Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0619/2006

Keskustelut :

PV 30/11/2006 - 4
CRE 30/11/2006 - 4

Äänestykset :

PV 30/11/2006 - 8.23
CRE 30/11/2006 - 8.23

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0526

Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 30. marraskuuta 2006 - Bryssel EUVL-painos

4. Aids
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma aidsista.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, komission jäsen. (CS) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, viime vuosina hiv/aids-epidemian torjunnassa on tapahtunut yleisesti ottaen huomattavaa edistystä, ja myös tehokasta hoitoa ja ehkäisemisohjelmia on aiempaa paremmin saatavilla. Hiv-tartunnan saaneiden tai aidsiin kuolevien määrä kuitenkin lisääntyy jatkuvasti. Lähes 40 miljoonaa ihmistä on saanut hiv-tartunnan vuoden 2006 loppuun mennessä, jolloin tartuntoja on 2,6 miljoonaa enemmän kuin vuoden 2004 lopussa. Sekä aikuisten että lasten tuoreita hiv-tartuntatapauksia arvioidaan olevan vuonna 2006 yhteensä 4,3 miljoonaa, mikä on 400 000 enemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Saharan eteläpuolinen Afrikka on edelleen tämän epidemian pääalue. Nykyään yli 63 prosenttia kaikista hiv-tartunnan saaneista aikuisista elää Saharan eteläpuolisen Afrikan valtioissa ja 33 prosenttia Etelä-Afrikassa. Kahden viime vuoden aikana tartunnat ovat lisääntyneet eniten Itä-Aasiassa, Itä-Euroopassa ja Keski-Aasiassa, joissa hiv-tartunnan saaneiden määrä on lisääntynyt 21 prosenttia. Koska vasta diagnosoidut tartunnat lisääntyvät jatkuvasti useimmissa EU:n jäsenvaltioissa ja kun otetaan huomioon vuonna 2005 tehtyjen Eurobarometri-tutkimusten tulokset, EU:ssa ja sen naapurimaissa on lisättävä kiireesti epidemioita koskevaa tietoisuutta ja tehostettava alalla toteutettavia ehkäisemisohjelmia. Komission vuonna 2005 laatimassa strategiassa painotettiin ehkäisy- ja hoitotoiminnan tehostamista joillakin alueilla.

Näistä huolestuttavista luvuista huolimatta aids-tapausten määrä on vähentynyt joissakin Afrikan ja Karibian valtioissa sekä joillakin eteläisen Aasian alueilla. Suuntauksen kääntäminen on mahdollista. Maailmassa on hiv-tartunnan saaneita naisia nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Tartunnan saaneita naisia on vuonna 2006 kaikkiaan 17,7 miljoonaa, mikä tarkoittaa, että tapauksia on miljoona enemmän kuin kahden viime vuoden aikana. Saharan eteläpuolisen Afrikan valtioiden tilanne on vielä huonompi. Kaikkiaan 60 prosenttia yli 15-vuotiaista hiv-tartunnan saaneista on naisia. Biologisten tekijöiden sekä naisten ja tyttöjen huomattavasti herkemmän hiv-tartunnalle altistumisen lisäksi oma merkityksensä on myös sukupuolten epätasa-arvosta johtuvilla sosiaalisilla ja taloudellisilla tekijöillä sekä naisten oikeuksien laiminlyönnillä. Naisten yhtäläisten oikeuksien toteutuminen on keskeinen sosiaalinen haaste sekä tasapuolisen kehityksen ja hivin tehokkaamman ehkäisemisen oleellinen edellytys. Jotta tytöillä ja naisilla on mahdollisuus saada seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja kaikkialla maailmassa, kehitysmaiden terveydenhuoltopalveluja on vahvistettava ja yleispaketin yhteydessä on järjestettävä vapaaehtoista neuvontaa, lääketieteellistä tutkimusta, terveydenhoitoa ja tukea.

Lääkkeiden ja terveydenhoidon saatavuus on parantunut huomattavasti viime vuosina, mutta lähtötilanne oli tosin erittäin kehno useimmissa maissa. Antiretroviraalihoidon lisääntymisen ansiosta lähes neljässä vuodessa on pelastettu noin 2 miljoonaa ihmishenkeä ja noin 8 000 ihmistä on saanut hoitoa jopa Saharan eteläpuolisen Afrikan valtioissa. Tästä tervetulleesta kehityksestä huolimatta tilanne on huolestuttava, ja kansainvälisen yhteisön on kiinnitettävä siihen enemmän huomiota.

Komissio aikoo tarjota Afrikassa ja muualla sijaitseville kumppanivaltioille tehokasta avustusta epidemioiden torjunnassa, jossa yhdistetään ennaltaehkäisy ja hoito. Hiviä/aidsia ei voida tarkastella erillisenä ongelmana, koska siinä tulevat esiin kaikki kehitysmaiden suuret ongelmat, nimittäin vähäiset mahdollisuudet saada perussosiaalipalveluja, sukupuolten epätasa-arvo, varojen epäoikeudenmukainen jakautuminen, tehoton julkishallinto sekä hidas taloudellinen ja tekninen kehitys. Hiv/aids on läheisessä yhteydessä malariaan ja tuberkuloosiin, sillä nekin ovat köyhyyteen liittyviä tartuntatauteja. Hivin/aidsin torjunnassa voidaan onnistua vain, jos kumppanivaltiot torjuvat sitä köyhyyden vähentämistä koskevien toimien yhteydessä.

Vuonna 2004 hyväksytyn EU:n poliittisen toimintakehyksen sekä seuraavana vuonna laaditun HI-viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin torjumista koskevan eurooppalaisen toimintaohjelman pääperiaatteena on hiviä koskeva yhtenäinen lähestymistapa. Eurooppalainen toimintaohjelma on pantava täytäntöön, ja komission on koordinoitava sitä valtioiden tasolla sekä maailmanlaajuisesti. Kumppanivaltioilla on todellakin parhaat valmiudet päättää, miten varat voidaan jakaa mahdollisimman tehokkaasti, oikeudenmukaisesti ja avoimesti eri aloitteiden kesken.

Komissio on vuosien kuluessa lisännyt jatkuvasti määrärahojaan, joilla torjutaan hiviä/aidsia kaikissa kehitysmaissa, etenkin Afrikassa, jossa komissio avustaa kumppanivaltioita tarjoamalla niille määrärahoja hiv-epidemian taustalla olevien rakenteellisten tekijöiden käsittelyyn. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi terveydenhuollon uudistukset ja terveydenhuoltoalan henkilöresurssikriisin ratkaiseminen. Komissio on tukenut hivin/aidsin torjuntaa kehitysmaissa myöntämällä myös muiden aloitteiden yhteydessä huomattavan paljon varoja – viiden vuoden aikana 522 miljoonaa euroa – hivin/aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjuntaan tarkoitetusta maailmanlaajuisesta rahastosta. Vuonna 2006 komission merkityksellisen roolin maailmanlaajuisessa rahastossa vahvisti ehdottomasti se, että rahaston johtokunta valitsi Euroopan komission jäsenen rahaston varapuheenjohtajaksi.

Komissiolla on tavallisesti ollut johtava asema toimissa, joilla parannetaan antiretroviraalilääkkeiden saatavuutta kehitysmaissa, sekä sen varmistamisessa, että ennaltaehkäisy ja hoito ovat kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla vuoteen 2010 mennessä. Komissiolla on ollut myös keskeinen rooli farmaseuttisten tuotteiden hintojen alentamisessa. Joissakin tapauksissa hinnat ovat laskeneet jopa 98 prosenttia, mikä on saavutettu ottamalla käyttöön hintoja koskeva poikkeusjärjestelmä, jonka ansiosta kehitysmaat voivat ostaa patentoituja lääkkeitä edullisemmin. Samalla valmistajia suojellaan tällaisten tuotteiden saattamiselta uudelleen avoimille markkinoille, jottei tuotteilla voitaisi tehdä voittoa.

Komissio auttaa myös WTO:ssa köyhimpiä maita, joiden tuotantokapasiteetti on rajallinen, käyttämään oikeuksiaan tuoda pakollisilla lisensseillä valmistettuja halpoja geneerisiä lääkkeitä. Komissio myöntää aiempaa enemmän varoja myös rokotteiden ja muiden ennaltaehkäisyvälineiden, kuten mikrobisidien, tutkimukseen ja kehitykseen, jotta nykyisiä hiv-tartunnan ehkäisemismekanismeja voidaan laajentaa. Komissio jatkaa näitä toimia, jotta ennaltaehkäisy ja hoito ovat kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla vuoteen 2010 mennessä.

Kuten aikaisemmat puhujat ovat maininneet, komissio on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa torjunut hiv/aids-pandemiaa toteuttamalla erilaisia toimia, joilla pyritään parantamaan ennaltaehkäisyä, hoitoa ja tukea. Tiedämme erittäin hyvin, ettei perimmäisenä tavoitteena olevaa aidsitonta sukupolvea voida saavuttaa ilman määrätietoista poliittista sitoumusta, valistunutta johtajuutta sekä määrärahojen lisäämistä maailmanlaajuisessa, kansallisessa ja paikallisessa toiminnassa.

Meillä on valtava haaste: meidän on edistyttävä hivin/aidsin torjunnassa sekä sen varmistamisessa, että ennaltaehkäisy ja hoito ovat kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla vuoteen 2010 mennessä. Tarvitsemme kiireesti tasapainoisemman strategian, jolla pyritään lisäämään ennaltaehkäisyä ja hoitoa sekä varmistamaan kohtuuhintaisten hoitomuotojen, etenkin patentoitujen toisen vaiheen lääkkeiden, saatavuus. Meidän on näin ollen aktivoitava Euroopan unionin poliittinen tahto toteuttaa tämä. Meidän on tehtävä tiiviimpää yhteistyötä lääketeollisuuden kanssa sekä kehitettävä ensisijaisesti uusia ehkäisytapoja, etenkin mikrobisideja, joilla voidaan parantaa naisten tartuntojen ennaltaehkäisyä ja varmistaa uusien lääkkeiden halpeneminen. Lääketeollisuutta on kannustettava tekemään tutkimusta sekä kehittämään rokotteita ja muita tuotteita, joilla voidaan torjua hiviä/aidsia. Meidän on myös varmistettava, että kumppanivaltiot saavat pitkäaikaista luotettavaa rahoitusta, jolla tuetaan niiden hiv/aids-epidemian torjuntatoimia.

Komissio jatkaa alaa koskevia toimiaan nykyistä laaja-alaisemmin sekä käyttää apunaan kansallisia ja maailmanlaajuisia rahoitusvälineitä, myös hivin/aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjuntaan tarkoitettua maailmanlaajuista rahastoa. Tarvitsemme kuitenkin kaikkien EU:n toimielinten, myös parlamentin, voimakasta tukea ja yhteistyötä, koska muut toimielimet päättävät määrärahojen vuotuisesta jakamisesta. Hivin/aidsin torjunnassa voidaan saavuttaa parempia tuloksia, mutta se edellyttää poliittista tahtoa. Komissio uskoo vakaasti, että voimme saavuttaa perimmäiset tavoitteemme eli toteuttaa aidsittoman sukupolven sekä saattaa ennaltaehkäisyn ja hoidon kaikkien niitä tarvitsevien saataville. Odotan innokkaasti saavani tehdä parlamentin kanssa yhteistyötä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis, PPE-DE-ryhmän puolesta. (EN) Kansainvälisen aids-päivän taas lähestyessä muistamme ystäviä, kunnioitamme heidän muistoaan ja päätämme tehdä enemmän. Aidsia on nyt esiintynyt 25 vuoden ajan. Kunnioitamme 25 miljoonan aidsiin kuolleen ihmisen muistoa ja ajattelemme 40:tä miljoonaa aidsia sairastavaa ihmistä. Monet heistä asuvat Euroopassa ja itäisissä naapurimaissamme, esimerkiksi Venäjällä, Kaliningradissa ja Keski-Aasiassa, mutta kaksi kolmannesta elää Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Me pohjoisen asukkaat olemme luvanneet tukea heitä. Olemme osoittaneet varoja tähän tarkoitukseen mutta aivan liian usein kuitenkin menettäneet ne. Tiede kehittyy, mutta emme ole vielä tehneet omaa osuuttamme. Vain 5 prosenttia hiv-positiivisista lapsista saa lääkinnällistä apua, ja alle 10 prosenttia 15 miljoonasta aids-orvosta saa taloudellista tukea. Annamme joka vuosi päätöslauselman. Päätöslauselma tarkoittaa kahta asiaa: sanoja ja hyviä aikeita tai päättäväisyyttä saavuttaa nämä tavoitteet.

On investoitava tutkimukseen ja testaamiseen, jotta voidaan kehittää aids-rokotteita. On investoitava lääkkeitä ja hoitomuotoja koskevaan palvelujen tarjoamiseen ja koulutukseen, äiteihin ja lapsiin, ennalta ehkäiseviin kampanjoihin, terveydenhuolto- ja hoitoalan ammattilaisiin sekä kansalaisjärjestöjen tukiryhmiin. Meidän on tehtävä kaikkemme saavuttaaksemme YK:n tavoitteen, joka on palvelujen ja hoidon yleismaailmallinen saatavuus vuoteen 2010 mennessä, kuten komission jäsen totesi. Vuosi 2010 ei ole kaukana, mutta me olemme kaukana tavoitteestamme.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Glenys Kinnock, PSE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, myönnämme hivin/aidsin ehkäisemiseen edelleen huomattavasti vähemmän varoja kuin on tavoitteena. Olemme jäljessä tavoitteesta noin 12 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Kuten komission jäsen totesi, julkista ja yksityistä rahoitusta tarvitaan siksi kiireesti lisää, jotta rahoitusvaje voidaan korjata.

Hivin poistamiseen ei ole mitään yhtä ihmelääkettä, mutta rokotetutkimusta ja mikrobisideja koskevaa koulutusta ja rahoitusta on lisättävä, kuten komission jäsenkin totesi. Emätinmikrobisidin kehittämisen on oltava ensisijaisena tavoitteenamme, ja on ennustettu, että se voitaisiin kehittää ja ottaa käyttöön viiden vuoden kuluessa. Se on naisille tosiasiassa ainoa tapa kontrolloida seksuaaliterveyttään. Kyseinen menetelmä ei edellytä kumppanin suostumusta.

Kehitysmaissa annettava aids-hoito ei sitä paitsi ole eikä voi olla kestävää ilman geneeristen lääkkeiden uudempia versioita, joita tarvitaan yhä enemmän lääkkeille vastustuskykyisten hiv/aids-tapausten yleistyessä. Tämä tarkoittaa, että meidän on suhtauduttava huomattavasti rohkeammin patentteihin, joita lääkeyritykset pitävät itsepintaisesti itsellään. Patenttien vuoksi hoito on niin kallista, ettei monilla kehitysmailla ole varaa siihen eikä sitä voida tarjota jäsen Bowisin kuvailemien kaltaisissa terveydenhuoltojärjestelmissä.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgs Andrejevs, ALDE-ryhmän puolesta. (LV) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Špidla, olen iloinen, että komissio käsittelee tiedonannon ensimmäisessä osassa sitä, että kansalaisyhteiskunnan on osallistuttava tämän epidemian torjunnan kaikkiin vaiheisiin. Tämä on Dublinin ja Vilnan julistuksissa esitettyjen vaatimuksen mukaista. Tiedotustoimilla ja asianmukaisilla palveluilla, joita kansalaisjärjestöjen ylläpitämät helposti käytettävissä olevat tukikeskukset tarjoavat hiv-tartunnoille altistuneille yhteiskunnan riskiryhmille, voidaan hidastaa merkittävästi aidsin leviämistä kyseisessä maassa. Olen esittelijän tavoin huolissani siitä, että useissa uusissa jäsenvaltioissa tällaisen tukikeskuksen olemassaolo on tällä hetkellä suoraan uhattuna määrärahojen puutteen vuoksi. On käynyt ilmi, että ennen Euroopan unioniin liittymistä näille keskuksille myönnettiin monenvälistä rahoitustukea eri rahastoista ja järjestöistä, myös joistakin Euroopan ulkopuolisista rahastoista ja järjestöistä, jotka katsovat hyväntekeväisyystehtäviensä päättyneen näiden valtioiden liityttyä Euroopan unioniin. Vaikka terveysministerit lupasivat Vilnan julistuksessa käyttää aidsin torjunnassa kansallisia rahoitusvälineitä sekä EU:n rahastoja, myös rakennerahastoja, useissa jäsenvaltioissa ei kuitenkaan tehdä näin käytännössä. Kansalaisjärjestöjen johtajat toteavat, että rakennerahastojen osarahoitusta on mahdotonta saada. Jäsenvaltioiden ja Euroopan komission on mielestäni ratkaistava tämä asia viipymättä. Kiitos.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Aubert, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, totesitte aivan oikein, etteivät aids-tapaukset ole valitettavasti vähenemässä, vaikka hoidon saatavuudessa on tapahtunut hienoinen parannus. Etenkin EU:n jäsenvaltioissa epidemia on päinvastoin laajentunut. Olemme siksi iloisia, että parlamentti alkaa olla yksimielinen siitä, että TRIPS-sopimusta on ehdottomasti tarkistettava lääkkeiden saatavuuden osalta, koska Dohan kierroksella määrättyjen järjestelyjen vuoksi edullisia lääkkeitä ei valitettavasti ole tällä hetkellä tosiasiassa saatavilla.

Aids-ongelma ei liity kuitenkaan pelkästään rahoitukseen ja lääkkeiden saatavuuteen. Voidaan jopa sanoa, että lääkkeiden saatavuuden korostamisen vuoksi ennaltaehkäisyn jatkuvan edistämisen tarve on selvästikin jäänyt taka-alalle. Ennaltaehkäisytoimet ovat nimittäin hiipumassa sekä jäsenvaltioissa että kaikkialla maailmassa. Jotta ihmiset saavat enemmän tietoa, tiedotusvälineiden sekä sosiaalisten ja lääkintä-alan verkostojen välityksellä on jatkettava ehkäisemis- ja tiedotuskampanjoita, joissa vedotaan toimivaltaisten henkilöjen apuun.

Toiseksi otan esiin asian, josta tekin huomautitte ja joka on epäilemättä kaikkein vaikein saavuttaa. Jotta tilanteeseen saadaan tosiasiallinen muutos, meidän on myös muutettava seksuaalisuutta koskevia kulttuurisia käytäntöjä sekä etenkin suojeltava naisia ja annettava heidän suojella itseään. Nykyään 50 prosenttia aids-potilaista on naisia. Tilanne oli toinen epidemian alussa. Naiset kokevat lisäksi äärimmäisiä raakuuksia ja väkivaltaa sota-aikana konfliktialueilla esiintyvien julmien kohtelutapojen ja muiden käytäntöjen vuoksi mutta myös raiskauksen, prostituution, naiskaupan ja naisten seksiorjuuden vuoksi. Nämä kaikki ovat vitsauksia, jotka mahdollistavat epidemian laajenemisen. Edistämällä naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa Euroopan unioni voi näin ollen torjua erittäin tehokkaasti tätä epidemiaa ja kiinnittää huomiota taudin siirtymiseen äidiltä lapselle, sillä tästä siirtymistavasta puhutaan nykyään harvoin.

Joissakin valtioissa sovelletaan innovatiivisia ratkaisuja. Esimerkkinä voidaan mainita Malawi, jossa saavutetaan erittäin myönteisiä tuloksia hajauttamalla toimintoja, jotta päästään lähemmäs ihmisiä, ja antamalla vakaassa tilassa oleville potilaille itselleen aktiivinen rooli. Tämä pätee jopa äärimmäisen köyhiin valtioihin. Meidän on näin ollen edistyttävä vielä huomattavasti kaikilla näillä tasoilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Vittorio Agnoletto, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, komission jäsenen puhe kuulostaa suoraan sanoen retoriselta: se on täynnä hienoja sanoja, mutta Euroopan komission rooli ei ole yhtä myönteinen. Kuten UNAIDSin tuoreimmat tiedot osoittavat, hiv-tartuntojen määrä lisääntyy jatkuvasti ja joissakin valtioissa virus on jopa vasta puhjennut. Nämä kaikki ovat tosiasioita, mutta patentoidut lääkkeet ovat edelleen kohtuuttoman kalliita, ja TRIPS-sopimuksilla estetään lääkkeiden saatavuus, minkä vuoksi joka vuosi lähes kolme miljoonaa ihmistä on tuomittu kuolemaan.

Tästä tilanteesta hyötyvät monikansalliset lääkeyritykset, joiden voitot lisääntyivät 24 prosenttia vuonna 2005. Yhdysvaltojen hallinto suojelee näitä monikansallisia yrityksiä, sillä se on aina käyttänyt poliittista ja kaupallista valtaansa vaikuttaakseen lääkepatentteja koskeviin neuvotteluihin. Monenvälisessä toiminnassa Bushin hallinnon ohjelman tavoitteena on estää TRIPS-sopimuksissa määrättyjen turvalausekkeiden täytäntöönpano. Kyseisten lausekkeiden nojalla sopimusvaltiot voisivat terveyskriisin tapahtuessa kiertää teollis- ja tekijänoikeussäännöksiä ja saada ihmishenkiä pelastavia lääkkeitä.

Vaikka Yhdysvaltoja voidaan perustellusti syyttää siitä, että se uhmaa yhtä kaikkein perustavanluonteisimmista ihmisoikeuksista, nimittäin terveydenhuoltoa, Euroopan unioni ei tietenkään voi pitää itseään täysin syyttömänä. Komissiota ja jäsenvaltioita on todellakin moitittava siitä, että ne vitkastelevat sellaisen yhteisön asetuksen antamisessa, jolla Dohan julistus voidaan tosiasiassa panna täytäntöön. Arvoisa komission jäsen, totesitte, että muutama tuhat afrikkalaista saa hoitoa, mutta Afrikassa on 30 miljoonaa hiv-positiivista, joista 6,5 miljoonaa tarvitsee hoitoa. Huomenna on kansainvälinen aids-päivä: maailmanlaajuinen kansalaisyhteiskunta pyytää vielä kerran, että politiikassa kannettaisiin vastuuta, eikä tämä koske ainoastaan lääkkeiden saatavuutta vaan myös ehkäisemis- ja tutkimusohjelmiin myönnettävää rahoitusta. On edelleen ratkaisevan tärkeää luoda geneeristen lääkkeiden kansainväliset markkinat, joiden tukena on uusi lääketieteellisen tutkimuksen järjestelmä, jossa otetaan huomioon ihmisten todelliset tarpeet.

Tästä syystä me Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmän / Pohjoismaiden vihreän vasemmiston jäsenet katsomme, että päätöslauselmalla, jonka parlamentti hyväksyy äänestyksessä, on velvoitettava komissio ja neuvosto: 1) myöntämään, että 30. elokuuta 2003 tehty päätös oli virhe, 2) ehdottamaan WTO:ssa TRIPS-sopimusten muuttamista ja pakkolisenssien myöntämistä koskevia uusia menettelyjä, joilla voidaan reagoida nopeasti hiv-epidemian aiheuttamiin kiireellisiin terveysongelmiin, 3) rahoittamaan hivin/aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjuntaan tarkoitettua maailmanlaajuista rahastoa miljardilla eurolla, mitä parlamentti pyysi jo 2. joulukuuta 2004 ja mihin komissio ja neuvosto eivät suostuneet, 4) osoittamaan enemmän varoja sellaisia lääkkeitä koskevaan tutkimukseen, joilla on tarkoitus hoitaa erityisesti eteläisellä pallonpuoliskolla esiintyviä tauteja, sekä velvoittamaan yksityissektorin, joka on aina hyötynyt julkisesta tutkimuksesta, varaamaan asianmukaisen osuuden omasta tutkimuksestaan näihin laiminlyötyihin sairauksiin. Tyhjien lupausten antamiseen on tuhlattu liikaa aikaa ja energiaa. Nyt on aika toimia!

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olemme kuulleet komissiolta paljon hienoja sanoja ja lausuntoja, ja eri jäsenvaltiot ovat harjoittaneet melkoista kansankiihotusta. Tässä on kyse toimista, joita ei mainita komission asiakirjassa mutta jotka ovat siitä huolimatta välttämättömiä.

Meidän on todellakin omaksuttava määrätietoinen kanta huumeiden käytön leviämisen torjunnassa, mikä tarkoittaa nollatoleranssia sekä niiden auttamista ja kuntouttamista, jotka ovat käytännössä sairaita ja joita on myös kohdeltava sairaina. Emme saa ihannoida vapaita sukupuolisuhteita, joita joukkotiedotusvälineet ja mielipidejohtajat pitävät nykyään esimerkillisenä toimintatapana. Nyt tarvitaan politiikkaa, jolla koulutetaan ihmisiä, ehkäistään erittäin riskialtista käyttäytymistä ja valistetaan tartunnan saaneita vanhempia. Meidän on myös alettava torjua tosissamme prostituutiota, sillä sen torjunta on erittäin tehotonta Euroopassa, ja on ilman muuta tehostettava seurantaa ja testausta sekä tietenkin tartuntatautien hoitoa ja ennaltaehkäisyä, kuten asiakirjassa todetaan.

Arvoisa puhemies, olemme kuitenkin hakoteillä, kun kollegani kuuluvat vieläkin toitottavan "vapaudesta" ja kun näin tehdään myös lukemissani puheissa. Tämä vapaus merkitsee yhteiskunnan kannalta hitautta ja sivilisaation kannalta tässä tapauksessa taantumista.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – (PL) Kuten malarian ja muiden tautien tilanne, myös nykyinen aids-tilanne aiheuttaa paljon haasteita, joihin vastaaminen edellyttää koulutusta, ennaltaehkäisyä, tutkimusta, hoitoa ja hoitokeinoja.

Etenkin köyhissä valtioissa tarvitaan ensinnäkin asianmukaista seksuaaliterveysvalistusta. Ongelmana on sukupuolinen holtittomuus, joka johtuu sosiaalisista ja taloudellisista oloista, jotka opin tuntemaan esimerkiksi Dominikaanisen tasavallan sokeriruokoviljelmillä. Taloudellisia oloja on parannettava ja sosiaalisia arvoja ja sääntöjä on muutettava. Näin luodaan oikea lähtökohta sukupuolikäyttäytymisessä tapahtuville myönteisille muutoksille, jolloin moraalisesti arveluttavia ihmissikiöillä tehtäviä tutkimuksia ei enää tarvittaisi.

Toiseksi totean, että tieteellinen tutkimus voi olla kallista ja usein taloudellisesti uskaliasta, mutta sitä on joka tapauksessa tehtävä, sillä on löydettävä sekä rokotteita että virusten hoitomuotoja. Kansainvälisiä tutkimusryhmiä on siksi tuettava.

Kolmanneksi yhteiskunnan on huolehdittava viruksesta kärsivistä, etenkin aids-orvoista, joiden onneton tilanne johtuu muiden sukupuolikäyttäytymisestä.

Neljänneksi totean, että vain häviävän pieni osuus 40 miljoonasta hiv-tartunnan saaneesta saa tällä hetkellä lääkintähoitoa ja lääkinnällistä apua. Tällä alalla meillä on eniten toimintamahdollisuuksia. Huomattavasti useammille taudinkantajille voidaan tarjota mahdollisuus saada lääkehoitoa, jos vain toteutetaan tarkoituksenmukaisia toimia.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrietus van den Berg (PSE). – (NL) Arvoisa puhemies, hivin/aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjuntaan tarkoitettu maailmanlaajuinen rahasto on jo suurin rahasto kyseisten tautien maailmanlaajuisessa torjunnassa, ja olen ylpeä siitä, että EU rahoittaa 65 prosenttia kyseisen rahaston varoista. Komission puheenjohtaja Barroso on painottanut tämän maailmanlaajuisen rahaston merkitystä ja sitoutunut siihen, mikä on erittäin kiitettävä teko. Euroopalla on tietty vastuu muuta maailmaa kohtaan, ja tämän rahaston kautta vastuuta voidaan kantaa konkreettisesti.

Minäpä paljastan teille kuitenkin suuren skandaalin. Näyttää siltä, ettei puheenjohtaja Barroso pysty ensi vuonna pitämään maailmanrahastolle antamaansa lupausta. Euroopan kehitysrahastosta maailmanlaajuiselle rahastolle vuonna 2007 varatut määrärahat näyttävät olevan jo käytetty muihin tarkoituksiin. Komissio haluaa paikata tämän rahoitusvajeen yleiseen kehitystyöhön varatuilla määrärahoilla, mikä tarkoittaa, että koulutukseen, sukupuolten tasa-arvon edistämiseen sekä köyhyyden, nälänhädän ja lapsityövoiman käytön torjuntaan tarkoitetut varat vähenevät.

Arvoisa puhemies, tätä ei tietenkään pystytä selittämään kaikille niille, jotka luottavat tukeemme ja antamiimme lupauksiin. Miten komissio voi pyytää meitä valitsemaan joko tappavien tautien torjunnan ja kaikki muut puolustamamme asiat, joille olemme osoittaneet varoja talousarviosta, tai vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi annettavat avustukset?

Elämää ja kuolemaa koskevissa kysymyksissä ei saisi joutua tekemään valintoja. Jos pystytte varaamaan Euroopan kehitysrahastosta muutamaksi seuraavaksi vuodeksi miljardin infrastruktuuriin ja 3 miljardia hyvään hallintotapaan, saatatte onnistua haalimaan kokoon 100 miljoonaa vuodessa maailmanlaajuista terveysrahastoa varten.

Komission puheenjohtajan Barroson olisi otettava nämä 100 miljoonaa Euroopan kehitysrahastosta eikä koulutukseen, lapsityövoiman käytön torjuntaan ja naisista huolehtimiseen varatuista määrärahoista. Ehkäpä infrastruktuuriin ja näihin muihin asioihin pitäisi osoittaa hieman vähemmän varoja. Jos osaatte panna asiat tärkeysjärjestykseen, olette oikeilla jäljillä. Muussa tapauksessa olette lyönyt laimin järkevän suunnittelun periaatteita ja aiheuttanut sen vuoksi aikamoista vahinkoa. Kehotan komissiota tarkastelemaan tätä asiaa vielä perusteellisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall (ALDE). – (EN) Antiretroviraalihoidon saatavuus ei ainoastaan tuo toivoa aids-potilaille itselleen. Se myös muuttaa suhtautumista aidsiin laajemmin. Tieto tehokkaan hoidon saatavuudesta on avaintekijä rohkaistaessa ihmisiä menemään hiv-testeihin. Mitä useammat ihmiset tietävät hiv-tartunnastaan, sitä helpommin taudin leviämistä voidaan hillitä.

Tästä syystä on erityisen huolestuttavaa, että uudet, paremmat ja toisen vaiheen aids-lääkkeet ovat edelleen kohtuuttoman kalliita. On hyvä uutinen, että jotkin vakiintuneet ensimmäisen vaiheen aids-lääkkeet ovat halventuneet, mutta Etelä-Afrikan ja Malawin luvut osoittavat, että joka kuudennen potilaan on siirryttävä uudempiin lääkeyhdistelmiin kolmen–viiden vuoden kuluessa.

Mitä komissio voi tehdä saadakseen lääkeyritykset rekisteröimään uudemmat lääkkeensä kehitysmaissa ja asettamaan tällaiset lääkkeet saataville kohtuuhintaan? Jos tässä epäonnistutaan, olemme pian taas lähtöpisteessä. Lääkkeistä, jotka tehoavat edelleen, tulee kohtuuttoman kalliita, ja avunantajat, myös EU, tukevat tosiasiassa lääketeollisuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). – (ES) Arvoisa puhemies, olemme vielä kaukana hivin/aidsin vastaisen taistelun voitosta. Emme kuitenkaan tarvitse muuta kuin poliittista tahtoa.

Luvut ovat selkeät: uusia tartuntoja on ylivoimaisesti eniten kehitysmaissa, mikä tarkoittaa, että hiv on suurimpia tuhansien kylien ja yhteisöjen kehitystä hidastavia tekijöitä.

Kyse on näin ollen maailmanlaajuisesta terveydellisestä sekä sosiaalisesta ja taloudellisesta hätätilanteesta. Tiedämme, mikä ongelma on, ja tiedämme, miten sitä voidaan ehkäistä ja käsitellä. Tämä edellyttää kuitenkin varoja, poliittista vastuuta, talouselämän sektorien vastuuta sekä sosiaalista ja kulttuurista vastuuta.

Meidän on esimerkiksi muiden toimien ohella taattava elintärkeiden lääkkeiden yleismaailmallinen saatavuus, joka ei ole vielä mahdollista joidenkin talouselämän sektorien ahneuden vuoksi. Tällainen sektori on etenkin lääkeala, joka ei häikäile tässä asiassa ja on siksi selvästi osasyyllinen maailmanlaajuiseen joukkomurhaan.

Nykytilanne johtuu osittain myös äärikonservatiivisten tahojen seksuaali- ja lisääntymisterveyden vastaisista väitteistä. Kun otetaan huomioon käytettävissämme olevat tiedot, se, joka nykypäivänä esimerkiksi vastustaa kaikkien, etenkin nuorison, asianmukaista sukupuolivalistusta, loukkaa elämää ja ihmisarvoa sekä toimii suoraan sanoen moraalittomasti, tarkasteltiinpa asiaa miltä kannalta tahansa.

Meidän on siksi tänä vuonna jälleen vaadittava toimintaa ja sitoutumista sekä ennen kaikkea sitä, että lupaukset pidetään.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE).(HU) Arvoisa puhemies, tiedämme kaikki, miten tärkeää aidsin torjunta on, ja meidän on myös tiedostettava vastuumme tässä asiassa. Uskon tämän olevan syynä siihen, että viime viikolla jättämääni lausuntoon on esitetty niin monia tarkistuksia.

Viime vuonna aids-potilaita oli tietojen mukaan lähes 40 miljoonaa, ja kyseinen tauti on todellakin levinnyt maailman joka kolkkaan. Sen leviämiseen on monta syytä. Ensimmäinen niistä on tiedon puute, mutta muita tärkeitä tekijöitä ovat huumeiden käyttö ja joidenkin valtioiden terveydenhuoltojärjestelmien puutteellinen valmistautuminen. Kotimaassani testit aloitettiin 20 vuotta sitten, minkä vuoksi tilanne ei ole huono, mutta ongelmia kuitenkin on. Kaikkiaan 90 prosenttia hiv-tartunnoista leviää sukupuoliyhteydessä ja 10 prosenttia huumeiden käytön kautta.

Esitän vielä kaksi muuta havaintoa. Hoitamattomat sukupuoliyhteydessä levinneet tartunnat lisäävät eksponentiaalisesti aidsin riskiä. Hiv- ja aids-potilaiden on huomattavasti vaikeampi saada sopivaa, jos ylipäätään minkäänlaista lääkehoitoa. Ennaltaehkäisyn ja tiedotuksen merkitystä ei voida korostaa tarpeeksi. Ne ovat erityisen tärkeitä haavoittuvimpien sosiaaliryhmien sekä ylemmän perusasteen ja keskiasteen oppilaiden keskuudessa. Meidän on aika toimia. Meidän on myös autettava EU:n ulkopuolisia maita, etenkin naapurialueiden valtioita. Diagnosoitujen tartuntojen määrä lisääntyy jatkuvasti joissakin naapurimaissa. Vastavuoroinen toiminta on meidän kaikkien edun mukaista. Tarvitsemme yhtenäisen lähestymistavan, kuten komission jäsenkin totesi, ja nyt on toimittava. Meidän kaikkien on osallistuttava tähän toimintaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Schapira (PSE).(FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tämä päätöslauselma on oikeansuuntainen askel. Haluan lisätä, että aidsin torjunta on myös hallinnollinen asia, jota on käsiteltävä paikallistasolla.

Muistutan, että vuonna 2007, toisin sanoen nyt, 50 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupungissa. Monien Afrikan kaupunkien ennaltaehkäisy- ja terveydenhuoltotilanne edellyttää paikallisviranomaisten osallistumista sen edistämiseen, että näissä kaupungeissa otetaan aiempaa paremmin huomioon paikalliset tarpeet ja poistetaan sosiaaliset tabut, jotka ovat usein erittäin voimakkaita. Meidän on työskenneltävä suoraan näiden kaupunkien kanssa, jotta niitä voidaan auttaa tarjoamaan terveydenhuoltoa ja jotta niille voidaan myöntää lisää rahoitusta.

Olisin halunnut, että päätöslauselmassamme olisi esitetty enemmän ongelma-alueilla toteutettavia käytännön ratkaisuja. Olisimme voineet pyytää komissiota helpottamaan yhdistelmälääkityksen tarjoamista sellaisten lääkkeiden muodossa, joissa yhteen kapseliin on yhdistetty kolmea eri lääkettä. Tämä olisi yksinkertaistanut huomattavasti sellaisilla alueilla elävien potilaiden hoitoa, joilla on vähän sairaaloita, lääkkeitä ja laboratorioita. Hyvät kollegat, meidän on edistettävä tällaisten lääkkeiden käyttöä, koska meillä on kiireellinen velvollisuus: meidän on saavutettava vuosituhannen kehitystavoitteet.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, komission jäsen. (CS) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää teitä keskustelusta, joka on selkeyttänyt tätä vakavaa, maailmanlaajuista ongelmaa useasta näkökulmasta. Voinen sanoa, ettei keskustelun aikana ole ilmennyt vastustusta, joka heikentäisi tämän asiakirjan suurta strategista arvoa. Tämä pätee sekä julkilausumassa esitettyihin ajatuksiin että toiminta-alojen ja saavutettavien tavoitteiden määritelmään.

Haluan korostaa sitä perusajatusta, että ainoa tapa torjua hiv/aids-pandemiaa on sellainen koordinoitu, kokonaisvaltainen lähestymistapa, jota sovelletaan parhaillaan köyhyyden torjuntaan. Tarvitaan toisin sanoen ehkäisymekanismeja, joissa yhdistyvät kulttuuriset normit, koulutus, terve järki, seulonta, sairaista huolehtiminen sekä sairaiden asianmukainen hoito. Minusta on hyvin selvää, ettei nykyisiä tuloksia voida pitää erinomaisina. Niitä ei voida pitää myöskään tyhjinä sanoina, koska asiassa tapahtunut edistys ei ole suinkaan vähäistä. Rahoitusta on myönnetty paljon. EU myöntää myös huomattavan paljon varoja kaikille valtioille erilaisia hankkeita varten, ja jotkut niistä ovat osoittautuneet onnistuneiksi. TRIPS-sopimus onkin jo mainittu. Tästä vuodesta lähtien lääkkeitä voidaan tuottaa edullisemmin. Totesinkin jo, että hinnat ovat toisinaan halventuneet 98 prosenttia. Tämä on todellakin merkittävä edistysaskel, mutta tilannetta ei voida missään tapauksessa sanoa menestykseksi. Meidän on selvästikin toimittava tehokkaammin.

Käsittelen seuraavaksi kahta konkreettista asiaa, joiden yhteydessä tarvitaan mielestäni erityistoimia. Keskustelussa todettiin – vaikka en ole varma ymmärsinkö oikein – ettei uusissa jäsenvaltioissa ole asianmukaisia hiv/aids-epidemian seurantakeskuksia. Se ei pidä paikkaansa. Tällaisia keskuksia on joka paikassa. Jos vertailemme niiden toiminnan laatua, jotkin saattavat tietenkin osoittautua toisia paremmiksi. Euroopan yhteisön perustamissopimus ei tarjoa kovinkaan paljon suoran valvonnan mahdollisuuksia, mutta ei pidä paikkaansa, ettei näitä keskuksia ole olemassa.

Toinen esiin otettu ongelma on aidsin torjuntaan tarkoitetun rahaston määrärahojen maksaminen. Komissio on reagoinut siihen, etteivät jäsenvaltiot myönnä rahastoon lainkaan varoja vuonna 2007 kohdentamalla määrärahoja uudelleen. Mielestäni voitaisiin keskustella siitä, onko tämä uudelleenkohdennusprosessi toteutettu parhaalla mahdollisella tavalla ja voitaisiinko harkita erilaisia lähestymistapoja. Uudelleen kohdentaminen oli pohjimmiltaan mielestäni kuitenkin hyvä ajatus, koska aids on valtava ongelma.

Olen kuitenkin sitä mieltä, että jos jäsenvaltiot ovat luvanneet suorittaa maksuja, jotka eivät olisi suuria niiden BKT:hen verrattuna, niiden pitäisi myös pitää lupauksensa. Varojen kokonaismäärällä on erittäin oleellinen merkitys, mutta BKT:hen suhteutettuna kyse on sellaisesta rahamäärästä, joka voidaan ottaa kansallisista talousarvioista. Meidän tehtävänämme on toteuttaa toimia tämän sietämättömän tilanteen korjaamiseksi, koska siinä epäonnistumista olisi mahdotonta perustella ja puolustaa. Painotan myös yhtäläisten mahdollisuuksien merkitystä, sillä yhtäläiset mahdollisuudet edistävät epäilemättä merkittävästi tämän ilmiön voittamista ja tilanteen parantumista.

Hyvät parlamentin jäsenet, ihmisluonto on omituinen, sillä työnnämme joitakin asioita taka-alalle ja asetamme toisia etusijalle. Ajatelkaapa esimerkiksi lintuinfluenssaa ja sitä, miten paljon siihen kiinnitettiin huomiota. En halua mitenkään vähätellä kyseistä tragediaa, mutta hiv/aids on selvästikin huomattavasti merkityksellisempi ongelma, mutta siihen ei valitettavasti kiinnitetä yhtä paljon huomiota.

Hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää teitä tästä keskustelusta, jonka ansiosta voimme uskoakseni edistyä tällä tiellä. Meidän on tietenkin muistettava, että teemmepä kuinka paljon tahansa tämän ongelman ratkaisemiseksi, kyse on maailmanlaajuisesta ongelmasta, minkä vuoksi edistymismahdollisuutemme ovat rajalliset. Kuten tämä keskustelu on selvästi osoittanut, meidän on kuitenkin tehtävä kaikkemme näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Keskustelun päätteeksi olen vastaanottanut kuusi päätöslauselmaesitystä(1).

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna klo 11.00.

 
  

(1) Ks. pöytäkirja.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö