Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2085(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0299/2006

Indgivne tekster :

A6-0299/2006

Forhandlinger :

PV 25/10/2006 - 16
CRE 25/10/2006 - 16

Afstemninger :

PV 26/10/2006 - 6.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0461

Forhandlinger
Onsdag den 25. oktober 2006 - Strasbourg EUT-udgave

16. Transport ad indre vandveje (forhandling)
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Corien Wortmann-Kool for Transport- og Turismeudvalget om fremme af transport ad indre vandveje: NAIADES, et integreret EU-handlingsprogram for transport ad indre vandveje (2006/2085(INI)) (A6-0299/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE), ordfører. - (NL) Hr. formand! Jeg vil gerne takke næstformanden i Kommissionen mange gange for handlingsprogrammet for transport ad indre vandveje, Naiades. Parlamentet er Deres forbundsfælle, for transport ad indre vandveje skal have en prominent plads på den europæiske dagsorden. Vores betænkning blev enstemmigt støttet af Transport- og Turismeudvalget, og jeg vil gerne takke mine kolleger, skyggeordførerne og personalet mange gange for deres bestræbelser.

Hr. næstformand! Parlamentet støtter de mål, De har foreslået, men vi synes dog, at der er brug for flere ambitioner for at kunne nå disse mål. I betænkningen understreger Parlamentet især betydningen af en pålidelig transport ad indre vandveje. Det er jo nøglen til dens succes og udvidelse. En pålidelig transport ad indre vandveje står og falder med god infrastruktur og omladningsfaciliteter. Det nuværende efterslæb, hvad angår vedligeholdelsen af infrastrukturen for transporten ad indre vandveje i Europa, er et af de mest presserende problemer, som kræver en løsning. I den forbindelse skal der også lægges særlig vægt på de nye medlemsstater med deres specifikke problemer. Det vigtigste ansvar har naturligvis de nationale og regionale myndigheder, som giver dette område for lav prioritet.

Parlamentet opfordrer imidlertid også til et større finansielt albuerum inden for rammerne af de transeuropæiske transportnet, først og fremmest når det gælder de prioriterede projekter. Vi venter stadig på udnævnelsen af en koordinator for de transeuropæiske transportnet. Kan De give tilsagn om, at De snarest stiller et forslag herom? Parlamentet vil også have, at alle vandvejsprojekter af fælles interesse prioriteres højere, og at præferencesatsen for disse projekter øges til 20 %. Dermed kan utallige små infrastrukturprojekter støttes. Indtil nu går pengene faktisk især til jernbaner og veje, og det skal ændres, hvis vi tager Naiades-programmet alvorligt.

Projekterne vedrørende flodinformationstjenester skal også tages i betragtning, når der ydes bidrag fra det flerårige program. Det vil Parlamentet i morgen stemme for. Det finske formandskab har også foreslået dette i Rådet. Hvis De derfor kan støtte dette, løses problemet.

Også på miljøområdet er Parlamentet ambitiøst. Vi håber, at Kommissionen hurtigst muligt fremlægger forskrifter for renere brændstof. I fredags modtog vi supplerende information af Deres tjenestegrene, hvilket vi takker for. Det er tydeligt, at der er forsket meget, bl.a. i tekniske og økonomiske konsekvenser. Resultaterne ser lovende ud, og derfor vil jeg anmode Dem om at stille et solidt forslag ved revideringen af direktivet. Der må skabes udsigt til, at transporten ad indre vandveje bliver lige så ren som vejtransporten. Det er sektoren også selv tilhænger af. Jeg har læst i avisen, at sektoren mener, den kan opnå mere via CCR (Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen), fordi Kommissionen ikke vil handle hurtigt nok. Jeg håber, De kan berolige mig.

Der er talt meget om innovationsfonden, som efter min mening er et glimrende instrument til at udforme dette flotte handlingsprogram konkret. Sektoren har selv gode idéer, og 40 millioner euro er afsat til det i Bruxelles. Parlamentet synes, at også Kommissionen og Rådet skal udvise engagement og rykke ud med samme beløb, således at der stilles 120 millioner euro til rådighed. Rådet er desværre stadig ikke ret konkret på dette punkt, men har De en chance for at overbevise Rådet? Og hvad der er endnu vigtigere, er De rede til at stille disse 40 millioner euro til rådighed i de kommende år? Jeg betragter dette som en prøvesag, der skal vise, om De virkelig ønsker at gennemføre handlingsprogrammet.

Handlingsprogrammet indeholder flere punkter, som vi gerne vil støtte, nemlig en finansieringshåndbog, retningslinjer for statsstøtte og den bebudede screening af eksisterende lovgivning. Det er absolut nødvendigt for at begrænse de administrative byrder. Jeg vil særligt henlede opmærksomheden på problematisk miljølovgivning.

Det er ikke uden grund, at jeg til sidst kommer ind på det institutionelle spørgsmål, som jeg i min betænkning har fastlagt en tydelig kurs for. Vi må lægge vægt på samarbejde, tage hensyn til alle deltagende parters nuværende beføjelser og benytte internationale organisationers ekspertise. Kompetencestrid vil kun virke forsinkende. Vi må snarest begynde med gennemførelsen af handlingsprogrammet.

Endelig skal Kommissionen også udvise et virkeligt engagement, når det gælder handlinger. Ved at handle kan Kommissionen bevise, at transporten ad indre vandveje virkelig ligger den på sinde, og først da er tiden moden til om nødvendigt - og det er jeg endnu ikke overbevist om - at se på de institutionelle forhold.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, næstformand i Kommissionen. - (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil først takke fru Wortmann-Kool for hendes fremragende betænkning. Beslutningsforslaget viser, at der er bred enighed mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen om fremme af transport ad indre vandveje. Denne form for transport er sikker, forurener kun lidt, er energieffektiv og har stor ekstrakapacitet. Trods de store fordele er transport ad indre vandveje underudnyttet. Den udgør knap 6 % af den samlede landtransport i EU, selv om den modale andel i nogle få medlemsstater kommer op på 40 %.

I dag er der 36.000 km indre vandveje i Europa. Det drejer sig om et egentligt transeuropæisk net. Der er behov for en EU-strategi for at fremme denne transportform. Den kan opnå en langt større modal andel, hvis vores strategi følges op af konkret handling, som De lige nævnte, fru Wortmann-Kool.

Jeg takker Parlamentet for den støtte, den har givet mig via betænkningen af Wortmann-Kool. Jeg vil begrænse mig til et par bemærkninger om hovedpunkterne, og jeg vil begynde med forbedringen af markedsforholdene. Vi skal udvikle nye multimodale, innovative tjenester, således at transport ad indre vandveje kan spille en central rolle blandt de stor havne og byer i indlandet. Mere end 70 % af indlandsskibsfarten består af små virksomheder, ofte mindre færgemandsfirmaer. Det er nødvendigt at skabe betingelser, som kan medvirke til at styrke deres stilling på markedet, f.eks. lettere adgang til finansiering ved at afskaffe lovmæssige og administrative hindringer og ved klart at gøre opmærksom på de tilgængelige former for statsstøtte. Kommissionen vil gå i gang med at arbejde på statsstøtte til denne sektor. Retningslinjerne bliver offentliggjort i 2008-2009. Det er alt, hvad jeg vil sige om markedsforhold.

Hvad angår moderniseringen af flåden, skal den logistiske effektivitet for transport ad indre vandveje og dens ydelse i forhold til miljøet og sikkerhed forbedres. Innovation skal koncentreres om konstruktionen af både, f.eks. motoren og fremdriftssystemet, og om informations- og kommunikationsteknologi til de såkaldte flodinformationstjenester. Der findes allerede en lovramme, men vi skal sikre, at systemet rent faktisk gennemføres. Det gælder også standarderne for brændstof til indlandsskibsfart. Med strengere standarder, som vi skal foreslå inden årets udgang, kan vi yderligere fremme miljøkvaliteten i forbindelse med transport ad indre vandveje.

Jeg vil nu gå videre til fremme af beskæftigelse og faglig kompetence. Transport ad indre vandveje lider under mangel på personale og en stigende mangel på emner, der kan overtage virksomheder. Strategien skal være koncentreret om at forbedre arbejds- og levevilkårene om bord samt om faglig uddannelse. Jeg agter at foreslå en harmonisering af bemandingskravene og skibsførercertifikater i 2008 ved hjælp af den gensidige anerkendelsesprocedure.

Med hensyn til image skal vi rette op på det image, som transport ad indre vandveje har for tiden. Vi skal gøre opmærksom på det egentlige potentiale i transport ad indre vandveje ved at oprette et netværk til fremme af denne transportform, ligesom det findes i en række regioner.

Hvad angår infrastrukturen på de europæiske indre vandveje, er der inden for netværket flaskehalse, som hæmmer denne transportforms konkurrenceevne. Vi skal derfor fjerne de nuværende hindringer. Det er primært medlemsstaternes ansvar, men EU kan hjælpe takket være de transeuropæiske net. I den forbindelse prioriterer Kommissionen udviklingen af de to større indre vandveje, nemlig ruten mellem Rhinen, Meuse og Donau og forbindelsen mellem Seinen og Schelde.

I de nye finansielle overslag, der er forelagt Parlamentet til godkendelse, har vi foreslået en 30 % støttesats for projekter for indre vandveje og optagelsen af disse projekter i det flerårige program. Jeg håber, at Rådet ligesom Parlamentet vil støtte vores forslag. Bidraget fra intelligente transportsystemer er af stor betydning. Vi planlægger at oprette flodinformationstjenester, som i praksis er et system til forvaltning af oplysninger om transport ad indre vandveje, der vil gøre det muligt for færgemænd at planlægge deres rejser bedre, at begrænse den tid, de venter ved sluser, og konstant at overvåge transporter.

Fru Wortmann-Kool! De nævnte udnævnelsen af en TEN-koordinator. Jeg må sige, at vi glædede os over de positive resultater fra de seks koordinatorer, der allerede er blevet udpeget. Hr. Costa har for øvrigt også opfordret til at udpege en koordinator for både transport ad indre vandveje og søtransport. Jeg kan sige, at jeg i de kommende uger agter at udnævne to koordinatorer.

Naiades-programmet indeholder en række meget forskellige aktioner, bl.a. harmonisering af lovgivning, strategisk fremme og koordinationsforanstaltninger. Alle disse aktioner bliver imidlertid kun effektive, hvis den institutionelle ramme er passende. I dag står vi rent faktisk med opsplittede ressourcer og bestræbelser, som er spredt ud over forskellige niveauer. Det er derfor nødvendigt at tilpasse rammen til kravene på et udvidet europæisk marked. Vi er ved at undersøge forskellige muligheder. Resultaterne af denne undersøgelse vil blive drøftet med alle de berørte parter, medlemsstaterne og de internationale flodkommissioner.

Til sidst vil jeg sige, at det er nødvendigt, at Naiades-programmet bliver en succes, og i den forbindelse skal vi kunne regne med støtte fra beslutningstagere på alle niveauer, dvs. nationale og regionale myndigheder, flodkommissioner og virksomheder. Jeg takker Dem Parlamentet og Dem, fru Wortmann-Kool, for med denne betænkning at sende et stærkt signal til fordel for fremme af indlandsskibsfart, som Europa nu har mere brug for end nogensinde før.

 
  
MPphoto
 
 

  Etelka Barsi-Pataky, for PPE-DE-Gruppen. - (HU) Hr. formand! Kommissionens næstformand hr. Barrot har skitseret et vidtgående program for transport ad indre vandveje, som vi kun kan lykønske ham med. Når vi ser det fra Parlamentets synspunkt, mener vi, at fru Wortmann-Kools betænkning er en værdig erklæring og betænkning om dette vidtgående program. I dette spørgsmål er vores hensigter i perfekt overensstemmelse med Kommissionens.

Blandt de forskellige strategiske følgevirkninger vil jeg gerne fremhæve en enkelt, nemlig infrastrukturen. De seneste oversvømmelser har vist, at med hensyn til infrastruktur og her navnlig i forbindelse med forsøget på at forbedre sejlbarheden må vi gå forsigtigt frem for at sikre sejladsen permanent. Oversvømmelser gør sejlforholdene upålidelige og uforudsigelige; derfor er det vigtigste mål med NAIADES-programmet, at man er meget opmærksom på begrænsningen af oversvømmelser. Jeg vil gerne understrege miljøovervejelserne i programmet - som kræver et særligt fokus - såsom oprettelse og bevarelse af flodsletter. Jeg mener, at vi må handle forsigtigt og i harmoni med de miljømæssige og sejladsmæssige krav.

En kort bemærkning til et andet punkt. Med hensyn til sejlbarheden på Donau er det meget vigtigt, at man kan regne med sejladsforhold af høj kvalitet langs hele flodens længde. Blandt de berørte tredjelande vil jeg gerne fokusere på Serbien. For Serbien er Donaus værdi som vandvej blevet væsentligt forøget, og derfor foreslår jeg et tæt samarbejde om dette spørgsmål med de kommende medlemsstater Rumænien og Bulgarien samt Sortehavsregionen. Alle disse forslag er indeholdt i betænkning, som jeg gerne vil takke min kollega, fru Wortmann-Kool, for.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender, for PSE-Gruppen. - (ES) Hr. formand! Hr. kommissær, for et øjeblik siden kommenterede jeg over for ordføreren, fru Wootmann-Kool, at der her til aften under denne forhandling indtil videre kun har været indlæg fra kvindelige medlemmer. Man skal derfor ikke sige, at det kun er mænd, der interesserer sig for transport. Måske inspirerer Naiades os, og måske burde kommissæren notere sig dette og udpege to kvindelige koordinatorer til Naiades. Nuvel, lad os nu vende os mod de alvorlige spørgsmål og fru Wortmann-Kools betænkning.

Vi giver i princippet vores formelle støtte til det integrerede EU-handlingsprogram for transport ad indre vandveje, kaldet "Naiades", så det får en mere relevant politisk profil. Det er korrekt, og det konstaterer vi, at brugen af indre vandveje varierer meget på kryds og tværs af Europa, fra 0,1 % i lande som Det Forenede Kongerige, Italien, eller endog noget lavere i mit land, op til 40 % i Nederlandene, der har et stort antal vandveje. Beklageligvis har man også i nogle tilfælde opgivet at anvende kanaler og floder.

Men der er prisværdige forsøg på at genoptage brugen heraf. I mit land anvendes kanaler og floder på grund af de naturlige højdeforskelle mere til fremføring af overvandingsvand og drikkevand end til sejlads, men ikke desto mindre kender og støtter vi initiativerne om den sejlbare strækning af Guadalquivir-floden fra Sevilla til havet, der endog forsøger at blive udpeget som transeuropæisk net. På nuværende tidspunkt glæder jeg mig også over den indsats, som min by, Zaragoza, der skal være sæde for Expo 2008, gør, og som inden for denne ramme ønsker - og det er blevet foreslået i forbindelse med målet om at fremme vand og bæredygtig udvikling - at genetablere sejlbarheden på Ebro-floden. Vi glæder os derfor over at kunne tilslutte os dette europæiske projekt.

Vi taler om bæredygtig udvikling, når vi taler om muligheden for, at vandvejene bidrager til en reduktion af indvirkningen af CO2-emissionerne på op til 75 % i forhold til landevejstransport, og for - og det er derfor, at det er så vigtigt - til på europæisk plan at fremme dette net af indre vandveje og støtte nye metoder til at gøre denne sektor mere konkurrencedygtig og effektiv.

Fru Wortmann-Kool har gjort en fremragende indsats som ordfører, og vi afventer utålmodigt de næste forslag fra Kommissionen til forbedring af denne nye sektors økonomiske og konkurrencemæssige indvirkning. Vi støtter især en styrkelse af infrastrukturerne, dvs. at de tusindvis af kilometer indre vandveje og hundredvis af indre havne med sluseinfrastrukturer osv., der allerede er blevet udpeget, ender med at blive et sammenhængende net, der styrker den regionale og territoriale samhørighed. Det er derfor, at nogle af de ændringsforslag, vi allerede stillede i udvalget, og som er blevet indarbejdet, foreslog en større inddragelse af denne sektor i programmerne om det transeuropæiske transportnet. Vi har også foreslået, at der ydes støtte til flodinformationstjenesterne, der efter vores mening i høj grad vil øge sektorens effektivitet og sikkerhed.

Vi synes desuden, at det er en fremragende idé at opnå større økonomisk støtte til de potentialer, der findes inden for containertransportsektoren, selv om der stadig er store mangler. I betænkningen om logistik, som jeg håber at kunne forelægge for Parlamentet, vil jeg naturligvis også medtage de forslag, som fru Wortmann-Kool har stillet om en forbedring af de logistiske aspekter og om innovation og teknologiske fremskridt for at reducere driftsomkostningerne.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger, for Verts/ALE-Gruppen. - (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Som hr. kommissær understregede endnu en gang - og jeg er ham meget taknemmelig herfor - afvikles 6 % af al transport af varer og personer på vandvejene. Det er altså nødvendigt med et ambitiøst program, hvis den ledige kapacitet skal udnyttes og den eksisterende infrastruktur forbedres.

Den største mangel på dette område - det må man konstatere - er intermodale knudepunkter. Der skal først bygges havne og terminaler, således at der kan opstå transportkæder, som også inkluderer disse transportveje.

På andre teknologiske områder inden for transportsektoren er innovationen langt fremskreden, men netop her halter den bagefter. Der er stadig meget at indhente med hensyn til brændstoffer og materialer, og det skal dette program også åbne mulighed for. Vi skal dog også, som min kollega allerede var inde på - og det lægger jeg særlig vægt på - tage seriøst hensyn til miljøet.

Jeg vil godt bede Dem om at støtte et ændringsforslag, som vi stillede, og som vedrører transporten af farligt godt på vandvejene. Her skal der ligesom f.eks. på vejene eller på skinnerne gælde strenge regler, for en ulykke med farligt godt på en flodvej kan anrette enorme og uoprettelige skader.

Et andet spørgsmål er den truende udflagning - altså registreringen af skibe under bekvemmelighedsflag - som også udgør en trussel mod de sociale standarder. Denne trussel skal vi helt afgjort tage højde for allerede fra begyndelsen.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke ordføreren for hendes fortræffelige betænkning samt skyggeordførerne for det gode samarbejde. Hjertelig tak, og jeg håber, at den også bliver vedtaget i morgen i denne form!

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, for GUE/NGL-Gruppen. - (NL) Hr. formand! I årevis er gamle kanaler forsømt eller lukkede, transport ad indre vandveje syntes at høre fortiden til, og godstransport ad landevej øgedes stærkt. Nu er alle politiske strømninger glade for, at søtransporten atter er på mode. Bag ved denne enighed skjuler sig forskellige opfattelser, som det fremgik i Parlamentet under forhandlingen i februar 2003 om hvidbogen om transport frem til 2010. Efter min gruppes og visse andre gruppers opfattelse er søtransport et alternativ til stadig flere og stadig bredere motorveje. Søtransport skåner landskab og miljø. En anden opfattelse er derimod, at vi skal have mere af det hele, altså også stadig flere motorveje.

Ved at skabe overkapacitet får erhvervsfolk større frihed til inden for denne overkapacitet hver gang på ny at vælge, hvilken transportform på et givet tidspunkt er det mest fordelagtige. Et eksempel på overkapacitet er, at der foruden de udmærket sejlbare floder Waal og Lek ved Rhinens nedre løb er anlagt den dyre Betuwe-linje som et transeuropæisk transportnetprojekt for godstransport med jernbane i Nederlandene. Vigtigere end sådanne sandsynligvis utilstrækkeligt anvendte projekter er udvidelsen af de smalle kanaler, som i Nordfrankrig har tilslutning til Belgien og Nederlandene, og genopretning af transporten ad Donau mellem Ungarn og Sortehavet, som er aftaget stærkt siden bombardementerne i 1999.

Min gruppe er imod overkapacitet, som selv ved vandveje er på bekostning af landskab, natur og miljø. En tilpasning af floder har konsekvenser for overdrevene, biodiversiteten, drikkevandsforsyningen og oversvømmelser af det omkringliggende lavland. Transport ad indre vandveje fjerner heller ikke alle risici ved forurenende og farlige stoffer. Transporten af disse indebærer ikke blot risici for selve floden, men også for de bolig- og naturområder, der ligger langs floden. Der er brug for mere end blot renere motorer og svovlfattigt brændstof. Sammen med Gruppen De Grønne foreslår vi infrastrukturafgifter for at fremme ærlig konkurrence mellem forskellige transportformer, en bedre vurdering af europæiske udviklingsplaners indvirkning på miljøet, skærpelse af lovgivningen for transport af farlige stoffer og forhindring af, at skibe sejler under bekvemmelighedsflag ad de indre vandveje, fordi dette påvirker sociale, sikkerhedsmæssige og miljømæssige normer negativt. Først når vores transport ad indre vandveje opfylder sådanne kvalitetskrav, er dens vækst et fremskridt.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland, for IND/DEM-Gruppen. - (NL) Hr. formand! Allerførst vil jeg give ordføreren en kompliment for hendes yderst omfattende betænkning og takke hende for det behagelige samarbejde. Ligesom de øvrige talere vil jeg helhjertet støtte Naiades-programmet. Transporten ad indre vandveje kan, forudsat at den støttes rigtigt af ledsagende politik, yde et betydeligt bidrag til løsningen af transportproblematikken. Jeg er glad for, at også de nationale, regionale og lokale myndigheder gøres opmærksom på dette. Både gamle og nye medlemsstater opfordres til i deres økonomiske politik og fysiske planlægningspolitik at tage hensyn til de muligheder, som de indre vandveje giver for at opfylde virksomheders transportbehov, ikke blot for omfattende, men også for mindre varestrømme.

Desuden støtter jeg helhjertet henstillingen om aktivt at forbedre skibsfartens miljøpræstationer. Ligesom inden for vejtransport medvirker nationale stimuleringsordninger for indførelsen af emissionsbegrænsninger og energibesparelser inden for transport ad indre vandveje til at gøre skibsfarten mere energivenlig.

Endelig håber jeg, at medlemsstaterne bliver lige så positive og engagerede, som parlamentsmedlemmerne i den forløbne periode, når det gælder dette handlingsprogram.

 
  
MPphoto
 
 

  Stanisław Jałowiecki (PPE-DE). - (PL) Hr. formand! Jeg vil gerne gøre særligt opmærksom på titlen på fru Wortmann-Kools betænkning. Det er en betænkning om fremme af transport ad indre vandveje. Transporten ad indre vandveje har helt bestemt brug for støtte. Det er måske ikke tilfældet i Nederlandene, hvor betænkningens forfatter stammer fra, men det gælder helt klart for mange andre lande i Den Europæiske Union, herunder mit hjemland Polen. Oder-programmet blev vedtaget for et par år siden i Polen, og det hed oprindelig Oder 2006-programmet, men blev senere forlænget frem til 2015. Men alle disse ordninger er ikke andet end tomme ord, for der sker intet i praksis.

Det positive ved den betænkning, vi diskuterer her, er, at den behandler de indre vandveje i Europa som et selvstændigt område, og her understreger jeg ordet "selvstændigt", hvilket betyder, at de indre vandveje ikke behandles som et supplement til vej- og banetransport, som en ubetydelig tilføjelse til disse transportformer. I stedet betragtes indre vandveje som et uafhængigt, selvstændigt hele. Dette er meget vigtigt, for Bulgariens og Rumæniens snarlige tiltrædelse bliver en enestående mulighed for at skabe et europæisk net af indre vandveje.

Jeg vil gerne fortælle Parlamentet om en af mine drømme. Det er en drøm, som sikkert deles af mange medlemmer af mit udvalg, og den består af en rejse ad de nye og gamle indre vandveje i Europa. Det er måske en gammeldags rejse, men den er meget smuk. For at kunne gøre denne rejse er der imidlertid brug for betydelige supplerende investeringer.

Jeg mener, at det er værd at erindre om et par betydningsfulde idéer, som gennem århundreder har været en del af fremsynede politikeres ønsker. En af disse er en kanal mellem Oder og Donau for at skabe forbindelse mellem disse to vigtige vandveje.

Jeg opfordrer Kommissionen til ikke at afslutte undersøgelserne, men til at fortsætte arbejdet med et europæisk net af indre vandveje. Undersøgelserne på dette område bør fortsættes, og jeg ønsker dette projekt al mulig succes.

 
  
MPphoto
 
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). - (DE) Hr. formand! Østrig er som bekendt bjergenes land. Men det er også - og i morgen er det Østrigs nationaldag, tillad mig derfor at påpege dette - for i nationalsangen beskrives Østrig som et land på en flod, og denne flod er Donau. Derfor er spørgsmålet om de indre vandveje vigtigt for Østrig som forbindelsen vestpå ad vandvejen og til Rhein-Main-Maas-systemet, men også syd- og østpå.

Vi østrigere ved, hvor vigtigt det er - og det gælder ikke blot for Østrig, men for hele Europa - at vi har et bedre og først og fremmest bedre fungerende system på vandvejene. Man kom her ind på miljøbeskyttelsesaspekter, teknologiaspekter og meget andet. Men vi ved også, at vi især i forbindelse med de nye og fremtidige EU-medlemsstater har brug for et alternativ til vejene, for ellers bliver vi bogstavelig talt ofre for trafikken. Og hvilke bedre alternativer kunne man tænke sig end en fuldt udbygget og tilsvarende effektivt udnyttet infrastruktur i korridor 7 i det transeuropæiske netværk? Det glæder mig, at Kommissionen vil tillægge denne vitale transportform større betydning. Jeg kan kun være enig i størstedelen af det, som hr. Barrot sagde i dag. Vi har dog ikke alene brug for programerklæringer, men også for en gennemførelse heraf, og det så hurtigt som muligt.

Jeg håber, at indlæggene på konferencen om de indre vandveje i Wien, som det østrigske rådsformandsskab gennemførte, generelt vil gavne vores sag, og at de også vil være relevante for fremtidsmulighederne.

Jeg vil især gerne takke ordføreren fru Wortmann-Kool for hendes flotte arbejde med dette dokument og for det gode samarbejde. Hun har ladet sig overbevise om ikke blot at kæmpe for det "gamle Europas" prioriteringer, men også for det "nye Europas" chancer og muligheder. Lad mig gentage det, som jeg sagde tidligere: Nu er det på tide at udnytte disse muligheder!

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Skibsfarten på de indre vandveje i EU er blevet forsømt på det groveste i mange år. Det ønsker vi at ændre med NAIADES. Vi ønsker at opnå fremskridt for skibsfarten på de indre vandveje med hensyn til beskæftigelsen, markederne, infrastrukturen og for flåden som helhed.

De indre vandvejes pålidelighed og rådigheden over multifunktionelle flodhavne er de væsentligste forudsætninger herfor, ikke mindst hvad angår multimodale transportkæder. I denne sammenhæng vil jeg i øvrigt gerne - som kommissær Barrot allerede har gjort - fremhæve betydningen af RIS, som kan og vil yde et vigtigt bidrag til anvendelsen af de indre vandveje. Derfor skal dets potentiale også udnyttes fuldt ud, hvilket sker ved at inkorporere dette i TEN-programmet.

Og nu tilbage til NAIADES. I betænkningen herom understreges nødvendigheden af at fastsætte strengere emissionsgrænseværdier i Fællesskabet, hvilket især skal ske ved at fremme anvendelsen af brændstoffer med lavt svovlindhold. Så langt så godt! Men jeg anser det for at være kontraproduktivt, hvis strengere emissionsgrænseværdier tvinger flod- og kanalskibssektoren, som altovervejende består af SMV'er, til at installere dyrt ekstraudstyr, som sektoren ikke har råd til. Derfor skal man arbejde hen imod en løsning, som giver både Kommissionen og navnlig medlemsstaterne incitamenter til en hurtigere indførelse af miljøvenlige skibsmotorer.

Set ud fra mit synspunkt er det vigtigt, at den måde, som den planlagte innovationsfond for europæisk transport ad vandveje bliver etableret på, fastsættes i tæt samarbejde med flod- og kanalskibsfartsorganisationerne. Det bør ligeledes være muligt, at fonden kan støtte finansieringen af kommunikationsbureauer.

Ud over Kommissionens initiativ om at fremlægge informationskilderne i forbindelse med finansieringsspørgsmål, dvs. udarbejde en finansieringshåndbog, er det nødvendigt med en europæisk udviklingsplan, som indeholder en aktuel situationsrapport og mere detaljerede oplysninger om de europæiske indre vandveje. Her skal man trække på allerede eksisterende økonomiske undersøgelser og ekspertrapporter samt de erfaringer, som koordinatorerne har gjort sig. Det ville være forkert at opfinde den dybe tallerken igen og igen. Det er dog ikke ønskeligt med mere bureaukrati i forbindelse med gennemførelsen af handlingsplanen, og det vi være særligt opmærksomme på.

Her til allersidst vil jeg gerne takke vores ordfører, fru Wortmann-Kool. Jeg takker Dem for Deres engagement og for det virkeligt gode og konstruktive samarbejde.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, næstformand i Kommissionen. - (FR) Hr. formand! Jeg vil begynde med at tilslutte mig det, der er blevet sagt under denne fremragende forhandling og med at takke alle talerne. Indlandsskibsfart er ikke, som De sagde, et supplement. Det er en reel valgmulighed, og vi har brug for andre transportformer end veje i Europa af i dag. Jeg er derfor meget beslutsom, lige så beslutsom som ordføreren og Dem selv. De har ikke desto mindre ret i, at vi ikke kan nøjes med at fremsætte erklæringer, vi er nødt til at handle. Jeg vil derfor give Dem nogle få svar.

Jeg vil først omtale innovationsfonden. Kommissionens tjenestegrene undersøger for tiden sammen med repræsentanter for branchen og medlemsstaterne muligheden for at oprette en innovationsfond for transport ad indre vandveje. Denne fond kan blive et vigtigt instrument til gennemførelse af Naiades-programmet. Vi er ved at undersøge forskellige muligheder, såsom hvordan denne fond kan finansieres af indlandsskibsfartsektoren, EU og medlemsstaterne. Kommissionen vil udarbejde en rapport med status over situationen og resultaterne af evalueringerne i 2007. De lagde faktisk stor vægt på denne innovationsfond, fru Wortmann-Kool.

Vedrørende forurening fra skibe, er det rigtigt, fru Wortmann-Kool, at vi skal overveje at reducere svovlindholdet i det brændstof, der anvendes til transport ad indre vandveje, men vi må ikke gå for vidt. Tanken er at bringe svovlindholdet ned til niveauet for det dieselbrændstof, der anvendes til vejtransport. Begrænsningen af svovlindholdet er af afgørende betydning for at mindske luftforureningen. Vi er ved at foretage en gennemgang af direktiverne om luftforurening med henblik på en betydelig nedsættelse af svovlindholdet. Jeg har imidlertid taget det, De sagde om de nødvendige investeringer til dette formål, til efterretning.

Fru Lichtenberger! De spurgte mig om overvågningen af farlige transporter. Jeg vil præcisere, at et forslag for øjeblikket er genstand for en høring tjenestegrenene imellem, og at det er planen at vedtage det før årets udgang. Generelt vil forbedringen af infrastrukturen, hr. Meijer, blive fulgt op af konsekvensanalyser med henblik på så vidt muligt at reducere skadelige virkninger af infrastrukturarbejder.

Generelt vil jeg sige til alle talerne, at infrastruktur selvfølgelig kræver investering. Denne investering er medlemsstaternes ansvar. Det er ikke desto mindre rigtigt, og jeg taler særlig til Dem, fru Ayala, at vi i de finansielle overslag har foreslået at prioritere transport ad indre vandveje ved at fastsætte en maksimumssats på 30 %. Jeg tillader mig at anmode om Parlamentets hjælp til vedtagelse af de finansielle overslag. Jeg er godt klar over, at medlemsstaterne er noget tøvende, men jeg er sikker på, at Parlamentet vil prioritere de indre vandveje.

Man kunne utvivlsomt foreslå andre løsninger, men formålet med disse korte svar var at sige til Dem, at jeg selvfølgelig har til hensigt at handle. Som De har gjort opmærksom på, har vi i Europa en række glimrende vandveje, f.eks. Donau, og jeg har noteret mig Deres bemærkninger om behovet for at inddrage alle de, der bor langs Donau. Jeg må sige, hr. Rack, at vi er opmærksom på disse vandvejes betydning og den store rolle, de kan spille i fremtiden.

Dette er, hvad jeg ville sige til Dem i håbet om, at vi kan udføre dette vigtige arbejde sammen og give de europæiske vandveje den fulde betydning, de fortjener.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen kl. 11.30.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik