Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2637(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B6-0526/2006

Forhandlinger :

PV 25/10/2006 - 3
CRE 25/10/2006 - 3

Afstemninger :

PV 25/10/2006 - 6.1
CRE 25/10/2006 - 6.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 25. oktober 2006 - Strasbourg EUT-udgave

6.1. Fredsprocessen i Spanien (afstemning)
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Vi vil nu behandle forslaget til beslutning fra Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater og Gruppen Union for Nationernes Europa.

PPE-DE-Gruppen har stillet et ændringsforslag til afsnit 2 i dets forslag til beslutning.

(Ved elektronisk afstemning forkastede Parlamentet ændringsforslaget)

Vi stemmer nu om forslaget til beslutning.

(Ved afstemning ved navneopråb forkastede Parlamentet forslaget til beslutning)

Vi behandler herefter forslaget til beslutning fra PSE-Gruppen, ALDE-Gruppen, GUE/NGL-Gruppen og Verts/ALE-Gruppen.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN). - (IT) Hr. formand! I henhold til artikel 136 og 138 i forretningsordenen vil jeg gerne bede om en forklaring på, at den beslutning, som vi nu skal vedtage, og som er af stor politisk betydning, er blevet ændret væsentligt, når det gælder titlen og punkt 6, hvilket ikke er i overensstemmelse med forretningsordenen. Desuden vil jeg gøre opmærksom på, at den nye tekst stadig ikke er tilgængelig på alle sprog, hvilket den skal være ifølge forretningsordenen.

Hr. formand, vi kunne godt tænke os at vide, hvorfor tjenestegrenene har accepteret en sådan ændring - endda uden de politiske gruppers samtykke - og hvorfor man ikke i stedet gjorde brug af et mundtligt ændringsforslag, sådan som det er praksis, og sådan som der står i forretningsordenen.

I henhold til forretningsordenen er det ikke muligt at vedtage en ændring af teksten, hvis den foreslås efter den tilladte frist og uden at have hørt de politiske grupper.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Sekretariatet har meddelt mig, at der er en tekst til rådighed for medlemmerne på alle sprog. Det forsikrer de mig.

 
  
MPphoto
 
 

  Mirosław Mariusz Piotrowski (IND/DEM). - (PL) Hr. formand! Må jeg spørge, om der har været en misforståelse? I henhold til vores stemmelister skulle den første afstemning foregå ved håndsoprækning. Den anden afstemning om beslutningen foreslået af Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater skulle foregå ved navneopråb. Ifølge vores lister skulle denne afstemning imidlertid have været om Socialdemokraternes beslutning, og vi stemte imod i den tro, at det var den anden afstemning. Er det rigtigt forstået, at den afstemning, der har fundet sted, var første afstemning? Jeg vil gerne påpege, at mange af mine polske kolleger og ligeledes kolleger fra Den Tjekkiske Republik og andre lande stemte på samme måde. Vil De være så venlig at afklare situationen?

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Det er ingen tvivl om, hvad jeg som formand har sat under afstemning, nemlig et ændringsforslag til forslaget til beslutning, og bagefter har der ikke været nogen tvivl om, hvordan vi stemte. Vi stemte om forslaget til beslutning fra Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater og Gruppen Union for Nationernes Europa. Man skal være fuldkommen døv for ikke at have forstået, hvad vi satte under afstemning.

(Protest fra højre)

(Bifald fra venstre)

 
  
MPphoto
 
 

  Alejo Vidal-Quadras (PPE-DE). - (ES) Hr. formand! Jeg vil gerne komme med to indlæg til forretningsordenen. Det første er, at vi burde have stemt om ændringsforslaget ved håndsoprækning og ikke ved navneopråb.

(Bifald fra gruppen)

Denne fejl har, som vi netop har set, medført, at der er nogle medlemmer, der er blevet forvirret i forbindelse med stemmeafgivelsen. Jeg anmoder Dem derfor om, hr. formand, at De med hjemmel i vores forretningsorden afhjælper denne fejl.

Det andet indlæg til forretningsordenen er, at teksten i socialdemokraternes beslutning er blevet væsentligt ændret - og jeg understreger væsentligt - og at det ikke er sket i henhold til forretningsordenen. Det burde have fundet sted ved hjælp af et registreret ændringsforslag, hvilket ikke skete inden for den fastsatte frist, eller ved hjælp af et mundtligt ændringsforslag i plenarforsamlingen.

Hr. formand, teksten i den socialdemokratiske beslutning er derfor heller ikke i overensstemmelse med forretningsordenen, og jeg beder Dem om at handle i overensstemmelse hermed.

(Bifald fra højre)

(Protest fra venstre)

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Hr. Vidal-Quadras, vi har ikke foretaget en afstemning ved navneopråb, men derimod en elektronisk afstemning. De har været her længe nok til at kende forskel.

For det andet påhviler fortolkningen af forretningsordenen ikke Dem, men derimod formanden, med bistand fra sekretariatet, og formanden lytter til alle de begrundelser, der fremlægges, så han kan tage hensyn til disse og handle så korrekt som muligt, men jeg beder Dem, lad være med at docere. Lad være med at sige, at det her er i overensstemmelse med forretningsordenen, og det her er ikke, for det er ikke Deres opgave.

(Protest fra højre)

(Bifald fra venstre)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Schulz (PSE). - (DE) Hr. formand! Jeg tror, at De har sagt alt det, der skal siges. Fortolkningen af forretningsordenen, især med hensyn til rækkefølge og gennemførelsen af afstemningerne, er formandens opgave. Jeg har indtryk af, at De gennemførte afstemningen efter forskrifterne. Min politiske erfaring har imidlertid også lært mig et og andet - vi er alle sammen politikere, og De, mine damer og herrer fra PPE-DE-Gruppen, er også alle sammen politikere: Hvis man ikke kan komme længere ad politisk vej, skal forretningsordenen holde for. Det kender vi, men jeg beder Dem, hr. formand, om at gennemføre afstemningen nu.

(Bifald fra venstre)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Er det ikke muligt, at De som følge af Deres agtede baggrund som spansk socialdemokrat har en interessekonflikt, hvis De vedbliver med at føre forsædet i forbindelse med dette punkt?

(Kraftigt og vedvarende bifald fra højre)

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). - (ES) Hr. formand! Jeg vil blot på grund af den forvirring, som nogle af indlæggene kan have givet anledning til, påpege, at vi ikke skal stemme om en socialdemokratisk beslutning, men derimod om en fælles beslutning fra Den Socialdemokratiske Gruppe, Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa, Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance samt GUE/NGL-Gruppen, dvs. fra flere af Parlamentets grupper i fællesskab. Vi skal derfor ikke stemme om en socialdemokratisk beslutning, hr. formand.

(Bifald fra højre)

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - (EN) Hr. formand! Det er muligt, at nogen forsøger at ændre deres stemme eller lignende, men jeg stemte faktisk forkert på grund af afstemningen ved navneopråb. Det er beviset. Der er i hvert fald en forkert stemme.

(Bifald fra højre)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Pęk (IND/DEM). - (PL) Hr. formand! Det er naturligvis vigtigt, at afstemningerne afspejler Parlamentets og dermed parlamentsmedlemmernes ønsker. På grund af en fejl eller en forglemmelse stemte mange medlemmer ikke i overensstemmelse med deres ønsker. Jeg anmoder derfor formelt om, at afstemningen går om. Der er ingen risiko forbundet med det, og Parlamentet vil blot vise, hvad det virkelig ønsker.

(Bifald fra højre)

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Vi er i gang med et alvorligt og vigtigt emne. Jeg beder Dem derfor om at samarbejde med Præsidiet, så vi kan foretage en rationel og grundig analyse af det skete. Det er ikke nødvendigt, at De støtter hvert enkelt indlæg med bifald fra den ene eller den anden side.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). - (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Ligegyldigt hvilken holdning man har til denne afstemning, vil jeg godt knytte en kommentar hertil, og jeg beder formanden for PPE-DE-Gruppen om at tage stilling til dette. Det, der blev sagt her, er en uforskammethed, som hele Parlamentet bør tage afstand fra. Denne formand blev valgt med stort flertal og har ret til at lede enhver afstemning, uanset om De synes om det eller ej. Alt andet er uforskammet og noget svineri!

(Bifald fra venstre)

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE). - (ES) Hr. formand! Jeg vil blot henvise til det svar, som De har givet Parlamentets næstformand, hr. Vidal-Quadras, om, at det påhviler Europa-Parlamentets formand at fortolke forretningsordenen.

Det står i artikel 159, stk. 1, i Parlamentets forretningsorden, at Parlamentet normalt foretager afstemning ved håndsoprækning, og det står i stk. 2, at "erklærer formanden udfaldet af afstemningen for tvivlsomt, foretages elektronisk afstemning". De har, hr. formand, foretaget elektronisk afstemning, før De kendte til resultatet, og det har givet anledning til forvirring.

Hr. formand, der er to måneder til, at Deres mandat i Parlamentet udløber. Lad være med at sætte Deres uafhængighed eller prestige på spil, for det fortjener hverken De eller Parlamentet.

(Blandede reaktioner)

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Jeg vil give ordet til hr. Poettering til et sidste indlæg til forretningsordenen. Der bliver ikke flere, for så kunne det blive ved i det uendelige. Derefter vil jeg rådføre mig med Præsidiets medlemmer og træffe den beslutning, som jeg finder hensigtsmæssig, i overensstemmelse med vores forretningsorden.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Gert Poettering (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Vi befinder os i en vanskelig situation, og vi førte efter min mening nogle meget værdige forhandlinger her til morgen. Nu skal vi alle tage et skridt fremad. Jeg vil godt udtrykkeligt understrege, at der ikke sættes spørgsmålstegn ved parlamentsformandens integritet.

(Bifald)

Efter at have sagt dette, appellerer jeg dog til, at vi nu finder frem til en procedure, som kan lede os frem til en beslutning. Det ville have været rigtigt, hvis den første afstemning havde fundet sted ved håndsoprækning - som det normalt ville have været tilfældet. Jeg antog, at De gennemførte en elektronisk afstemning med det samme, fordi resultaterme efter Deres vurdering lå for tæt på hinanden, men det ville have været normal procedure at gennemføre afstemningen ved håndsoprækning. Denne afstemningsprocedure vil beklagevis have ført til, at nogle kolleger stemte anderledes, end de havde planlagt.

Tilbage står spørgsmålet om, hvorvidt den fælles tekst, som grupperne er blevet enige om, er kommet rigtig i stand, og om oversættelserne heraf foreligger.

Alt i alt rummer dette en række problemer. Derfor vil jeg appellere til Deres gode vilje med henblik på en gentagelse af afstemningerne, og at der efterfølgende afholdes en afstemning om gruppernes fælles beslutningsforslag. Så har Parlamentet givet sin mening til kende, og Parlamentets politiske vilje bliver tydelig. Jeg beder Dem om at vise denne gode vilje.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Mange tak, hr. Poettering. Tak, fordi De har forsvaret formanden for Europa-Parlamentets ære.

Jeg synes faktisk, at fru Doyles indlæg er helt uacceptabelt, og at det ikke har noget at gøre med det, der foregår her.

(Bifald)

Vi har vigtigere ting at diskutere. Mine damer og herrer, jeg beder Dem om at give mig et par minutter, så jeg kan rådføre mig med Præsidiets medlemmer om de tre spørgsmål, De har rejst under indlæggene.

Derefter vil formanden meddele Dem sin beslutning, og jeg minder Dem om, at formanden i henhold til artikel 166, stk. 4, i vores forretningsorden, træffer den beslutning, han finder relevant, umiddelbart efter de indlæg til forretningsordenen, der er blevet fremført med hensyn til det, vi har diskuteret, og at formandens beslutning ikke sættes under afstemning. Det betyder, at det, formanden beslutter, gælder.

Nu beder jeg Dem om at lade mig forelægge de tekniske spørgsmål, som de tre rejste problemer henviser til, for Præsidiet.

(Mødet afbrudt i nogle minutter)

Mine damer og herrer, efter at forelagt sagen for Parlamentets tjenestegrene og efter at have undersøgt de punkter i forretningsordenen, der vedrører de spørgsmål, vi har drøftet, vil jeg gerne fortsætte som følger:

- med hensyn til den beslutning, der er forelagt af en række politiske grupper, PSE, ALDE, GUE/NGL og Verts/ALE, har jeg fået oplyst - og jeg har ingen grund til at betvivle det - at teksten foreligger på alle sprog. Jeg har ligeledes fået oplyst, at det er korrekt, at der var ændringer til teksten i går i sidste øjeblik, som Præsidiet vedtog uden at underkaste den nogen formel ændringsforslagsbehandling, da det ikke anså det for nødvendigt. Derfor kan der stemmes om det beslutningsforslag, der er stillet af PSE-Gruppen, ALDE-Gruppen og Verts/ALE-Gruppen, i den version, der var genstand for den sidste ændring, så det kan blive inddraget i forhandlingen. Vi vil stemme om det;

- for det andet er det nærliggende at tro, at der er opstået forvirring, og at nogle medlemmer har stemt anden gang uden at være helt klar over formålet med afstemningen, til trods for, at jeg mener, at jeg havde fremlagt det helt klart. Jeg mener imidlertid, at indvendingerne er blevet fremsat i god tro, og at der formentligt har været fejlfortolkninger af, hvad vi stemte om. Som følge heraf og for reelt at afspejle Parlamentets demokratiske vilje vil jeg gentage de to afstemninger.

(Bifald)

(Ved afstemning ved håndsoprækning forkastede Parlamentet ændringsforslaget)

Resultatet af anden afstemning er således det samme som i første omfang: ændringsforslaget er forkastet.

(Ved afstemning ved navneopråb forkastede Parlamentet forslaget til beslutning fra PPE-DE-Gruppen og UEN-Gruppen)

Det resultat, vi er nået frem til, er således nøjagtig det samme som det tidligere, men jeg formoder, at alle nu er mere rolige, og at medlemmernes vilje er blevet bedre afspejlet.

(Ved afstemning ved navneopråb vedtog Parlamentet forslaget til beslutning fra PSE-Gruppen, ALDE-Gruppen, GUE/NGL-Gruppen og Verts/ALE-Gruppen)

 
  
  

FORSÆDE: Antonios TRAKATELLIS
Næstformand

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik