Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2006. gada 25. oktobris - Strasbūra Pārskatītā redakcija

14. Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
Protokols
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Als nächster Punkt folgt die Fragestunde (B6-0437/2006).

Wir behandeln die folgenden Anfragen an den Rat.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin.

Anfrage Nr. 1 von Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0779/06)

Betrifft: Erbringung von Dienstleistungen und Freizügigkeit für Familien mit Kindern

Immer mehr europäische Familien beschweren sich darüber, dass sie bei der Erbringung von Dienstleistungen und bei der Wahrnehmung des Rechts auf Freizügigkeit in der EU diskriminiert werden, weil sie Kinder im Alter von unter 15 Jahren bei sich haben.

In griechischen Presseberichten wurde es als positiv dargestellt, dass Kinder keinen Zugang zu öffentlich zugänglichen kommerziellen Einrichtungen wie Hotels und Restaurants haben sollen.

Welche Maßnahmen wird der Rat ergreifen, damit diese Diskriminierung und diese Form des Altersrassismus zu Lasten von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien ein Ende haben? Ist geplant, die Vorschriften für die Erbringung von Dienstleistungen und für die Gewährleistung der Freizügigkeit in der EU zu harmonisieren, damit die Rechte von minderjährigen Europäern und ihren Familien nicht verletzt werden?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, vastauksena kysymykseen neuvosto haluaa ensinnäkin palauttaa mieleen, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti jokaisella unionin kansalaisella on oikeus vapaasti liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella, jollei tässä sopimuksessa määrätyistä tai sen soveltamisesta annetuissa säännöksissä säädetyistä rajoituksista muuta johdu. Kuten arvoisa parlamentin jäsen varmasti tietää, komission on perussopimuksen valvojana huolehdittava siitä, että perustamissopimuksen määräyksiä sekä toimielinten sen nojalla antamia säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan. Näin ollen arvoisan parlamentin jäsenen esittämä kysymys olisi oikeastaan osoitettava komissiolle.

Komissio julkaisi heinäkuussa tänä vuonna tiedonannon tavoitteena lasten oikeuksia koskeva EU:n strategia, jonka tarkoituksena on edistää ja suojata lasten oikeuksia tehokkaasti Euroopan unionin sisäisten ja ulkoisten politiikkojen yhteydessä sekä tukea jäsenvaltioiden tällä alalla toteuttamia toimia. Varsinainen lapsi- ja perhepolitiikka kuuluu kansallisen tason päätöksentekoon.

 
  
MPphoto
 
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να υπενθυμίσω στην εκπρόσωπο του Συμβουλίου ότι μπορεί η Επιτροπή να σχεδιάζει τη στρατηγική, αλλά την εφαρμογή της, την αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη. Και επειδή στο Συμβούλιο όλα τα κράτη μέλη πρέπει να διαπιστώσουν ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι τα προβλήματα των οικογενειών που κυκλοφορούν με παιδιά, γι’ αυτό και έθεσα στο Συμβούλιο την ερώτηση, γνωρίζοντας και τις Συνθήκες όπως και τη νέα ανακοίνωση της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, meillähän on kaikkia väestöryhmiä ja ikäkausia koskevaa syrjintää estäviä säädöksiä, kuten rotujen välisestä yhdenvertaisuudesta annettu direktiivi ja syrjintää työssä ja ammatissa koskeva direktiivi. Niihin sisältyy säännöksiä muun muassa syrjinnän kieltämisestä useimmissa arkipäivän tilanteissa.

Mitä tulee sitten kysyjän kysymyksessään muun muassa ravintolakulttuurista esittämiin esimerkkeihin, on toki muistettava, että neuvoston lisäksi jäsenvaltioiden kansalaisilla kuluttajina ja viime kädessä niillä ihmisillä, jotka maksavat näistä palveluista, on myös tuntuva vaikutusvalta siihen, millaiseksi kulttuuri kehittyy myös lapsiperheiden näkökulmasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). – Frau Präsidentin! Ich wollte Sie nur darauf aufmerksam machen, dass dieses Problem nicht nur in Griechenland existiert, sondern auch ganz massiv in Österreich. Hotels werben sehr offensiv damit, dass keine Kinder oder keine Familien mit Kindern zugelassen werden.

Meine Frage lautet: Kann man hier zumindest in Bezug auf die Werbung etwas machen? Es gibt ja auch andere Bereiche, in denen Werbung eingeschränkt werden kann. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, lapsiin liittyen mainonnan alalla on tietysti ollut paljon keskustelua erityisesti markkinoinnista ja siitä, minkälainen markkinointi ja missäkin tilanteessa on sopivaa lapsiin kohdistuessaan. Mutta mitä tulee vielä lisäkysymyksen esittäjän esille tuomaan esimerkkiin hotelleista, palaisin siihen, mitä mainitsin edellisessä vastauksessani, eli kyllä tässä tietysti kuluttajajärjestöillä ja maksavilla asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisia palveluita tarjotaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Anfrage Nr. 2 von Manuel Medina Ortega (H-0781/06)

Betrifft: Stärkung von Frontex

Die im vergangenen Jahr gegründete Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen (Frontex) hat ihren Betrieb mit spärlichen Mitteln und offenkundiger Schwäche aufgenommen.

Plant der Rat, Maßnahmen zu erlassen, die die Wirksamkeit ihrer Tätigkeit entweder durch zwischenstaatliche Zusammenarbeit oder durch Ausstattung mit zusätzlichen Gemeinschaftsmitteln verstärken?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, rajaturvallisuusviraston perustamisesta ja sen tehtävistä, rakenteesta ja varainhoitoa koskevista vaatimuksista säädetään Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta 26. lokakuuta 2004 annetussa neuvoston asetuksessa. Asetuksen mukaan neuvostolle annetaan tiedoksi viraston toimintaohjelma, viraston laatimat yleiset ja erityiset riskianalyysit, toimintaa koskeva vuosittainen yleiskertomus ja viraston talousarvio. Toimenpiteitä asetuksen säännösten muuttamiseksi voi ehdottaa vain komissio.

Rajaturvallisuusviraston organisatorista rakennetta, henkilöstöpolitiikkaa ja toimintaohjelmaa koskevien toimenpiteiden hyväksyminen kuuluu ensisijaisesti viraston hallintoneuvostolle, jonka toimintaan neuvosto ei osallistu.

Ulkorajojen valvontaa koskevan yhteisön politiikan ja lainsäädännön kehittäminen on edelleen EU:n toimielinten vastuulla. Viraston ja toimielinten tiivis koordinointi on näin ollen turvattava, ja tätä varten onkin olemassa rajaturvallisuusviraston perustamisasetuksen mukaisia järjestelyjä. Tässä yhteydessä pyydän kiinnittämään huomiota käsiteltävänä olevaan ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi nopeiden rajainterventioryhmien perustamista koskevan mekanismin vahvistamisesta. Sen tarkoituksena on tehostaa viraston toteuttamia operatiivisia toimia ja edistää jäsenvaltioiden ja yhteisön välistä solidaarisuutta kriisitilanteissa.

Eurooppa-neuvosto ehdotti viime joulukuussa, että jäsenvaltiot, neuvosto ja komissio toteuttaisivat eräitä toimenpiteitä ennen tämän vuoden loppua jäsenvaltioiden välisen käytännön yhteistyön parantamiseksi. Niihin kuuluvat EU:n eteläisen merirajan valvonnan ja tarkkailun lujittamista ja Välimeren rannikkovartioverkostoa koskeva tutkimus Medsea, jonka rajaturvallisuusvirasto on jo saanut valmiiksi.

Neuvosto on viime kuukausina, kuten istunnossaan 24. heinäkuuta ja epävirallisessa ministerikokouksessa syyskuussa, kiinnittänyt erityistä huomiota jäsenvaltioiden ja rajaturvallisuusviraston operatiivisen yhteistyön parantamiseen ja erityisesti Välimeren alueen ja Afrikan tilanteeseen. Tällöin keskusteltiin muun muassa rajaturvallisuusviraston asemasta ja osallistumisesta operatiivisiin toimiin etenkin Välimerellä ja Afrikan tilanteen osalta. Neuvosto oli tyytyväinen Frontexin ja komission jo toteuttamiin toimenpiteisiin ja tähdensi, että operatiivisen yhteistyön kehittämistä on jatkettava edelleen.

Neuvosto hyväksyi lokakuun alussa myös päätelmät ulkoisen merirajan vahvistamisesta etelässä. Se kehotti päätelmissään Frontexia edistämään toteutettavuustutkimusta sellaisen eurooppalaisen valvontajärjestelmän perustamisesta, joka kattaisi alkuvaiheessa kokonaan yhteisön eteläisen merirajan ja Välimeren. Neuvosto pyysi rajaturvallisuusvirastoa myös pohtimaan sellaisten toisiinsa liittyvien aluekeskusten perustamista, jotka ovat Frontexin käytettävissä operationaalisissa asioissa eri merialueilla tai niiden osa-alueilla.

Neuvoston ei kuitenkaan kuulu ehdottaa määrärahojen myöntämistä rajaturvallisuusviraston talousarvioon lisätoimenpiteitä varten.

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen 33 artiklan sekä Haagin ohjelman mukaisesti rajaturvallisuusviraston toimintaa arvioidaan komission arviointiraportin pohjalta ennen ensi vuoden loppua.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega (PSE). – Señora Presidenta, me tranquiliza la respuesta dada por el Consejo, y voy a decirle una cosa sorprendente: Frontex ha funcionado. A pesar de estar en una etapa experimental, su intervención en Canarias, en la amplia zona de mar que rodea a Canarias, ha sido eficaz.

La preocupación es la precariedad de las instituciones y la falta de medios económicos y financieros. La Presidencia ha hecho referencia a eso, pero la pregunta concreta que le quiero hacer es si cree que es posible continuar la operación de Frontex en el Atlántico después del 1 de enero, y si el Consejo, en efecto, piensa que vale la pena gastar dinero en medios, en mantener esta Agencia, que, repito, ha funcionado, está funcionando y está demostrando su eficacia.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, on tietysti ensinnäkin myönteistä kuulla, että Frontex on toiminut hyvin. Samalla kun todetaan, että sillä on ollut myös joitakin ongelmia tai ainakin haasteita, on muistettava, että virasto on virkaiältään hyvin nuori ja sillä on samaan aikaan käynnissä oman hallinnon rakentaminen sekä viraston tehtävistä huolehtiminen. Lisäksi se on ollut jo mukana erittäin monissa operaatioissa sekä Välimerellä että muualla. Tietenkin tämän jatkotoiminnan laajuus ja tehokkuus riippuu myös lisärahoituksesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – Frau Präsidentin, Frau Ratspräsidentin! Sie haben angesprochen, wie schwierig es ist, die Finanzmittel für Frontex zu finden. Frontex wird unterstützt. Denken Sie auch darüber nach, Entlastungsaktionen zu starten, wie etwa zum Beispiel Informationskampagnen in den Herkunftsländern, um dort potenzielle Migranten darauf aufmerksam zu machen, welche Konsequenzen eine illegale Einwanderung hat oder welche Möglichkeiten der legalen Zuwanderung gegeben sind? Denken Sie auch darüber nach, als Entlastungsaktion Maßnahmen zu setzen, die die Legalisierung von Illegalen in Zukunft nicht mehr in der gleichen Weise ermöglichen wie bisher?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, yksi hyvin keskeinen kysymys, joka tähän laittomaan maahanmuuttoon tai maahanmuuton kokonaisuuteen ylipäätään liittyy, on tietenkin meidän yhteistyömme näiden lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa. Unionissa on viime aikoina pyritty kiinnittämään erityistä huomiota juuri maahanmuuton ja kehityksen välisiin yhtymäkohtiin sillä ajatuksella, että meidän pitää pystyä tehostamaan yhteistyötämme lähtömaiden kanssa, jotta paine maastamuuttoon pienenee myös siellä.

Tietenkin yksi osa tätä yhteistyötä lähtömaiden kanssa on tiedottaa olemassa olevista mahdollisuuksista tai mahdottomuuksista. Marraskuussa järjestetään Tripolissa seuraava korkean tason kokous EU:n ja Afrikan maiden välillä ja siinä keskitytään maahanmuuttoon.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – I have two points. First of all, a few months ago we were hearing about problems around the hosting of the agency in Poland: inadequate provision of accommodation and so on. Have those problems been resolved?

Secondly, will the Finnish Presidency pledge to support and to persuade other Member States to accept the amendments that the European Parliament is about to vote to the budget of FrontEx? This is Amendment 836, to restore the sum as proposed by the Commission, i.e., not to follow the Council cuts and to put even more resources in reserve. Will the Finnish Presidency support that increase in resources?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, Frontexin toimintakyky ja ylipäätään unionin toimintakyky näissä laittoman maahanmuuton tilanteissa on luonnollisesti hyvin paljon kiinni siitä, mikä on jäsenvaltioiden sitoutumisen aste. Tästä asiasta on keskusteltu viime aikoina unionin eri tasoilla hyvin paljon, viimeksi EU-huippukokouksessa Lahdessa viime perjantaina, mutta tämä keskustelu on vielä kesken, joten siinä mielessä on vielä vaikeaa antaa tähän kysymykseen aivan täsmällistä vastausta.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Anfrage Nr. 3 von Sarah Ludford (H-0783/06)

Betrifft: Austausch von Informationen über verurteilte Pädophile

Wie weit ist der Vorschlag für einen „Rahmenbeschluss des Rates über die Anerkennung und Vollstreckung von Berufsverboten in der Europäischen Union aufgrund von Verurteilungen wegen Sexualstraftaten gegen Kinder“ im Rat gediehen? Aufgrund dieses Rahmenbeschlusses würden in Fällen, in denen es Pädophilen oder Kinderschändern untersagt wird, mit Kindern zu arbeiten, nachdem sie wegen einer Sexualstraftat oder wegen der Beteiligung an Kinderpornographie in einem Mitgliedstaat verurteilt wurden, diese Informationen weitergegeben werden, so dass die Namen dieser Personen in andere nationale Sexualstraftäter-Register aufgenommen werden können und das Verbot EU-weit vollstreckt werden kann.

Weshalb war der Rat bisher offensichtlich nicht in der Lage, sich über diesen wichtigen Vorschlag zu einigen, dem das Europäische Parlament im Juni 2006 seine Unterstützung aussprach und der für die Bürger Europas ein praktisches Beispiel für die wertvolle Rolle wäre, die die EU bei der Bekämpfung von Kriminalität und der Erhöhung der Sicherheit spielt? Ist der Rat von seinem erklärten Ziel abgekommen, der Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern Priorität einzuräumen?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, Belgian kuningaskunnan marraskuussa 2004 neuvostolle esittämää aloitetta neuvoston puitepäätökseksi lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista annetuista tuomioista johtuvien ammattikieltojen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta Euroopan unionissa käsitellään tällä hetkellä neuvoston työryhmissä. Viimeksi sitä käsiteltiin rikosasiayhteistyöryhmässä lokakuussa reilu viikko sitten. Aloitteen tarkastelu liittyy keskusteluihin, joita neuvoston työryhmissä käydään muista ehdotuksista, kuten ehdotuksesta puitepäätökseksi Euroopan unionin jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden huomioonottamisesta uudessa rikosprosessissa ja ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä jäsenvaltioiden välillä. Käsiteltävänä on siis kaksi muutakin puitepäätösehdotusta.

Näiden välineiden yhteisenä tavoitteena on luoda rakenteita sen varmistamiseksi, että henkilön rikollista taustaa koskevat tiedot olisivat saatavilla kattavasti ja tehokkaasti. Sitten kun kaikki jäsenvaltiot ovat aikanaan panneet kyseiset säädökset täytäntöön kansallisessa lainsäädännössään, pitäisi olla helpompi estää tuomittua henkilöä työskentelemästä lasten kanssa tai tekemästä uutta lapsiin kohdistuvaa rikosta. Neuvosto jatkaa siis työryhmätasoilla näiden puitepäätösehdotusten käsittelyä.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE). – It seems to me that the Council is going nowhere fast on these proposals. Nearly two years ago we had an ambitious programme from the Commission in response to strong public interest in ensuring that criminals, like sex offenders, are not the ones who exploit borders and profit from them. It seems to me that Member States are not getting their act together on this. I do not understand how we can tell our public that the EU is effective in combating crime if the Council is so slow in deciding on these top-priority measures to make sure that criminals are truly tracked, wherever they go.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, lasten suojelu, varsinkin seksuaalirikoksista tuomittujen ihmisten mahdollisilta uusilta hyökkäyksiltä, on tietysti erityisen tärkeä arvo. Mutta näihin puitepäätösehdotuksiin sisältyy monia paitsi periaatteellisia myös hyvin käytännöllisiä ongelmia, esimerkiksi siltä osin, että tätä niin sanottua ammattikiellon periaatetta ei kaikissa jäsenvaltioissa ole edes olemassa, joten meidän on välttämätöntä etsiä sellainen toimintatapa, jota kaikissa unionin jäsenvaltioissa voidaan soveltaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel António dos Santos (PSE). – Senhora Presidente do Conselho, agradeço muito as informações que me deu e a minha pergunta é muito clara, directa e de natureza valorativa.

Não considera o Conselho e, nomeadamente a Presidência finlandesa, que o acesso livre por parte dos cidadãos a dados pessoais sobre os condenados por crime de pedofilia ou violência sexual sobre os jovens, é um excelente instrumento para lutar contra este tipo de criminalidade?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, tämä tavoite on yhteinen eli se, että lapsia voidaan suojella tuomituilta ihmisiltä, ja sen toteuttamiseksi on jäsenvaltioissa olemassa erilaisia keinoja. Esimerkiksi omassa kotimaassani on käytössä sellainen järjestelmä, että työnantajalla on oikeus saada rikosrekisteritiedot tiettyihin tehtäviin hakeutuvilta tai hakevilta ihmisiltä ja niiden perusteella katsoa, onko kyseinen henkilö sovelias tähän tehtävään, mutta nämä tehtävät ovat hyvin tarkasti rajatut. Jäsenvaltioissa on erilaisia tapoja järjestää tämä asia, ja se on yksi syy siihen, että eteneminen on tässä asiassa ollut monien parlamentin jäsenten mielestä hidasta.

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI). – I should like to refer to a specific case as a means of illustrating that the sharing of information is not enough. Paul Hunter Redpath is a convicted paedophile who served the custodial part of his sentence in my constituency of Northern Ireland and then recently took refuge in the Republic of Ireland, in breach of the probation part of his sentence. He can now live there freely, and is unable to be arrested, whereas in Northern Ireland the penalty for breaching his probation order would be an immediate return to prison.

Is this case not a clear indication that full extradition arrangements are needed, otherwise justice will be evaded and full protection not afforded to the vulnerable? Can the President-in-Office accept that proper extradition is the optimum requirement?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, tietenkään tällä kyselytunnilla ei ole kysymys siitä, mitä minä voin henkilökohtaisesti hyväksyä, vaan siitä, millaiseen keskusteluun ja millaiseen päätöksentekoon neuvoston yhteydessä pyritään. Mutta neuvostossa on tarkoitus nyt lähteä tässä asiassakin etenemään niin sanotun assimilaatioperiaatteen mukaisesti eli niin, että jäsenvaltiolla olisi velvollisuus liittää ulkomaiseen rikostuomioon samat oikeusvaikutukset kuin kansalliseen tuomioonkin, mutta viime kädessähän tämä kytkeytyy aika paljon laajempaankin oikeus- ja sisäasioiden yhteistyöhön ja siihen, miten tuomioiden vastavuoroisuuden tunnustamisessa ja luovutusasioissa muutoinkin edetään.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Da der Fragesteller nicht anwesend ist, ist die Anfrage Nr. 4 hinfällig.

Anfrage Nr. 5 von Liam Aylward (H-0787/06)

Betrifft: Luftfahrtsektor

Kann der Rat darlegen, welche neuen Maßnahmen er zu treffen gedenkt, um in Anbetracht der anhaltenden Bedrohung durch den internationalen Terrorismus die Sicherheit der Fluggäste auf europäischen Fluglinien zu verbessern?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2320/2002 yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä muodostaa siviili-ilmailun turvallisuuden alan nykyisen yhteisön säädöskehyksen. Asetus, joka annettiin syyskuun 11 terrori-iskujen seurauksena, on ollut voimassa tammikuusta 2003.

Mainitun asetuksen täytäntöönpanossa ilmenneiden ongelmien korjaamiseksi komissio toimitti syyskuussa 2005 ehdotuksen asetuksen korvaamisesta uudella asetuksella. Neuvosto hyväksyi tämän vuoden maaliskuussa komission ehdotusta koskevan yleisnäkemyksen. Euroopan parlamentti puolestaan hyväksyi kesäkuussa ensimmäisen käsittelyn kantansa, joka sisälsi 85 tarkistusta. Tämän kannan pohjalta neuvosto pääsi ehdotuksesta 12. lokakuuta poliittiseen yhteisymmärrykseen. Hyväksytty teksti vahvistetaan virallisesti yhteiseksi kannaksi jossakin tulevassa neuvoston istunnossa ja toimitetaan Euroopan parlamentille, jotta toisessa käsittelyssä päästään nopeasti yhteisymmärrykseen.

Ottaen huomioon Yhdistyneessä kuningaskunnassa nyt tämän vuoden elokuussa koetut turvallisuusongelmat neuvosto toivoo, että toimielimet pääsisivät uudesta asetuksesta yhteisymmärrykseen mahdollisimman nopeasti. Komission ja sen siviili-ilmailun turvaamista käsittelevän komitean äskettäin asettamien uusien turvatoimenpiteiden vaikutuksia olisi lisäksi tarkasteltava jatkuvasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN). – Is the Council satisfied that there is enough cooperation between EU Member States in the fight against international terrorism? Do you agree that Europol and the EU Anti-Terror Office are being adequately funded?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, luonnollisesti me voimme aina parantaa toimintaamme terrorismin vastaisessa taistelussa. Paljon on toki erilaisia toimenpiteitä erityisesti viime vuosien aikana tehty, mutta aina petrattavaakin varmasti löytyy.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – Gerbiama ministre, daugelis iš mūsų keliaujame į darbą lėktuvu. Per pastaruosius metus nebuvo nė vieno atvejo, kad lėktuvai nevėluotų pusvalandį, valandą laiko. Dažnai yra sakoma, kad saugumo sumetimais imamasi kažkokių priemonių. Ar gali būti (matyt taip yra), kad blogas darbas, blogai organizuotas darbas yra kaip tik šita priežastimi ir motyvuojamas.

Ar vėliau, priėmus šį dokumentą, bus įmanoma patikrinti, ar iš tikrųjų yra taikomi saugumo reikalavimai.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, päätöksenteon lisäksi on tietenkin hyvin tärkeää, että seurataan toimenpanoa ja seurataan jatkuvasti myös toimintaympäristön muutosta. On tietysti myös erittäin olennaista, että me pystymme luomaan yhtäläiset säännöt eri lentokentille ja eri jäsenvaltioille. Tietenkin hyvällä ennakoitavuudella pystytään varmasti käytännön työssäkin ennakoimaan se, kuinka paljon turvallisuustarkastukset esimerkiksi vievät aikaa, ja sitä kautta pienentämään matkustajille aiheutuvaa epämukavuutta. Luulen kuitenkin, että meidän, jotka matkustamme hyvin säännöllisesti, on pakko myös tottua siihen, että ilmailuliikenteestä on tullut entistä haastavampi toimiala.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE). – Frau Ratspräsidentin! Als Berichterstatter für die Kompetenzerweiterung der Europäischen Agentur für Luftfahrtsicherheit möchte ich Ihnen berichten, dass im Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr hinsichtlich dieses Themas auch darüber diskutiert wurde, ob es nicht sinnvoll wäre, die EASA langfristig auch mit Sicherheitsaufgaben zu beauftragen. Es würde mich interessieren, was die Ratspräsidentschaft dazu denkt.

Meine zweite Frage: Ein Punkt, der mir persönlich auffällt, ist, dass auch die Privatisierung der Sicherheitskontrollen auf Flughäfen dazu geführt hat, dass diese unter Umständen nicht in der Lage sind, Extremsituationen mit derselben Effizienz zu bewältigen wie beispielsweise die Polizei. Wäre es nicht sinnvoll, diese Privatisierung wieder rückgängig zu machen und die Sicherheitskontrollen wieder zu verstaatlichen?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, tietenkin on hyvä katsoa ja keskustella neuvoston piirissä siitä, millä tavalla esimerkiksi ilmailuviraston toimintaa halutaan tehostaa, mutta tietenkin toimivaltuuksia voidaan siirtää vain siltä osin ja niin paljon kuin jäsenvaltiot ilmaisevat siihen valmiutta. Minun on erittäin vaikea uskoa, että turvatarkastuksen nopeus olisi kiinni siitä, onko kyseessä yksityinen toimija vai valtiollinen laitos, vaan kysymys on enemmänkin resurssien kohdentamisesta ja resurssien määrästä ylipäätään. On tietenkin selvä asia, että erityisesti ruuhka-aikoina lentokentillä on varmasti vaikeuksia suoriutua suuresta matkustajamäärästä.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Anfrage Nr. 6 von Seán Ó Neachtain (H-0789/06)

Betrifft: Status der irischen Sprache

Zum 1. Januar 2007 wird die irische Sprache eine offizielle Arbeitssprache der EU-Institutionen.

Kann der Rat umfassend erläutern, welche Vorbereitungen getroffen worden sind, um zu gewährleisten, dass bei den EU-Institutionen alle notwendigen Systeme vorhanden sind, um sicherzustellen, dass die irische Sprache am 1. Januar des nächsten Jahres zu einer in der Praxis verwendeten offiziellen Arbeitssprache der Europäischen Union wird?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, neuvosto muutti Irlannin hallituksen pyynnöstä kielisääntöjä kesäkuussa 2005 ja lisäsi iirin kielen Euroopan unionin toimielinten virallisten kielten ja työkielten luetteloon. Neuvosto päätti, että toimielimiä ei velvoitettaisi laatimaan kaikkia säännöksiä iirin kielellä ja julkaisemaan niitä tällä kielellä Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tämä päätös on siis poikkeus. Se on voimassa viisi vuotta, ja voimassaoloaika voidaan uusia. Päätettiin myös, että mainittu poikkeus ei koske yhteispäätösmenettelyllä annettuja asetuksia.

Tämän päätöksen mukaisesti – siis sen mukaisesti, että iirin kieli on lisätty tähän työkielten luetteloon – on neuvoston osalta ryhdytty kaikkiin tarvittaviin käytännön toimenpiteisiin asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi 1. tammikuuta 2007 alkaen, jolloin asetus tulee voimaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN). – I thank the President-in-Office for her reply. Can I take it that, apart from the derogation mentioned, the Irish language will be given equal treatment with all other languages of this Parliament?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, kuten totesin, iirin kieli on siis lisätty Euroopan unionin virallisten ja työkielten luetteloon tällä äsken mainitsemallani poikkeuksella. Parlamentilla on varmasti myös itsellään päätösvaltaa sen suhteen, miten se käytännössä tätä toteuttaa. Mutta kun totesin, että neuvoston osalta on ryhdytty kaikkiin tarvittaviin täytäntöönpanotoimenpiteisiin, se tarkoittaa hyvin monenlaista käytännön asiaa, enkä halunnut tuossa ensimmäisessäkään vastauksessani luetella, mitä kaikkea siellä tapahtuu, mutta kaikkea sitä, mitä tämä tehty päätös edellyttää.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – Aš norėčiau paklausti, ministre, dėl ateities. Be abejo, 21 oficiali kalba Europos Sąjungoje atspindi mūsų tautų įvairovę ir tai labai vertinga. Antra vertus, tai tikrai labai brangu ir tampa vis labiau sudėtinga.

Kaip Taryba, kaip pirmininkaujanti šalis žiūri į ateitį? Ar bus plečiamas šitas ratas? Ar bus imamasi kažkokiu priemonių, kad supaprastinti tas kalbines procedūras?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, niin kuin kysyjä mainitsee, kielellinen moninaisuus on erittäin keskeinen osa eurooppalaista kulttuuria ja eurooppalaisten kulttuurien moninaisuutta. Mutta on myönnettävä, että juuri kustannus- ja käytännöllisistä syistä neuvostossa ovat – niiltä osin kuin on kysymys epävirallisista kokoontumisista – käytössä rajallisemmat kieli- tai tulkkausjärjestelyt, käytössä on joskus kaksi, toisinaan viisi tai kuusi kieltä, ja kyllä sekin järjestelmä on käytännön tilanteissa toiminut erittäin hyvin.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Anfrage Nr. 7 von Johan Van Hecke (H-0791/06)

Betrifft: Verstärkte Pressezensur in China

In jüngster Zeit hat die chinesische Regierung die ausländische Presse erneut stärker geknebelt. Sie muss sich nun an strenge interne Bestimmungen halten. Die von ausländischen Pressebüros verbreiteten Nachrichten werden zuerst kontrolliert und gegebenenfalls zensiert (so heißt es wörtlich), um nämlich die Stabilität, die nationale Einheit und die Souveränität des Landes nicht in Gefahr zu bringen. Dies ist eine weitere Verletzung von Menschenrechten. Die Europäische Kommission hat bereits ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht und hat zugesagt, die Angelegenheit bei künftigen Kontakten zur Sprache zu bringen.

Wird der Rat ihr hier folgen, und welche Maßnahmen schlägt er gegen diese völlig ungerechtfertigte Pressezensur vor?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, neuvosto on kysymyksen esittäjän tavoin huolestunut Kiinan lehdistösensuurin tiukentumisesta. Euroopan unioni on kaikilla kaksi kertaa vuodessa järjestettävillä EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelun neuvottelukierroksilla järjestelmällisesti ja toistuvasti kehottanut Kiinaa ratifioimaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jossa on määräyksiä ilmaisunvapaudesta, ja kehottanut Kiinaa poistamaan ulkomaisiin lehtimiehiin kohdistuvat matkustusrajoitukset ja muut vaatimukset, jotka koskevat kansalaisten haastattelemista Kiinassa. Tämä kysymys otettiin esille EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuheluun kuuluvalla neuvottelukierroksella 19. lokakuuta Pekingissä.

 
  
MPphoto
 
 

  Johan Van Hecke (ALDE). – Voorzitter, mevrouw de Raadsvoorzitter, als de persvrijheid aan banden wordt gelegd in een arm Afrikaans land, dan is de Raad er als de kippen bij om dit in de scherpst mogelijke bewoordingen te veroordelen en te dreigen met sancties. In het geval van China spreekt men gewoon zijn bezorgdheid uit. Het lijkt heel sterk op twee maten en twee gewichten. Mijn vraag is concreet: gaat u de schending van de persvrijheid in China opnieuw agenderen op de eerstvolgende Top EU-China ? Ten tweede: welke zeer concrete maatregelen gaat u nemen om respect voor de persvrijheid en voor de mensenrechten in het algemeen in China effectief af te dwingen?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, ensinnäkin 10. syyskuuta Helsingissä pidetyn ASEM-huippukokouksen yhteydessä tapasivat puheenjohtajavaltion ja Kiinan ulkoministerit. Silloin oli tuoreeltaan julkisuudessa esillä eräs lehdistön vapauteen liittyvä kysymys, ja ulkoministereitten keskustelussa tämä asia oli keskeisesti esillä. Näin ollen voisi sanoa, että Euroopan unionin reaktio on aivan yhtä nopea ja samantyyppinen kuin muidenkin maiden kanssa keskusteltaessa.

Syyskuun alussa pidettiin myös Euroopan unionin ja Kiinan välinen huippukokous ja tässä huippukokouksessa olivat esillä myös ihmisoikeuskysymykset yleisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin . Anfrage Nr. 8 von Brian Crowley (H-0793/06)

Betrifft: Gemeinschaftliche Agentur für Grundrechte

Kann der Europäische Rat eine Erklärung zum Stand der Entwicklungen bei der Schaffung der neuen gemeinschaftlichen Agentur für Grundrechte abgeben? Kann der Rat über die möglichen Befugnisse dieser Agentur informieren?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, kesäkuussa 2006 pitämässään kokouksessa Eurooppa-neuvosto pani merkille edistymisen niissä neuvotteluissa, jotka koskevat komission viime vuoden heinäkuussa toimittamaa ehdotusta neuvoston asetukseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta ja ehdotusta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin perusoikeusviraston valtuuttamisesta harjoittamaan toimintaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen kolmannen pilarin eli oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön alaan kuuluvilla aloilla. Eurooppa-neuvosto kehotti toteuttamaan tarpeelliset toimet mahdollisimman pian, jotta virasto voidaan perustaa ja jotta se voi aloittaa toimintansa 1. tammikuuta 2007.

Puheenjohtajavaltio Suomi järjesti Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti heinä-, elo-, syys- ja lokakuussa joukon kahdenvälisiä tapaamisia, joiden tavoitteena oli ratkaista tärkein jäljellä oleva kysymys, nimittäin viraston toiminnan laajentaminen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen kolmanteen pilariin kuuluville aloille. Puheenjohtajavaltio esitti lokakuun alkupuolella pidetyssä neuvoston istunnossa tilanneselvityksen neuvotteluista ja pyysi tukea ajatukselle viraston toiminnan laajentamisesta kolmannen pilarin alaan kuuluville aloille, mutta rajoitetummassa muodossa kuin komission alkuperäisessä ehdotuksessa. Kantansa esittäneiden valtuuskuntien enemmistö kannatti tätä puheenjohtajan näkemystä, joskin eräät valtuuskunnat pohtivat, löytyisikö laajennukselle asianmukainen oikeusperusta. Puheenjohtajavaltio jatkaa vaihtoehtojen tutkimista ja esittää valtuuskunnille välitysehdotuksen lähitulevaisuudessa.

Mitä tulee viraston toimivaltaan, viraston tavoitteena on tarjota perusoikeuksia koskevaa neuvontaa ja asiantuntemusta yhteisön toimielimille, elimille ja virastoille sekä jäsenvaltioille niiden soveltaessa yhteisön oikeutta ja auttaa niitä tällä tavoin varmistamaan perusoikeuksien kunnioittaminen, kun ne toimivaltuuksiensa puitteissa toteuttavat toimia tai määrittelevät politiikkalinjoja.

Vallitsee yhteisymmärrys siitä, että tällaisen viraston perustaminen luo lisäarvoa Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikkaan ja lisää sen johdonmukaisuutta. Virasto tulee olemaan myös perusoikeuskysymyksien pääasiallinen yhteyspiste Euroopan unionissa. Virasto tulee suorittamaan tehtävänsä Euroopan neuvoston työtä täydentäen ja synergiassa sen kanssa, kunhan päätökset perustamisesta saadaan tehtyä.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN). – The points you have raised reflect the concern that many of us in Parliament have that, once we propose this agency, the initial role we had envisaged for it will be diluted until it ends up as a think-tank or a contact point that would merely be distributing information from one Member State to another, rather than taking a leading role in defending fundamental rights. Maybe you could enlighten us as to whether that is a true interpretation of what you have been outlining concerning the bilateral meetings.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, ensinnäkin on todettava, että virastostahan on tarkoitus luoda neuvoa-antava asiantuntijaelin. Mutta kyllä meidänkin näkemyksemme mukaan olisi vaikeaa perustella kansalaisillekaan sellaisen perusoikeusviraston perustamista, jolta olisi evätty omien tehtäviensä kannalta niin keskeiset toimivaltuudet kuin toiminta kolmannen pilarin alueella. Sen vuoksi työtä tämän asian parissa jatketaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – It seems to me that the Member States are muddling their way through to creating an agency that will not have within its responsibilities the very subject area where EU action is most likely to cause problems with regard to human rights.

I have a further question: does the Council not agree that we seem to be creating more and more agencies, like confetti sprinkled around the Member States, so that everybody has one, rather than when there is a real need – not so much this one, perhaps, but many of the others that have been created? All of them have a top-heavy structure with a management board with representation from every Member State and an administration that is sometimes smaller than the management board.

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, ehkä tällaistakin pyrkimystä joskus joissakin yhteyksissä esiintyy. Mutta me olemme puheenjohtajavaltiona pyrkineet toimimaan siihen suuntaan, että itse hallintorakenteista voitaisiin luoda mahdollisimman kevyet. Perusoikeusviraston osalta sen sijaan, niin kuin totesin alkuun, vallitsee lämmin yhteisymmärrys siitä, että se on tarpeen. Sen vuoksi on ponnisteltava kovasti, että saamme päätökset aikaan ja viraston toimimaan 1. tammikuuta lähtien ja että sillä on toimivaltaa sen toiminnan kannalta keskeisissä asioissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Anfrage Nr. 9 von Eoin Ryan (H-0795/06)

Betrifft: Beziehungen EU-Iran

Kann der Europäische Rat eine Erklärung zum gegenwärtigen Stand der Beziehungen EU-Iran unter besonderer Bezugnahme auf das Thema der Zukunft der Atomindustrie im Iran abgeben?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, neuvosto on sitoutunut rakentamaan edelleen luottamukseen ja yhteistyöhön perustuvia pitkän aikavälin suhteita Iranin kanssa. Suhteiden kehittäminen edellyttää edistymistä kaikissa ongelmallisissa kysymyksissä, joihin kuuluvat ihmisoikeudet, terrorismi, Iranin suhtautuminen Lähi-idän rauhanprosessiin ja alueellisiin kysymyksiin sekä Iranin ydinohjelma.

Ydinalan kysymyksessä neuvosto on useaan kertaa ilmoittanut sitoutuvansa diplomaattiseen ratkaisuun, jossa otetaan huomioon kansainvälinen huoli Iranin ydinohjelmasta, mutta vahvistetaan samalla Iranin oikeus ydinenergian rauhanomaiseen käyttöön ydinsulkusopimuksen mukaisesti. Tämän osalta neuvosto totesi 17. lokakuuta antavansa arvoa hellittämättömille toimille, joita korkea edustaja Javier Solana on toteuttanut kesäkuusta lähtien Iranin kannustamiseksi vastaamaan kansainvälisen atomienergiajärjestön hallintoneuvoston ja YK:n turvallisuusneuvoston vaatimuksiin ja jatkamaan keskusteluja pitkän aikavälin järjestelyistä.

EU suhtautuu hyvin vakavasti IAEA:n arvioon, jonka mukaan järjestö ei ole lähes neljä vuotta jatkuneiden tiiviiden tarkastusten jälkeen kyennyt edistymään toimissaan, joilla pyritään varmistumaan Iranin ydinohjelman rauhanomaista luonnetta koskevien Iranin ilmoitusten oikeellisuudesta ja kattavuudesta.

EU on myös erittäin huolestunut siitä, että Iran ei ole keskeyttänyt kaikkia uraanin rikastamiseen ja jälleenkäsittelyyn liittyviä toimiaan, kuten IAEA:n hallintoneuvosto ja YK:n turvallisuusneuvosto ovat vaatineet. Turvallisuusneuvosto ilmoitti päätöslauselmassaan 1696 aikomuksensa toteuttaa 41 artiklan mukaisia aiheellisia toimenpiteitä, ellei Iran noudata vaatimusta. Neuvosto katsoo tämän mukaisesti, että Iranin jatkaessa uraanin rikastamiseen liittyä toimia, unionille ei ole jäänyt muuta vaihtoehtoa, kuin kannattaa neuvotteluja kyseisistä pakotetoimista. Neuvosto totesi kuitenkin nyt lokakuussa, että ovi neuvottelupöytään on yhä Iranille auki, ja kehotti Irania painokkaasti valitsemaan sille ehdotetun myönteisen toimintatavan.

EU:n korkea edustaja esitti Iranille 6. kesäkuuta kuuden maan tekemiä ehdotuksia. Nämä kauaskantoiset ehdotukset muodostaisivat perustan pitkän aikavälin sopimukselle ja antaisivat Iranille kaiken, mitä se tarvitsee nykyaikaisen siviiliydinenergiasektorin kehittämiseksi, ja niissä otetaan huomioon kansainväliset huolenaiheet. Tämän myönteisen toimintatavan valitseminen valmistaisi tietä uusille suhteille Iraniin, jotka voisivat perustua keskinäiseen kunnioitukseen ja laajennettuun yhteistyöhön politiikan ja talouden aloilla. Neuvosto toivoo, että tällä myönteisellä polulla voitaisiin edetä.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN). – I can see that you are trying to have confidence-building measures between Europe and Iran, to try to better relations between the two of them and act as honest broker in this serious situation; but the idea of sanctions does not really work. It did not work in Iraq and it is not going to work in Iran. It is quite a wealthy, oil-rich country and they will just carry on. It may affect them somewhat, but it is not going to affect them that much in the long run.

There are certain issues that you touched on yourself. One of these is the shipment of heroin out of Afghanistan through Iran, and considering that there are about three million heroin addicts in Iran and they have lost about 3000 troops on the border trying to stop this going on ...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, keskustelu näistä mahdollisista pakotetoimista liittyy tietenkin siihen, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1696 on se, mihin myös Euroopan unioni on sitoutunut.

Huumeiden kauttakulku linkittyy Afganistanin kokonaistilanteeseen, mikä voisi olla jopa erillisen kysymyksen aihe. Unioni on pitkäjänteisesti sitoutunut rauhanturvaoperaation ja kriisinhallinnan lisäksi myös Afganistanin monipuoliseen kehitykseen, jotta huumetuotanto saataisiin siellä aisoihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Anfrage Nr. 10 von Sajjad Karim (H-0799/06)

Betrifft: Handelserleichterungen der EU als eine vertrauensbildende Maßnahme zwischen Indien und Pakistan

In meinem Bericht: Die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen der EU und Indien (A6-0256/2006) habe ich „sowohl Indien als auch Pakistan auf(gefordert), administrative Hemmnisse, die die Durchführung vertrauensbildender Maßnahmen im Handel behindern, weiter abzubauen, und (...) die EU auf(gefordert), gegebenenfalls entsprechende technische Hilfestellung anzubieten“. Auch in der Verordnung des Rates (EWG) Nr. 443/92(1) wird die regionale Zusammenarbeit als ein „wichtiger Sektor“ für Unterstützungen und als ein entscheidender Sektor für wirtschaftliche Zusammenarbeit hervorgehoben.

Welche Rolle kann nach Auffassung des Rates der Handel spielen, um Indien und Pakistan näher an eine friedliche Lösung der Kaschmirfrage heranzubringen? Wurde diese Frage auf dem jüngsten Gipfel EU-Indien in Helsinki erörtert und welche Schlussfolgerungen wurden erreicht? Kann der Rat alle Programme beziehungsweise Vorschläge für Programme aufzeigen, die unter besonderer Berücksichtigung von Kaschmir und des Wiederaufbaus nach dem Erdbeben zwischen Indien und Pakistan vertrauensbildende Maßnahmen durch Handelsbeziehungen sowie allgemein eine engere wirtschaftliche Integration in den Ländern der SAARC unterstützen sollen?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, neuvosto on samaa mieltä siitä, että kaupalla voi olla suuri merkitys Intian ja Pakistanin keskinäisessä lähentymisessä.

Neuvosto toisti helmikuussa 2004 antamissaan päätelmissä tukevansa pyrkimyksiä edistää alueellista yhteistyötä Etelä-Aasian alueellisen yhteistyöjärjestön SAARCin puitteissa ja erityisesti sopimusta Etelä-Aasian vapaakauppa-alueen perustamisesta vuoteen 2006 mennessä. EU on tyytyväinen äskettäin tehtyyn Etelä-Aasian vapaakauppasopimukseen SAFTAan, mutta on ymmärtänyt, että joillakin Etelä-Aasian yhteistyöjärjestön jäsenvaltioilla on vielä ratkaisemattomia kahdenvälisiä kysymyksiä. Näiden kysymysten ratkaiseminen antaisi yhteistyöjärjestön jäsenvaltioille mahdollisuuden saada täysi hyöty sopimuksista, joihin ne ovat liittyneet.

Yleisesti ottaen EU tukee monenvälisissä yhteyksissä edelleen kaikkia kaupan helpottamiseen liittyviä ponnistuksia, sillä ne ovat tärkeä keino lujittaa kauppaan ja investointeihin liittyviä yhteyksiä eri maiden välillä.

Etelä-Aasian yhteistyöjärjestön ministerineuvoston päätös myöntää EU:lle tarkkailijan asema antaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää SAARCin ja EU:n keskinäistä yhteistyötä. EU:n ja SAARCin yhteistyötä käsiteltiin seitsemännessä EU:n ja Intian huippukokouksessa Helsingissä 13. lokakuuta.

EU haluaa kehittää Etelä-Aasian yhteistyöjärjestölle antamaansa käytännön tukea. Komissio onkin jo laatinut ohjelman, joka koskee taloudellista yhteistyötä SAARCin kanssa. Ohjelma kattaa kaupan helpottamisen, standardit ja uusien liikeyritysten välisen yhteistyön. Tavoitteena on edistää alueen sisäistä kauppaa tukemalla Etelä-Aasian vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanoa, ja tämän toivotaan antavan pontta alueen poliittisten suhteiden parantamiselle. SAARCin sihteeristön ja EU:n jäsenvaltioiden on tarkoitus hyväksyä tämä ohjelma lähiaikoina.

Unioni rohkaisee Intian ja Pakistanin välistä laaja-alaista vuoropuhelua ja toivoo kauppa- ja muiden suhteiden kehittyvän suotuisasti, sillä se edistäisi koko alueen vakautta. Olemme panneet merkille, että Intian ja Pakistanin välillä on viime aikoina toteutettu monia luottamusta lisääviä toimia, joiden vuoksi vapaammat kontaktit ihmisen välillä, suorat bussi- ja junayhteydet sekä parlamentin jäsenten ja urheilujoukkueiden vierailut ovat tulleet mahdollisiksi.

Intian ja Pakistanin presidentit tapasivat Havannassa nyt syyskuussa. Intian ja Pakistanin välisistä suhteista keskusteltiinkin yleisellä tasolla 13. lokakuuta pidetyssä huippukokouksessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sajjad Karim (ALDE). – First of all I would like to thank the Council Presidency for the very detailed response to the question I tabled. I would, however, like one further specific piece of information. This goes back to my original question as to whether the particular issue in relation to Pakistan/India and Kashmir was actually specifically discussed at the EU Summit with India in Helsinki. The reason I ask that is because both those nations are having detailed discussions at Foreign Secretary level on 14 and 15 November. Is there a specific message to them from the Council?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, minä olin kyllä itse läsnä suurimman osan ajasta tässä huippukokouksessa, mutta en muista, miten juuri Kashmirin tilanne oli esillä. Mutta kyllä minulle on vahvistettu, että myös tätä kysymystä on sivuttu osana tätä alueellista vakautta ja alueellista tilannetta.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE). – Aš norėčiau paklausti, ministre, turint omeny, kad kaip tik kitą savaitę Indijos vyriausybės kvietimu Europos Parlamento delegacija lankysis Kašmyre.

Kaip jūsų nuomone didžiosios valstybės ir pirmiausia Jungtinės Valstijos, Rusija įneša savo indėlį į Kašmyro problemos sprendimą ir ką šiame fone galėtų dar daugiau padaryti Europos Sąjunga?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, tässäkin kysymyksessä, niin kuin monissa muissa, joita esimerkiksi tänään tässä salissa on ollut esillä, on todettava, että kun on kysymys kahden valtion välisestä asiasta, on olennaista, että nämä osapuolet itse hakevat aktiivisesti ratkaisua kysymykseen. Unioni ja muut suuret valtiomahdit voivat toki tukea tätä prosessia. Mutta koska minä olen vastaamassa täällä lähinnä neuvoston puolesta, minun on mahdotonta ottaa kantaa kovin voimakkaasti USA:n puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Anfrage Nr. 11 von Jacek Protasiewicz (H-0803/06)

Betrifft: Arbeitslager, Verletzung von Arbeitnehmerrechten

Im Juli dieses Jahres löste die italienische Polizei in Zusammenarbeit mit den polnischen Strafverfolgungsbehörden in Süditalien so genannte Arbeitslager auf, in denen polnische Arbeitnehmer von italienischen Arbeitgebern unter Bedingungen einquartiert waren, die weder grundlegende hygienische und sanitäre Standards aufwiesen noch den in Italien geltenden elementaren Arbeitnehmerrechten genügten. Wie weitere Ermittlungen belegen, handelte es sich hier nicht etwa um einen Einzelfall, sondern in anderen Regionen Italiens und anderer Mitgliedstaaten der EU sind Arbeitnehmer anzutreffen, die ähnlichen Praktiken (Nichteinhaltung von Beschäftigungsvorschriften) unterworfen sind.

Beabsichtigt der Rat, diesbezüglich Maßnahmen zu treffen, die zur Bestrafung der Täter führen, die die Arbeitnehmerrechte verletzen, und in Zukunft die Entstehung solcher Arbeitslager im EU-Gebiet wirksam verhindern?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, parlamentin jäsen on tässä kysymyksessä ottanut esille tärkeän aiheen. Neuvosto ja perustamissopimukseen tehtyjen muutosten jälkeen neuvosto ja Euroopan parlamentti yhdessä ovat antaneet laajan yhteisön säännöstön työterveyden ja -turvallisuuden alalla. Jäsenvaltiot vastaavat kyseisen säännöstön täytäntöönpanosta. Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että parlamentin jäsenen kysymyksessään tarkoittamassa tapauksessa Italian ja Puolan lainvalvontaviranomaiset ovat tehneet yhteistyötä kysymyksessä mainittujen työleirien sulkemiseksi. Vaikka me kannammekin kysymyksen esittäjän tavoin huolta tästä aiheesta, on todettava, että vastuu yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanon valvomisesta jäsenvaltioissa on komissiolla, ei neuvostolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Protasiewicz (PPE-DE). – Pani Przewodnicząca! Czy jednak – jest to pytanie do prezydencji – nie można byłoby uruchomić mechanizmów, chociażby Eurojustu, do powołania specjalnego zespołu nadzorującego postępowanie, zwłaszcza tam, gdzie istnieje podejrzenie o współpracę lokalnej administracji, a nawet lokalnej policji, z organizatorami tego przestępczego procederu, jakim były obozy pracy dla obywateli Europy Środkowo-Wschodniej?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, tällä sektorilla olemassa oleva yhteisön säännöstö ja sitä täydentävä sekundaarilainsäädäntö edellyttää yhdenvertaisen kohtelun turvaamista toisen jäsenvaltion kansalaiselle työsuhteen ehtojen osalta. Kysymys on valvonnasta, jonka toteuttaminen kuuluu jäsenvaltioiden omille viranomaisille. Oikeusvaltioperiaatteen ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti unionissa on syytä odottaa ja edellyttää, että nämä valvovat viranomaiset myös toimivat määräysten mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – Ministre, norėjau paklausti, ar tokių stovyklų atsiradimas nėra laisvo asmenų judėjimo apribojimo priežastis? Įvedus pereinamąjį laikotarpį naujosioms valstybėms, senosios įgijo tokią galimybę. Ar Rumunijai ir Bulgarijai taikant tokį pereinamąjį laikotarpį, tai nėra stimulas nelegaliam darbui?

 
  
MPphoto
 
 

  Paula Lehtomäki, neuvoston puheenjohtaja. Arvoisa puhemies, jäsenvaltiot tekevät päätökset siitä, sovelletaanko työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen uusien jäsenvaltioiden osalta siirtymäaikoja. On olemassa myös sellaisia jäsenvaltioita, jotka ovat edellisessä laajentumisessa soveltaneet siirtymäaikaa, mutta eivät enää tässä uudessa laajentumisessa. Syynä on havainnot, joiden mukaan on sittenkin parempi, että työvoima liikkuu eurooppalaisen yhteisen säännöstön puitteissa, kuin että luodaan poikkeusjärjestelyjä. Kuten totesin jo edelliseen kysymykseen antamassani vastauksessa, yhdenvertainen kohtelu työvoiman osalta on säännöspuolella erittäin hyvin turvattu, mutta on toki kiinnitettävä kasvavaa huomiota toimeenpanoon ja valvontaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). – Frau Präsidentin! Meine Kritik richtet sich nicht an Sie, denn ich schätze die Art, wie Sie die Fragestunde leiten, sehr. Aber ich will doch noch einmal an Montag erinnern. Am Montag haben wir die Geschäftsordnung festgelegt. Nach dem Entwurf der Konferenz der Präsidenten waren anderthalb Stunden Fragestunde vorgesehen. Dann hat der Präsident auf eine Stunde gekürzt. Mehrere Kollegen haben protestiert, und dann wurde nicht abgestimmt. Ich bin deshalb davon ausgegangen, dass wir anderthalb Stunden für die Fragestunde zur Verfügung haben, wie es uns zusteht.

Ich möchte fragen, ob der Rat nicht noch eine Viertelstunde oder zwanzig Minuten bleiben kann. Oder gibt es eine Ratspräsidentengewerkschaft, die verbietet, dass der Rat nach 19 Uhr Fragen beantwortet? Früher begann die Fragestunde mit dem Rat doch auch erst um 21 Uhr, und es hat wunderbar funktioniert. Der Rat ist eben bis zum nächsten Tag geblieben. Also, ich finde dieses Verfahren nicht in Ordnung.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Herr Kollege, ich freue mich über Ihr Kompliment, aber bezogen auf unsere Montags-Debatte irren Sie sich, denn es wurde nicht über die Geschäftsordnung, sondern über die Tagesordnung debattiert, und es gab auch eine Abstimmung über die Tagesordnung. Sie können sich im Protokoll dazu noch einmal sachkundig machen.

Wir sollten alle die Fragestunde ernst oder ernster nehmen – das ist ein wichtiges Recht aller Abgeordneten –, und wir sollten uns alle gemeinsam darum bemühen, die Fragestunde während der Tagesordnung nicht allzu oft zur Disposition zu stellen.

Die Anfragen, die aus Zeitgründen nicht behandelt wurden, werden schriftlich beantwortet (siehe Anlage).

Die Fragestunde ist geschlossen.

(Die Sitzung wird um 19.05 Uhr unterbrochen und um 21.00 Uhr wieder aufgenommen.)

 
  
  

PRESIDÊNCIA: MANUEL ANTÓNIO DOS SANTOS
Vice-Presidente

 
  

(1) ABl. L 52 vom 27.2.1992, S. 1.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika