Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0578/2006

Keskustelut :

PV 14/11/2006 - 20
CRE 14/11/2006 - 20

Äänestykset :

PV 15/11/2006 - 4.2

Hyväksytyt tekstit :


Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 14. marraskuuta 2006 - Strasbourg EUVL-painos

20. Euroopan unionin yleinen tullietuusjärjestelmä (keskustelu)
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma Euroopan unionin yleisestä tullietuusjärjestelmästä.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Mandelson, komission jäsen. – (EN) Arvoisa puhemies, kerron mielelläni lisää GSP Plus -järjestelmästä ja sen taustalla olevasta ajattelusta. Se on tärkeä EU:n kehitysyhteistyöväline. Sillä tuetaan talouskasvua ja köyhyyden vähentämistä kehitysmaissa samalla, kun siinä otetaan huomioon jatkuva tarve edistää keskeisiä ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia sekä kestävän kehityksen ja hyvän hallintotavan periaatteita.

EU:n kauppapolitiikan keskeisiin tavoitteisiin kuuluu kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteisiin pyrkiminen ja niiden tukeminen, erityisesti kestävän kehityksen ja hyvän hallintotavan edistäminen. Tälle tavoitteelle on annettu tärkeämpi asema GSP Plus -järjestelmässä, jolla pyritään kannustamaan kehitysmaita noudattamaan sosiaalisia oikeuksia, ympäristönsuojelua ja hyvää hallintotapaa koskevia kansainvälisiä normeja, huumausaineiden vastainen toiminta mukaan lukien.

Kannattaa muistaa, että GSP Plus -etuuksien myöntäminen perustuu objektiivisiin ja avoimiin kriteereihin, jotka on julkaistu asetuksessa itsessään. Tämä on WTO-velvoitteidemme mukaista. GSP Plus -järjestelmän menestys perustuu siihen, että se toimii hakijamaille kannustimena ratifioida keskeiset ILO:n yleissopimukset GSP Plus -järjestelmän perusteiden täyttämiseksi.

Sillä on ollut ratkaiseva merkitys El Salvadorin tapauksessa. El Salvador talletti puuttuvien ILO:n yleissopimusten ratifiointiasiakirjat 6. syyskuuta 2006. ILO:n valvontakomiteat raportoivat, että useimmat GSP Plus -hakijamaat ovat tehneet merkittäviä muutoksia oikeusjärjestelmäänsä noudattaakseen täysimääräisesti ILO:n yleissopimuksiin kirjattuja oikeuksia. Tämä oli edellytys sille, että maille ylipäänsä myönnetään GSP Plus -järjestelmän mukaisia tullietuuksia.

GSP Plus -järjestelmä on kannustin- ja tukiväline. Sillä ei voida ratkaista kaikkea kerralla; sen tarkoituksena on toimia kannustimena, eikä, kuten sanoin, rangaista, ja säilyttää uudistusvauhti. Tavoitteena on myös integroida GSP Plus -edunsaajamaat maailman kauppajärjestelmään. Olen varma, että integroituminen maailman kauppajärjestelmään auttaa näitä maita etenemään kohti yleissopimuksiin kirjattujen periaatteiden tarkempaa noudattamista ja vakiinnuttamaan keskeiset uudistukset.

On selvää, että yleissopimusten ratifioinnin jälkeen niiden täytäntöönpanoa on valvottava. GSP Plus -ehtojen täytäntöönpanossa edistymistä arvioidaan suhteessa hallituksen politiikan kehittymiseen, hallinnollisiin valmiuksiin ja muihin institutionaalisiin, oikeudellisiin ja talousarvioon liittyviin rajoituksiin. Osa näistä paranee vain ajan kuluessa.

Valvonnassa EU luottaa etenkin mahdollisten peruutusmenettelyjen käynnistymiseen liittyvissä arvioissaan ILO:n kaltaisten, erikoistuneiden valvontaelinten valvontamenettelyihin ja -asiantuntemukseen, sillä EU ei voi itse korvata niitä.

Meillä on kuitenkin oma tehtävämme tullietuusjärjestelmän asianmukaisessa soveltamisessa. Jos komissio saa ammattiliitoilta tai muilta asianosaisilta tietää, että asiaan liittyviä kansainvälisiä normeja on rikottu vakavasti, kokonaisvaltaisesti ja järjestelmällisesti, se tutkii perusteellisesti, onko aiheellista ryhtyä tullietuusasetuksen mukaisiin toimiin. Toiminta on hyvin koordinoitu asianomaisten valvontaelinten kanssa, ja parlamentin pitäisi saada säännöllisesti tietoa tilanteesta.

Korostaisin, että Euroopan parlamentti ja asianomaisten maiden parlamentit voivat merkittävällä tavalla osallistua tähän työhön valvomalla tilannetta ja auttamalla täytäntöönpanolainsäädännön kehittämisessä kyseisissä maissa sekä varmistamalla, että se pannaan tehokkaasti täytäntöön.

Haluan sanoa Euroopan parlamentin jäsenille, että teidän parlamentaariset kontaktinne ovat hyvin arvokkaita, sillä niiden kautta voidaan saada välitetyksi tämä tärkeä viesti, ja että olen valmis tekemään tätä varten kanssanne vielä tiiviimpää yhteistyötä.

 
  
MPphoto
 
 

  Godelieve Quisthoudt-Rowohl, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, yleinen tullietuusjärjestelmä on osoittanut arvonsa, sillä sen avulla tuetaan aktiivisesti maita niiden pyrkiessä kohti kestävää kehitystä ja hyvää hallintotapaa. Käymme kauppaa näiden maiden kanssa ja neuvottelemme niiden kanssa tasa-arvoisesti. Avaamme niille markkinamme, mikä johtaa myös kilpailuun – tarvittaessa vain keskipitkällä aikavälillä. On toisin sanoen myös oman etumme mukaista varmistaa, että Yhdistyneiden Kansakuntien ja Kansainvälisen työjärjestön sääntöjä ja yleissopimuksia noudatetaan. Tässä suhteessa annamme täyden tukemme komission pyrkimyksille.

Pyydämme kuitenkin myös – ja komission jäsen on jo ilmoittanut, että hän on valmis tähän – että komissio pitää meidät säännöllisesti ajan tasalla. Tämä koskee ensinnäkin komission havaintoja siitä, miten eri asetuksia on pantu täytäntöön edunsaajamaissa, ja toiseksi kaikkia 16 artiklan mukaisia seuraamuksia sekä kolmanneksi GSP Plus -sääntöjen tehokkuutta koskevaa väliarviointia. Meidän pitäisi GSP Plus -järjestelmän avulla kyetä tarjoamaan tukea samalla kun hyödymme kaupasta näiden maiden kanssa. Meidän olisi kuitenkin myös otettava huomioon taloutemme ja työmarkkinoidemme oikeutetut edut ja löydettävä tasapaino näiden kahden tavoitteen välillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Antolín Sánchez Presedo, PSE-ryhmän puolesta. – (ES) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, yhdyn täysin komission jäsenen Mandelsonin julkilausumaan, ja yleistä tullietuusjärjestelmää koskevan mietinnön esittelijänä korostaisin myös GSP Plus -järjestelmän merkitystä kannustimena, joka saa haavoittuvimmat maat sitoutumaan kestävään kehitykseen ja hyvään hallintotapaan.

Suhtaudun myönteisesti 21. joulukuuta tehtyyn komission päätökseen, jonka mukaan 15:lle niitä pyytäneelle maalle myönnettiin etuja, sekä siihen, että Kolumbian, Venezuelan ja El Salvadorin kaltaiset maat ovat sittemmin ratifioineet tärkeitä ILO:n yleissopimuksia.

Järjestelmän toimivuudesta mainitsisin kolme perusasiaa. Ensinnäkin GSP Plus -järjestelmän tavoitteena on muun muassa ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien edistäminen kaupan avulla. Tämä yhteys on tärkeä, eikä sitä saa haaskata. Kaupan avulla on kannustettava noudattamaan ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia. Meidän on huolehdittava siitä, ettei tätä tavoitetta vesitetä protektionistisilla pyrkimyksillä.

Toiseksi edunsaajamaiden määrää on lisättävä, jotta varmistetaan järjestelmän onnistuminen. Komission olisi pidettävä yhtenä ensisijaisena tavoitteenaan sen varmistamista, että edunsaajamaiden määrä lisääntyy merkittävästi, sillä tällä hetkellä ne edustavat vain kolmea prosenttia maailman väestöstä.

Kolmanneksi on taattava järjestelmän tehokkuus varmistamalla, että sitä sovelletaan järkevästi ja että Euroopan parlamentilla on siinä osuutensa. On tärkeää, että komissio tekee erilaisin aloittein yhteistyötä edunsaajamaiden kanssa niiden pyrkiessä noudattamaan sitoumuksiaan, erityisesti vahvistamalla niiden täytäntöönpanon tiukkaa ja säännöllistä valvontaa ja arviointia. Tämän on tapahduttava avoimesti ja yhteistyössä tärkeimpien yhteiskunnallisten toimijoiden ja edunsaajamaiden kanssa, kuten parlamentin mietinnössä todetaan.

Lisäksi säädettyjä seuraamuksia on sovellettava, jos periaatteita loukataan vakavasti ja järjestelmällisesti. Periaatteiden loukkaajia on rangaistava, mutta ei niitä toimijoita, jotka noudattavat asianmukaisesti sitoumuksiaan.

Vielä toteaisin, että kuten päätöslauselmaesityksessä toistetaan, komission on ennen asetuksen seuraavaa tarkistusta laadittava selvitys järjestelmän vaikutuksen arvioimiseksi, sen toiminnan analysoimiseksi ja pohjan luomiseksi suoritetuille uudistuksille.

 
  
MPphoto
 
 

  Sajjad Karim, ALDE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, GSP-järjestelmän tarkoituksena on auttaa maailman köyhimpiä ja haavoittuvimpia maita pääsemään köyhyydestä käymällä kauppaa. Määritelmää vastaavista maista ei ole olemassa kiinteää luetteloa. Maa, jossa GSP onnistuu, voi päästä uudenlaiseen suhteeseen EU:n kanssa. Kaikki liike ei kuitenkaan suuntaudu ylöspäin: on maita, jotka niistä täysin riippumattomista syistä ovat nyt huonommassa asemassa kuin silloin kun järjestelmää uudistettiin.

Pakistan on tällainen maa. Parlamentin tuesta huolimatta neuvosto eväsi Pakistanilta GSP Plus -aseman, ja hintana oli 300 000 työpaikka ja 40 miljoonaa Englannin puntaa vuodessa. On traagista, että alle kuusi kuukautta GSP-järjestelmän voimaantulon jälkeen Pakistania ja suurta osaa Pakistanin hallinnoimaa Kashmiria vaurioitti maanjäristys, joka Maailman terveysjärjestön mukaan aiheutti tsunamiakin pahempaa tuhoa ja inhimillistä kärsimystä.

Maanjäristyksen suuret vaikutukset alueen koillisosassa johtivat Pakistanin ammattitaitoisen ja ammattitaidottoman työvoiman laajaan siirtymiseen. He ovat perinteisesti muodostaneet merkittävän osan Pakistanin koko teollisuuden, erityisesti tekstiiliteollisuuden, työvoimasta. Monet jäivät kodittomiksi ja huolehtimaan lapsistaan ilman puolisoa. Yli vuotta myöhemmin he eivät ole voineet vieläkään palata palkkatyöhön, koska he odottavat yhä taloudellista tukea voidakseen rakentaa kotinsa uudelleen. Seurauksena on ollut teollisen työn palkkojen kohoaminen, mikä on nostanut tuotantokustannuksia ja vaikuttanut dramaattisesti Pakistanin kilpailukykyyn.

Vaikka EU on aina erittäin antelias, kun on kyse avun tarjoamisesta sitä tarvitseville maille, taskumme eivät ole pohjattomat. Meidän on tarkistettava GSP-järjestelmää sen varmistamiseksi, ettemme pelkästään auta köyhiä pääsemään köyhyydestä kaupan avulla, vaan autamme myös niitä, joilla ei ole toivoa, pääsemään kaupan avulla ylös katastrofin raunioista.

 
  
MPphoto
 
 

  Caroline Lucas, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, jotta GSP Plus -järjestelmä olisi uskottava ja aidosti tehokas, meidän on osoitettava, että se toimii tarkoitetulla tavalla. EU:n on toisin sanoen toimittava nopeasti ja päättäväisesti, kun sosiaalisia tai ympäristöön liittyviä normeja rikotaan. Tämä ei ole vain teoreettinen tai akateeminen keskustelu, vaan erittäin todellinen keskustelu todellisista maista.

El Salvadorin tapaus on jo mainittu. El Salvadorin työntekijät ovat itse asiassa jo vuosia saaneet kokea, että heidän oma hallituksensa, maan yritysten omistajat ja oikeistolaiset tiedotusvälineet vastustavat uskomattomalla tavalla työntekijöiden oikeuksia koskevien keskeisten yleissopimusten täytäntöönpanoa ja pyrkivät välttämään sen tai ainakin viivyttämään sitä. Onkin erittäin valitettavaa, että eräs EU:n jäsenvaltio, Espanja, näyttää tukeneen niitä tässä pyrkimyksessä.

Se, että El Salvadorin hallitus on äskettäin ratifioinut neljä keskeistä ILO:n yleissopimusta ei kuitenkaan ole niin suuri voitto kuin miltä näyttää, sillä muuttamalla virkamieskuntaa koskevaa lainsäädäntöä hallitus on itse asiassa onnistunut estämään suurta joukkoa työntekijöitä hyötymästä lainkaan näistä ILO:n yleissopimuksista. Tätä ei missään tapauksessa voida hyväksyä, ja siksi pyydän virallisesti komissiota viipymättä käynnistämään El Salvadorin tilannetta koskevan tutkimuksen ja harkitsemaan GSP-etuuksien väliaikaista peruuttamista. Toimitan komission jäsenelle mielelläni lisätietoja, joita olen saanut elsalvadorlaisilta ammattiyhdistysryhmiltä ja kansalaisjärjestöiltä.

Kolumbia on toinen maa, jossa työntekijöiden oikeuksia rikotaan räikeästi, vaikka silmänlumeeksi ILO:n yleissopimuksia onkin virallisesti ratifioitu. Kuukausittain ja usein viikoittain ilmestyvät raportit ammattiyhdistysten jäsenten "katoamisesta" ja surmaamisesta kertovat, miten paljon verta todellisuudessa joutuvat vuodattamaan ne, jotka uskaltavat olettaa, että teoriassa virallisesti hyväksyttyjä ILO:n oikeuksia todella käytännössä noudatetaan. Emme voi odottaa joulukuuhun 2008 ennen näiden tapausten tutkimista. Pyydän komissiota tutkimaan ne nyt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson (PSE). – (SV) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, yleinen tullietuusjärjestelmä, GSP Plus, on hyvä järjestelmä, joka tarjoaa kehitysmaille EU:n markkinoille pääsyyn liittyviä etuja, mikä on suunnattoman myönteinen asia. Tähän liittyy kuitenkin joitakin ehtoja. Komission jäsen Mandelson on oikeassa todetessaan, että näille maille on ennen kaikkea annettava rohkaisua ja tukea. Voi kuitenkin tulla tilanteita, joissa rohkaisun ja tuen tarjoaminen ei riitä ja joissa on lisäksi todella tarpeen kiristää valvontaa ja ehkä käyttää saatavilla olevia välineitä, jos esimerkiksi työntekijöiden oikeuksia koskevien yleissopimusten ehtoja ei täytetä. Tiedämme, että loukkauksia tapahtuu parhaillaan, ja siksi haluamme komission vahvistavan valvontaa ja tarvittaessa peruuttavan väliaikaisesti etuudet sopimuksia rikkovilta mailta.

Kun tällaisiin toimiin ryhdytään, haluamme myös, että parlamentti otetaan mukaan prosessiin, jotta voimme esittää näkemyksemme ja yhdessä toimien saada järjestelmän toimimaan. Tämän on tapahduttava nyt. Kuten monet muut puhujat ovat huomauttaneet, on tärkeää myös tarkastella joitakin asioita ennen järjestelmän arviointia vuonna 2008. Näitä ovat seuraavat: onko järjestelmä kaikilta osin toiminut, mitä puutteita siinä on ja mitä on otettava huomioon, kun järjestelmää jatketaan?

 
  
MPphoto
 
 

  Kader Arif (PSE). – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, kun Euroopan unioni antoi 27. kesäkuuta 2005 neuvoston asetuksen, jolla uudistettiin vuodesta 1971 voimassa ollut yleinen tullietuusjärjestelmä, se päätti yksinkertaistaa ja kohentaa tärkeintä kehitysmaita tukevaa kaupan välinettään.

Tästä lähtien sovelletaan siis kolmea järjestelmää: yleistä järjestelmää, "Kaikki paitsi aseet" -järjestelmää – joka on vähiten kehittyneiden maiden erityistarpeisiin suunniteltu väline – sekä GSP Plus -järjestelmää. Viimeksi mainitun mukaisesti myönnettävät lisäetuudet juontuvat siitä vakaasta uskosta, että kehitystä voi tapahtua vain, kun se liittyy läheisesti demokratiakehitykseen ja ihmisoikeuksien, työlainsäädännön ja ympäristön kunnioittamiseen. Tällä hetkellä 15 maata hyötyy tästä mekanismista, jolla sekä kannustetaan että palkitaan haavoittuvimpia ja alalla eniten vaivaa nähneitä kehitysmaita.

Jos GSP Plus -järjestelmän halutaan todella edistävän hyvää hallintotapaa, ympäristönsuojelua, ihmisoikeuksia ja työllisyyttä, sitä on kuitenkin hoidettava tehokkaasti. Tämä merkitsee ensinnäkin sitä, että varoitetaan maita, jotka eivät noudata sitoumuksiaan – tällaisia maita on vielä monia – ja ennen kaikkea, että säännöllisesti uhataan etuuksien poistamisella maita, jotka vakavasti ja järjestelmällisesti rikkovat ILO:n yleissopimuksia eivätkä noudata sitoumuksiaan.

Lisäksi on ehdottomasti suoritettava säännöllisiä arviointeja sen varmistamiseksi, että jokainen GSP Plus -etuuksia nauttiva maa noudattaa sitoumuksiaan. Arvioinnin on oltava erityisen kattava, koska järjestelmää on tarkoitus jatkaa vuoden 2008 lopussa. Uskottavuutemme ja välineen tehokkuus riippuvat muotovastaavuuden periaatteesta, kuten oikeusoppineet sitä kutsuvat. Etuuksia ei voida enää myöntää maille, jotka ovat poliittisesti kykenemättömiä noudattamaan näitä sitoumuksia. Sama koskee tulevaa politiikkaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Mandelson, komission jäsen. – (EN) Arvoisa puhemies, yritän säästää rahojanne toteamalla kolme seikkaa. Ensinnäkin komission jäsen on ehdottomasti samaa mieltä siitä, että tarkkailu ja valvonta on säilytettävä korkeatasoisina, ja näin aiomme tehdä. Olemme tehneet näin Valko-Venäjän tapauksessa ja esittäneet neuvostolle tämän mukaisia ehdotuksia.

Pakistanista toteaisin, että kauppaetuuksien myöntäminen edellyttää, että noudatamme sääntöjä, joihin etuudet perustuvat, ja näin teemme ja olemme tehneet Pakistanin osalta. Hyväksyn kuitenkin täysin parlamentin jäsenen näkemyksen, jonka mukaan meidän on tehtävä näiden sääntöjen puitteissa kaikki mahdollinen Pakistanin avustamiseksi.

Olen myös täysin samaa mieltä siitä, että nyt kun olemme myöntäneet El Salvadorille GSP Plus -aseman, meidän on valvottava kansainvälisten elinten raporttien perusteella kahden ILO:n yleissopimuksen täytäntöönpanoa El Salvadorissa, ja tämä on selkeä aikomuksemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Olen vastaanottanut kuusi työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaista päätöslauselmaesitystä(1).

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna klo 11.30.

 
  

(1)Ks. pöytäkirja.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö