Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-0085/2006 (B6-0435/2006)

Forhandlinger :

PV 11/10/2006 - 22
CRE 11/10/2006 - 22

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 11. oktober 2006 - Bruxelles EUT-udgave

22. Sektoren for bærfrugt og kirsebær til forarbejdning (forhandling)
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er mundtlig forespørgsel af Joseph Daul og Janusz Wojciechowski for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Kommissionen om situationen i sektoren for bærfrugt og kirsebær til forarbejdning (O-0085/2006 - B6-0435/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), spørgeren. - (PL) Hr. formand! Markedet for frugt og grøntsager får stadig større betydning. Dette skyldes til dels det øgede forbrug og til dels landmændenes interesse i dyrkning af disse produkter med henblik på at øge indtjeningen. Under tiltrædelsesforhandlingerne var EU ikke indstillet på at nå frem til en egentlig løsning på bærmarkedets problemer på trods af gode løsningsmodeller på markedet for tomater, ferskner og citrusfrugter, Bærfrugtavlerne i Polen havde i vanskeligt år i 2004. Jeg sendte min første skrivelse vedrørende dette problem til den tidligere kommissær for landbrug, hr. Fischler, i juli 2004. Kommissionen indledte på dette tidspunkt arbejdet med forenklingen af den fælles markedsordning for frugt og grønsager i EU, som den redegjorde for i august 2004. Europa-Parlamentet vedtog en beslutning om dette spørgsmål i marts 2005.

Efter en række indlæg og taler fra de polske medlemmer af Europa-Parlamentet fra Udvalget om Landbrug lykkedes det os at overtale vores formand, Joseph Daul, til at rejse dette spørgsmål. Som følge heraf fik Polen i april og juli 2005 besøg af eksperter fra Kommissionen, der kigge nærmere på det polske marked for bær og kirsebær og udarbejdede en rapport. I 2005 var bæravlernes indtjening på dette marked negativ. Europa-Parlamentets Udvalg om Landbrug planlagde i 2006 et møde i Polen, således at medlemmerne af Europa-Parlamentet selv kunne vurdere de vanskelige vilkår, som deres polske kolleger havde fortalt om. Kommissæren, som ikke er til stede i dag, havde formodentlig allerede et godt kendskab til problemet. Jeg kunne for øvrigt godt tænke mig at vide, om nogen i Kommissionen har talt, hvor mange indlæg, medlemmerne har holdt om dette spørgsmål.

Under besøget i Polen fremlagde Kommissionen for første gang en rapport om situationen på markedet for bær, kirsebær og kirsebær til forarbejdning. Rapporten er ufuldstændig, da den ikke tager højde for den manglende horisontale integration, dvs. forbindelser mellem landmændene og forarbejdningsindustrien. Det nævnes heller ikke, at avlerne ikke indgår i sektorens ejendomsstruktur, og at udenlandsk kapital dominerer. Der er heller ikke angivet nogen scenarier for den sandsynlige fremtidige udvikling på bærmarkedet. Det anføres, at alle problemerne på dette særlige polske marked skal løse sig selv. I lighed med de to tidligere år var 2006 også et ekstremt vanskeligt år for bærfrugtavlerne, og det har været et kriseår. Udvalget om Landbrug har derfor anmodet om, at tiltag inden for dette område fremskyndes og forstærkes, hvilket er baggrunden for dagens forhandling og den beslutning, som Parlamentet skal godkende under afstemningen i morgen. Vi står nu med den endelige version, så lad os gennemgå den.

Medlemmerne af Europa-Parlamentet anmoder indtrængende Kommissionen om for det første at træffe foranstaltninger, der forbedrer konkurrenceevnen på bærmarkedet i EU. For det andet bør den træffe øjeblikkelige foranstaltninger, der begrænser den omfattende import af bær fra tredjelande, der finder sted til dumpingpriser. Som bekendt besluttede Antidumpingudvalget i går at indføre en øjeblikkelig told på frosne jordbær eksporteret af kinesiske firmaer. Denne tillægstold er fastsat til 0 %, 12,6 % eller 32,4 % afhængig af situationen. For det tredje bør der indføres en støttemekanisme til fordel for producentfællesskaber, som skal tilskynde producenterne til at danne fællesskaber, f.eks. gennem fordobling af støttesatserne for foreløbigt anerkendte producentgrupper; For det fjerde bør der indføres andre instrumenter som f.eks. en særlig beskyttelsesklausul, indgangsprisordninger eller medtagelse af bærfrugter på listen over følsomme produkter. For det femte bør der indføres en støtteordning for forarbejdning af bær som f.eks. jordbær eller stikkelsbær i lighed med den ordning, der i øjeblikket gælder for tomater, ferskner og citrusfrugter, med henblik på at stabilisere markedet.

Jeg er klar over, at kommissær Fischer-Boel, der ikke er til stede i dag, var temmelig skeptisk over for det sidste punkt, og derfor er det måske værd at overveje at indføre en regional støtteordning for dyrkning af bær til forarbejdning. Denne støtte skal supplere den eksisterende støtte inden for rammerne af SAPS-systemet. En lignende løsning foreslås med henblik på reform af bananmarkedet, hvor reglerne for støtte til produkter ændres fra tonnagebaseret støtte til arealbaseret støtte. For at øge sektorens konkurrenceevne skal støtten være betinget af medlemskab af producentgrupper eller -organisationer, og produkterne skal sælges på grundlag af kontrakter. Beslutningen indeholder også en række andre interessante foranstaltninger og forslag.

Bæravlerne har mistet tre år, og som det ser ud lige nu med hensyn til markedsreformen, lader det til, at de kommer til at miste yderligere to år. Lovgivningsforslag til løsning af problemerne på markedet for frugt og grøntsager forventes først i april 2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Neelie Kroes, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand! Jeg takker for spørgsmålet. Så vidt jeg forstod, var der seks punkter, og jeg vil besvare disse ét efter ét.

Med hensyn til det første punkt forelagde Kommissionen i går et forslag til forordning om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse frosne jordbær med oprindelse i Folkerepublikken Kina for medlemsstaterne i antidumpingudvalget. Den skriftlige procedure for Kommissionens vedtagelse er i gang.

Med hensyn til det andet punkt vil spørgsmålet om det ringe organisationsniveau i medlemsstaterne blive taget i betragtning i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til reform af den fælles markedsordning for frugt og grønsager.

Med hensyn til det tredje punkt foreslog Kommissionen for nylig at forenkle statsstøttereglerne for at gøre det lettere at få krisestøtte. Det foreslås navnlig, at støtte, der skal godtgøre for virkningerne af dårligt vejr, fritages for først at skulle godkendes af Kommissionen under visse betingelser.

Med hensyn til det fjerde punkt vedrørende kriseforvaltning vil dette spørgsmål blive behandlet i Kommissionens forslag til reform af sektoren for frugt og grønsager.

Med hensyn til det femte punkt er Kommissionen imod indførelsen af EU-støttede rydningsprogrammer. Medlemsstaterne har imidlertid mulighed for at gennemføre nationale programmer, forudsat at de opfylder statsstøttereglerne.

Med hensyn til det sjette punkt er markedsføring ganske rigtigt et vigtigt aspekt. Der er afsat EU-midler til markedsføring af programmer, og jeg vil gerne minde Dem om, at de fleste af ovennævnte aspekter behandles i forbindelse med udarbejdelsen af forslagene til reform af den fælles markedsordning, som Kommissionen vil sætte på dagsordenen i nær fremtid.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi, for PSE-Gruppen. - (HU) Hr. formand! Kommissionens handlingsplan er et godt udgangspunkt, og antidumpingafgørelsen vedrørende kinesiske jordbær er positiv, selv om der ikke er tale om en varig løsning. Den eneste beroligende, varige løsning ville være at inkludere disse produkttyper - kirsebær, surkirsebær, bær, champignon og majs - i produkter til forarbejdning, og således i støtteberettigede produkter inden for rammerne af reformen af sektoren for frugt og grøntsager.

Dette ville være meget vigtigt, navnlig for de nye medlemsstater, især da producenterne i de nye medlemsstater kun modtager 35 % af de direkte betalinger i år. Hvis produkterne i denne sektor ikke inkluderes i produkter til forarbejdning, vil de nye medlemsstater ikke modtage nogen støtte af betydning. Jeg har kæmpet for dette i over halvandet år, og det fortsætter jeg med.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski, for UEN-Gruppen - (PL) Hr. formand! Selv om vi har drøftet spørgsmålet om bærfrugter eller bløde frugter, har vi kæmpet hårdt siden valgperiodens begyndelse. Det glæder mig meget, at Parlamentet har udvist forståelse for bærfrugtavlernes vanskelige situation. Som polsk medlem af Europa-Parlamentet vil jeg gerne takke alle mine kolleger herfor. Tak for den positive holdning til dette spørgsmål, der frem for alt berører landmænd i mit hjemland. Tak for den solidaritet, der er blevet udvist, og en særlig tak til vores kollega fra Udvalget om Landbrug, der selv rejste til Polen for at møde landmænd og besigtige forholdene på stedet.

Forslaget til beslutning indeholder foranstaltninger, som vil tilfredsstille vores landmænd og stabilisere markedet for bærfrugt, der er af afgørende betydning for denne vigtige sektors fremtid. Beskyttelse mod omfattende import, opførelse af bærfrugter på listen over følsomme produkter, øget støtte til producentgrupper og kompensationsordninger for frugt, der ikke kan sælges i krisesituationer, er alle meget nødvendige løsninger.

Det er min opfattelse, at erklæringerne i denne beslutning ikke kun bliver på papiret, og at Kommissionen omgående vil forelægge et specifikt lovgivningsforslag. Jeg opfordrer Dem til at stemme for beslutningsforslaget.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN). - (PL) Hr. formand! Dagens forhandling om situationen i sektoren for bærfrugt og kirsebær til forarbejdning er kulminationen på to års drøftelser om dette spørgsmål, der er af central betydning for de europæiske producenter og forarbejdningsvirksomheder. Den manglende beskyttelse på det indre marked, dumping, naturkatastrofer, lave priser og mange køberes grådighed og urimelighed har resulteret i enorme tab for frugtavlere, navnlig i nye medlemsstater som f.eks. Polen, der tegner sig for to tredjedele af produktionen i EU.

Den vanskelige situation på bærmarkedet har haft de største konsekvenser for landmændene i den fattigste region i Europa, Lubelszczyźna, der tegner sig for en sjettedel af den samlede produktion. Som medlem af Europa-Parlamentet har jeg ofte rejst spørgsmålet på forskellige måder. Det glæder mig derfor, at dagens forhandling vil munde ud i en konkret beslutning, der vil give os mulighed for at råde bod på de forhandlingsfejl, som vi begik i København, og skabe grundlag for den afgørelse, som tusindvis af landmænd har ventet på.

Jeg takker således alle medlemmerne for samarbejdet og ser frem til Deres positive støtte til beslutningen under afstemningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, (UEN). - (PL) Hr. formand! Vi drøfter bærfrugtsektoren på et tidspunkt, hvor Kommissionen efter næsten to års bestræbelser i mange medlemsstater har besluttet at indføre en antidumpingtold på importen af frosne jordbær fra Kina. Der er tale om en længe ventet afgørelse, der forhåbentlig vil begrænse faren for stigende eksport af frosne jordbær fra Kina til dumpingpriser. Jeg vil gerne udtrykke håb om, at Kommissionen også snart vil gennemføre nogle af de andre forslag, som hr. Daul og hr. Wojciechowski har fremsat i deres forslag til udtalelse, herunder beskyttelsesklausuler, indgangspriser, kompensation for tab som følge af ugunstige vejrforhold eller en markedskrise og en stærk støttemekanisme til fordel for producentgrupper og -organisationer.

 
  
MPphoto
 
 

  Neelie Kroes, medlem af Kommissionen. - (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke for indlæggene under denne debat. Jeg vil underrette min kollega, kommissær Fischer Boel, om de bekymringer, som der er blevet rejst.

Alle disse punkter overvejes og drøftes indgående i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til reform af den fælles markedsordning for frisk frugt og grønsager, der er lige om hjørnet. Jeg skal gøre mit bedste for at svare på nogle af de spørgsmål, der er blevet rejst.

Hr. Tabajdis foreslog, at Kommissionen indfører støtteordninger for producentorganisationer, der sælger bærfrugt til forarbejdningsindustrien. Han foreslog også, at der blev indført støtteordninger for producentorganisationer, der sælger bærfrugt til forarbejdningsindustrien, sideløbende med revisionen af de eksisterende ordninger i forbindelse med reformen af sektoren. Kommissionen mener, at det vil være uhensigtsmæssigt at indføre en sådan støtteordning ud fra et teknisk synspunkt. Den ville også komme på det forkerte tidspunkt og være i strid med principperne bag reformen af den fælles landbrugspolitik.

"Kommissionen bør udforme og gennemføre foranstaltninger, der begrænser den omfattende import af bærfrugter, navnlig rettet mod dumpingpriser." Det er rigtigt, at nogle af de vanskeligheder, som sektoren for jordbær til forarbejdningsindustrien står over for, skyldes import af frosne jordbær fra tredjelande. Kommissionen forelagde i går et forslag til forordning om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse frosne jordbær med oprindelse i Folkerepublikken Kina for medlemsstaterne og antidumping- og antisubsieudvalget. Kommissionens vedtagelsesprocedure er i gang. I de andre undersektorer spiller importen fra tredjelande enten en marginal rolle - f.eks. når det drejer sig om solbær og surkirsebær - eller alternativt har importen været faldende gennem de senere år - f.eks. når det drejer sig om hindbær. Polen har øget sin andel af markedet for stikkelsbær gennem de senere år på bekostning af importen fra tredjelande.

Hr. Siekierski, De spurgte til støtteordninger for producentgrupper. De findes både i den fælles markedsordning for frugt og grønsager og i lovgivningen om udvikling af landdistrikterne. Kommissionen har i sin rapport om situationen i sektoren for bærfrugt og kirsebær angivet, at den i forbindelse med reformen af den fælles markedsordning for frugt og grønsager kan foreslå særlig supplerende støtte til medlemsstater med et ringe organisationsniveau, og dette spørgsmål behandles i forbindelse med udarbejdelsen af reformforslaget.

Hr. Siekierski, hr. Wojciechowski og andre ønsker, at bærfrugter opføres på listen over følsomme produkter, og at de omfattes af den særlige beskyttelsesklausul og af ordningen med indgangspriser. Den særlige beskyttelsesklausul blev indført i forbindelse med Uruguay-runden for produkter, der fortoldes. Med hensyn til frugt og grønsager vedrørte dette produkter omfattet af ordningen med referencepriser. Det er ikke længere muligt at udvide listen over produkter omfattet af den særlige beskyttelsesklausul. Ordningen med indgangspriser gælder på samme måde for produkter, der tidligere var omfattet af ordningen med referencepriser. Det er ikke muligt at inkludere bærfrugter i ordningen med indgangspriser

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Jeg takker for oplysningerne hr. kommissær. Jeg holder også meget af kirsebær, så nu bliver det nemmere at falde i søvn. Jeg håber, at dette også gælder for andre medlemmer.

Jeg har modtaget et forslag til beslutning (B6-0525/2006(1)) indgivet i henhold til forretningsordenens artikel 108, stk. 5.

Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen kl. 11.00.

 
  

(1) Se mødeprotokollen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik