Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0244(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0251/2006

Teksty złożone :

A6-0251/2006

Debaty :

PV 24/10/2006 - 20
CRE 24/10/2006 - 20

Głosowanie :

PV 25/10/2006 - 6.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0444

Debaty
Wtorek, 24 października 2006 r. - Strasburg Wersja poprawiona

20. Ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu sulfonianów perfluorooktanu (debata)
PV
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie sporządzone przez Carla Schlytera w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu sulfonianów perfluorooktanu (zmiana dyrektywy Rady 76/769/EWG) (COM(2005)0618 - C6-0418/2005 - 2005/0244(COD)) (A6-0251/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Vizepräsident der Kommission. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten! Ich möchte zunächst dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Schlyter, für seine intensive Arbeit an diesem Vorschlag danken, die es ermöglicht hat, eine Übereinkunft mit dem Rat in erster Lesung zu erreichen.

Das ist eine wichtige Richtlinie. Es geht darum, das Inverkehrbringen und die Verwendung von perfluorierten Octansulfonaten (PFOS) und damit zusammenhängenden Substanzen zu beschränken. Diese Substanzen sind persistent, bioakkumulierend und giftig. Sie haben das Potenzial, zu unannehmbaren Risiken für die Gesundheit der Menschen und für den Zustand der Umwelt zu führen.

Die vorgeschlagene Richtlinie basiert auf gezielten Risikobewertungen und Folgenabschätzungen möglicher Maßnahmen. Einbezogen wurden ausführliche Beratungen mit allen Betroffenen. Die Richtlinie verbietet im Prinzip die Vermarktung und Verwendung von PFOS und damit zusammenhängenden Substanzen mit sehr begrenzten Ausnahmemöglichkeiten. Ausnahmeregelungen werden für unverzichtbare Anwendungen in kleinen Mengen vorgesehen, die nach der Stellungnahme des wissenschaftlichen Ausschusses der Kommission für Gesundheit und Umweltrisiken keine unannehmbaren Risiken darstellen.

Verwendungsmöglichkeiten im großen Maßstab – zum Beispiel im Bereich von Textilien und Teppichen – sind schon früher von der Industrie beendet worden, und diese Richtlinie wird zuverlässig verhindern, dass solche Verwendungen wieder eingeführt werden.

Die vorgeschlagene Richtlinie sorgt nicht nur für den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt, sie wird auch der Stärkung des Binnenmarktes dienen, da sie überall in der Gemeinschaft harmonisierte Regeln für die Vermarktung und die Verwendung von PFOS und damit zusammenhängenden Substanzen einführt.

Im Hinblick auf die Ausnahmeregelungen, die im Vorschlag enthalten sind, stimme ich damit überein, dass die Verwendung von PFOS und damit zusammenhängenden Substanzen in Fotoresists, in fotografischen Materialien, bei der Galvanisierung mit sechswertigem Chrom und anderen Metallen sowie hydraulischen Flüssigkeiten erlaubt bleiben sollte, weil die Risiken, die mit diesen Verwendungsmöglichkeiten zusammenhängen, akzeptabel sind, weil es keine gleichwertigen Alternativen gibt und weil es nicht sicher ist, dass die toxikologischen Profile von möglichen Alternativen günstiger sind.

Hinsichtlich der Feuerbekämpfungsschäume kann ich dem zustimmen, dass das Inverkehrbringen und die Verwendung von neuen Feuerbekämpfungsschäumen verboten werden sollten und dass ein Zeitraum von 54 Monaten für die weitere Verwendung von bereits bestehenden Vorräten gewährt wird.

Andererseits möchte ich zu diesem Zeitpunkt eine Ausdehnung der vorgesehenen Beschränkungen auf andere perfluorierte Alkylverbindungen wie zum Beispiel PFOA nicht unterstützen, da dies angesichts des Fehlens einer abgeschlossenen Risikobewertung und ausreichender Kenntnisse über derzeitige Verwendungsmöglichkeiten und Alternativen verfrüht ist, aber wir können auf dieses Thema zurückkommen.

Abschließend möchte ich noch bemerken, dass der Wandlungsprozess sehr von der engen Zusammenarbeit zwischen Parlament, Rat und Kommission profitiert hat. Die Kommission kann daher auch allen Kompromissanträgen zustimmen, die vom Berichterstatter, Herrn Schlyter, vorgeschlagen werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), föredragande. – Herr talman! Jag vill börja med att tacka alla skuggföredragande för ett mycket konstruktivt och gott samarbete. Det gjorde det möjligt att finna en lösning i första behandlingen tillsammans med rådet, som också jobbade bra med detta.

Denna lösning förbättrar kommissionens ursprungliga förslag, och jag är glad att även kommissionen nu ställer upp på kompromissen. PFOS och PFOS-relaterade ämnen är högfluorerade och extremt svårnedbrytbara. De är dessutom mycket bioackumulerande. Vi har lärt oss att klororganiska föreningar är giftiga och skapar problem i naturen och sett att bromorganiska föreningar är skadliga. Flamskyddsmedel hotar oss mer än de bränder de var tänkta att förhindra.

Nu har turen kommit till fluororganiska föreningar. De är extremt stabila och bindningen mellan fluor och kol är den starkaste av alla i organisk kemi. Egenskaperna stabilitet och ytaktivitet är det som gjort PFOS till en efterfrågad kemikalie. I många år användes den, som kommissionären sa, i ytbehandling för kemikalier och textilier. Den största tillverkaren insåg riskerna för sina arbetare och konsumenterna. Arbetarna hade höga halter i sig. De beslöt dra tillbaka PFOS-produkten Scotchguard från marknaden.

Kommissionens mål med förslaget var att stoppa återintroduktion av PFOS, men kompromissen går längre. Vi har nu hårdare koncentrationsregler och sätter gränsen för beredningar vid 0,005 procent. Det är rimligt då dess egenskap av ytaktivt ämne gör just att PFOS används i låga koncentrationer. Om gränsen var satt vid 0,1 procent så skulle det finnas risk för att flera tillämpningar skulle slinka igenom lagstiftningens nät. Även definitionen på ytor med 1 mikrogram per kvadratmeter har samma mål.

Kompromissen med rådet innebär också att PFOS i brandskum förbjuds. Det är helt logiskt. Redan idag finns det på marknaden alternativ utan fluororganiska föreningar. Det är även lämpligt med en utfasning av lagren, och i kompromissen förlängde parlamentet tiden till 54 månader. Alla har ett egenintresse av att skynda på avvecklingen. Den stora oljebranden i England, som gav upphov till miljoner liter PFOS-förorenat vatten, har visat på kostnaderna med att använda PFOS. Det enda sättet att destruera PFOS är högtemperaturförbränning. Var och en kan själv räkna ut hur besvärligt det blir att högtemperaturförbränna miljoner liter vatten.

Förkromning är det andra stora området. Här begränsar nu förslaget användningen till icke-dekorativ hårdförkromning med sexvärt krom som processverktyg. Detta undantag skall dessutom revideras efter en inventering över återstående essentiella användningar, vilken skall vara gjord av medlemsstaterna inom två år. Även här finns det alternativ, t.ex. större inneslutna system, ökad ventilation och i framtiden förhoppningsvis även andra processer. När det gäller övriga undantag som fotolitografiska processer och antireflexbehandling och behandling av fotografisk film så rör det sig om mycket små mängder. Även dessa undantag skall dock upphöra när det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Jag vill också nämna PFOA. Det vill säga syrorna och salterna i samma ämnesgrupp. I Tyskland vet många tyskar hur det känns att ha vattnet förorenat i Ruhrområdet, där man nu får ta sitt dricksvatten från tankbilar. En kostsam och ohållbar lösning. Vi kan försöka att stoppa dessa föroreningar genom det tillägg som nu finns i kompromissen om PFOA, där kommissionen skall gå igenom och ständigt inventera alternativens utveckling. När säkra alternativ finns skall dessa ersätta PFOA. Jag tror att vi är före vår tid här. Vi måste ta tag i detta, för nästa stora miljöproblem kan bli fluororgankemin och dess olika varianter. Detta är ett första steg till att skydda människa och miljö mot en del av dessa ämnen.

Jag vill också påpeka att detta är en förstabehandlingsuppgörelse och när parlamentet nu stöder denna kompromiss så innebär det också att rådet stöder den och att vi blir klara innan Reach träder i kraft. Då ingår detta som en bilaga till Reach. Om vi inte lyckas med denna uppgörelse i morgon så faller förslaget lätt, eftersom Reach då tar över.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle, on behalf of the PPE-DE Group. – Mr President, I hope that we are on the way to a first reading agreement. I should like to thank the rapporteur, Mr Schlyter, for his excellent cooperative work on this report. I was delighted to hear that the Commission agrees with all our rapporteur’s compromise amendments. It augurs well, indeed, for a first reading agreement.

Perfluorooctane sulfonates – PFOS – are chlorinated compounds with numerous applications in consumer products such as textiles and paper, are known for their repellent properties, amongst others, and are used daily in many consumer products. They also have some specific industrial applications in products as wide-ranging as microchips, fire-fighting foams, chromium plating and hydraulic fluids used in aviation. These chemical substances are known to be very toxic, persistent and bioaccumulative.

We have achieved several important changes to the draft proposal, which will bring greater protection for human health and the environment, especially in the area where the maximum threshold for the amount of PFOS that can be placed on the market as a substance or preparation has been substantially reduced from the Commission’s original proposal.

I welcome the inclusion of PFOA – perfluorooctanic acid – in the scope of this directive. According to a recent OECD survey, the substance has a similar structure and toxicity to PFOS and thus should be phased out accordingly. Industry has voluntarily proposed to limit the use of PFOA by 2014, which in itself is a clear sign that our instincts were right to insist on its inclusion in the legislation.

The changes introduced by this House have improved the proposal, and Mr Schlyter’s report is both balanced and objective. The report recognises that limited specific use derogations are needed for critical applications of substances for which no alternative currently exists, for example PFOS is essential in very small quantities in the semi-conductor sector and in hydraulic fluids used in aviation. The fact that the phasing-out of these will be based on a case-by-case review, taking into account new information on details of uses and on safer alternatives, is a constructive and realistic way to encourage the affected industries to actively seek alternatives.

In conclusion, it appears that this piece of legislation will go through under the Finnish Presidency and we can avoid tying these toxic chemicals up in the REACH queue.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi, a PSE képviselőcsoport nevében. – Üdvözlöm a Tanács és az Európai Parlament által létrehozott kompromisszumos csomagot, amely sok tekintetben szigorítja a Bizottság előterjesztését. Jó látni, hogy egy veszélyes anyag betiltásában, illetve korlátozásában ilyen egységes az Európai Parlament.

Az emberek egészsége, a környezet védelme, az egészséges élet vágya fontosabb a szűk ipari érdekeknél. A vegyi anyagok jelentette problémát ma már senki sem vitatja. Szigorúbb szabályozás kell a vegyi anyagok területén, erről szól egyébként a REACH is, amely már nem csak egy speciális anyag, hanem mintegy 30 000 vegyület szabályozását valósítja meg. Ami a mai előterjesztést illeti, tudományosan bizonyított, hogy a perfluoroktán-szulfonát ártalmas anyag. Veszélyezteti az emberi egészséget, perzisztens anyag, tehát nem bomlik le és bioakkumulatív, azaz felhalmozódik a testszövetekben, ezért kell korlátozni a felhasználását.

Sikernek tartom, hogy az eredeti javaslathoz képest több területen kerül betiltásra, másutt pedig csak átmeneti ideig marad használatban. A veszélyes tüzek esetén a tűzoltó hab egy ideig még használható lesz. Ha emberéletet kell menteni, akkor természetesen azt kell használnunk, ami éppen kéznél van. Hosszabb távon azonban mindenképpen helyettesíteni kell olyan anyagokkal, amelyek nem károsak az emberi szervezetre. Különösen előremutatónak gondolom, hogy ebbe a jogszabályba máris beépült a helyettesítés elve, ami azt jelenti – mint nyilván mindenki tudja –, hogy a mérgező anyagot másfajta, ártalmatlan anyaggal kell helyettesíteni, és ennek az új anyagnak a kutatása, bevezetése a gyártó feladata. A PFOSZ-t tehát hosszabb távon csak ott lehet majd alkalmazni, ahol helyettesítése lehetetlen, s ahol nem kerül közvetlen kapcsolatba az emberi szervezettel.

Remélem, hogy azok, akik most megszavazzák a helyettesítés elvét ebben a jogszabályban, ugyancsak megszavazzák a helyettesítés elvét a REACH jogszabályban is más vegyületekre.

 
  
MPphoto
 
 

  Holger Krahmer, im Namen der ALDE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar, verehrte Kollegen! An erster Stelle möchte ich mich beim Berichterstatter Carl Schlyter für die gute Zusammenarbeit bedanken. Es ist bekannt, dass wir beide nicht immer einer Meinung sind. Doch die Tatsache, dass wir morgen für einen Kompromiss stimmen werden, der eine Einigung in erster Lesung ermöglicht, ist doch erfreulich!

Ich begrüße es auch, dass der Kompromiss einige der Forderungen aus dem Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit wie die voreilige Einbeziehung von PFOA ohne eine vorausgegangene Risikobewertung nicht berücksichtigt. Die Toxizität von PFOS ist unstrittig und wird auch von der Industrie nicht in Frage gestellt. Schließlich war es die Industrie selbst, die in besonders kritischen Anwendungen wie Konsumgütern auf die Verwendung von PFOS verzichtet hat.

Aber in einigen Branchen am oberen Ende der Wertschöpfungskette wie in der Luft- und Raumfahrt oder in der Halbleiterindustrie kann derzeit auf die Verwendung von PFOS nicht verzichtet werden. Ein Verbot von PFOS oder eine zeitlich streng begrenzte Ausnahme würde einigen Spitzentechnologiebranchen die Planungssicherheit nehmen. Hier hat die Kommission in ihrem Vorschlag bereits sinnvolle Ausnahmeregelungen vorgesehen, die unbedingt beibehalten werden müssen, solange es kein adäquates Substitut gibt.

Das Problem mit PFOS ist aber nicht die Verwendung des Stoffes in diesen Branchen, sondern vielmehr die Tatsache, dass sich der Stoff nach wie vor in alten Textilien wie Teppichen oder Kleidungsstücken befindet und von dort aus in die Umwelt gelangt.

Lassen Sie mich auch im Hinblick auf die bevorstehende REACH-Debatte noch einige abschließende Worte zur Stoffpolitik der EU sagen. In der Chemikaliengesetzgebung der EU muss eine Balance zwischen der sozioökonomisch sinnvollen Verwendung bestimmter Substanzen und hohen Umweltstandards gefunden werden. Ausnahmen müssen, wie bei PFOS, immer dann möglich sein, wenn keine adäquaten Alternativen existieren. Das Ziel der Chemikalienpolitik muss schließlich die sichere, risikobasierte Handhabung von Chemikalien sein, und nicht die ideologische Politik pauschaler Stoffverbote.

Ich hoffe, Herr Kommissar, dass Sie sich auch in Zukunft weiterhin für eine vernünftige Chemikalienpolitik einsetzen werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, för GUE/NGL-gruppen. – Herr talman, kommissionen och EU-parlamentariker! Vi skall nu besluta om att begränsa de farliga och skadliga ämnena perfluoroktansulfonat och det närbesläktade perfluoroktansyra – PFOS och PFOA.

Jag är särskilt glad över att det finns ett så brett stöd för det gedigna arbete som min landsman Carl Schlyter har lagt ned. Bra jobbat, Carl!

Jag tycker att vi skall komma ihåg denna samsyn när vi senare i höst fattar ett annat otroligt viktig beslut – både för miljön och för vår hälsa – nämligen det om kemikalielagen Reach. Jag hoppas även då på ett stort stöd från vänster till höger, från kommission till ministerråd.

PFOS är som det redan nämnts ett skadligt ämne. Det är bioackumulerande, vilket innebär att det lagras länge i miljön och i våra kroppar. Enligt en undersökning från Världsnaturfonden som omfattade personer från 17 länder fanns PFOS och sex andra perfluorföreningar i människors kroppar. Så det är hög tid att vi får en begränsning. Jag är därför glad att Carl Schlyter och ett i princip enigt miljöutskott har skärpt tröskelvärdet för hur mycket PFOS som får användas ute på marknaden. Jag hade också gärna sett att utskottet hade skrivit in tydligare tidsangivelser för när PFOS skall fasas ut från marknaden. Med den reservationen tycker jag annars att detta är ett utmärkt betänkande som jag och min grupp GUE/NGL ser fram emot att rösta för.

Jag vill avsluta där jag inledde. Det är bra att parlamentet begränsar hälso- och miljöfarliga ämnen. Och det är alldeles utmärkt att det finns en så bred uppslutning för dessa åtgärder. Jag hoppas därför att vi håller det i minnet när vi skall gå till beslut om Reach senare i höst. Låt oss även då få ett brett stöd för en kraftfull kemikalielagstiftning.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Liese (PPE-DE). – Herr Präsident, Herr Kommissar, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Auch ich möchte mich dem Dank an den Berichterstatter anschließen.

Meine Damen und Herren, stellen Sie sich vor, Sie sind Mutter oder Vater eines kleinen Kindes und das Gesundheitsamt in dem Kreis, in dem Sie wohnen, sagt, Sie dürfen das Trinkwasser, das Sie seit Monaten, seit Jahren selbst trinken, nicht mehr für die Zubereitung von Säuglingsnahrung und für die Kinder verwenden, weil es sehr hohe Konzentrationen von PFOS enthält! Oder stellen Sie sich vor, Sie sind Bürgermeister einer mittelgroßen Stadt und müssen mehrere Millionen Euro öffentlicher Mittel, Gelder von Steuer- und Gebührenzahlern, dazu verwenden, die Trinkwasserversorgung wieder PFOS-frei zu machen! Dann hätten Sie sicherlich ein größeres Problem.

So ist es vor einigen Wochen in meiner Wahlregion, in Südwestfalen, geschehen. Wir haben erhebliche Probleme mit dem Stoff PFOS, und das hat keine lokalen Ursachen, sondern wir haben festgestellt, dass die Spur dieser massiven Verunreinigung ins europäische Ausland – wahrscheinlich nach Belgien und in die Niederlande – führt.

Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass – wenn man etwas genauer untersucht – auch in vielen anderen Regionen Europas solche Probleme für die Eltern und für die Kommunalpolitiker auftreten, wie sie zurzeit bei mir zuhause existieren. Wir müssen deshalb jetzt in diesem konkreten Fall genau die Ursache ermitteln und wenn es möglicherweise illegale Umdeklarationen gab, muss dem nachgegangen werden. Aber wir müssen auch das Problem an der Wurzel packen, denn die Konzentration ist in diesem Fall besonders hoch. Der Stoff wird aber auch in der Antarktis nachgewiesen und schon an der Quelle des Rheins, wo es noch gar keine Industrie gibt.

Man muss sehr genau hinschauen. Deswegen bin ich froh, dass wir es geschafft haben, den Kommissionsvorschlag zu präzisieren und zu verbessern, und dass wir einige Ausnahmen, die nicht gerechtfertigt waren – wie zum Beispiel die Ausnahme für Feuerlöschschäume, für die es Ersatzmittel gibt –, gestrichen haben. Wir haben jetzt einen guten Kompromiss erreicht und sollten ihm zustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis (ALDE). – Mr President, Commissioner, Mr Schlyter rightly deserves our congratulations for his excellent report, which I fully support. Arguably the most important aspect of this legislative proposal is that the story of PFOS is unfortunately one of shame for EU and international consumer protection, and one that should never be allowed to be repeated. Although PFOS were well known to be persistent bioaccumulative toxic compounds, they were extensively used in numerous consumer products and in various industrial applications for decades. This has resulted in the irreversible contamination of the environment and of both animals and humans.

Let us all hope that the directive under consideration here will be fully implemented as soon as possible, but let us at the same time remember that appropriate legislation will also be needed to deal with the hundreds of other perfluorinated compounds which are also very toxic and which today are more or less freely allowed to poison us and will continue to do so in the foreseeable future.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE-DE). – Herr Präsident, Herr Kommissar, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Zunächst herzlichen Dank an Herrn Kollegen Schlyter für den engagierten Bericht. PFOS, ein halogenierter Kohlenwasserstoff, ist eine für den Menschen toxische Substanz, die sowohl karzinogen als auch erbgutschädigend ist.

Für diese Kategorie von Stoffen gibt es keine wissenschaftlichen Grenzwerte, sondern nur empirische Schwellenwerte. Diese Substanzen sind nicht biologisch abbaubar, sie sind fettlöslich und sie bestehen, einmal produziert, praktisch für immer. Der Mensch kann sie auch, einmal aufgenommen, so gut wie nicht mehr ausscheiden.

PFOA hat aus medizinischer und toxikologischer Sicht mit größter Wahrscheinlichkeit eine sehr ähnliche oder identische Wirkung, wenn auch die wissenschaftliche Datenlage hier noch nicht endgültig beweiskräftig ist. Hier wird REACH wohl greifen, und das Substitutionsprinzip wird eine entscheidende Rolle spielen, wobei ich persönlich immer Bedenken habe. Bei aller Begeisterung für die Wirtschaft sowie für Wertschöpfung möchte ich als Christ nicht Wertschöpfung gegen Menschenleben aufrechnen.

Erschreckend sind für mich die Messergebnisse dieser Chemikalien sowohl in Meeres- als auch in Flussfischen. Wir gehen jetzt mit gutem Recht und gutem Gewissen über den ursprünglichen Vorschlag der Kommission und des Rates hinaus. Der Schwellenwert wird massiv um nahezu zwei Zehnerpotenzen abgesenkt. Die Ausnahmen für das Verchromen wurden deutlich reduziert. Die Ausnahme für Feuerlöscher wurde sinnvollerweise gestrichen, da hier unbegrenzte Mengen in die Umwelt freigesetzt werden können. Die Ausnahme für geschlossene Systeme wurde gestrichen, da hier kaum ein Dichtigkeitsnachweis zu führen ist.

Insgesamt möchte ich für die gute Zusammenarbeit danken und vor allen Dingen für die rasche Bearbeitung, denn wir waren innerhalb von drei Monaten in der Lage, einen tragfähigen Kompromiss zu erarbeiten.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Vizepräsident der Kommission. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte kurz auf die Frage der PFOA eingehen und dann noch eine sehr grundsätzliche Bemerkung machen.

Das letzte Wort in der Angelegenheit PFOA ist nicht gesprochen. Es war nicht möglich, das Verbot dieser Substanzen in diese Richtlinie aufzunehmen, weil wir über keine ausreichende Risikobewertung und auch über keine Folgenabschätzung verfügen. Aber es läuft zurzeit eine internationale Risikobewertung auf der Ebene der OECD. Wir werden die Ergebnisse selbstverständlich sorgfältig betrachten und, falls notwendig, die entsprechenden Vorschläge machen.

Ich wohne in demselben deutschen Bundesland wie der Herr Abgeordnete Liese und habe den Fall, den er geschildert hat, selber mit großem Interesse verfolgt. Ich kann heute dazu nur Folgendes sagen: Die Untersuchungen der deutschen Behörden sind ja nicht abgeschlossen, ich gewinne aber sehr stark den Eindruck, dass wir es hier schlicht und einfach mit einem Fall von Umweltkriminalität zu tun haben. Hier sind entgegen dem bestehenden Recht Giftstoffe in die Umwelt eingebracht worden. Ob man das mit diesen Richtlinien hätte verhindern können, steht auf einem anderen Blatt. Doch die Risiken, die Herr Liese beschrieben hat, sind auf diese Art und Weise noch einmal ausdrücklich bestätigt worden, und deshalb fand ich es wichtig, dass er auf diesen Fall hingewiesen hat.

In einer modernen Industriegesellschaft wird es immer unumgänglich sein, mit bestimmten Risiken zu leben. Die Frage, welche Risiken wir für akzeptabel halten und welche nicht, ist eine Frage, die wir immer wieder neu entscheiden müssen. Es gibt eine Reihe von Beurteilungsmaßstäben, die uns dabei helfen können.

Ich will Ihnen aber einen nennen, den ich nicht akzeptiere – und hier spricht der Industriekommissar. Ich akzeptiere nicht das Argument, wir müssten das Risiko hochtoxischer Substanzen in unserer Umwelt akzeptieren, weil es Investitionen gegeben hat. Ich akzeptiere nicht das Argument, wir müssten solche Substanzen akzeptieren, weil damit Erträge erwirtschaftet werden. Ich akzeptiere nicht einmal das Argument – auch wenn ich mir jetzt keine Freunde mache –, wir müssten diese Substanzen verwenden, weil damit Arbeitsplätze erhalten werden. Ich halte diese Gegenüberstellung von Arbeitsplätzen in der Industrie und der Verwendung von giftigen Substanzen, die substituierbar sind, für völlig unangemessen. In einer solchen Situation kann die Entscheidung immer nur die sein, Mensch und Umwelt vor Risiken, die nicht unvermeidbar sind, bedingungslos zu schützen.

Das ist die Linie, die jedenfalls meiner Politik in all diesen Fragen zugrunde liegt. Sie werden das merken, wenn wir in kurzer Zeit in diesem Plenum über die wichtigste, die umfangreichste und modernste Chemikaliengesetzgebung der Welt zu sprechen haben, nämlich über REACH.

 
  
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w środę o 12.30.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności