Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-0085/2006 (B6-0435/2006)

Debatter :

PV 11/10/2006 - 22
CRE 11/10/2006 - 22

Omröstningar :

Antagna texter :


Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 11 oktober 2006 - Bryssel EUT-utgåva

22. Bär– och körsbärsförädlingssektorn (debatt)
Protokoll
MPphoto
 
 

  Talmannen. Nästa punkt på föredragningslistan är en muntlig fråga (O–0085/2006 – B6–0435/2006) till kommissionen från Joseph Daul och Janusz Wojciechowski för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling om situationen inom bär– och körsbärsförädlingssektorn.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), frågeställare.(PL) Herr talman! Vi kan konstatera den växande betydelse som marknaden för frukt och grönsaker har. Detta är delvis ett resultat av ökande konsumtion och av jordbruksföretagares intresse av att odla sådana produkter för att förbättra sin inkomst. Under anslutningsförhandlingarna fanns det, trots goda exempel på lösningar inom marknaderna för tomater, persikor och citrusfrukter, en bristande vilja från EU att hitta en positiv lösning på problemet inom marknaden för bär. 2004 var ett svårt år för bärodlare i Polen. Jag skickade mitt första brev om detta ämne till före detta kommissionsledamoten med ansvar för jordbruk, Franz Fischler, i juli 2004. Samtidigt började Europeiska kommissionen att arbeta på att förenkla den gemensamma marknaden för frukt och grönsaker i EU, om vilket den rapporterade i augusti 2004. I mars 2005 tog Europaparlamentet ställning i frågan.

Som en följd av flera ingripanden och anföranden av polska parlamentsledamöter riktade till jordbruksutskottet lyckades vi övertyga vår ordförande Joseph Daul att yttra sig i denna fråga. Som ett resultat av detta mottog Polen i april och juli 2005 expertbesök av företrädare för Europeiska kommissionen som undersökte frågan om bär– och körsbärsmarknaden i Polen och upprättade en rapport. År 2005 fick polska bärodlare negativ avkastning på produktionen inom denna marknad. Under 2006 inkluderade Europaparlamentets jordbruksutskott i sitt program en session i Polen, vilket möjliggjorde för parlamentsledamöterna att själva se de svårigheter som deras polska kolleger hade talat om. Kommissionsledamoten, som inte är närvarande här i dag, kände troligen redan väl till problemet. För övrigt är jag nyfiken på att veta om någon i kommissionen har räknat hur många anföranden ledamöterna har hållit i denna fråga.

Under besöket i Polen presenterade Europeiska kommissionen för första gången en rapport om situationen inom bär– och körsbärsförädlingssektorn. Rapporten är ofullständig eftersom man där inte tar hänsyn till bristen på övergripande integration, det vill säga relationerna mellan jordbruksföretagarna och förädlingsföretagen. I rapporten nämns heller inte att odlare inom denna näring inte ingår i ägandestrukturen och att utländskt kapital dominerar. Inte heller presenteras där scenarier för den förväntade framtida utvecklingen av situationen på marknaden för bär. Det uppges att alla problem inom just denna polska marknad måste lösas av sig själva. År 2006 har liksom de två föregående åren åter visat sig oerhört svårt för bärodlare och det har varit ett krisår. Jordbruksutskottet har därför efterfrågat att åtgärderna mot detta ska snabbas på och intensifieras. Resultatet är dagens debatt och den resolution som parlamentet kommer att anta vid morgondagens omröstning. Vi har nu den slutliga versionen, så låt oss gå igenom den.

Ledamöterna uppmanar Europeiska kommissionen att för det första vidta åtgärder för att förbättra konkurrenskraften för bär i EU. För det andra bör kommissionen omedelbart vidta åtgärder för att begränsa alltför stor import av bär från tredjeländer till dumpade priser. Som vi vet beslutade kommittén för antidumpningsåtgärder i går att omedelbart införa tullar på frysta jordgubbar som exporteras av kinesiska företag. Dessa ytterligare tullar kommer att ligga på 0 procent, 12,6 procent eller 32,4 procent beroende på situationen. För det tredje bör en stödmekanism för producentgrupper inrättas, som skulle ge producenter större incitament att bilda grupper, till exempel genom att fördubbla graden av stöd för grupper som bildas och sedan erkänns. För det fjärde bör andra instrument införas, såsom en särskild skyddsklausul, mekanismer för ingångspriser eller att man inkluderar bär på listan över känsliga produkter. En femte rekommendation är att man för att stabilisera marknaden inför ett system för att stödja förädlingen av bär såsom jordgubbar eller hallon i likhet med det som för närvarande används för tomater, persikor eller citrusfrukter.

När det gäller den sista punkten vet jag att kommissionsledamot Mariann Fischer Boel, som inte är närvarande i dag, var ganska skeptisk, vilket är anledningen till att det kan vara värt att överväga införandet av ett regionalt betalningssystem för odling av bär för förädling. Detta skulle ske utöver de nuvarande stöden inom systemet för enhetlig arealersättning. En liknande lösning föreslås för att reformera bananmarknaden, där det finns en förändring av reglerna för att bevilja stöd för produkter uttryckta i ton till förmån för stöd som beräknas på landarealen. För att öka sektorns konkurrenskraft måste dessa betalningar åtföljas av en förpliktelse att gå med i producentgrupper eller producentorganisationer och en förpliktelse att sälja produkter inom ramen för avtal. Resolutionen innehåller också ett antal andra intressanta åtgärder och förslag.

Bärodlarna har förlorat tre år, och i den takt som saker utvecklar sig med reformen av marknaden förefaller det som om de kommer att förlora ytterligare två år. Först i april 2007 planerar man att lägga fram lagförslag för lösningar inom frukt– och grönsakssektorn.

 
  
MPphoto
 
 

  Neelie Kroes, ledamot av kommissionen. (EN) Tack för er fråga. Såvitt jag förstod innehåller den sex punkter, och jag kommer att behandla dessa en och en.

Punkt ett: I går presenterade kommissionens avdelningar ett förslag för medlemsstaterna vid antidumpningskommittén. Det är ett förslag till förordning för att införa tillfälliga tilläggsbelopp för import av frysta jordgubbar från Kina. Det skriftliga förfarandet för kommissionens antagande har inletts.

När det gäller den andra punkten kommer frågan om den låga organisationsnivån i nya medlemsstater att beaktas inom ramen för förberedandet av förslaget om reform av den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker.

När det gäller punkt tre föreslog kommissionen nyligen att man skulle förenkla reglerna om statligt stöd för att underlätta krisstöd. Särskilt föreslås det att stöd för att kompensera för dåligt väder under vissa förutsättningar inte längre skulle kräva förhandstillstånd från kommissionen.

Punkt fyra gäller krishantering. Frågan om krishantering kommer att beaktas i kommissionens reformförslag för frukt och grönsaker.

När det gäller punkt fem är kommissionen inte positiv till att införa EU–subventionerade program för upprotning. Emellertid har medlemsstaterna möjligheten att genomföra nationella program förutsatt att de är i enlighet med reglerna för statligt stöd.

Slutligen, punkt sex: Marknadsföring är verkligen en viktig aspekt. EU–medel finns tillgängliga för marknadsföring av program, och låt mig påminna er om att de flesta av de ovan nämnda aspekterna undersöks i samband med att man förbereder de förslag till reform av den gemensamma organisationen av marknaden som kommissionen kommer att lägga fram inom kort.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi, för PSE–gruppen.(HU) Den handlingsplan som förberetts av Europeiska kommissionen är en bra grund och antidumpningsbeslutet om kinesiska jordgubbar är positivt, fastän detta inte är någon varaktig lösning. Den enda förtroendeingivande och långsiktiga lösningen skulle vara att dessa typer av produkter – körsbär, sura körsbär, bär, svamp och majs – tas med bland produkter avsedda för förädling, och därmed bland dem som kan erhålla produktionsstöd inom ramen för reformen av frukt– och grönsakssektorn.

Detta skulle vara av mycket stor betydelse särskilt för de nya medlemsstaterna, i synnerhet eftersom producenterna i de nya medlemsstaterna i år bara får 35 procent av direktstödet. Om produkterna inom denna sektor inte inkluderas bland dem som är avsedda för förädling, kommer det inte att finnas någon hjälp av verklig betydelse för de nya medlemsstaterna. Jag har kämpat för detta i över ett och ett halvt år och kommer att fortsätta att göra det.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski, för UEN–gruppen.(PL) Herr talman! Fastän vi har diskuterat bär, har vi haft hårda strider om dessa sedan början på denna mandatperiod. Jag är mycket glad över att bärodlarnas svåra situation har mött förståelse i parlamentet. I egenskap av polsk parlamentsledamot skulle jag vilja tacka alla mina kolleger för detta. Jag tackar er för er förstående inställning i denna fråga som framför allt påverkar jordbruksföretagare i mitt eget land. Jag tackar er för er solidaritet, särskilt vår kollega från jordbruksutskottet som personligen kom till Polen för att möta jordbrukare och se deras situation på plats.

Förslaget till resolution innehåller åtgärder som våra jordbruksföretagare kommer att bli nöjda med och som kommer att leda till en stabilisering av marknaden för bär, vilket är mycket viktigt för denna betydelsefulla sektors framtid. Skydd mot alltför stor import, ett inkluderande av bär på listan över känsliga produkter, utökat stöd till producentgrupper och kompensation för bär som inte säljs under krisen är alla mycket välbehövda lösningar.

Jag tror att uttalandena i denna resolution inte endast kommer att finnas på papper och att Europeiska kommissionen snabbt kommer att lägga fram särskilda lagförslag. Som medförfattare till förslaget till resolution ber jag er att rösta för detta förslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN).(PL) Herr talman! Dagens debatt om situationen inom bär– och körsbärsförädlingssektorn utgör höjdpunkten på över två års diskussioner om denna nyckelfråga för odlare och förädlare inom EU. Bristen på skydd för den inre marknaden, dumpning, naturkatastrofer, låga priser samt girighet och ohederlighet bland många inköpare har lett till enorma förluster för bär– och fruktodlare, särskilt i nya medlemsstater såsom Polen, som står för två tredjedelar av EU:s produktion av sådana produkter.

Den svåra situationen på marknaden för bär har haft störst effekt på jordbruksföretagare i den fattigaste regionen i EU, Lubelszczyzna, som står för en sjättedel av den totala produktionen. I mitt parlamentariska arbete har jag ofta tagit upp denna fråga i olika former. Jag är därför glad över att vår debatt i dag kommer att avslutas med en konkret resolution som kommer att hjälpa oss att rätta till de fel vi gjorde vid förhandlingarna i Köpenhamn och skapa en grund för det beslut som tusentals jordbruksföretagare väntar på.

Därför tackar jag alla ledamöter för deras samarbete och ser fram emot deras positiva stöd för resolutionen vid omröstningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, (UEN).(PL) Herr talman! Vi diskuterar bärsektorn i en situation där Europeiska kommissionen efter nästan två års ansträngningar från många ledamöters sida har beslutat att införa antidumpningstullar på frysta jordgubbar importerade från Kina. Detta är ett efterlängtat beslut som man hoppas kommer att begränsa hotet från ökad export av frysta jordgubbar från Kina till dumpade priser. Jag vill uttrycka en förhoppning om att Europeiska kommissionen snart också kommer att sätta i verket andra förslag som ryms inom de förslag till resolution som utarbetats av Joseph Daul och Janusz Wojciechowski, såsom skyddsklausuler, ingångspriser, kompensation för förluster på grund av ogynnsamma väderförhållanden eller en kris på marknaden, och en stark stödmekanism för producentgrupper och producentorganisationer.

 
  
MPphoto
 
 

  Neelie Kroes, ledamot av kommissionen. (EN) Tack för era bidrag till denna debatt. Jag kommer att informera min kollega, kommissionsledamot Mariann Fischer Boel, om de spörsmål som ni har tagit upp.

Alla dessa punkter beaktas och diskuteras grundligt inom ramen för förberedandet av den kommande frukt– och grönsaksreformen, som strax ska vara färdig. Jag ska göra mitt allra bästa för att svara på några av de frågor som ni har tagit upp.

Csaba Sándor Tabajdis fråga kretsade kring tanken att kommissionen bör införa stöd till producentorganisationer som säljer bär till förädlingsindustrin. En annan sak han tog upp gällde stöd till producentorganisationer som säljer bär till förädlingsindustrin vid en tidpunkt då befintliga program ses över i samband med reformen av sektorn. Kommissionen anser att införandet av ett sådant stödprogram tekniskt sett skulle vara bristfälligt. Det skulle också komma olägligt och skulle inte vara i linje med principerna bakom reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken.

”Kommissionen bör planera och genomföra åtgärder som begränsar en alltför stor import av bär, särskilt sådan import som sker till dumpade priser.” Det är sant att vissa av de svårigheter som finns inom sektorn för jordgubbar för bearbetning beror på lågprisimport av frysta jordgubbar från tredjeländer. Kommissionen presenterade i går, för medlemsstaterna och antidumpnings– och antisubventionskommittén, ett förslag om att införa tillfälliga antidumpningsåtgärder för import av frysta jordgubbar från Kina. Förfarandet för kommissionens antagande har inletts. Inom de andra undersektorerna spelar import från tredjeländer antingen en marginell roll – till exempel när det gäller svarta vinbär och surkörsbär – eller har minskat under de senaste åren – som till exempel är fallet med hallon. När det gäller frysta hallon har Polen ökat sin marknadsandel under de senaste åren, på bekostnad av import från tredjeländer.

Herr Siekierski! Ni frågade om stödprogram för att sammanföra producenter. Dessa existerar både inom den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker och i lagstiftningen om landsbygdsutveckling. Kommissionen har i sin rapport om situationen inom sektorn för bär och körsbär antytt att den inom ramen för reformen av den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker kan komma att föreslå särskilt ytterligare stöd till medlemsstater med låg organisationsnivå, och detta håller man på att överväga i samband med förberedandet av reformen.

Czesław Adam Siekierski, Janusz Wojciechowski och andra vill inkludera bär på förteckningen över känsliga varor och få dem att omfattas av den särskilda skyddsklausulen och systemet med ingångspriser. Den särskilda skyddsklausulen infördes i Uruguayrundan för produkter som hade tariffer. I fallet med frukt och grönsaker gäller detta produkter inom referensprissystemet. Det är inte längre möjligt att utöka förteckningen över produkter som omfattas av den särskilda skyddsklausulen. På samma sätt gäller systemet med ingångspriser produkter som tidigare omfattades av referensprissystemet. Det finns ingen möjlighet att bär kan omfattas av systemet med ingångspriser.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. Fru kommissionsledamot! Tack för era upplysningar. Körsbär är också mina favoritbär, så nu jag kan sova lugnare. Jag hoppas att detta även gäller de andra ledamöterna.

Jag har mottagit ett resolutionsförslag (B6–0525/2006(1)), som lagts fram i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen.

Debatten är avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum i morgon kl. 11.00.

 
  

(1) Se protokollet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy