Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 26 oktober 2006 - Straatsburg Uitgave PB

4. Steun voor plattelandsontwikkeling uit het ELFPO - Vrijwillige modulatie van de rechtstreekse betalingen in het kader van het GLB (debat)
Notulen
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. Aan de orde is de gecombineerde behandeling van:

- het verslag (A6-0319/2006) van Jan Mulder, namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [COM(2006)0237 - C6-0237/2006 - 2006/0082(CNS)];

- het verslag (A6-0315/2006) van Lutz Goepel, namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende voorschriften voor een vrijwillige modulatie van de rechtstreekse betalingen waarin Verordening (EG) nr. 1782/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers voorziet, en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 [COM(2006)0241 - C6-0235/2006 - 2006/0083(CNS)].

 
  
MPphoto
 
 

  Lutz Goepel (PPE-DE), rapporteur. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, volgens de agenda hadden we deze morgen een debat kunnen voeren, en afsluiten, over het verslag-Mulder en mijn eigen verslag, voordat we de gelegenheid kregen om erover te stemmen.

Ons rest nu nog precies achttien minuten tot de stemming. Het is volslagen oneerlijk ten opzichte van onze landbouwers en agrariërs om een debat van deze aard te beginnen en dan misschien een zo belangrijk onderwerp als de vrijwillige modulatie van twintig procent – met andere woorden, een beleid waarbij een vijfde van de bestaande rechtstreekse betalingen aan landbouwers wordt verschoven of gekort – af te sluiten met een soort van toevallige stemming vanmiddag.

Ik verzoek om uitstel van dit debat tot november.

(Applaus)

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. Verzoekt u om uitstel van het debat of van de stemming?

 
  
MPphoto
 
 

  Lutz Goepel (PPE-DE), rapporteur. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, wanneer moeten we dit debat voeren? Toch niet nu, in de resterende vijftien minuten? Namens mijn fractie en mijn collega-parlementsleden verzoek ik het debat uit te stellen. Ik realiseer me dat een dergelijk verzoek volgens het Reglement 24 uur voor het debat had moeten worden ingediend, maar 24 uur voor het debat wist ik niet dat het Parlement zich niet aan zijn agenda zou houden.

(Applaus)

 
  
MPphoto
 
 

  Katerina Batzeli (PSE).(EL) Mijnheer de Voorzitter, ik spreek namens de Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement en geef volledige steun aan het voorstel van de rapporteur, de heer Goepel, om het debat en de stemming uit te stellen tot november.

 
  
MPphoto
 
 

  Niels Busk (ALDE). – (DA) Mijnheer de Voorzitter, vandaag neem ik waar voor Jan Mulder, die wegens persoonlijke omstandigheden afwezig is en ik wil heel graag namens mijn fractie het voorstel van de heer Goepel steunen. Tegelijkertijd wil ik ook enige kritiek uiten op het voorzitterschap. Het is ten zeerste ongepast dat deze bijzonder belangrijke kwestie – die wij noodzakelijkerwijs, ook al vanwege de tijd, deze week moesten behandelen – op zo’n manier wordt miskend en zo’n behandeling krijgt. Om die reden steun ik het voorstel van de heer Goepel om zowel de behandeling als de stemming uit te stellen.

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE). (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik steun mevrouw Batzeli, de heer Goepel en de heer Busk. Dit is een zeer belangrijk debat: het gaat over de hele toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dit gaat alle landen van de Europese Unie aan, maar het Verenigd Koninkrijk nog het meest. Aangezien we vanmiddag onze vluchten moeten halen, is het simpelweg onmogelijk om hierover nu te debatteren. We moeten het debat en de stemming echt uitstellen tot november. Ik hoop dat u dit kunt accepteren.

 
  
MPphoto
 
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, ook namens mijn fractie wil ik het verzoek van de rapporteur steunen. Kijkend naar het verslag zouden zelfs oningewijden kunnen vertellen dat wij hier eerder te maken hebben met een formele aangelegenheid. Hierdoor wordt het oog onttrokken aan, zoals de heer Parish al zei, het fundamentele beraad over de financiering van het landbouwbeleid in de komende jaren en het standpunt van het Parlement over dit onderwerp. Daarom moeten wij op een passend tijdstip over dit onderwerp debatteren als we er genoeg tijd voor hebben. Dit onderwerp moet de aandacht krijgen die het verdient.

Ik steun daarom dit verzoek en vraag u ermee in te stemmen en het Bureau te informeren over het belang van dit dispuut. Misschien was het Bureau zich daar nog niet bewust van.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Mijnheer de Voorzitter, ik wilde alleen maar zeggen dat ik instem met het voorstel om het debat en de stemming uit te stellen tot november, om de reeds genoemde redenen, dat wil zeggen omdat dit een te belangrijk onderwerp is om in vijftien minuten of zelfs nog minder af te raffelen.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, ten eerste wil ik vragen gewoon over dit verzoek te stemmen zodat u dan ook de aanbeveling van dit Parlement hebt. Ten tweede is het mogelijk dat wij alleen over het uitstel stemmen. Het besluit wanneer dit onderwerp dan weer op de agenda wordt gezet, is natuurlijk een zaak voor de Conferentie van voorzitters en uiteindelijk voor het hele Parlement. Persoonlijk ben ik er evenwel voor om beide uit te stellen. Misschien kunnen we erover stemmen en dan ziet u de duidelijke wil van het Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Reimer Böge (PPE-DE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, ik sta achter het verzoek van de rapporteur en achter dat wat de heer Swoboda heeft gezegd. Als rapporteur voor de financiële planning wil ik er ook op wijzen dat dit ongelukkige voorstel is gebaseerd op de conclusies van de Europese Raad en dat de Commissie verplicht was met een voorstel te komen voor deze zogenaamde vrijwillige modulatie.

In het kader van de onderhandelingen over de financiële planning hebben wij ons standpunt expliciet gereserveerd voor de wetgevingsprocedure. Dat is precies wat de rapporteur nu ziet. Gezien het belang van dit onderwerp vind ik het gepast om de Raad te verzoeken na een uitstel aanwezig te zijn bij het volgende debat en ons te bevestigen dat hij inderdaad acte de présence zal geven.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Wojciechowski (UEN).(PL) Namens de Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten wil ik alleen maar zeggen dat ik het roerend eens ben met het voorstel van de heer Goepel. Dit zijn belangrijke verslagen en zij verdienen besproken te worden onder serieuze omstandigheden, niet onder de huidige. Ik steun de heer Goepel volledig.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. De argumenten hebben mij overtuigd. In mijn hoedanigheid van Voorzitter van deze vergadering stel ik voor de agenda te wijzigen door de gecombineerde behandeling van de verslagen van de heer Mulder en de heer Goepel van de agenda te schrappen.

(Het Parlement gaat akkoord met het voorstel de twee verslagen van de agenda te schrappen)

 
  
MPphoto
 
 

  Lutz Goepel (PPE-DE), rapporteur. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik wil alle politieke partijen en fracties hartelijk danken.

(Applaus en gelach)

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. We hebben een redelijke oplossing gevonden. Het debat zal op een passender tijdstip en onder gunstigere omstandigheden worden gehouden.

(De vergadering wordt om 11.20 uur onderbroken en om 11.40 uur hervat)

 
  
  

VOORZITTER: JOSEP BORRELL FONTELLES
Voorzitter

 
Juridische mededeling - Privacybeleid