Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2006. október 26., Csütörtök - StrasbourgLektorált változat
 MELLÉKLET (Írásbeli válaszok)
QUESTIONS TO COUNCIL (The Presidency-in-Office of the Council of the European Union bears sole responsibility for these answers)
QUESTIONS TO THE COMMISSION

QUESTIONS TO COUNCIL (The Presidency-in-Office of the Council of the European Union bears sole responsibility for these answers)
Anfrage Nr. 12 von Bernd Posselt (H-0806/06)
 Betrifft: Lage der Minderheiten in der Vojvodina
 

Wie beurteilt die finnische Ratspräsidentschaft die Lage der ungarischen, rumänischen, kroatischen, ruthenischen, tschechischen, slowakischen, deutschen und anderer Minderheiten in der serbischen Provinz Vojvodina, und welche Maßnahmen plant sie, um Minderheitenrechte, die Autonomie der Provinz, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit dort zu stärken?

Weiß der Rat, dass ganze Orte durch die systematische Ansiedlungen serbischer Flüchtlinge ethnisch majorisiert wurden und dass es dort zu gewaltsamen Übergriffen auf Jugendliche, die den Minderheiten angehören, kam und kommt?

 
  
 

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa lokakuussa 2006 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

Neuvosto seuraa Suomen puheenjohtajakaudella aktiivisesti Serbian sisäisiä tapahtumia. Serbia on parhaillaan saamassa uutta perustuslakia, jonka maan parlamentti hyväksyi yksimielisesti 30. syyskuuta 2006. Maan kansalaisille annetaan mahdollisuus äänestää perustuslain hyväksymisestä 28. ja 29. lokakuuta järjestettävässä kansanäänestyksessä. Neuvosto seuraa asiaa tiiviisti. Euroopan unionin pääasiallinen Länsi-Balkania koskeva poliittinen väline on vakautus- ja assosiaatioprosessi. Se perustuu Kööpenhaminan kriteereihin, muun muassa poliittisiin kriteereihin, joihin kuuluvat vähemmistöjen oikeudet. Mitä enemmän alueen maat lähentyvät Euroopan unionia, sitä tiukemmin ehtoja tulee noudattaa. Euroopan unionin tarkkailuvaltuuskunta (EUMM) valvoo tilannetta paikan päällä, ja myös muut kansainväliset toimijat, kuten Etyj ja Euroopan neuvosto seuraavat Vojvodinan tilannetta ja vaihtavat EU:n kanssa sitä koskevia tietoja. Neuvosto aikoo seurata tilannetta komission säännöllisen edistymisraportin pohjalta. Raportti on tarkoitus julkaista 8. marraskuuta, ja siinä arvioidaan muun muassa demokratian, oikeusvaltion periaatteen, ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen suojelun tilannetta Serbiassa. Neuvosto jatkaa Serbian tapahtumien tiivistä seurantaa.

 

Question no 14 by Chris Davies (H-0813/06)
 Subject: Legislation on CO2 emissions for new vehicles
 

Does the Council intend to call upon the Commission to introduce legislation requiring the motor industry to reduce CO2 emissions for new vehicles?

 
  
 

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa lokakuussa 2006 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

Neuvoston tietoon on saatettu, että komissio aikoo esittää ennen kuluvan vuoden loppua ehdotuksen henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevan yhteisön strategian tarkistamisesta. Neuvosto tulee tarkastelemaan tätä tarkistusehdotusta ja muita asiaan liittyviä komission ehdotuksia erittäin huolellisesti.

 

Klausimas Nr. 15, pateikė Danutė Budreikaitė (H-0815/06)
 Tema: Dėl Ignalinos atominės elektrinės darbo pratęsimo
 

Lietuva prie Stojimo į Europos Sąjungą sutarties pasirašė Protokolą Nr.4 Dėl Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje. Pagal šį protokolą Lietuva įsipareigojo Ignalinos atominės elektrinės I bloką galutinai sustabdyti iki 200 5m., o II bloką - 2009 metais. Nepažeidžiant šio įsipareigojimo, jei Lietuvoje sutriktų energijos tiekimas iki 2012 m. gruodžio 31 d., pagal Stojimo akto 37 str. galioja bendroji apsaugos sąlyga.

Pastarųjų metų Ukrainos ir Rusijos energetikos krizė, liepos mėn. nutrauktas naftos tiekimas Lietuvai iš Rusijos, motyvuojant techninėmis problemomis, taikomomis tik Lietuvai, neieškant abipusio naudingo sprendimo, stringantis elektros tilto tarp Lietuvos ir Lenkijos projektas, ES bendrosios energetikos politikos ir bendrų energetinių tinklų (elektros, dujų) neturėjimas ir ES valstybių narių solidarumo trūkumas kelia Lietuvai grėsmę būti izoliuotai nuo energijos išteklių tiekėjų. Didėja priklausomybė nuo Rusijos, grasinančios savo energetinius išteklius nukreipti į kitas šalis.

Ar, esant tokiai neapibrėžtai situacijai, Lietuva galėtų pasinaudoti Stojimo akto 37 straipsniu ir pratęsti Ignalinos atominės elektrinės darbą, iki tai leidžia saugumo standartai ir bus išspręstos Lietuvos energetinės problemos?

 
  
 

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa lokakuussa 2006 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

Liittymisasiakirjan pöytäkirjan N:o 4 4 artiklassa luettuna yhdessä liittymisasiakirjan 37 artiklan kanssa määrätään edellytyksistä, joiden mukaisesti Liettua voi joulukuuhun 2012 saakka pyytää lupaa soveltaa 37 artiklassa tarkoitettua yleistä suojalauseketta, jos energiantuotannossa Liettuassa on keskeytyksiä.

Liittymisasiakirjan 37 artiklasta käy ilmi, että voidakseen käyttää kyseistä mahdollisuutta asianomaisen jäsenvaltion on ensin pyydettävä komissiolta asianmukaisten taustatietojen perusteella lupaa suojatoimenpiteiden toteuttamiseen. Komissio vahvistaa tarpeellisiksi katsomansa suojatoimenpiteet. Komission kuuluu näin ollen arvioida, voidaanko kysyjän tarkoittamien toimenpiteiden toteuttamiseen antaa lupa.

Neuvosto pyytää kysyjää lisäksi kiinnittämään huomiota siihen, että neuvosto todella pitää energian toimitusvarmuutta yhtenä Euroopan energiapolitiikan kulmakivenä, kuten neuvoston (liikenne, televiestintä ja energia) maaliskuussa 2006 antamissa päätelmissä "Euroopan uusi energiapolitiikka" ja Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2006 antamissa päätelmissä "Euroopan energiapolitiikka" vahvistetaan.

Unioni on ilmoittanut tässä yhteydessä, että se on valmis antamaan asianmukaista yhteisön lisätukea Liettualle Ignalina ydinvoimalaitoksen sulkemiseksi ja käytöstä poistamiseksi, kuten liittymisasiakirjan pöytäkirjassa N:o 4 todetaan. Kyseinen apu on otettu huomioon vuosien 2007-2013 rahoituskehyksissä. Pöytäkirjan 2 artiklan 3 kohdassa todetaan edelleen, että Ignalina-ohjelma kattaa muun muassa toimenpiteet Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstä poistamisen tukemiseksi, toimenpiteet yhteisön säännöstön mukaisia ympäristöuudistuksia varten ja Ignalinan ydinvoimalaitoksen kahden reaktorin tuotantokapasiteetin korvaamiseksi tarvittavan perinteisen tuotantokapasiteetin uudistamiseksi sekä muut kyseisen ydinvoimalaitoksen sulkemisesta ja käytöstä poistamisesta tehdystä päätöksestä johtuvat toimenpiteet, jotka vaikuttavat Liettuan

energiantuotannon, -siirron ja -jakelun tarvittavaan rakenneuudistukseen, ympäristöuudistukseen ja uudenaikaistamiseen sekä Liettuan energiantuotannon turvallisuuden lisäämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen.

Toisena esimerkkinä mainittakoon, että äsken tehdyssä päätöksessä Euroopan laajuisia energiaverkostoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta on Euroopan etua koskevien hankkeiden joukossa Puola–Liettua-yhteys, joka sisältää Puolan sähköverkon ja PL–DE -profiilin tarpeellisen vahvistamisen, ja merenalainen kaapeli Suomi – Viro (Estlink). Yhdessä näiden hankkeiden pitäisi mahdollistaa osallistuminen energian sisämarkkinoille ja varmistaa energiaverkostojen toiminnan luotettavuus ja varmuus.

Neuvosto on jo aloittanut yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa koordinoidun/yhteisen energiapolitiikan kehittämisen hyväksymällä asteittain energia-alan säädöskokoelman. Kyseiset toimenpiteet ja asiakirjat muodostavat perustan EU:n vakaan energiahuollon turvaamiseksi. Sen perusteella voidaan tehdä nykyiset ja tulevat energiapoliittiset päätökset. Energian toimitusvarmuus energiapolitiikan kahden muun tavoitteen eli kilpailukyvyn ja kestävyyden ohella muodostaa myös perustan strategiselle energiakatsaukselle, jonka Euroopan komissio aikoo esittää neuvostolle ja Euroopan parlamentilla vuonna 2007.

 

Pregunta nº 16 formulada por Agustín Díaz de Mera García Consuegra (H-0818/06):
 Asunto: Crisis migratoria en las Islas Canarias
 

Ante la flagrante violación de las fronteras exteriores de la Unión, sistemática y diaria, ¿por qué no proyecta Javier Solana una acción exterior visible de la Unión Europea, ejerciendo diplomacia preventiva en países de origen y de tránsito de inmigrantes?

 
  
 

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa lokakuussa 2006 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

Unionille on ollut selvää oikeus- ja sisäasioissa tehtävän yhteistyön kehittämisen alkuvaiheista saakka, että unionin maahanmuuttopolitiikka on tärkeää ottaa huomioon unionin suhteissa kolmansiin maihin.

Eurooppa-neuvosto on jatkuvasti korostanut ulkosuhteiden merkitystä, minkä johdosta maahanmuuttoa ja siihen liittyviä kysymyksiä koskeva yhteistyö kolmansien maiden kanssa on otettu huomioon unionin kahden- ja monenvälisissä suhteissa. Maahanmuuttoasioita käsiteltiin myös EU:n valtioiden ja hallitusten päämiesten epävirallisen kokouksen työlounaalla 20.10.2006.

Unioni pyrkii nyt aktiivisesti panemaan täytäntöön Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2005 hyväksymän maahanmuuttoa koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan, jossa esitetään Afrikkaa ja Välimeren aluetta koskevat ensisijaiset toimet.

Kyseisen strategian keskeinen osa on tarve lujittaa yhteistyötä ja kumppanuutta maahanmuuttajien kohdemaiden, alkuperämaiden ja kauttakulkumaiden kesken, sillä muuttovirtojen järjestelmällinen hallinnointi voi hyödyttää kaikkia kyseessä olevia maita kuten myös maahanmuuttajia. Tämän kokonaisvaltaisen vuoropuhelun tulisi kattaa kaikki maahanmuuton osatekijät ja myös edistää maahanmuuton mahdollisuuksia myötävaikuttaa kehitykseen. EU kiinnittää vuoropuhelussa erityistä huomiota myös tehokkaaseen yhteistyöhön laittoman muuttoliikkeen ehkäisemisen ja torjunnan alalla.

EU:lla on ollut keskeinen rooli järjestettäessä muuttoliikettä ja kehitystä koskeva Euro–Afrikka-ministerikonferenssi, joka pidettiin Rabatissa 10.–11. heinäkuuta 2006. Rabatin konferenssissa hyväksyttiin yhteinen operatiivinen toimintasuunnitelma ja poliittinen julistus, ja siellä alkuperä-, kauttakulku- ja kohdemaat kohtasivat ensimmäistä kertaa ja kävivät kumppanuuden hengessä keskustelua maahanmuutosta ja siihen liittyvistä kaikkia osapuolia koskevista kysymyksistä. Toimintasuunnitelman täytäntöönpanon odotetaan alkavan piakkoin, ja siihen sisältyy myös toimenpiteitä, joilla pyritään vahvistamaan yhteistyötä laillisen ja laittoman muuttoliikkeen alalla.

Alueellisen tason aloitteilla pyritään tehostamaan vuoropuhelua ja yhteistyötä Afrikan eri alueiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. EU valmistelee parhaillaan Afrikan unionin kanssa muuttoliikettä ja kehitystä käsittelevää ministerikonferenssia, joka kattaisi koko Afrikan. Konferenssi on määrä järjestää ennen tämän vuoden loppua, ja se tarjoaa osapuolille tilaisuuden määrittää ne kaikkia osapuolia huolestuttavat ja yhteistä etua koskevat alat, joilla niiden yhteistyötä voitaisiin tehostaa. Euro–Välimeri-kumppaneiden kanssa on lisäksi alettu valmistella muuttoliikettä ja kehitystä koskevaa ministerikokousta kokonaisvaltaisen lähestymistavan mukaisesti.

Kahdenvälisellä tasolla suunnitelmana on tehostaa Cotonoun sopimuksen 13 artiklan mukaista maahanmuuttoa koskevaa vuoropuhelua niiden afrikkalaisten kumppaneiden kanssa, jotka ovat Cotonoun sopimuksen AKT-sopimuspuolia, ja jatkaa neuvotteluja takaisinottosopimuksista tiettyjen kolmansien maiden kanssa.

Komissiolle on annettu valtuutus neuvotella takaisinottosopimus kahden Afrikan valtion, nimittäin Marokon ja Algerian kanssa. Marokko on tärkeä kauttakulkumaa, ja sen kanssa käytävät neuvottelut ovat edenneet jo varsin pitkälle. Viralliset neuvottelut Algerian kanssa aloitetaan mahdollisimman pian. Takaisinottosopimukset ilmentävät EU:n ja Afrikan maiden yhteistä sitoutumista torjua laitonta maahanmuuttoa.

Neuvosto antoi istunnossaan 5. ja 6. lokakuuta 2006 päätelmät ulkoisen merirajan vahvistamisesta etelässä (13559/06).

 

Vprašanje št. 17 , ki ga je predložil Mihael Brejc (H-0819/06)
 Zadeva: Nova časovnica za uvedbo druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II).
 

Bili smo seznanjeni s tem, da se pripravlja nova časovnica za uvedbo druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II), kar pomeni, da bo Slovenija, ki izpolnjuje vse pogoje za vključitev v SIS II, v sistem lahko vstopila šele veliko kasneje, kot je bilo sprva predvideno. Če se bo to res zgodilo, potem Vas prosim, da odgovorite na naslednja vprašanja:

Ali bo zaradi časovnega zamika potrebna ponovna evalvacija že izpolnjenih schengenskih kriterijev oz. kakšen pomen bodo potem sploh imele dosedanje evalvacije?

Ker je do časovnega zamika prišlo zaradi drugih razlogov (na strani EU) in ne zaradi dejavnosti držav članic, me zanima, kako bo EU pomagala pri pokrivanju stroškov, ki bodo zaradi tega zamika nastali (plače, že pripravljeni objekti za varovanje schengenske meje,...)?

Ker je predvideno, da SIS II implementirajo najprej stare članice in potem vsi ostali, sprašujem, zakaj se ne bi ravnali po dejanski sposobnosti držav članic za implementacijo SIS II, ne glede na to, ali gre za staro ali novo članico?

 
  
 

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa lokakuussa 2006 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

Kiinnitämme kysyjän huomiota päätelmiin, jotka neuvosto antoi SIS II:sta ja SIS 1+:sta 5. ja 6. lokakuuta 2006 pitämässään istunnossa.

Näissä päätelmissä neuvosto katsoi, että komission yksiköiden valmisteluasiakirjaan 12379/06 SIRIS 158 sisältyvä SIS II:n tarkistettu täytäntöönpanoaikataulu vaikuttaa toteutettavissa olevalta ja realistiselta. Tarkistetun aikataulun mukaan SIS II aloittaisi toimintansa SIS 1+:aan tällä hetkellä osallistuvien jäsenvaltioiden osalta kesäkuuhun 2008 mennessä, jolloin siihen voisivat osallistua nekin jäsenvaltiot, jotka eivät vielä ole mukana SIS 1+:ssa.

Neuvosto vahvisti tarkistetun aikataulun ja kehotti asianomaisia neuvoston työryhmiä ja komission elimiä tekemään voitavansa, jotta SIS II olisi operatiivinen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

On varmistettava, että SIS 1+:aan osallistuvien jäsenvaltioiden siirtyminen SIS II:een tapahtuu järjestelmän toimintaa keskeyttämättä. Vasta kun edellä mainittu siirtyminen on toteutettu ja uusi järjestelmä on osoittautunut asianmukaisesti toimivaksi, voidaan järjestelmään ottaa mukaan ne jäsenvaltiot, jotka eivät siihen ole aikaisemmin osallistuneet.

Periaatteessa jo täytettyjen Schengen-kriteerien täyttämistä ei pitäisi arvioida uudelleen.

Neuvostossa käsitellään joulukuussa Schengenin tietojärjestelmää koskevia kysymyksiä ja rajatarkastusten lakkauttamista sisäisillä rajoilla. Lähiviikkoina arvioidaan teknisiä, taloudellisia, oikeudellisia ja organisaatioon liittyviä näkökohtia.

 

Question no 18 by James Elles (H-0820/06)
 Subject: Request for the continuation of the exemption from charging full excise duty on red diesel for leisure boaters under Council Directive 2003/96/EC
 

Derogations under Directive 2003/96/EC(1) allowing 5 countries, including Finland, Ireland, Malta and the United Kingdom, to charge reduced rates of excise duty on red diesel, are due to expire after 31 December 2006. Is the Council aware of the potentially devastating impact of abolishing these derogations on water sports, tourism and the marine industry in these countries? Does the Council share the assessment that the results of ending the exemption would in fact run directly counter to the Directive's primary aim, namely the harmonisation of tax levels on energy products so as to reduce distortions in the Internal Market? Will the Council therefore support a renewal of the derogation if the governments concerned apply for a renewal?

 
 
 

(1) OJ L 283, 31.10.2003, p. 51.

 

Question no 19 by Simon Busuttil (H-0834/06)
 Subject: Request for the continuation of the exemption from charging full excise duty on red diesel for leisure boaters under Council Directive 2003/96/EC
 

Derogations under Directive 2003/96/EC(1) allowing five countries, including Finland, Ireland, Malta and the United Kingdom, to charge reduced rates of excise duty on red diesel, which apply only to private pleasure watercraft, are due to expire after 31 December 2006. Is the Council aware of the potentially devastating impact of abolishing these derogations on water sports, tourism and the marine industry in these countries? Does the Council share the assessment that the results of ending the exemption would in fact run directly counter to the Directive's primary aim, namely the harmonisation of tax levels on energy products so as to reduce distortions in the Internal Market? Will the Council therefore support a renewal of the derogation if the governments concerned apply for a renewal?

 
 
 

(1) OJ L 283, 31.10.2003, p. 51.

 

Question no 20 by Alexander Stubb (H-0843/06)
 Subject: Request for the continuation of the exemption from charging full excise duty on red diesel for leisure boaters under Council Directive 2003/96/EC
 

Derogations under Directive 2003/96/EC(1) allowing five countries, including Finland, Ireland, Malta and the United Kingdom, to charge reduced rates of excise duty on red diesel are due to expire after 31 December 2006. Is the Council aware of the potentially devastating impact of abolishing these derogations on water sports, tourism and the marine industry in these countries?

Does the Council share the assessment that the results of ending the exemption would in fact run directly counter to the Directive's primary aim, namely the harmonisation of tax levels on energy products so as to reduce distortions in the internal market? Will the Council therefore support a renewal of the derogation if the governments concerned apply for a renewal?

 
  
 

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa lokakuussa 2006 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

Direktiivin N:o 2003/96/EY 18 artiklan nojalla jäsenvaltiot saavat soveltaa edelleen liitteessä II ja III tarkoitettuja veronalennuksia tai verovapautuksia kuten ne, jotka arvoisa kysyjä mainitsee. Tämän luvan voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2006 tai liitteessä II ja III mainittuna päivänä, jollei sitä ennen komission ehdotuksen pohjalta tehtävästä neuvoston tarkistuksesta muuta johdu.

Neuvosto vastaanotti heinäkuussa 2006 komission tiedonannon, jossa todetaan muun muassa, että yksittäiset jäsenvaltiot, jotka edelleen tarvitsevat direktiiviä koskevaa poikkeusta erityisistä poliittisista syistä, voivat toimittaa komissiolle asiaa koskevan pyynnön (direktiivin 19 artiklan mukaisesti).

 
 

(1) OJ L 283, 31.10.2003, p. 51.

 

Pregunta nº 21 formulada por Elena Valenciano Martínez-Orozco (H-0821/06):
 Asunto: Abusos en Iraq
 

Los derechos humanos y el Derecho humanitario internacional, en concreto la Convención de Ginebra relativa al trato debido a los prisioneros, son normas internacionales fundamentales que deben ser respetadas en todo caso. Mantener a los prisioneros en un vacío legal da lugar a abusos y a graves violaciones de los derechos humanos, como los que se denuncian en el informe de la organización Human Rights Watch, publicado en el mes de julio, sobre el maltrato a los detenidos en Iraq.

Ese mismo mes de julio, se lanzaba la operación Compact, por la que se establece un compromiso internacional para la construcción de un Iraq seguro, unido y democrático, en el que la UE está preparada para participar activamente.

¿Considera adecuado el Consejo mantener un diálogo con las autoridades estadounidenses para que inicien una investigación independiente sobre el verdadero alcance de los abusos en Iraq, con la posible complicidad de oficiales superiores, para que los responsables de los abusos sean enjuiciados?

¿Cree el Consejo que la depuración de la responsabilidad de los oficiales estadounidenses implicados en los abusos a detenidos en Iraq es una condición esencial en la construcción de un Iraq seguro y democrático?

 
  
 

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa lokakuussa 2006 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

EU pitää hyvin tärkeänä, että kansainvälistä humanitaarista oikeutta noudatetaan aseellisten selkkausten kaikissa vaiheissa. Tätä korostetaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamisen edistämisestä joulukuussa 2005 hyväksytyissä EU:n suuntaviivoissa. Suuntaviivojen 3 artiklassa painotetaan, että "Euroopan unionin perustana olevia periaatteita ovat vapaus, demokratia, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen sekä oikeusvaltio. Tähän kuuluu myös tavoite edistää kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamista".

EU arvostaa Yhdysvaltojen kanssa kansainvälisestä oikeudesta ja terrorismin torjunnasta käytävää vuoropuhelua, jossa keskustellaan yleisistä oikeudellisista puitteista. Neuvosto ei ole käsitellyt kysymystä riippumattoman tutkinnan suorittamisesta Irakissa tapahtuneista väärinkäytöksistä.

Neuvosto seuraa tiiviisti Irakin tilanteen kehittymistä, muun muassa maan ihmisoikeustilannetta ja humanitaarista tilannetta. Pidätyksiin liittyviä kysymyksiä käsitellään muiden ihmisoikeuskysymysten ohella myös Irakin kanssa tehtävässä kansainvälisessä kehyssuunnitelmassa (International Compact), jota Irakin hallitus on parhaillaan laatimassa. Euroopan unioni osallistuu aktiivisesti suunnitelman kehittämiseen ja on tässä yhteydessä korostanut sitä, että siinä on käsiteltävä myös poliittisia ja turvallisuusalan uudistuksia samoin kuin ihmisoikeuksien edistämistä ja suojelua sekä oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista Irakissa.

EU:lla on käynnissä Irakia koskeva yhdennetty oikeusvaltio-operaatio EUJUST LEX, jonka kautta EU tukee aktiivisesti Irakia oikeusvaltioon liittyvien edellytysten kehittämisessä. Tähän mennessä lähes 800 irakilaista tuomaria, syyttäjää sekä poliisivoimien ja vankeinhoitolaitoksen korkeaa virkamiestä on saanut koulutusta EUJUST LEX -operaation puitteissa. Operaatiota on jatkettu joulukuuhun 2007 saakka, ja sen toisessa vaiheessa on tarjolla yhä useampien alojen erikoiskoulutusta.

 

Otázka č. 22 od Zita Pleštinská (H-0822/06)
 Vec: Oddialenie vstupu nových členských štátov do Schengenského priestoru
 

V roku 2004 Európska komisia deklarovala, že rozšírenie Schengenského priestoru o nové krajiny EÚ bude možné po prijatí nevyhnutných opatrení na zabezpečenie vonkajšej Schengenskej hranice. Predbežný termín vstupu bol stanovený na október 2007.

Počas neformálneho stretnutia ministrov spravodlivosti a vnútra, fínske predsedníctvo 21. septembra 2006 oznámilo, že termín vstupu bude pravdepodobne odložený z dôvodu technických a právnych problémov pri vytvorení a spustení Schengenského informačného systému SIS II.

Zvážila Rada alternatívne riešenia zavádzania SIS II, napr. dočasné pripojenie nových členských krajín EÚ do súčasného systému SIS I+? Ak nie, prečo nie? Ak áno, aké boli výsledky štúdie?

Aké opatrenia zamýšľa Rada prijať, aby sa dodržal pôvodný termín vstupu nových krajín do Schengenského priestoru?

Zvýšenie dôveryhodnosti občanov voči EÚ je rozhodujúce. Voľný pohyb osôb je praktickým naplnením základných slobôd garantovaných Zmluvami o ES. V akom najskoršom termíne sa budú môcť aj občania z nových krajín EÚ pohybovať bez hraničných kontrol?

 
  
 

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa lokakuussa 2006 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan mukaan päätös sisärajatarkastusten lakkauttamisesta voidaan tehdä sen jälkeen, kun on näytetty toteen, että tarvittavat edellytykset Schengenin säännöstön soveltamiseksi ovat täyttyneet. Schengenin tietojärjestelmä (SIS), joka on toiminnassa kaikissa Schengen-valtioissa, on yksi näistä ennakkoedellytyksistä.

Kaikkien sidosryhmien määrätietoisena tavoitteena on tehdä parhaansa, jotta SIS II olisi toiminnassa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Valtuuskunnat, myös uusien jäsenvaltioiden valtuuskunnat, ovat tarkastelleet ja hylänneet useita SIS II:n käyttöönottoa koskevia vaihtoehtoja.

Sisärajatarkastusten lopullista lakkauttamista uusien jäsenvaltioiden kanssa yhteisillä rajoilla koskevien kysymysten osalta neuvosto käsitteli Luxemburgissa 5. lokakuuta 2006 Portugalin valtuuskunnan ehdotusta, jolla asiaan saataisiin väliaikainen ratkaisu niin, että uudet jäsenvaltiot voisivat liittyä tämänhetkiseen SIS:iin (SIS 1+:aan). Ehdotuksen tarkoituksena on, että järjestelmään liittyminen voisi tapahtua nopeammin kuin odotettaessa SIS II-hankkeen viimeistelyä.

Neuvoston 5. lokakuuta 2006 antamien päätelmien mukaan neuvosto aikoo käsitellä sisärajatarkastusten lakkauttamisaikataulua joulukuun istunnossaan, jolloin se ottaa myös kantaa Portugalin ehdotukseen, jota tarkastellaan lisää tulevina viikkoina.

 

Pergunta nº 23 do Paulo Casaca (H-0825/06)
 Assunto: Cidadão europeu desaparecido em Al Zubayr
 

O operador de câmara da cadeia de televisão ITN Fred Nérac, de nacionalidade francesa, desapareceu depois de a viatura em que seguia, identificada como pertencendo a uma equipa de reportagem, ter sido atingida por fogo cruzado perto da cidade iraquiana de Al Zubayr, a sul de Bassora, a 22/03/2003. Este incidente foi testemunhado por dezenas de pessoas, muitas das quais estão identificadas e poderiam depor formalmente, se a isso fossem instadas.

Desde então, foram encetadas quatro investigações, nem todas concluídas, incluindo duas levadas a cabo por tropas britânicas e dinamarquesas no terreno, cujos resultados levantam inúmeras questões, mas também dão várias pistas, ainda não totalmente exploradas por falta de condições de segurança ou por falta de vontade política.

O Comité Fred Nérac, composto por familiares, amigos e cidadãos sensibilizados para este drama, reclama transparência e rapidez no apuramento dos factos, solicitando pleno acesso aos relatórios confidenciais apresentados pelos investigadores do Reino Unido e Dinamarca.

De acordo com o referido comité, o Conselho, tanto sob a Presidência britânica como sob a Presidência austríaca, terá indicado que iria desenvolver os seus melhores esforços junto das autoridades francesas, britânicas, norte-americanas e iraquianas para que estas fizessem tudo aquilo que, do ponto de vista prático, é necessário para encontrar o referido jornalista ou os seus restos mortais.

Pode o Conselho dar conta dos resultados destes esforços?

 
  
 

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa lokakuussa 2006 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

Sekä Yhdistynyt kuningaskunta että Itävalta tekivät puheenjohtajakaudellaan parhaansa ja yrittivät irakilaisten ja muiden viranomaisten kautta saada tarkkoja tietoja siitä, mitä kadonneelle ITN:n kuvaajalle Fred Néracille on tapahtunut. Lisäksi Néracin perheelle on annettu tukea. Valitettavasti nämä toimet eivät ole toistaiseksi johtaneet konkreettisiin tuloksiin.

 

Question no 24 by Mairead McGuinness (H-0828/06)
 Subject: Voting rights of EU citizens in national elections
 

Could the Council clarify its position in relation to the participation of EU citizens in the national elections of the country where they reside? I raised this issue in a written question to the Council (E-1756/06), however the Council's reply failed to address the substance of the question.

While TEC provides that EU citizens residing in another Member State of the EU can vote in local and European elections, similar provisions do not apply to national elections.

Given the range of measures and initiatives that have been put in place to facilitate the movement, establishment and integration of European citizens in other EU Member States, would the Council consider amending existing legislation to facilitate the full participation of EU citizens in the national elections of the country where they reside?

 
  
 

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa lokakuussa 2006 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

Unionin kansalaisuus määritellään EY:n perustamissopimuksen 17 artiklassa, jossa todetaan, että unionin kansalaisilla "on tässä sopimuksessa määrätyt oikeudet ja velvollisuudet".

Kuten kysyjä aivan oikein toteaa, unionin kansalaisilla on EY:n perustamissopimuksen 19 artiklan mukaisesti äänioikeus jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he eivät ole, mutta äänioikeus koskee vain kunnallisvaaleja ja Euroopan parlamentin vaaleja. Euroopan yhteisö ei perustamissopimuksen mukaisesti ole tällä hetkellä toimivaltainen määräämään äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta kansallisissa vaaleissa. Näitä asioita säännellään näin ollen kansallisessa lainsäädännössä.

Kysymykseen siitä, rajoittavatko kansallisia vaaleja koskevat säännöt mahdollisesti perustamissopimuksessa määriteltyjä taloudellisia vapauksia, neuvosto toteaa, että mainittujen yhteisön oikeuden periaatteiden soveltaminen koskee perustamissopimuksen aineellista soveltamisalaa.

Kuten kirjalliseen kysymykseen E-1756/06 annetussa vastauksessa todetaan, neuvosto ei ole tähän mennessä käsitellyt unionin kansalaisten oikeuksien laajentamista koskemaan äänestämistä ja ehdokkaaksi asettumista kansallisissa vaaleissa.

 

Zsolt László Becsey (H-0833/06) által feltett 25 sz. kérdés
 Tárgy: A soros EU-elnökség felelőssége a Vajdaság multietnikus jellegének megőrzéséért
 

Miután az EP – javaslatunkra – mind határozatban, mind saját jelentésben kiállt a Vajdaság multietnikus jellegének megőrzéséért, napirenden tartja-e a soros finn elnökség a tartomány ügyét, és ha igen, milyen konkrét lépéseivel támasztja ezt alá, különös tekintettel a Vajdaságban uralkodó súlyos helyzetre, amely nem csupán a nemzeti és etnikai kisebbségi csoportok, illetve egyének fizikai vagy más nyílt bántalmazásában nyilvánul meg, hanem kimutatható diszkriminációban is az oktatás, a vallásgyakorlás, az igazságszolgáltatás, az állami intézményekben való részvétel, valamint a tulajdonhoz és álláshoz jutás területén is.

 
  
 

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa lokakuussa 2006 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

Neuvosto seuraa Suomen puheenjohtajakaudella aktiivisesti Serbian sisäisiä tapahtumia. EU:n tarkkailuvaltuuskunta seuraa tilannetta paikan päällä ja myös muut kansainväliset toimijat, kuten Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ja Euroopan neuvosto, seuraavat tilannetta Vojvodinassa ja antavat EU:lle tietoja. Tärkein Euroopan unionin Länsi-Balkanin politiikkaan vaikuttava tekijä on vakautus- ja assosiaatioprosessi. Tämä politiikka perustuu Kööpenhaminan kriteereihin, joihin kuuluu myös poliittisia kriteerejä, kuten vähemmistöjen oikeudet. Neuvosto arvioi tilanteen komission säännöllisen Serbiaa koskevan edistymisraportin pohjalta, joka on määrä julkistaa 8.11. ja joka sisältää muun muassa arvion demokratiasta ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta sekä ihmisoikeuksista ja vähemmistöjen suojelusta Serbiassa.

 

Question no 26 by Marian Harkin (H-0837/06)
 Subject: EU-US Open Skies Agreement
 

Will the Council outline the implications of a bilateral aviation agreement between Ireland and the United States, in advance of an EU-US Open Skies Agreement?

Can the Council approve, in principle, of such an arrangement between the US and any of the 25 Member States of the Union?

 
  
 

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa lokakuussa 2006 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

EU:n ja Yhdysvaltojen välistä lentoliikennesopimusta koskevat neuvottelut saatiin päätökseen marraskuussa 2005. EU odottaa nyt Yhdysvaltojen hallinnon sisäisten menettelyjen tuloksia. Menettelyissä on määrä viimeistellä ulkomaan kansalaisten harjoittamaa Yhdysvaltojen lentoyhtiöiden hallintaa koskeva "säännön muutos". Tällä välin kaikki sopimuspuolet ovat korostaneet neuvotellun sopimuksen säilyttämisen tärkeyttä, koska se tarjoaa kaikille EU:n jäsenvaltioille open skies -sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa ja raivaa tietä tuleville vapautetuille transatlanttisille ilmailualan suhteille. Irlannin ja Yhdysvaltojen suhdetta käsitellään tältä osin vain osana EU:n ja Yhdysvaltojen välistä sopimusta, joka tehtäneen lähitulevaisuudessa. Joka tapauksessa mahdollisuutta Irlannin ja Yhdysvaltojen väliseen kahdenväliseen sopimukseen ei osapuolten taholta harkita.

 

Ερώτηση αρ. 27 του κ. Παναγιώτη Μπεγλίτη (H-0839/06)
 Θέμα: Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου στην περιοχή της Μεσογείου
 

Στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο η 6η Ευρω-Μεσογειακή Διάσκεψη των Υπουργών Βιομηχανίας. Ανάμεσα σε άλλα, επαναβεβαιώθηκε ο στόχος της δημιουργίας Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου στην περιοχή της Μεσογείου μέχρι το 2010, που συνεπάγεται την ελεύθερη κυκλοφορία των βιομηχανικών προϊόντων στην περιοχή της Μεσογείου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες από τις χώρες της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας είναι ταυτόχρονα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, στα πλαίσια του οποίου γίνονται διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση της αγοράς των βιομηχανικών προϊόντων, αλλά με ειδικές ρυθμίσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες, έχει διερευνηθεί από το Συμβούλιο, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις μιας πιθανής συμφωνίας στα πλαίσια του ΠΟΕ στον τομέα του εμπορίου των βιομηχανικών αγαθών για το εμπόριο αυτών των προϊόντων στην ευρω-μεσογειακή περιοχή; Η Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου που θα καθιερωθεί στην περιοχή της Μεσογείου πρόκειται να περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις για τις μεσογειακές χώρες, ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξής τους, προκειμένου να επωφεληθούν από τη ζώνη εξίσου με τις ευρωπαϊκές, και αν ναι, ποιες θα είναι αυτές;

 
  
 

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa lokakuussa 2006 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

Kauppa on Barcelonan prosessin tärkeä osa, joka yhdistää EU:n sen Välimeren kumppaneihin kahdenvälisellä tasolla EU:n tekemien assosiaatiosopimusten kautta ja alueellisella tasolla säännöllisesti pidettävien kauppaa ja teollisuutta käsittelevien Euro–Välimeri-ministerikokousten antamien virikkeiden kautta. Tavoitteena on ollut taloudellisen integraation lisääminen ja alueellisen vapaakauppa-alueen perustaminen vuoteen 2010 mennessä.

Euro–Välimeri-alueen kaupan vapauttaminen on WTO:n sääntöjen mukaista, sillä assosiaatiosopimuksilla perustetut kahdenväliset vapaakauppa-alueet ovat GATT-sopimuksen XXIV artiklassa tarkoitettuja etuuskohteluun oikeutettuja hankkeita. Lisäksi niiden perustamista ja niitä koskevia menettelytapoja on ollut innoittamassa alueellinen ja kehitystä koskeva ulottuvuus. Tähän liittyen ministerit sopivat äskettäin Marrakešissa pidetyssä viidennessä ministeritason Euro–Välimeri-kauppakokouksessa yhteistyön parantamisesta EU:n kaupan etuuskohtelujärjestelyjen kanssa yhteensopivalla tavalla, jotta WTO:n Dohan kehitysohjelman osalta päästäisiin tasapainoiseen tulokseen, muun muassa varmistamalla maataloustuotteiden markkinoille pääsy ja kehitysmaiden kannalta kiinnostavat markkinat.

Unioni soveltaa Välimeren kumppaneihinsa nähden Barcelonan prosessin ja Euro–Välimeri-assosiaatiosopimusten puitteissa teollisuustullien poistamista ja maatalouden etuuskohtelujärjestelyjä koskevien sitoumusten osalta epäsymmetriaa, mutta edellyttää vastavuoroisuutta WTO:n kanssa yhteensopivan vapaakauppa-alueen muodostamiseksi. Epäsymmetriaan sisältyy esimerkiksi eräiden luetteloitujen tuotteiden teollisuustullien poistamista koskeva enintään 12 vuoden siirtymäkausi, vaikka Välimeren alueen teollisuustuotteiden tulliton tuonti EU:hun sisältyi jo 1970-luvun lopulla tehtyihin yhteistyösopimuksiin. Euro–Välimeri-vapaakauppa-alueen perustamista koskevaan alueelliseen lähestymistapaan kuuluu etelä–etelä-kaupan edistäminen kannustamalla tekemään alueen sisäisiä vapaakauppasopimuksia, kuten Tunisian, Marokon, Egyptin ja Jordanian välinen Agadirin sopimus, ja kauppaa ja ulkoistamista koskevien mahdollisuuksien helpottaminen joustavoittamalla alkuperäsääntöjä (alkuperäkumulaatiojärjestelmää koskeva yleinen Euro–Välimeri-sopimus, jonka odotetaan vaikuttavan myönteisesti alueen kaupan lisääntymiseen).

 

Pergunta nº 28 do Manuel António dos Santos (H-0842/06)
 Assunto: Democracia no Irão
 

O Conselho informou o Parlamento que analisaria, com brevidade, a questão da inclusão do movimento Moudjahiddin do Povo (que luta pela democracia no Irão) na lista das organizações terroristas, visando a sua eventual correcção.

Pode o Conselho Europeu informar qual é o ponto de situação, nesta data?

 
  
 

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa lokakuussa 2006 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

Yhteisen kannan 2001/931/YUTP perusteella laaditun terroritekoihin sekaantuneita henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä koskevan luettelon osalta yhteisen kannan 1 artiklan 6 kohdassa todetaan, että luettelossa olevien henkilöiden ja yhteisöjen nimiä tarkistetaan säännöllisin väliajoin ja vähintään kerran puolessa vuodessa. Luettelon viimeisin tarkistettu versio on julkaistu 29.5.2006 hyväksytyn yhteisen kannan 2006/380/YUTP (EUVL L 144, 31.5.2006, s. 25) liitteenä.

 

Question no 29 by Gay Mitchell (H-0845/06)
 Subject: North Korea
 

Can the Council give an opinion on the recent announcement by North Korea that it is to test a nuclear bomb?

 
  
 

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa lokakuussa 2006 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

EU reagoi välittömästi sen jälkeen, kun Korean demokraattinen kansantasavalta oli ilmoittanut aikomuksestaan suorittaa ydinkoe, lähettämällä Pyongyangiin selkeitä varoituksia. EU:n tärkeimmät kumppanit toimivat samoin.

Korean demokraattisen kansantasavallan ydinkoeilmoituksen jälkeen yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto hyväksyi 17. lokakuuta seuraavat päätelmät:

"Neuvosto tuomitsee jyrkästi kokeen, jonka Korean demokraattinen kansantasavalta on ilmoittanut suorittaneensa ydinräjähteillä 9. lokakuuta 2006. Tämä koe, joka suoritettiin kansainvälisen yhteisön vetoomuksista välittämättä, vaarantaa alueen vakauden ja on selvä uhka kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle. Pohjois-Korea rikkoo sillä uudelleen ydinsulkua koskevia velvoitteitaan. Se lisää maan eristyneisyyttä eikä millään tavoin auta ratkaisemaan Pohjois-Korean väestön hädänalaista tilannetta.

EU panee täysimääräisesti täytäntöön kaikkien asiaa koskevien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien, erityisesti 14. lokakuuta 2006 annetun päätöslauselman 1718 ja 15. heinäkuuta 2006 annetun päätöslauselman 1695 määräykset. Neuvosto toteuttaa välittömästi tätä varten tarvittavat toimenpiteet.

Neuvosto esittää Pohjois-Korealle painokkaan vetoomuksen, että se YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1718 ja 1695 mukaisesti palaisi välittömästi kuusikantaneuvotteluihin, panisi viipymättä täytäntöön syyskuussa 2005 annetun yhteisen lausuman, erityisesti luopuisi kaikista ydinaseista ja nykyisistä ydinohjelmista ja täyttäisi ydinsulkusopimuksen mukaiset velvoitteensa, joihin kuuluu sen kaikkien ydinalan toimien saattaminen Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) tarkastettaviksi. EU esittää Pohjois-Korealle myös vetoomuksen, jotta se allekirjoittaisi ja ratifioisi täydellisen ydinkoekieltosopimuksen, pidättyisi uusista ydinkokeista tai ohjuslaukaisuista ja sitoutuisi uudelleen ohjuslaukaisua koskevaan moratorioon.

Pohjois-Korean toiminta lisää joukkotuhoaseiden leviämisen vaaraa maailmanlaajuisesti. Neuvosto painottaa, että on pyrittävä kaikin tavoin lujittamaan joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen kansainvälisen järjestelmän kaikkia osia."

 

Question no 30 by Catherine Stihler (H-0848/06)
 Subject: European Civil Protection Force
 

Can the Council outline its position on the proposed European Civil Protection Force: Europe Aid?

 
 

Klausimas Nr. 31, pateikė Eugenijus Gentvilas (H-0849/06)
 Tema: Bendra Europos civilinės saugos sistema
 

Buvęs EK komisaras p. M. Barnier pristatė išsamų pranešimą „For a European civil protection force: europe aid“. Gruodžio mėnesį Europos Vadovų Taryba planuoja svarstyti šį pranešimą, tačiau žinoma, kad ne visos šalys nori pritarti naujo operatyvinio centro steigimui Briuselyje ir prisiimti papildomus finansinius įsipareigojimus.

Noriu paklausti, kaip Jūs matote vieningos politikos perspektyvas, kuriant bendrą Europos civilinės saugos sistemą kovai su gaivalinėmis nelaimėmis? Kokį pasiūlymą dėl šios sistemos finansavimo principų ruošiasi pateikti Suomija Europos Vadovų Tarybai? Ar galite pasakyti, kokius finansinius įsipareigojimus turės prisiimti ES valstybės narės, jei bus pritarta p. M. Barnier pranešime išdėstytiems pasiūlymams?

 
  
 

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa lokakuussa 2006 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

Eurooppa-neuvosto ilmaisi 15. ja 16. kesäkuuta 2006 pitämässään kokouksessa tyytyväisyytensä Michel Barnierin toukokuussa 2006 esittämään kertomukseen "For a European civil protection force: europe aid"(1) "tärkeänä puheenvuorona keskusteluissa". Eurooppa-neuvosto hyväksyi myös puheenjohtajavaltion selvityksen unionin hätä- ja kriisitilavalmiuksien vahvistamisesta.(2) Asiakirjassa esitetään ne monet käytännön toimenpiteet ja päätökset, joiden tarkoituksena on parantaa käytettävissä olevien voimavarojen koordinointia ja toimittamista, toimittaa apua nopeasti sinne, missä sitä tarvitaan, ja varmistaa tehokkaampi konsuliviranomaisten antama suojelu EU:n kansalaisille kolmansissa maissa.

Neuvoston elimet pohtivat parhaillaan keinoja, joilla parannettaisiin unionin valmiuksia reagoida hätätilanteisiin, kriiseihin ja suuronnettomuuksiin.

 
 

(1) 9558/06.
(2) 10551/06.

 

Pergunta nº 32 do Pedro Guerreiro (H-0850/06)
 Assunto: Situação dos cinco cidadãos cubanos presos nos EUA - Os cinco de Miami
 

No passado dia 12 de Setembro cumpriram-se oito anos do injusto encarceramento, em prisões dos Estados Unidos da América, de António Guerrero, Fernando Gonzalez, Gerardo Hernández, Ramon Sabañino e René González, patriotas cubanos que agiram para evitar que o seu país continuasse a ser vítima de acções terroristas, promovidas e realizadas por organizações sedeadas em Miami.

Recorde-se que o Grupo de Trabalho das Nações Unidas, sobre estes cinco cidadãos cubanos detidos nos Estados Unidos da América, considerou, em 27 de Maio de 2005, que o julgamento a que foram sujeitos "não se realizou num clima de objectividade e imparcialidade", tendo o Tribunal de Recurso do 11º Círculo de Atlanta decidido, a 9 de Agosto de 2005, unanimemente, anular o julgamento realizado em Miami. Sublinhe-se ainda que estes oito anos foram caracterizados pela ilegalidade, por inadmissíveis punições, pressões e chantagens, pelo incumprimento dos direitos humanos, por exemplo, com o impedimento e aplicação de restrições por parte da Administração dos EUA quanto à autorização da realização de visitas por parte de familiares dos detidos.

Assim, pergunto à Presidência em exercício do Conselho como pretende actuar para que sejam respeitados os mais elementares direitos destes cinco cidadãos cubanos detidos em prisões nos EUA, entre estes, o direito a receber a visita dos seus familiares, à revogação das sentenças e a um julgamento justo.

 
  
 

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa lokakuussa 2006 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

Kysyjän mainitsema asia kuuluu USA:n tuomioistuinten toimivaltaan. Näin ollen neuvosto ei kommentoi sitä.

 

Ερώτηση αρ. 33 της κ. Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (H-0852/06)
 Θέμα: Εφαρμογή της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας από τα κράτη μέλη
 

Στις 23 Φεβρουαρίου 2006, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) ενέκρινε τη Σύμβαση για τα πρότυπα ναυτικής εργασίας, ένα κείμενο που ενοποιεί και επικαιροποιεί 65 περίπου διεθνή πρότυπα ναυτικής εργασίας και διέπει θέματα όπως οι όροι απασχόλησης και εργασίας των ναυτικών, η υγεία, η ασφάλεια, η ναυτολόγηση, τα ωράρια εργασίας, η κοινωνική προστασία κ.ά. H Επιτροπή, στις 16 Ιουνίου, κάλεσε τα κράτη μέλη να επικυρώσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα την εν λόγω Σύμβαση (έως το Δεκέμβριο του 2008) μετά από διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους.

Πως κρίνει το Συμβούλιο το κείμενο της Σύμβασης της ΔΟΕ ως προς την αναβάθμιση του ναυτικού επαγγέλματος, την ασφάλεια του πληρώματος, τη θαλάσσια ασφάλεια και την εξασφάλιση δικαιότερων όρων ανταγωνισμού για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις; Έχει ζητήσει από την Επιτροπή να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τα κοινά πρότυπα ναυτικής εργασίας; Διαθέτει ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία ως προς τα πρότυπα ναυτικής εργασίας που υφίστανται και εφαρμόζονται στο ναυτικό κλάδο σήμερα και τη σχέση τους με το κοινοτικό κεκτημένο;

 
  
 

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa lokakuussa 2006 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

Jäsenvaltiot ja komissio neuvottelivat Kansainvälisessä työjärjestössä (ILO) merityötä koskevan konsolidoidun yleissopimuksen, sillä yleissopimus kuuluu yhteisön ja jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan. Hyväksytyn yleissopimuksen tarkoituksena on taata ihmisarvoiset työ- ja elinolot laivoilla (merenkulkijoiden palvelussuhteen ehdot ja työolosuhteet, mukaan lukien terveys, turvallisuus, vähimmäisikä, työaika, asuminen laivoilla ja sosiaaliturva).

Neuvosto tarkastelee tällä hetkellä ehdotusta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan merityötä koskeva yleissopimus(1), yhteisön toimivaltaan kuuluvat asiat mukaan lukien. Tavoitteena on päästä yleisnäkemykseen joulukuussa 2006. Euroopan parlamentin lausuntoa ei ole vielä saatu.

Yleissopimuksen hyväksymisen yhteydessä komissio teki aloitteen merityönormien vahvistamista koskevaksi tiedonannoksi (2). Tiedonannossaan komissio ilmoittaa olevansa valmis käynnistämään työmarkkinaosapuolten kuulemisen EY:n perustamissopimuksen 138 artiklan 2 kohdan nojalla.

Neuvosto ilmoittaa kysyjälle, että komissio on aloittanut vaikutusten arvioinnin yleissopimuksen normien voimaantulon vaikutuksista yhteisön oikeuteen.

 
 

(1) Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan yhteisön edun vuoksi, merityötä koskeva Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2006 konsolidoitu yleissopimus (asiak. 10900/06 MAR 64 SOC 331).
(2) Komission tiedonanto EY:n perustamissopimuksen 138 artiklan 2 nojalla merityön normien vahvistamisesta (asiak. 10901/06 MAR 65 SOC 332).

 

Question no 34 by Eija-Riitta Korhola (H-0856/06)
 Subject: Kozloduy nuclear plant closures
 

In 1999, Bulgaria was obliged to close four of its six nuclear power plants in Kozloduy as a precondition for its accession discussions. Two units have been closed in accordance with the agreement, and the other two are due to close by the end of 2006. Following extensive investment and independent inspection, these units now meet all safety criteria, and the Council’s Atomic Questions Group reports that no further monitoring is necessary. If the remaining unit closures go ahead as agreed, the region will suffer blackouts. The limited replacement plant is lignite fuelled, and increased greenhouse gas emissions will result. This also increases external energy dependency. Could the Council delay the closure and take time to review this outdated decision?

 
  
 

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa lokakuussa 2006 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

Liittymisneuvottelut Bulgarian kanssa saatiin virallisesti päätökseen vuonna 2004. Energiaa koskevasta luvusta käydyissä liittymisneuvotteluissa Bulgaria sitoutui sulkemaan Kozlodujin ydinvoimalaitoksen reaktorit 1 ja 2 ennen vuotta 2003, ja se on noudattanut tätä sitoumusta sulkemalla kyseiset reaktorit vuoden 2002 lopussa. Bulgaria on vahvistanut sitoumuksensa sulkea reaktorit 3 ja 4 vuonna 2006 käytöstä poistamista varten. Tämä sitoumus on otettu huomioon Bulgarian ja Romanian EU:hun liittymistä koskevaan sopimukseen liitetyn pöytäkirjan 30 artiklan 1 kohdassa(1). Ydinturvallisuustason parantaminen reaktoreissa 3 ja 4 ei muuta Bulgarian liittymisneuvotteluissa tekemiä sitoumuksia.

Kuten kysyjä varmasti tietää, Euroopan unioni on koko Bulgarian kanssa käytyjen liittymisneuvottelujen ajan johdonmukaisesti korostanut ydinturvallisuutta koskevien tiukkojen vaatimusten ja korkeatasoisen ympäristönsuojelun tärkeyttä. Samaa pätee muidenkin viidennen laajentumisen maiden liittymisneuvotteluihin.

Euroopan unioni on todennut olevansa valmis antamaan riittävästi yhteisön tukea toimille, joita Bulgaria toteuttaa Kozlodujin reaktoreiden 1–4 sulkemiseksi ja käytöstä poistamiseksi. EU:n rahoitusosuus vuosina 2000–2009 on yhteensä 550 miljoonaa euroa. Liittymistä valmisteleva tuki oli 340 miljoonaa euroa. Pöytäkirjan 30 artiklan 2 kohdan mukaisesti sidotaan vielä 210 miljoonaa euroa, ja kyseisessä kohdassa mainitaan lisäksi, että tuki kattaa muun muassa toimenpiteet Kozlodujin ydinvoimalaitoksen reaktorien 1–4 käytöstä poistamisen tukemiseksi, toimenpiteet ympäristön parantamiseksi yhteisön säännöstön mukaisesti, toimenpiteet Bulgarian perinteisen energiantuotannon, -siirron ja -jakelun uudistamiseksi sekä toimenpiteet energiatehokkuuden parantamiseksi, uudistuvien energialähteiden käytön tehostamiseksi ja energian toimitusvarmuuden parantamiseksi.

Lisäksi Bulgaria voi pyytää lupaa 36 artiklassa tarkoitetun yleisen turvalausekkeen soveltamiseen. Kyseisessä kohdassa määrätään seuraavaa: Jos ilmenee vakavia ongelmia, jotka ovat omiaan koettelemaan jotakin taloudenalaa pysyvästi, tai ongelmia, jotka voivat johtaa taloudellisen tilanteen merkittävään heikentymiseen tietyllä alueella, allekirjoittajavaltiot voivat enintään kolmannen liittymistä seuraavan vuoden loppuun asti pyytää lupaa toteuttaa suojatoimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi ja kyseisen alan mukauttamiseksi sisämarkkinoiden talouteen.

Pöytäkirjan 36 artiklasta ilmenee, että voidakseen käyttää tätä mahdollisuutta asianomaisen jäsenvaltion on ensiksi pyydettävä komissiolta lupa toteuttaa suojatoimenpiteitä. Kyseiseen pyyntöön on liitettävä asiaa koskevat taustatiedot. Tämän pyynnön saatuaan komissio päättää tarpeellisiksi katsomistaan suojatoimenpiteistä. Komission tehtävänä on täten arvioida, voidaanko kysyjän kaavailemiin toimenpiteisiin antaa lupa.

Lisäksi neuvosto haluaa muistuttaa siitä, että neuvosto on todellakin sitä mieltä, että huoltovarmuus, kilpailukyky ja ympäristöllinen kestävyys ovat Euroopan energiapolitiikan kulmakiviä, kuten vahvistettiin päätelmissä, jotka Eurooppa-neuvosto antoi maaliskuussa 2006 Euroopan energiapolitiikasta.

Hiljattain tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös(2) Euroopan laajuisia energiaverkostoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta ja energiayhteisön perustamissopimus auttavat luomaan sähkö- ja luonnonkaasuverkostoille tarkoitetut alueellisesti yhdentyneet markkinat Kaakkois-Eurooppaan ja kytkevät ne laajempiin EU:n markkinoihin, mikä on tärkeä askel kohti alueen energiapolitiikan turvallisuuden, kilpailukyvyn ja kestävyyden varmistamista. Lisäksi Bulgaria on äskettäin voimaan tulleen energiayhteisön perustamissopimuksen osapuoli. Energiayhteisön yhtenä tehtävänä on parantaa tilannetta ympäristön kannalta ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Tästä syystä olisi tutkittava, mitä toimintatapoja ja -keinoja voidaan käyttää tässä toimintakehyksessä. Tämän tarkastelun puitteissa Bulgarialla on EU:n täysjäsenenä sitten lisää mahdollisuuksia etsiä ratkaisuja kysyjän esille ottamaan kysymykseen.

Energian huoltovarmuus, kilpailukyky ja kestävyys ovat perustana myös strategiselle energiakatsaukselle, jonka Euroopan komissio aikoo esittää neuvostolle ja Euroopan parlamentille vuonna 2007.

 
 

(1) EUVL L 157, 21.6.2005, s. 29–45.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1364/2006/EY, tehty 6.9.2006, Euroopan laajuisia energiaverkostoja koskevien suuntaviivojen vahvistamisesta sekä päätöksen 96/391/EY ja päätöksen N:o 1229/2003/EY kumoamisesta; EUVL L 262, 22.9.2006. s. 1.

 

Zapytanie nr 35 skierowane przez Ryszard Czarnecki (H-0859/06)
 Dotyczy: Chorwacja - przygotowanie do członkostwa
 

Jak Rada ocenia przygotowanie do członkostwa w UE Chorwacji, która ma szansę zostać 28. członkiem UE?

 
  
 

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa lokakuussa 2006 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

Kroatian Euroopan unioniin liittymistä koskevien valmistelujen osalta komissio on juuri saanut päätökseen yhteisön säännöstön tarkastelun, ns. analyyttisen tarkastelun, jotta Kroatian viranomaisille voidaan selittää yhteisön säännöstöä ja arvioida, missä vaiheessa valmistelut tiettyjä aloja koskevien neuvottelujen aloittamiseksi ovat. Arviointia ja tulevia neuvotteluja varten yhteisön säännöstö on jaettu 35 lukuun ja kussakin luvussa käsitellään tiettyä politiikan alaa.

Neuvosto tutkii parhaillaan komission laatimia arviointiraportteja ja on edistynyt siinä hyvin. Neuvosto on jo saanut tutkittavaksi 16 neuvottelulukua koskevat arviointiraportit. Neuvosto on lähettänyt 13 neuvotteluluvun osalta kirjeet, joissa osassa on neuvottelujen aloittamista koskevat ehdot. Neuvosto tutkii parhaillaan kolmea muuta lukua, joita koskevien neuvottelujen aloittamista varten voidaan tarvittaessa asettaa ehtoja.

Kroatia on toimittanut liittymisneuvotteluja varten neuvottelukantansa seitsemän ensimmäisen luvun osalta (joita ovat tiede ja tutkimus, koulutus ja kulttuuri, tulliliitto, sijoittautumisoikeus ja palvelujen tarjoamisen vapaus, immateriaalioikeus, talous- ja rahapolitiikka, yritys- ja teollisuuspolitiikka). Kroatian kanssa järjestettiin ministeritason liittymiskonferenssi Luxemburgissa 12. kesäkuuta 2006, jolloin voitiin todeta neuvottelujen alkuvaiheen edistys päättämällä väliaikaisesti kokouksessa aloitettu tiedettä ja tutkimusta koskevan luvun käsittely. Muita lukuja tarkastellaan lähikuukausina.

Komission odotetaan esittävän 8. marraskuuta seuraavan Kroatiaa koskevan edistymisraportin, jossa arvioidaan Kroatian liittymisvalmistelujen edistymistä yhteisön säännöstön kaikkien lukujen osalta. Neuvosto aikoo tutkia raportin perusteellisesti.

 

Ερώτηση αρ. 36 της κ. Διαμάντως Μανωλάκου (H-0860/06)
 Θέμα: Προσπάθεια κατάργησης της συνδικαλιστικής δράσης στο δημόσιο
 

Ο έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με δηλώσεις του στις 27.9.2006, ζήτησε την κατάργηση των παρατάξεων και της συνδικαλιστικής και πολιτικής δράσης στην δημόσια διοίκηση, με τη δικαιολογία ότι ο συνδικαλισμός στο δημόσιο είναι «αιτία διαφθοράς». Πρόκειται για ευθεία βολή ενάντια στη συνδικαλιστική και πολιτική δράση των εργαζομένων και ενάντια στο στοιχειώδες δικαίωμα και την ελευθερία των κομμάτων να δρουν ανεμπόδιστα, γεγονός που έρχεται ακόμα και σε αντίθεση με το Σύνταγμα.

Καταδικάζει το Συμβούλιο τις δηλώσεις του έλληνα υπουργού, ως μορφή επίθεσης ενάντια στο δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και δράσης των εργαζομένων;

 
  
 

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa lokakuussa 2006 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

Neuvoston ei kuulu kommentoida Euroopan unionin jäsenvaltioiden poliittisten henkilöiden julkisia lausuntoja.

 

Ερώτηση αρ. 37 του κ. Αθανασίου Παφίλη (H-0862/06)
 Θέμα: Απόλυση καθηγητή Πανεπιστημίου στην Τουρκία
 

Ο Izge Gunal, καθηγητής του πανεπιστημίου Dokuz Eylul στην Τουρκία, απολύθηκε κατόπιν απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου της πρυτανείας του ιδρύματος στις 29.9.2006, επειδή αντιτάχθηκε στην απόλυση 213 εργαζομένων στην καθαριότητα του πανεπιστημιακού νοσοκομείου – απόρροια της ιδιωτικοποίησης του ιδρύματος – και πρωτοστάτησε σε εκστρατεία για την επαναπρόσληψή τους, με τη συγκέντρωση 4000 υπογραφών. Ήδη συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Τουρκία έχουν εκφράσει την αλληλεγγύη τους στον απολυμένο καθηγητή και την αντίθεσή τους στην μετατροπή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε επιχειρήσεις που οδηγεί σε μαζικές απολύσεις εργαζομένων.

Καταδικάζει το Συμβούλιο την ενέργεια αυτή, που αποτελεί επίθεση ενάντια σε συνδικαλιστικά δικαιώματα και στο δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης;

 
  
 

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa lokakuussa 2006 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

Neuvosto ei ole tietoinen tästä kysyjän mainitsemasta tapauksesta. Se liittyy kuitenkin selvästi laajempiin kysymyksiin ilmaisuvapaudesta ja ammattiyhdistysoikeuksista. Haluaisin tässä yhteydessä korostaa vielä kerran, että unionin pitää näitä kysymyksiä tärkeinä. Neuvosto on toistamiseen korostanut erityisesti ilmaisuvapauteen liittyen, että edelleen tarvitaan jatkuvia ponnisteluja sen varmistamiseksi, että ilmaisuvapauden harjoittaminen Turkissa on Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisella tasolla ja sitä koskevan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaista. Ammattiyhdistysoikeuksien osalta on toimittava päättäväisesti sen puolesta, että täysiä ammattiyhdistysoikeuksia kunnioitettaisiin EU:n normien ja asiaa koskevien ILOn yleissopimusten mukaisesti. Tämä koskee erityisesti järjestäytymisoikeutta, lakko-oikeutta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta. Nämä kysymykset sisältyvät neuvoston 3.10.2005 hyväksymään Turkkia koskevaan neuvottelukehykseen, ja ne ovat tarkistetun liittymiskumppanuuden lyhyen aikavälin ensisijaisia tavoitteita. Unioni ottaa systemaattisesti nämä kysymykset esille kaikilla tasoilla osana Turkin meneillään olevaa uudistusprosessia. Näin tehtiin myös Luxemburgissa 12.6.2006 pidetyssä viimeisimmässä EY–Turkki-assosiaationeuvoston kokouksessa sekä Luxemburgissa 16.10.2006 pidetyssä EU–Turkki-ministeritroikan kokouksessa.

Kysyjä voi näin ollen olla vakuuttunut siitä, että arvioidessamme Turkin etenemistä kohti liittymistä seuraamme edelleen tiiviisti kehitystä molemmilla edellä mainituilla aloilla. On selvää, että tämä kehitys vaikuttaa neuvottelujen etenemiseen.

 

Question no 38 by Proinsias De Rossa (H-0864/06)
 Subject: Transport of US prisoners through European Union airports
 

Further to its answer to Question H-0570/06(1), would the Council please review that answer in the light of the actual question? The prisoner referred to was not a suspected terrorist. The transfer of this prisoner was not carried out in the context of the 'fight against terrorism'. The question does not accuse any Member State of a breach of human rights. The question is whether the Council is satisfied that any prisoner passing through EU airports is treated in a manner consistent with human dignity, in conformity with international law, and what steps the Council is taking to ensure that the host state is properly informed, and that all that state's regulations, including compliance with international law, are observed?

 
  
 

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa lokakuussa 2006 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

On selvää, että kaikkien vankikuljetusten on tapahduttava lain mukaisesti. Puheenjohtajavaltio haluaa muistuttaa siitä, ettei neuvoston toimivaltaan kuulu varmistaa, että jäsenvaltiot soveltavat kansallista lainsäädäntöään tai kansainvälistä oikeutta asianmukaisesti. EU:n lainsäädännön mahdollisen rikkomisen osalta komissio on toimivaltainen ryhtymään EY:n perustamissopimuksen 211 artiklan ja 226 artiklan mukaisiin toimenpiteisiin.

 
 

(1) Written answer of 6 July 2006.

 

Question no 39 by Laima Liucija Andrikienė (H-0869/06)
 Subject: New Partnership and Cooperation Agreement between the EU and Russia
 

The partnership and Cooperation Agreement (PCA) between the EU and Russia is the main instrument for building relations between the two sides. The current wide-ranging PCA will remain in force until the end of 2007. New forms of cooperation are already being set up to improve collaboration between the EU and Russia.

What priorities and main goals has the EU has included in the new agreement? Is the energy sector covered in the new PCA?

 
  
 

Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa eikä sen jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa lokakuussa 2006 pidetyllä ensimmäisellä istuntojaksolla.

Neuvosto ei valitettavasti voi tässä vaiheessa paljastaa Venäjän federaation kanssa neuvoteltavan uuden sopimuksen yksityiskohtia, koska neuvotteludirektiiveistä käydään parhaillaan keskustelua asiaan kuuluvissa neuvoston elimissä.

Neuvosto voi kuitenkin kertoa, että Sotšissa 25.5.2006 pidetyssä EU:n ja Venäjän huippukokouksessa osapuolet sopivat, että uusi sopimus neuvotellaan seuraavalta pohjalta:

- EU:n ja Venäjän suhteet perustuvat edelleen sopimuksiin.

- Uudella oikeudellisesti sitovalla sopimuksella on tarkoitus antaa suhteillemme kestävät ja kattavat puitteet.

- Uuteen sopimukseen olisi sisällytettävä myös näkymät kaupan tehostamisesta ja taloudellisesta yhdentymisestä sitten, kun Venäjä on liittynyt WTO:hon.

- Kumpikaan sopimuspuoli ei sanoudu irti nykyisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta ennen uusien puitteiden voimaan tuloa oikeudellisesti sääntelemättömän tilan välttämiseksi.

 

QUESTIONS TO THE COMMISSION
Question no 48 by Caroline Lucas (H-0797/06)
 Subject: Change in emphasis of objectives for trade negotiations
 

The European Union is currently pursuing bilateral trade negotiations with Asian, Latin American and Gulf states. Although the Commission remains persuaded that a multilateral trade deal is desirable, the Director-General for Trade of the European Commission has stated that these bilateral talks will continue regardless of the fate of the WTO Doha round.

The Director-General was quoted in European Voice on 27 July 2006 as saying that 'There is a sense among member states that they would like to use future free trade agreements more for the purpose of getting additional market access and additional economic advantages and less for purely developmental, neighbourhood or political motivations.'

Could the Commission explain the background to this statement, in particular whether it is primarily Member States or DG Trade who are looking to shift from a development to a Europe-first policy? If it is indeed the Member States, which ones have been most active in pushing this shift?

 
  
 

On 4 October 2006, the Commission adopted a new "Global Europe strategy paper". The central message of this trade policy review is that the EU should seek to build on and complement its commitment to the multilateral World Trade Organisation (WTO) trading system with a new generation of bilateral Free Trade Agreements (FTAs) with some key growing markets. Also, it will take new initiatives on the better protection of intellectual property rights, review and possible reform of the EU's trade defence instruments and a detailed reassessment of the EU’s strategy with China.

This policy is not an alternative to multilateral trade liberalisation as currently pursued through the WTO's Doha Development Agenda (DDA). The WTO must remain the fundamental platform on which to build global liberalisation, and the EU will continue to do all it can to restart the DDA negotiations, whose successful completion remains its key objective.

WTO first does not mean WTO alone. We should also go beyond the EU's existing bilateral FTAs, with new ones designed to deliver more open markets and fairer trading conditions in new areas of growth, particularly in Asia. Such FTAs can build on WTO multilateral liberalisation.

However, bilateral trade agreements will remain important in meeting Europe's responsibilities towards the developing world, as is, for instance, the case with the Economic Partnership Agreements. Development will remain a key element in our international trade policy, both multilaterally and bilaterally. The Commission is convinced that the provisions it is seeking to negotiate with developing countries will be conductive to their further development and growth. Nonetheless it is true that in deciding on new FTAs with mature or emerging markets, there is a new emphasis on competitiveness and therefore in this context we give greater prominence than in the past to economic and competitiveness considerations.

The new strategy is an initiative of the Commission, as part of its overall responsibility for conducting the EU's trade policy. It responds to aspirations and concerns expressed by Member States, the Parliament and various constituencies, and its further implementation is now being discussed with the Member States and the Parliament.

 

Question no 49 by Sajjad Karim (H-0800/06)
 Subject: EU facilitation for trade as a confidence-building measure between India and Pakistan
 

In my report on EU-India Trade and Economic Relations (A6-0256/2006), I called on ‘both India and Pakistan to further reduce administrative impediments to implementing trade-related confidence-building measures and for the EU to offer technical assistance, if required, in this regard.’ Similarly, in the EC’s ‘Strategy Paper and Indicative Programme for Multi-country Programmes in Asia 2005-2006’ there is an emphasis on the importance of supporting regional cooperation in southern Asia and of doing so through SAARC in order to build stability in the region and promote economic development.

What role does the Commission believe trade could play in bringing India and Pakistan closer to a peaceful resolution of the Kashmir question? Could the Commission outline any programmes, or proposals for programmes, that would support trade-related confidence-building measures between India and Pakistan, with specific reference to Kashmir and post-earthquake reconstruction, as well as supporting closer economic integration in SAARC in general?

 
  
 

Trade Facilitation is an important factor to further trade and to help realise a positive impact on economic growth and development, not least at a regional level. The EU has therefore been in the forefront in negotiations on a new WTO Agreement on Trade Facilitation as part of the Doha Development Agenda. The promotion of regional Trade Facilitation is an integral part of these multilateral negotiations. This remains a priority for the EU and work on Trade Facilitation continues as part of both multilateral and bilateral strategies.

The EU generally supports regional initiatives such as the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), in particular the recently concluded South Asia Free Trade Agreement (SAFTA). The European Commission supports SAFTA via its request for observer ship to SAARC and by its trade related assistance programmes. Moreover, regional SAARC cumulation under the Generalised System of Preference (GSP) scheme is an additional supportive measure.

As regards technical assistance, the European Commission has designed a programme of economic cooperation with the South Asian Association for Regional Cooperation which covers trade facilitation (customs), standards and cooperation between businesses in the region. The objectives of this programme are to promote intra-regional trade through support for South Asia Free Trade Agreement implementation, which in turn should support improved political relations in the region. The programme has not yet been presented to EU Member States as we are awaiting approval from the SAARC side. We expect this to be discussed at a November SAARC meeting.

 

Question no 50 by Glenys Kinnock (H-0817/06)
 Subject: Development dimension of EPAs
 

Would the Commission agree that the core of any development dimension to the EPA negotiations should not merely involve enhanced market access for traditional exports from ACP countries, but should also help them implement policies aimed at transforming their economies, diversifying production and ensuring value-added economic activity? If the Commission agrees, how does it respond to ACP criticism of the Commission's failure to be prepared to help them adjust to the loss of revenue resulting from the removal of customs tariffs and to other restructuring costs?

 
  
 

The Commission fully agrees that Economic Partnership Agreements (EPAs) are about much more than market access. The development dimension is at the heart of the EPAs. This includes incentives for policy reform, especially promoting regional integration and a rules based framework for trade and investment.

The EC and Member States are ready to help ACPs to adjust to the reform process. We will help with transitional costs, and are ready to phase in liberalisation while reform and regional market building get underway. We will also help ACP partners to strengthen the capacity to trade and to trackle supply side constraints. We are also ready to help deal with any tariff revenue effects if they materialise.

The Commission's response to demands for upfront specific commitments on finance and programming is clear:it has the financing instruments ready. The financial envelops set under the 10th European Development Fund are very substantiel indeed. But we need to discuss the content of the EPAs before we can properly identify support needs. We need to integrate this in the overall development assisstance. The Commission will then be able to properly programme finance and, together with EU Member States and others, ensure no one takes on EPA commitments they cannot afford. Members States have now made a commitment to channel to EPA funding a substantial amount of this increased effort on Aid for Trade.

 

Question no 51 by Laima Liucija Andrikienė (H-0868/06)
 Subject: European Commission's proposal to put global trade in energy under the WTO rules
 

In June 2006 the European Commission proposed putting global trade in energy under WTO rules and during a new round of global trade talks focusing on energy, aiming at subjecting trade in oil and gas to the same rules as other goods. Bringing the energy trade under the rules and procedures of the WTO would require the producers to provide free access to transit. Is this the Commission's position at present? What progress has been achieved concerning the Commission's proposal to put global trade in energy under the WTO rules?

 
  
 

In its Green Paper published in March on a European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy, the Commission sets out the new energy realities facing Europe, in a world of global trade and interdependence. As the Commissioner in charge of Energy has made clear, the European Union’s external energy policy is a key part of the debate under the Strategic EU Energy Review and rules for trade and investment in energy are an important element of this. In particular, there are four areas where we need to focus.

First, we need a clear and pro-active policy on securing and diversifying energy, and in particular gas supplies. Second, we need effective energy partnerships with EU's energy suppliers, including with Russia and Ukraine, based on the recognition of our inter-dependence, secure investment conditions and reciprocity in terms of access to markets and infrastructure. Third, we need to develop a truly pan-European Energy regulatory space around the EU and progressively develop common trade, transit and environmental rules as well as market harmonisation and integration. The South-East Europe Energy Community could serve as basis in this context. Fourth, if despite common rules, crises do arise, we need to be prepared to react quickly and effectively.

Naturally, these external policy objectives complement our internal energy policy objectives, namely completing the internal energy market, promoting energy efficiency and renewables, developing sustainable coal use and developing energy interconnections and infratrscture throughout the EU.

As part of our review on strengthening the EU’s external policy on energy with energy-producing and energy-transit countries, we need to examine the instruments that are at our disposal, including those in the World Trade Organisation (WTO).

Existing WTO rules on freedom of transit already contribute to ensuring the smooth and non-discriminatory flow of trade, including energy, across borders. However, transit can still be compromised in practice. The Doha negotiations on Trade Facilitation have provided an opportunity to address this. In June 2006, the European Communities, in association with other WTO members, and building on earlier submissions, presented proposals on Trade Facilitation to the WTO. These proposals, among others, make clear that WTO members should accord to goods in transit, including energy of course, treatment no less favourable than that accorded to domestic goods. Such a clarification would confirm the application of the key WTO principle of national treatment to transit.

Regrettably, the Doha Development Agenda (DDA) negotiations were suspended shortly after our June proposal on transit was circulated to WTO members. However, the Commission would like to underline that WTO rules already comprehensively cover transit, including in relation to energy. It hopes that we will be able to move forward with our Trade Facilitation proposals as a whole with a resumption of the Doha negotiations.

In parallel with the DDA, we are also exploring other trade tools that can be used to further our energy objectives. Although Russia has not ratified the Energy Charter Treaty, 46 other countries, including 21 non-EU countries, have ratified the treaty. Included in this agreement are several provisions on transit, covering those under WTO rules, although an additional Transit Protocol, giving further rules for the conclusion of transit agreements, has eluded successful conclusion.

The Commission has also been integrating energy objectives into the EU’s overarching framework for WTO accession negotiations. In this way, we are developing an integrated approach to energy issues through existing WTO rules, through the DDA negotiations, and through WTO accession negotiations.

 

Zapytanie nr 55 skierowane przez Ryszard Czarnecki (H-0857/06)
 Dotyczy: Wejścia do strefy EURO "nowych krajów" Unii
 

Czy Komisja Europejska zgadza się z opinią wielu ekonomistów, że większość krajów „nowej Unii” osiągnie pełną gospodarczą zdolność wejścia do strefy euro w latach 2011-2012?

 
  
 

By signing the Treaty of Accession, the ten Member States that joined the EU in May 2004 agreed to adopt the euro when they fulfil the necessary pre-conditions, as set by the Treaty. Many of the new Member States have adopted euro adoption target dates and strategies, which crystallise political commitment to sound convergence policies. The eventual timetable of euro area enlargement will depend on individual countries' progress in achieving a high degree of sustainable convergence, and can therefore not be specified ex ante.

At least once every two years, or at the request of a Member State with a derogation, the Commission and the European Central Bank (ECB) shall report to the Council on the progress made by Member States in the fulfilment of their obligation to achieve economic and monetary union. The next regular Convergence Reports will be released by the Commission and ECB in December 2006, thus providing an opportunity to take stock of countries' progress and challenges in achieving sustainable convergence.

 

Ερώτηση αρ. 56 του κ. Δημητρίου Παπαδημούλη (H-0824/06)
 Θέμα: Υπολογισμός του ελληνικού ΑΕΠ
 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ελληνικό Τύπο, η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει την ενσωμάτωση της παραοικονομίας στον υπολογισμό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), προκειμένου να επιτύχει μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και έξοδο της χώρας από το καθεστώς κοινοτικής επιτήρησης. Τα δημοσιεύματα επιμένουν ότι η μέθοδος αυτή υπολογισμού του ΑΕΠ, που χαρακτηρίζεται ως «δημιουργική λογιστική», έχει ήδη συζητηθεί με την Εurostat και είναι υπόψη του αρμοδίου Επιτρόπου κ. Αλμούνια.

Έχει λάβει γνώση η Επιτροπή ενός τέτοιου ενδεχόμενου υπολογισμού του ΑΕΠ; Συναινεί με την ανωτέρω μέθοδο υπολογισμού του ελληνικού ΑΕΠ; Θεωρεί ότι τυχόν πρόσθεση ποσοστού παραοικονομίας στο ΑΕΠ θα έχει ως συνέπεια «τεχνητές» αυξήσεις στο ΑΕΠ των ελληνικών περιφερειών;

 
  
 

All Member States have the obligation to ensure that their Gross Domestic Product (GDP) and other national accounts used for EU purposes are complete and cover all economic activity. This requirement is set out in the European System of Accounts (ESA 95) and in Commission Decision 94/168 of 22 February 1994.

Greece transmitted to the Commission, on 22 September 2006, revised GDP data showing a revision of 25%. This is the first revision submitted by Greece since 1993.

Eurostat is reviewing the data transmitted by Greece in line with the foreseen procedures. The Commissioner in charge of Economic and Monetary Affairs has in fact asked Eurostat to deal with this issue as a matter of priority. In this respect the importance of a close co-operation by the Greek statistical authorities and in particular the delivery of a complete and fully revised inventory of the source data and methods used for the new Gross National Income (GNI) calculations should be underlined.

The initial verification work has already started and the GNI committee will examine the data for the first time at the end of October. Taking into account the opinion and comments of the GNI committee, Eurostat will then undertake a GNI mission to the country. During the mission, Eurostat will examine thoroughly the reliability and quality of the surveys, censuses and other data sources used; assess the statistical methods employed; evaluate the integration of sources data in national accounts; and check the compliance of the statistical treatments with ESA 95. As has been the case in other EU countries, experts from other Member States will be invited to participate in the mission in order to ensure full transparency. Further missions may be necessary before a complete verification can be made. As is the case for all such missions, the results will be discussed first with the Greek national statistical institute and their comments taken into account.

At the end of this process, Eurostat will provide an assessment whether the Greek revised figures are appropriate for the various uses by the Commission and the Council or whether corrections and further improvements are necessary.

In the meantime, reflecting the high statistical uncertainty surrounding the revised figures, the data set relevant for multilateral economic and budgetary surveillance, to be provided by Eurostat and to used by the Commission and the Council in their evaluations and decisions, will remain the ones comprising unrevised national accounts.

 

Ερώτηση αρ. 57 του κ. Γεωργίου Παπαστάμκου (H-0826/06)
 Θέμα: Σχέση ευρωπαϊκής και εθνικής οικονομικής πολιτικής
 

Τα κράτη μέλη, ιδίως της ζώνης του ευρώ, εκχώρησαν στους ευρωπαϊκούς υπερεθνικούς θεσμούς σημαντικές πρωτογενείς πολιτικές οικονομικού χαρακτήρα. Την ίδια ώρα ,οι πολίτες ζητούν από το εθνικό τους κράτος την παραγωγή δημόσιων αγαθών και την εκπλήρωση της ιστορικά διαμορφωμένης οικονομικής αποστολής.

Ασκεί η ΕΕ τις εκχωρηθείσες σε αυτήν αρμοδιότητες με τρόπο ανάλογο σε ένταση και έκταση, όπως το εθνικό κράτος πριν από την εκχώρηση; Υφίσταται χάσμα μεταξύ προσφοράς (σε ευρωπαϊκό επίπεδο) και ζήτησης (σε επίπεδο πολιτών) πολιτικής και αποτελεσμάτων; Αν η δυνατότητα παραγωγής οικονομικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο είναι θεσμικά περιορισμένη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ελλειμματική, πώς μπορεί να καλυφθεί αυτή η αναντιστοιχία;

 
  
 

The distribution of responsibilities between the EU and the Member State level is governed by the subsidiarity principle. Policies are transferred to the Community or euro-area level when there is a clear benefit in doing so, because this allows taking account of spillover effects or externalities. Similarly, policy competence is transferred to the European level in connection with the provision of public goods that are indivisible and cannot be provided for by Member States individually in an efficient way. Hence, there is a clear rationale behind the assignment of policies such as monetary policy, trade policy or competition policy to the European level.

The introduction of the euro and the elimination of competitive devaluations, genuine price stability and interest rate convergence to the lowest levels ever recorded for some euro area countries constitute evidence that Community policies are delivering tangible economic benefits to citizens of the euro area. On the other hand, with competence for most economic policies remaining firmly in the hands of Member States, the Commission does not believe that the possibilities for producing appropriate economic policies at national level are being unduly restricted. The coordination requirements at European level provide for added value in terms of making sure that national policies pay proper attention to the overall Community objectives. This coordination allows policy-learning via exchange of best practices and can benefit and inspire policy making at national level, although more can certainly be done in order to improve the economic performance of the euro area and the EU as a whole.

 

Pregunta nº 58 formulada por Cristobal Montoro Romero (H-0830/06):
 Asunto: Papel de la economía europea en el crecimiento mundial
 

En un contexto económico mundial caracterizado por la subida de los tipos de interés y cuando existen dudas sobre la continuidad del crecimiento económico de Estados Unidos el año próximo y sobre los efectos que esto pudiera tener sobre los tipos de cambio si el crecimiento americano se ralentiza el año que viene, ¿estará la Unión Europea en condiciones de tomar el relevo como motor del crecimiento mundial? ¿Son estas dudas las razones a las que obedece el cambio de expectativas en Alemania?

 
  
 

The Commission is currently preparing its autumn forecast which will be published on 6 November 2006. In the context of this forecast, the outlook for the United States (US) economy will be assessed in detail. This assessment will deal also with the impact of past rises in interest rates on the US economy, especially on the US housing market, which shows signs of a rapid cooling.

According to the Commission's interim forecast published on 6 September 2006, economic growth in the EU is projected to pick up to 2.7% in 2006. This represents an upward revision of 0.4 percentage points compared to the Commission's spring forecast. While the interim forecast does not update the projection for the year 2007, the upward revision for the EU economy in 2006 would also point to higher than previously expected growth in 2007 (which the spring forecast put at 2.2%). In combination with the fact that Asia is expected to continue growing strongly, 2007 will see a certain rebalancing of global growth away from the US towards Europe and Asia.

While the expected slowdown of the US economy is one factor behind the recent weakening of some of the survey indicators in Germany, other factors could have contributed to this as well. In particular, due to the rise in the Value Added Tax rate by 3 percentage points on 1 January 2007, many observers in Germany expect a slowing of household expenditure in the beginning of the year (partly reflecting a shift in consumption and construction expenditure being brought forward to 2006). Due to this possible effect on the German economy in the first quarter of 2007, forward looking survey indicators softened in recent months, while indicators on the current business situation strengthened further.

 

Ερώτηση αρ. 59 της κ. Κατερίνας Μπατζελή (H-0858/06)
 Θέμα: Οι επιπτώσεις από τη νέα αύξηση των επιτοκίων
 

Στις 5 Οκτωβρίου 2006, η ΕΚΤ προχώρησε στην πέμπτη διαδοχική αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%, διαμορφώνοντας έτσι το βασικό επιτόκιο του ευρώ στο 3,25%, επικαλούμενη την ανάγκη επαγρύπνησης έναντι των πληθωριστικών πιέσεων και διατήρησης της σταθερότητας των τιμών. Από την άλλη πλευρά, η τελευταία τριμηνιαία έκθεση της Επιτροπής για την ευρωζώνη καταγράφει ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης της τάξεως του 3,4%, τον ανώτερο των τελευταίων έξι ετών, χαρακτηρίζοντας ως αισιόδοξη τη βραχυπρόθεσμη οικονομική προοπτική της ευρωζώνης.

Κατά πόσο η έκθεση της Επιτροπής συνάδει με τις εκτιμήσεις της ΕΚΤ περί σημαντικών πληθωριστικών κινδύνων και πιθανότητας αποσταθεροποίησης των τιμών; Εκτιμά η Επιτροπή ότι η απόφαση της ΕΚΤ περί αύξησης των επιτοκίων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την πρόσφατη και ακόμα εύθραυστη ανάκαμψη του ρυθμού ανάπτυξης στην ευρωζώνη;

Η ευρεία διαφοροποίηση των επιτοκίων μεταξύ των κρατών μελών συνάδει με την ικανοποιητική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στην ευρωζώνη, όταν μάλιστα υπάρχουν κράτη μέλη τα οποία έχουν τα υψηλότερα επιτόκια χορηγήσεων και τα χαμηλότερα καταθέσεων, επιβαρύνοντας έτσι τους δανειολήπτες, αλλά και παρεμποδίζοντας την εντατικοποίηση των επενδύσεων; Προτίθεται η Επιτροπή να λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση της εξισορρόπησης των διαφορών των επιτοκίων στην ευρωζώνη;

 
  
 

All the main indicators of economic activity confirm that the economic recovery is broadly based and is mainly supported by domestic demand. Both the European Central Bank (ECB) and the Commission see the economic outlook as favourable. For instance, in the September Commission's interim forecasts, the Gross Domestic Product (GDP) growth in the euro area in 2006 was revised upwards from 2.1 to 2.5 percent.

Headline inflation rate is projected to remain above 2% on average in 2006 and is likely to remain so in 2007. In order to contain upside risks to price stability and preserve the firm anchoring of inflation expectations, the ECB has withdrawn monetary accommodation since December 2005. Even after the latest increase, interest rates remain historically low in nominal and real terms and liquidity is ample, as visible in the high rates of expansion of monetary aggregates and of credit. Preserving price stability and anchoring inflation expectations at low levels ensures low long term interest rates, benefiting investment and creating the conditions for higher growth.

With respect to the Honourable Member's question on interest rate differences, the single monetary policy ensures that the short term money market interest rates are the same across the euro area. Substantial convergence in retail rates has been observed over the last years. The remaining differences in lending/deposit rates can be explained by a range of factors, including statistical differences, regulatory and fiscal determinants, other structural and cyclical determinants(1).

Continued cross-border financial integration is likely to further reduce differences in bank lending/deposit rates among the euro-area Member States. In this context, it should be noted that the Commission has identified integration of retail banking as a priority for action in its White Paper on Financial Services Policy for 2005-2010. Among the initiatives proposed or under consideration are a White Paper on integrating the EU mortgage credit market, a proposal for a Directive on consumer credit and a proposal for a Payment Services Directive to facilitate the creation of the Single European Payments Area. In addition, the Commission (Directorate General Competition) is currently conducting an inquiry into the EU retail banking sector.

 
 

(1) For more information please refer to ECB, Monthly Bulletin, July 2005 and to the ECB report on "Differences in MFI interest rates across euro area countries", September 2006 (Statistical paper).

 

Ερώτηση αρ. 60 της κ. Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (H-0780/06)
 Θέμα: Ηλεκτρονική διαβούλευση και ευρωπαϊκή στρατηγική για την προστασία του παιδιού
 

Η πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού που δημοσιεύτηκε στις 4 Ιουλίου 2006 προβλέπει μεταξύ των συγκεκριμένων δράσεων για την προστασία των παιδιών και την καθιέρωση μιας ενιαίας εξαψήφιας τηλεφωνικής γραμμής ως τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας για παιδιά, μιας ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής για παιδιά που χάθηκαν ή έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης καθώς και τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας συζήτησης.

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και οι πόροι υλοποίησης των παραπάνω στόχων; Με ποιο τρόπο συγκεκριμένα θα διαχωρίσει η Επιτροπή την τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας από την ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή; Υπάρχει συγκεκριμένο και υλοποιήσιμο σχέδιο ανάπτυξης μηχανισμού συντονισμού και διαβούλευσης (Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και Διαδικτυακή Πλατφόρμα συζήτησης); Πώς θα αξιολογούνται οι διατυπούμενες απόψεις και πώς θα αποφευχθεί η εκμετάλλευση των συμμετεχόντων στην ηλεκτρονική διαβούλευση από κάθε είδους επιβουλές κακοποιών;

 
  
 

The implementation of the e-platform for discussion will gradually take place from the end of 2006 onwards, following the gradual setting up of the various groups related to the communication on the rights of the child.

The e-platform instrument will be the "Sinapse" system developed by the European Commission. This system is fully secured and gives access only to dully registered members. In addition, several layers of members can be organised in a way that private discussions can take place only between a small numbers of pre-defined people.

The draft Commission Decision “on reserving the national numbering range beginning with <116> for harmonised numbers for harmonised services of social value to European citizens” is currently in discussion with Member States in the Communications Committee. It is anticipated that the Commission services will request the opinion of the Communications Committee via a regulatory procedure in autumn 2006, and that the Commission would adopt the Decision early 2007.

With the Decision, the Commission will require Member States to reserve a range of national telephone numbers, all beginning with 116, for harmonised European services with social value, for the benefit of European citizens including travellers.

116 numbers will be reserved at EU level (via the Commission Decision) for a specific service (NOT for a service provider(1)) following a request from interested parties. Assigning the number to eligible service providers is a national responsibility. Member States will have to permit services listed in the Commission Decision to be offered, but there is no obligation for them to guarantee that these services are provided.

As the Honourable Member pointed out in her oral question, two types of services are currently examined:

Hotline for missing children;

Helpline for children.

A hotline is an emergency line accessed at 80% by parents in case of missing children, a helpline provides listening and assistance to children and are accessed at 80% by children. It is therefore necessary to have two different telephone numbers for those very different services.

After the adoption of the Commission Decision, the Commission will invite expressions of interest in the reservation of specific 116 numbers for specific services. Organisations providing a hotline for missing children or a helpline for children will be able to request 116 numbers to be reserved for their respective services.

Once operational, this system will allow European citizens to be able to reach services of social value such as these by using the same number in each Member State.

 
 

(1) The term “service provider” is used to refer to the entity providing this service (= “content” provider), and NOT the electronic communications service provider.

 

Pregunta nº 61 formulada por Manuel Medina Ortega (H-0782/06):
 Asunto: Repatriación de menores
 

Teniendo en cuenta que entre los numerosos inmigrantes ilegales que llegan hoy a la Unión Europea se encuentran muchos menores de edad que no pueden ser devueltos a sus países debido a la falta de instituciones de atención al menor en la mayor parte de esos países, ¿se propone la Comisión emprender acciones que faciliten su repatriación?

 
  
 

In its proposal for a Directive on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals(1), which is currently being discussed under the procedure of co-decision by the Parliament and Council, the Commission has highlighted that in line with the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child, the “best interests of the child” should be a primary consideration of Member States when implementing this Directive.

This general principle is reflected in many provisions of the proposed Directive:

Article 5 of the proposal expressly obliges Member States to take account of the best interests of the child in accordance with the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child when implementing this Directive.

Article 6(4) foresees that where Member States are subject to obligations derived from fundamental rights as resulting, in particular, from the European Convention on Human Rights, such as the right to non-refoulment, the right to education and the right to family unity, no return decision shall be issued. Where a return decision has already been issued, it shall be withdrawn.

Article 8(2)(a) obliges Member States to postpone the execution of a removal order if there is lack of assurance that unaccompanied minors can be handed over at the point of departure or upon arrival to a family member, an equivalent representative, a guardian of the minor or a competent official of the country of return, following an assessment of the conditions to which the minor will be returned.

Article 13 proposes to make applicable Article 18 (on the treatment of minors) and Article 19 (on the treatment of unaccompanied minors) of Directive 2003/9/EC on reception conditions for asylum seekers to children for whom the enforcement of a return decision has been postponed or who cannot be removed.

Article 15 is dealing with detention conditions. It foresees that Member States shall ensure that minors are not kept in detention in common prison accommodation and that unaccompanied minors shall be separated from adults unless it is considered in the child's best interest not to do so.

 
 

(1) COM 2005(391) of 1 September 2005

 

Interrogazione n. 62 dell'on. Roberta Angelilli (H-0785/06)
 Oggetto: Aggiramento delle quote sul tessile cinese
 

Nel mese di settembre la stampa italiana ha riportato la notizia della scoperta di navi officina che salpano dal porto di Shangai cariche di semilavorati tessili di produzione cinese destinati al mercato europeo. Si tratta spesso di prodotti contraffatti che riproducono note griffe europee.

Al fine di eludere le quote e i dazi, tale merce prodotta in Cina viene lavorata e assemblata a bordo. Successivamente, essa viene portata a terra in alcuni porti della Malesia, come anche in quello di Singapore, nei quali non è richiesto il certificato di non manipolazione a bordo e viene qui etichettata con false indicazioni di provenienza, come ad esempio "Made in India". La merce viene poi caricata su navi portacontainer con etichette di comodo e documentazione di provenienza contraffatta per raggiungere i porti di Napoli e Valencia attraverso i porti di Gedda e Dubai, senza dover sottostare alle quote previste per le merci cinesi. È la Commissione al corrente di tale traffico illegale di merci? Quali azioni intende intraprendere per assicurare il rispetto delle quote sul tessile fissate per l'export di prodotti cinesi in Europa?

 
  
 

Quota and other Community trade policy measures are applied by the national customs authorities in the Member States. They are based on the origin as declared in the import declaration, not on the label that happens to be affixed to the article.

EU quotas are managed according to the so-called "double-checking" system: the exporter in the third country (here China) has to ask for an export licence at the licences office in the third country. This export licence is handed over to the EU importer on one hand, and in parallel the Commission is informed by the third country through a secured Information Technology (IT) system ("SIGL" - Système Intégré de Gestion des Licences) about the release of this export licence. Once the goods arrive in the EU, the EU importer then must call for an import licence in the licences office in its Member State. This import licence is released after checking that the EU quota is not exhausted. If this is the case the import licence is released and the importer is allowed to clear the goods through customs. At this moment further control (validity of the licences, origin of the goods, etc) is carried out by the Member States customs authorities.

In the absence of any information on the declared origin and on the exact processing operations taking place in the different locations, no opinion can be given as to whether this is a case of "illegal traffic".

Customs authorities in the Member State of importation have ample legal means to request any proof of the declared origin of the goods, in order to correctly apply the quota and other measures (origin certificate, Article 26 of the Community Customs Code – Regulation (EEC) 2913/92(1), etc.).

Furthermore, some Member States have national legislation in place which allows them, according to their respective standards and procedures, to check the correctness of origin marking where producers or importers choose to display such geographical information on the goods.

While Member States are responsible in the first instance for ensuring that quotas on importation of goods into the EU are respected, they may, if they have evidence or sufficiently serious suspicions of irregularities, ask the Commission (OLAF) to provide assistance/coordination or to undertake investigative missions in accordance with the EC/China Agreement on Customs Cooperation and Mutual Administrative Assistance or under EC legislation. No such request has been made to date in this particular instance.

The fact that goods may be counterfeited whilst on board of ships does not impact on the Customs controls applied in accordance with Council Regulation (EC) No. 1383/2003 to prevent infringing of intellectual property rights. These controls apply when goods are entered for release for free circulation, export or re-export, regardless of their place of manufacture.

 
 

(1) OJ L 302 of 19.10.1992

 

Question no 63 by Liam Aylward (H-0788/06)
 Subject: EU sport policy
 

Can the European Commission state what initiatives it is pursuing, or intends to pursue, in Europe to promote the need for young people to engage in sporting activities?

 
  
 

The Commission shares the view that the regular and active practice of sport is essential to the physical and psychological well-being of young people in Europe. These are however matters which fall primarily within the competence of the Member States.

Within the framework of its competences, the Commission has undertaken various initiatives. The importance of sport and physical activity for keeping fit is well-known and well-documented. A Commission-sponsored study conducted by a consortium led by the Universities of Paderborn and Duisburg-Essen, published on 3 January 2005, indicated that physical activity is urgently needed to avoid obesity, and that obesity presents an alarming health hazard to our children and young people, including a higher incidence of typical old-people’s diseases like type 2 diabetes and cardio-vascular diseases.

The results of the study have been received with great interest in many different fields and a voluntary Working Group on Sport and Health has been set up, including numerous Member States. The Working Group has a mandate to exchange best practice examples and to develop new models in the field. It has contributed to the public consultation concerning the Commission’s Green Paper: “Promoting Healthy Diets and Physical Activity”(1).

In 2005 the Commission launched a special initiative which aims to create links between all types of actions necessary to combat obesity, “Diet, Physical Activity and Health – a European Platform for Action”. This initiative is part of the public health policy which is currently moving from a traditional, curative approach, towards an inter-sectoral approach grounded in preventive health. While consumer and industry representatives are numerous within the Platform, along with academic nutrition experts, the Commission is keen to see other actors joining the Platform, including youth and sport organisations.

Around 15 projects funded under different Calls for proposals of the Youth Programme have been using sport as a tool for non-formal education. These projects use sport to reach other objectives such as integrating young people in society, raising their self-confidence, increasing their team spirit and creating interaction between different cultures. The projects focus on sports and outdoor education as a tool for social integration and non-formal education of young people.

Moreover, on 18 July 2006 the Commission published a call for tender for a study to identify the possibilities for improving the legal and political framework for protecting and improving the top-quality training of young sportspersons in Europe(2).

Finally, the Commission has been holding extensive consultations with a view to preparing a White Paper on sport in 2007. These consultations have included youth and sport organisations, and their input will be fully taken into account by the Commission.

 
 

(1) COM (2005) 637, 8.12.2005
(2) Call for Tenders N° EAC/14/06: “Study on Training Sportsmen/women in Europe”

 

Question no 64 by Brian Crowley (H-0794/06)
 Subject: Liberalisation of postal services in Europe
 

Can the European Commission spell out clearly what its plans are concerning the possibility of a greater liberalisation of the postal service sector in Europe?

 
  
 

Commission policy in this area has followed the principle of gradual and controlled market opening, through several steps that have taken place in 2002, 2004 and 2006. The results of this policy so far have been quite positive, as acknowledged by the Parliament itself in its Resolution of 2 February 2006.

The "Postal" Directive(1) states that the Commission must present, by 31 December 2006, a proposal confirming the date of 2009 for the full accomplishment of the postal internal market or determining any other step in the same direction.

On 18 October 2006, the Commission adopted a proposal for a Directive amending Directive 97/67 EC concerning the full accomplishment of the internal market for postal services together with a prospective study on the impact of full market opening on the delivery of the universal service and a report on the application of Directive 97/67/EC. The proposal for a Directive will be subject to a co-decision procedure.

 
 

(1) Directive 97/67/EC, as amended by Directive 2002/39/EC

 

Question no 65 by Eoin Ryan (H-0796/06)
 Subject: Strategies to combat drug abuse within the European Union
 

Can the European Commission make a comprehensive statement on any new strategies it is pursuing to combat drug abuse within the European Union?

 
  
 

The cornerstone of the EU’s drug policy is a balanced approach between drug demand and supply reduction, i.e. between prevention, education, harm reduction and access to treatment services including reintegration on the one hand, and the vigorous enforcement of laws against drugs production and trafficking on the other. This balance between public health and social aspects and law enforcement reflects our view that a balance must be struck in any civilised society between peoples’ rights and public safety and security.

Two main political documents were agreed by the Council. The EU Action Plan on Drugs 2005-2008(1) was adopted by the Council on the basis of a proposal from the Commission. This Plan translates the EU Drugs Strategy 2005-2012 into more than 80 specific actions, identifying the responsible parties and deadlines for their implementation. The Action Plan includes sections on policy co-ordination, demand reduction, supply reduction, international co-operation and information, research and evaluation.

To quote the Action Plan, its aim is “… to significantly reduce the prevalence of drug use among the population and to reduce the social harm and health damage caused by the use of and trade in illicit drugs.”

The Action Plan names specific actors for each action, sets deadlines and output indicators by which to measure the degree of implementation of each action. These will be used by the Commission, which is responsible for an annual evaluation of progress made. This evaluation will take the form of a report to the Council, with, if necessary, recommendations on how to improve or adjust implementation or indeed the Action Plan itself.

The foundation of our approach is the evidence base. Whatever we do should be based on an objective analysis of the situation, on the increasingly reliable data that are coming through from the Member States and from the European Monitoring centre for Drugs and Drug Addiction.

The issue of drugs is one of the most important concerns affecting millions of Europeans.

Drug is a worldwide problem. It poses a threat to the entire international community. This means that the EU not only needs to deal with the problem at home, but that its policies and funding in the rest of the world must pay close attention to the drugs situation in any given country or region. Recognising this, the European Union is stepping up its international co-operation efforts on drugs and its fight against organised crime, both in Europe and elsewhere.

In the framework of the financial perspective 2007-2013, the Commission presented in 2005 a proposal for a specific programme on the fight against violence (Daphne) and drugs prevention and information. This proposal, reflecting the political recognition of the importance of the drugs issue, was modified in May 2006 with a view to separating the Daphne Programme and the Drugs Prevention and Information Programme. The objectives of the Drugs Programme are to prevent and reduce drugs use, dependence and drugs-related harm and to promote transnational and awareness-raising actions in the area of drugs. The adoption of the proposal by the end of 2006 would allow the programme to be launched in 2007. This new programme provides for the financing of a number of actions in the Action Plan on Drugs 2005-2008 and will be coordinating its actions with existing programmes such as the Community Programme on Public Health dealing with a health determinants’ strand including drug prevention.

As for external relations, Member States individually and the Commission have devoted considerable resources to drug-related projects in developing and transition countries and regions. Overall, the EU’s assistance has almost doubled in the last 3 years. The Commission has become one of the world’s major donors, providing over € 300 million in assistance to drug-related projects.

 
 

(1) OJ C 168/1 of 8.7.2005

 

Klausimas Nr. 66, pateikė Margarita Starkevičiūtė (H-0798/06)
 Tema: Lietuvos transporto sistemų sujungimas su ES transporto sistema
 

Ką Komisija daro, kad sparčiau vyktų Lietuvos transporto tinklų (TEN-T) sujungimas su ES transporto tinklais?

Kokios Lietuvos europinių transporto projektų vykdymo problemos ir kokie numatomi jų įgyvendinimo terminai?

 
  
 

1. The TEN-T in Lithuania is based on the results of the so called TINA (Transport Infrastructure Needs Assessment) process. The report of this process (October 1999) was based on the principles and criteria of the Common Guidelines for the Development of the Trans-European Transport Network(1). One major aim of the exercise was to integrate the future TEN-T networks into the TEN-T of the EU15.

The new guidelines for the development of the trans-European transport network, which have been adopted by the Parliament and the Council by 29th of April 2004, have identified 30 priority projects on which work is due to start before 2010.

One of these priority projects is Rail Baltica the North-south railway axis from the Baltic countries to Warsaw in Poland. The Commission has, after consultation of the Parliament, nominated a European Coordinator in order to advance/promote this project.

Another priority project, which is important for Lithuania is the project n° 21 Motorways of the Sea, which aims in stimulating short sea shipping in Europe and thus promotes the interconnection within the Union.

Lithuania has received € 411 millions support from ISPA(2) and Cohesion fund for transport sector development.

In 2006, Lithuania has introduced two proposals to be co-financed through the TEN-T annual budget (Non-MIP 2006 budget). These requests were approved this month (for a total Community funding of € 4,3 millions) by the TEN Financial Assistance Committee.

2. Lithuania is eligible to Cohesion funds and structural funds. The foreseen contribution for the 2007-2013 period in Lithuania is € 2,034 million from the Cohesion fund and

€ 3, 965 million in the convergence objective, part of which should be allocated to transport projects.

It should be noted that the development of the Trans-European Networks Transport remains a priority for Lithuania as it was already put in their draft NSRF (National Strategic Reference Framework) of June 2006 that define the priorities on which cohesion instruments (Cohesion Funds, European Regional Development Funf and European Social Fund) should be spent during the 2007-13 programming period. The final NSRF is expected for beginning of November 2006.

 
 

(1) Decision No 1692/96/EC of the Parliament and of the Council of 23 July 1996 on Community guidelines for the development of the trans-European transport network, O J L228, 09/09/1996
(2) Instrument for Structural Policies for Pre-Accession

 

Question no 67 by Robert Atkins (H-0801/06)
 Subject: Airport security
 

Can the Commission explain why certain Member States refuse to supply personal data about their citizens, for use in security screening, when requested by British airports, and outline what steps it is taking to resolve the problem?

 
  
 

The Commission understands that the Honourable Member's question refers to the implementation of Regulation (EC) 2320/2002 on common rules in the field of civil aviation security, which requires that all staff requiring access to security restricted areas in airports to be subjected to a background check.

Where the background checks involve the exchange of personal data, national rules adopted pursuant to Directive 95/46/EC apply. As regards access to criminal records, the Directive provides that processing of data relating to offences or criminal convictions may be carried out only under the control of official authority, subject to derogations which may be granted by Member State under national provisions providing suitable specific safeguards. Within this margin of manoeuvre, national legislators have in a number of cases adopted strict limits to the way criminal records may be accessed, for example by delivering certificates on criminal records only at the request of the person concerned, who may then decide to hand them to third parties, like prospective employers. United Kingdom civil aviation authorities need therefore to comply with their obligation to perform background checks within the existing legal framework on access and use of criminal records. This can be done, for example, by requiring applicants to submit recent certificates on their criminal records.

Exchange of information on criminal convictions is governed by the 1959 European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (Council of Europe), according to which the State of nationality is kept informed of convictions handed down against its nationals in the other States. However, the existing exchange mechanisms under that Convention do not work well and information on criminal convictions does not circulate efficiently between the specific authorities designated to transmit and receive criminal record information.

Work is ongoing to improve this situation: a Council Decision on the exchange of information extracted from criminal records entered into force in May 2006. The Decision aims to speed up the exchange of information between competent authorities and provides for the use of a standard form for requests and answers. In addition, the Commission is working on a package of measures to further improve the exchange of criminal record information between Member States, in particular, on the development of an EU-wide standardised format for the exchange of information.

 

Pregunta nº 68 formulada por Josu Ortuondo Larrea (H-0802/06):
 Asunto: Necesidad de un tratado internacional para el eje ferroviario de gran velocidad del sur-oeste
 

El 26 de julio de 2005 se constituyó, con sede en Bordeaux, la Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE) Vitoria-Dax con objetivo de preparar la decisión del comienzo de las obras de la sección (Vitoria)-Vergara-Irún-Bayonne-(Dax), que puede ser considerada como el tronco transfronterizo atlántico del eje ferroviario de gran velocidad del suroeste de Europa.

Sin embargo, no existe todavía comisión intergubernamental para este sector ni tratado internacional que comprometa a los Estados francés y español a concluir la totalidad de este tramo de aquí a 2020 a más tardar.

Por ello se pregunta a la Comisión si puede apoyar e impulsar la firma del tratado mencionado entre ambos Estados miembros y, en su caso, cuáles son las iniciativas que realiza o ha tomado al respecto.

 
  
 

La Commission a nommé, en juillet 2005, un coordonnateur européen, M. Davignon, chargé d’identifier les blocages de nature administrative, financière ou en termes de choix des priorités, qui auraient un impact sur le développement du corridor ferroviaire du sud ouest de l’Europe, dont fait partie la section (Vitoria)-Vergara-Irún-Bayonne-(Dax) mentionnée par l’honorable parlementaire. Le coordonnateur a réalisé un état des lieux complet, sous forme d’un rapport annuel publié le 13 septembre 2006, et constate, effectivement, qu’il n’existe pas de Commission Intergouvernementale pour coordonner les activités du Groupement européen d'intérêt économique (GEIE) existant et que « la signature d’un Traité international apparaît ainsi comme un objectif à court-moyen terme devant contribuer à officialiser les engagements des deux Etats membres à réaliser la totalité de cette section d’ici 2020 au plus tard ». L’absence de Traité n’est cependant pas incompatible avec la réalisation d’une telle infrastructure transfrontalière. Les Etats membres sont souverains en ce qui concerne la signature d’un tel acte qui doit être ratifié par les Parlements nationaux.

 

Zapytanie nr 69 skierowane przez Jacek Protasiewicz (H-0804/06)
 Dotyczy: Naruszenie art. 49 TWE wobec przedsiębiorcy na obszarze Wspólnego Rynku UE
 

Do Komisji Europejskiej wpłynęła skarga na nieuzasadnione, dyskryminacyjne potraktowanie polskiej firmy WESTBUD przez niemieckie służby kontrolno- celne. Zachodziło wysokie prawdopodobieństwo naruszenia art. 49 TWE skutkiem czego przedsiębiorca polski został pozbawiony możliwości realizacji swojej usługi, którą miał zrealizować w wyniku umowy ze zleceniodawcą niemieckim.

Jakie kroki podjęła Komisja Europejska w tej sprawie? Na jakim etapie znajduje się postępowanie wyjaśniające?

 
  
 

The Commission has received several letters and parliamentary questions citing alleged violations of EU law during checks and inspections carried out by the German authorities of, inter alia, Polish firms. In this regard, the Commission would like to refer the Honourable Member to the position of the Commission as stated in the replies to the written question by Mr Szymanski (E-4639/05) and to the oral question by Mr Kúzmiuk (H-0625/06).

Concerning the specific case raised by the Honourable Member, the Commission is in the process of analysing the facts and the legal situation following the complaint concerning an alleged discriminatory treatment against the Polish construction firm Westbud. On that basis, the Commission will assess whether the measures taken by the German customs authorities are in line with the Community acquis.

 

Question n° 70 de Véronique De Keyser (H-0805/06)
 Objet: Devoir de réserve
 

Lors des législatures précédentes, les commissaires avaient un devoir de réserve lors des élections dans leur pays. À l'heure actuelle, dans différents pays membres de l'Union dont la Belgique, des élections sont en cours ou en préparation.

Est-ce que les commissaires sont toujours tenus par leur devoir de réserve et peuvent s'impliquer dans les campagnes électorales et y soutenir un parti ou des candidats? Quel est le règlement qui est d'application?

 
  
 

Au-delà de l'article 213(2) du traité qui contient les obligations générales d'indépendance et liées à la protection de l'intérêt général de la Communauté qui s'imposent aux membres de la Commission, le Code de conduite(1) des Commissaires contient des dispositions spécifiques relatives aux activités politiques des Commissaires ainsi qu'à leur éventuelle participation à des compagnes électorales:

'Les membres de la Commission peuvent être membres actifs de partis politiques ou de syndicats pour autant que leur activité ne mette pas en cause leur disponibilité au service de la Commission.

Les membres de la Commission informent le Président de leur intention de participer à une campagne électorale et du rôle qu'ils comptent y jouer. Le Président, prenant en compte les circonstances particulières de l'espèce, décide si la participation envisagée à la campagne électorale est compatible avec l'exercice des fonctions de membre de la Commission.

Les membres de la Commission candidats à un mandat public informent également le Président du niveau auquel ils envisagent de prendre part à la campagne électorale. S'ils ont l'intention de jouer un rôle actif dans la campagne électorale, ils devront s'abstenir de participer aux travaux de la Commission pendant la durée de cette campagne.'

 
 

(1) http://ec.europa.eu/commission_barroso/code_of_conduct/code_conduct_fr.pdf

 

Question no 71 by Simon Busuttil (H-0810/06)
 Subject: Sea border patrols
 

How does the Commission assess the first EU sea border patrols in the Canary Islands? How effective have the patrols been in countering the influx of immigration?

How does the Commission propose to improve their effectiveness? Have EU countries who pledged support to these patrols delivered on their pledges?

What are the Commission's plans for the new patrols in the Mediterranean and when will these patrols start? Which EU countries have agreed to support this mission and what means will they provide?

 
  
 

Operation HERA II covering illegal immigration by sea from Africa to the Canary Islands commenced off the African coastline on 11 August. This phase of operations is due to end by 15 November. It is therefore too early yet to say anything definitive about the efficiency of the operation. FRONTEX, however, which is responsible for coordinating the operation, shall carry out a thorough evaluation of the operation - not the Commission - in order to be able to assess the results and, if necessary, enhance the effectiveness of future operations of this kind.

However, the Commission would like to underline that the FRONTEX Agency is a coordinating body, which does not itself have border guard officers or operational assets at its disposal. It is up to Member States to contribute both personnel and assets for operations. In general Member States do deliver the support they pledge; however there is still room for improvement in terms of better internal planning for all Member States involved in operations.

The FRONTEX Agency launched operation NAUTILUS in the central Mediterranean on 5 October with a view to bringing the illegal immigration by sea from Northern Africa under control and significantly bringing down the loss of lives at sea due to immigrants using unsafe ways and means of transportation.

Italy, Greece, Malta, France and Germany contribute to this operation with personnel and assets, including vessels, surveillance planes and helicopters.

 

Question no 73 by Chris Davies (H-0814/06)
 Subject: Financial commitments to the Palestinian Authority
 

Will the Commission state what is the extent of the financial commitment to the Palestinian Authority?

 
  
 

For the period 2000-2005, total EC co-operation in favour of the Palestinian people amounted to €1.5 billion, coming from a variety of budget lines and implemented through a number of channels.

About 55% of this assistance was implemented without any involvement of the Palestinian Government. The remaining 45% concerned direct financial support (35%), co-operation involving both a legal and a financial link with the Palestinian Government (5%) or a legal link only (5%).

In 2006, following the swearing in of the new Hamas-led government, the Council announced on 10 April that, due to non compliance with the Quartet conditions, all EU assistance to the Palestinians had to be reviewed. As a consequence, EC projects previously signed which included a legal and/or financial link with the Palestinian Government were suspended.

Therefore, since April 2006, no new financial commitments with legal or financial links to the Palestinian Government have been made. The total of €329 million committed up to now in 2006 in favour of the Palestinian population is being implemented to meet humanitarian and socio-economic needs, including food aid, which have increased as a result of the ongoing crisis. This assistance is either channelled through international organisations or is managed directly by the Commission, for instance through the Temporary International Mechanism (TIM).

 

Question no 74 by Philip Bushill-Matthews (H-0816/06)
 Subject: Golden shares
 

Why did the Commission not take France to court for proposing to keep a golden share in a merged Gaz de France and Suez deal? Would it not have been helpful to establish legal certainty on such an important issue?

 
  
 

As a preliminary observation, the Commission would like to point out that it cannot engage in infringement procedures, as foreseen by Art 226 of the EC Treaty, based on a simple expression of an intention in the form of draft legislative measures. Infringement procedures can only be pursued against state measures which are actually in force.

The Commission has repeatedly restated its determination to enforce EU law. In particular, the Commission is committed to keeping the Internal Market free of special rights incompatible with the Treaty which might be introduced by governments to control private enterprises, thereby raising obstacles to the free movement of capital.

Nevertheless, it must be recalled that the Treaty provides for certain exceptions to the free movement of capital. The European Court of Justice has given its interpretation of the circumstances under which these exceptions can be applied legitimately to restrict Treaty freedoms. The Commission has had the opportunity to examine a draft French decree concerning Gaz de France. It follows very closely the provisions of a royal decree applicable to the Belgian companies Distrigaz and SNTC, which were reviewed by the European Court of Justice in 2002. Therefore, the Commission does not believe that, if approved in their original form, the French measures in question should be challenged under Article 56 of the Treaty.

However, the Commission preserves its right to intervene if the final mechanism adopted differs significantly from the draft measures transmitted to the Commission, if new case law provides new grounds for intervention , or if legislative developments related to the gas sector subsequent to the above ruling would render the provisions in question unnecessary, and therefore unjustified.

 

Question no 75 by Mairead McGuinness (H-0829/06)
 Subject: Impact of WTO negotiations on European agriculture
 

The Commission's most recent presentation to the European Parliament of its assessment of the likely impact of the world trade negotiations on the European economy explicitly referred to the need to downsize the European agricultural sector in order to secure a deal at the WTO.

Could the Commission outline in greater detail what proportion of the current sector it envisages would remain should a deal be reached at the WTO, and what would be the impact of such a deal on European farmers?

 
  
 

An ambitious outcome of the currently interrupted World Trade Organisation (WTO) negotiations on trade liberalisation will certainly bring opportunities in terms of opening of export markets, mainly for industrial goods and services, as well as challenges, in particular for EU agriculture. The EU WTO agricultural offer from 28 October 2005 includes an ambitious market access proposal, conditional phasing out of export refunds and significant cuts in trade-distorting domestic support.

The implementation of lower tariffs is going to be particularly challenging for the agricultural sectors that already today experience a rapid growth in imports entering the EU paying the full duty, like beef and poultry. Any tariff cut, even if these sectors are to be considered sensitive and face lower tariff reduction, will result in more imports.

The impact of a possible WTO agreement will also be felt for those sectors that rely more on export refunds for their exports, like the dairy, poultry and coarse grains sectors.

In the event of higher imports and lower exports a downward pressure on domestic prices is expected, with negative effect on producer revenues, speeding up the on-going restructuring of the agricultural sector, as less efficient farmers exit the sector, which in turn creates opportunities for the most efficient ones.

Analysis carried out within the Commission indicate that the lower revenues projected under the EU WTO offer may lead over the medium term to a scale down in production for some sectors, with decreases ranging between 10% for the beef sector and 4% for the cereals sector.

However, at the same time, a WTO deal is likely to open new market opportunities also for EU agricultural exports on third markets, especially for high value added and quality products.

 

Ερώτηση αρ. 76 του κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη (H-0832/06)
 Θέμα: Το Πρόγραμμα INTERREG IIIA Eλλάδα- Τουρκία
 

Η Επίτροπος κ. Χιούμπνερ με την απάντησή της στην ερώτησή μου Ε-2320/06 με παρέπεμψε στις ελληνικές αρχές αναφορικά με την μη εφαρμογή του Προγράμματος " INTERREG IIIA Eλλάδα- Τουρκία", το οποίο δεν προχωρά λόγω του ότι οι Τούρκοι έχουν θέσει ζήτημα διασυνοριακότητας, μη αναγνωρίζοντας τα διεθνή σύνορα στο Αιγαίο. Το πρόβλημα είχε παραδεχθεί και ο τέως Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Μολυβιάτης με απάντησή του στην Βουλή των Ελλήνων, το Δεκέμβριο του 2005, αλλά, περιέργως, η Επιτροπή (η οποία και χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα) αρκείται απλώς σε έκφραση ευχών για την έναρξη υλοποίησής του ( απάντηση στη ερώτησή μου Ε-2320/06).

Επανέρχομαι, λοιπόν, στη συγκεκριμένη ερώτησή μου: Υπήρξε επίσημη ελληνική αντίδραση για την αμφισβήτηση των ελληνικών (άρα και ευρωπαϊκών) συνόρων, η οποία συνέβη κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος INTERREG IIIA (Ελλάδα - Τουρκία) που έγινε στην Άγκυρα στις 23.11.2005, οπότε και τέθηκε από τουρκικής πλευράς πρόβλημα διασυνοριακότητας του συγκεκριμένου υποπρογράμματος;

 
  
 

The Commission is not aware of an official exchange of letters, between Greek and Turkish authorities, in relation to the programme mentioned by the Honourable Member. Furthermore, no record exists of the meeting under reference.

It should be noted that the INTERREG(1) IIIA programme Greece-Turkey is managed in a decentralised way. Therefore, the programme’s Managing Authority, which is responsible for the daily management and implementation of the programme, is the appropriate body to reply to questions relating to the implementation of the programme, including on the meetings of the Monitoring Committee. The Commission would recommend the Honourable Member to contact the Head of the Managing Authority in Thessaloniki by email (), telephone ((+30)2310 469600) or fax ((+30)2310 469602). Further details are also available at www.interreg.gr.

The Commission would like to stress that the implementation problems do not concern the structure and content of the programme. In fact, the overall programme framework (programming document and programme complement) is satisfactory and fully coherent with the Structural Funds Regulations. The Commission would be pleased if the programme implementation could start so that genuine joint cooperation projects assisting the socio-economic development of the participating partners in Greece and Turkey could be financed.

Having said that, the Commission is aware of the different viewpoints, between the two countries participating to the programme, with respect to the terminology employed in the programme, and hopes that the current deadlock could be soon overcome.

The Commission strongly encourages the development of Greece-Turkey co-operation, which shall continue under the current INTERREG programme, and the future European Territorial Co-operation Objective in 2007-2013.

 
 

(1) Community initiative concerning trans-European cooperation intended to encourage harmonious and balanced development of the European territory

 

Zapytanie nr 77 skierowane przez Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (H-0835/06)
 Dotyczy: Podatku VAT od darowizny w Polsce
 

Jednym z następstw nowelizacji w Polsce ustawy o VAT w celu dostosowania naszego prawa do zapisów unijnych jest wprowadzenie podatku VAT od darowizny. Dawniej podatnik przekazując nieodpłatnie towary potrzebującym naliczał podatek od ich faktycznej wartości, teraz zaś musi liczyć go od ceny nabycia. Takie rozwiązanie jest znacznie mniej korzystne dla firm, które, przykładowo, chciałyby przekazać w darze żywność, dla której kończy się okres ważności lub kilkuletni komputer.

Jakie rozwiązania przewiduje Komisja w celu zachęcenia potencjalnych darczyńców do dalszej pomocy potrzebującym w sytuacji, gdy podatek od darowizny przewyższa często cenę rynkową przekazywanych towarów?

 
  
 

Lorsqu’un assujetti prélève un bien de son entreprise pour le transmettre à titre gratuit, ce prélèvement est assimilé à une livraison imposable à la TVA en vertu de l’article 5, paragraphe 6, de la sixième directive TVA(1), si ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA.

Il s'agit d'un mécanisme correcteur permettant d'assurer que soit respecté le principe général régissant la TVA, à savoir que les biens affectés à la réalisation d'une activité économique assujettie à la TVA parviennent au stade de la consommation finale grevés de TVA, sauf dans les cas où la directive prévoit expressément une exonération.

Ainsi, un bien qui a fait l'objet dans le chef d'un assujetti d'une déduction de la TVA ayant grevé son achat sera, en principe, soumis à la TVA soit du fait de sa vente, soit de sa transmission à titre gratuit.

Lorsque le bien est vendu, sa base d'imposition à la TVA est constituée par le prix de vente de ce bien (article 11, A, 1, a), de la sixième directive TVA).

Lorsque le bien est prélevé dans les conditions précitées de l'article 5, paragraphe 6, de la sixième directive, sa base d'imposition à la TVA est constituée par le prix d'achat du bien ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations (article 11, A, 1, b), de la sixième directive TVA).

Le libellé de cette disposition ne semble pas s'opposer à ce que l'état dans lequel se trouvent les biens au moment où ils sont prélevés soit pris en considération.

Enfin, il est rappelé que les livraisons de biens à des organismes agréés qui exportent ces biens en-dehors de la Communauté dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives en-dehors de la Communauté, sont exonérées de la TVA dans les conditions fixées par les Etats membres sur base de l’article 15, paragraphe 12, de la sixième directive TVA.

La Commission n'envisage pas à l'heure actuelle une modification des règles précitées.

 
 

(1) Sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, 77/388/CEE, JO L 145 du 13.6.1977.

 

Vraag nr. 78 van Johan Van Hecke (H-0836/06)
 Betreft: Opstelling van een grensoverschrijdend ecologisch basisplan tussen Vlaanderen en Nederland
 

Op 27 juni 2006 vond in Mol een voorlichtingsvergadering plaats nopens de opstelling van een grensoverschrijdend ecologisch basisplan. De Vlaamse werkgang werd er voorgesteld als een onderdeel van de Nederlandse strategie, terwijl in Nederland helemaal geen sprake is van concretisering van het project, althans niet voor het grensgebied Postel. Als hier sprake is van Europees optreden, is dit in strijd met de Europese regelgeving, aangezien Europese projecten parallel dienen te verlopen in de verschillende betrokken lidstaten.

Volgens inlichtingen van Nederlandse gemeentebesturen in het betrokken grensgebied is er quasi nergens sprake van een dergelijk basisplan in uitvoering. Het Nederlandse ministerie heeft helemaal geen weet van een lopend dossier in Nederland. Ook het stadsbestuur van het Vlaamse Mol is niet op de hoogte. Is de Commissie op de hoogte van dit project? Wordt hier voldoende controle uitgeoefend op de gevolgde gang van zaken en welke garanties worden er gegeven voor het voortbestaan van de landbouw?

 
  
 

Transboundary Ecological Plans are an instrument used by the Benelux countries for their cooperation on the integrated management of transboundary ecosystems such as river ecosystems and protected areas. These plans allow countries to address transboundary areas of particular interest for biodiversity and to develop joint actions. The plans may address regional, national or international nature conservation objectives. The plans cannot be considered as 'European projects'.

Dependent upon the character of the Transboundary Ecological Plan it is possible that it could be covered under Directive 2001/42/EC(1) of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment. The Commission has no information on the establishment of the Transboundary Ecological Plan mentioned by the Honourable Member.

 
 

(1) OJ L 197, 21.7.2001

 

Ερώτηση αρ. 79 του κ. Παναγιώτη Μπεγλίτη (H-0841/06)
 Θέμα: Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο
 

Οι κλιματικές μεταβολές είναι μία από τις πιο σοβαρές απειλές που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Οι επιστήμονες συμφωνούν ότι, αν δεν αναληφθούν συγκεκριμένες δράσεις, το φαινόμενο θα προκαλέσει καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και θα επιφέρει σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Στις 16 Φεβρουαρίου 2005 τέθηκε σε εφαρμογή το Πρωτόκολλο του Κιότο, ως ένα πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο δεσμεύει 30 βιομηχανικές χώρες να μειώσουν τις εκπομπές έξι επικίνδυνων αερίων κατά 5,2% μέχρι το 2012, σε σύγκριση με το 1990.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για το περίπου 14% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε ποιο σημείο βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 8% την περίοδο 2008-2012 σε σχέση με το επίπεδο του 1990; Σε ποιο σημείο βρίσκονται και τι μέτρα έχουν λάβει τα κράτη μέλη που έχουν αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου για την ίδια περίοδο; Σε ποιο σημείο βρίσκονται οι συνομιλίες για τη διαμόρφωση της στρατηγικής για την αντιμετώπιση των κλιματικών μεταβολών μετά το 2012, οπότε και λήγει το Πρωτόκολλο του Κιότο;

 
  
 

According to the latest information, the EU-15 Member States have reduced their greenhouse gas emissions by 0.9% compared to base year levels. The Commission is confident that the EU can achieve the 8% target under the Kyoto Protocol. However, this requires the swift implementation of measures that have already been agreed at EU and Member State level and the use of flexible mechanism as foreseen by the Member States. More details are given in the latest progress report(1) under Decision 280/2004/EC(2).

The majority of the policies and measures under the European Climate Change program (ECCP I) are now implemented at the European level. The Commission has launched the ECCP II in October 2005 in order to assess the actual emission reductions of the measures agreed and identify new initiatives to cut emission further. More information concerning this review has been published on this website: http://ec.europa.eu/environment/climat/eccp_review.htm

As regards the European emission trading scheme, most Member States have already submitted their 2nd National Allocation Plans (NAPs) which will cover the period 2008-2012. A year ahead of the start of the Kyoto's 1st commitment period, it is of crucial importance that Member States use their NAPs in an ambitious way so as to ensure that they will meet their reduction obligations.

The Commission’s Communication “Winning the battle against global climate change”(3) outlines the general strategy for the negotiations under the United Nations (UN) Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). At the 11th UNFCCC Conference of the Parties (COP) in December 2005 it was agreed to begin a dialogue with all Parties on post 2012 climate policy options. This forward-looking dialogue will be conducted in four workshops to be held over two years. The second workshop will take place during COP 12 in Nairobi (6-17 November 2006).

Parties to the UNFCCC also agreed at Montreal to discuss further emission reductions for developed countries under the Kyoto Protocol for the period after 2012. An UN ad-hoc working group under the Kyoto Protocol was set up and will also have its second meeting in Nairobi in November. It will complete its work as early as possible and in time to ensure that there is no gap between the first and the second Kyoto commitment period. Furthermore, next month, in Nairobi a review will start of the Kyoto Protocol, as foreseen in Article 9 of the protocol itself, improving the framework to attain the necessary emission reductions.

The discussions on further action should aim for strong and global action to curb climate change. The EU has put forward an objective of limiting global warming to 2°C and in order to do so global emissions will need to peak within the next two decades and decrease substantially afterwards, possibly up to -50% below 1990 levels by 2050. This will require strong action of all developed countries, including the United States. We need to look for strategies that ensure that developed countries reduce their emissions by 2020 with 15 to 30 % compared to 1990.

Given the strong projected growth of emissions in the rest of the world, we will also need to find a fair way to bring major developing countries with fast-growing emissions on board. We need to see how we can collaborate with them so that they choose a sustainable development pathway that enables us to reach the 2°C objective. Many actions, such as improved energy efficiency, are also for the benefit of developing countries, promoting their own sustainable development, decreasing impacts on the environment and increasing their energy security.

It is important to note that the Convention Dialogue will focus next month in Nairobi on actions that promote sustainable development and on the use of market based mechanisms. Two issues on which the EU has shown leadership. Also after Nairobi, Europe we will need continue this leadership to guarantee success in the international discussion on the future climate change framework.

 
 

(1) COM(2005) 655 final, Report from the Commission "Progress towards achieving the Community's Kyoto Target"
(2) Decision No 280/2004/EC of the Parliament and of the Council of 11 February 2004 concerning a mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and for implementing the Kyoto Protocol, OJ L 49, 19.2.2004
(3) COM(2005) 35 final

 

Zapytanie nr 80 skierowane przez Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (H-0844/06)
 Dotyczy: Weryfikacji kwot mlecznych przyznanych państwom członkowskim UE
 

Komisja Europejska podjęła decyzję o nałożeniu na Polskę kary w wysokości 91 mln euro w związku z przekroczeniem limitu produkcji mleka w roku rozrachunkowym kwiecień 2005-czerwiec 2006. Kwotę tę Komisja może zmniejszyć do 64 mln Euro pod warunkiem zwrócenia się przez Polskę o przesunięcie 88 tysięcy ton mleka z kwoty sprzedaży bezpośredniej do kwoty sprzedaży hurtowej. Polski rząd wystąpił do Komisji z takim wnioskiem.

Jak szybko wniosek ten zostanie rozpatrzony i czy Komisja będzie chciała zmniejszyć kary finansowe nałożone na polskich rolników? Czy Komisja rozważa weryfikację kwot mlecznych przyznanych dla poszczególnych krajów członkowskich, ponieważ obecnie są one jaskrawo niesprawiedliwe? Na przykład Niemcy mające około 82 mln mieszkańców mają kwotę mleczną w wysokości 27,8 mln ton, co daje rocznie około 0,33 tony na jednego mieszkańca; Francja ma 60,5 mln mieszkańców, a jej kwota mleczna wynosi 23,9 mln ton, co daje około 0,39 tony na jednego mieszkańca; Holandii, mającej 16,5 mln mieszkańców przysługuje 11 mln ton mleka, czyli aż 0,67 tony na jednego mieszkańca. Tymczasem Polsce, ze swoimi 38 mln mieszkańców, przysługuje kwota jedynie 8,6 mln ton mleka, co daje jedynie 0,23 tony na głowę mieszkańca. Tak niska kwota uniemożliwia rozwój mleczarstwa w Polsce i spowoduje, że już niedługo Polska będzie importerem netto produktów mlecznych.

 
  
 

The Commission has paid great attention to the Polish milk situation during 2006.

The total levy due to overrun for 2005/2006 will be reduced from € 91,5 to 64,4 millions following a national transfer from direct sales to deliveries quotas according to Council Regulation (EC) n° 1406/2006. With regard to this national transfer, a Commission regulation will be published in the near future so that the Polish administration will be able to act in due time.

In fact, from the Accession in 2004 to the quota year 2006/2007, the Polish milk quota in deliveries has risen from 8.5 million tonnes to 9.142 millions tonnes corresponding to an increase of 7.55 %.

In relation to fixing the level of quota per Member State, all new Member States have been treated in the same way during the Copenhagen negotiation in 2002. The quota had to reflect average deliveries and direct sales over the recent production years. The same approach was used for the old Member States when the quota system was established in 1984.

The quota system is a production regulating system where the number of consumers should not be used as a deciding parameter. In the context of quotas, however, it shall be recalled that in accordance with the Luxembourg compromise, the Commission will present a market outlook report after the full implementation of the 2003 Reform, on the basis of which a discussion of future levels of quotas may take place in the various Community institutions.

 

Question no 81 by Marian Harkin (H-0847/06)
 Subject: Gender pay gap
 

Will the Commission give its opinion on the recent ruling by the European Court of Justice, C17/05, on 3 October 2006 in B.F. Cadman vs the Health & Safety Executive?

In the context of this judgment and the wider context of the gender pay gap, what practical steps is the Commission taking to ensure the reduction of this pay gap?

 
  
 

En ce qui concerne la première question, la Commission n'a aucun avis à émettre sur l'arrêt mentionné par l'honorable parlementaire. En effet, la Commission ne commente pas les arrêts de la Cour de justice dans sa fonction d'interprétation du droit communautaire.

Pour ce qui concerne, d'une façon plus générale, la question de l'écart de rémunérations entre les femmes et les hommes, la Commission souhaite faire les remarques suivantes.

L'article 141 du traité CE consacre le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.

Au niveau du droit dérivé, plusieurs directives consacrent aussi l'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins. Ainsi, la directive 75/117/CE(1) détermine que le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins implique, pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, l'élimination, dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération, de toute discrimination fondée sur le sexe. La directive 2002/73/CE(2) prévoit à l'article 3 que l'application du principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe dans les secteurs public ou privé, en ce qui concerne notamment les conditions d'emploi et de travail, y compris la rémunération.

Malgré cet important acquis communautaire, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes reste, dans l'Union européenne, à un niveau élevé. En moyenne les femmes gagnent 15% de moins que les hommes pour chaque heure de travail(3). L'élimination de cet écart nécessite une approche globale car il résulte à la fois de la discrimination directe à l'égard des femmes et d'un certain nombre d'inégalités structurelles.

La Commission, dans sa feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes(4), a identifié l'élimination de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes comme un des domaines d'action prioritaires dans ce domaine.

La Commission présentera en 2007 une communication sur l'écart de rémunération entre les sexes qui analysera les différents aspects de cet écart et présentera les initiatives nécessaires en vue de son élimination.

 
 

(1) Directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, JO L 045, 19.2.1975.
(2) Directive 2002/73/CE du Parlement et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, JO L 269, 5.10.2002.
(3) Voir notamment le rapport de la Commission sur l'égalité entre les femmes et les hommes – 2006, Document COM(2006)71 final, point 2.2.
(4) Communication de la Commission au Conseil, au parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010, document COM(2006) 92 final.

 

Pergunta nº 82 do Pedro Guerreiro (H-0851/06)
 Assunto: Região Ultraperiférica dos Açores, a actuação das autarquias locais e a política estrutural
 

Numa recente deslocação às Lajes das Flores, no Arquipélago dos Açores, em Portugal, foi reafirmada, pelas autoridades do poder local, a importância que tem para o desenvolvimento socio-económico da Ilha, nomeadamente para este município, todo um conjunto de investimentos em equipamento e construção de infra-estruturas realizada por administração directa pelo poder local, assegurando uma adequada resposta às necessidades das populações, promovendo o emprego e a dinamização do seu tecido produtivo local.

Tendo em conta os fortes constrangimentos e as múltiplas necessidades específicas desta região ultraperiférica e das populações das suas diferentes ilhas, pergunto à Comissão que medidas e iniciativas prevê tomar para apoiar e reforçar a acção directa dos municípios desta região ultraperiférica na sua capacidade de resposta directa às necessidades e resolução dos problemas com que se debatem as populações, nomeadamente no quadro da política estrutural para o período 2007-2013?

 
  
 

Sur base des règlements relatifs aux Fonds structurels et de cohésion, arrêtés par le Parlement et le Conseil le 5 et le 11 juillet 2006(1) et des orientations stratégiques pour la période 2007-2013 adoptés par le Conseil le 6 octobre 2006(2), les priorités d'intervention du Fonds européen de développement régional (FEDER) sur la période 2007-2013 pour la région des Açores seront établies dans le programme opérationnel actuellement en cours de préparation par les autorités portugaises. Ces priorités feront l'objet d'une négociation entre l'Etat membre et la Commission dans les prochains mois.

La Commission considère que la participation des autorités locales dans la définition et la réalisation des objectifs établis dans les programmes opérationnels est d'importance majeure, mais elle souligne que les autorités nationales et régionales doivent définir les modalités et les conditions qui devraient gouverner cette participation et qui assurent, entre autres, le respect du principe de bonne et saine gestion financière des actions cofinancées au titre des Fonds structurels.

Il est à noter qu'en reconnaissant la situation particulière des régions ultrapériphériques (RUP), l'Union Européenne a intégré dans sa politique de cohésion pour la période 2007-2013, plusieurs mesures spécifiques au bénéfice de ces régions qui visent la réduction du déficit d'accessibilité des régions ultrapériphériques, le renforcement de la compétitivité de leurs entreprises et l'amélioration de leur insertion régionale.

 
 

(1) JO L 210 du 31 juillet 2006
(2) COM(2006) 386 final

 

Ερώτηση αρ. 83 της κ. Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (H-0853/06)
 Θέμα: Ασφάλεια πτήσεων : αποτελεσματικότητα των νέων μέτρων
 

Η Επιτροπή υιοθέτησε στις 5 Οκτωβρίου, νέα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των πτήσεων που αφορούν, κατά κύριο λόγο, τον περιορισμό της κατοχής υγρών ουσιών από τους επιβάτες κατά τη διάρκεια της πτήσης, φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών. Στους επόμενους έξι μήνες θα μειωθεί και το μέγεθος των επιτρεπόμενων χειραποσκευών (56cm x 45cm x 25cm) στο αεροσκάφος.

Έχει διαβουλευθεί η Επιτροπή με τον αεροπορικό τομέα μεταφορών για αυτά τα μέτρα; Διαθέτει η Επιτροπή μελέτη σκοπιμότητας ως προς τη λήψη αυτών των μέτρων και για το κόστος εφαρμογής αυτών;

Για την αποφυγή καθυστερήσεων η Επιτροπή έχει ορίσει μέτρα που θα βοηθήσουν το προσωπικό ελέγχου να επιτελεί γρήγορα και αποτελεσματικά την αποστολή του. Ο κανονισμός αναμένεται να εφαρμοσθεί από τις αρχές Νοεμβρίου. Υπάρχει ικανοποιητικός χρόνος προσαρμογής του τομέα και της βιομηχανίας στις νέες επιταγές και συνθήκες του νέου κανονισμού; Με ποιο τρόπο έχει προβλέψει η Επιτροπή να προωθήσει, όπως αναφέρει, την ενημέρωση των επιβατών ως προς τα νέα μέτρα από τις αεροπορικές εταιρείες, ενώσεις και αεροδρόμια;

 
  
 

Shortly after the events of 10 August 2006 in the United Kingdom, the Commission started working on a rulemaking addressing the new threat of liquid explosives whereby the air transport sector was consulted in full and regularly from the beginning.

Given the seriousness of the threat, the Commission, Member States and stakeholder organisations all agreed that a swift, though balanced, rulemaking was the most appropriate action to be taken. As it was also recognised that no cost-benefit study could be undertaken under given urgency to address this new threat, it was agreed to explicitly state in the Regulation that the measures introduced should be reviewed every 6 months in the light of technical developments, operational implications at airports and the impact on passengers.

As regards the implementation of this Regulation, Member States, airports and airlines will have time until early November to prepare for its introduction. Furthermore, the measures were developed with a view to keeping the operational effects of the restrictions to a minimum. Therefore, the Commission does not expect major problems for airports to adapt to the new requirements and conditions laid down in the Regulation.

According to the Regulation Member States are responsible to ensure that the information about the new measures is made available to the public. The Commission is assisting Member States, airports and airlines in their information campaigns. before the Regulation comes into force.

 

Fråga nr 84 från Hélène Goudin (H-0854/06)
 Angående: Euronews
 

Kommissionen finansierar TV-kanalen Euronews med betydande belopp. Euronews når TV-tittare i 121 länder världen över och har som mål att sända nyheter utifrån vad som benämns vara ett europeiskt perspektiv. TV-kanalen har kritiserats för att vara partisk och för att huvudsakligen rapportera om EU utifrån ett positivt och okritiskt perspektiv. Euronews meddelade i ett pressmeddelande den 2 oktober 2006 att TV-tittare i USA nu har tillgång till kanalen via en internetbaserad TV-service. Anser kommissionen att det är lämpligt och ansvarsfullt att använda EU-medborgarnas skattemedel till att finansiera nyhetssändningar i USA? Vilka är kommissionens konkreta motiv för att finansiera Euronews? Med vilket belopp finansierar kommissionen årligen denna omtvistade TV-kanal?

 
  
 

Concernant la diffusion par Internet des programmes d'EuroNews aux Etats-Unis, la Commission souhaite indiquer que l'argent des contribuables européens ne sert en aucun cas à financer de nouveaux moyens de diffusion.

La Commission rappelle que, suite à une procédure de marché et de mise en concurrence, elle a signé avec EuroNews, le 21 février 2005, un contrat de services portant sur la production et la diffusion simultanée (dans les 25 pays de l'Union européenne, les pays candidats et les pays tiers) et en sept langues, de programmes d'information sur l’Union européenne.

Ledit contrat ne porte que sur la production et la diffusion de ces programmes, sur base des moyens de diffusion dont EuroNews disposait à la signature du contrat. Il ne prévoit pas la prise en charge financière de moyens supplémentaires de diffusion. Dans ces conditions, la communication de l'Union européenne bénéficie gratuitement de cette extension ultérieure de la couverture d'EuroNews, et profitent de l'augmentation de sa visibilité.

Concernant les motifs de son soutien financier à EuroNews, la Commission précise que la chaîne EuroNews a été choisie comme contractant suite à une procédure de marché et de mise en concurrence. A proprement parler, la Commission ne soutient donc pas financièrement EuroNews: elle est liée à la chaîne par un contrat de services.

Enfin, concernant le montant de ce contrat, conclu pour une durée initiale de 1 an, renouvelable par voie d'avenants au maximum 4 fois pour la même durée, son montant annuel maximum s'élève à 5.000.000 (cinq millions) d'euros, et couvre l'ensemble des tâches exécutées.

 

Ερώτηση αρ. 85 της κ. Διαμάντως Μανωλάκου (H-0861/06)
 Θέμα: Παράνομη κυκλοφορία τροφίμων με γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς
 

Προϊόντα που περιέχουν γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, χωρίς να αναγράφονται στη συσκευασία τους, αλλά ακόμα και προϊόντα που περιείχαν μη εγκεκριμένους Γ.Τ.Ο. κυκλοφόρησαν στην αγορά δέκα ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, εν αγνοία και παρά την επιθυμία των καταναλωτών. Πρόκειται για προϊόντα που έχουν παραχθεί από γενετικώς τροποποιημένη σόγια, καθώς και για γενετικώς τροποποιημένο ρύζι, με τις εμπορικές επωνυμίες «Parboiled», «Καστανό Genius», «Parboiled με Αγριόρυζο» και «Riziana Parboiled», το οποίο δεν είχε λάβει έγκριση κυκλοφορίας ούτε από τις αρχές των Η.Π.Α., δεδομένου ότι είχε ενοχοποιηθεί για πρόκληση αλλεργιών και καλλιεργούνταν μόνο πειραματικά.

Τι μέτρα πήρε η Επιτροπή για εντατικοποίηση των ελέγχων και απαγόρευση της κυκλοφορίας τροφίμων με γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, προκειμένου να προστατεύσει τη δημόσια υγεία από τις ανεξέλεγκτες κερδοσκοπικές δράσεις των εταιρειών;

 
  
 

The EU legislation on Genetically Modified Organisms (GMOs) foresees that GM food and feed can be placed on the market only if authorised and appropriately labelled. Member States have the primary responsibility for enforcing these requirements and verifying that they are fulfilled by business operators.

Within its field of competences, the Commission is strongly determined to assist Member States in this respect. This determination has been proved in the case of the recent contamination of United States (US) long grain rice by the unauthorised GMO LLRICE601.

Despite the unfortunate delay in the communication of the incident by the US authorities, the Commission has immediately required Member States to adopt measures to prevent the unauthorised GM rice from entering the EU and to ensure the immediate withdrawal from its market of those rice products found positive for the presence of the LLRICE601.

Within five days an emergency decision was adopted only allowing shipments of long grain rice certified as free from the unauthorised rice event to enter the EU market.

When the Commission became aware of diverging results between the test performed in the US and the counter-testing of certified rice import at the harbour of arrival in the EU the original measure has been further strengthened.

Shortly the EU has shown to have both the tools and the willingness to impose the respect of its legislation.

It is however undeniable that in a situation where an increasing number of GMOs are cultivated or tested around the world the possibility of similar accidents can not be excluded. This is even more relevant for the EU, which is one of the biggest food importers in the world. For this reason the Commission is currently analysing how the existing mechanisms, and particularly those related to preventive controls, can be further enhanced in the respect of the competences of Member States which – it is worth reminding - are directly responsible for controls.

In this context one of the possibilities the Commission is currently exploring is to improve the existing control tools by further developing the detection methods for authorised and unauthorised GMOs and to impose an increased and uniform level of control for products of non-animal origin for the presence of GMOs.

Our legislative approach to GMO is already among the strictest in the world and the Commission will take any possible step to ensure its respect and full implementation. It will never compromise on the protection and trust of our citizens and consumers.

 

Ερώτηση αρ. 86 του κ. Αθανασίου Παφίλη (H-0863/06)
 Θέμα: Ελληνικό δίκτυο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη
 

Tον Ιούνη του 2000, ιδρύθηκε το « Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», μέλη του οποίου είναι σήμερα περισσότερες από 60 ελληνικές επιχειρήσεις, προκειμένου οι επιχειρήσεις αυτές να ενταχθούν σε διάφορα προγράμματα χρηματοδοτήσεων. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και οι επιχειρήσεις μέλη του Δικτύου πρωτοστατούν καθημερινά σε απολύσεις, εκβιασμούς και απειλές εναντίον εργαζομένων, παραβιάζοντας κατάφωρα τις διατάξεις της ελληνικής και διεθνούς εργατικής νομοθεσίας. Ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Δ. Δασκαλόπουλος απέλυσε εργαζόμενους στην επιχείρησή του "Vivartia" -πρώην ΔΕΛΤΑ- στην οποία δεν υφίσταται σωματείο εργαζομένων, προκειμένου να παρεμποδίσει την συνδικαλιστική δραστηριότητα. Τα «στρατηγικά προγράμματα» του Δικτύου αυτού για «βιώσιμη ανάπτυξη», «περιβάλλον», «συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων», «ίσες ευκαιρίες απασχόλησης», αποτελούν πρόκληση για τους εργαζόμενους.

Ερωτάται η Επιτροπή ποια προγράμματα του παραπάνω Δικτύου που αφορούν ελληνικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα χρηματοδοτεί και με τι κονδύλια;

 
  
 

The Commission is not aware of the particular problems identified in the Honourable Member's question, but would of course expect that any European legislation relevant to the kinds of issues alluded to is correctly applied and enforced.

The Commission has signed a grant agreement with the Hellenic Network on Corporate Social Responsibility (CSR) for the project “Integration of Socially Responsible Principles and Practices in SMEs.” The aim of the project is to help Greek SMEs to incorporate CSR into their business strategy. The project will run for 2 years, from June 2006 to May 2008. The EU contribution will be up to a maximum of € 205.629 out of a total project budget of € 274.172. The funding comes from the Multi-Annual Programme for Enterprise and Entrepreneurship (budget line 02.020301).

 

Question no 87 by Proinsias De Rossa (H-0865/06)
 Subject: Provisional driving licences
 

Further to its answer of 13 June 2006 to my question E-1815/06, what stage has been reached in the Commission's examination of the Irish provisional driving licence regime? When did it contact the Irish authorities on this matter and when did it receive their response? What action is the Commission now considering in this matter?

 
  
 

Sur la question relative à la délivrance de permis de conduire provisoires en Irlande, autorisant la personne à se former à la conduite automobile sans présence d'un accompagnateur dans le véhicule, la Commission a saisi les autorités irlandaises le 23 mai 2006 et celles-ci ont répondu le 23 juin 2006.

Conscient des interrogations qu'un tel système de formation pose en matière de sécurité routière, le gouvernement irlandais a signalé qu'il envisageait de revoir sa position sur ce sujet, dans le cadre plus général d'un programme visant à améliorer la sécurité routière.

Cela étant, l'Irlande n'étant pas le seul Etat membre à avoir introduit cette procédure particulière de formation des conducteurs, la Commission examine à l'heure actuelle en profondeur la nature de la réponse qu'il convient d'apporter à cette question, eu égard à la législation communautaire en vigueur.

 

Zapytanie nr 88 skierowane przez Leopold Józef Rutowicz (H-0866/06)
 Dotyczy: Ochrony konsumentów przed zawyżaniem cen usług i towarów
 

Codziennie spotykamy się z zawyżaniem cen usług oraz cen towarów na rynku. W związku z powyższym chciałbym zwrócić się z zapytaniem do Komisji, jakie operatywne działania podejmuje Komisja w celu zwiększenia ochrony konsumentów przed wspomnianym nieuzasadnionym zawyżaniem cen?

 
  
 

The Commission’s competition policy aims at promoting and maintaining competitive markets and behaviour which brings the greatest benefits to consumers in terms of the quality and price of products and services.

Competition policy therefore acts against illegal practices such as cartels or agreements in which competitors agree to fix prices, to limit production or to share markets or customers between them because such practices tend to lead to consumers having to pay more for less quality. Furthermore, the merger control exercised by the Commission ensures that businesses and consumers are protected from higher prices or a more limited choice of goods or services.

The Commission has also promoted opening up certain markets (such as for instance the air transport and telecommunications sectors) to competition allowing consumers to benefit from lower prices and new services.

In the field of consumer legislation, the Commission works in various ways to strengthen the position of consumers and make it easier for businesses to market and sell products in other Member States. For example Directive 2005/29/EC on Unfair Commercial Practices(1) will give consumers the same protection against aggressive or misleading marketing whether they buy locally or from other Member States’.

Later in 2006, the Commission will present a Green Paper organising a wide consultation with a view to identifying and avoiding possible gaps or inconsistencies in existing Community consumer legislation or the Member States’ application of it.

As a final point, the Commission would like to draw the attention of the Honourable Member to the European Consumer Centre Network which has been set up by the Commission and the Member States to give advice and to help European consumers facing problems with cross-border purchases. Where such problems relate to competition, consumers may contact the Consumer Liaison Officer which the Commission has appointed within its Directorate General for Competition.

 
 

(1) Directive 2005/29/EC of the Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat