-mietinnön esittelijän Sophia in 't Veldin eilen päivätyn kirjeen, ja palaamme siinä esitettyihin kysymyksiin yksityiskohtaisemmin kirjallisesti mahdollisimman pian.

Neuvotteluissa sovittiin uudesta väliaikaisesta PNR-sopimuksesta. Sen tarkoituksena on korvata vuonna 2004 tehty aiempi sopimus, jonka EY-tuomioistuin kumosi viime toukokuussa antamallaan tuomiolla. Neuvottelut olivat vaikeat, sillä aiemman sopimuksen kumoaminen uhkasi ajaa EU:n ja Yhdysvallat kokonaan sopimuksettomaan tilaan. Vaikeuksista huolimatta neuvoston kesäkuussa 2006 antamassa neuvottelumandaatissa pysyttiin. Uusi sopimusjärjestely turvaa sekä aiemman sopimuksen tasoisen henkilötietojen suojan tason että transatlanttisen lentoliikenteen jatkuvuuden. Järjestely siis mahdollistaa jatkossakin matkustajatietojen luovuttamisen Yhdysvaltain viranomaisille samalla, kun niiden käsittelyssä varmistetaan riittävä tietosuojan taso Yhdysvaltain tulli- ja rajavalvontaviraston aikaisemmin antamien sitoumusten mukaisesti.

Pysyvien edustajien komitea seurasi tiiviisti neuvottelujen etenemistä ja käsitteli neuvottelutulosta ja sen sisältöä jo 6. lokakuuta. Coreper ilmaisi tukensa neuvottelutekstin parafoimiselle. Neuvottelutulos selostettiin oikeusministereille heti Coreperin jälkeen alkaneessa oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa.

Neuvottelujen tuloksen syntynyttä väliaikaista sopimusta sovelletaan sen allekirjoittamisesta alkaen. Coreper käsittelee sopimuksen allekirjoittamista EU:n puolelta huomenna, ja tarkoituksena on, että neuvosto myöntäisi allekirjoitusvaltuudet mahdollisimman pian.

Väliaikainen sopimus on voimassa heinäkuun 2007 loppuun. Tänä aikana osapuolten on tarkoitus sopia PNR-tietojen luovuttamista koskevasta pysyvämmästä järjestelystä. Nämä neuvottelut pyritään aloittamaan mahdollisimman pian.

Sopimukseen pääsy oli kovien neuvottelujen takana. Yhdysvaltain toiveena neuvotteluissa oli muuttaa aikaisempaa järjestelyä niin, että se vastaisi paremmin muuttunutta toimintaympäristöä. Neuvottelujen suurimpana haasteena olikin vastata Yhdysvaltain lainsäädännössä ja hallinnon organisaatiossa vuoden 2004 jälkeen tapahtuneisiin muutoksiin ja samalla pitää yllä eurooppalaisten tietosuojan tasoa koskevat periaatteet.

Varsinaisen sopimustekstin lisäksi neuvotteluissa käsiteltiin myös Yhdysvaltain neuvottelijoiden komissiolle ja puheenjohtajavaltiolle osoittamaa kirjettä, jossa käsitellään PNR-tietojen käyttöä koskevien sitoumusten tulkintaa. EU ottaa kirjeen huomioon, mutta siitä ei tule sopimuksen osaa.

Neuvottelutulos on monestakin syystä onnistunut. Ensinnäkin väliaikainen sopimusjärjestely tähtää lentomatkustajien turvallisuuden varmistamiseen. Tämä on ensiarvoisen tärkeää.

Toiseksi haluan korostaa, että Yhdysvaltain hallinnon aiemmin antamien PNR-tietojen käyttöä koskevien sitoumusten soveltamista jatketaan. Tavoitteena on taata kansalaisten PNR-tiedoille sama tietosuojan taso kuin aiemmassa järjestelmässä. Sopimukseen sisältyy määräys, jonka mukaan Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriön DHS:n katsotaan varmistavan riittävän suojan EU:sta toimitettaville PNR-tiedoille. Tämä perustuu nimenomaan siihen, että DHS jatkaa vuonna 2004 annettujen sitoumusten noudattamista. Yhdysvaltain hallinnon muuttuneen organisaation vuoksi uudessa sopimuksessa niiden viranomaisten, joilla on sähköinen pääsy PNR-tietoihin, määrä on aiempaa suurempi. Nämä viranomaiset on kuitenkin määritelty sopimuksessa.

Kolmanneksi olen iloinen siitä, että PNR-tietojen luovutus kohdistuu uudenkin sopimuksen nojalla samoihin 34 tietokenttään kuin aikaisemmassa järjestelyssä.

Neljänneksi uusi sopimus turvaa kansalaisten oikeusvarmuuden ja Atlantin yli suuntautuvien lentojen jatkumisen. Samalla uusi sopimus turvaa lentoyhtiöiden toimintaedellytykset.

Meillä on lentoyhtiöille myös muita hyviä uutisia. Neuvottelujen yhteydessä Yhdysvallat on sitoutunut siihen, että sellaisten järjestelmien testaus, jossa lentoyhtiöt voivat itse tallettaa PNR-tiedot Yhdysvaltain viranomaisten tietokantoihin, voidaan aloittaa vielä tämän vuoden puolella. Tämä on ollut meille tärkeä tavoite.

Neuvottelut uudesta, nyt saavutetun väliaikaisen sopimuksen heinäkuussa 2007 korvaavasta pysyvämmästä PNR-järjestelmästä aloitetaan lähitulevaisuudessa. Olemme myös sopineet, että tietojen säilyttämistä ja tuhoamista koskevat kysymykset ratkaistaan vasta näiden PNR-järjestelmää koskevien neuvottelujen yhteydessä. Asiaan siis palataan hyvin pian.

Arvoisa puhemies, olen pahoillani, että en voi jäädä paikalle tähän keskusteluun, koska joudun poistumaan parlamentin kanssa aiemmin sovitun mukaisesti klo 18.20 ja lentokone ei valitettavasti odota minuuttiakaan enempää.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Vicepresidente della Commissione. Signor Presidente, posso in primo luogo concordare in pieno con le valutazioni positive espresse dalla Presidenza sulla validità di questo accordo, che ha una durata temporale limitata – fino al luglio 2007 – ma che ha in primo luogo il vantaggio di garantire la continuità giuridica in una materia estremamente sensibile e permette alle compagnie aeree, senza interruzioni nel traffico aereo da e verso gli Stati Uniti, di assicurare un trattamento adeguato dei dati personali dei cittadini che viaggiano verso gli Stati Uniti d'America.

Questo accordo è parte di un impegno più ampio. Posso dire senz'altro che, durante i negoziati estremamente complessi che si sono svolti, sia le istituzioni europee, Presidenza e Commissione, sia gli Stati Uniti hanno confermato la volontà di iniziare da subito un lavoro comune, che abbia un campo di applicazione più ampio e che comprenda quindi la riaffermazione di una volontà comune, di Unione europea e Stati Uniti, di collaborare in vista di un accordo definitivo – l'accordo che sostituirà questo accordo temporaneo, quello cioè che entrerà in vigore dopo il mese di agosto del 2007 – e, insieme, di affrontare il più ampio terreno della cooperazione comune contro il terrorismo, unitamente alla protezione dei diritti individuali delle persone.

E' una prospettiva politica molto più ampia in merito alla quale, come ho avuto modo di affermare in molte altre occasioni, ritengo politicamente necessario il coinvolgimento del Parlamento europeo, anche se le procedure rientreranno necessariamente nell'ambito del cosiddette "terzo pilastro", a seguito della decisione della Corte di giustizia.

E' evidente che il contenuto di questo accordo debba essere approfondito: so già che molti onorevoli deputati lo hanno studiato con attenzione. Vorrei svolgere alcune brevi osservazioni: in primo luogo, questo accordo non consente lo scambio di un maggior numero di dati. Esso consente la trasmissione di dati ad ulteriori agenzie, rispetto all'autorità per la protezione delle frontiere e l'autorità per le dogane, con il pieno rispetto di regole comparabili in materia di protezione dei dati personali.

Non si tratta del risultato di un cambiamento dell'accordo perché, come sapete perfettamente, abbiamo chiarito il significato degli undertakings. Dopo il 2004 era intervenuto infatti un cambiamento, per effetto della legislazione interna americana, della struttura delle agenzie. Prima, cioè all'inizio del 2004, c'erano soltanto l'agenzia per le dogane e quella per la protezione delle frontiere. Oggi invece, ad esempio, c'è un nuovo interlocutore, che è il dipartimento della sicurezza interna, che non potevamo, almeno nella interpretazione degli undertakings, non prendere in considerazione. Di esso fanno anche parte le agenzie precedentemente citate, per cui era impossibile non farvi riferimento.

Qual è la caratteristica di questa interpretazione? Da un lato si prende atto dell'esistenza di agenzie diverse, dall'altro si stabilisce che l'agenzia per le dogane e la protezione delle frontiere conserva la stessa funzione che aveva in precedenza, essendo essa, ed essa sola, la diretta destinataria del trasferimento dei dati. Le altre agenzie possono ottenere da questa prima agenzia, sulla base di una valutazione caso per caso, i dati di cui hanno bisogno. Quindi non vi è in primo luogo un accesso diretto ai dati da parte di altre agenzie bensì una trasmissione ad altre agenzie sulla base di una richiesta.

Qual è la richiesta che giustifica la trasmissione? Si trattata, come già evocato, di una richiesta caso per caso. Noi abbiamo specificato che il concetto "caso per caso" significa o l'indicazione di una minaccia concreta o l'indicazione di un volo o di uno specifico volo o di una rotta di voli, per la quale esiste un'indicazione che giustifica la richiesta dei dati. Tale richiesta di dati si giustifica esclusivamente, come avveniva prima – anche in questo nulla è cambiato – per ragioni di indagine antiterrorismo. Abbiamo pertanto specificato che agenzie americane con compiti investigativi diversi dalle indagini antiterrorismo non possono avere accesso, nemmeno sulla base di una richiesta indiretta.

L'altro elemento a mio avviso importante è, da un lato, l'impossibilità di un accesso diretto e, dall'altro, il cambiamento delle modalità di accesso ai dati. Molti onorevoli deputati avevano spesso sottolineato in passato il malfunzionamento o le scarse garanzie del sistema cosiddetto "pull", cioè il sistema che permette di estrarre direttamente informazioni dalle banche dati. A seguito di ciò, abbiamo chiesto ed ottenuto che il sistema sia cambiato e sostituito, come pure espressamente richiesto in numerose occasioni da autorevoli parlamentari, dal sistema di tipo "push".

Il sistema push significa, come dice chiaramente la parola, che i dati non vengono estratti bensì vengono forniti su richiesta. E' stato concordato che il nuovo meccanismo, come abbiamo scritto nella lettera di accompagnamento inviata dagli Stati Uniti, entrerà in funzione non oltre il dicembre di quest'anno, cioè tra un mese e mezzo al più tardi. Il meccanismo sarà dapprima collaudato, per verificarne il funzionamento, ma in ogni caso sarà funzionante – lo ripeto – alla fine di quest'anno.

E' stato altresì ribadito un obbligo specifico, cioè quello di rispettare – rammentando al riguardo l'articolo 6, comma 2, del Trattato sull'Unione europea – il diritto fondamentale degli individui al trattamento dei dati personali. Abbiamo inserito un riferimento proprio all'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, sostituendo il riferimento ad una direttiva sulla protezione dei dati, perchè la Corte di giustizia aveva stabilito che, in materia di sicurezza, quella direttiva non è direttamente applicabile. Sarebbe quindi venuto meno un riferimento legislativo europeo importante. Lo abbiamo sostituito con un richiamo più generale – a mio avviso ancora più vincolante – all'articolo 6 del Trattato UE, dove si fa riferimento ai diritti fondamentali delle persone.

In conclusione, l'impegno delle autorità americane è di continuare a garantire, anche da parte del dipartimento della sicurezza interna, un adeguato livello di protezione dei dati trattati e quindi, ovviamente, la possibilità di revisione dell'applicazione di tale accordo, come peraltro già stabilito nell'accordo precedentemente in vigore.

L'ultimo aspetto riguarda la conferma del periodo di custodia dei dati, un tema che non è stato toccato. E' vero: c'era una richiesta di trattenere i dati per un periodo più lungo di quanto prevedesse l'accordo in vigore o che era in vigore. La richiesta non ha avuto seguito, da un lato perché l'accordo comunque giunge a scadenza nel luglio 2007 e, dall'altro, perché abbiamo ritenuto che una materia così sensibile come il periodo di custodia dei dati possa essere semmai oggetto del negoziato successivo. Vi posso assicurare che la Commissione intende avviare tale negoziato nel gennaio 2007 affinché a fine luglio 2007 esso sia sufficientemente maturo per giungere a un accordo definitivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Klamt, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Vizepräsident, Kolleginnen und Kollegen! Noch vor kurzem feierten Teile dieses Parlaments die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, der die Vereinbarung der EU mit den Vereinigten Staaten über den Zugriff der USA auf Fluggastdaten aus formalen Gründen für nichtig erklärte. Das jetzt geschlossene Interimsabkommen ist jedoch hinsichtlich Art und Umfang der Informationen weitgehend unverändert. Zwar haben die Vereinigten Staaten nicht mehr automatisch Zugriff auf die Daten, sondern müssen stattdessen bei den Fluggesellschaften anfragen. Dies ist ein Verhandlungserfolg, für den ich Herrn Frattini ausdrücklich danken möchte.

Allerdings war nach der vom EuGH für nichtig erklärten Vereinbarung klar geregelt, dass die Zoll- und Grenzschutzbehörden diese Daten nur in Einzelfällen weitergeben durften. Nun dürfen die Fluggastdaten bei Bedarf an alle amerikanischen Dienststellen, die für die Terrorismusbekämpfung zuständig sind, weitergeleitet werden. Der Fluggast hat wohl nicht das Gefühl, dass damit sein Sicherheitsrisiko erhöht ist. Das Gegenteil ist eher der Fall. Doch meine Fraktion, die EVP-ED, hat sehr wohl das Gefühl, dass Teile dieses hohen Hauses mit der Klage vor dem EuGH uns allen keinen guten Dienst erwiesen haben. Denn wir müssen heute eines feststellen: Das neue Abkommen beinhaltet keinen höheren Datenschutz als das alte Abkommen.

Deshalb plädiere ich dafür, dass wir uns weiterhin für unsere hohen europäischen Datenschutzstandards einsetzen, auch in dem Fall der Weitergabe von Fluggastdaten. Dies sollte durch die Einflussnahme des Europäischen Parlaments und der Kommission auf die zukünftigen Verhandlungen geschehen. Aber wir müssen auch konstatieren: Ein souveräner Staat wie die Vereinigten Staaten wird auch weiterhin das Recht in Anspruch nehmen, Regeln aufzustellen, wer unter welchen Bedingungen in sein Land einreist.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure, au nom du groupe PSE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je tiens avant tout à dire que, pour mon groupe, il était urgent de parvenir à un nouvel accord avec les États-Unis. Il n'était en effet pas possible de laisser les compagnies aériennes dans le flou juridique dans lequel elles se trouvaient depuis le 30 septembre et sous le coup de sévères sanctions si elles ne transmettaient pas les données exigées. Nous devions nécessairement trouver un accord commun à l'ensemble des États membres de l'Union afin de garantir un niveau équivalent de protection pour chacun.

Nous sommes cependant très préoccupés par la facilitation du transfert de ces données. Le transfert ultérieur des données à d'autres agences responsables de la lutte contre le terrorisme pose problème si nous ne l'assortissons pas des garanties appropriées. Nous demandons le droit des citoyens européens à un recours effectif devant un juge en cas d'abus de l'utilisation de ces données. Nous attendons des autorités américaines qu'elles appliquent les garanties de protection que nous leur demandons et qui sont inscrites dans les déclarations d'engagement.

Nous pensons qu'il est nécessaire d'impliquer aussi les parlements nationaux. L'article 24 du Traité prévoit que l'Union européenne est la partie contractante. Cela n'empêche cependant pas les États membres de recourir à une procédure de ratification parlementaire. Ainsi, lors de la signature des accords de coopération judiciaire avec les États-Unis, les États membres, sauf deux d'entre eux, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils ne seraient liés par ces accords qu'après ratification par leurs parlements. Pouvez-vous nous confirmer qu'il en est de même pour l'accord concernant les données PNR et, dans l'affirmative, nous dire à quel rythme vont se faire ces ratifications? C'est une question très précise pour laquelle nous aimerions recevoir une réponse.

Enfin, les négociations pour le nouvel accord de 2007 doivent se concentrer sur la définition d'un cadre global et contraignant garantissant la protection de la sécurité et des droits fondamentaux des citoyens. Ne craignons pas de le répéter: le Parlement européen et les parlements nationaux doivent être impliqués. Il est par ailleurs nécessaire d'engager une réflexion globale sur la protection des données relatives aux citoyens européens dans le cadre des relations transatlantiques. En effet, une audition récente sur la société SWIFT nous a montré les conflits possibles entre le droit européen et le droit américain et nous devons régler ces conflits: c'est de notre responsabilité.

 
  
  

IN THE CHAIR: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vice-President

 
  
MPphoto
 
 

  Sophia in 't Veld, on behalf of the ALDE Group . – Mr President, I have the feeling that I have ended up in the wrong theatre play and I have the wrong script in front of me. The President-in-Office and the Commissioner were talking about the agreement and you completely ignored the side letter from the Department of Homeland Security, which gives an interpretation of the agreement that goes in a completely different direction from what you have just said. So I am afraid that I am unable to share the joy just expressed by the Presidency and the Commission.

I sent a letter – to which the President-in-Office just referred – with a number of questions. I would very much like to get an answer to those questions, preferably during this sitting, or otherwise in writing. For example, you said that there is no change in the number and the nature of the data and there is no change in the level of protection, but how do you then explain the part in the side letter from the Americans that says that, in addition to the purpose of fighting terrorism and related crimes, we will also collect the data to fight infectious disease and other risks? I call that a considerable widening of the scope. The sharing of data has been widened to include agencies which have not all been specified. The Americans now say that they may not apply the agreed data-retention periods even to the data collected under the old agreement.

You said that we have agreed to move to a ‘push system’: I am sorry, but that is not what I read. I read that the Americans will move to the ‘push system’ as soon as it is technically feasible. Well, congratulations! That was also part of the old agreement. It has been technically feasible for more than a year and the Americans have simply refused to do it. So how can you present it this way in a press conference?

I would also like to get an answer on the impact on other categories – the precedent that this agreement sets – for example, the bank account details as in the case of SWIFT, and the telecoms records, to which the Americans also have access. Could somebody please reply to that?

I think we should look to the future, because unfortunately we need this agreement. The only other option would have been no agreement, in which case the Member States would not have stood together in solidarity and would have moved ahead and concluded bilateral agreements with the Americans. I think that for the future we need a strong and clear mandate. Such a strong mandate requires the approval of the European Parliament for reasons of democratic legitimacy. That is the only basis on which a new agreement can be concluded. Therefore, I hope that the bridging clause will be adopted as soon as possible. I know that you are our ally at least on that one.

(Applause)

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Voggenhuber (Verts/ALE). – Herr Präsident! Meine Kollegin in 't Veld ist nicht im falschen Schauspiel. Es geht um die Verteidigung der Rechte unserer Bürger und die Rolle des Parlaments. Nur die Inszenierung, Frau Kollegin, ist etwas müde, und die Schauspielerbesetzung ist nicht grandios.

Bis zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs hatten wir es mit der Weitergabe persönlichster Daten unserer Bürger an einen fremden Staat zu tun. Seit diesem Urteil wissen wir, dass dies – Frau Klamt, nicht nur aus formalen Gründen – eine illegale Weitergabe von Daten war. Wir haben die Daten unserer Bürger ohne rechtliche Grundlage weitergegeben. Ein anderes Wort dafür ist „illegal“. Das ist ein schwerer Eingriff in die Grundrechte ohne rechtliche Basis. Da ist nichts formal. Das sollte uns sehr zu denken geben.

Womit haben wir es heute zu tun? Mit einem Abkommen, das in der dritten Säule – also der Regierungszusammenarbeit ohne Parlament, ohne öffentliche Debatte, ohne Zuständigkeit des Gerichtshofs, aber auch ohne nationale Parlamente, ohne Ratifikation – eine juristische Fortsetzung dieser illegalen Weitergabe ist. Wenn Sie meinen, die Amerikaner haben das Recht zu bestimmen, wen sie unter welchen Umständen in ihr Land reisen lassen, dann würde ich doch meinen, wir wären uns bisher einig gewesen, dass es dafür in der Würde des Menschen, im Völkerrecht und in den Menschenrechten eine gewisse Grenze gibt.

Als haarsträubende Absurdität empfinde ich wirklich das Argument der Kommission, zu sagen: Wir geben die Daten weiter, aber der Schutz der Grundrechte unserer Bürger bleibt aufrecht, denn die Amerikaner haben uns versprochen, denselben Datenschutz zu gewährleisten, den wir in Europa genießen. Ja, haben wir inzwischen einen Superstaat mit den Amerikanern? Verbieten uns nicht die Grundrechte die Weitergabe der Daten unserer Bürger an fremde Staaten, gleichgültig, welchen Datenschutz sie dort haben? Verbieten uns die Grundrechte nicht sogar die Weitergabe von Daten durch Fluggesellschaften an unsere Behörden, wenn es den Grundrechten widerspricht?

Ich persönlich muss sagen: Ja, das Theaterstück über die Verteidigung der Grundrechte der europäischen Bürgerinnen und Bürger wäre schon das richtige, aber die Besetzung und die Inszenierung sind miserabel.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Vizepräsident! Frau in ’t Veld hat Recht. Das letzte Woche abgeschlossene PNR-Abkommen ist nun wahrlich kein Grund zum Feiern. Zwar wurde dadurch, dass es überhaupt wieder ein Abkommen gibt Rechtsunsicherheit vermieden Aber inhaltlich ist im Kern nichts erreicht. Das neue Abkommen bleibt vielmehr sogar hinter dem vorherigen zurück.

Die Europäische Union ist wieder einmal im Kotau vor Washington in die Knie gegangen. Wie anders soll man es denn bewerten, dass die PNR-Daten direkt an das US-Heimatschutzministerium weitergegeben werden? Vor allem die Tatsache, dass diese allmächtige US-Behörde die Daten europäischer Flugpassagiere künftig routinemäßig an jegliche US-Stellen, die im Bereich der Terrorismusbekämpfung tätig sind, also auch an die CIA, weitergeben können — dies ist der eigentliche Skandal. Die CIA ist doch nun wahrlich kein unbeschriebenes Blatt. Ich erinnere bloß daran, dass dieses Haus einen Sonderausschuss eingesetzt hat, weil die CIA im Zuge der so genannten Terrorbekämpfung Menschen aus Europa wie den deutschen Staatsbürger Khaled El Masri einfach so gekidnappt und gefoltert hat. Vor diesem Hintergrund sollen wir glauben, dass dieser berüchtigte Geheimdienst mit Fluggastdaten unserer Bürgerinnen und Bürger nicht macht, was er will?

Entgegen den Forderungen des Parlaments haben EU-Bürgerinnen und Bürger auch unter dem neuen Abkommen nicht einmal dieselben Rechtsschutzmöglichkeiten wie amerikanische Flugpassagiere. Sie werden nicht über gleichwertige Rechtsmittel verfügen, um sich gegen die Verarbeitung inkorrekter Daten oder gegen den Missbrauch ihrer Daten wehren zu können. Warum war es nicht möglich, die für US-Amerikaner geltenden Regelungen auch für Bürgerinnen und Bürger der EU anwendbar zu machen, wie beispielsweise im Abkommen zwischen der EG und Kanada geregelt ist? Die Bürgerinnen und Bürger der EG werden im Zuge des PNR-Abkommens in ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung nicht ausreichend geschützt, und dies ist für meine Fraktion nicht hinnehmbar.

Der einzige Lichtblick wäre vielleicht der vorgesehene Systemwechsel vom Pull- zum Push-System, jedoch auch der ist relativ. Dieser Wechsel soll trotz bestehender Verpflichtungen der USA eben nicht umgehend eingeführt, sondern erstmal per Testlauf versucht werden. Mit Kanada wird das Push-System doch praktiziert, und es ist technisch durchaus machbar. Was also hat die EU davon abgehalten, darauf zu bestehen, dass die USA ihre Verpflichtung, die sie uns gegenüber längst eingegangen sind, sofort einhalten?

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley, on behalf of the UEN Group. – Mr President, despite the short time available to me, there are three points that I want to raise.

First of all, what further guarantees have the American authorities given with regard to how the data will be used? I know we have the ‘push system’ and the ‘pull system’ and so on, but what kind of criteria are laid down for the use of the data?

Secondly, when we hear about actions on a case-by-case basis determining whether a threat exists or if a particular flight may be under threat, how much time do we have to be able to respond to that request for information, and what difficulty will there be in accessing that data? And I mean that from a European perspective as well as a US perspective.

Thirdly, and I suppose most importantly, if we find that some data has been misused, what comeback do we have? What mechanism is in place to ensure that an individual or groups of individuals whose data has been misused can get some kind of comeback from the American authorities?

These are questions which I think all European citizens want to have answered. I agree with the deal, I think it is a good deal in general and better than the previous deal, but there are still requirements for further clarity on it.

 
  
MPphoto
 
 

  Ιωάννης Βαρβιτσιώτης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τα όσα είπε και η Υπουργός και ο Επίτροπος ο κ. Frattini. Δέχθηκαν και οι δύο ότι η επιτευχθείσα συμφωνία έχει θετικά στοιχεία για την Ευρώπη.

Η άποψή μου είναι ότι οι απόψεις που επεκράτησαν ήταν οι αμερικανικές. Έχω τρεις ειδικότερες παρατηρήσεις γι’ αυτήν την ενδιάμεση συμφωνία. Πρώτον, αναφέρεται στη συμφωνία, και το είπε και ο κ. Frattini, ότι ο αριθμός των μεταβιβαζομένων δεδομένων παραμένει αμετάβλητος, όμως η συμφωνία αυτή αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να περιληφθούν νέα στοιχεία γιά όσους είναι "freequent flyers". Πιστεύω ότι η αναφορά αυτή επιδέχεται πάρα πολλές εκδοχές. Μήπως μπορεί ο κ. Επίτροπος να εξηγήσει στο Σώμα τί ισχύει;

Δεύτερον, ότι έγινε αποδεκτή η μεταφορά από το σύστημα pull στο σύστημα push, αυτό όμως σημαίνει ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα κάνουν αναβάθμιση των δικών τους συστημάτων. Μπορεί ο κ. Επίτροπος να μας πει ποιος θα αναλάβει το κόστος αυτής της μεταφοράς στο νέο σύστημα; Φοβάμαι ότι το κόστος θα μετακυληθεί τελικά στον επιβάτη και το εισιτήριο.

Τρίτον, με προβληματίζει η διατήρηση του όρου «επαρκής» -adequate- που χρησιμοποιείται για να δηλωθεί ο βαθμός προστασίας των στοιχείων. Αλήθεια, ποιος κρίνει ότι ο βαθμός αυτός είναι επαρκής; Αρκούν οι διαβεβαιώσεις που δίνονται από την αμερικανική πλευρά; Μπορεί ο κ. Επίτροπος να μας πει τί εγγυήσεις έχουμε για την πραγματική προστασία των δεδομένων;

Τέλος, πιστεύω ότι όλα αυτά πρέπει να απασχολήσουν το νέο γύρο διαπραγματεύσεων που θα ξεκινήσει το Γενάρη. Η νέα συμφωνία πρέπει να είναι πιο ισορροπημένη από αυτήν.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Lambrinidis (PSE). – Mr President, the temporary PNR agreement with the United States continues to treat as non-binding the US unilateral undertakings for the proper use and protection of personal data in the form of a protocol. Why? And how is it possible that the European Council in this case concluded an agreement that seems more flexible on US obligations than even the agreement that a mere private company, SWIFT, was apparently able to negotiate with US authorities for the unacceptable transfer of banking data? SWIFT, for example, has claimed that it can in real time block any US search if it violates the causes for which it has been agreed.

The PNR and SWIFT cases reveal a dangerous political and legal black hole in the protection of our fundamental rights. A third country invoking exclusively reasons of its own national security can apparently impose upon Europe, including directly upon private companies, the level of access to, use, and even protection of, data. This is clearly unacceptable, and, while the whole EU pillar structure has de facto collapsed in these two cases, the Council insists upon denying Parliament the role of an equal partner in fighting terrorism and in protecting fundamental rights. What is now urgently needed is a comprehensive and democratic European approach in cooperation with all our partners on a global level to deal with these issues in the future.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Cavada (ALDE). – Monsieur le Président, compte tenu du nombre très élevé d'orateurs et de personnes présentes à ce débat, je vais essayer de ne pas vous fatiguer davantage. J'approuve pour une bonne part les choses qui viennent d'être dites, sur un sujet vraiment très grave. Je veux publiquement remercier M. Frattini pour son effort d'information à l'égard de notre commission. Je m'exprime en effet en tant que président de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures puisque mon groupe s'est déjà exprimé par la bouche de Mme Sophie in 't Veld.

Je ferai deux observations, la première touchant au climat politique. Il me semble que, dans le cadre des prochaines négociations, il va falloir travailler davantage la notion de réciprocité. Je veux parler de la réciprocité des informations que nous acceptons de fournir aux services américains: que pouvons-nous espérer obtenir dans l'autres sens? Je suis fondé à me le demander car s'il est vrai que nous, Européens, avons besoin de pouvoir atterrir aux États-Unis, notamment pour les affaires, il ne faut pas sous-estimer le même besoin de la part des compagnies américaines car beaucoup d'affaires se font en Europe. Nous sommes donc dans une position relativement équilibrée.

La deuxième observation concerne l'avenir. Cet accord intérimaire s'arrête en juillet 2007, il va donc falloir en préparer la suite, sans doute dès la fin de l'hiver prochain. Compte tenu des nombreuses questions que posent les zones d'ombre de cet accord, notamment – ce qui m'inquiète un peu – la lettre interprétative à laquelle Sophie in 't Veld a fait allusion tout à l'heure, est-ce qu'il vous semble déraisonnable, Monsieur le vice-président, d'espérer bâtir une sorte de compromis d'ici le prochain sommet États-Unis/Europe, c'est-à-dire d'ici à avril 2007? Peut-on espérer bâtir une espèce de Schengen transatlantique sur la base duquel les États-Unis, d'un côté, et l'Union européenne, de l'autre, pourraient définir un cadre permettant de régler à la fois le problème des exigences de sécurité et celui de la protection des citoyens? Nous avons droit maintenant à une base politique nouvelle puisque nous allons nous lancer dans quelques mois dans la négociation d'un nouvel accord.

 
  
MPphoto
 
 

  Giusto Catania (GUE/NGL). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che la posizione più onesta che possiamo esprimere è quella di dire che abbiamo accettato un ricatto, perché purtroppo l'Europa in questa materia era sotto il ricatto degli Stati Uniti, giacché gli USA stavano già trattando con i singoli Stati membri e con singole compagnie aeree, ragion per cui siamo stati praticamente costretti a concludere l'accordo in questione. Questa – ripeto – è la posizione politicamente più corretta che deve esprimere il Parlamento.

Invece, è come se dovessimo difendere un accordo che danneggia di fatto i cittadini europei: è vero infatti che nulla è cambiato ma già l'accordo annullato dalla Corte di giustizia era un accordo pessimo. Dovremmo consegnare nelle mani delle autorità statunitensi 34 dati personali di cui, secondo la testimonianza degli stessi USA, vengono normalmente utilizzati soltanto 7 o 8. Se così stanno le cose, non capisco perché dobbiamo consegnare tutte queste informazioni, oltretutto anche nelle mani dei servizi di intelligence americani – una novità di questo accordo – a meno che qualcuno non voglia sostenere che ci possiamo fidare della CIA.

Io non credo di parlare a titolo personale ma ritengo anzi che questo Parlamento abbia tutte le ragioni per non fidarsi della CIA. Quello che è avvenuto in Europa è davanti agli occhi di tutti: il Parlamento europeo ha istituito perfino una commissione speciale sulle attività della CIA in Europa e si è discusso di quello che è avvenuto su SWIFT, scoprendo che i nostri conti bancari vengono controllati dagli americani. Resto pertanto perplesso e continuo a credere che non ci possiamo fidare delle attività delle agenzie di intelligence statunitensi.

Credo che l'accordo in oggetto non sia stato negoziato a nome dei cittadini europei; certamente non lo è stato a nome di questo Parlamento, che è stato completamente ignorato nella discussione, come ricordava poc'anzi la collega in 't Veld. A mio avviso, invece, è necessario coinvolgere il Parlamento europeo, come è necessario coinvolgere i parlamenti nazionali, affinché tale accordo venga concluso prioritariamente difendendo i diritti dei cittadini europei e soprattutto evitando che i nostri dati personali siano consegnati nelle mani di persone, che certamente non ne faranno un buon uso.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman (PSE). – Mr President, I should like to congratulate the Commissioner. It is not a perfect agreement. When compromises have to be made, agreements are never perfect, but, as Mrs in 't Veld said, it was either an agreement or no agreement. If there was no agreement, we would have had data anarchy and certainly no EU-wide protection for our citizens. I want to associate myself fully with the comments of Mr Cavada, who I believe has taken a really constructive approach.

We need to look at what is happening with PNR and we need to look at what is happening with SWIFT – incidentally, the memorandum of understanding that SWIFT managed to negotiate is a good basis upon which to build any future negotiations. But we can see it also as an opportunity to create this so-called Schengen transatlantic area, because we will come up against these problems time and time again.

However, I should like to say to this House that nothing is being imposed on us. The choice is ours. If we wish to travel to the United States, we will have to abide by conditions set by the United States. If we want to set up a business in the United States, exactly the same principle applies.

We have to negotiate for our common good and this interim agreement is a step in that direction. Congratulations, Commissioner! The easiest thing in the world is to knock something; the hardest is to support it. Well done.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Alvaro (ALDE). – Herr Präsident! Ich muss zugeben, dass ich Teile durchaus anders sehe als mein Vorredner. Aber Michael Cashman und ich haben ein freundschaftliches Verhältnis der unterschiedlichen Auffassungen, und das funktioniert eigentlich ganz gut.

Nichtsdestotrotz finde ich es sehr bedauerlich, dass der Rat nicht mehr hier ist, denn der Redebeitrag des Rates zeigt deutlich, dass er weder bei den Verhandlungen dabei war, noch weiß, was in diesem Abkommen steht. Man kann nicht davon sprechen, dass es ein datenschutzrechtliches Mehr gibt, wenn im Bereich Datenschutz das Gleiche verabschiedet worden ist, was vorher auch drinstand, nämlich null, und das Doppelte von null bleibt null. Wir wissen nach wie vor nicht, wo die Daten, die abgefragt werden, letztendlich landen werden. Wir wissen nicht, welche Behörde in den Vereinigten Staaten Zugriff darauf hat, wo sie also letztendlich gelagert werden, geschweige denn, wohin sie übermittelt werden. Wir wissen nicht, wann sie gelöscht werden. Es gibt keinen Anspruch europäischer Bürger nachzufragen, wo diese Daten sich befinden. Es gibt keinen Anspruch auf Korrektur der Daten. Insofern stimmt es nicht, dass wir substanziell mehr erreicht haben.

Ich mache es nicht Ihnen persönlich zum Vorwurf, Herr Kommissar, denn ich weiß, welchen Druck die Vereinigten Staaten ausgeübt haben, aber ich würde mir wünschen, dass man diesem Druck nicht so erlegen wäre und dass man zum Beispiel das, was mein Kollege Jean-Marie Cavada gesagt hat, aufgreift und sagt: Wenn ihr von uns Daten erwartet, dann gebt uns auch eure.

Wer sagt uns denn, dass es keine Bedrohungssituation aus den USA für die Europäische Union geben kann? Wer sagt denn, dass nicht auch wir den Anspruch haben zu erfahren, wer in die Europäische Union einreist? Da muss man in dem Fall Gleiches mit Gleichem vergelten können, anstatt dem Druck einfach so nachzugeben.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – Mr President, the Presidency said that the final outcome is a success, but I say it is a sell-out. We are told that data protection will be in compliance with relevant European standards, but I read in paragraph 3 that the Americans will process data in accordance with applicable US laws, and in paragraph 1 that data will be handed over as required by the Department of Homeland Security.

Then we have the accompanying US side letter which says that they will interpret the agreement as laid down by President Bush’s executive decrees on data sharing and access by other agencies. This is a complete assertion of US jurisdiction, so I would like to ask Commissioner Fratini to tell us whether he accepts this accompanying US side letter as an intrinsic part of the agreement.

Paragraph 6 of the agreement says that the Department of Homeland Security is ‘deemed’ to ensure an adequate level of data protection. Now what on earth does ‘deemed’ mean? Paragraph 1 says that we are relying on US continued implementation of the undertakings as interpreted in the light of subsequent events. So we are at the mercy of events to tell us if the US will respect its undertakings! So the Presidency assertion that the earlier undertakings continue to apply is baseless.

The Commission and the Council say that the agreement delivers legal certainty for EU citizens. I agree with this only in one respect: the certainty that their legal rights have been sold down the river, or rather across the pond. This is not theoretical; we have heard all this year on the Temporary Committee on the alleged use of European countries by the CIA for the transport and illegal detention of prisoners, regarding people about whom soft information has been transferred to the United States that has become hard information, leading to people being rendered to places like Syria and tortured for months or years or incarcerated in Guantánamo Bay. This is not theoretical.

 
  
MPphoto
 
 

  President. Mrs Lehtomäki has had to return to Finland – data-free – because it is the Indian Summit tomorrow, so there will be no reply from the Council in this debate.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Vicepresidente della Commissione. Signor Presidente, credo che nei prossimi mesi vi sarà una discussione con il Parlamento –perché confermo una volontà mia personale e della Commissione di mantenere un dialogo politico con il Parlamento, anche quando si aprirà la fase del negoziato con gli Stati Uniti d'America – la quale a mio avviso deve presupporre una reciproca volontà di comprendersi, a sua volta basata sulla conoscenza degli atti in oggetto.

Ho sentito alcuni onorevoli intervenire parlando di trasmissione dei dati personali alla CIA: è semplicemente falso! Occorre leggere gli atti, onorevoli deputati! Da questi atti risulta che né la CIA né altri servizi segreti americani avranno accesso a questi dati. E' un fatto sancito da documenti ufficiali, che noi abbiamo controllato. Affermare che stiamo consegnando i dati in questione nelle mani di servizi segreti senza controllo, è falso! Per cui sono sì disposto a impegnarmi in un dialogo ma sulla base di dati condivisi. Analogamente, è falso asserire che i dati trasmessi al dipartimento per la sicurezza interna vengono poi comunicati a tutte le agenzie. Non è assolutamente così!

Trasmettiamo i dati alle sole agenzie cui è affidato il compito istituzionale di svolgere indagini, punto primo, e in materia di terrorismo, punto secondo. Queste sono le due condizioni che limitano i destinatari e la richiesta di dati personali va fatta caso per caso, e gli undertakings specificano che cosa s'intende per "caso per caso". Sotto questo punto di vista, dunque, l'accordo sottoscritto, e ancora non ratificato, non è assolutamente diverso da quello precedente. Quest'ultimo può non piacere ma non è stato né cambiato, né peggiorato.

Sono state fatte delle osservazioni sull'entrata in vigore dell'accordo: l'onorevole Roure, ad esempio, fa riferimento all'articolo 24. Lei sa benissimo, onorevole Roure, che i parlamenti nazionali hanno il diritto – e in alcuni casi, il dovere – di ratificare. Ma Lei sa anche altrettanto bene che questo accordo temporaneo è stato negoziato nella assoluta urgenza di evitare il caos a cui l'onorevole Cashman ha fatto riferimento. Caos vuol dire l'assenza di regole e di protezione e la possibilità per qualunque compagnia di sottoscrivere un accordo. E' dunque evidente che noi applicheremo l'articolo 24 nell'accordo, anche nella parte in cui esso stabilisce l'entrata in vigore immediata. Se dovessimo aspettare tutte le ratifiche, questo accordo interverrebbe dopo il luglio 2007, il che significa che si produrrebbe immediatamente il caos che abbiamo voluto evitare. Si tratta di regole sancite nei Trattati, non di una nostra interpretazione.

"Si garantisce un adeguato livello di protezione dei dati", lo abbiamo ripetuto: si tratta di una formula che esisteva in precedenza. Mi è posto un quesito serio: in che modo garantiamo il cittadino o comunque l'Unione europea se questo livello adeguato non viene mantenuto? Onorevoli deputati, voi sapete che gli undertakings e l'accordo prevedono la possibilità di denunciare l'accordo ed eventualmente di sospenderlo qualora emergesse che il livello "adeguato di protezione" non è stato mantenuto. Quindi esistono strumenti idonei e in caso di ricorso alle vie legali, non sta certo a me stabilire in quale caso un magistrato può invocare la sua giurisdizione.

Mi è stata obiettata l'esistenza di una lettera di accompagnamento che stabilisce l'applicazione di una certa giurisdizione, ad esempio soltanto della giurisdizione americana. Ma voi sapete perfettamente che quella lettera è un atto unilaterale, non è parte dell'accordo. La Commissione non ha concordato disposizioni in materia di giurisdizione contenute in una lettera unilaterale del dipartimento di Stato. Non è quindi assolutamente vero che noi sottraiamo il diritto alla giurisdizione. Spetterà ai giudici stabilire chi potrà o non potrà agire. Non lo stabilisce di certo l'accordo in oggetto.

Credo vi sia un altro argomento particolarmente importante: l'aspetto "pull-push". L'onorevole in 't Velt ha posto dei quesiti complessi, 17 in tutto, cui noi intendiamo senz'altro rispondere per iscritto: si tratta di quesiti estremamente tecnici ma importanti. Vi sono tuttavia alcuni punti cui non posso omettere di rispondere ora. Non è semplicemente vero che, ai sensi dell'accordo, il nuovo sistema push, voluto da questo Parlamento, entrerà in funzione quando vorranno gli americani. E' al contrario scritto che "al più tardi entro dicembre, il sistema sarà operativo". Si fa dunque riferimento a una data molto chiara e vicina – si tratta di un mese e mezzo – e come sapete perfettamente, esiste una rete di aerolinee internazionali, facenti capo alla catena Amadeus, che è già in grado da domani di applicare il sistema push. Esistono dunque le capacità tecniche ed esiste ora anche una base giuridica, che non era contemplata nel precedente accordo. Si tratta certamente di un miglioramento: il sistema push può entrare in funzione fin da domani.

Per quanto riguarda l'aspetto della limitazione degli ambiti, qualcuno – credo ancora l'on. in 't Velt – ha affermato che la trasmissione dei dati non sarebbe più soltanto motivata dalla lotta al terrorismo ma anche da altri obiettivi. I punti 3 e 34 degli undertakings, che non sono stati modificati, stabilivano e stabiliscono che in presenza di un interesse vitale, anche in casi diversi dalla specifica indagine sul terrorismo, possono essere richiesti i dati personali. Non è una novità.

Ultima considerazione, signor Presidente, e mi scuso per la lunghezza del mio intervento. Sono pienamente d'accordo con quanto hanno affermato gli onorevoli Cavada e Cashman: possiamo anche chiamarlo accordo "Schengen-Transatlantico" – mi piace anche l'espressione – certo è che con gli Stati Uniti d'America occorrerà un negoziato politico ad ampio raggio. Occorrerà stabilire una volta per tutte – e lo dovrà fare anche questo Parlamento – se gli Stati Uniti sono, come io credo, i primi alleati dell'Europa nella lotta al terrorismo, oppure se sono un problema. Io ritengo che siano i primi alleati nella lotta al terrorismo ed allora è chiaro che, come noi europei abbiamo costruito lo spazio Schengen di sicurezza e di affermazione dei diritti, lo stesso dobbiamo cominciare a fare con gli Stati Uniti d'America. Altrimenti rischiamo di dimenticare che il problema è il terrorismo e non gli USA.

 
  
MPphoto
 
 

  President. I should like to thank the Commissioner and all colleagues who took part in that important debate.

The debate is closed.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov