Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 14 listopada 2006 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Debaty na temat przypadków łamania praw człowieka, demokracji i państwa prawa (ogłoszenie złożonych projektów rezolucji): patrz protokół
 4.Decyzja w trybie pilnym
 5.Przedstawienie rocznego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego - 2005 (debata)
 6.Wspólne przedsiębiorstwo dla europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym (SESAR) (debata)
 7.Urządzenia pomiarowe zawierające rtęć (debata)
 8.Kredyt hipoteczny (debata)
 9.Głosowanie
  9.1.Systemy wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej oraz wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (głosowanie)
  9.2.Umowa WE-Kanada ustanawiająca ramy współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, szkolenia oraz młodzieży (głosowanie)
  9.3.Umowa WE-USA w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia zawodowego (głosowanie)
  9.4.Systemy zabezpieczenia społecznego pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (głosowanie)
  9.5.Akwakultura: gatunki obce i niewystępujące na danym obszarze (głosowanie)
  9.6.Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (głosowanie)
  9.7.Zawarcie w imieniu WE poprawki do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (głosowanie)
  9.8.Zwolnianie towarów przywożonych przez osoby podróżujące z krajów trzecich z podatku od wartości dodanej oraz podatku akcyzowego (głosowanie)
  9.9.Trzeci wkład Wspólnoty na rzecz Funduszu Budowy Powłoki Ochronnej w Czarnobylu (głosowanie)
  9.10.Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (głosowanie)
  9.11.Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW (głosowanie)
  9.12.Wniosek o skorzystanie przez Gabriele Albertiniego z immunitetu i przywilejów (głosowanie)
  9.13.Wniosek o skorzystanie przez Gabriele Albertiniego z immunitetu i przywilejów (głosowanie)
  9.14.Wniosek o skorzystanie przez Gérarda Onestę z immunitetu i przywilejów (głosowanie)
  9.15.Działanie Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (głosowanie)
  9.16.Urządzenia pomiarowe zawierające rtęć (głosowanie)
  9.17.Dobrowolna modulacja dopłat bezpośrednich w ramach WPR (głosowanie)
  9.18.Wspólne przedsiębiorstwo dla europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym (SESAR) (głosowanie)
 10.Uroczyste posiedzenie - Gruzja
 11.Głosowanie (ciąg dalszy)
  11.1.Sprawozdanie roczne za 2006 r. w sprawie strefy euro (głosowanie)
  11.2.Strategia na rzecz środowiska morskiego (głosowanie)
  11.3.Kredyt hipoteczny (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 14.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 15.Program legislacyjny i program prac Komisji na rok 2007 (debata)
 16.Czas na zapytania (zapytania do Komisji)
 17.Czas na zapytania (zapytania do Rady)
 18.Gry hazardowe i zakłady sportowe na rynku wewnętrznym (debata)
 19.Nowa strategia ramowa na rzecz wielojęzyczności (debata)
 20.Ogólny system preferencji Unii Europejskiej (debata)
 21.Porządek dzienny kolejnej sesji miesięcznej (patrz: protokół)
 22.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (801 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1152 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności