Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

14. Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ακολουθεί η Ώρα των Ερωτήσεων (B6-0437/2006).

Θα ασχοληθούμε με τις παρακάτω ερωτήσεις προς το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 1 της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (H-0779/06)

Θέμα: Παροχή υπηρεσιών και ελεύθερη μετακίνηση οικογενειών με παιδιά

Αυξάνονται οι διαμαρτυρίες ευρωπαϊκών οικογενειών κατά της διακριτικής μεταχείρισης την οποία υφίστανται κατά την παροχή υπηρεσιών και κατά την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης εντός της ΕΕ, λόγω του γεγονότος ότι συνοδεύονται από τέκνα κάτω των 15 ετών.

Πρόσφατα δημοσιεύματα του ελληνικού Tύπου παρουσίασαν θετικά τον αποκλεισμό της παρουσίας παιδιών σε δημόσιους χώρους οικονομικής εκμετάλλευσης, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, κλπ.

Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει το Συμβούλιο προκειμένου να απαλείψει την διακριτική μεταχείριση και τον ηλικιακό ρατσισμό εις βάρος παιδιών, νέων και των οικογενειών τους; Προβλέπεται εναρμόνιση των προδιαγραφών παροχής υπηρεσιών και εξασφάλισης της δυνατότητας ελεύθερης μετακίνησης εντός της ΕΕ, ώστε να μη θίγονται τα δικαιώματα των ανήλικων ευρωπαίων και των οικογενειών τους;

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, εις απάντηση της ερώτησης το Συμβούλιο θα ήθελε καταρχάς να υπενθυμίσει σε όλους ότι το άρθρο 18, παράγραφος 1, της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δηλώνει ότι: «Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα συνθήκη και στις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή της». Όπως σίγουρα γνωρίζει η αξιότιμη βουλευτής, η Επιτροπή, ως το όργανο που ελέγχει την τήρηση της Συνθήκης, πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων της Συνθήκης και των κανόνων και κανονισμών που θεσπίζουν τα θεσμικά όργανα σύμφωνα με αυτή. Συνεπώς, η ερώτηση της αξιότιμης βουλευτού θα πρέπει στην πραγματικότητα να απευθυνθεί στην Επιτροπή.

Τον φετινό Ιούλιο, η Επιτροπή δημοσίευσε μια ανακοίνωση με στόχο μια στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των παιδιών, ώστε να προωθούνται και να προστατεύονται αποτελεσματικά τα δικαιώματα των παιδιών στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επίσης να στηρίζονται τα μέτρα που λαμβάνουν σε αυτόν τον τομέα τα κράτη μέλη. Οι καθαυτές αποφάσεις για την πολιτική που αφορά τα παιδιά και την οικογένεια λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να υπενθυμίσω στην εκπρόσωπο του Συμβουλίου ότι μπορεί η Επιτροπή να σχεδιάζει τη στρατηγική, αλλά την εφαρμογή της, την αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη. Και επειδή στο Συμβούλιο όλα τα κράτη μέλη πρέπει να διαπιστώσουν ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι τα προβλήματα των οικογενειών που κυκλοφορούν με παιδιά, γι’ αυτό και έθεσα στο Συμβούλιο την ερώτηση, γνωρίζοντας και τις Συνθήκες όπως και τη νέα ανακοίνωση της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, όλοι έχουμε νόμους για την πρόληψη των διακρίσεων κατά όλων των πληθυσμιακών ομάδων και ηλικιών, όπως η οδηγία για την ίση φυλετική μεταχείριση και η οδηγία για τις διακρίσεις στην απασχόληση και την εργασία. Ενσωματώνουν κανόνες σε τομείς όπως η απαγόρευση των διακρίσεων σε πολλές καθημερινές καταστάσεις.

Όσο για τα παραδείγματα που έδωσε η αξιότιμη βουλευτής, φερ’ ειπείν τον πολιτισμό των εστιατορίων, πρέπει να θυμόμαστε ότι οι πολίτες των κρατών μελών, πέρα από το Συμβούλιο, ως καταναλωτές και, τελικά, ως αυτοί που πληρώνουν για αυτές τις υπηρεσίες, έχουν επίσης σημαντική δυνατότητα επιρροής για το είδος του πολιτισμού που θα πρέπει να διαμορφωθεί όσον αφορά τις οικογένειες με παιδιά.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, ήθελα μόνο να επισημάνω πως αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, αλλά είναι πολύ έντονο και στην Αυστρία, όπου τα ξενοδοχεία θεωρούν σημαντικό τους πλεονέκτημα στην αγορά το να μην επιτρέπονται τα παιδιά ή οι οικογένειες με παιδιά.

Το ερώτημά μου είναι: δεν είναι δυνατόν να κάνουμε κάτι τουλάχιστον ως προς τη διαφήμιση; Υπάρχουν άλλωστε και άλλοι τομείς όπου επιβάλλονται περιορισμοί στη διαφήμιση. Ίσως αυτό να αποτελεί μια δυνατότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, διεξήχθη βεβαίως μεγάλη συζήτηση στον τομέα της διαφήμισης που αφορά τα παιδιά, ιδιαίτερα όσον αφορά την εμπορία, το είδος εμπορίας και την κατάσταση στην οποία είναι κατάλληλη όταν έχει ως στόχο τα παιδιά. Όσον αφορά το παράδειγμα που δίνει η αξιότιμη βουλευτής στη συμπληρωματική ερώτησή της αναφορικά με τα ξενοδοχεία, θα επαναλάβω όσα είπα στην προηγούμενη απάντησή μου, ότι δηλαδή προφανώς οι καταναλωτικές οργανώσεις και οι πελάτες που πληρώνουν μπορούν να έχουν λόγο στο είδος των υπηρεσιών που θα πρέπει να προσφέρονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 2 του Manuel Medina Ortega (H-0781/06)

Θέμα: Ενίσχυση του Οργανισμού Διαχείρισης Εξωτερικών Συνόρων (Frontex)

Ο Οργανισμός Frontex για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος συνεστήθη τον περασμένο χρόνο, άρχισε να λειτουργεί με ελάχιστα μέσα και είναι ιδιαίτερα αναποτελεσματικός.

Προτίθεται η Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα που θα ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της δράσης του, είτε μέσω της συνεργασίας με άλλα κράτη είτε με την παροχή πρόσθετων κοινοτικών μέσων;

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, ο κανονισμός του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2004 για τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει τη σύσταση του Frontex και τον καθορισμό των καθηκόντων του, τη δομή του και τις απαιτήσεις που αφορούν την οικονομική του διαχείριση. Σύμφωνα με τον κανονισμό, το Συμβούλιο ενημερώνεται σχετικά με το πρόγραμμα δράσης του οργανισμού, τις γενικές και ειδικές αναλύσεις κινδύνου που ετοιμάζει, μια ετήσια γενική έκθεση και τον προϋπολογισμό του οργανισμού. Μέτρα για την τροποποίηση των διατάξεων του κανονισμού μπορούν να προταθούν μόνο από την Επιτροπή.

Είναι πρωτίστως καθήκον του διοικητικού συμβουλίου του Frontex να εγκρίνει μέτρα σχετικά με την οργανωτική δομή του, την πολιτική προσλήψεων και το πρόγραμμα δράσης, και το Συμβούλιο δεν συμμετέχει σε αυτό.

Είναι επίσης ευθύνη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να αναπτύξουν μια κοινοτική πολιτική για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και τη σχετική νομοθεσία. Πρέπει, συνεπώς, να διασφαλιστεί ο στενός συντονισμός μεταξύ του οργανισμού και των θεσμικών οργάνων, και υπάρχουν ρυθμίσεις ως προς αυτόν τον σκοπό στο πλαίσιο του κανονισμού Frontex. Σχετικά με αυτό, θα σας παραπέμψω στη σχετική πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού σύστασης ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα. Στόχος του είναι η ενίσχυση των επιχειρησιακών δράσεων που αναλαμβάνει ο οργανισμός και η προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και της Κοινότητας κατά τη διάρκεια μιας κρίσης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρότεινε τον περασμένο Δεκέμβριο ότι τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να λάβουν ορισμένα μέτρα πριν από το τέλος του έτους, ώστε να βελτιωθεί η πρακτική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Σε αυτά περιλαμβάνονταν ο έλεγχος και η παρακολούθηση των νότιων θαλάσσιων συνόρων της ΕΕ και η μελέτη Medsea σχετικά με το Μεσογειακό Δίκτυο Παράκτιων Περιπολιών, την οποία ολοκλήρωσε τώρα ο Frontex.

Τους τελευταίους μήνες το Συμβούλιο, για παράδειγμα στη συνεδρίασή του της 24ης Ιουλίου και στην ανεπίσημη υπουργική διάσκεψη του Σεπτεμβρίου, έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και του Frontex και, ιδιαίτερα, στην κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή της Μεσογείου και την Αφρική. Και στις δύο περιπτώσεις συζητήθηκαν θέματα όπως ο ρόλος του Frontex και η συμμετοχή του σε επιχειρησιακές δραστηριότητες, κυρίως στη Μεσόγειο και σε σχέση με την κατάσταση στην Αφρική. Το Συμβούλιο ικανοποιήθηκε από τα μέτρα που εφάρμοσαν ο Frontex και η Επιτροπή και τόνισε ότι η επιχειρησιακή συνεργασία θα πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσεται περαιτέρω.

Στο τέλος Οκτωβρίου, το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τα συμπεράσματά του σχετικά με την ενίσχυση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων του Νότου. Στα συμπεράσματά του καλεί μετ’ επιτάσεως τον Frontex να προωθήσει μια μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης το οποίο, στην αρχική του φάση, θα καλύψει το σύνολο των νοτίων θαλάσσιων συνόρων της Κοινότητας και της Μεσογείου. Το Συμβούλιο ζήτησε επίσης από τον Frontex να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας περιφερειακών κέντρων που θα συνδέονται μεταξύ τους, τα οποία θα είναι στη διάθεση του Frontex όσον αφορά επιχειρησιακά θέματα σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές ή σχετικούς τομείς.

Ωστόσο, το Συμβούλιο δεν χρειάζεται να προτείνει τη χορήγηση πιστώσεων για τον προϋπολογισμό του Frontex με στόχο την περαιτέρω δράση.

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκή Ένωσης και το Πρόγραμμα της Χάγης, το έργο του Frontex θα εκτιμηθεί βάσει μιας αξιολόγησης της Επιτροπής πριν από το τέλος του επόμενου έτους.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega (PSE). – (ES) Κυρία Πρόεδρε, η απάντηση του Συμβουλίου με καθησυχάζει και θα πω κάτι που θα ξαφνιάσει: ο Frontex λειτουργεί. Παρά το γεγονός ότι είναι σε πειραματικό στάδιο, το έργο του στις Κανάριες Νήσους, στη μεγάλη θαλάσσια περιοχή που περιβάλλει τις Κανάριες Νήσους, ήταν αποτελεσματικό.

Το πρόβλημα είναι η αβεβαιότητα των θεσμικών οργάνων και η έλλειψη οικονομικών και δημοσιονομικών πόρων. Η Προεδρία αναφέρθηκε σε αυτό, αλλά το συγκεκριμένο ερώτημα που θα ήθελα να θέσω είναι αν πιστεύετε ότι θα είναι δυνατό να συνεχιστεί η λειτουργία του Frontex στον Ατλαντικό μετά την 1η Ιανουαρίου και αν το Συμβούλιο πιστεύει ότι αξίζει να δαπανά χρήματα σε μέσα για τη διατήρηση αυτής της υπηρεσίας, η οποία, επαναλαμβάνω, λειτούργησε, λειτουργεί ακόμη, και αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά της.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς είναι προφανώς ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ακούμε πως ο Frontex υπήρξε επιτυχής. Ενώ παραδεχόμαστε ότι αντιμετώπισε επίσης ορισμένα προβλήματα, ή τουλάχιστον προκλήσεις, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο οργανισμός είναι ακόμη πολύ καινούριος και, ταυτόχρονα, πρέπει να ασχοληθεί με τη διοικητική δομή και τα καθήκοντά του. Επιπλέον, δεν συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων τόσο στη Μεσόγειο όσο και αλλού. Προφανώς, το εάν το πεδίο δράσης και η αποτελεσματικότητα αυτής της επιχείρησης μπορούν να συνεχιστούν εξαρτάται επίσης από την επιπλέον χρηματοδότηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου μίλησε για το πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί χρηματοδότηση για τον Frontex. Ο Frontex λαμβάνει ενισχύσεις. Εξετάζει το Συμβούλιο τη δρομολόγηση δράσεων μείωσης της επιβάρυνσης όπως για παράδειγμα ενημερωτικές εκστρατείες στις χώρες προέλευσης προκειμένου να επισημανθεί στους ενδεχόμενους μετανάστες ποιες συνέπειες θα έχει η παράνομη μετανάστευση ή ποιες δυνατότητες νόμιμης μετανάστευσης υπάρχουν; Επίσης, εξετάζετε ως μέσον μείωσης του βάρους τη θέσπιση μέτρων προκειμένου στο μέλλον να μην είναι δυνατή η νομιμοποίηση παράνομων μεταναστών όπως σήμερα;

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο αφορά γενικά την παράνομη μετανάστευση ή τη μετανάστευση γενικότερα, είναι προφανώς ο βαθμός της συνεργασίας μας με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης. Το τελευταίο καιρό ο στόχος στην Ένωση είναι να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία επαφής μεταξύ της ίδιας της μετανάστευσης και της ανάπτυξης, βάσει της αντίληψης ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης, ούτως ώστε να μειωθούν επίσης οι πιέσεις που ασκούνται στους μετανάστες και σε αυτά τα μέρη.

Βεβαίως, ένας τομέας αυτής της συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με το τι είναι πραγματικά δυνατό και τι όχι. Τον Νοέμβριο θα διεξαχθεί στην Τρίπολη η επόμενη διάσκεψη υψηλού επιπέδου μεταξύ της ΕΕ και των αφρικανικών χωρών, και το κύριο θέμα θα είναι η μετανάστευση.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – (EN) Έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Καταρχάς, πριν από λίγους μήνες ακούγαμε για προβλήματα σχετικά με τη φιλοξενία του οργανισμού στην Πολωνία: ανεπαρκή στέγαση κλπ. Έχουν επιλυθεί αυτά τα προβλήματα;

Δεύτερον, η φινλανδική Προεδρία θα δεσμευτεί να στηρίξει και να πείσει και τα άλλα κράτη μέλη να δεχτούν τις τροπολογίες που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται να ψηφίσει επί του προϋπολογισμού για τον Frontex; Πρόκειται για την τροπολογία 836, για την αποκατάσταση του ποσού όπως πρότεινε η Επιτροπή, ήτοι να μην ακολουθηθούν οι περικοπές του Συμβουλίου και να τεθούν στο αποθεματικό ακόμη περισσότεροι πόροι. Η φινλανδική Προεδρία θα στηρίξει αυτήν την αύξηση των πόρων;

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, η ικανότητα του Frontex να ασχολείται με αυτές τις καταστάσεις παράνομης μετανάστευσης, και η ικανότητα της Ένωσης γενικότερα, εξαρτώνται φυσικά σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο της δέσμευσης που υπάρχει στα κράτη μέλη. Αυτό συζητήθηκε πρόσφατα λεπτομερώς σε διάφορα επίπεδα της Ένωσης, και πιο πρόσφατα στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στο Λάχτι την περασμένη Παρασκευή, αλλά αυτή η συζήτηση συνεχίζεται ακόμη· συνεπώς, από αυτήν την άποψη, είναι ακόμη δύσκολο να δοθεί μια εντελώς ακριβής απάντηση σε αυτό το ερώτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 3 της Sarah Ludford (H-0783/06)

Θέμα: Δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν καταδικασθέντες για παιδεραστία

Πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο Συμβούλιο όσον αφορά την προτεινόμενη «απόφαση πλαίσιο για την αναγνώριση και την εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση των απαγορεύσεων που προκύπτουν από καταδίκες για σεξουαλικά εγκλήματα που διεπράχθησαν σε βάρος παιδιών; Η έγκρισή της θα σήμαινε ότι σε περίπτωση που ένας παιδεραστής ή ασελγήσας εις βάρος παιδιών υστερείτο του δικαιώματος να εργαστεί με παιδιά μετά την καταδίκη για σεξουαλική παρενόχληση ή συμμετοχή σε παιδική πορνογραφία σε ένα κράτος μέλος, τα στοιχεία του θα δημοσιοποιούνταν ώστε να μπορεί το όνομά του να καταχωρηθεί και σε άλλα εθνικά μητρώα δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων και η απαγόρευση να εφαρμοστεί σε όλη την ΕΕ.

Γιατί το Συμβούλιο δεν έχει προφανώς καταφέρει να συμφωνήσει μέχρι τώρα με αυτή την σημαντική πρόταση, την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε τον Ιούνιο του 2006 και η οποία θα προσέφερε ένα πρακτικό παράδειγμα στους ευρωπαίους πολίτες για τον πολύτιμο ρόλο της ΕΕ στην πάταξη του εγκλήματος και στην ενίσχυση της ασφάλειας; Εγκατέλειψε άραγε το Συμβούλιο τον δεδηλωμένο στόχο του να θέσει ως προτεραιότητα την πάταξη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών;

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, συζητείται επί του παρόντος από ομάδες εργασίας του Συμβουλίου η πρωτοβουλία του Βασιλείου του Βελγίου με στόχο την έγκριση από το Συμβούλιο της απόφασης πλαισίου του Νοεμβρίου του 2004 για την αναγνώριση και την εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση των απαγορεύσεων που προκύπτουν από καταδίκες για σεξουαλικά εγκλήματα που διεπράχθησαν σε βάρος παιδιών. Πιο πρόσφατα συζητήθηκε από την ομάδα συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις τον Οκτώβριο, μόλις πριν από μία εβδομάδα. Η εξέταση της πρωτοβουλίας αποτελεί επίσης μέρος των συζητήσεων που οι ομάδες εργασίας του Συμβουλίου διεξαγάγουν σχετικά με άλλες προτάσεις, όπως η πρόταση για μια απόφαση πλαίσιο για τη λήψη υπόψη των καταδικαστικών αποφάσεων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια νέων ποινικών διαδικασιών και η πρόταση για μια απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την οργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που λαμβάνονται από ποινικά μητρώα μεταξύ των κρατών μελών. Συνεπώς, συζητούνται ακόμη δύο προτάσεις για αποφάσεις πλαίσια.

Ο κοινός στόχος αυτών των μέσων είναι η δημιουργία δομών ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι γενικά και εύκολα διαθέσιμες οι λεπτομέρειες για το ποινικό παρελθόν κάποιου. Όταν όλα τα κράτη μέλη θα έχουν εφαρμόσει τελικά αυτές τις πράξεις στην εθνική νομοθεσία τους, θα είναι ευκολότερο να μην δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον που έχει καταδικαστεί να εργάζεται με παιδιά ή να διαπράξει και πάλι εγκλήματα κατά παιδιών. Το Συμβούλιο, συνεπώς, συνεχίζει να συζητά αυτές τις προτάσεις για αποφάσεις πλαίσια.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – (EN) Έχω την εντύπωση ότι το Συμβούλιο δεν προχωρεί γρήγορα όσον αφορά αυτές τις προτάσεις. Σχεδόν πριν από δύο χρόνια, υπήρχε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα από την Επιτροπή εις ανταπόκριση στο έντονο ενδιαφέρον του κόσμου να διασφαλιστεί ότι οι εγκληματίες, όπως αυτοί που διαπράττουν σεξουαλικά αδικήματα, δεν θα εκμεταλλεύονται τα σύνορα και δεν θα επωφελούνται από αυτά. Έχω την εντύπωση ότι τα κράτη μέλη δεν δρουν από κοινού επ’ αυτού. Δεν κατανοώ πώς μπορούμε να λέμε στους πολίτες μας ότι η ΕΕ είναι αποτελεσματική στην πάταξη του εγκλήματος, όταν το Συμβούλιο έχει τόσο αργούς ρυθμούς στη λήψη αποφάσεων επί των τόσο σημαντικών αυτών μέτρων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εγκληματίες θα εντοπίζονται πραγματικά, όπου και αν πηγαίνουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, η προστασία των παιδιών, ιδιαίτερα από το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων από όσους έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα, είναι προφανώς εξαιρετικά σημαντική. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλά πρακτικά προβλήματα, καθώς και προβλήματα που αφορούν αρχές, σχετικά με αυτές τις προτάσεις αποφάσεων πλαισίου, για παράδειγμα το γεγονός ότι αυτή η απαγόρευση για την αρχή της απασχόλησης δεν υπάρχει καν σε όλα τα κράτη μέλη. Συνεπώς, πρέπει να εξεύρουμε έναν τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος που θα μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel António dos Santos (PSE). – (PT) Κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Η ερώτησή μου είναι πολύ ακριβής και άμεση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κρίνουμε τη θέση σας.

Δεν πιστεύει το Συμβούλιο, ήτοι η φινλανδική Προεδρία, ότι το να έχουν οι πολίτες πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα όσων έχουν καταδικαστεί για παιδεραστία ή για σεξουαλική βία κατά νέων ανθρώπων αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο στην καταπολέμηση αυτού του εγκλήματος;

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, αυτός είναι ένας στόχος που όλοι συμμεριζόμαστε: τα παιδιά να μπορούν να προστατεύονται από άτομα που έχουν καταδικαστεί, και υπάρχουν διάφοροι τρόποι γι’ αυτό στα κράτη μέλη. Για παράδειγμα, στη χώρα μου ισχύει ένα σύστημα όπου ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει το ποινικό μητρώο όσων ζητούν ή υποβάλουν αίτηση για ορισμένα είδη εργασίας και να το χρησιμοποιήσει για να εξετάσει εάν το άτομο αυτό είναι κατάλληλο για τη δουλειά. Τέτοιες θέσεις εργασίας, ωστόσο, ορίζονται με μεγάλη ακρίβεια. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να γίνει αυτό στα κράτη μέλη, και αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίον η διαδικασία σε αυτό το θέμα υπήρξε αργή κατά τη γνώμη πολλών βουλευτών του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI). – (EN) Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, προκειμένου να αποδείξω ότι η ανταλλαγή πληροφοριών δεν είναι αρκετή. Ο Paul Hunter Redpath είναι ένας καταδικασθείς παιδεραστής που εξέτισε το στερητικό της ελευθερίας μέρος της ποινής του στην περιφέρειά μου στη Βόρεια Ιρλανδία και, εν συνεχεία, κατέφυγε πρόσφατα στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, παραβιάζοντας το τμήμα της καταδίκης του που αφορά την αναστολή. Μπορεί τώρα να ζει εκεί ελεύθερα και δεν μπορεί να συλληφθεί, ενώ στη Βόρεια Ιρλανδία η ποινή για την παραβίαση της απόφασης περί αναστολής υπό όρους θα ήταν η άμεση επιστροφή στη φυλακή.

Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί σαφή απόδειξη ότι πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις πλήρους έκδοσης, διότι ειδάλλως θα αποφεύγεται η δικαιοσύνη και δεν θα υπάρχει πλήρης προστασία των ευάλωτων ατόμων; Μπορεί η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου να δεχθεί ότι η ενδεδειγμένη έκδοση είναι η βέλτιστη απαίτηση;

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, αυτό το τμήμα της Ώρας των Ερωτήσεων δεν αφορά προφανώς αυτό που μπορώ προσωπικά να υποστηρίζω, αλλά το είδος των συζητήσεων και των αποφάσεων στις οποίες θα πρέπει να προσβλέπει το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο, ωστόσο, σκοπεύει τώρα να προχωρήσει σύμφωνα με την αρχή της εξομοίωσης, γεγονός που σημαίνει ότι ένα κράτος μέλος θα είναι υποχρεωμένο να προσδώσει σε καταδίκες που εκδίδονται από ξένο δικαστήριο νομικές συνέπειες ισοδύναμες με αυτές που προσδίδει στις εθνικές καταδίκες, μολονότι αυτό, σε τελική ανάλυση, έχει μεγάλη σχέση με την ευρύτερη συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων και με τον τρόπο με τον οποίον μπορούμε σε διαφορετική περίπτωση να σημειώσουμε πρόοδο στον τομέα της αμοιβαίας αναγνώρισης των καταδικών και των αποφάσεων, καθώς και στο θέμα της έκδοσης υποδίκων.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ερώτηση αριθ. 4 καταπίπτει διότι απουσιάζει ο ερωτών.

Ερώτηση αριθ. 5 του Liam Aylward (H-0787/06)

Θέμα: Μέτρα ασφαλείας στις αεροπορικές μεταφορές

Μπορεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αναφέρει ποιά νέα μέτρα σκοπεύει να λάβει για τη βελτίωση της ασφάλειας των επιβατών που ταξιδεύουν με τις ευρωπαϊκές αερογραμμές, ενόψει της συνεχιζόμενης απειλής από τη διεθνή τρομοκρατία;

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας αποτελεί το σημερινό νομικό πλαίσιο της Κοινότητας στον τομέα της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας. Ο κανονισμός, ο οποίος ήταν αποτέλεσμα των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2003.

Προκειμένου να διορθωθούν τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή αυτού του κανονισμού, η Επιτροπή πρότεινε τον Σεπτέμβριο του 2005 την αντικατάσταση αυτού του κανονισμού με έναν νέο. Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, το Συμβούλιο ενέκρινε μια γενική προσέγγιση επί της πρότασης της Επιτροπής. Τον Ιούνιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, η οποία περιελάμβανε 85 τροπολογίες. Επί της βάσης αυτής, το Συμβούλιο πέτυχε πολιτική συναίνεση επί της πρότασης στις 12 Οκτωβρίου. Το εγκεκριμένο κείμενο θα ενισχυθεί επισήμως ως κοινή θέση σε κάποια μελλοντική συνεδρίαση του Συμβουλίου και θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτως ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί άμεσα συναίνεση σε δεύτερη ανάγνωση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα ασφαλείας που αντιμετώπισε το Ηνωμένο Βασίλειο τον φετινό Αύγουστο, το Συμβούλιο ελπίζει ότι τα θεσμικά όργανα θα επιτύχουν συναίνεση επί του νέου κανονισμού όσο το δυνατόν συντομότερα. Ο αντίκτυπος των νέων μέτρων ασφαλείας που θέσπισε πρόσφατα η Επιτροπή και η επιτροπή της για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας θα πρέπει, επιπλέον, να παρακολουθείται συνεχώς.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN). – (EN) Είναι το Συμβούλιο ικανοποιημένο από το γεγονός ότι υπάρχει αρκετή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στην καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας; Συμφωνείτε ότι η Ευρωπόλ και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της ΕΕ χρηματοδοτούνται επαρκώς;

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, φυσικά μπορούμε πάντα να βελτιώσουμε τις προσπάθειές μας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Έχουν βεβαίως ληφθεί πολλά μέτρα, κυρίως τα τελευταία χρόνια, αλλά σίγουρα υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, οι περισσότεροι από εμάς φθάνουν εδώ αεροπορικώς. Δεν μπορώ να θυμηθώ ούτε μία περίπτωση τα τελευταία χρόνια που να μην καθυστέρησε το αεροσκάφος κατά μισή ή μία ώρα. Συνήθως, ο λόγος που προβάλλεται είναι τα θέματα ασφαλείας. Θα μπορούσε ο λόγος να είναι –και ίσως πράγματι αυτό συμβαίνει– η κακή οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών;

Θα μπορούμε να πιστοποιούμε εάν οι απαιτήσεις ασφαλείας εφαρμόζονται πραγματικά ακόμη και μετά την έγκριση αυτού του εγγράφου;

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, όπως και η λήψη των αποφάσεων, είναι προφανώς πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε την εφαρμογή και επίσης να παρακολουθούμε συνεχώς τις αλλαγές στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Είναι επίσης σημαντικό, βεβαίως, να μπορέσουμε να θεσπίσουμε παρόμοιους νόμους για διαφορετικά αεροδρόμια και διαφορετικά κράτη μέλη. Προφανώς, η καλή προβλεψιμότητα θα μας δώσει τελικά τη δυνατότητα στις καθημερινές πρακτικές συνθήκες να πούμε εκ των προτέρων πόσο χρόνο θα χρειάζονται, για παράδειγμα, οι έλεγχοι ασφαλείας, και έτσι να μειώσουμε την ενόχληση των επιβατών. Ωστόσο, φρονώ ότι όσοι ταξιδεύουμε πολύ τακτικά πρέπει επίσης να συνηθίσουμε το γεγονός ότι τα αεροπορικά ταξίδια έχουν γίνει μια πιο ενδιαφέρουσα ενασχόληση σε σχέση με το παρελθόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). – (DE) Κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, ως εισηγητής για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σχετικά με αυτό το θέμα συζητήθηκε στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο να ανατεθούν στον EASA και καθήκοντα που αφορούν την ασφάλεια. Θα ήθελα να μάθω την άποψη της προεδρίας του Συμβουλίου επ’ αυτού.

Το δεύτερο ερώτημά μου είναι: ένα σημείο που μου κίνησε την προσοχή είναι πως η ιδιωτικοποίηση των ελέγχων ασφαλείας στους αερολιμένες συνέβαλε στο να μην μπορούν οι αερολιμένες να αντιμετωπίσουν έκτακτες καταστάσεις με την ίδια αποτελεσματικότητα π.χ. με την αστυνομία. Μήπως θα ήταν εύλογο να αναιρεθεί η ιδιωτικοποίηση και να διεξάγονται και πάλι οι έλεγχοι ασφαλείας από κρατικούς οργανισμούς;

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, προφανώς είναι καλό να εξετάσει το Συμβούλιο και να συζητήσει, για παράδειγμα, πώς το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικό, αλλά, βεβαίως, εξουσίες και αρμοδιότητες μπορούν να μεταβιβαστούν σε αυτόν στον βαθμό που τα κράτη μέλη δηλώνουν ότι είναι πρόθυμα να στηρίξουν κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να πιστέψουμε ότι η ταχύτητα ενός ελέγχου ασφαλείας θα πρέπει να εξαρτάται από το εάν ασχολούμαστε με έναν ιδιωτικό φορέα ή έναν κρατικό οργανισμό. Το ερώτημα αφορά περισσότερο τη στοχοθέτηση των πόρων και το ύψος των πόρων γενικότερα. Είναι προφανές ότι τα αεροδρόμια, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής, αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω του μεγάλου αριθμού επιβατών.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 6 του Seán Ó Neachtain (H-0789/06)

Θέμα: Το καθεστώς της ιρλανδικής γλώσσας

Από την 1η Ιανουαρίου 2007 η ιρλανδική γλώσσα καθίσταται επίσημη γλώσσα εργασίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Θα μπορούσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προβεί σε μια διεξοδική δήλωση όσον αφορά τις προετοιμασίες που έχουν γίνει προκειμένου να διασφαλισθεί ότι όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα διαθέτουν όλα τα αναγκαία συστήματα ώστε η ιρλανδική γλώσσα να καταστεί, στην πράξη, επίσημη γλώσσα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 2007;

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, κατόπιν αιτήματος της ιρλανδικής κυβέρνησης, το Συμβούλιο άλλαξε τους κανόνες που αφορούν τη γλώσσα τον Ιούνιο του 2005 και προσέθεσε την ιρλανδική γλώσσα στον κατάλογο των επίσημων γλωσσών και γλωσσών εργασίας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι τα θεσμικά όργανα δεν χρειάζεται να συντάσσουν όλες τις νομικές διατάξεις στα Ιρλανδικά ή να τις δημοσιεύουν σε αυτήν τη γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η απόφαση, συνεπώς, αποκλίνει από τους κανόνες. Θα παραμείνει σε ισχύ για πέντε χρόνια και αυτή η περίοδος μπορεί να ανανεωθεί. Επίσης, αποφασίστηκε ότι η παρέκκλιση δεν θα ισχύει για τους κανονισμούς που συντάσσονται στη διαδικασία συναπόφασης.

Σύμφωνα με την απόφαση για την προσθήκη των Ιρλανδικών στον κατάλογο των γλωσσών εργασίας, το Συμβούλιο έχει λάβει όλα τα αναγκαία πρακτικά μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι υπάρχει επαρκής εφαρμογή των αποφάσεων από 1ης Ιανουαρίου 2007, όταν τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμός.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN). – (EN) Ευχαριστώ την Προεδρεύουσα του Συμβουλίου για την απάντησή της. Μπορώ να θεωρήσω ότι, εκτός από την παρέκκλιση που αναφέρθηκε, η ιρλανδική γλώσσα θα έχει ίση αντιμετώπιση με όλες τις υπόλοιπες γλώσσες σε αυτό το Κοινοβούλιο;

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, όπως είπα, η ιρλανδική γλώσσα προστέθηκε στον κατάλογο των επίσημων γλωσσών και γλωσσών εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί τη βάσει της παρέκκλισης που μόλις ανέφερα. Το Κοινοβούλιο καθαυτό θα έχει επίσης το δικαίωμα να αποφασίσει πώς θα την εφαρμόσει στην πράξη. Ωστόσο, όταν είπα ότι το Συμβούλιο έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της απόφασης, αναφέρθηκα σε διάφορα πρακτικά ζητήματα, και στην πρώτη μου απάντηση δεν θέλησα να περιγράψω λεπτομερώς όσα θα γίνουν εκεί, αλλά όσα απαιτεί αυτή η απόφαση.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – (LT) Θέλω να θέσω μια ερώτηση στην κ. Lehtomäki σχετικά με το μέλλον· ενώ η ύπαρξη 21 επίσημων γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντικατοπτρίζει, βεβαίως, την πολύτιμη εθνική πολυμορφία μας, γίνεται, από την άλλη πλευρά, δαπανηρή και όλο και πιο περίπλοκη.

Τι πιστεύουν για το μέλλον το Συμβούλιο και η χώρα που ασκεί την Προεδρία; Αυτός ο κύκλος θα συνεχίσει να διευρύνεται ή μήπως θα εφαρμοστούν κάποια μέτρα για την απλοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τη γλώσσα;

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, όπως λέει ο αξιότιμος βουλευτής, η γλωσσική πολυμορφία είναι σημαντική για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τον πλουραλισμό των ευρωπαϊκών πολιτισμών. Ωστόσο, πρέπει να παραδεχθούμε ότι, για πρακτικούς λόγους και για λόγους κόστους, το Συμβούλιο, όσον αφορά τις ανεπίσημες συναντήσεις, έχει πιο περιορισμένες ρυθμίσεις όσον αφορά τις γλώσσες ή τη διερμηνεία και ενίοτε χρησιμοποιούνται μόλις δύο, κάποιες φορές πέντε ή έξι γλώσσες. Στην πραγματικότητα, το σύστημα έχει στην πράξη πολύ καλά αποτελέσματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 7 του Johan Van Hecke (H-0791/06)

Θέμα: Επιτεινόμενη λογοκρισία του τύπου στην Κίνα

Προσφάτως, η Κίνα άρχισε να εντείνει τον έλεγχο του ξένου τύπου, ο οποίος διέπεται στο εξής από αυστηρούς εσωτερικούς κανόνες. Όπως ορίζεται ρητώς, οι ειδήσεις που δημοσιεύουν τα ξένα πρακτορεία υπόκεινται σε έλεγχο, εν ανάγκη δε και σε λογοκρισία, δήθεν για να μην τεθούν σε κίνδυνο η σταθερότητα, η ενότητα και η εθνική κυριαρχία της χώρας. Πρόκειται για την πολλοστή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Επιτροπή έχει ήδη εκφράσει τις ανησυχίες της επί του θέματος, ενώ προτίθεται να θίξει το πρόβλημα στο πλαίσιο επικείμενων επαφών.

Μπορεί να αναφέρει το Συμβούλιο εάν είναι διατεθειμένο να τηρήσει την ίδια στάση και ποια μέτρα προτείνει κατά της ως άνω πλήρως καταχρηστικής λογοκρισίας;

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, όπως και ο αξιότιμος βουλευτής, το Συμβούλιο ανησυχεί για την επιτεινόμενη λογοκρισία στην Κίνα. Σε όλους τους γύρους του διαλόγου ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που διεξάγεται δύο φορές τον χρόνο, η Ευρωπαϊκή Ένωση συστηματικά και επανειλημμένως καλεί την Κίνα να επικυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο περιλαμβάνει κανόνες για την ελευθερία της έκφρασης. Επίσης, ενθαρρύνει την Κίνα να άρει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που έχει επιβάλει σε ξένους δημοσιογράφους και έχει και κάποιες άλλες απαιτήσεις σχετικά με τη συνέντευξη κινέζων πολιτών. Το θέμα αυτό τέθηκε στον γύρο των συνομιλιών στις 19 Οκτωβρίου στο Πεκίνο ως μέρος του διαλόγου ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Johan Van Hecke (ALDE). – (NL) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, όταν η ελευθερία του Τύπου χαλιναγωγείται σε κάποια φτωχή αφρικανική χώρα, τότε το Συμβούλιο σπεύδει να το καταγγείλει αυτό με τον πιο οξύ τρόπο και να απειλήσει με κυρώσεις. Όταν συμβαίνει στην Κίνα, ο κόσμος απλά εκφράζει την ανησυχία του. Πρόκειται για κλασική περίπτωση δύο μέτρων και δύο σταθμών. Η ερώτησή μου είναι συγκεκριμένα: η παραβίαση της ελευθερίας του Τύπου στην Κίνα θα είναι για μία ακόμη φορά στην ημερήσια διάταξη της επόμενης Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Κίνας; Δεύτερον, τι συγκεκριμένα μέτρα θα λάβετε, προκειμένου να ζητηθεί πραγματικά από την Κίνα να τηρεί την ελευθερία του Τύπου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα;

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, οι Υπουργοί Εξωτερικών της χώρας που ασκεί την Προεδρία και της Κίνας συναντήθηκαν στη Διάσκεψη Κορυφής της ASEM που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι στις 10 Σεπτεμβρίου. Την περίοδο εκείνη, το ζήτημα της ελευθερίας του Τύπου βρισκόταν στο επίκεντρο και οι συζητήσεις μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών αφιέρωσαν πολύ χρόνο σε αυτό. Συνεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εξίσου άμεση και στο ίδιο πνεύμα με την περίπτωση που απευθύνεται σε άλλες χώρες.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε μια διάσκεψη κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας, και σε αυτήν τη διάσκεψη συζητήθηκε επίσης γενικά το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 8 του Brian Crowley (H-0793/06)

Θέμα: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Μπορεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αναφέρει σε ποιο σημείο βρίσκεται το σχέδιο σύστασης του νέου Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και να διευκρινίσει ποιες εξουσίες προβλέπεται να έχει ο οργανισμός αυτός;

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, στη συνεδρίασή του τον Ιούνιο του 2006 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρέτισε την πρόοδο που είχε σημειωθεί στις συνομιλίες σχετικά με την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής τον Ιούλιο του περασμένου έτους για τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, με στόχο την επιδίωξη των δράσεων σε τομείς στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήτοι τη συνεργασία για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων όσο το δυνατόν συντομότερα, ούτως ώστε να μπορέσει να συσταθεί ο οργανισμός και να μπορέσει να αρχίσει τη λειτουργία του την 1η Ιανουαρίου 2007.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η φινλανδική Προεδρία είχε πολλές διμερείς συναντήσεις τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο με στόχο την επίλυση του βασικού ερωτήματος που παραμένει αναπάντητο, ήτοι την επέκταση των καθηκόντων του οργανισμού σε τομείς που καλύπτονται από τον τρίτο πυλώνα στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μια συνεδρίαση του Συμβουλίου στις αρχές Οκτωβρίου, η Προεδρία παρουσίασε μια επισκόπηση των συνομιλιών που είχαν διεξαχθεί και ζήτησε τη στήριξη για την ιδέα της επέκτασης των καθηκόντων του οργανισμού σε τομείς που καλύπτονται από τον τρίτο πυλώνα στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με μια πιο περιορισμένη μορφή σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Η πλειονότητα των αντιπροσωπειών που παρουσίασαν την άποψή τους στήριξε αυτήν την προσέγγιση της Προεδρίας, μολονότι ορισμένοι αναρωτήθηκαν εάν θα βρισκόταν η κατάλληλη νομική βάση για την κίνηση αυτή. Η Προεδρία συνεχίζει να εξετάζει εναλλακτικές επιλογές και θα κάνει μια ενδιάμεση πρόταση στις αντιπροσωπείες στο άμεσο μέλλον.

Όσον αφορά την αρμοδιότητα του οργανισμού, στόχος του οργανισμού είναι να παράσχει συμβουλές και εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα στα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες της Κοινότητας όταν αυτές εφαρμόζουν το κοινοτικό δίκαιο, και με αυτόν τον τρόπο να τα βοηθήσει να διασφαλίσουν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων όταν εφαρμόζουν μέτρα ή καθορίζουν πολιτικές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Υπάρχει η γενική συναίνεση ότι η δημιουργία ενός τέτοιου οργανισμού θα προσέδιδε προστιθέμενη αξία στην πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα αύξανε τη συνοχή της. Ο οργανισμός θα είναι επίσης το κύριο σημείο επαφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα εκπληρώνει τα καθήκοντά του, συμπληρώνοντας το έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε συνέργια με αυτό, εάν ληφθούν οι αποφάσεις για τη δημιουργία του.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN). – (EN) Τα ζητήματα που θέσατε απεικονίζουν την ανησυχία πολλών εξ ημών στο Κοινοβούλιο ότι, μόλις προτείνουμε αυτόν τον οργανισμό, ο αρχικός ρόλος που είχαμε οραματιστεί για αυτόν θα εξασθενίσει έως ότου καταλήξει μια ομάδα προβληματισμού ή ένα σημείο επαφής που απλά θα διανέμει πληροφορίες από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και δεν θα έχει ηγετικό ρόλο στην υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ίσως θα μπορούσατε να μας διαφωτίσετε ως προς το εάν αυτή είναι μια αληθής ερμηνεία των όσων περιγράφετε σχετικά με τις διμερείς συναντήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι στόχος είναι αυτός ο οργανισμός να γίνει ένα συμβουλευτικό, ειδικό όργανο. Επίσης, πιστεύουμε βεβαίως ότι, παρόλ’ αυτά, θα ήταν δύσκολο να δικαιολογήσουμε στους πολίτες μας τη δημιουργία ενός Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που δεν θα είχε το δικαίωμα να ασκεί τις βασικές αρμοδιότητες που είναι αναγκαίες για να επιτελέσει το έργο του και να αναλάβει δράση στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα. Κατά συνέπεια, συνεχίζονται οι εργασίες επί του θέματος αυτού.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – (EN) Θεωρώ ότι τα κράτη μέλη καταφέρνουν να ξεπεράσουν τα προβλήματα σε σχέση με τη δημιουργία ενός οργανισμού που δεν θα έχει μεταξύ των αρμοδιοτήτων του τον θεματικό τομέα όπου η δράση της ΕΕ είναι πιθανόν να προκαλέσει προβλήματα αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Έχω μία ακόμη ερώτηση: δεν συμφωνεί το Συμβούλιο ότι δίνουμε την εντύπωση πως συστήνουμε όλο και περισσότερους οργανισμούς, σαν χαρτοπόλεμο στα κράτη μέλη, ούτως ώστε όλα να έχουν από έναν, και όχι όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη – ίσως αυτό να μην ισχύει τόσο πολύ για τον συγκεκριμένο οργανισμό, αλλά για πολλούς από τους υπόλοιπους που έχουν συσταθεί; Όλοι έχουν ασταθή δομή με διοικητικά συμβούλια που εκπροσωπούνται από όλα τα κράτη μέλη και μια διοίκηση που είναι ενίοτε μικρότερη από το διοικητικό συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, ίσως ορισμένες φορές και σε συγκεκριμένες συνθήκες υπάρχει κάποιος σκοπός γι’ αυτό. Ωστόσο, ως η χώρα που ασκεί την Προεδρία, προσπαθήσαμε να θέσουμε ως στόχο μια διοικητική δομή που θα είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφριά. Εντούτοις, όσον αφορά τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όπως είπα στην αρχή, υπάρχει η θετική συναίνεση που είναι απαραίτητη. Συνεπώς, πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι θα ληφθούν οι αποφάσεις, ότι ο οργανισμός θα μπορέσει να ξεκινήσει να λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου και ότι θα έχει αρμοδιότητα σε βασικούς τομείς της λειτουργίας του.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 9 του Eoin Ryan (H-0795/06)

Θέμα: Σχέσεις ΕΕ-Ιράν

Μπορεί να προβεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε δήλωση ως προς την παρούσα κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Ιράν, και να αναφερθεί, ειδικότερα, στο μέλλον της πυρηνικής βιομηχανίας του Ιράν;

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, το Συμβούλιο δεσμεύεται να κάνει πιο πολλά για την οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων με το Ιράν βάσει της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας. Οι βελτιωμένες σχέσεις θα σημάνουν πρόοδο σε όλα τα προβληματικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η τρομοκρατία, η στάση του Ιράν στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και τα τοπικά ζητήματα εκεί, καθώς και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Όσον αφορά το θέμα της πυρηνικής βιομηχανίας του Ιράν, το Συμβούλιο έχει πει επανειλημμένως ότι δεσμεύεται σε μια διπλωματική λύση, η οποία θα λάβει υπόψη τη διεθνή ανησυχία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά ταυτόχρονα επιβεβαιώνει το δικαίωμα του Ιράν για την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας σύμφωνα με τη Συνθήκη περί μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων. Σχετικά με αυτό, το Συμβούλιο δήλωσε στις 17 Οκτωβρίου ότι εκτιμά πολύ την επιμονή με την οποία ο Ύπατος Εκπρόσωπος Χαβιέ Σολάνα ενθαρρύνει από τον Ιούνιο το Ιράν να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του διοικητικού συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και συνέχισε τις συνομιλίες σχετικά με μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις.

Η ΕΕ αντιμετωπίζει σοβαρά την αξιολόγηση του ΔΟΑΕ, σύμφωνα με την οποία δεν μπόρεσε να σημειώσει κάποια πρόοδο σε περίπου τέσσερα χρόνια συνεχούς και στενής παρακολούθησης στις προσπάθειές του να επιβεβαιώσει την ακρίβεια και τις προθέσεις των ανακοινώσεων του Ιράν σχετικά με τον ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού του προγράμματος.

Η ΕΕ ανησυχεί επίσης πολύ ότι το Ιράν δεν έχει τερματίσει όλες τις δραστηριότητες εμπλουτισμού και επανεπεξεργασίας του ουρανίου, όπως έχουν ζητήσει το διοικητικό συμβούλιο του ΔΟΑΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας δήλωσε στο ψήφισμά του αριθ. 1696 ότι είχε σκοπό να εφαρμόσει σχετικά μέτρα στο πλαίσιο του άρθρου 41, σε περίπτωση που το Ιράν δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις. Συνεπώς, το Συμβούλιο πιστεύει ότι, εάν το Ιράν συνεχίσει τις δραστηριότητες εμπλουτισμού του ουρανίου, η Ένωση δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να στηρίξει τις συζητήσεις σχετικά με αυτές τις κυρώσεις. Το Συμβούλιο δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι η πόρτα των διαπραγματεύσεων ήταν ακόμη ανοικτή για το Ιράν και κάλεσε μετ’ επιτάσεως τη χώρα αυτή να επιλέξει τη θετική προσέγγιση που της έχει προταθεί.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ παρουσίασε στις 6 Ιουνίου στο Ιράν προτάσεις που συνέταξαν έξι χώρες. Αυτές οι σημαντικές προτάσεις θα αποτελούσαν τη βάση για μια μακροπρόθεσμη συμφωνία και θα έδιναν στο Ιράν ό,τι χρειάζεται για να αναπτύξει τον σημερινό του τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ενώ επίσης λαμβάνουν υπόψη τις διεθνείς ανησυχίες. Η επιλογή αυτής της θετικής προσέγγισης θα άνοιγε τον δρόμο για νέες σχέσεις με το Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να βασιστούν στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διευρυμένη συνεργασία σε πολιτικά και οικονομικά θέματα. Το Συμβούλιο ελπίζει ότι μπορεί να σημειωθεί πρόοδος εάν ακολουθηθεί αυτή η πεφωτισμένη οδός.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN). – (EN) Διαπιστώνω ότι προσπαθείτε να θεσπίσετε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ της Ευρώπης και του Ιράν, να βελτιώσετε τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και να δράσετε ως μεσολαβητής σε αυτήν τη σοβαρή κατάσταση· όμως, η ιδέα των κυρώσεων δεν έχει πραγματικό αποτέλεσμα. Δεν είχε αποτέλεσμα στο Ιράκ και δεν θα έχει αποτέλεσμα στο Ιράν. Πρόκειται για μια αρκετά ευημερούσα, πλούσια σε πετρέλαιο χώρα, η οποία απλά θα συνεχίσει σε αυτό το μοτίβο. Ίσως επηρεαστεί λίγο, αλλά δεν πρόκειται να επηρεαστεί τόσο πολύ μακροπρόθεσμα.

Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που θίξατε. Ένα από αυτά είναι η μεταφορά ηρωίνης από το Αφγανιστάν μέσω του Ιράν, και λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περίπου τρία εκατομμύρια ηρωινομανείς στο Ιράν και ότι έχουν χαθεί περίπου 3 000 στρατιώτες στα σύνορα προσπαθώντας να το σταματήσουν αυτό…

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, η συζήτηση σχετικά με τις πιθανές κυρώσεις έχει προφανώς σχέση με το γεγονός ότι το ψήφισμα 1696 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι κάτι στο οποίο η ΕΕ έχει επίσης δεσμευτεί.

Το λαθρεμπόριο ναρκωτικών συνδέεται με τη γενική κατάσταση στο Αφγανιστάν, η οποία θα μπορούσε να αποτελεί ακόμη και θέμα ξεχωριστής ερώτησης. Η Ένωση δεσμεύεται μακροπρόθεσμα για την πολυποίκιλη ανάπτυξη του Αφγανιστάν, καθώς και για την επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης και τη διαχείριση της κρίσης σε αυτήν τη χώρα, ούτως ώστε η παραγωγή ναρκωτικών εκεί να διατηρηθεί υπό έλεγχο.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 10 του Sajjad Karim (H-0799/06)

Θέμα: Εμπορικές διευκολύνσεις της ΕΕ ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν

Στην έκθεσή μου «Εμπορικές και Οικονομικές Σχέσεις ΕΕ-Ινδίας» (Α6-0256/2006), ζήτησα από την «Ινδία και το Πακιστάν να προχωρήσουν σε περαιτέρω μείωση των διοικητικών εμποδίων για την εφαρμογή των σχετικών με το εμπόριο μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και από την ΕΕ να προσφέρει τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο αυτό, εφόσον ζητηθεί». Κατά παρόμοιο τρόπο, ο κανονισμός του Συμβουλίου αριθ. 443/92 ΕΟΚ(1) δίνει έμφαση στην περιφερειακή συνεργασία ως «πεδίο προτεραιότητας» για την παροχή βοήθειας και ως σημαντικό τομέα για οικονομική συνεργασία.

Ποιον ρόλο θεωρεί το Συμβούλιο ότι θα μπορούσε να διαδραματίσει το εμπόριο ως προς το να φέρει την Ινδία και το Πακιστάν πιο κοντά σε μια ειρηνική επίλυση του ζητήματος του Κασμίρ; Συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ινδίας που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι και ποια συμπεράσματα εξήχθησαν; Θα μπορούσε το Συμβούλιο να αναφέρει κάποια προγράμματα ή προτάσεις προγραμμάτων που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τα σχετιζόμενα με το εμπόριο μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, με συγκεκριμένη αναφορά στο Κασμίρ και στην μετασεισμική ανασυγκρότηση, καθώς και στη στενότερη οικονομική ολοκλήρωση στο πλαίσιο της Ένωσης Περιφερειακής Συνεργασίας της Νοτίου Ασίας γενικότερα;

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, το Συμβούλιο συμφωνεί ότι το εμπόριο θα μπορούσε να έχει μείζονα σημασία στη δημιουργία στενότερων σχέσεων μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν.

Στα συμπεράσματά του τον Φεβρουάριο του 2004 το Συμβούλιο επανέλαβε ότι στήριξε τις προσπάθειες για την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο της Ένωσης Περιφερειακής Συνεργασίας της Νοτίου Ασίας (SAARC) και κυρίως της συμφωνίας σχετικά με τη δημιουργία μιας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών στη Νότια Ασία έως το 2006. Η ΕΕ είναι ικανοποιημένη με την προσφάτως υπογραφείσα Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου της Νότιας Ασίας (SAFTA), αλλά πληροφορείται ότι ορισμένα κράτη μέλη της SAARC εξακολουθούν να έχουν ανεπίλυτα διμερή ζητήματα. Η επίλυσή τους θα έδινε στα κράτη μέλη της Ένωσης την ευκαιρία να αποκομίσουν μεγάλα οφέλη από τις συμφωνίες τις οποίες έχουν υπογράψει.

Σε γενικές γραμμές, η ΕΕ εξακολουθεί να στηρίζει όλες τις προσπάθειες που γίνονται για τη διευκόλυνση του εμπορίου σε πολυμερή πλαίσιο, καθώς αποτελούν έναν σημαντικό τρόπο για την ενίσχυση του εμπορίου και τις επενδυτικές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων κρατών.

Η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της SAARC να απομείνει στην ΕΕ τον ρόλο του παρατηρητή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της SAARC και της ΕΕ. Η συνεργασία μεταξύ των δύο συζητήθηκε στην Έβδομη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ινδίας στο Ελσίνκι στις 13 Οκτωβρίου.

Η ΕΕ θέλει να βελτιώσει την πρακτική στήριξη που παρέχει στη SAARC. Η Επιτροπή έχει ήδη συντάξει ένα πρόγραμμα για την οικονομική συνεργασία με τη SAARC. Το πρόγραμμα καλύπτει τη διευκόλυνση του εμπορίου, τα πρότυπα και τη συνεργασία μεταξύ των νέων επιχειρήσεων. Στόχος είναι η προώθηση του εμπορίου στην περιοχή βοηθώντας την εφαρμογή της SAFTA, και ελπίζουμε ότι αυτό θα δώσει την ώθηση για τη βελτίωση των πολιτικών σχέσεων στην περιοχή. Η Γραμματεία της SAARC και τα κράτη μέλη της ΕΕ σκοπεύουν να εγκρίνουν αυτό το πρόγραμμα στο άμεσο μέλλον.

Η Ένωση ενθαρρύνει τον ευρύ διάλογο μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν και ελπίζει ότι οι εμπορικές και λοιπές σχέσεις θα εξελιχθούν ευνοϊκά, διότι αυτό θα προωθήσει τη σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι υπήρξαν πρόσφατα κινήσεις για αύξηση της εμπιστοσύνης μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν, χάρη στις οποίες κατέστησαν εφικτές οι πιο ελεύθερες επαφές μεταξύ των ανθρώπων, οι άμεσες συνδέσεις με λεωφορεία και τρένα, και οι επισκέψεις μελών του κοινοβουλίου και αθλητικών ομάδων.

Οι πρόεδροι της Ινδίας και του Πακιστάν συναντήθηκαν τον Σεπτέμβριο στην Αβάνα. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών συζητήθηκαν σε γενικό επίπεδο σε μια διάσκεψη κορυφής που διεξήχθη στις 13 Οκτωβρίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Sajjad Karim (ALDE). – (EN) Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία του Συμβουλίου για την πολύ λεπτομερή απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσα. Ωστόσο, θα ήθελα μία ακόμη συγκεκριμένη πληροφορία. Αφορά την αρχική μου ερώτηση και το εάν το συγκεκριμένο θέμα σχετικά με το Πακιστάν και την Ινδία και το Κασμίρ συζητήθηκε πραγματικά στη Διάσκεψη Κορυφής της ΕΕ με την Ινδία στο Ελσίνκι. Ο λόγος που το ρωτώ αυτό είναι διότι και τα δύο αυτά έθνη θα διεξαγάγουν λεπτομερείς συζητήσεις σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών στις 14 και 15 Νοεμβρίου. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα προς αυτά από το Συμβούλιο;

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, ήμουν πράγματι παρούσα στη μεγαλύτερη διάρκεια αυτής της διάσκεψης κορυφής, αλλά δεν θυμάμαι πώς προέκυψε το θέμα του Κασμίρ. Ωστόσο, μου επιβεβαίωσαν ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε ως μέρος του ζητήματος της περιφερειακής σταθερότητας και της κατάστασης στην περιοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – (LT) Κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα σχετικά με την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη εβδομάδα η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Κασμίρ μετά από πρόσκληση της ινδικής κυβέρνησης.

Ποια πιστεύετε ότι είναι η συμβολή των μεγάλων κρατών, κυρίως των ΗΠΑ και της Ρωσίας, στην επίλυση του προβλήματος του Κασμίρ, και τι άλλο θα μπορούσε να κάνει η ΕΕ σε αυτό το πλαίσιο;

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, σχετικά με αυτήν την ερώτηση, όπως και με πολλές άλλες που τέθηκαν σήμερα σε αυτήν την Αίθουσα, πρέπει να πούμε ότι, καθώς αφορά ένα θέμα μεταξύ των δύο χωρών, είναι σημαντικό τα ίδια τα εμπλεκόμενα μέρη να αναζητήσουν ενεργά μια λύση. Η Ένωση και οι υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις μπορούν πράγματι να στηρίξουν αυτήν τη διαδικασία. Ωστόσο, καθώς εδώ απαντώ σε ερωτήσεις κυρίως εξ ονόματος του Συμβουλίου, είναι αδύνατον να εκφράσω σθεναρά μια άποψη εξ ονόματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ. 11 του Jacek Protasiewicz (H-0803/06)

Θέμα: Στρατόπεδα εργασίας και παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων

Τον Ιούλιο του 2006 η ιταλική αστυνομία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες για την επιβολή του νόμου πολωνικές αρχές, έκλεισε στρατόπεδα εργασίας στη νότιο Ιταλία στα οποία κρατούνταν πολωνοί εργάτες από ιταλούς εργοδότες υπό συνθήκες που δεν πληρούσαν τους βασικούς κανόνες υγείας και υγιεινής και που δεν συμμορφώνονταν με το βασικό εργατικό δίκαιο στην Ιταλία. Περαιτέρω έρευνες αποκάλυψαν ότι αυτό δεν αποτελούσε μεμονωμένο παράδειγμα και ότι εργάτες και άλλων περιοχών της Ιταλίας έχουν υποφέρει από τέτοιες συνθήκες και ότι και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν χρησιμοποιήσει παρόμοιες πρακτικές (μη τήρηση των διατάξεων του εργατικού δικαίου).

Το Συμβούλιο θα λάβει μέτρα για την τιμωρία των υπευθύνων αυτής της παραβίασης των δικαιωμάτων των εργαζομένων και θα πάρει αποτελεσματικά μέτρα για να εμποδίσει την εγκαθίδρυση τέτοιων στρατοπέδων εργασίας εντός του εδάφους της ΕΕ στο μέλλον;

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, ο αξιότιμος βουλευτής θέτει ένα σημαντικό ζήτημα σε αυτήν την ερώτηση. Το Συμβούλιο, και μάλιστα μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν στη Συνθήκη, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέταξαν έναν εκτεταμένο κοινοτικό κώδικα στον τομέα της ασφάλειας στην εργασία. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή αυτού του κώδικα. Το Συμβούλιο χαιρετίζει το γεγονός ότι στην περίπτωση στην οποία αναφέρεται η ερώτηση του αξιότιμου βουλευτή, οι ιταλικές και πολωνικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου συνεργάστηκαν για να κλείσουν τα στρατόπεδα εργασίας στα οποία γίνεται αναφορά. Μολονότι εμείς, όπως και ο αξιότιμος βουλευτής, ανησυχούμε γι’ αυτό, πρέπει να πούμε ότι η ευθύνη για την παράβλεψη της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας στα κράτη μέλη έγκειται στην Επιτροπή και όχι στο Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Protasiewicz (PPE-DE). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση στην Προεδρία. Δεν θα ήταν δυνατή η ενεργοποίηση μηχανισμών, ίσως μέσω της EUROJUST, οι οποίοι θα διευκόλυναν τη δημιουργία μιας ειδικής μονάδας παρακολούθησης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν υποψίες για συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών, ακόμη και της τοπικής αστυνομίας, και των οργανωτών εγκληματικών δράσεων, όπως τα στρατόπεδα εργασίας για πολίτες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης;

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, ο κοινοτικός κώδικας που υπάρχει σε αυτόν τον τομέα και η παράγωγη νομοθεσία που έχει προστεθεί σε αυτόν απαιτεί τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των υπηκόων των υπόλοιπων κρατών μελών όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας. Είναι θέμα παρακολούθησής του, και αυτό είναι έργο των αρχών των ίδιων των κρατών μελών. Σύμφωνα με τις αρχές του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης, στην Ένωση πρέπει να αναμένουμε από αυτά τα εποπτικά όργανα να δρουν σύμφωνα με τους κανονισμούς, και επιμένω σε αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – (LT) Κυρία Lehtomäki, θα ήθελα να ρωτήσω εάν τέτοια στρατόπεδα δημιουργούν πραγματικά μια πηγή περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τα παλαιά κράτη μέλη μετά τη θέσπιση μεταβατικής περιόδου για τα νέα κράτη μέλη. Με την εφαρμογή μιας τέτοιας μεταβατικής περιόδου στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, δεν ενθαρρύνεται η παράνομη εργασία;

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. (FI) Κυρία Πρόεδρε, τα κράτη μέλη λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή ή όχι μεταβατικών περιόδων για τα νέα κράτη μέλη όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία του εργατικού δυναμικού. Υπήρξαν επίσης κράτη μέλη που εφάρμοσαν μια μεταβατική περίοδο κατά τον προηγούμενο γύρο της διεύρυνσης, αλλά δεν το κάνουν πλέον σε αυτόν τον νέο γύρο. Ο λόγος είναι η αντίληψη ότι είναι καλύτερο να κινείται το εργατικό δυναμικό στο πλαίσιο των κοινών ευρωπαϊκών κανόνων από το να δημιουργούνται ρυθμίσεις για παρεκκλίσεις. Όπως είπα στην απάντησή μου στην προηγούμενη ερώτηση, η ίση μεταχείριση του εργατικού δυναμικού ρυθμίζεται πολύ καλά, αλλά βεβαίως πρέπει να δίνουμε ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή στην εφαρμογή και την εποπτεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, η κριτική μου δεν απευθύνεται προς εσάς, διότι εκτιμώ πολύ τον τρόπο που διεξάγετε την Ώρα των Ερωτήσεων. Όμως θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και πάλι τη Δευτέρα, όπου καθορίσαμε την διάταξη των εργασιών αυτής της εβδομάδας. Το πρόγραμμα της Διάσκεψης των Προέδρων προέβλεπε χρόνο μιάμισης ώρας για την Ώρα των Ερωτήσεων. Μετά ο πρόεδρος τη μείωσε σε μία ώρα. Πολλοί συνάδελφοι διαμαρτυρήθηκαν και δεν έγινε ψηφοφορία. Γι’ αυτό θεώρησα δεδομένο ότι έχουμε στη διάθεσή μας μιάμιση ώρα για την Ώρα των Ερωτήσεων, όπως μας αρμόζει.

Θα ήθελα να ρωτήσω μήπως το Συμβούλιο μπορεί να μείνει για άλλα 15-20 λεπτά – ή μήπως υπάρχει συνδικαλιστικό όργανο των προεδριών του Συμβουλίου που απαγορεύει να απαντά το Συμβούλιο σε ερωτήσεις μετά τις επτά το απόγευμα; Παλιότερα η Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο άρχιζε μόλις στις εννέα το βράδυ και λειτουργούσε μια χαρά, ενώ το Συμβούλιο έμενε εδώ μέχρι την επομένη ημέρα. Εγώ θεωρώ ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτή τη διαδικασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Κύριε Posselt, χαίρομαι για το κομπλιμέντο σας αλλά σχετικά με τη συζήτηση της Δευτέρας κάνετε λάθος, διότι δεν αφορούσε τον Κανονισμό αλλά την ημερήσια διάταξη και έγινε ψηφοφορία γι’ αυτό. Μπορείτε να το ελέγξετε στα συνοπτικά πρακτικά.

Θα έπρεπε να παίρνουμε όλοι σοβαρά –ή πιο σοβαρά– την Ώρα των Ερωτήσεων γατί αποτελεί σημαντικό δικαίωμα όλων των βουλευτών και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα διαγράφεται πολύ συχνά από την ημερήσια διάταξη.

Οι ερωτήσεις στις οποίες δεν δόθηκε απάντηση ελλείψει χρόνου θα λάβουν γραπτές απαντήσεις (βλ. Παράρτημα).

Η Ώρα των Ερωτήσεων έληξε.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 19.05 και επαναλαμβάνεται στις 21.00.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. DOS SANTOS
Αντιπροέδρου

 
  

(1) ΕΕ L 52, 27.2.1992, σελ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου