Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0018(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0287/2006

Ingivna texter :

A6-0287/2006

Debatter :

PV 14/11/2006 - 7
CRE 14/11/2006 - 7

Omröstningar :

PV 14/11/2006 - 9.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0483

Debatter
Tisdagen den 14 november 2006 - Strasbourg EUT-utgåva

7. Mätinstrument som innehåller kvicksilver (debatt)
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Nästa punkt är debatten om ett betänkande (A6-0287/2006) av María Sornosa Martínez, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 76/769/EEC när det gäller begränsning av utsläppandet på marknaden av vissa mätinstrument som innehåller kvicksilver (KOM(2006)0069 – C6-0064/2006 – 2006/0018(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen , kommissionens vice ordförande. (DE) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill börja med att tacka föredraganden, María Sornosa Martínez, för hennes arbete med detta förslag till vad som är ett mycket viktigt direktiv som utgör en del av gemenskapsåtgärderna för hantering av kvicksilver, den gemenskapsstrategi vi debatterade i parlamentet alldeles nyligen.

Detta har att göra med vår gemensamma önskan att förebygga att mer kvicksilver letar sig ut i miljön, och för att det inte ska uppstå några missuppfattningar här är det vi talar om nu inte bara vilket gammalt gift som helst utan ett särskilt farligt sådant, för kvicksilver och dess sammansättningar utgör ett mycket farligt gift för människors hälsa och för miljön. Målet med det direktiv som vi diskuterar i dag är att förhindra att nya mätinstrument som innehåller kvicksilver kommer i omlopp, och om detta skulle lyckas kommer vi att förhindra att 30 ton kvicksilver – vilket skulle innebära en mycket betydande hälsorisk, hamnade i naturen.

Med det föreslagna direktivet kommer medicinska (feber)termometrar som innehåller kvicksilver att fullständigt förbjudas på marknaden, med anledning av att det sedan länge har funnits alternativ till dessa. Försäljningen av övriga mätinstrument som innehåller kvicksilver till allmänheten kommer också att förhindras genom direktivet. Dessa förslag sammansattes utifrån en riskbedömning och en omfattande konsekvensbedömning utformade för kvicksilverstrategin, följt av samråd med industrin och med andra berörda parter.

Med det föreslagna direktivet kommer inte bara skyddet av människors hälsa och av miljön att säkerställas, utan också den inre marknaden att upprätthållas och stärkas, eftersom harmoniserade regler för marknadsföring av mätinstrument som innehåller kvicksilver gäller i hela gemenskapen.

Nu har ett antal ändringsförslag lagts fram av ledamöter av parlamentet som syftar till att säkerställa undantag. Jag håller med er om att saluförande av antika mätinstrument verkligen borde fortsätta att vara tillåtet, där ”antika mätinstrument” betecknar instrument som är åtminstone 50 år gamla och som hanteras med stor försiktighet, eftersom de har stort samlarvärde och bara säljs i mycket begränsat antal. Risken att sådana föremål hamnar i soporna är minimal.

Jag kan också stödja ett tidsbegränsat undantag för nya barometrar som innehåller kvicksilver och som tillverkats av ett fåtal mindre specialiserade företag. En övergångsperiod på två år kommer att göra det möjligt för dessa företag att anpassa sina produktionsarrangemang till de nya reglerna utan någon oproportionerlig risk för miljön. Även om jag anser att två år är lämpligt måste jag få klargöra att det inte finns någon anledning att använda kvicksilver i de instrument som produceras av dessa tillverkare, för de kan producera samma resultat utan och, under vissa omständigheter, faktiskt bättre. Det finns inga argument som stöder tanken att nytillverkade instrument av det här slaget måste innehålla kvicksilver. Det är inte så att man först måste utveckla en ny teknik. Alternativen har funnits under lång tid. Dessa tillverkare måste kunna förväntas efterleva kraven enligt europeisk lagstiftning, och jag kommer att vara väldigt sträng på den punkten. Två år bör verkligen vara tillräckligt med tid för anpassning av produktionen.

Situationen är faktiskt ganska annorlunda när det gäller användandet av mätinstrument inom hälsosektorn. I parlamentet har det föreslagits ett undantag – vilket kommer att granskas vid ett senare datum – från dessa restriktioner för instrument för mätning av blodtrycket, och jag anser faktiskt att ett sådant bör tillkomma. Blodtrycksmätare används ändå bara på vissa medicinska tillämpningsområden, och de är absolut oumbärliga i vissa medicinska situationer där mätningar måste utföras med största exakthet. Vi har undersökt denna fråga mycket grundligt. Personer inom vårdyrket betraktar den här sortens blodtrycksmätare som oumbärliga, i synnerhet i vissa livshotande situationer, och därför bör vi avvakta tills det har utvecklats säkra och lika pålitliga alternativ till dessa instrument innan vi utvidgar reglerna till att omfatta hälsosektorn. Det innebär att vi inte har nått slutet av den här processen. Det behövs tvärtom mer arbete på detta område.

Avslutningsvis vill jag säga att förhandlingsprocessen har karakteriserats av ett nära samarbete mellan parlamentet, rådet och kommissionen, och därför kan kommissionen godkänna alla de kompromissändringsförslag som er föredragande har lagt fram, dvs. ändringsförslagen 12–18. Jag hoppas verkligen att detta direktiv kommer att kunna antas vid första behandlingen.

 
  
MPphoto
 
 

  María Sornosa Martínez (PSE), föredragande. (ES) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Vi är alla i kammaren överens om att det är nödvändigt att minska behovet av kvicksilver i tillverkningen av produkter och att påskynda en ersättning av det. Det skulle vara lämpligt att införa en begränsning på gemenskapsnivå för kvicksilverinnehållande mät- och kontrollinstrument avsedda för konsumentbruk och, med vissa undantag, för sjukvården.

Vi måste förhindra att betydande mängder kvicksilver hamnar i avfallsflödet. På det sättet ska vi bidra till att garantera en hög nivå på skyddet av miljön och människors hälsa samtidigt som den inre marknaden upprätthålls i enlighet med artikel 95 i fördraget.

Kvicksilver och kvicksilverföreningar är mycket giftiga för människor, ekosystem samt vilda djur och växter. I början ansågs kvicksilverföroreningar vara ett akut och lokalt problem, men nu vet man att det är frågan om ett globalt, kroniskt och allvarligt problem. När det gäller möjligheten att helt förbjuda användningen av kvicksilver i samtliga instrument, vilket är syftet med detta förslag, måste man betona att de experter som kommissionen samrått med kommit fram till slutsatsen att sjukhusen behöver en hög grad av noggrannhet för att behandla livshotande tillstånd som högt blodtryck, arytmi och havandeskapsförgiftning. Blodtrycksmätare som innehåller kvicksilver ger rätt noggrannhet och tillförlitlighet för att patientsäkerheten ska tryggas. Vi föreslår därför för närvarande att dessa instrument undantas från förbudet tills det finns fullständiga garantier i fråga om funktionaliteten hos möjliga alternativa instrument.

Jag uppmanar också kommissionen att på kort sikt vidta åtgärder för att övervaka att samtliga produkter som innehåller kvicksilver och som finns ute i samhället samlas in och behandlas separat under säkra förhållanden. I annat fall kommer detta direktiv att få mindre effekt i praktiken.

Om kvicksilver kastas på soptippar eller hanteras på olämpligt sätt leder det till att avfall och rester av kvicksilver hamnar i avloppsvattnet och kommer ut i miljön. Kvicksilver kan därför hittas i livsmedel och utgör en särskild risk för den marina näringskedjan, vilket innebär att konsumenter av fisk och blötdjur är särskilt utsatta. Ni sa det, herr kommissionsledamot: 30 ton kan finnas kvar på soptippar, otillräckligt behandlade.

Dessutom uppmanar jag kommissionen att öka medborgarnas medvetenhet genom att organisera informationskampanjer om de hälsorisker som det innebär att utsättas för kvicksilver och de miljöproblem som det kan orsaka, eftersom jag är rädd att medborgarna inte är tillräckligt väl informerade om dess giftverkan.

Vad gäller de ändringsförslag som har lagts fram hade jag, liksom majoriteten av de politiska grupperna, hoppats att det skulle nås en överenskommelse, liksom med rådet och kommissionen, när det gäller barometrar. Den överenskommelse vi har nått har att göra med undantaget från de skyldigheter som fastställts i detta direktiv vad gäller vetenskapliga instrument som innehåller kvicksilver, som exempelvis barometrar som är mer än 50 år gamla avsedda för saluförande eller handel på den internationella antikmarknaden.

Vad gäller produktionen av kvicksilver för nya traditionella barometrar har vi föreslagit en överenskommelse: en övergångsperiod för tillverkarna för att de ska få tid att anpassa sig till de nya bestämmelserna. Olyckligtvis har inte alla politiska grupper gått med på detta, även om jag tror att vi kommer att få tillräcklig majoritet i parlamentet för att förslaget ska antas.

Slutligen hoppas jag att parlamentet godtar överenskommelsen med rådet vid första behandlingen, så att den kan tillämpas så snart som möjligt och så att efterfrågan på kvicksilver inom industrin på det sättet minskar och dess ersättning med andra material som inte är skadliga för människors hälsa och inte inverkar på bevarandet av miljön påskyndas.

Sammanfattningsvis instämmer jag helt och hållet i det ni har sagt, herr kommissionsledamot. Jag vill tacka kommissionen för dess arbete och för möjligheten att nå en överenskommelse vid första behandlingen. Jag vill också tacka rådet och de politiska grupper som har godtagit detta förslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan, för PPE-DE-gruppen. (EN) Herr talman! Först av allt skulle jag vilja berömma det arbete som María Sornosa Martínez har gjort när det gäller detta betänkande, även om jag inte instämmer i alla hennes slutsatser. Trots detta har vi samarbetat mycket väl i denna fråga.

I mars i år diskuterade kammaren kommissionens kvicksilverstrategi. Kommissionens uppmanades att begränsa saluföringen och användningen av kvicksilver i all mät- och kontrollutrustning, men att bevilja vissa undantag. Kommissionen uppmanades också att tillåta användning av kvicksilver i ett litet antal företag inom EU som yrkesmässigt tillverkar traditionella barometrar. Jag måste dessvärre likväl säga att kommissionen fullständigt ignorerade parlamentets önskan i det skedet och fortsatte med att föreslå det direktiv som vi diskuterar i dag.

Detta direktiv kommer att innebära att tillverkning av alla nya barometrar förbjuds. Som ledamöterna säkert känner till antog utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet därefter ett ändringsförslag, som jag lade fram, i vilket ett undantag för detta gamla traditionella europeiska hantverk infördes. Tillsammans med Johannes Blokland har vi åter lagt fram detta ändringsförslag för kammaren att ta ställning till. Jag skulle vilja påpeka för kommissionsledamoten att vi inte talar om ett allmänt införande av nytt kvicksilver i miljön – flertalet av dessa tillverkare återanvänder i själva verket kvicksilver som tagits ur miljön för tillverkningen av dessa nya instrument. Det finns ett mycket litet antal små och medelstora företag inom EU som fortfarande sysslar med detta traditionella hantverk, huvudsakligen i Belgien, Nederländerna, Frankrike, Portugal och Storbritannien.

Om detta direktiv genomförs som rådet önskar skulle dessa företag med all säkerhet tvingas att lägga ned, och således skulle platser dit konsumenter kan ta sina befintliga instrument för reparation och underhåll försvinna. Låt oss inte glömma bort att hundratusentals traditionella barometrar hänger på folks väggar inom hela EU. Detta direktiv skulle naturligtvis inte påverka detta faktum, men det skulle potentiellt kunna eliminera platser där folk skulle kunna få dessa instrument reparerade och underhållna.

Förbudet mot nya barometrar kommer inte att hindra föroreningarna. De skulle i själva verket kunna utbreda sig mer eftersom allmänheten inte skulle ha någonstans att ta sina instrument. Det finns också några enorma kryphål i lagstiftningen. Det är bara saluföringen av nya instrument som är förbjuden. Det finns inget som hindrar tillverkarna från att sälja nya barometrar utan kvicksilver tillsammans med en rad instruktioner om hur konsumenterna själva kan fylla dem. Detta är säkerligen mer riskfyllt än att låta tillverkningen av dem fortsätta under strängt kontrollerade förhållanden och med behörigt tillstånd.

 
  
MPphoto
 
 

  Linda McAvan, för PSE-gruppen. (EN) Herr talman! Jag anser att omständigheterna för denna lagstiftning är övertygande. Kommissionsledamoten sa att det finns alternativ till kvicksilverbarometrar, och jag stöder därför allt det som min kollega María Sornosa Martínez har sagt.

Kvicksilver är oerhört giftigt. Det är bioackumulerande och beständigt i miljön, och det finns ingen säker exponeringsnivå. Jag ber PPE-DE-gruppen att åter begrunda detta. Till Martin Callanan och de konservativa vill jag påpeka att vid er partikonferens sa er ledare att ni vill ersätta farliga kemikalier med säkra kemikalier. På Torypartiets webbplats står det att ni kommer att göra detta. Ni måste rösta för att ändra saker, och inte bara säga att ni ska göra det. Jag hoppas att PPE-DE-gruppen kommer att stödja dessa mycket förnuftiga åtgärder för att fasa ut en oerhört farlig kemikalie ur vår miljö.

Vi har gett företagen en förlängd frist på två år för att fasa ut produktionen. Rådet ville inte gå med på detta, men vi har 25 regeringar här, experter från 25 länder, Europeiska kommissionen och majoriteten av de politiska grupperna, och jag hoppas att kammaren kommer att stödja betänkandet och vara konsekvent i enlighet med substitutionsprincipen för farliga kemikalier.

 
  
MPphoto
 
 

  Marios Matsakis, för ALDE-gruppen. (EN) Herr talman! Jag skulle vilja tacka María Sornosa Martínez för hennes utmärkta betänkande och hennes samarbete med alla skuggföredragande. Jag skulle också vilja nämna den mycket användbara hjälpen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, liksom från kommissionen och rådet, när det gällde att formulera ett litet antal nödvändiga slutliga kompromissändringsförslag.

Kvicksilver är, som ni alla känner till vid det här laget, ett ytterst giftigt ämne som vi alla vill och måste få ut ur våra liv och ur kommande generationers liv, så snart och så effektivt som möjligt. Med lagstiftningsförslaget kommer den kvicksilverstrategi som vi antog i mars i år att träda i kraft, och det kommer att innebära förbud mot eller en väsentlig minskning av förekomsten av kvicksilver i olika icke-elektriska och icke-elektroniska instrument. Instrument som innehåller kvicksilver, som hushållstermometrar, kommer att ersättas med mer korrekta och allsidiga mätinstrument, som är snabbare och säkrare och som inte innehåller kvicksilver.

Som brukar vara fallet med de flesta lagstiftningsakter stötte vi på vissa åsiktsskillnader i utvärderingarna av detta förslag. Tack och lov nådde de flesta grupper en förnuftig kompromissöverenskommelse, men vissa parlamentsledamöter har säkerligen fortfarande invändningar. Problemet har varit att vissa hävdar, huvudsakligen några engelska, nederländska och belgiska kolleger, att moderna, barometrar med ålderdomligt utseende som tillverkas av ett mycket litet antal små och medelstora företag i England, Nederländerna och Belgien fortfarande borde tillåtas innehålla kvicksilver. Detta sker trots att en tvåårig övergångsperiod med undantag har tillåtits efter att direktivet trätt i kraft, trots att kommissionen i slutet av den tvååriga undantagsperioden ska undersöka tillgången på tillförlitliga och säkra alternativ, som är tekniskt och ekonomiskt genomförbara för att använda i dessa instrument, trots att barometrar som verkligen är antikviteter, det vill säga mer än 50 år gamla, skulle undantas från detta direktiv och trots att, om kompromissavtalet med anledning av barometrar går om intet, hela lagstiftningsförslaget i sak faller och förslaget måste tillbaka till ritbordet.

Tillåt inte er själva att av misstag utnyttjas av dem som kanske vill döda lagstiftningen som helhet, och de som kanske vill använda barometerfrågan för att främja sina euroskeptiska åsikter. Jag ber er att rösta för kompromissändringsförslaget och på så sätt hjälpa till att bli av med giftigt kvicksilver, för hälsans skull.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter, för Verts/ALE-gruppen. – Herr talman! I Sverige förbjöds kvicksilvertermometrar för över 20 år sedan. Äntligen är det dags för EU att följa efter! Kvicksilver i mätinstrument är gårdagens teknik, en livsfarlig kemikalie som vi snarast måste avsluta användningen av. Varje påstående om att kvicksilver är ofarligt är absurt. Ännu värre är kvicksilver som läcker, hamnar i förbränningsanläggningar eller på annat sätt sprids och omvandlas i miljön till lättupptagliga former som är ännu skadligare för människor och djur. Vi kan inte av nostalgiskäl fortsätta att tillverka barometrar som är farliga för miljön. Den som vill kan köpa en ofarlig elektronisk kopia som ser exakt likadan ut som en gammal barometer – eller köpa en begagnad. Direktivet handlar ju om utsläppande av nya barometrar på marknaden.

Nu fick barometrar två års respit i kompromissen, vilket är helt onödigt tekniskt sett, som kommissionsledamoten sade, men tyvärr nödvändigt politiskt för att nå en kompromiss på grund av alltför stor lyhördhet för företagens lobbying. Den som röstar på något annat än på kompromissen saboterar hela lagstiftningen och stoppar all utfasning av alla termometrar. Då måste vi börja om från början inom ramen för Reach. Kommissionen ska inom två år komma med förslag om utfasning, när så är möjligt, av annan mätutrustning, särskilt blodtrycksmätare. Jag vill påminna kommissionen om att det i kompromissen står så snart det finns tillförlitliga alternativ. För blodtrycksmätare finns det i många fall det. Åk genast hem till Bryssel och sammanställ en rapport om marknadsbegränsning av blodtrycksmätare då det är möjligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Adamos Adamou, för GUE/NGL-gruppen. – (EL) Herr talman! Jag vill i min tur, efter att ha tackat María Sornosa Martínez och gratulerat henne till hennes arbete, uppmana er att stödja de kompromissändringsförslag som har utformats för att avlägsna kvicksilver från mätinstrument avsedda att användas av europeiska konsumenter. Kompromissändringsförslagen är den minsta möjliga och mest realistiska åtgärden för att skydda konsumenterna, och de speglar överenskommelsen mellan Europaparlamentet och rådet.

Jag uppmanar er att förkasta det undantag från direktivet som föreslagits för barometrar. Alla sådana undantag äventyrar den slutliga möjligheten att begränsa mängden kvicksilver i mätinstrument för vilka det finns alternativa lösningar innan lagstiftningen antas för Reach-programmet. Denna specifika åtgärd är av största vikt för att lagstiftningen om mätinstrument som innehåller kvicksilver ska antas så snart som möjligt. Jag bör samtidigt betona att man inte kommer att uppnå något väsentligt inom barometerindustrin om ändringsförslagen om barometrar – med undantag för dem i paketet med ändringsförslag – godtas, utom att vinna ett eller två år. Det är nästan säkert att kommissionen kommer att återuppta sin ursprungliga ståndpunkt, endera genom Reach eller genom kommittéförfarandet, vilket innebär att man inte gör undantag för några bestämmelser om barometrar.

Slutligen vill jag betona att paketet med kompromissändringsförslag ligger i linje med vår tidigare sammanhängande resolution om kvicksilver, för vilken Marios Matsakis var föredragande.

Vårt mål måste återigen vara att skydda miljön och folkhälsan och de europeiska konsumenterna.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa, för IND/DEM-gruppen. – (PL) Herr talman! Även om kvicksilver och dess sammansättningar, i synnerhet metylkvicksilver, är mycket giftiga är ett förbud mot försäljning av kvicksilvertermometrar inklusive specialiserade termometrar och andra mätinstrument med en övergångsperiod på bara 18 månader överdrivet och orimligt, i synnerhet för Polen och andra länder där kvicksilvertermometrar används allmänt, inte bara på sjukhus utan också för att ställa diagnos hemma. En sådan kort övergångsperiod skulle kunna få negativa följder i form av diagnoser där det föreligger risk för att de inte är tillförlitliga, vilket för med sig hälsorisker, och skulle kunna innebära extra, ekonomiska påfrestningar för sjukhus- och hushållsbudgetar, särskilt för dem som inte har det så bra ställt.

I Polen har vi ett ordspråk som lyder: ”när människan skyndar ler djävulen”. Djävulen vill uppenbarligen bli rik genom att sälja elektroniska mätinstrument medan han säger vackra ord om människors hälsa. Vi är för en längre övergångsperiod.

 
  
MPphoto
 
 

  Irena Belohorská (NI). – (SK) Jag välkomnar också detta betänkande om kvicksilver i miljön och om sätt att begränsa det.

Vi måste alla enas om att där det finns alternativ till mätinstrument som innehåller kvicksilver måste det kvicksilverinnehållande instrumentet avlägsnas. Det finns tillräckligt med kvicksilver i en enda termometer för att kontaminera fisken i en sjö på 20 hektar. Men är också nödvändigt att inse att det finns andra instrument inom hälsosektorn som innehåller kvicksilver men för vilka det ännu inte finns något likvärdigt alternativ – exempelvis tryckmätare, barometrar och manometrar.

För blodtrycksmätare som innehåller kvicksilver och som används vid behandling av högt blodtryck och arytmi finns inget likvärdigt alternativ som ger samma noggrannhet, och alternativa metoder skulle bli extremt dyra. Därför stöder jag föredragandens åsikt att direktivet inte bör gälla för sådana instrument inom hälsosektorn, för fastän vi kanske skulle lyckas minska mängden kvicksilver i miljön skulle vi också äventyra patienters liv.

Det vi måste fokusera på i detta lagstiftningsförslag är att minska mängden kvicksilver i hushållssopor. Det kommer förmodligen att bli svårt att be alla hushåll att ersätta de termometrar som de använder för att mäta kroppstemperaturen, särskilt i de nya medlemsstaterna, men vi bör kunna begränsa användningen av dessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – (EN) Herr talman! Det är på tiden att vi erkänner att kvicksilver kan orsaka och faktiskt orsakar allvarliga hälsoproblem. Kvicksilverförgiftning genom intagande av livsmedel som är smittade med kvicksilver – vanligtvis fisk – är den huvudsakliga smittkällan hos allmänheten.

Kvicksilver och dess föreningar är inte bara giftiga för människor: de har också en mycket negativ inverkan på ekosystem, vilda djur och växter. Det är därför högst önskvärt att begränsa användningen av kvicksilver.

Jag erkänner dock att vi måste vara realistiska i begränsningen av vissa mätinstrument som innehåller kvicksilver. Jag välkomnar därför att viss medicinsk utrustning utesluts från direktivets räckvidd tills vidare. Medicinska experter har sagt att utrustning som inte innehåller kvicksilver i vissa fall kan vara mindre exakt när det gäller till exempel vissa hjärttillstånd och vid fall av havandeskapsförgiftning. Det är därför att föredra användning av kvicksilverutrustning i dessa begränsade situationer till dess att lämpliga alternativ är helt undersökta och får stöd av yrkesutövande läkare, men med en tidsbegränsad granskningsklausul för lämpliga alternativ som godkänts på lämpligt sätt. Med tanke på kvicksilvers giftighet är det rimligt att kräva detta av industrin, och jag inbjuder industrin att svara.

Jag stöder det ändringsförslag som ursprungligen lades fram av mina kolleger, som ger möjlighet till undantag för antika barometrar och vetenskapliga instrument som är avsedda för saluförande eller handel på den internationella antikmarknaden samt för tillverkning och underhåll av traditionella barometrar varvid små mängder kvicksilver används med tillstånd och under kontrollerade förhållanden. Det är värt att notera att man genom tillverkning av traditionella barometrar inte inför nya kvantiteter av kvicksilver på marknaden utan återvinner redan befintligt kvicksilver, och på detta sätt hjälper man till att kontrollera och begränsa substansen – för att inte nämna att antika barometrar vanligtvis värderas högt och det därför är föga troligt att de hamnar i våra avfallsflöden. Kom ihåg att syftet med detta direktiv är att förbjuda saluföring av utrustning som innehåller kvicksilver. Det kommer att vara tillåtet att sälja en barometer med en separat flaska med kvicksilver som senare tillsätts av konsumenten, om vi inte har ett undantag för dessa antika barometrar – ett mycket mindre riskfyllt alternativ enligt min mening.

 
  
MPphoto
 
 

  Dorette Corbey (PSE). – (NL) Herr talman! Först och främst vill även jag uttrycka mitt stöd för María Sornosa, som har skrivit ett utmärkt betänkande. Liksom alla talare före mig har sagt måste vi, med tanke på att kvicksilver är väldigt giftigt, förbjuda dess användning i alla onödiga tillämpningar. Med tanke på att det finns alternativ måste vi välkomna att exempelvis kvicksilvertermometern förpassas till det förflutna. Barometrarna har blivit föremål för stor debatt, som vi nyss märkte.

I Nederländerna har användningen av kvicksilver varit förbjuden sedan 2003, men barometrarna utgjorde undantag fram till 2005 och sedan, i väntan på nya EU-regler, till den 1 januari 2006. Parlamentet argumenterar nu för ytterligare två års försening för traditionella barometrar, vilket är en oerhörd eftergivenhet. Även om jag naturligtvis kan föreställa mig att det skulle vara dåliga nyheter för tillverkare av barometrar om vi skulle förbjuda kvicksilver helt och hållet måste vi i varje fall förbjuda produkter avsedda för konsumentbruk som innehåller det. Produkter kan gå sönder eller läcka så att kvicksilver kommer ut i naturen ändå. Jag hoppas att vi kan slutföra den här lagstiftningen så att förbudet mot kvicksilver kan införas så snart som möjligt.

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI). – (EN) Herr talman! Tillverkning av barometrar har varit en del av vårt europeiska arv i många århundraden. Tillverkningen omfattar ofta återvinning av kvicksilver från gamla instrument. Det hot som detta utgör mot miljö och hälsa är, skulle jag vilja påstå, så minimalt att det är helt oproportionerligt i jämförelse med det förödande förbud som man genom detta direktiv vill införa på framtida tillverkning av barometrar. Det skulle ta död på en historisk teknik, och i gengäld får vi ingen meningsfull vinst. Jag stöder således kraftfullt ändringsförslag 19 om att utesluta tillverkare av barometrar från räckvidden för detta direktiv.

Att försöka innefatta barometrar personifierar på ett sätt den fanatiska och irrationella dogm som alltför ofta drivs fram och gör annars förnuftiga kommissionsförslag löjliga. Jag hoppas att vi kommer att säga nej till förbudet mot tillverkning av barometrar av rent sunt förnuft.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Kommissionen har informerat mig att man inte önskar tala igen. Debatten är därför härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum i dag kl. 11.30.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy