Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 14. november 2006 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid (vaata protokolli)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vaata protokolli)
 4.Otsus kiirmenetluse kohta
 5.Kontrollikoja 2005. aasta aastaaruande tutvustamine (arutelu)
 6.Euroopa lennuliikluse juhtimissüsteemi ühisettevõte (SESAR) (arutelu)
 7.Elavhõbedat sisaldavad mõõteseadmed (arutelu)
 8.Hüpoteeklaen (arutelu)
 9.Hääletused
  9.1.Ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavad otsetoetuskavad ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavad maaelu arengu toetused (hääletus)
  9.2.EÜ ja Kanada vahelise kõrghariduse, koolituse ning noorsoovaldkonna koostööraamistiku leping (hääletus)
  9.3.EÜ ja Ameerika Ühendriikide vahelise kõrg- ja kutseharidusalase koostööprogrammi uuendamise leping (hääletus)
  9.4.Sotsiaalkindlustusskeemid ühenduse piires liikuvatele töötajatele, füüsilisest isikust ettevõtjatele ja nende pereliikmetele (hääletus)
  9.5.Vesiviljelus: võõrliigid ja piirkonnast puuduvad liigid (hääletus)
  9.6.Kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühine korraldus (hääletus)
  9.7.Keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni muudatus (hääletus)
  9.8.Ühendusevälistest riikidest saabuvate reisijate imporditavate kaupade käibemaksust ja aktsiisist vabastamine (hääletus)
  9.9.Ühenduse kolmas panus Tšernobõli Fondi (hääletus)
  9.10.Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni korruptsioonivastane konventsioon (hääletus)
  9.11.Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetus maaelu arengule (hääletus)
  9.12.Parlamendiliikme Gabriele Albertini puutumatuse kaitsmise taotlus (hääletus)
  9.13.Parlamendiliikme Gabriele Albertini puutumatuse kaitsmise taotlus (hääletus)
  9.14.Parlamendiliikme Gérard Onesta puutumatuse kaitsmise taotlus (hääletus)
  9.15.Ühenduse merekeskkonnapoliitika (hääletus)
  9.16.Elavhõbedat sisaldavad mõõteseadmed (hääletus)
  9.17.ÜPP raames tehtavate otsemaksete vabatahtlik muutmine (hääletus)
  9.18.Euroopa lennuliikluse juhtimissüsteemi ühisettevõte (SESAR) (hääletus)
 10.Pidulik istung - Gruusia
 11.Hääletused (jätkamine)
  11.1.2006. aasta aruanne euroala kohta (hääletus)
  11.2.Merekeskkonna strateegia (hääletus)
  11.3.Hüpoteeklaen (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vaata protokolli)
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vaata protokolli)
 15.Komisjoni õigusloome- ja tööprogramm 2007 (arutelu)
 16.Infotund (küsimused Euroopa Komisjonile)
 17.Infotund (küsimused nõukogule)
 18.Hasartmängud ja spordiga seotud kihlveod siseturul (arutelu)
 19.Uus mitmekeelsuse raamstrateegia (arutelu)
 20.Euroopa Liidu üldiste soodustuste süsteem (arutelu)
 21.Järgmise osaistungjärgu päevakord (vaata protokolli)
 22.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (801 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (1152 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika