Seznam 
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 30. listopadu 2006 - Brusel Revidované vydání
1. Zahájení zasedání
 2. Předložení dokumentů: viz zápis
 3. Farmaceutické účinné látky (písemné prohlášení): viz zápis
 4. AIDS
 5. Situace zdravotně postižených osob
 6. Čas zařadit vyšší rychlost - zavedení nového partnerství pro zaměstnanost a růst
 7. Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 8. Hlasování
  8.1. Harmonizace technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (hlasování)
  8.2. Technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (hlasování)
  8.3. Dohoda mezi ES a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (hlasování)
  8.4. Záruka Společenství Evropské investiční bance (hlasování)
  8.5. Oprava článku 139 jednacího řádu - Přechodné ustanovení o jazycích (hlasování)
  8.6. Agentura Evropské unie pro základní práva (hlasování)
  8.7. Agentura pro základní práva, činnosti v oblastech uvedených v hlavě VI Smlouvy o Evropské unii (hlasování)
  8.8. Přistoupení Bulharska (hlasování)
  8.9. Přistoupení Rumunska (hlasování)
  8.10. Sedmý rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (hlasování)
  8.11. Pravidla pro účast na sedmém rámcovém programu ES (hlasování)
  8.12. Uvádění pyrotechnických výrobků na trh (hlasování)
  8.13. Evropský systém integrované statistiky sociální ochrany (ESISSO) (hlasování)
  8.14. Pravidla pro účast na sedmém rámcovém programu ESAE (hlasování)
  8.15. Specifický program "Lidé" 2007 až 2013 (sedmý rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace) (hlasování)
  8.16. Specifický program "Myšlenky" (sedmý rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 2007 až 2013) (hlasování)
  8.17. Specifický program Kapacity (sedmý rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace 2007 až 2013) (hlasování)
  8.18. Specifický program "Spolupráce" 2007 až 2013 (sedmý rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace) (hlasování)
  8.19. Specifický program, který má provést Společné výzkumné středisko prostřednictvím přímých akcí (sedmý rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 2007 až 2013) (hlasování)
  8.20. Specifický program, který má provést Společné výzkumné středisko prostřednictvím přímých akcí (sedmý rámcový program Euratom pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie, 2007 až 2011) (hlasování)
  8.21. Specifický program Evropského společenství pro atomovou energii (sedmý rámcový program pro výzkum a odbornou přípravu, 2007 až 2011) (hlasování)
  8.22. Prostor svobody, bezpečnosti a práva (hlasování)
  8.23. AIDS (hlasování)
  8.24. Situace zdravotně postižených osob (hlasování)
  8.25. Čas zařadit vyšší rychlost - zavedení nového partnerství pro zaměstnanost a růst (hlasování)
 9. Vysvětlení hlasování
 10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11. Předání přijatých textů během schůze: viz zápis
 12. Termíny příštích zasedání: viz zápis
 13. Přerušení zasedání


  

PRESIDENCIA DEL SR. ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vicepresidente

 
1. Zahájení zasedání
  

(Se abre la sesión a las 9.00 horas)

 

2. Předložení dokumentů: viz zápis

3. Farmaceutické účinné látky (písemné prohlášení): viz zápis

4. AIDS
MPphoto
 
 

  El Presidente. El siguiente punto es la Declaración de la Comisión sobre el SIDA.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, v posledních letech bylo v obecném úsilí v boji proti epidemii HIV/AIDS dosaženo slibného pokroku včetně lepšího přístupu k účinné léčbě a k programům prevence. Nicméně počet lidí nakažených virem HIV nebo umírajících na následky nemoci AIDS nadále roste. Ke konci roku 2006 je virem HIV nakaženo téměř 40 milionů osob, což je o 2,6 milionu více ve srovnání s koncem roku 2004. Odhaduje se, že v samotném roce 2006 bylo virem HIV nově nakaženo 4,3 miliony osob dospělých i dětí, což je o 400 tisíc více než před dvěma lety.

V popředí epidemie je i nadále subsaharská Afrika. Více než 63 % všech dospělých nakažených HIV žije v současnosti v zemích subsaharské Afriky, z čehož 33 % v Jižní Africe. Největší nárůst za poslední dva roky byl však zaznamenán ve východní Asii, východní Evropě a střední Asii, kde za uvedené období stoupl počet nakažených virem HIV o 21 %. Pokračující nárůst počtu nově hlášených infekcí ve většině členských států Evropské unie a výsledky průzkumu Eurobarometru z roku 2005 podtrhují naléhavou potřebu zvýšit úroveň znalostí o epidemiích v rámci Evropské unie a v sousedních zemích a dále posílit programy prevence v této oblasti. Priority v oblasti posílení prevence, léčby a péče v tomto konkrétním regionu stanoví strategie, kterou přijala Komise v roce 2005.

I přes tato znepokojivá čísla lze konstatovat, že v několika afrických a karibských zemích i v určitých oblastech jižní Asie došlo ke snížení výskytu HIV. Je možné trend změnit. Na celém světě žije dnes tolik žen nakažených virem HIV jako nikdy předtím. V samotném roce 2006 dosáhl počet nakažených žen 17,7 milionu s nárůstem vyšší než milion případů za poslední dva roky. V subsaharské Africe je situace ještě horší, 60 % dospělých osob (15 let a více) nakažených virem HIV jsou ženy. Vedle biologických faktorů se na skutečnosti, že ženy a dívky jsou mnohem náchylnější, pokud jde o nakažení virem HIV, podílí také sociální a ekonomické hledisko, a to v důsledku nerovnosti pohlaví a opomíjení jejich práv. Zrovnoprávnění žen je zásadní sociální výzvou a nezbytným předpokladem pro spravedlivý rozvoj a zvýšenou prevenci proti HIV. K tomu, aby byl dívkám a ženám na celém světě zajištěn přístup k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví, je potřeba v rozvojových zemích posílit zdravotní služby s cílem poskytovat jako součást komplexního balíčku dobrovolné poradenství a testování léčbu, péči a podporu.

Přístup k léčbě a péči se v posledních letech významně zlepšil, přičemž ve většině zemí byl na počátku na velmi nízké úrovni. Díky rozšířenému poskytování antiretrovirální léčby bylo za téměř čtyři roky zachráněno na 2 miliony životů a v samotných zemích subsaharské Afriky byla přibližně u 8 tisíc osob zahájena léčba. Nicméně i přes tento pozitivní vývoj je situace znepokojivá a vyžaduje zvýšenou pozornost mezinárodního společenství.

Evropská komise poskytuje partnerským zemím v Africe a v dalších oblastech intenzivní pomoc zaměřenou na boj proti epidemiím prostřednictvím integrované prevence, léčby a péče. K HIV/AIDS však nelze přistupovat jako k individuálnímu problému, protože tato infekce zvýrazňuje všechny hlavní problémy rozvojových zemí, omezený přístup k základním sociálním službám, nerovnost pohlaví a nerovné rozdělení zdrojů, špatnou správou věcí veřejných a nízkou úroveň hospodářského a technologického rozvoje. HIV/AIDS je úzce spjata se dvěma dalšími nakažlivými a s chudobou souvisejícími nemocemi, s malárií a tuberkulózou. HIV/AIDS lze úspěšně čelit, jen pokud budou partnerské země proti těmto nemocem bojovat v kontextu úsilí snížit chudobu.

Integrovaný přístup k HIV je hlavní zásadou evropského politického rámce přijatého v roce 2004 a evropského akčního programu boje proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze přijatého o rok později. Implementace evropského akčního programu vyžaduje koordinované zásahy Komise jak na úrovni států tak na celosvětové úrovni, přičemž to jsou právě partnerské země, kdo nejlépe rozhodne, jak nejefektivněji rozdělit zdroje účinným, spravedlivým a transparentním způsobem mezi jednotlivé iniciativy.

Komise v průběhu let zvyšovala a zvyšuje své příspěvky na boj proti HIV/AIDS ve všech rozvojových zemích, a zejména v Africe, kde partnerským zemím poskytuje pomoc prostřednictvím rozpočtové podpory v jejich úsilí čelit strukturálním faktorům podporujícím epidemii HIV, jako je reforma zdravotní péče a krize v oblasti lidských zdrojů ve zdravotnickém odvětví. Komise zároveň do boje proti HIV/AIDS v rozvojových zemích investovala významnou částku prostřednictvím globálního fondu pro boj proti HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii v celkové výši 522 milionů eur v pěti letech, jakož i prostřednictvím dalších iniciativ. V průběhu roku 2006 byla role Komise v globálním fondu plně potvrzena volbou člena správní rady z řady Evropské komise na místo místopředsedy fondu.

Komise stojí již tradičně v čele úsilí o zlepšení přístupu k antiretrovirální léčbě v rozvojových zemích a k plnému zpřístupnění léčby a prevence těm potřebným do roku 2010. Evropská komise zastávala zásadní roli při snižování ceny farmaceutických výrobků. V některých případech došlo ke snížení až o 98 % prostřednictvím zavádění stupňovitého cenového mechanismu, který umožňuje rozvojovým zemím zaplatit za patentované léky nižší ceny, a zároveň ochraňuje výrobce před opětovným dovozem těchto výrobků zpět na výnosné rozvinuté trhy.

Také v rámci WTO Evropská komise podporuje zajištění práv nejchudších zemí s omezenou výrobní kapacitou na dovoz levných generických léků vyrobených s nucenými licencemi. Komise rovněž zvyšuje investice do výzkumu a vývoje očkovacích látek a dalších nástrojů prevence, jako například mikrobicidů, s cílem rozšířit stávající spektrum mechanismů prevence proti HIV. V tomto úsilí bude Komise pokračovat s cílem plně zpřístupnit prevenci a léčbu všem potřebným do roku 2010.

Jak již bylo zmíněno, Komise se společně se členskými státy zavázala bojovat proti pandemii HIV/AIDS prostřednictvím souboru opatření zaměřených na prevenci, léčbu, podporu a péči. Jsme si plně vědomi, že dosáhnout konečného cíle, kterým je generace bez nákazy AIDS, není možné bez přijetí silného politického závazku, zajištění informovaného vedení a zvýšení přidělení prostředků na světové, národní i místní úrovni.

Stojíme před obrovskou výzvou, kterou je další pokrok v boji proti HIV/AIDS a zajištění toho, že prevence a léčba budou plně přístupné všem, kteří ji potřebují do roku 2010. Naléhavě potřebujeme vyváženější strategii ke zvyšování prevence a léčby a k zajištění přístupu k cenově dostupné léčbě, zejména pokud jde o patentované léky druhé řady, a proto je zapotřebí mobilizovat politickou vůli Evropy. Je třeba těsněji spolupracovat s farmaceutickým průmyslem a zaměřit se jak na rozvoj nových metod prevence zejména na mikrobicidy, které ženám poskytují více možné prevence, tak na cenovou dostupnost nových přípravků pro léčbu. Je třeba nadále stimulovat výzkum vedený farmaceutickým průmyslem a rozvoj očkovacích látek proti HIV/AIDS a dalších výrobků. Nakonec se musíme ujistit, že partnerským zemím bude zpřístupněno dlouhodobé a předvídatelné financování, aby jim napomohlo v boji proti epidemii HIV/AIDS.

Evropská komise bude v tomto ohledu nadále pracovat na široké škále finančních nástrojů jak na úrovni jednotlivých zemí, tak na celosvětové úrovni včetně globálního fondu pro boj proti HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii. Potřebujeme však silnou podporu a spolupráci všech institucí Evropské unie včetně Evropského parlamentu, které jsou zodpovědné za každoroční rozdělování finančních zdrojů. V oblasti boje proti HIV/AIDS máme příležitost dosáhnout lepších výsledků, ale potřebujeme k tomu politickou vůli. Evropská komise pevně věří, že dosažení konečného cíle, kterým je generace bez nákazy AIDS a poskytování léčby a péče všem potřebným, je uskutečnitelné. V rámci realizace tohoto cíle se těším na spolupráci s Evropským parlamentem.

(Potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis, on behalf of the PPE-DE Group. – As we again approach World AIDS Day, we commemorate, we remember friends and we resolve to do more. We are now commemorating 25 years of AIDS. We remember the 25 million fellow citizens who have died from AIDS and we think of the 40 million living with AIDS. Many of them live in Europe and many in neighbouring countries to the east, such as Russia, Kaliningrad and Central Asia, but two-thirds live in sub-Saharan Africa.

We in the north have promised our support. We have earmarked money for this and then, all too often, lost it again. Science advances, but we have not yet delivered. Only 5% of HIV-positive children receive medical help. Fewer than 10% of the 15 million AIDS orphans receive financial support. Every year we have a resolution. A resolution is two things: a form of words and good intentions, or a determination to achieve those ends.

We need to invest in research and trials for the development of AIDS vaccines. We need to invest in service delivery and education for drugs and therapies, in mothers and children, in preventative campaigns, in health and care professionals and in NGO support teams. We need to pull out all the stops to meet the UN target of universal access to services, to treatment and to care by 2010, as the Commissioner said. The year 2010 is not far away, but we are.

(Applause)

 
  
MPphoto
 
 

  Glenys Kinnock, on behalf of the PSE Group. – Mr President, our funding for HIV/AIDS prevention is still running well below target, falling behind by something like USD 12 billion. Therefore, as the Commissioner said, there is an urgent need for more public and private funding in order to address the shortcomings.

There is no single panacea for HIV eradication, but there has to be more education and more funding for vaccine research and for microbicides, which the Commissioner mentioned. The development of a vaginal microbicide has to be our immediate priority, and it is predicted that it could be developed and used within five years. It is the only way for women to have real control over their own sexual health. It is a method that does not require the consent of a partner.

In addition, AIDS treatments in the developing world will not, and cannot, be sustainable unless there is a supply of the newer versions of generic medicines, which are increasingly needed as drugs-resistant cases of HIV/AIDS become more frequent. That means we have to be much more audacious in the way we confront the patents that pharmaceutical companies continue to hide behind, making the price of treatment impossible to meet in many developing countries and under the kind of health systems my colleague, Mr Bowis, mentioned.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgs Andrejevs, ALDE grupas vārdā. – Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs! Esmu gandarīts, ka šī paziņojuma pirmo nodaļu Komisija velta jautājumam par pilsoniskās sabiedrības piesaistes nepieciešamību visos ar epidēmijas apkarošanu saistītajos aspektos. Tādējādi tiek pildīta Dublinas un Viļņas deklarācijā izvirzītā prasība. Informācija un atbilstošie pakalpojumi, kurus realizē nevalstisko organizāciju vadītie vieglas pieejamības atbalsta centri HIV skartajām sabiedrības riska grupām spēj ievērojami aizkavēt AIDS izplatību valstī. Mani kā ziņotāju satrauc fakts, ka vairākās jaunajās dalībvalstīs šāda atbalsta centra pastāvēšana tieši pašreiz ir apdraudēta finansiālo līdzekļu trūkuma rezultātā. Izrādās, ka pirms iestāšanās Eiropas Savienībā šie centri saņēma daudzpusēju finansiālo atbalstu no dažādiem, to skaitā ārpus Eiropas pastāvošiem fondiem un organizācijām, kas pašreiz pēc valstu iestāšanās Eiropas Savienībā uzskata savu labdarības misiju par pabeigtu. Neskatoties uz Viļņas deklarācijā pausto veselības ministra apņemšanos izmantot nacionālos finanšu instrumentus, kā arī Kopienas fondus, ieskaitot struktūrfondus, cīņā ar AIDS, vairāku dalībvalstu praksē tas netiek īstenots. Attiecībā uz struktūrfondiem pilsoniskās sabiedrības organizāciju vadība norāda uz nespēju nodrošināt līdzfinansējumu. Uzskatu, ka šis jautājums steidzami jārisina gan dalībvalstīm, gan Eiropas Komisijai. Paldies.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Hélène Aubert, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, vous avez rappelé, à juste titre, que malheureusement, en dépit des progrès, encore minimes, réalisés en matière d'accès aux traitements, la maladie ne recule pas, au contraire: dans nos pays notamment, l'épidémie a plutôt repris. Alors, nous nous réjouissons, à ce sujet, du consensus qui se dessine parmi cette Assemblée concernant la nécessité de revoir absolument l'accord TRIPS concernant l'accès aux médicaments puisque les aménagements qui ont été prévus dans le cadre du cycle de Doha, malheureusement, ne permettent pas, aujourd'hui, un réel accès à des médicaments peu coûteux.

Cela dit, le problème du sida n'est pas seulement un problème de financement et d'accès aux médicaments. On peut même dire que l'accent, le projecteur mis sur l'accès aux médicaments a, sans doute, fait passer au second plan la nécessité de promouvoir encore et encore la prévention – prévention qui aujourd'hui diminue également dans nos pays et partout ailleurs. Donc, il faut absolument reprendre ces campagnes de prévention et d'information en faisant appel aux personnels compétents, notamment grâce aux médias, ainsi qu'aux réseaux sociaux et médicaux qui permettent de sensibiliser les populations.

Deuxièmement, pour changer vraiment la situation, il nous faut aussi – vous l'avez rappelé, et c'est sans doute le plus difficile – changer les pratiques culturelles en matière de sexualité, et notamment protéger les femmes et permettre aux femmes de se protéger. Les femmes, aujourd'hui, constituent 50 % des malades, ce qui n'était pas le cas au début de l'épidémie, et elles sont touchées de façon extrêmement brutale et violente par des pratiques et des sévices qui ont lieu en temps de guerre dans les zones de conflits, mais pas seulement: viols, prostitution, trafics de femmes, esclavage sexuel des femmes, autant de fléaux qui contribuent à favoriser l'expansion de l'épidémie. Aussi, la façon dont l'Union européenne promeut les droits des femmes, l'égalité des femmes, constitue également un moyen très efficace de lutter contre l'épidémie et de mettre l'accent sur la transmission de la mère à l'enfant, mode de transmission dont on parle peu à l'heure actuelle.

Il existe des solutions innovantes et je citerai l'exemple du Malawi, où, en se basant sur la décentralisation, de manière à aller au plus près des populations, en faisant aussi jouer un rôle actif aux malades eux-mêmes – ceux qui sont stabilisés –, on aboutit à des résultats extrêmement positifs, même dans des pays pourtant extrêmement démunis. Donc, nous devons aller encore beaucoup plus loin sur tous ces plans.

 
  
MPphoto
 
 

  Vittorio Agnoletto, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il discorso del Commissario appare francamente un discorso retorico, pieno di buone dichiarazioni, alle quali non corrisponde un altrettanto positivo ruolo da parte della Commissione europea. Come dimostrano gli ultimi dati presentati da UNAIDS, l'HIV continua a crescere e in alcuni Stati si assiste addirittura a una recrudescenza. A fronte di tutto ciò i farmaci brevettati continuano ad avere un prezzo insostenibile e gli accordi TRIPS creano una barriera invalicabile all'accesso ai medicinali, condannando a morte quasi 3 milioni di persone ogni anno.

A trarre vantaggio da questa situazione sono le multinazionali farmaceutiche, i cui profitti nel 2005 hanno registrato un incremento del 24%, multinazionali difese dall'amministrazione statunitense, che non ha mai smesso di utilizzare il suo peso politico e commerciale per condizionare i negoziati sui brevetti farmaceutici. A livello multilaterale l'agenda dell'amministrazione Bush è rivolta a rendere inapplicabili le clausole di salvaguardia previste dagli accordi TRIPS, che, in caso di crisi sanitaria, consentirebbero ai paesi membri di aggirare i diritti di proprietà intellettuale e disporre dei farmaci salvavita.

Ma se gli Stati Uniti possono essere giustamente accusati di attentato ad uno dei più fondamentali diritti umani, quello alla salute, l'Europa non si può certo considerare esente da colpe. L'inerzia della Commissione e degli Stati membri nel dotarsi di un regolamento comunitario, capace realmente di implementare la dichiarazione di Doha è da condannare senza appello. Lei, signor Commissario, parla di qualche migliaio di africani in terapia: ma in Africa i sieropositivi sono 30 milioni, 6,5 milioni dei quali necessiterebbero di una cura. Domani ricorre la giornata mondiale di lotta all'AIDS: la società civile globale chiede una volta per tutte che la politica si assuma le sue responsabilità, che non riguardano solo la questione dell'accesso ai farmaci ma anche i finanziamenti rivolti ai programmi di prevenzione e ricerca. La creazione di un mercato internazionale di medicinali generici, supportato da un nuovo sistema di ricerca medica orientata ai bisogni reali della gente, rimane la questione cruciale.

Per questo motivo, come GUE/NGL riteniamo fondamentale che la risoluzione che l'Aula voterà impegni Commissione e Consiglio a: 1) riconoscere il fallimento della decisione del 30 agosto 2003; 2) proporre in sede di OMC la modifica dei TRIPS e delle nuove procedure per il rilascio delle licenze obbligatorie, capaci di rispondere subito alle urgenze sanitarie determinate dall'epidemia HIV; 3) sostenere con un miliardo di euro il Fondo mondiale di lotta contro l'AIDS, la TBC e la malaria, come già chiesto il 2 dicembre 2004 dal Parlamento e ignorato dalla Commissione e dal Consiglio; 4) dedicare più risorse alla ricerca dei medicinali per le patologie specifiche del sud del mondo e vincolare il settore privato, che da sempre beneficia della ricerca pubblica, a riservare una parte ragionevole della propria ricerca a tali malattie trascurate. Troppe false promesse si sono sprecate, ora è tempo di agire!

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo udito tante belle parole, buone dichiarazioni da parte della Commissione, parecchia demagogia da parte dei diversi colleghi. Qui ci troviamo di fronte a delle azioni che non sono delineate nel documento della Commissione, azioni che sono invece necessarie.

E' necessaria, intanto, una lotta decisa alla diffusione della droga, che significa tolleranza zero, assistenza e rieducazione per quelli che sono a tutti gli effetti dei malati e come tali andrebbero trattati. E' necessaria una non esaltazione della promiscuità sessuale, oggi considerata e mostrata come modello da seguire da mass-media e da opinion leader. Occorre una politica di educazione ma anche di dissuasione da comportamenti a rischio e una politica di genitorialità consapevole per quanti sono affetti. Si impone altresì una seria lotta alla prostituzione, dalla quale siamo ben lontani nella nostra Europa, e indubbiamente anche un potenziamento della sorveglianza, dei test e sicuramente della cura e della prevenzione delle malattie infettive, come tratteggiato nel documento.

Non ci siamo però, signor Presidente, quando sento ancora colleghi e leggo interventi che predicano "la libertà", libertà che per le società significa inerzia e per la civiltà, in questo caso, significa regresso.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Zaleski (PPE-DE). – Obecna sytuacja z AIDS, podobnie jak z malarią i innymi chorobami, jest wyzwaniem na płaszczyznach takich jak edukacyjno-profilaktyczna, badawcza, opiekuńcza i lecznicza.

Primo, potrzebna jest odpowiednia edukacja o zdrowiu seksualnym, szczególnie w krajach biednych. Na przykład społecznie i ekonomicznie uwarunkowany promiskuityzm, o jakim się dowiedziałem w Dominikanie, na farmach trzciny cukrowej, ale też gdzie indziej, wymaga poprawy warunków ekonomicznych i zmiany wartości i reguł społecznych, które mogą doprowadzić do pozytywnych zmian w zachowaniach seksualnych, a w konsekwencji do niestosowania potem kontrowersyjnych moralnie zabiegów na ludzkim płodzie.

Secundo, badania naukowe są kosztowne i ekonomicznie często ryzykowne, ale nie mamy wyjścia - trzeba poszukiwać szczepionek i leków niszczących wirusy. Należy w tym przypadku wspierać międzynarodowe zespoły badawcze.

Tertio, konieczna jest opieka społeczna nad dotkniętymi wirusem, a szczególnie nad ich sierotami, które stają się ofiarami nie własnej aktywności seksualnej.

Po czwarte, dzisiaj tylko znikomy procent z 40 milionów zarażonych wirusem HIV ma dostęp do leków i pomocy medycznej. W tym obszarze mamy największe możliwości działania i przy odpowiedniej polityce można udostępnić leki większej liczbie nosicieli wirusa.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrietus van den Berg (PSE). – Voorzitter, het Wereldfonds is nu al het grootste fonds in de wereldwijde strijd tegen de ziektes in kwestie. Ik ben er trots op dat 65% van de bijdragen aan het Fonds van de EU komt. Commissievoorzitter Barroso heeft zich sterk gemaakt en zich voor het Wereldfonds geëngageerd. Dat is enorm lovenswaardig. Europa heeft een verantwoordelijkheid ten opzichte van de rest van de wereld en dit Fonds geeft die verantwoordelijkheid handen en voeten.

Maar, voorzitter, ik moet u en de aanwezigen wijzen op een groot schandaal. Volgend jaar dreigt Barroso zijn belofte aan het Wereldfonds niet te kunnen waarmaken. Het geld uit het Europees Ontwikkelingsfonds dat voor 2007 voor het Wereldfonds was gereserveerd, blijkt nu al aan andere dingen uitgegeven te zijn. Nu wil de Commissie dit gat in de begroting compenseren door geld te onttrekken aan het budget voor algemene ontwikkeling. Dat betekent: geld weghalen uit het budget voor onderwijs, gelijkheid van mannen en vrouwen, de strijd tegen armoede en honger en de strijd tegen kinderarbeid.

Voorzitter, dit valt toch niet uit te leggen aan al die mensen die vertrouwen op onze steun en onze toezeggingen. Hoe is het mogelijk dat de Commissie ons vraagt om te kiezen tussen de bestrijding van dodelijke ziektes en alle andere dingen waar we voor staan, die we vastgelegd hebben in de begroting, enerzijds en de bijdragen tot het halen van de millenniumdoelstellingen anderzijds?

Het moet in zaken van leven en dood niet of/of zijn, maar en/en. Als u wel 1 miljard voor infrastructuur en 3 miljard voor goed bestuur uit het Europees Ontwikkelingsfonds weet te reserveren voor de komende jaren, is daar misschien toch ook nog wel een beetje een beperking te vinden voor 100 miljoen jaarlijks voor het Wereldgezondheidsfonds.

Commissievoorzitter Barroso moet die 100 miljoen vrijmaken, niet ten koste van onderwijs, kinderarbeid of zorg voor vrouwen, maar uit het Europees Ontwikkelingsfonds. Dan maar iets minder infrastructuur, dan maar iets minder op die andere punten. Stel je prioriteiten goed, dan ben je goed bezig en anders ben je bezig op een manier waarbij je verwaarloosd hebt goed te plannen en daardoor de zaken ernstig geschaad. Ik roep de Commissie op dat alsnog stevig te herzien.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall (ALDE). – The availability of antiretroviral therapy does not just bring hope to AIDS sufferers themselves. It also transforms attitudes to AIDS in the wider population. The knowledge that effective treatment is available is a key factor in encouraging people to be tested for HIV. The more people are aware of their HIV status, the easier it is to control the spread of the disease.

That is why it is particularly worrying that the price of new, improved and second-line AIDS medicines remains prohibitively high. It is good news that the price of some established first-line AIDS drugs has come right down, but figures from South Africa and Malawi indicate that up to one in six patients will need to switch to newer drug combinations within three to five years.

What can the Commission do to persuade pharmaceutical companies to register their newer drugs in developing countries and make those newer drugs available at affordable prices? Failing that, we will soon be back to square one. The drugs that still work will be unaffordable and donors, including the EU, will effectively be donating to the pharmaceutical industry.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). – Señor Presidente, efectivamente en la lucha contra el VIH-sida estamos aún lejos de la victoria; sin embargo, ésta es posible simplemente con voluntad política.

Los números son claros: la inmensa mayoría de las nuevas infecciones se dan en los países en vías de desarrollo, lo que hace que el VIH sea en estos momentos uno de los principales factores de freno al progreso de miles de pueblos y comunidades.

Se trata, pues, de una emergencia mundial, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el social o el económico. Hoy sabemos cuál es el problema y sabemos cómo prevenirlo y cómo tratarlo. Pero para ello se requieren recursos, responsabilidad política, responsabilidad de los sectores económicos y responsabilidad social y cultural.

Entre otras medidas, por ejemplo, es necesario asegurar el acceso universal a los medicamentos esenciales, algo que hoy todavía no es posible debido a la avidez de ciertos sectores económicos, sobre todo el sector de las industrias farmacéuticas, que no tienen escrúpulos en este tema, convirtiéndose así en claros corresponsables de un asesinato en masa a escala mundial.

Asimismo, ciertos discursos de sectores ultraconservadores en contra de la salud sexual y reproductiva son también responsables de esta situación. Oponerse hoy día, por ejemplo, con la información que tenemos, a que todo el mundo, y en especial la gente más joven, cuente con una adecuada educación sexual es, se mire como se mire, un atentado a la vida y a la dignidad y, por supuesto, una inmoralidad.

Y un año más, por tanto, toca reclamar hechos, compromiso y, sobre todo, que se cumplan las promesas.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE). – Tisztelt Elnök Úr! Az AIDS elleni küzdelem fontosságával mindannyian tisztában vagyunk, annak felelősségével is kellene. Ennek tulajdonítom, hogy a múlt héten előterjesztett véleményemhez ennyire sok módosító indítvány érkezett.

Tavaly közel negyven millió AIDS fertőzöttet tartottak nyilván, és a betegség valóban elérte a világ minden részét. Terjedését különböző okok idézték elő. Elsősorban tájékozatlanság, de fontos tényező a drogfogyasztás vagy egyes országok egészségügyi rendszerének felkészületlensége. Saját országom már húsz éve bevezette a szűrést, ennek tulajdonítható, hogy a helyzet nem rossz, de a problémák ugyanúgy érzékelhetőek. A vírus 90%-ban nemi úton, 10%-ban kábítószer-fogyasztással fertőz.

Még két tapasztalat: a kezeletlen nemi fertőzések több nagyságrenddel megnövelik az AIDS kockázatát. Az AIDS és a HIV fertőzötteknek sokkal nehezebb megfelelő orvosi ellátáshoz jutni, ha egyáltalán hozzájuthatnak. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a megelőzés fontosságát, ezen belül is a tájékoztatást. Különösen fontos ez az erősen érintett társadalmi csoportok és a középiskolások körében. Akciókra van szükség. Segítenünk kell az Unión kívüli országokat is, kiemelten a közeli térségekben. A szomszédos térségekben például folyamatosan nő a diagnosztizált fertőzések száma. A kölcsönös cselekvés mindannyiunk érdeke. Integrált megközelítésre van szükség, ahogy ezt a biztos úr mondta és akciókra. Ebben legyenek partnerek.

 
  
MPphoto
 
 

  Pierre Schapira (PSE). – Monsieur le Président, mes chers collègues, cette résolution va dans le bon sens. Je voudrais ajouter que la lutte contre le sida est aussi une question de gouvernance qui doit être traitée au niveau local.

Je vous rappelle qu'en 2007, c'est-à-dire aujourd'hui, 50 % de la population mondiale vit dans les villes. Dans de nombreuses villes africaines, la prévention et les soins nécessitent l'implication des autorités locales afin de les rendre plus adaptés aux besoins locaux et de lever les tabous sociaux, qui sont souvent très forts. Nous devons coopérer directement avec les villes pour les aider à gérer leurs services de santé et pour leur apporter des financements accrus.

J'aurais souhaité que notre résolution propose davantage de solutions concrètes, sur le terrain. Nous aurions pu demander à la Commission de favoriser l'offre de traitements combinés, médicaments réunissant trois types de remèdes en une seule et même gélule, ce qui simplifie grandement le traitement des patients vivant dans des zones où les hôpitaux, les médecins et les laboratoires sont peu nombreux. Nous devons privilégier leur utilisation car, mes chers collègues, nous avons un devoir impérieux: atteindre les objectifs du Millénaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Děkuji za diskuzi, která proběhla, protože z různých hledisek osvětlovala problém, který je vážný a celosvětový. Myslím si, že mohu konstatovat, že proti koncepci prohlášení, proti tomu jak definuje oblasti, ve kterých je třeba působit, a cíle, kterých je třeba dosáhnout se v debatě neobjevily námitky, které by znehodnocovaly tento dokument jako obecnější strategii ve věci.

Chtěl bych podtrhnout základní myšlenku, že pandemie HIV/AIDS je pandemií, kterou lze zvládat pouze kombinovaným přístupem, holistickým přístupem, který současně uvádí do chodu boj proti chudobě, preventivní mechanismy ve smyslu osvěty, vzdělávání a rozumného chování, screaning a vyhledávání nemocných včetně odpovídající léčby. Myslím si, že mohu vycházet z názoru, že nemůžeme považovat dosavadní výsledky za úspěch. Nemůžeme je ovšem považovat ani za prázdná slova, protože jsou věci, které se staly a které nejsou bezvýznamné. Hovořili jsme o fondu, financování je zřetelné. Evropská unie poskytuje značné prostředky pro financování řady projektů ve všech zemích a podařilo se docílit určitých úspěchů. Byla zmiňována dohoda TRIPS. Od roku 2006 je možné vyrábět léky podstatně levněji. Zmiňoval jsem se o tom, že v některých okamžicích došlo k poklesu ceny až o 98 %. Ano, jsou zaznamenány pokroky, ale úspěch to prostě není. Je třeba zesílit naše úsilí, o tom není pochyb.

Dovolte mi ještě, abych se dotkl dvou věcí, které byly konkrétní a o kterých si myslím, že potřebují určitou reakci. Bylo zmíněno a nevím, jestli jsem porozuměl dobře, že v nových zemích nejsou odpovídající centra, která sledují tento epidemický problém. To neodpovídá realitě, ta centra všude jsou. Je samozřejmě jasné, že můžeme porovnávat jejich kvalitu a zjistit, že některá jsou lepší a jiná horší, ale v rámci evropské Smlouvy není příliš mnoho možností k přímé kontrole, ale výrok, že tato centra neexistují, neodpovídá realitě.

Další problém, který byl zmíněn, je financování fondu proti AIDS, kde vzhledem k tomu, že členské státy v roce 2007 neposkytují nic, zareagovala Komise přestrukturováním prostředků. Myslím si, že člověk může vést debatu o tom, jestli to přestrukturování bylo uděláno nejlépe, jestli se nedá uvažovat o některých dalších úvahách, ale myslím si, že ta základní myšlenka přestrukturovat to byla správná, protože problém AIDS je problém obrovského rozsahu.

Přesto si myslím, že jestliže se členské státy jednou zavázaly k poskytnutí určitých příspěvků, které v porovnání s jejich hrubým domácím produktem nejsou významné, měly by tento závazek splnit. Celková suma velmi významná je, ale dohromady v poměru k hrubým domácím produktům je to suma, kterou lze uvolnit v rámci národních rozpočtů. Je na nás, aby se posílil tlak a tato nepřijatelná situace se změnila, protože odůvodnit a obhájit ji podle mého názoru nelze jinak. Dovolte mi ještě také, abych podtrhl význam rovnosti příležitostí, protože je to jedna z věcí, která nepochybně významně přispívá k tomu, aby se tento fenomén zvládl a zlepšil.

Dámy a pánové, je zvláštním způsobem lidské duše některé věci zatlačovat do pozadí a jiné dávat do popředí. Vzpomenu-li si na problematiku ptačí chřipky, kterou v žádném případě nepodceňuji, a pozornost, která jí byla věnována, a porovnám-li rozsah této hrozby s tím, co se reálně odehrává v oblasti HIV/AIDS, je naprosto zřejmé, že problém, o kterém teď hovoříme, je násobně významnější a bohužel mu nevěnujeme násobně významnější pozornost.

Dámy a pánové, děkuji za debatu, která proběhla. Myslím si, že to byla debata, která umožní postoupit dál na této cestě. Je ovšem zřejmé a nutné si uvědomit, že jakkoliv vyvodíme maximální úsilí, problém je globální a naše možnosti k pokroku jsou omezené, ale přesto - a debata to ukázala jasně - je povinností využít je až k našim limitům.

 
  
MPphoto
 
 

  El Presidente. Para cerrar el debate se han presentado seis propuestas de resolución.(1)

Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar a las 11.00 horas.

 
  

(1)Véase el Acta.


5. Situace zdravotně postižených osob
MPphoto
 
 

  El Presidente. El siguiente punto es el informe de Elizabeth Lynne, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la situación de las personas con discapacidad en la Unión Europea ampliada: el Plan de Acción Europeo 2006-2007 (2006/2105(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne (ALDE), rapporteur. – Mr President, I am pleased to have been given the opportunity to be Parliament’s rapporteur on the disability action plan. I worked closely with disabled people’s organisations, the Commission and fellow MEPs, and I should like to thank the shadow rapporteurs very much for their cooperation. I should also like to thank the Secretariat and I extend my special thanks to the European Disability Forum. I also sought advice from another 100 disability organisations across the European Union. I sincerely hope the report reflects the fact that it was produced not just by me but by the whole committee.

I welcomed the Commission communication, but I felt there were some areas that could be strengthened. With regard to employment in particular, it is essential first and foremost to implement existing legislation, particularly the 2000 Employment Directive. I know the Commission is monitoring that closely.

However, certain grey areas need to be clarified, such as reasonable accommodation or reasonable adjustment. It is also vital that trade unions inform people of their rights under anti-discrimination legislation. However, whatever we do in terms of employment, it is of little use to disabled people unless they have access to the built environment or to transport facilities. That is why one of my demands is further legislation on bus and coach travel, similar to that for air travel. I know the Commission is looking at that as well.

Education and training are also the key to integration. I have always said that Member States should work towards including children in mainstream education wherever possible, but, at the same time, recognising that some children may not thrive in that atmosphere, especially if there is no proper back-up. Children’s needs must come first.

We also have to address access to information technology. That means accessible websites. At the moment, 80% of public websites are not accessible and we must ensure all documents are in accessible formats, particularly Commission and EU documents.

We must also ensure that disabled children and adults have access to sporting facilities. However, one of the most important areas is the deinstitutionalisation of disabled people, but this needs a sufficient level of Community-based quality services. We must also destigmatise people with mental health problems.

When we talk about disability, we must remember that we are talking about all forms of disability: people with mobility problems, hearing impairments, visual impairments, mental health problems, learning disabilities, chronic illnesses and other, hidden, disabilities. That is why I called in my report for a definition of disability. I welcome the Court of Justice ruling of 11 July, but we must take this forward.

Another milestone was agreement earlier this year on the United Nations Convention on the Rights of People with Disabilities, for which I was Parliament’s rapporteur. However, we must campaign now for the swift signing and ratification of the Convention.

We must also continue our campaign for a specific disability directive under Article 13 to outlaw discrimination on access to goods and services. I make no apology for mentioning this repeatedly, and I have called for it in my report yet again.

There is no point in paying lip service to disabled people’s rights. We have to continue the fight for all EU citizens, disabled or non-disabled, to be treated equally.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji Parlamentu a zejména zpravodajce paní Lynnové za zařazení této důležité otázky na pořad jednání dnešního plenárního zasedání. Jsem rád, že Parlament a Komise jsou si velmi blízké ve svých názorech na problematiku zdravotně postižených. Zejména bych chtěl Parlamentu poděkovat za jeho podporu při vypracování a uplatňování evropské strategie ve prospěch zdravotně postižených.

Nejde pouze o to poskytnout zdravotně postiženým možnosti využívat svých práv, práva na lidskou důstojnost, na rovné zacházení, na nezávislost na ostatních lidech a na plnohodnotné zařazení do společnosti. Zdravotně postižení musí mít možnost uplatnit své schopnosti a účastnit se společenského života a být i ekonomicky aktivní. Akční plán Komise pro rovnost příležitostí zdravotně postižených poskytuje strategický rámec pro stanovení aktuálních priorit. Jak zpráva paní Lynnové zdůrazňuje, politiky a aktivity Společenství nejrůznějším způsobem ovlivňují postavení zdravotně postižených. Rada proto také v roce 2003 doporučila členským státům, aby se při koncepci svých politik v oblasti zdravotně postižených plně řídili akčním plánem.

Koncem roku 2005 jsem předložil sdělení o rovnosti příležitostí zdravotně postižených, které zahajuje druhou fázi akčního plánu Evropské unie ve prospěch zdravotně postižených 2006–2007. Tato druhá fáze je také předmětem zprávy paní Lynnové.

Nejdříve k současné situaci. Statistiky, které má Komise k dispozici, hovoří samy za sebe. 44,6 milionu lidí v produktivním věku, to je každý šestý z našich spoluobčanů, má podle svého vlastního hodnocení dlouhodobý zdravotní problém nebo postižení. Míra zaměstnanosti postižených osob dosahuje maxima 40 % oproti 64,2 % u osob bez postižení. Dokonce i u osob s relativně lehkým postižením nepřesahuje míra zaměstnanosti 50 %. 43,7 % zdravotně postižených, kteří nepracují, je přesvědčeno, že by pracovat mohli, pokud by mohli využít adekvátní asistence. Program Komise pro období 2006–2007 chce na tuto situaci reagovat. Konkrétně je třeba vytvořit prostředí, které umožní zdravotně postiženým využívat svých práv, mít stejnou možnost volby jako osoby bez postižení, rozhodovat o svém životě, účastnit se ekonomických aktivit života, uplatnit své schopnosti v osobním i pracovním životě a plnit své povinnosti jako kterýkoliv jiný občan.

V tomto duchu byly pro období 2006–2007 stanoveny čtyři prioritní oblasti. Zvýšení míry zaměstnanosti a pracovní aktivity zdravotně postižených Evropská rada na svém jarním zasedání v roce 2006 rovněž označila za prioritu. Klíčovým bodem evropského akčního programu příštích let musí být přístup zdravotně postižených ke kvalitním a dostupným a levným službám. Přístup zdravotně postižených osob k materiálním hodnotám a službám je pro zajištění výkonu jejich občanských práv a nezávislosti zcela zásadní. Unie musí umět lépe analyzovat situaci a identifikovat vývojové faktory, které mají vliv na postavení zdravotně postižených osob. Tento akční plán již přinesl pozitivní výsledky. Byl přijat první evropský právní předpis, který se vztahuje specificky na zdravotně postižené, a to předpis o právech a povinnostech zdravotně postižených v oblasti letecké dopravy, který byl paní zpravodajkou citován. Předpisy, které se vztahují na nové strukturální fondy, zaručují právo zdravotně postižených osob na přístup k projektům financovaným Společenstvím a stanoví, že zásada přístupnosti musí být respektována ve všech etapách činnosti fondu.

Událostí historického významu je nedávné přijetí úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením. Její smluvní stranou se poprvé v dějinách stává i Evropské společenství. V této úmluvě jsou pevně zakotveny základní principy strategie Evropské unie v oblasti zdravotního postižení, tj. nediskriminace, rovnost příležitostí a aktivní opatření ve prospěch sociální integrace.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), draftsman of the opinion of the Committee on Culture and Education. – I will speak on this item, as our chairman, Mr Sifunakis, has other duties today. However, we and every member of the PSE working party in the Committee on Culture and Education agree on the subject’s importance.

The year 2007 will be the European Year of Equal Opportunities, as part of which we must also give attention to disability in education and culture programmes. The new digital technologies, especially relating to the media, can provide equal opportunities for the disabled. It is crucial to use these tools for the advantage of disabled people. The European Union has important multiannual cultural programmes between 2007 and 2013. Our group wants to increase the involvement of people with disabilities in these programmes.

Some weeks ago, I welcomed a group of visitors that included some disabled people. We, Members of this European Parliament, can also act at a personal level. Our possibilities may be modest, but we can invite more disabled visitors to Parliament.

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto, a nome del gruppo PPE-DE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il piano d'azione europeo 2006-2007 per le persone con disabilità individua una strategia basata sul principio della non discriminazione nell'accesso ai beni e ai servizi per ogni cittadino europeo. Si tratta di una cultura non più legata ad un'idea di una passiva assistenza ma all'obiettivo dell'integrazione, della partecipazione attiva alla vita economica e sociale e del riconoscimento della tutela dei loro diritti. Centrale diventa il tema della qualità della vita, in modo che le persone diversamente abili realizzano le loro aspettative nel rispetto della dignità umana. E' per questo che si sottolinea l'importanza anche del rapporto fra stato di salute ed ambiente in cui si vive.

Condividiamo l'articolazione dei tre obiettivi: completare l'attuazione della direttiva sulla parità di trattamento in tema di occupazione e di condizione di lavoro; rafforzare l'integrazione delle questioni legate alla disabilità nelle pertinenti politiche comunitarie; migliorare l'accessibilità per tutti. I nostri emendamenti hanno evidenziato la necessità di comportamenti tendenzialmente omogenei in tutti gli Stati membri, in materia di trasporti e di mobilità e a garantire un'adeguata assistenza del processo scolastico e formativo e nella famiglia, oltre a promuovere il linguaggio dei segni.

Fondamentale è anche sottolineare la necessità di stabilire e garantire principi europei elevati di qualità nella prestazione dei servizi sociali, perché è sulla qualità percepita dalla persona che si gioca la qualità di una vita piena nel futuro. Auspichiamo poi che all'affermazione di principio, seguano sempre più concreti atti operativi. Ringrazio infine la relatrice Lynne per il suo lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Ευαγγελία Τζαμπάζη, εξ ονόματος της ομάδας PSE. – Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση της συναδέλφου, κυρίας Lynne -την οποία θα ήθελα να συγχαρώ για τη συνεκτική και ολοκληρωμένη εργασία της- θέτει τις βασικές αρχές τις οποίες οφείλει να ακολουθεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών όσον αφορά την αναπηρία.

Θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ στη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στο δομημένο περιβάλλον. Οφείλουμε να απαλείψουμε τα εμπόδια που κάνουν απαγορευτική τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Αποκλείοντας τη φυσική τους πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, δεν περιθωριοποιούμε μόνο μια σημαντική μερίδα του πληθυσμού αλλά, ταυτόχρονα, προκαλούμε και σημαντική οικονομική ζημία, καθώς τους αποκλείουμε από την αγορά εργασίας και την οικονομική ζωή εν γένει, ωθώντας τους σε μια επιδοματική πολιτική που μόνο ζημιογόνος μπορεί να είναι.

Επιπλέον, παρότι θεωρώ ότι η συνεκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία, η οποία συμβάλλει αποφασιστικά στην απρόσκοπτη ένταξή τους στην κοινωνία και την καταπολέμηση του στίγματος και των διακρίσεων, οφείλουμε να μην παραβλέπουμε την ανάγκη στήριξης των υποδομών ειδικής εκπαίδευσης όπου αυτές είναι αναγκαίες.

Επίσης, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία των προβλημάτων της ψυχικής υγείας και των προκαλούμενων αναπηριών και να υπογραμμίσω την ανάγκη της προαγωγής της ψυχικής υγείας του πληθυσμού.

Θέλω, ακόμη, να αναφερθώ και να προσθέσω ότι η θέσπιση ενός κοινού ορισμού της αναπηρίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα διευκολύνει σημαντικά την αναγνώριση των κοινών ζητημάτων των ατόμων με αναπηρία για την υιοθέτηση πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι οποίες θα δώσουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στις εθνικές κοινωνικές πολιτικές σε έναν τομέα που αποτελεί ακόμη -σε σημαντικό βαθμό- αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Τέλος, θέλω να μεταφέρω εκ μέρους του συνάδελφου, κυρίου Σηφουνάκη, ο οποίος ήταν ο συντάκτης γνωμοδότησης, δύο σημεία, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε: πρώτον, η Επιτροπή πρέπει να αυξήσει τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στα νέα πολυετή προγράμματα της επόμενης δημοσιονομικής περιόδου και δεύτερον να υπάρξει αντίστοιχη βελτίωση στους αθλητικούς χώρους.

 
  
  

VORSITZ: SYLVIA-YVONNE KAUFMANN
Vizepräsidentin

 
  
MPphoto
 
 

  Arūnas Degutis, ALDE frakcijos vardu. – Noriu pasveikinti rengėjus, nuodugniai išanalizavusius ir pateikusius pasiūlymus dėl vieno aktualiausių nūdienos socialinių reiškinių - visaverčio žmonių su negalia integravimosi į mūsų visuomenę. Pritariu pranešimo rengėjų gausiems siūlymams, kurie liudija, kad šiandien problemų minėtoje srityje dar pakankamai daug. Norėčiau atkreipti dėmesį į keletą iš jų. Modernios informacinės technologijos, internetas, skaitmeninė televizija atveria visiškai naujas galimybes pritaikyti informaciją kiekvienam vartotojui atsižvelgiant į jo poreikius bei galimybes. Tai yra platesnis subtitrų, gestų kalbos naudojimas televizijoje, specialiai neįgaliesiems pritaikyti valdymo pultai, atitinkamai pritaikytos prieigos prie interneto, ypač viešųjų tinklaviečių. Turime skatinti ir užtikrinti, kad visos šios galimybės būtų išnaudojamos. Projektuojant naujus pastatus atitinkamas dėmesys turi būti skirtas neįgaliesiems. Patobulintos transporto sistemos ateityje padidins šių žmonių mobilumą. Apie šiuos specializuotus poreikius privalu galvoti kiekvieną kartą, ypač naudojant Europos regioninės plėtros fondo bei struktūrinių fondų lėšas.

Paraleliai turi būti tobulinama ir nacionalinė teisė, iš jos šalinamos visos diskriminacinės nuostatos, neatitinkančios Amsterdamo sutarties 13 straipsnio. Reikia toliau siekti atsisakyti medicininio negalios modelio, pakeičiant jį socialiniu. Svarbiausia, kad visos šios priemonės būtų lydimos bendrų pastangų šalinti stereotipus ir išankstines nuostatas neįgaliųjų atžvilgiu ir šviečiant visuomenę. Tik koordinuotos ir visa apimančios pastangos, išvardytos pranešime, leis greičiau pasiekti geresnių rezultatų.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo, em nome do Grupo GUE/NGL. – É fundamental que a Comissão e os Estados-Membros não se fiquem pelas bonitas palavras na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. É urgente que as práticas sejam mais consequentes e que a legislação existente nesta área seja efectivamente cumprida, e garantidos os direitos humanos a todos. Por isso, sublinhamos a importância das recomendações contidas neste relatório da Senhora Lynne, a quem cumprimentamos e para o qual também contribuímos com algumas propostas.

Chamamos, em especial, a atenção para a aplicação de forma eficaz do quadro jurídico a favor da igualdade de tratamento em matéria de emprego, no acesso a todos os transportes públicos e às novas tecnologias de informação e na eliminação das barreiras arquitectónicas. Insistimos, mais uma vez, numa directiva específica relativa à deficiência com base no artigo nº 13º do Tratado, bem como na assinatura e ratificação da nova Convenção da ONU nesta área.

Apelo também a uma redobrada atenção por parte dos Estados-Membros às crianças e jovens com deficiência, à sua educação e à inclusão dos estudantes com deficiência, sempre que possível, no ensino regular, mas com os apoios específicos adequados às necessidades educativas especiais dos alunos. E, por último, uma nota para requerer uma atenção muito especial às pessoas com deficiência profunda e igualmente às suas famílias.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski, w imieniu grupy UEN. – W imieniu grupy UEN dziękuję pani Lynne za dobrze wykonaną pracę. Odnosimy się dzisiaj do problemu, który jest na miarę naszego człowieczeństwa. Każda, bowiem dyskryminacja osoby niepełnosprawnej zaprzecza poszanowaniu praw i godności człowieka.

Sformułowanie „osoba niepełnosprawna pełnoprawnym obywatelem” nie może być jedynie retorycznym hasłem. Trzeba obiektywnie stwierdzić, że w ostatnich latach wiele zrobiono w tej materii. Jednak ciągle jeszcze, i w nazbyt wielu sytuacjach, osoby te czują się jak ludzie drugiej kategorii.

Państwa członkowskie mają przed sobą poważne zadanie, by integrować środowisko niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Chodzi o likwidowanie wszelkich barier, nie tylko architektonicznych i komunikacyjnych, ale także w dostępie do pracy, opieki medycznej, socjalnej, edukacji, kultury, sportu itd. Szczególnie istotna jest kwestia niepełnosprawności wśród dzieci i młodzieży, tak fizycznej i psychicznej, jak i wrodzonej oraz nabytej. Chciałbym także zwrócić uwagę na sytuację osób, które mają ograniczoną sprawność z racji podeszłego wieku.

Wyrażam przekonanie, iż działania, które podejmiemy w tej materii na forum Parlamentu przyczynią się do poprawy sytuacji życiowej. To nie jest żadna łaska, to nasz obowiązek.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Tomasz Zapałowski, w imieniu grupy IND/DEM. – Pani Przewodnicząca! Sprawozdanie w sprawie sytuacji niepełnosprawnych w rozszerzonej Unii Europejskiej zawiera bardziej oczekiwania w stosunku do poprawy życia niepełnosprawnych, niż rzeczywisty opis oraz analizę ich obecnej sytuacji. Poza oczywistymi kwestiami związanymi z likwidacją barier architektonicznych i komunikacyjnych, niezwykle ważnym problemem jest podjęcie działań mających na celu wsparcie finansowe pracodawców i zrównoważenie poniesionych przez nich strat wskutek niejednokrotnie mniejszej wydajności pracy niepełnosprawnych.

Ogromną szansą i problemem dla niepełnosprawnych rodzin jest kwestia ciągłego wspierania procesu edukacji samych niepełnosprawnych jak i ich opiekunów, także poprzez systemy zapewnienia pozostania na niezbędny czas rodziców w domu i danie im możliwości otrzymania godnych świadczeń finansowych. W tym przypadku Unia Europejska powinna się zaangażować i zapewnić odpowiednie środki na te cele.

We wszystkich dokumentach dotyczących wytycznych mających na celu poprawę losu niepełnosprawnych trzeba opracować odpowiednią gradację ważności działań, aby nasza pomoc i zabiegi nie zostały tylko politycznymi deklaracjami. Niepełnosprawni potrzebują pewności, że państwa Unii wspierają ich także poprzez zaostrzony system karny, w stosunku do przestępstw, których ofiarami padają osoby niepełnosprawne.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Mato Adrover (PPE-DE). – Señora Presidenta, señor Comisario Špidla, Señorías, hoy es un día importante para esta Cámara, y por eso quiero felicitar a la señora Lynne por su informe, porque estamos dando un paso más en la construcción de la Europa de las oportunidades por la que estamos trabajando.

Hoy aprobaremos con un amplio acuerdo nuevas medidas para avanzar en la igualdad de oportunidades para las personas que sufren algún tipo de discapacidad.

Me parece que este nuevo Plan de Acción Europeo 2006-2007 es un gran reto para lograr eliminar cualquier tipo de discriminación y, además, recoge necesidades de las personas con discapacidad en toda Europa.

Voy a destacar varias cuestiones. En primer lugar, trata de establecer un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, no sólo en la educación y el acceso, sino en la promoción y en la formación continua.

En segundo lugar, mejora, sin duda, las condiciones y los derechos de los pasajeros con discapacidad en la utilización del transporte aéreo, marítimo y terrestre. Pero tengo que advertir —y así lo he hecho en el informe— de la necesidad de no crear una nueva y hasta ahora inexistente barrera: la barrera económica. Obligar a que las personas con discapacidad vayan acompañadas es positivo para mejorar la calidad de su viaje, pero no lo es que la persona con discapacidad tenga que hacerse cargo del billete del acompañante, porque en ese caso estas personas tendrían que pagar dos billetes, mientras que el resto de las personas pagaríamos solamente uno.

En tercer lugar, la mejora del acceso a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, sin ninguna duda, podrían romper múltiples barreras para las personas con discapacidad, siempre que consigamos el acceso universal a las mismas y siempre que los avances tecnológicos tengan en cuenta a estas personas, desde el inicio, en sus diseños.

En cuarto lugar, tenemos que tener respuestas integradas y coordinadas frente a la discapacidad de niños y de personas ya discriminadas de por sí, como las mujeres y las personas mayores.

Y, por último, la prevención de riesgos laborales. Hemos apostado por un gran acuerdo sobre riesgos laborales, ya presentado en esta Cámara, que todavía no ha acogido la Comisión —y se lo recuerdo, señor Špidla—, y en el que habrá que prestar especial atención a los riesgos que pueden sufrir las personas en el ámbito laboral.

Quiero recordar, además, el gran papel que desempeñan las asociaciones de discapacitados.

Sin duda, creo que éste es un gran reto y un nuevo avance para conseguir la Europa de las oportunidades por la que todos apostamos.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE). – I join with the rapporteur in reiterating Parliament’s support for a comprehensive non-discrimination directive on disability under Article 13. The Portuguese Presidency promised it to us in 2000, as did the former Commissioner for Employment and Social Affairs in 2003. Four years later and unless there is action, the Commission will continue saying that there is a hierarchy of discrimination, which none of us can accept.

Secondly, I welcome the action plan’s emphasis on moving beyond employment rights to social care. I call on the Commission to undertake this work with a genuine spirit and commitment towards an independent lifestyle for people with disabilities, to the right to personal assistance and to the right for disabled people and disabled children and their parents to choose mainstream provision, whether that is education or housing, not only employment.

Thirdly, we can do much more on the international front in external assistance. We claim to adopt a human rights approach to disability. Let us do more within our human rights programmes worldwide. We have not done enough regarding the human rights of disabled people in assessing candidate countries for accession to the European Union. We can do better in that area. We should not only move swiftly to ratify and sign the draft UN Convention on People with Disabilities but work with third-country governments to make sure they do too.

Finally on PPE-DE Group’s Amendment 5, I am outraged that the Conservatives should try to withdraw the part of my text suggesting that the Commission should be required to monitor the participation of people with disabilities in their programmes. We should not just talk about participation, we should make it happen. The PPE-DE Group should withdraw that amendment.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE). – Madam President, the European Union is a society of shared values. One way by which we judge our success as a society is how we address the issues facing the most vulnerable members of our society.

Last year, as rapporteur on the Commission paper on demographic change, I was invited to speak at a special conference on disability in Graz during the Austrian Presidency. The banner on the platform behind me said simply: Leben wie andere auch – to live the same as other people. In English the translation of the word ‘leben’ is not just ‘to live’ but ‘to have a life’, and it should be the aim of our society to help all members of society to live and to have a life like every other member of society.

UK Conservatives are not persuaded that we need more EU legislation to secure this aim, but we do believe that we need the whole of society to embrace it. We need not just a welfare state, but a welfare society, in which communities recognise their responsibilities for the support of all members of those communities.

Governments cannot do everything, but they can become enablers of individual choice, helping people with disabilities to do what they themselves want to do by removing the barriers that stand in their way – barriers in education, employment or simply in getting from A to B. Governments can also promote and enable a culture of independence rather than dependence. Support for people with disabilities is not just about care: it is about support for their desires to fulfil their lives and to live in the same way as other people.

We welcome this thoughtful own-initiative report on this important subject, we shall of course be supporting it, and we congratulate the rapporteur.

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne (ALDE). – (Beginning of speech off-microphone) … particularly what the Commissioner was just saying about how close together the Parliament and the Commission are in terms of disabled people’s rights.

Commissioner, you talked about the accessibility of services. Of course, we can only have accessibility of services if we have a specific disability directive. I am pleased that Richard Howitt and many other Members brought that up as well. I would like some sort of commitment today as regards a timescale of when you might be bringing that forward, Commissioner. I welcome what you were saying about structural funds. It is very important that we have a disability criterion in the structural funds. I am very pleased that it is in there now.

One of the Members here also talked about mainstreaming. It is very important that we should have that.

Mrs Tzampazi, thank you very much for all your support and work. We have worked very closely on this. It is very right to talk about the European Year of People with Disabilities and to build on that.

Unfortunately, I have not had enough time to talk about education and training. There are so many points that I would like to mention, but really the bottom line is a specific disability directive.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, člen Komise. Dámy a pánově, děkuji za debatu, kterou jsem se zájmem vyslechl. Myslím si, že závěr, který učinila paní zpravodajka Lynnová, odpovídá realitě a velmi mě potěšilo poselství výboru, že totiž názor Parlamentu a názor Komise jsou si velmi blízké.

V debatě byly vystiženy nejdůležitější principy, právě princip nediskriminace aktivního začlenění, a déle byly osvětleny nebo sledovány některé věci z různých dílčích hledisek. Protože se několikrát v debatě objevila úvaha o změnách evropského právního rámce, chci konstatovat, že v letošním roce bude dokončena studie proveditelnosti, která se bude zabývat možnostmi vylepšení právního rámce Evropské unie v oblasti zdravotně postižených.

Dámy a pánové, snad je také vhodné ještě zmínit rok 2007, který je rokem rovných příležitostí, což vidím jako velmi dobrou příležitost k mobilizaci společnosti jako takové.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet heute statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Casini (PPE-DE). – Esprimo il mio più convinto favore alla relazione Lynne, in quanto ha saputo cogliere in ampia parte le problematiche che interessano il composito mondo della disabilità, ipotizzando azioni e strumenti sufficientemente appropriati per venire incontro alle relative esigenze di vita, di relazione e di collocazione sociale.

Da quest'Aula vorrei rappresentare anche l’auspicio che alle affermazioni di principio, condivisibili, seguano sempre più concreti atti operativi da parte della Commissione esecutiva, che i “diversamente abili” (o, se si preferisce, i “portatori di abilità differenti”) possano realizzare le aspettative di vita nel rispetto della loro dignità umana. Il testo che ci apprestiamo a votare ben sintetizza, con il lavoro fatto dalla relatrice nella nostra commissione parlamentare, nonché le istanze sociali provenienti dalle varie realtà nazionali.

Sottolineo a questo proposito l’opportunità che il comportamento degli Stati membri della Comunità europea sia tendenzialmente omogeneo, per evitare che si concretizzino in questa materia sperequazioni ingiustificate tra cittadini europei per il solo fatto della diversa appartenenza geografica.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (PSE). – A fogyatékkal élők helyzete ma Európában rendkívül nehéz, többszörös diszkriminációval kell szembenézniük. A legtöbb helyen még a mozgásukhoz alapvető akadálymentes közlekedésük sem megoldott, nemhogy társadalmi beilleszkedésük. Fontos, hogy tudatosuljon: az önálló élet nemcsak azt jelenti, hogy valaki egyszerűen a társadalom tagja, hanem azt is, hogy ő is ugyanolyan tagja a társadalomnak, mint bárki más. Erre figyelmet kell fordítania valamennyi politikaformálónak, döntéshozónak.

A fogyatékkal élők az európai lakosság 10%-át jelentik, így beilleszkedésük, boldogulásuk nem csupán szociális kérdés, hanem kölcsönös érdek, hiszen számukra munkahelyek létesítése, az élethosszig tartó oktatásba és képzésbe való bekapcsolásuk nem csupán életkörülményeik javításához járul hozzá, hanem az európai gazdaság fejlődéséhez is.

Problematikus a kérdés megközelítése is. Nem csak a statisztikai adatok e téren is elégtelen volta miatt. A fogyatékosok igenis sokszínű, nem homogén csoportot alkotnak, így a velük kapcsolatos számtalan kihívás integrált, nemi alapú megközelítést igényel, s ezt a politikaformálás valamennyi szintjén figyelembe kell venni. Sőt. Mint sok egyéb területen, így ezen is a fogyatékkal élő nők helyzete gyakran hátrányosabb a fogyatékkal élő férfiak helyzeténél, és gyakrabban áldozatai a szegénységnek és a társadalmi kirekesztettségnek, és erre a programok, intézkedések széles körű eszközrendszerénél figyelemmel kell lenni.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin (IND/DEM). – Junilistan anser att det är fullständigt oacceptabelt att människor med funktionshinder möts av fördomar, negativ särbehandling och begränsade möjligheter. Detta överrensstämmer inte med vår uppfattning av EU som en värderingsunion.

Europaparlamentets och rådets förordning av den 5 juli 2006 är därmed en framgång. Denna klargör något som borde vara en självklarhet, inte minst eftersom vi har en gemensam inre marknad, nämligen att funktionshindrade ska ha samma rättigheter som övriga medborgare i samband med flygresor.

Sverige är ett föregångsland vad gäller funktionshindrades rättigheter. En långtgående EU-lagstiftning, med detaljerade synpunkter på hur funktionshindrade ska behandlas, hade kunnat innebära att de framgångsrika svenska reformerna på 70- och 80-talen hade ifrågasatts. Låt oss därmed undvika detaljreglering och istället klart och tydligt fastställa att samhället, näringslivet och vi medmänniskor fullt ut ska behandla funktionshindrade likvärdigt med övriga medborgare.

Låt oss avslutningsvis ägna oss åt självkritik. EU-institutionerna lägger fram betänkanden om funktionshindrades rättigheter, men kan samtidigt inte se till att samtliga EU-byggnader fullt ut är anpassade för funktionshindrade. Europeiska unionens webbplatser och dokument är inte heller tillgängliga i lämpliga format för funktionshindrade, främst synskadade. När tänker kvestorerna i EU-parlamentet och de berörda EU-myndigheterna agera i dessa angelägna och näraliggande frågor?

 

6. Čas zařadit vyšší rychlost - zavedení nového partnerství pro zaměstnanost a růst
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Als nächster Punkt folgt der Bericht von Frau Pilar del Castillo Vera im Namen des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie: Jetzt aufs Tempo drücken - Ein Europa der unternehmerischen Initiative und des Wachstums (2006/2138(INI)) (A6-0384/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Pilar del Castillo Vera (PPE-DE), Ponente. – Señora Presidenta, Comisario, queridos colegas, debatimos ahora un informe que se va a votar a lo largo de esta mañana y que compendia a su vez un conjunto de informes presentados por la Comisión con un objetivo fundamental y muy bien definido, que no es otro que establecer un conjunto de medidas que permitan desarrollar una sociedad, una economía, basada en el conocimiento en Europa, que, a la postre, es el instrumento fundamental para generar empleo y para generar crecimiento y, por tanto, para generar prosperidad para todos los europeos.

En este informe, al igual que en otros informes de expertos, como, por ejemplo, el Informe Aho, que es un informe extraordinariamente completo y preciso sobre los mismos temas, u otros informes anteriores de la Comisión, nos encontramos en una situación en la que tenemos un diagnóstico francamente bueno ―diría yo― de dónde estamos, por qué estamos en esa situación y qué necesitamos. Probablemente no hay ningún área en la que tengamos un conocimiento tan preciso como en ésta para poder impulsar el crecimiento de Europa.

La diagnosis está, el diagnóstico está y los remedios también. Todos sabemos que para impulsar una sociedad basada en el conocimiento hace falta impulsar la innovación. Todos sabemos que hace falta impulsar una formación que permita a las personas adaptarse a todos esos momentos cambiantes que hay en el empleo y que permita, por tanto, reciclarse y encontrar una nueva forma de trabajo. Todos sabemos que la innovación es necesaria para que el sistema de bienestar social no vaya perdiendo su capacidad de responder a los ciudadanos en la salud, en la formación, etc. Todos sabemos también que hace falta que las empresas cuenten con un marco amable, con un marco que las ayude, que las impulse a desarrollar la innovación y que les evite encontrarse con problemas burocráticos, con dificultades en toda una serie de ámbitos de actuación.

No se trata ahora de detallar cada uno de los aspectos que contiene el informe, porque están ahí y todos ustedes los conocen; a mí me gustaría aprovechar esta intervención para insistir todo lo que pueda en la necesidad de dejar, por una vez, de hablar, hablar y hablar y de poner títulos muy atractivos a los informes y a los análisis, mientras sigue habiendo una cierta parálisis en la acción en los Estados nacionales. Es importante el paso que se ha dado con los 25 programas nacionales de reforma, pero yo creo que habría que insistir extraordinariamente en una evaluación muy contundente sobre los progresos que se hacen en esos programas nacionales.

A medida que va pasando el tiempo, vamos perdiendo más el tren. Cuando se definió la Agenda de Lisboa, había una expectativa de desarrollo. Cuando nos encontramos a la mitad del desarrollo de la Agenda de Lisboa, la media europea —naturalmente unos países están en una situación y otros en otra— estaba más atrás de lo que estaba cuando se definió la Agenda de Lisboa. Y nos podemos encontrar con que en 2010, efectivamente, hayamos seguido sin avanzar y, por lo tanto, hayamos ido acumulando retraso. Yo creo sinceramente que si contratáramos a un auditor externo, se quedaría impresionado de hasta qué punto el diagnóstico es bueno, como lo son los remedios y las soluciones, y de que, a pesar de ello, la parálisis en la aplicación de esos remedios sea tan completa.

Las sociedades, como la vida misma, se hacen de la colaboración entre las distintas generaciones. Uno lleva un testigo; es como una carrera de relevos, pero de relevos de fondo. Hoy están creciendo y naciendo muchos europeos. Otros, como los que estamos aquí, seremos, en un futuro no muy lejano, jubilados. Y todos, los unos y los otros, necesitamos tener una sociedad donde Europa pueda seguir teniendo esa capacidad de competir, ese liderazgo y ese futuro que ha tenido en períodos anteriores, porque hubo entonces unos europeos que decidieron, con su alma y con su corazón, dejar el mejor legado para el futuro de su país y para el futuro, en este caso, del conjunto de países que constituyen la sociedad europea.

Por tanto, ésa es nuestra responsabilidad y en ello tenemos que poner el alma y el corazón.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Vizepräsident der Kommission. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Die Kommission begrüßt die Gelegenheit zu dieser Aussprache über europäische Wachstums- und Beschäftigungspolitik, und sie begrüßt ganz ausdrücklich den vorliegenden Bericht. Ich möchte der Berichterstatterin, Frau del Castillo Vera, sehr herzlich für diese gründliche und objektive Betrachtung danken.

Wir führen diese Debatte wenige Tage vor der Entscheidung der Kommission über den Fortschrittsbericht der Wachstums- und Beschäftigungspolitik für das Jahr 2006. Ich teile die Analyse der Frau Abgeordneten, dass wir in der Tat in Europa sehr genau wissen, wo unsere Probleme liegen. Wir wissen auch sehr genau, was zu tun ist. Wir haben die richtigen Antworten auf die Probleme, aber – Frau Abgeordnete, Sie haben vollkommen Recht – es gibt ein Problem mit der Verwirklichung der für richtig erkannten Maßnahmen, insbesondere auf der nationalen Ebene. Es ist auch leicht zu erklären, warum.

Die langfristigen Reformnotwendigkeiten, die wir für die europäische Wachstums- und Beschäftigungspolitik identifiziert haben, stoßen sich immer wieder an kurzfristigen Interessen der nationalen Politik. Irgendwo sind immer Wahlen und irgendwo stockt die Maschinerie. Trotzdem kann ich Ihnen heute sagen, dass der Fortschrittsbericht, den wir in 14 Tagen verabschieden werden, zwei außerordentlich positive Signale aussenden wird.

Das erste Signal ist, dass wir zum ersten Mal tatsächlich einen funktionierenden Mechanismus in Europa haben, um die Wirtschaftspolitiken der Mitgliedstaaten und der Union miteinander zu koordinieren. Das war ja das große Problem der Lissabon-Strategie, die Sie erwähnt haben, deren Ziele zwar sehr ambitioniert waren, deren Umsetzungsmechanismus aber praktisch überhaupt nicht existiert hat.

Die zweite positive Antwort ist, dass sich die Prioritäten der Mitgliedstaaten deutlich verändert haben. Wir werden in unseren Berichten, die sich ja mit jedem einzelnen Land und mit jedem einzelnen Sektor befassen, zeigen können, dass jetzt überall in Europa die Themen auf der Tagesordnung stehen, um die es in unserer Strategie geht: Bildung und Ausbildung, Forschung und Entwicklung, Innovation, bessere Rahmenbedingungen für Unternehmen, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, Förderung der Beschäftigungsfähigkeit von solchen Gruppen der Bevölkerung, denen der Zugang zum Arbeitsmarkt versperrt ist. Das alles sehen wir in allen Mitgliedstaaten als Spitzenthemen auf der politischen Agenda, und deshalb freue ich mich, dass der Bericht, der heute hier diskutiert wird, genau zu diesen Themen sehr klare Aussagen macht. Ich möchte ganz ausdrücklich unterstreichen, wie sehr ich es begrüße, dass dieser Bericht die Politik der Kommission in Bezug auf kleine und mittlere Unternehmen und in Bezug auf Innovation so deutlich unterstützt.

Ich möchte sehr deutlich sagen, dass die Zukunft unseres Wachstums und unserer Arbeitsplätze davon abhängt, ob es uns gelingen wird, das Innovationspotenzial der kleinen und mittleren Unternehmen so zu stärken, dass sie mehr und noch mehr zu Wachstum und Beschäftigung in Europa beitragen können. Die Arbeitsplätze, die wir zusätzlich brauchen, werden in diesem Sektor entstehen, und deshalb ist es wichtig, dass alle unsere Politiken daraufhin überprüft werden, ob sie den kleinen und mittleren Unternehmen in Europa den notwendigen Spielraum gewähren oder nicht.

Wir werden ja dann schon sehr bald auf der Grundlage des Fortschrittsberichts der Kommission über den Stand der Wachstums- und Beschäftigungspolitik diskutieren können. Ich bin ziemlich sicher, Frau Abgeordnete, dass Sie dann meine Meinung teilen werden: Wir haben in Europa keinen Stillstand, sondern eine deutliche Bewegung in die richtige Richtung.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrizia Toia (ALDE), relatrice per parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Signora Presidenta, onorevoli colleghi, l'Unione europea ha senz'altro bisogno di un rinnovato slancio per poter recuperare quella distanza, quel divario esistente rispetto ad altre economie forti nel mondo, economie dinamiche, competitive: non penso solo a quelle tradizionali ma anche a quelle nuove, che si sono affacciate sulla scena mondiale. L'Europa rischia dunque parecchio se non saprà tenere il passo e rinnovarsi, dandosi quello slancio e quella marcia in più che le viene richiesta, anche attraverso questa discussione. Essa rischia di perdere quella compatibilità che sempre ha saputo dimostrare tra la crescita economica, produttiva e industriale e, insieme, la coesione sociale e la capacità di valorizzare l'occupazione e la dimensione di una crescita più inclusiva.

Questa marcia in più ha bisogno, a mio avviso, di due elementi: per quanto riguarda il primo, dobbiamo intervenire sui nuovi fattori di crescita dell'economia e dell'occupazione: il capitale umano, la sua formazione, la cura dell'attitudine e delle competenze, e l'innovazione tecnologica, intesa anche come capacità di trasferire nei processi produttivi i risultati della ricerca e i risultati di ciò che oggi la conoscenza ci mette a disposizione. Ma c'è un secondo elemento, che vorrei accennare in chiusura, che diventa fondamentale per vincere questa sfida: occorre che l'Europa agisca di più insieme! L'Europa deve darsi questa capacità strategica di una visione comune. Venticinque piani nazionali indeboliscono la nostra capacità di crescere insieme: occorre un'unica visione, una visione più univoca. Occorrono, insomma, politiche più armonizzate nel campo fiscale, nel campo dell'occupazione e nel campo delle politiche industriali.

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), draftsman of the opinion of the Committee on Culture and Education. – Madam President, in olden times young people learned their professions in the workshops of older masters. In Hungary, before the World Wars and the Iron Curtain, many young people went to western Europe for some years to extend their vocational training by working in the workshops of foreign masters. In this way, they learned both their profession and one or two foreign languages.

We should not invent new things, we should just remember the old traditions. Of course, times have changed and the state has an important role in vocational training. However, as with the individual masters or guilds in the old times, small and medium-sized companies should be involved in providing practical experience for students. Our projects in the field of vocational training are rather modest. We must provide more financial resources for programmes that provide foreign experience and possibly the exchange of students.

Vocational training should also provide language courses, including business technology phrases. It is nice to learn the Hamlet monologues by heart, but carpenters or computer operators should know their professional terms in foreign languages as well.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), autor projektu opinii Komisji Prawnej. – Szanowna Pani Przewodnicząca! Chciałbym serdecznie pogratulować sprawozdawcy, podziękować za wkład pracy nad tak niezmiernie ważnym tematem dla przyszłości europejskiej gospodarki. Niestety, musimy zauważyć, że rezultaty gospodarcze osiągane przez Wspólnotę Europejską można uznać wielokrotnie za rozczarowujące, biorąc pod uwagę możliwości leżące w jednolitym rynku europejskim. Natomiast problemy, z jakimi zmagają się małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią przecież jeden z głównych motorów napędowych europejskiej gospodarki, zasługują na szczególne zainteresowanie.

Lepsza regulacja i uproszczenie są bardzo istotne dla zwiększenia spójności i jasności prawodawstwa wspólnotowego i tym samym zmniejszenia ciężaru administracyjnego, z jakimi borykają się małe i średnie przedsiębiorstwa. Kolejne projekty legislacyjne powinny opierać się na szerokim i wspólnym podejściu w oparciu o szczegółowy przegląd obecnego prawodawstwa oraz głęboką ocenę skutków. Należy, zatem prowadzić regularny dialog zarówno z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, jak i organizacjami je reprezentującymi w celu zapewnienia ich uczestnictwa we wdrażaniu programów wspólnotowych, jak i ich dalszym rozwijaniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto, au nom du groupe PPE-DE. – Madame la Présidente, tout d'abord permettez-moi de remercier notre rapporteur, Pilar del Castillo, et de la féliciter pour son excellent rapport, d'autant qu'il s'articule autour de thématiques claires pour améliorer le suivi de la stratégie de Lisbonne. Et je pense qu'un point devrait tout particulièrement nous mobiliser, à revoir le brevet communautaire.

Depuis trop longtemps, nous disons qu'il est indispensable que la promotion de l'innovation, comme elle l'a dit tout à l'heure, passe par une harmonisation au niveau européen. Maintenant, nous devons être entendus. On parle de mieux légiférer, c'est un vaste champ d'application. Mais on peut aussi s'étonner que l'Europe soit autant en retard en termes d'innovation. Cependant, lorsqu'on sait qu'un brevet coûte en moyenne 46 700 euros en Europe contre 10 250 euros aux États-Unis, je pense que nous avons là la réponse, malheureusement. Un tel coût est le meilleur moyen d'étouffer l'innovation dans les petites et moyennes entreprises européennes. Ce coût est beaucoup trop prohibitif. Il est donc urgent d'appeler à la raison le Conseil, en particulier, pour sortir nos entreprises de cette situation navrante.

À présent, je voudrais également insister sur un autre point important que nous aurions dû reprendre dans ce rapport. Je pense à l'accord sur les marchés publics. En cours de réorganisation devant l'organisation mondiale du commerce, cet accord permet aux 36 signataires, dont nos 25 États membres, d'accéder aux marchés publics de leurs partenaires. Néanmoins, certains de ces partenaires ne jouent pas le jeu. Il n'y a qu'à regarder ce que font les États-Unis et le Canada qui, par des dispositions nationales, excluent du champ d'application de l'accord les marchés publics qu'ils réservent à leurs PME, alors même que ces pays peuvent se porter candidats aux marchés publics des 25 États membres.

Il ne me semble pas acceptable que les progrès accomplis dans les relations transatlantiques aillent systématiquement dans le même sens. Il est donc de notre devoir de promouvoir un Small Business Act européen, à l'instar de celui mis en place aux États-Unis depuis 1953. On peut considérer que nous avons 50 ans de retard. Vous en conviendrez, cela suffit! Il nous reste à mieux légiférer.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Glante, im Namen der PSE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die kleinen und mittleren Unternehmen sind das Rückgrat der Wirtschaft in Europa, das stellen wir immer wieder fest. Sie haben den Hauptanteil an Beschäftigten in Europa, aber sie haben nach wie vor Probleme.

Ich will darauf hinweisen, dass wir im Juli 1994 die erste Mitteilung der Kommission dazu bekommen haben, in der viele Probleme angesprochen wurden. Es gab im Dezember des gleichen Jahres Empfehlungen, 1998 gab es die zweite Mitteilung, und 2000 haben Sachverständige festgestellt, dass nicht einmal die Hälfte der Maßnahmen in den Mitgliedstaaten umgesetzt wurde. Heute müssen wir konstatieren, dass immer noch nur 55 % der Maßnahmen umgesetzt sind. Es ist notwendig, dass nun in den Mitgliedstaaten den Worten auch Taten folgen.

Einen wichtigen Bereich will ich noch anschneiden, nämlich den Unternehmensübergang. Ihm wird in der Gesamtproblematik zu wenig Beachtung geschenkt, sowohl von den in den Mitgliedstaaten im Rahmen des Steuerrechts dafür zuständigen Behörden als auch von den Unternehmern selbst, die selbst rechtzeitig darauf hinarbeiten müssen, dass ihr Unternehmen an einen neuen Besitzer übergeht.

Auf allen Seiten ist etwas zu tun. Wir als Parlament haben gehandelt, auch im Siebten Forschungsrahmenprogramm für die kleinen und mittleren Unternehmen. Der Worte sind genug gewechselt, nun lasst uns endlich Taten sehen!

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė, ALDE frakcijos vardu. – Pirmiausiai noriu pasveikinti ponią pranešėją parengus šią paskaitą. Iš esmės aš jai pritariu. Tai dar vienas dokumentas tarp daugybės kitų, kurie turėtų paskatinti verslumą Europoje pirmiausia smulkių ir vidutinių įmonių plėtrą. Iš tiesų Bendrijos politika šiuo klausimu yra nuosekli ir, sakyčiau, teisinga. Problema yra ta, kad realiame gyvenime jos dažnai nesilaikoma. Neretai ignoruojami įstatymai, sukuriamos biurokratinės kliūtys. Norėčiau įvardinti dvi problemas, nuo jų sprendimo, manau, ypač priklauso smulkaus ir vidutinio verslo sėkmė. Pirma, tai verslo registravimo procedūros. Komisija pažadėjo, kad iki 2007-ųjų metų pabaigos visoje Bendrijoje bus įgyvendintas vieno langelio principas. Kovo mėnesio Viršūnių susitikime šalys narės irgi sutarė supaprastinti naujų įmonių registravimo procedūras. Sutarta, kad jos neturėtų užtrukti ilgiau nei vieną savaitę. Tačiau faktiškai verslo įregistravimas skirtingose Bendrijos šalyse dabar užtrunka nuo vienos dienos iki kelių savaičių. Įregistravimo kaštai taip pat žymiai skiriasi. Kai kuriose šalyse tai nieko nekainuoja, kitur siekia šimtus eurų.

Antra problema įmonių veiklos kontrolė, kurią vykdo įvairios valstybės institucijos. Lietuvoje šiuo metu veikia 152 kontroliuojančios institucijos. Verslininkai tai įvardija kaip vieną iš didžiausių problemų ir korupcijos šaltinių. Neseniai 300 Komisijos darbuotojų įsipareigojo iki 2009 metų bent vieną savaitę padirbėti mažose ir vidutinėse įmonėse. Taip jie bandys suprasti problemas. Tai sveikintinas ir konkretus žingsnis. Galbūt panašias akcijas reikėtų išplėsti Europoje, tik ar joms pritars Bendrija? Esu tikra, kad turėsime panaikinti biurokratines kliūtis verslo plėtrai. Tuomet galėsime teigti, kad kuriame versle Europą, skatiname jos augimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Guntars Krasts, UEN grupas vārdā. – Paldies! Nav šaubu, ka Eiropas vietu globālajā ekonomiskajā sacensībā noteiks panākumi inovācijās, prasme tās pielietot un spēja atdzīvināt uzņēmējdarbības vidi, īpaši mazo un vidējo uzņēmumu sektorā. Eiropai jābūt proaktīvā globālos ekonomiskos un sociālos noteikumus virzošā pozīcijā. Tā, piemēram, ja vēlamies panākt ASV inovāciju jomā, kurā, pēc Eiropas Komisijas vērtējuma, atpalicība ir 50 gadi, būtiski ir jāmaina esošās attiecības starp zinātni un uzņēmumu, uzņēmumu un valsts regulējošo lomu, kā arī zinātnes finansējuma modeļi. Ierobežojumi un nevis neuzņēmība ir iemesls, kāpēc Eiropas iedzīvotāju vairākums vēlas būt darba ņēmēji, nevis darba devēji. Atbalstāmi, ka ziņojumā uzsvērta kopējā tirgus loma uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšanai. Jomas, kurās kopējais tirgus funkcionē nepilnīgi, ir pakalpojumi un brīvā darbaspēka kustība. Brīvas darbaspēka kustības veicināšanas iekavēts uzdevums ir dalībvalstu diplomu un kvalifikācijas salīdzināšana, kas ieguvusi īpašu aktualitāti pēc 2004. gada paplašināšanās un Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās. Ceru, ka ziņojums rosinās deputātus pārdomāt un saprast pieļautās kļūdas, kaut vai nesen pieņemtajā pakalpojumu direktīvā un noraidot Eiropas patentu ieviešanu. Paldies!

 
  
MPphoto
 
 

  Godfrey Bloom, on behalf of the IND/DEM Group. – Madam President, just for a moment I should like to test our wonderful interpreters. ‘European Union entrepreneurship’ is an oxymoron, is it not? The whole raison d’être – if I may lapse into the vernacular of this place – is to stifle small business. Rule upon rule, regulation upon regulation are generally made by people with no commercial experience at all. I went through the list of over 700 MEPs just yesterday, and I could not find more than about 5 people who had bona fide business experience.

The Commissioners go on the Microsoft yacht for their holidays, the British Prime Minister has close relations with Lord Browne of BP, and so on and so forth, but that has nothing whatsoever to do with business.

Business in Western Europe is millions upon millions of small businessmen and women living a life of quiet desperation, trying to put their livelihoods together. Small businesses account for over 52% of the UK’s GDP.

You tell us in this place what age we may recruit at; you tell us what colour they may be; you tell us how much leave they must have; you tell us how much their pensions will be. It goes on and on. If we really wanted to get this place sorted out and we really wanted entrepreneurship, I would suggest that we only have Commissioners and MEPs who have actually done an honest day’s work in their lives. There are none!

(Applause from the public gallery)

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Ich kann ja verstehen, dass manche Reden hier im Plenum bei den Besucherinnen und Besuchern auf Zustimmung oder Ablehnung stoßen, aber ich möchte Sie recht herzlich darum bitten, sich jeglicher Meinungsäußerung von der Tribüne aus zu enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Mote (NI). – Madam President, I wonder how many people in this Chamber have had an idea for a new business, raised the money themselves at their own risk and successfully run that business for 20 more years and generated jobs and wealth. I see that not a hand goes up, and yet here we have a Commission talking about authorising entrepreneurs and about level playing fields – which is the most fundamental contradiction of the world ‘entrepreneur’ you could possibly imagine. The whole point about entrepreneurship is creating something that nobody has ever thought of before.

There sits the Commissioner talking about criminalising the use of imperial measurements on exports from the UK after 2009. As a consequence of that, the manufacturers of tyres, bicycles, clothing, medical equipment, dairy products, frozen foods, specialist papers, domestic appliances, hand tools, computer components and oil and gas components will all suffer, every single one of them. One of them in my constituency will be faced with going out of business because there is no way he will be able to sell his components to the oil and gas industry in the United States. They are not going to pull their drill up thousands of feet just to check a measurement – no way! He will either become a criminal to stay in business or he will go out of business.

Years ago I walked into the office of one of the biggest industrialists in the United States and behind him was a notice that said: ‘If you are not part of the solution, you’re part of the problem, so get out of the way!’ That is a message I commend to this House.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). – Pani Przewodnicząca! Jest wiele elementów, które wpływają na to, że Unia Europejska przegrywa konkurencję nie tylko z innymi państwami wysoko uprzemysłowionymi, ale również z krajami rozwijającymi się. Nie sposób wymienić wszystkich, ale najważniejsze to zbyt niskie wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz zbyt małe nakłady na naukę i edukację.

Chciałbym jednak skoncentrować się na innym czynniku. Chodzi o bardzo głębokie różnice w rozwoju Unii Europejskiej, tak na szczeblu krajowym jak i regionalnym. Aby stworzyć prawdziwy europejski obszar naukowo-techniczny musimy zasypać przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi członkami Unii. To oczywiście wymaga dodatkowych środków i nie chodzi tylko o fundusze strukturalne, czy te przeznaczone na rolnictwo, ale również o środki na badania i rozwój, naukę czy edukację.

Niestety, szermując argumentem większej efektywności w tych dziedzinach bogatsze państwa praktycznie zawłaszczyły sobie fundusze przeznaczone na te cele. W tej sytuacji nie powinno nikogo dziwić, że różnice pomiędzy biednymi i bogatymi regionami Europy zamiast znikać pogłębiają się, a Unia Europejska rozwija się znacznie wolniej niż Stany Zjednoczone czy kraje azjatyckie.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, Vizepräsident der Kommission. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Zwei Dinge möchte ich gerne noch sagen.

Erstens: Bei allem Verständnis für Kritik an den Zuständen – und die Kommission ist ja auch nicht zurückhaltend, wenn es darum geht, kritikwürdige Zustände zu kritisieren – sollten wir eines nicht übersehen: Die wirtschaftlichen Daten für Europa zeigen nach oben. Das Wachstum in diesem Jahr liegt weit über den Erwartungen, wir haben einen wirklich spürbaren Rückgang der Arbeitslosigkeit, wir haben eine Verbesserung der Produktivität in den europäischen Unternehmen, und wir spüren sehr deutlich, dass sich die Prioritäten der Mitgliedstaaten in Richtung auf Verbesserung der Rahmenbedingungen für unternehmerische Tätigkeit verändern.

Zweitens: In der Tat gibt es, verglichen etwa mit den Vereinigten Staaten von Amerika, in Europa weniger Menschen, die bereit sind, selbst ein Unternehmen zu gründen oder zu leiten bzw., wie ein Abgeordneter eben gesagt hat, das Risiko auf sich zu nehmen – auch mit dem eigenen Geld – Arbeitsplätze für andere zu schaffen. Das hat sehr interessante Ursachen. Es gibt hierfür kulturelle Hintergründe. Das ist auch der Grund, warum die Kommission sehr energisch vorgeschlagen hat, Unternehmertum und Bildungswesen miteinander zu verbinden. Es muss bereits im Schulwesen und an den Universitäten die Möglichkeit gegeben werden, zu unternehmerischer Initiative hingeführt zu werden. In den Ländern, in denen das geschieht, sehen wir bemerkenswerte Erfolge. Dort, wo es nicht geschieht, gibt es einfach zu wenig Unternehmen. Und ein Unternehmen, das nicht existiert – so einfach ist das –, kann auch keine Arbeitsplätze schaffen.

Im Augenblick machen wir eine ganz interessante Erfahrung, nämlich dass learning by doing immer noch das Beste ist. Ich habe das hier in der Debatte bereits erwähnte Projekt Enterprise Experience gestartet mit dem Ziel, alle hohen Beamten meiner eigenen Dienststellen für mindestens eine Woche in einem kleinen bzw. mittleren Unternehmen arbeiten zu lassen. Die ersten 50 sind jetzt zurückgekehrt, und das Ergebnis ist faszinierend. Jeder, aber auch wirklich jeder, bringt wichtige und ernsthaft zu diskutierende Verbesserungsvorschläge mit, wie wir die Arbeit der kleinen und mittleren Unternehmen erleichtern können. Aber auch die andere Seite, die Unternehmen, die unsere Beamten aufgenommen haben, damit diese dort arbeiten können, sagen, sie haben viel davon gelernt und viel besser begriffen, was auf europäischer Ebene möglich ist und was nicht.

Ich möchte wirklich dazu ermutigen, dass auch die Mitgliedstaaten solche Initiativen ergreifen. Die Entwicklung in den Unternehmen verläuft so schnell, dass es unbedingt notwendig ist, dass diejenigen, die die Rahmenbedingungen für die Unternehmen schaffen, wirklich durch eigene Anschauung genau wissen, was dort tatsächlich passiert und was die Auswirkungen ihrer Handlungen sind.

 
  
MPphoto
 
 

  Die Präsidentin. Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet um 11.00 Uhr statt.

Schriftliche Erklärung (Artikel 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE). – J'ai voté l'excellent rapport de ma collègue Pilar del Castillo Vera au sujet de l'esprit d'entreprise et de la croissance. Ce rapport est une contribution essentielle à la réalisation des objectifs fixés par la stratégie de Lisbonne révisée pour faire de l'Europe la zone la plus compétitive dans le monde en se recentrant sur la croissance et l'emploi, tout en préservant l'équilibre entre les trois piliers du processus, économie, social et environnement.

Si l'Union veut réussir ce formidable défi de la croissance et de l'emploi, il est nécessaire de prendre en compte les petites et moyennes entreprises (PME) qui, ne l'oublions pas, représentent 70% de l'emploi total en Europe avec 75 millions de travailleurs. Après avoir construit le marché intérieur en s'intéressant aux consommateurs, en s'appuyant sur la concurrence, l'Union doit désormais s'intéresser aux producteurs et veiller à ce que soit libérée la créativité européenne tout en nous protégeant des aspects négatifs de la mondialisation. Enfin, je regrette que la politique monétaire calamiteuse de la Banque centrale européenne (BCE) n'ait pas été critiquée car elle n'est pas suffisamment mise au service de la croissance économique.

 
  
  

(Die Sitzung wird um 10.50 Uhr bis zur Abstimmungsstunde um 11.00 Uhr unterbrochen.)

 
  
  

IN THE CHAIR: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vice-President

 

7. Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
MPphoto
 
 

  Jacky Henin (GUE/NGL). – Monsieur le Président, j'aimerais faire un rappel au règlement. Un certain nombre de députés et moi-même sommes inquiets. Il semble que des mesures de sécurité complémentaires aient été prises dans cette enceinte. Avez-vous des informations à nous communiquer ou s'agit-il simplement d'effrayer des salariés qui entendent mener une action syndicale?

 
  
MPphoto
 
 

  President. I am not aware of any particular reason why there should be additional security measures, but we shall check and inform the House. Thank you for that observation, Mr Henin.

 

8. Hlasování
MPphoto
 
 

  President. The next item is the vote.

I have had a request from a number of Members, who have unavoidable commitments that will prevent them from being here for the whole of the vote, that the votes on Mr Van Orden’s report on Bulgaria and Mr Moscovici’s report on Romania be moved up the list. I therefore propose that we take the votes on the Bulgaria and Romania reports after the simplified procedure votes. Are there any objections to that change in the voting order?

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE). – Herr Präsident! An und für sich gibt es natürlich keinen Grund, Berichte vorzuziehen, nur weil einige Mitglieder nicht hier sein können. Aber angesichts der Bedeutung von Bulgarien und Rumänien und dieses Beitritts können wir ausnahmsweise zustimmen.

 
  
  

(Parliament agreed to the change in the voting order)

(For the results and other details on the vote: see Minutes)

 

8.1. Harmonizace technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (hlasování)

8.2. Technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (hlasování)

8.3. Dohoda mezi ES a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (hlasování)

8.4. Záruka Společenství Evropské investiční bance (hlasování)

8.5. Oprava článku 139 jednacího řádu - Přechodné ustanovení o jazycích (hlasování)

8.6. Agentura Evropské unie pro základní práva (hlasování)
  

- Before the vote:

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE-DE), rapporteur. – Mr President, on 12 October, when Parliament last voted on the report on the regulation establishing a European Union Agency for Fundamental Rights, we asked for it to be referred back to committee under Rule 53(2). Since then, the Council and the Commission have decided to add political declarations to complement the legal document. This was accepted by Parliament in a round of trialogue discussions. I would therefore ask the House to vote in favour in the final vote on these issues and not block the process any more.

 

8.7. Agentura pro základní práva, činnosti v oblastech uvedených v hlavě VI Smlouvy o Evropské unii (hlasování)
  

- Before the vote:

 
  
MPphoto
 
 

  Magda Kósáné Kovács (PSE), előadó. – Tisztelt Elnök Úr! A jelentésem kiterjesztette volna az Alapjogi Ügynökség hatáskörét a harmadik pillérre. Azt kérem képviselőtársaimtól, hogy ezt a javaslatot változatlanul támogassák, szavazzák meg a Parlament eredeti előterjesztését. A magam részéről pedig tudomásul vettem, hogy a politikai deklaráció ezt a kiterjesztést egy kicsit korlátozott mértékben tartalmazza.

 

8.8. Přistoupení Bulharska (hlasování)
  

- Before the vote on amendment 2:

 
  
MPphoto
 
 

  Rebecca Harms (Verts/ALE). – Mr President, with regard to amendment 2 by my group, I should like to tell you that the Van Orden report brings this Parliament away from the legal basis of the accession protocol.

Wir haben in dem Beitrittsprotokoll festgelegt, dass das Atomkraftwerk Kosloduj abgeschaltet wird. Es gibt keine Korrekturen dieser Auffassung in Bezug auf die Sicherheit durch den Rat oder durch Euratom, so wie das von der PPE-Fraktion behauptet wird. Ich fordere deshalb die Kolleginnen und Kollegen auf, unserem Änderungsantrag zuzustimmen, damit wir nicht gegen das Beitrittsprotokoll verstoßen.

 
  
MPphoto
 
 

  President. Thank you, Mrs Harms. We take the point, but I do not want to reopen the debate now.

- After the vote on amendment 2:

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), rapporteur. – Mr President, I tried to take the floor before we voted on that last vote. You gave the floor to someone that was opposing the position which the rapporteur had taken on this particular issue. It was quite wrong to say that there was anything here going against the Accession Treaty. All we were asking for was more flexibility on this issue. In view of that, I would ask that we do indeed vote on amendment nine.

 
  
MPphoto
 
 

  President. I know the vote was very close, Mr Van Orden, but I do not think what Mrs Harms had to say affected the outcome of the vote. I think the reaction of the House to her remarks indicates that everybody knew what she was going to say. I do not propose to reopen the vote, though. That would be wrong. I am sorry about that, and I apologise for not having seen your hand up. However, on the other hand I do not think we can change the vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), rapporteur. – Mr President, we are not asking to reopen the vote, we are asking to vote on the text that we have in front of us. I am afraid that the intervention did in fact influence things as regards that particular amendment. The difference was only three or four votes. I really think that we should give the House the opportunity to vote on the other amendments as put forward there.

 
  
MPphoto
 
 

  President. I take the point, Mr Van Orden, but I am afraid we cannot reopen it. It was a roll-call vote and it was a clear result, even though it was close. Even if the Chair has some flexibility when it is a show of hands, I am afraid in these circumstances it is not possible to reopen it.

(Applause)

 

8.9. Přistoupení Rumunska (hlasování)

8.10. Sedmý rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) (hlasování)
  

- Before the vote:

 
  
MPphoto
 
 

  Giles Chichester (PPE-DE), draftsman of the opinion of the Committee on Industry, Research and Energy. – I just wish to inform the House that the compromise package of amendments, which is in the first block, and amendment 15 represent a hard-negotiated compromise with the Council and the Commission. I would urge colleagues to vote for the package and against any other amendment, irrespective of its content or merits, because we have an agreement that will enable the Framework Programme to go forward and be implemented in January. Adopting any other amendment might put that at risk by reopening the procedure, which would be a matter of great concern to the research community.

(Applause)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Casini (PPE-DE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho presentato due emendamenti: i nn. 47 e 48. Tuttavia, per quanto riguarda il secondo, il n. 48, è stata apportata una correzione alla posizione comune nel senso voluto da tale emendamento. Mi dichiaro quindi soddisfatto, giacché non ha senso votare un emendamento già accolto.

Dell'altro emendamento è stata dichiarata inammissibile la seconda parte, cioè quella che indica la data di oggi, 30 novembre, come momento finale per quanto riguarda la distruzione di embrioni da cui togliere cellule staminali. Non condivido la dichiarazione dell'inammissibilità, contro la quale purtroppo non posso far nulla. Ciò che resta dell'articolo è la sostituzione della parola "estrazione", come figura nella posizione comune, con la parola "uso", come proponeva già il Parlamento nella sua prima lettura.

E' una questione di secondaria importanza, sebbene, avendo il Commissario affermato ieri sera che la Commissione, per tutta la fase dell'intero sviluppo del programma, accetta la parola "uso" e non la parola "estrazione" – il che vuol dire in pratica che non finanzierà nessuna ricerca distruttiva di embrioni – mi pare che si tratti di una proposta che meriti di essere accolta favorevolmente. Pertanto, su questo punto, direi di non insistere sulla votazione se i colleghi che hanno firmato l'emendamento sono d'accordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Vittorio Prodi (ALDE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi riferisco all'intervento del collega Casini e all'emendamento presentato da me e da altri, il n. 49. Ieri sera il Commissario Potočnik ha dato ampie rassicurazioni in riferimento alla dichiarazione della Commissione, per cui, per quanto mi riguarda, mi ritengo già soddisfatto e non credo di dover insistere sull'emendamento in questione. Naturalmente ciò vale per me, ma se ci dovessero essere altri interessati, possono evidentemente farlo anche loro.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Busquin (PSE). – Monsieur le Président, je pense qu'il faut en revenir à la proposition de M. Chichester. Tout doit être voté en bloc et les interprétations que certains font de la réponse de la Commission ne sont pas correctes. La Commission a été très claire. Elle a dit qu'elle allait appliquer le Protocole d'accord, une déclaration annexe qui vise à ce que la recherche sur les cellules souches embryonnaires surnuméraires s'opère dans des conditions éthiques très strictes. Donc, il n'est pas question de rouvrir un débat. C'est chaque fois la même chose et je pense qu'il faut suivre la proposition de M. Chichester!

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE). – Herr Präsident! Nach der Wortmeldung von Herrn Busquin haben wir in der Tat ein Problem. Die Kommission hat gestern eine klare Stellungnahme abgegeben, auf die Herr Casini und Herr Prodi Bezug genommen haben. Das wird jetzt von Herrn Busquin in Zweifel gezogen. Herr Prodi und Herr Casini haben angedeutet, dass sie ihre Änderungsanträge zurückziehen. Bevor diese Abstimmung stattfindet, brauchen wir sehr wohl noch einmal eine Bestätigung. Von daher würde ich bitten, dass wir Herrn Potočnik noch einmal das Wort erteilen und dass er seine Erklärung von gestern hier noch einmal vorträgt.

(Protest)

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben hier unterschiedliche Aussagen, und wir müssen doch in der Lage sein, eine Abstimmung vorzunehmen, bei der allen klar ist, worauf wir uns beziehen.

 
  
MPphoto
 
 

  President. Thank you, Mrs Breyer. The position is simple. Mr Casini has withdrawn his amendments; he has made his political statement. Mr Prodi and Mr Busquin have made their positions clear. Everybody understands that it is the wish of the House to proceed on the basis of the block votes, and that is what we shall now do.

 

8.11. Pravidla pro účast na sedmém rámcovém programu ES (hlasování)

8.12. Uvádění pyrotechnických výrobků na trh (hlasování)

8.13. Evropský systém integrované statistiky sociální ochrany (ESISSO) (hlasování)

8.14. Pravidla pro účast na sedmém rámcovém programu ESAE (hlasování)

8.15. Specifický program "Lidé" 2007 až 2013 (sedmý rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace) (hlasování)

8.16. Specifický program "Myšlenky" (sedmý rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 2007 až 2013) (hlasování)

8.17. Specifický program Kapacity (sedmý rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace 2007 až 2013) (hlasování)

8.18. Specifický program "Spolupráce" 2007 až 2013 (sedmý rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace) (hlasování)

8.19. Specifický program, který má provést Společné výzkumné středisko prostřednictvím přímých akcí (sedmý rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 2007 až 2013) (hlasování)

8.20. Specifický program, který má provést Společné výzkumné středisko prostřednictvím přímých akcí (sedmý rámcový program Euratom pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie, 2007 až 2011) (hlasování)

8.21. Specifický program Evropského společenství pro atomovou energii (sedmý rámcový program pro výzkum a odbornou přípravu, 2007 až 2011) (hlasování)
  

- Before the vote:

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog (PSE). – Mr President, I am the shadow rapporteur for the PSE Group. Yesterday we had a vote based on information regarding Amendments 22 and 23. We knew that the different fusion associations held different views. I should therefore like to tell my group that we have received a letter from the Fusion Association stating it is unanimously in favour of the way in which we voted in committee. Therefore, I should like to ask colleagues to change their vote on Article 2(2) and vote against those amendments.

 

8.22. Prostor svobody, bezpečnosti a práva (hlasování)

8.23. AIDS (hlasování)
  

- Before the vote on paragraph 19:

 
  
MPphoto
 
 

  John Bowis (PPE-DE). – Mr President, as sometimes happens, a few words get lost in the negotiations or between them and the printed word, and with the support of all the groups involved, I should like to move the addition after paragraph 19 of the following new paragraph: ‘Calls for greater investment in the development and provision of paediatric formulations for children;’.

 
  
  

- The oral amendment was accepted.

 

8.24. Situace zdravotně postižených osob (hlasování)
  

- Before the vote:

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne (ALDE), rapporteur. – Mr President, the English version of paragraph 40 should apply. Apparently there were problems with the French and Spanish translations of ‘moving away from the institutionalisation of people with disabilities’. In English ‘moving away’ does not mean ‘abandon’ but a gradual approach.

In paragraph 47, ‘Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation (CARDS)’ should be replaced with ‘instrument for accession (ISPA).’

 

8.25. Čas zařadit vyšší rychlost - zavedení nového partnerství pro zaměstnanost a růst (hlasování)
MPphoto
 
 

  President. That concludes the vote.

 

9. Vysvětlení hlasování
  

- Report: Freitas (A6-0395/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. O presente Acordo de Pescas entre a Comunidade Europeia e a República de Cabo Verde fixa as possibilidades de pesca para as frotas de países da Comunidade para o período de 2006 a 2011, sendo um importante acordo para a pesca atuneira, que atribui licenças de pesca para 7 palangreiros de superfície portugueses.

Por isso mereceu o nosso voto favorável.

Contudo, o presente acordo, tal como acontece em outros acordos de pesca com países terceiros, coloca importantes questões quanto à viabilidade económica das frotas de pesca longínquas e às reais possibilidades de pesca concedidas no seu âmbito, pois cada vez mais é modificado o carácter comercial destes acordos, reforçando-se a sua vertente de parceria e de desenvolvimento.

Desde logo, verifica-se um aumento do custo do acordo no quadro de menores possibilidades de pesca, nomeadamente através da redução do número de licenças atribuídas. Por outro lado, os custos para os armadores passam de 25 para 35 euros por tonelada de atum capturado, no que respeita aos cercadores e palangreiros, condições que contribuem para acentuar as dificuldades na utilização destas licenças por parte dos armadores, no abastecimento da indústria ao nível nacional e no crescente défice com o exterior relativamente aos produtos da pesca.

 
  
  

- Report: Friedrich (A6-0391/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), in writing. I voted in favour of the report by Ingo Friedrich today as it contains positive elements such as the monitoring and reporting procedure to review every six months what has been done to ensure that the multilingual way of working in the European Parliament extends to the full range of official and working languages.

However, I view with regret the delays and restrictions on what will be possible in Irish in the time ahead. This disappointment stems not from the role of Mr Friedrich but from the fact that the necessary preparatory work was not done by the Irish Government or the EU institutions.

I will continue to press for the restrictions on what can be done through the medium of Irish to be lifted.

 
  
  

- Report: Gál (A6-0306/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). – Monsieur le Président, le rapport Gál se propose de créer une Agence européenne pour défendre les droits fondamentaux. Je crains que les droits fondamentaux des Européens soient peu représentés, y compris dans des instances que l'on a présentées comme étant une forme supérieure de ceux-ci. Je veux parler des tribunaux pénaux internationaux et, en particulier, de celui qui a été constitué pour l'ancienne Yougoslavie.

À l'heure où je vous parle, un leader serbe de première importance, Vojislav Seselj, président du parti radical serbe, l'un des plus importants partis de ce pays, qui s'est volontairement livré à ce tribunal, est détenu depuis quatre ans. Il n'a pas accès à tous les documents de l'accusation dans sa langue. Il est professeur de droit et refuse d'être défendu par un avocat commis d'office. On lui refuse le droit de se défendre lui-même. Il s'agit, me semble-t-il, d'une très grave violation des droits fondamentaux et je souhaitais attirer l'attention de notre Assemblée sur ce cas particulier d'une extrême gravité.

 
  
  

- Report: Kósáné Kovács (A6-0282/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI). – Monsieur le Président, comme je le disais à l'instant, il est à craindre que ces juridictions, que l'on présente à tort comme la forme aboutie de la garantie des droits de l'homme en Europe, ne servent au contraire qu'à leur violation et n'entraînent, par leurs abus, une excessive perpétuation des affrontements entre les peuples, retardant ainsi la date de leur nécessaire réconciliation. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne le tribunal pénal pour l'ancienne Yougoslavie et c'est la raison pour laquelle nous évoquerons le cas de M. Seselj toutes les fois que, dans cette enceinte, il sera question des droits de l'homme.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. À medida que vai sendo definido o que efectivamente se pretende com a criação da Agência dos Direitos Fundamentais da UE vai ficando cada vez mais claro que se quer criar um instrumento que não deixará de ser utilizado para promover a ingerência por parte da UE em países terceiros.

Daí a proposta, agora aprovada, de inscrever a Política Externa e de Segurança Comum da UE como um dos campos de acção da futura Agência, abrindo espaço para a utilização dos direitos humanos como instrumento de pressão e de intromissão na situação interna de outros Estados, nomeadamente utilizando meios financeiros, segundo os critérios e interesses da UE.

UE que se caracteriza pela sua abordagem instrumental de "dois pesos e duas medidas" relativamente aos direitos humanos, estejam em causa os seus "aliados" ou os seus "inimigos", ou melhor, consoante a situação em concreto coloque ou não em causa os seus interesses de domínio e de exploração e as suas ambições imperialistas, de que a Palestina é um chocante exemplo.

Por isso, e em coerência com a nossa acção em prol das grandes causas da liberdade, dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, do progresso social, da paz e solidariedade entre todos os povos, rejeitamos tais propósitos.

 
  
  

- Reports: Gál (A6-0306/2006) and Kósáné Kovács (A6-0282/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL), in writing. Sinn Féin supports the upwards harmonisation of human rights standards in Europe and accordingly supports the principle of creating an Agency for Fundamental Rights. For this reason we supported the report of Ms Gal and Ms. Kósáné Kovács.

We do have concerns however about the possible duplication of roles given the established role of the Council of Europe in these matters. The shift of power from the Council of Europe to EU level is also something we are not entirely comfortable with. As the Agency is to be built upon the existing European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, the work of the Agency should continue to cover the phenomena of racism.

An EU Agency for Fundamental Rights should tackle discrimination on a systematic basis rather than on a case-by-case basis as is the case with the Council of Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), in writing. I and my British Conservative colleagues support strongly the principle of upholding and developing human rights. However, if the experience of its predecessor, the EUMC, is anything to go by, this agency will not help in the achievement of these worthy goals, having shown in the past that it is susceptible to political manipulation. More seriously, the inspiration for the agency is the Charter of Fundamental Rights, which has no legal status pending the entry into force of the proposed European Constitution, something to which we are wholly opposed in principle.

In addition, we cannot support the creation of this new agency as we are opposed to creating new agencies when the case for them has not been made. Taxpayers in the European Union have the right to expect parliamentarians to have a clear understanding of the costs of establishing new European agencies. We are not convinced that this important matter has been given the due consideration it deserves.

 
  
  

- Report: van Orden (A6-0420/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). – Arvoisa puhemies, annan tämän äänestysselityksen paitsi itseni myös kollegani Piia-Noora Kaupin puolesta. Minun on todettava pahoitellen kaksi seikkaa, jotka koskevat Van Ordenin mietinnöstä toimitettua äänestystä.

On ensinnäkin valitettavaa, että kollega Harms antoi kesken äänestystä väärää tietoa tarkistuksistamme. Jääköön se painamaan hänen kunniantuntoaan. Se oli väärin toimittu.

Toiseksi on valitettavaa, että Te ette pyynnöistä huolimatta antanut tilaisuutta korjata tuota väärää tietoa. Koska äänestystulos oli äärimmäisen täpärä, minulla on kiusaus ajatella, että tulos olisi voinut olla toinen ilman väärää informaatiota.

Olen itsekin tässä salissa aiemmin todennut, että emme pyydä tehdyn sopimuksen perumista vaan sen tarkistamista ajankohtaisten tietojen valossa, jotta voitaisiin joustaa sulkemispäivän kanssa. Sulkeminen voidaan kompensoida vain osin, ja se tapahtuu ligniittivoimaloilla, likaisimmalla mahdollisella energialähteellä. Näin ollen vihreiden tarkistuksessa peräämiä tukirahoja käytetään siirtymiseen puhtaammasta teknologiasta likaisempaan. Jälleen kerran vihreiden toimet edistävät ilmastomuutoksen kiihdyttämistä, eivät sen hillitsemistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), par écrit. – Favorable au principe de l'adhésion de la Bulgarie dans l'Union, je me suis néanmoins abstenue sur ce rapport. De par ses règles actuelles, l'Union européenne rencontre à ce jour de véritables difficultés à décider et à s'accorder ; dans ces conditions, faire entrer de nouveaux participants autour de la table est prématuré. Il convient au préalable de réformer nos institutions communes, mais aussi de prévoir de nouvelles sources de financement, afin de pouvoir procéder correctement à l'intégration dans l'Union de nouveaux Etats membres. Une pause dans les élargissements est à ce stade nécessaire. En tout état de cause, si l'adhésion de la Bulgarie devait se confirmer au 1er janvier 2007, je souhaite néanmoins que des clauses de sauvegarde soient appliquées notamment sur la libre circulation des travailleurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. I will not be supporting this report. I support the idea that Bulgaria should be able to join the EU, but I do not believe at this point in time either that they are really ready for membership or that the Union is ready to receive them. This is only made worse by the attitude of the Bulgarian authorities towards the rights of minorities or judgments of the European Court of Human Rights.

I realise there is little to be done at this stage, but unfortunately feel my position will be justified by future events. Yet this is not a vote against free movement of EU citizens. When they join on 1 January they should have the same rights as everyone else.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Antecipando a adesão da Bulgária, prevista para 1 de Janeiro de 2007, a maioria do Parlamento Europeu aprova um relatório onde, dir-se-ia, pela enésima vez, lista as obrigações que a Bulgária terá que respeitar - criticando, congratulando, insistindo - chegando mesmo a exigir a este país que faça o que outros Estados-Membros não fazem.

E, pela enésima vez, a maioria do PE lá volta a dedilhar a cartilha neoliberal, não resistindo - está na sua natureza - colocar a tónica nas privatizações e nos processos de concursos e contratos públicos, no favorecimento do desenvolvimento do sector privado e em leis laborais mais flexíveis.

Ao nível externo, volta também a felicitar a Bulgária pela sua acção como membro da NATO e pelo seu acordo com os EUA relativo à utilização de instalações militares, "como prova tangível do seu empenho na aliança transatlântica".

Ou seja, a UE e o seu alargamento sem máscara.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard en Erik Meijer (GUE/NGL), schriftelijk. Vorig jaar bestond nog het idee dat de toetreding van Bulgarije tot de EU de minste problemen zou opleveren. Daarentegen zou de toetreding van Roemenië grote problemen veroorzaken of in stand houden, waardoor die zou moeten worden uitgesteld tot 2008. Het Parlement bedong het recht om over een dergelijk uitstel voor Roemenië mee te beslissen, maar zag daarvan af voor Bulgarije. Inmiddels blijken de problemen in Bulgarije niet minder groot. Met de kennis van nu zou het Parlement vorig jaar voor Bulgarije hetzelfde recht van uitstel bedongen hebben.

Hoewel het aanvankelijk allerminst vanzelfsprekend was dat de nieuwkomers op 1 januari 2007 zouden kunnen worden toegelaten, is de tegenstand gedurende de afgelopen maanden verrassend snel gesmolten. Het streven naar voltooiing van de na de val van het IJzeren Gordijn nagestreefde uitbreiding wint het van de praktische bezwaren. Een meerderheid van dit parlement besluit vandaag dat Bulgarije over 32 dagen EU-lidstaat mag zijn. Hoewel niemand enthousiast is, overheerst nu de mening dat opnieuw een jaar uitstel niets zal oplossen. Wij vinden dat de voorstemmers onderschatten hoe negatief deze uitbreiding zal worden ervaren in lidstaten die met meer overlast te maken krijgen en hoe ongunstig dat kan uitpakken voor de verdere toelating van nieuwkomers.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I voted for the Van Orden Report. I was pleased Parliament resisted attempts to water down the Bulgarian obligation to close units 3 and 4 of the Kozloduy Nuclear Power Station. This is clearly part of the Accession Treaty commitment.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE-DE), schriftlich. Ich lehne den Bericht über Bulgarien ab. Es hat nichts damit zu tun, dass ich dieses Land nicht zur europäischen Staatengemeinschft gehörend sehe oder dass mir die neuen Kolleginnen und Kollegen nicht herzlich willkommen wären.

Es geht darum, dass im Bericht aus meiner Sicht erhebliche Mängel sind, wie die Frage der Kernenergie in Bulgarien oder die zu schwachen Aufforderungen an die Kommission, die Schutzklauseln auch sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls auch rechtzeitig anzuwenden.

 
  
  

- Report: Moscovici (A6-0421/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Michl Ebner (PPE-DE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo molto brevemente per dire che ho votato a favore della relazione Moscovici, perché sono dell'opinione che la Romania debba entrare a pieno titolo nell'Unione europea, avendo compiuto passi da gigante nella direzione giusta.

Mi auguro che per, quanto riguarda la questione delle minoranze, in Romania vi siano la stessa apertura e la stessa disponibilità che si ritrovano, ad esempio, in Italia, dove si è riconosciuto che le minoranze rappresentano un valore aggiunto e che, trasferendo loro delle competenze, offrendo loro delle possibilità e lasciandole vivere dal punto di vista culturale, ma anche per quanto riguarda le amministrazioni, le minoranze creano di fatto un valore aggiunto per la maggioranza. In questo senso, confido nella buona volontà del governo rumeno e delle minoranze, il cui numero è alquanto coesistente in Romania.

 
  
MPphoto
 
 

  Árpád Duka-Zólyomi (PPE-DE). – Napriek tomu, že pripravenosti Rumunska možno vyčítať veľa nedostatkov, hlasoval som za prijatý dokument preto, lebo je kritický a prísny. Chcem zdôrazniť, že popri najkritizovanejších oblastiach nesmiem zabudnúť ani na také oblasti, ako sú ľudské práva a práva menšín. Vítam preto ustanovenia, ktoré konštatujú, hoci veľmi všeobecne, nutnosť subsidiarity, aspoň kultúrneho sebaurčenia respektíve finančného zabezpečenia úplného vzdelania v materinskej reči pre občanov maďarskej národnosti. Domnievam sa, že kodanské kritéria pre práva národnostných menšín neboli dostatočne prísne uplatňované, čo potvrdzuje poburujúca správa o tom, že z trojjazyčnej univerzity Babeš-Bolyai v Kluži v pondelok vylúčili troch pedagógov len preto, že presadzovali viacjazyčné označenia priestorov školy. Je to veľmi zlý signál o to viac, že v Komisii bude Rumunsko zodpovedať za viacjazyčnosť v Únii. Po vstupe krajiny do EÚ budú jej problémy zaťažovať vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť Únie. Ustanovenie monitorovania a systematického hodnotenia Komisie s možnosťou uplatňovania ochranných opatrení je veľmi racionálne riešenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), par écrit. – Favorable au principe de l'adhésion de la Roumanie dans l'Union, je me suis néanmoins abstenue sur ce rapport. Je considère que dans le contexte actuel, où les institutions n'ont pas été réformées, l'Europe hypothèque sérieusement son efficacité en poursuivant son élargissement. Il convient aussi de réformer les finances communautaires, et d'identifier de nouvelles sources de financement, avant d'intégrer des pays qui, de par leur situation présente, ne seront assurément pas des contributeurs nets au budget, mais des débiteurs. Une pause dans les élargissements est à ce stade indispensable. En tout état de cause, si l'adhésion de la Roumanie devait se confirmer au 1er janvier 2007, je souhaite néanmoins que des clauses de sauvegarde soient appliquées notamment sur la libre circulation des travailleurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. Too far, too fast! I will not be supporting this report. I support the idea that Romania should be able to join the EU, but I do not believe at this point in time either that they are really ready for membership or that the Union is really ready to receive them. This is made marginally worse by their attitude to international adoptions.

I realise that there is little to be done at this stage, but unfortunately feel my position will be vindicated by future events. Yet this is not a vote against free movement of EU citizens. When they join, as they will on 1 January, they should have the same rights as everyone else.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard en Erik Meijer (GUE/NGL), schriftelijk. Gisteren heeft onze fractie niet opnieuw het woord gevoerd over uitbreiding, want de uitkomst staat al bij voorbaat vast. Een meerderheid van dit parlement besluit vandaag dat Roemenië over 32 dagen EU-lidstaat mag zijn. Het uitstel, waardoor Roemenië op 1 mei 2004 niet tegelijk met tien andere staten mocht binnenkomen, blijkt niet toereikend om dit land te laten voldoen aan de oorspronkelijke verwachtingen. Hoewel niemand enthousiast is, overheerst nu de mening dat opnieuw een jaar uitstel niets zal oplossen.

Wij vinden dat de voorstemmers onderschatten hoe negatief deze uitbreiding zal worden ervaren in lidstaten die met meer overlast te maken krijgen en hoe ongunstig dat kan uitpakken voor de verdere toelating van nieuwkomers. De publieke opinie brengt uitbreiding steeds meer in verband met lage lonen en slechte opvang van arbeidsmigranten, of met criminaliteit, corruptie, milieuvervuiling, Roma-discriminatie, fascistoïde bewegingen, rechtsonzekerheid, bedelende zwerfkinderen en financiële schandalen. Dat wordt een argument tegen de kandidaat-lidstaten Kroatië en Macedonië. Dat die landen waarschijnlijk minder problemen opleveren dan Roemenië en Bulgarije, telt dan niet. Op 15 december 2004 hebben wij gestemd voor het principe dat Roemenië en Bulgarije in de toekomst kunnen worden toegelaten, maar vandaag komen wij tot de conclusie dat toelating in 2007 niet verantwoord is.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I voted in favour of this report on the accession of Romania. I believe the Romanian authorities have to do more to bring order to the system of international adoptions of Romanian children, but this is not an issue that should delay membership.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (PPE-DE), in writing. Although the British Conservatives support cultural and linguistic rights for ethnic minorities, including Hungarian minorities, throughout the EU, we are concerned that invoking the principle of subsidiarity and self-governance for the Hungarian minority in Romania could set a precedent for forcing Member States to abandon their unitary constitutional arrangements. Subsidiarity under Article 3B of the Treaty on European Union remains the legal basis for returning powers from the EU to the Member States whenever possible. It remains a sovereign right of each Member State to determine how powers, including self-governance, should be devolved internally on an ethnic, religious, linguistic, or territorial basis.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), skriftlig. Jag har valt att rösta nej till betänkandet eftersom i synnerhet Rumänien inte kan anses uppfylla Köpenhamskriterierna. Korruptionsproblemen måste anses särskilt allvarliga, då de riskerar att urholka rättssäkerheten och ytterst det demokratiska systemet.

Det rimliga hade istället varit att skjuta upp inträdet till åtminstone 2008 för att förvissa sig om att reformarbetet fortsätter och når en acceptabel nivå. Efter att medlemskapet är klart minskar såväl ländernas incitament som EU:s möjligheter att utöva påtryckningar.

 
  
  

- Reports: van Orden (A6-0420/2006) and Moscovici (A6-0421/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Luciana Sbarbati (ALDE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per esprimere la mia soddisfazione per il successo delle relazioni su Romania e Bulgaria, in particolare per la relazione Moscovici. Debbo dire che, pur compiacendomi per la relazione e per i progressi compiuti dalla Romania rispetto al Protocollo di adesione, sono profondamente insoddisfatta, come tanti altri deputati in questo Parlamento, per la questione della moratoria in cui sono incappati circa 1200 bambini relativamente alle adozioni internazionali.

La Romania aveva assicurato di rivedere questi casi, cosa che invece non ha fatto e non l'ha fatto compiutamente. Siamo ancora in una situazione per cui questi bambini, che hanno conosciuto le loro famiglie, si ritrovano nuovamente negli orfanotrofi: è inaccettabile che ci sia questo tipo di resistenza, perché, come è stato detto più volte in quest'Aula, a questi bambini si deve dare una risposta certamente non violando il loro diritto fondamentale, che è quello di avere una famiglia. Alle famiglie avevano fatto riferimento e a quelle famiglie dovrebbero ritornare.

Chiediamo una maggiore sensibilità al governo rumeno, ancorché gli emendamenti Gibault e di altri non sono stati avvalorati dal Parlamento, e chiediamo tale sensibilità con un atto di disponibilità verso i bambini, almeno alla vigilia di questo Natale.

 
  
MPphoto
 
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). – Herr Präsident! Die ÖVP-Delegation hat beim Bericht van Orden für den Änderungsantrag 2 gestimmt und damit auch eine Mehrheit für diesen Änderungsantrag gesichert. Damit wurde klargestellt und sichergestellt, dass Artikel 30 des Protokolls über die Bedingungen und Einzelheiten der Aufnahme von Rumänien und Bulgarien in die Europäische Union eingehalten wird, das heißt, dass der Vertrag erfüllt wird und damit – das ist die Konsequenz – die Reaktoren 3 und 4 des Kernkraftwerks Kosloduj 2006 geschlossen werden müssen. Weil die Schließung von Kosloduj damit sichergestellt worden ist, hat die Delegation der Österreichischen Volkspartei auch für den gesamten Bericht und damit für den Beitritt von Bulgarien gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Caspary (PPE-DE), schriftlich. Ich bin der festen Überzeugung, dass Bulgarien und Rumänien ein Teil Europas sind und als solcher Vollmitglieder der EU werden sollen. Ich halte den Zeitpunkt zum kommenden Jahreswechsel allerdings für verfrüht, da beide Länder in vielen Bereichen noch Defizite bei der Anwendung und Umsetzung europäischer Vorgaben haben.

Angesichts der mehrfach konstatierten Rückstände beider Länder bei der Erfüllung der Beitrittskriterien, insbesondere bezüglich der Korruptionsbekämpfung und einer funktionierenden rechtsstaatlichen Justiz, halte ich es für untragbar, dass die vorgesehenen Schutzklauseln für die Bereiche Wirtschaft, Binnenmarkt sowie Justiz und Inneres nicht automatisch zum 1. Januar 2007 angewandt werden.

Aus diesen Gründen konnte ich den Berichten in der heutigen Abstimmung nicht zustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Junilistan har många gånger påpekat att det är mycket angeläget att EU utvidgas, men att detta endast får ske när kandidatländerna är mogna för det, dvs. när de uppfyller alla anslutningskriterier. Dessvärre har vi på senare tid upplevt en olycklig utveckling, då förhandlingar påbörjats utan att kandidatländerna varit rimligt nära att uppfylla villkoren för medlemskap.

Såväl Bulgarien som Rumänien brottas med stora problem, främst vad gäller rättssäkerhet och korruption. Att ta in dem som medlemsstater vid denna tidpunkt är således mot EU:s principer. Dessa länder skulle ha behövt utvecklas mycket mer innan medlemskap blev aktuellt, en process som kan ta åtskilliga år.

Junilistan anser emellertid att när ett land väl blivit medlem i EU, ska samma regler tillämpas som för de andra medlemsstaterna och dess medborgare. EU ska ha en gemensam arbetsmarknad med fri rörlighet för arbetstagare. Enligt anslutningsfördragen har de enskilda medlemsstaterna dock rätt att införa övergångsregler på området under en begränsad tid och detta måste respekteras. Vi anser emellertid inte att Sverige bör använda denna rätt.

Då vi anser att Bulgarien och Rumänien inte är redo att bli medlemmar redan 2007 har vi röstat emot de två betänkandena.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE), schriftlich. Die Erweiterungspolitik der EU war und ist ein wichtiges Instrument für die Stabilisierung Zentral- und Mitteleuropas sowie des Balkans. Durch den Anreiz einer Mitgliedschaft konnten und können diese Länder überzeugt werden, demokratische, rechtsstaatliche und marktwirtschaftliche Grundprinzipien in ihrem Staat fest zu verankern und zu praktizieren.

Es ist von größter Wichtigkeit, dass der Reformdruck auf die Kandidaten seitens der EU nicht durch verfrühte Versprechungen und das Festhalten an Daten für einen Beitritt genommen wird. Es bleibt meine Meinung, dass der Beitritt Rumäniens und Bulgariens verfrüht stattfindet. So schafft man Präzedenzfälle, da die Erfüllung der Grundvoraussetzungen für einen Beitritt, die bereits vor jeder Aufnahme von Beitrittsverhandlungen nicht nur auf dem Papier erfüllt sein sollten, in beiden Fällen nicht gewährleistet scheint.

Deshalb ist es umso wichtiger, dass der Druck aller Institutionen auf Bulgarien und Rumänien wirklich bestehen bleibt und die noch notwendigen Reformen und deren Umsetzung genauestens verfolgt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), in writing. The European Parliamentary Labour Party supports this resolution and would like to echo the congratulations and welcome given to both Bulgaria and Romania ahead of accession on 1 January 2007, whilst underlining the importance of adhering to commitments made in the Accession Treaty. This includes the closure of plants 3 and 4 of Kozloduy Nuclear Power Station before the end of 2006. The EPLP would also like to emphasise that the EU is founded on clear principles of human rights, and therefore it is essential for all Member States and acceding countries to respect minority rights and the decisions of the European Court of Human Rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Margrietus van den Berg (PSE), schriftelijk. Bij de stemming over het toetredingsverdrag voor Roemenië en Bulgarije heb ik tegengestemd. De stand van zaken op het gebied van corruptie en de rechtsstaat is dusdanig dat niet aan de criteria is voldaan.

Vraag was of één jaar uitstel kan worden verleend aan één of beide landen. Van de mogelijkheid tot uitstel is opnieuw geen gebruik gemaakt, terwijl daar objectief, volgens het Commissierapport, alle reden voor is. Reden voor mij vandaag opnieuw tegen de rapporten Moscovici en Van Orden te stemmen.

De kiezers hebben keer op keer gevraagd de criteria strikt toe te passen en dit wordt keer op keer toegezegd, maar niet gedaan. Daarom stem ik persoonlijk - hoewel ik er voorstander van ben om Roemenië en Bulgarije op termijn in de EU op te nemen - vandaag tegen.

 
  
  

- Report: Buzek (A6-0392/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hiltrud Breyer (Verts/ALE). – Herr Präsident! Ich finde es sehr enttäuschend, dass es dem Parlament heute nicht gelungen ist, nochmals ein ganz klares Signal zu setzen, dass Europa eine Wertegemeinschaft ist und dass es nicht angehen kann, dass menschliches Leben – Embryonen – gezüchtet, verwertet und entsorgt wird. Ich hoffe aber, dass die Erklärung der Kommission eine gewisse Tragfähigkeit hat.

Ich finde es wirklich beschämend, wenn bereits heute die Erklärung der Kommission angezweifelt wird oder ihr eine Interpretationsrichtung gegeben wird, bei der sich eigentlich die Frage stellt: Wenn das stimmt, was Herr Busquin meint, warum hat die Kommission dann überhaupt eine Erklärung abgegeben? Die Kommission hat eine Erklärung abgegeben, und darauf haben ja auch viele Mitgliedstaaten bestanden, um ganz klar auszuschließen, dass Mitgliedstaaten direkt oder indirekt, wie beispielsweise die Bundesrepublik Deutschland, eine Forschung mitfinanzieren müssten, die in Deutschland ganz klar unter Strafe gestellt wird. Nichts anderes war das Ziel genau dieser Erklärung. Ich hoffe, auch die nächste Ratssitzung wird dies nochmals ganz klar betonen. Denn es geht nicht an, dass Europa zum Schleusenöffner für die Kommerzialisierung des menschlichen Lebens wird.

Von daher glaube ich, dass heute kein schwarzer Tag war, sondern dass wir noch einmal ganz klar feststellen: Die Erklärung der Kommission kann nur dahingehend verstanden werden, dass nicht nur die Verwendung, sondern auch die Gewinnung von Embryonen – insbesondere die Zerstörung, die mit der Gewinnung dieser Embryonen einhergeht – nicht mit europäischen Finanzmitteln unterstützt wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), in writing. I support adoption of the Buzek report, which will enable the common position compromise agreement between the European Parliament, the Council and the Commission to put in place and implement the Seventh Framework Programme, despite my disappointment that the budget allocated to research and technological development has been reduced.

I particularly support the compromise agreement reached on the sensitive issue of stem cell research, both adult and embryonic. I will therefore vote against amendments, such as Amendment 49 tabled by Kathy Sinnott and others, which endanger embryonic stem cell research.

I am also especially supportive of references in this common position compromise which identify marine sciences and technologies as a cross-cutting scientific priority. I hope that these references will enable the Marine Institute, headquartered at Oranmore, Co. Galway, to continue to provide a world-class platform for the development of marine science in Ireland and allow Ireland to play a more significant role internationally.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Uma das questões inevitáveis quando se fala neste 7º Programa-Quadro da Comunidade Europeia de actividades em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e demonstração (2007 a 2013) é o seu financiamento, ou, neste caso, o seu parco financiamento, resultado do mau acordo das perspectivas financeiras para o período 2007-2013, demonstrando, assim, a falta de coerência entre o que é apregoado como sendo objectivos centrais da União Europeia e os meios disponibilizados para os alcançar. Este é um problema recorrente, seja na União Europeia, seja em Portugal.

No entanto, há alguns aspectos positivos no resultado das negociações entre Conselho e Parlamento Europeu, e que agora estiveram em debate e votação final, em que se destaca o reforço da participação das verbas para as pequenas e médias empresas e a prevenção das doenças profissionais.

No entanto, lamentavelmente, não passaram algumas propostas que o nosso Grupo apresentou, designadamente as que se referiam ao software livre.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. I welcome this report. I will vote in favour. Europe’s future lies with high technology, where we can compete with the rest of the world by being the best in the world. I would have preferred ever more resources and a set of programmes closer to the market, but at least the Union is moving in the right direction.

I do support, with safeguards, research using human embryonic stem cells and I support Framework 7 resources being spent on this research.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), por escrito. A União Europeia definiu como uma das novas prioridades estratégica para a sua agenda política a questão dos Oceanos. Mais do que uma moda, a preservação do mar e das actividades marítimas a ele associadas, assume-se hoje como condição sine qua non para a prosperidade de uma Europa cada vez mais globalizada.

Uma Europa de futuro terá que apostar no desenvolvimento de novas tecnologias relacionadas com o mar e ser pioneira em novos domínios. O sector das pescas pela sua actual debilidade e a preservação dos oceanos como prioridade estratégica da UE deverão assumir um papel de destaque no próximo quadro comunitário e deverão ser uma prioridade ao nível da investigação.

A solução de compromisso encontrada para inclusão das pescas num dos temas principais do VII Programa Quadro constitui um passo importante para a preservação dos ecossistemas marinhos e para a defesa do sector das pescas comunitário.

Pela importância global para a investigação na Europa e pelo facto de, pela primeira vez, ser dada a devida relevância à investigação associada às pescas, este documento merece o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Liese (PPE-DE), in writing. We welcome the adoption of FP7. On the other hand, we underline that the compromise found on funding of research using human embryos and human embryonic stem-cells does not reflect the position of the EPP-ED Group as fixed before the first reading in June. In a vote after discussion on many occasions, a big majority of the Group supported Amendment 319 by Niebler and others, who sought to fix a deadline. We regret that the European Parliament did not support this amendment, especially because only 19 more votes were needed for the necessary majority. The EPP-ED accepts that, according to the Rules of Procedure of the European Parliament, Amendment 319 cannot be tabled for the second reading. This does not change the position of the EPP-ED Group in this area.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I am pleased that the Industry Committee has managed to reach a consensus with the Council and Commission to allow the framework programme to be adopted before the end of the year. I hope the reality of the 7th programme will be better than the 6th. My contacts with users and potential users of EU research funds suggest that many, probably a majority, find the administrative burdens attached to utilising the money off-putting, cumbersome and often disproportionate to the benefits of obtaining funding.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE), in writing. We welcome the adoption of FP7. On the other hand we underline that the compromise found on funding of research using human embryos and human embryonic stem-cells does not reflect the position of the EPP-ED Group as fixed before the first reading in June. In a vote after discussion on many occasions, a big majority of the Group supported Amendment 319 by Niebler and others, who sought to fix a deadline. We regret that the European Parliament did not support this amendment, especially because only 19 votes more were needed for the necessary majority. The EPP-ED accepts that, according to the Rules of Procedure of the European Parliament, Amendment 319 cannot be tabled for the second reading. This does not change the position of the EPP-ED Group in this area.

We welcome the declaration of the Commission on Article 6 and we ask the Commission and the regulatory committee to bear in mind that almost 50% of the European Parliament voted for a more limited approach in this sensitive area. Therefore, we ask the Commission and the regulatory committee to approve a careful approach when implementing FP7 and the procedure prescribed in the Commission declaration.

 
  
  

- Report: Busquin (A6-0304/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE), par écrit. – J'ai voté aujourd'hui en faveur du rapport Busquin sur les règles de participation au septième PCRD. Ce rapport s'inscrit dans la politique de l'Union européenne en faveur de la recherche et complète le septième PCRD pour 2007-2013 que j'ai également voté.

Les modifications apportées par ce rapport aux règles de participation permettront de simplifier et d'améliorer le fonctionnement et la mise en œuvre du prochain programme-cadre, notamment pour les PME, ce qui favorisera leur participation aux programmes européens de recherche.

Une attention particulière est en effet portée dans ce rapport aux PME, demandant plus de souplesse, ainsi que des règles et des contrôles adaptés aux spécificités de ces entreprises. Je me réjouis que le financement de l'Union européenne au bénéfice des PME ait été revu à la hausse et qu'il soit fait référence à des délais plus raisonnables pour les paiements.

 
  
  

- Report: Hasse Ferreira (A6-0289/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE). – Señor Presidente, yo me quiero referir a la Directiva sobre la comercialización de artículos pirotécnicos. Tengo que comenzar diciendo que yo he votado a favor, porque realmente, en su conjunto, hemos mejorado los aspectos de la seguridad, los aspectos medioambientales, los aspectos que tienen que ver con la salud de las personas y también con los intereses de las empresas europeas.

Pero creo que hemos perdido una buena oportunidad para dejar bien clara la diferencia que existe entre los artificios pirotécnicos, utilizados en festejos o en espectáculos públicos, en teatros, en cine, etc., y los pistones de percusión, que son utilizados en juguetes, en los airbags de los automóviles o, incluso, en los cinturones de seguridad. Creo que hemos redactado un texto que crea un poquito de confusión en este aspecto. Espero que esto se pueda mejorar en el futuro; de momento, mi voto ha sido positivo, aunque no considero plenamente satisfactorio el texto.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – Potrebujeme jasné pravidlá trhu s pyrotechnickými výrobkami, preto som podporila správu spravodajcu Joela Hasse Ferreiru. S prispením Európskeho parlamentu sa v prípade profesionálnych užívateľov uľahčia postupy a označovanie výrobkov, napríklad airbagov a bezpečnostných pásov automobilov, ktoré využívajú pyrotechnické technológie. Tento krok prispeje k udržaniu konkurencieschopnosti európskeho automobilového priemyslu. Jedinou smernicou Európskej únie s harmonizovanými bezpečnostnými požiadavkami sa nahradí 25 paralelných vnútroštátnych schvaľovacích postupov a odstráni sa súčasný zložitý právny rámec, ktorý je netransparentný a pre podniky predstavuje značné administratívne zaťaženie. Som presvedčená, že sme vykročili správnym smerom k voľnému pohybu pyrotechnických výrobkov s dôrazom na vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a bezpečnosti občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. The market in fireworks is characterised by problems relating to the quality of imported products, their safe handling, safe storage and their condition of manufacture. I voted for this report and welcome the moves towards improving the safety of fireworks and their use. Far too many people (particularly young people) suffer burns and scars because of faulty fireworks or mishandling.

 
  
  

- Report: Andersson (A6-0324/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Vi delar inte föredragandens uppfattning att det är angeläget att på EU-nivå skapa ett europeiskt system för statistik om socialt skydd. Denna typ av betydelsefulla arbetsuppgifter är medlemsstaterna förmögna att samarbeta om utan EU-institutionernas inblandning.

 
  
  

- Report: Laperrouze (A6-0305/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM), skriftlig. Jeg stemmer imod alle betænkningerne om at revidere rammeprogrammerne for forskning og uddannelse inden for det nukleare område i protest mod Euratom-traktaten.

I stedet bør man bruge 50-året for Euratom-traktaten som anledning til en revidering, der skal sikre, at det kun er de lande, der ønsker at deltage, der er med i henhold til Nice-traktatens artikel 43 om forstærket samarbejde. Således kan man sikre, at medlemslande, der som Danmark hverken har eller har i sinde at få atomkraft, ikke længere bliver tvunget til at yde deres bidrag til finansieringen.

JuniBevægelsen mener, at en investering i atomkraft såvel som fusionsenergi er en fejlinvestering. Det skyldes, at det globale potentiale for energikilderne sol og vind er kolossale. Hvis vi bare udnytter 1/10 af deres potentiale, er der energi til 30 gange det globale energiforbrug i år 2010. Energipolitik bør derfor udelukkende handle om at lave en plan for at udnytte dette potentiale ved at videreudvikle og udbrede den allerede eksisterende teknologi, herunder vindmøller, solceller og bølgekraft, og endelig brint som energibærer og -lager.

 
  
  

- Report: Riera Madurell (A6-0379/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE-DE), schriftelijk. Naast de stemming over het kaderprogramma voor wetenschappelijk onderzoek, wordt ook over de specifieke programma's gestemd. Wat het kaderprogramma betreft, wordt gestemd over het EP-Raad-compromis. Ook over de specifieke programma's wordt en bloc gestemd. Uitzondering zijn de specifieke programma's "Ideeën", "Samenwerking" en "Capaciteiten", waar een extra wijziging is aangebracht. Deze heeft betrekking op stamcelonderzoek, maar het gaat niet om een wijziging van het standpunt dat het EP aannam in 2006 en waarover het volgende compromis is bereikt:

"Bepaalde onderzoeksterreinen, zoals activiteiten die gericht zijn op het reproductief klonen van mensen of het wijzigen van menselijk genetisch materiaal, komen niet in aanmerking voor financiering door de Gemeenschap. Daarnaast bevestigde de Commissie dat zij zal blijven vasthouden aan de huidige praktijk, en aan het regelgevend comité geen voorstellen zal voorleggen voor projecten die onderzoeksactiviteiten inhouden waarbij menselijke embryo's worden vernietigd, ook niet wanneer het daarbij gaat om het verkrijgen van stamcellen. Weliswaar wordt deze onderzoeksfase dus van financiering uitgesloten, maar de Gemeenschap zal wel de daaropvolgende onderzoeksfasen waarbij menselijke embryonale stamcellen betrokken zijn,financieren".

Daarom stemt de PPE-DE op deze amendementen in "Ideeën" en "Capaciteiten" POSITIEF (+). Echter, voor "Samenwerking" heeft de schaduwrapporteur vrije stemming aangegeven. Wij stemmen daar ook VOOR.

 
  
  

- Report: Guidoni (A6-0333/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Anna Hedh, Ewa Hedkvist Petersen, Inger Segelström och Åsa Westlund (PSE), skriftlig. Vi hade röstat emot ändringsförslag 11, 20 och 21 om de inte inkluderats i blockomröstning, men då man i Guidonis betänkande lägger stor vikt vid trygghet och säkerhet och har vi röstat för betänkandet i dess helhet.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), in writing. I will vote against this report, mainly because I believe ITER to be an example of ‘Big Science’ that wastes money that would be best put to other R&D projects that would do far more for EU competitivity and energy self-sufficiency than this enormous ‘boondoggle’. For more than half a century fusion was to deliver ‘tomorrow’, but the day has never come.

 
  
  

Area of freedom, security and justice (B6-0625/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI). – Monsieur le Président, après avoir ouvert les vannes de l'immigration incontrôlée en supprimant les contrôles aux frontières de l'Union par les accords de Schengen et communautarisé des pans entiers de la législation en matière d'asile avec le traité d'Amsterdam, on nous propose, aujourd'hui, d'aller plus loin dans la délégation de compétences à l'Union en abandonnant les décisions à l'unanimité au Conseil pour les questions de coopération judiciaire et policière.

Décidément, nos eurocrates ne tirent de leçons de rien. Après s'être alarmés du déferlement sur les côtes espagnoles et italiennes de dizaines de milliers de clandestins profitant de l'absence de contrôle aux frontières pour pénétrer sur le territoire de l'Europe, après avoir amèrement constaté l'impuissance de l'Europe à gérer de telles situations, voilà que M. Cavada, reprenant le discours de M. Sarkozy, nous propose de réduire encore un peu plus le pouvoir de décision des États membres en matière de gestion de leurs flux migratoires en supprimant la règle de l'unanimité au Conseil par l'activation de la clause passerelle.

Ce n'est pas une Europe de type fédéral qui pourra enrayer les criminalités transfrontalières, bien au contraire, et, à l'instar de l'exemple suisse, il faut que les peuples européens reprennent en mains leur destin et puissent se protéger efficacement contre l'invasion migratoire.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman (PSE), in writing. The British Socialist delegation (EPLP) voted in favour of the Cavada report and the EP's resolution on the progress made in the EU towards the area of freedom, security and justice (AFSJ) (Articles 2 and 39 of the EU Treaty) because we support any actions to improve the transparency and effectiveness of the EU institutions and their capacity to deliver for our citizens in the field of Justice and Home Affairs. Whilst we welcome the EP's demand on the importance of launching a wide debate on how to improve our effectiveness in this field, both procedurally and in practice, we nevertheless recognise and respect the significance for Member States in Council of agreeing how best to take this agenda forward. It is imperative that any procedural decisions which would affect issues of national sovereignty are given full and serious consideration before any decisions are taken. This debate should involve national parliaments and the European Parliament as well as the Member States in Council and the Commission.   

 

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark och Anna Ibrisagic (PPE-DE), skriftlig. Vi beklagar det faktum att konstitutionen inte kunnat träda i kraft och att det pga. detta inte finns medbeslutande vid beslutsfattande på området för rättslig och inrikes frågor, som är av mycket betydande och ingripande karaktär.

Vi ställer oss dock starkt tveksamma till att lösa den aktuella situationen genom att använda passerelle-instrumentet och har därför valt att avstå i slutomröstningen om resolutionen om EU:s framsteg med att skapa ett område för frihet, säkerhet och rättvisa (B6-0625/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), por escrito. Cabe ao Parlamento Europeu avaliar anualmente os progressos realizados pela União Europeia na criação de um Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça.

Sou claramente favorável à ideia de que a construção europeia não se pode nem deve limitar aos domínios económicos e que, para além da Europa das mercadorias, dos capitais e dos serviços, há que construir a Europa dos cidadãos.

Importa a verdade reconhecer que muitos passos e importantes progressos têm sido feitos. Mas a verdade obriga igualmente a reconhecer que seria desejável que o ritmo e o alcance das medidas correspondessem melhor às necessidades que todos reconhecem nesta área.

Uma das razões para a falta de progressos mais substanciais reside em questões de natureza institucional; a manutenção de muitas decisões no âmbito do 3° pilar e exigência da unanimidade tornam mais difícil a adopção das medidas necessárias.

Sublinho igualmente aquela que me parece ser a principal novidade adoptada este ano: a base legal para a segunda geração do sistema de informação Schengen. Considero desejável que no mais curto espaço possível de tempo o SIS II esteja operacional e entendo que a Comissão Europeia deve reportar ao Parlamento Europeu todos os atrasos que entretanto se verifiquem bem como as respectivas razões.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), por escrito. Apesar de integrar alguns elementos críticos quanto à não salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos relativamente ao inaceitável fornecimento de dados pessoais pela UE aos EUA, a presente resolução evidencia a "obsessão" federalista que domina a maioria do PE.

Daí as inúmeras propostas de transferir a Justiça e Assuntos Internos do âmbito da competência soberana dos Estados e das suas instituições para o nível supranacional da UE, de que é exemplo a proposta de "transferir para o âmbito comunitário as disposições relativas à cooperação policial (incluindo EUROPOL) e judiciária em matéria penal (incluindo EUROJUST)", ou a "extensão da co-decisão com o Parlamento e da maioria qualificada no Conselho" à imigração.

Daí o voto contra. Tanto mais que a maioria do PE rejeitou a inclusão na resolução de propostas do nosso grupo parlamentar que deploravam os centros de detenção de imigrantes, exigiam o respeito do direito de asilo, o respeito da Convenção da ONU sobre a Protecção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias e que defendiam que os meios financeiros deveriam ser utilizados para melhorar os sistemas de asilo, integrar os imigrantes e combater as causas profundas da imigração, em vez da promoção de políticas de detenção e repatriamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), par écrit. – S'il est bien un domaine où le Parlement et la Commission européenne se sont fourvoyés, c'est celui de l'établissement de leur, si cher et désiré, "espace de liberté, de sécurité et de justice".

On nous avait promis lors de l'adoption du traité d'Amsterdam, un espace européen où toutes les libertés seraient présentes et efficientes et où nous serions protégés contre toutes les insécurités. Comme nous l'avions prédit, l'inverse s'est réalisé.

Avec la suppression des contrôles aux frontières par la Convention de Schengen et la communautarisation des politiques d'asile et de visa, jamais l'immigration, notamment clandestine, n'a été aussi importante et jamais l'insécurité, les mafias, les criminels en tous genres n'ont été si nombreux.

Aujourd'hui la résolution de M. Cavada, nous propose d'aller plus loin dans la délégation de compétences à l'Union européenne en matière de politique d'immigration, en supprimant la règle de l'unanimité au Conseil.

Une fois de plus, ce n'est pas en déléguant à l'Union européenne ces prérogatives de souveraineté nationale que l'immigration clandestine et les drames humains qui l'accompagnent seront enrayés. Leur cause principale tient à la suppression des contrôles aux frontières des États membres. Rétablissons-les et alors, seulement alors, les États membres seront à même de lutter efficacement contre les arrivées massives de clandestins et les multiples criminalités transfrontalières.

 
  
  

Aids (B6/0619/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. Den globala kampen mot hiv/aids är en mycket angelägen fråga som kräver ett omfattande internationellt engagemang. Vi är dock av uppfattningen att hiv/aids-frågan inte bör hanteras inom ramarna för EU-samarbetet. Vi anser att kampen mot hiv/aids bör drivas av respektive medlemsstat i unionen samt inom ramen för Världshälsoorganisationen WHO.

Junilistan eftersträvar ett begränsat EU-samarbete. Vi ställer oss emot att unionen skall ha inflytande och kompetenser i frågor som redan hanteras av andra internationella organisationer.

Denna resolution är dock mestadels ett tyckande om hur aids bör bekämpas. Vi har därför valt att rösta ja till resolutionen i dess helhet och till ändringsförslagen som förespråkar en reproduktiv hälsovård.

 
  
MPphoto
 
 

  Jules Maaten (ALDE), schriftelijk. Indien we de verspreiding van HIV en AIDS effectief willen aanpakken, dan is het essentieel om specifieke middelen op verschillende kwetsbare groepen te richten. Hierbij is het van belang dat niet-gouvernementele organisaties actief bij de zaak betrokken worden, zodat zij nationale overheden kunnen volgen en ter verantwoording kunnen roepen bij de implementatie van internationale afspraken. Ook moeten mensen met een HIV-besmetting betrokken worden bij de totstandkoming van beleid en centraal staan in het beleid dat betrekking op hen heeft. De bestrijding van HIV en AIDS in de wereld is een van de grootste uitdagingen. Daarom verdient deze resolutie onze steun.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Το ψήφισμα αναδεικνύει υπαρκτά προβλήματα, προτείνοντας κάποιες πρακτικές αντιμετώπισης-διαχείρισης της κατάστασης. Όμως η αδυναμία πρόληψης και αντιμετώπισης της νόσου, συντηρείται ως παράμετρος αναπαραγωγής της φτώχειας και εξαθλίωσης του πληθυσμού στις λιγότερο καπιταλιστικά ανεπτυγμένες χώρες, για παραπέρα εκμετάλλευση, κύρια του φυσικού πλούτου. Επιπλέον η τεράστια εξάπλωση της νόσου στις λιγότερο καπιταλιστικά αναπτυγμένες χώρες, αποτελεί πηγή διασποράς της νόσου παγκοσμίως, με σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια Δημόσια Υγεία. H ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος του AIDS εδράζεται στην λύση αυτού του πολιτικοοικονομικού ζητήματος προς όφελος των λαών.

Το φάρμακο, η επιστημονική γνώση και τεχνική που οδηγεί στην παραγωγή του, είναι κοινωνικά αγαθά. Αντιπαλεύουμε τις ενέργειες προστασίας των μονοπωλίων, που απαγορεύουν ή δυσκολεύουν τους λαούς να αποκτούν είδη πρώτης ανάγκης.

Αποτελεί υποχρέωση κάθε κράτους να προστατεύει την υγεία του λαού. Αρνούμαστε-καταγγέλλουμε την υποκατάσταση των δημόσιων και μόνιμων υπηρεσιών υγείας από ΜΚΟ, την λογική εθελοντικής προσφοράς και ατομικής ευθύνης, προβαλλόμενες διεθνώς ως λύση στα προβλήματα Δημόσιας Υγείας. Τα κράτη όπου δεν υπάρχει σύστημα υγείας πρέπει να προσανατολιστούν στην δημιουργία μόνιμων, δημόσιων υποδομών-υπηρεσιών, σε όλες τις βαθμίδες, με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό και με κύριο προσανατολισμό την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Μπορούν να υποστηριχθούν και από διεθνή χρηματοδότηση, με την ευθύνη διαχείρισης στους Διεθνείς Οργανισμούς Υγείας και να εγκατασταθεί παγκόσμια συνεργασία-βοήθεια στο επιστημονικό και πρακτικό επίπεδο ανάμεσα στα κράτη.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I voted in favour of this Resolution on the fight against AIDS. HIV/AIDS transcends all borders and knows no limitations. It is relentless in its global spread, infecting over 450 people every hour, totalling more than 4 million people per year. In 2005, 40 million people were living with HIV, approximately 95% of them in developing countries, placing an impossible burden on the health system and economy in general. HIV/AIDS is perhaps the greatest threat to attaining the Millennium Development Goals. I believe the number-one objective for the scientific community and pharmaceutical industry today is finding a vaccine for AIDS. Such a discovery would allow us to imagine a world without AIDS.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – Le sida fait son grand retour! La Belgique a atteint un record, avec 1 072 nouvelles infections en 2005. Une augmentation de 52% en 8 ans!

On meurt moins de la maladie, en Belgique du moins. Mais le sida s'est banalisé. Le préservatif, c'est comme un régime qu'il faut suivre toute l'année. Parfois, on a envie de craquer. Alors il faut renforcer les moyens pour faire de la prévention. Et dans les milieux fortement marqués par la religion, rappeler que les appels à l'abstinence sont hors de propos!

C'est la raison pour laquelle j'ai cosigné un projet de résolution sur le sida. Je voulais attirer l'attention sur les enfants victimes du sida. 15 millions d'enfants sont orphelins à cause de la maladie, dont 12 millions rien qu'en Afrique! Pour le professeur Montagnier, le découvreur du virus, "la vague d'infection ne produira tous ses effets que dans les dix prochaines années. L'impact démographique sera considérable, car la maladie fauchera toute une population de jeunes adultes".

Ce vendredi, c'est la journée internationale de la lutte contre le sida. Pas question de manquer l'opportunité de rappeler le poids croissant du sida. Alors que la mortalité due aux autres maladies infectieuses devrait, elle, heureusement diminuer!

 
  
  

- Report: Lynne (A6-0351/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė (ALDE). – Šiandien balsuodama pritariau pranešimo dėl neįgaliųjų asmenų išsiplėtusioje Europos Sąjungoje 2006-2007-ųjų metų Europos veiksmų plano svarbiausioms nuostatoms. Ypač noriu pabrėžti neįgaliųjų užimtumo svarbą ir per užimtumą socialinės atskirties išvengimo galimybę. Labai svarbu, kad pagal savo sugebėjimus darbą galėtų turėti ir žmonės su psichine negalia ar turintieji kelias negalias. Tam būtina ne tik įgyvendinti Tarybos direktyvą, nustatančią vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėse srityje bendruosius pagrindus, bet ir parengti specialią direktyvą dėl negalios, sukurti bendrą Europos negalios apibrėžimą. Be to, svarbu kuo greičiau pradėti informacines kampanijas ir visuomenės bei darbdavių švietimą dėl neįgaliųjų įdarbinimo. Įmonėms, įdarbinančioms neįgaliuosius, turėtų būti viešai išreiškiama pagarba ir visuomenės įvertinimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. São por demais conhecidas as diferentes e diversas formas de discriminação e injustiças a que as pessoas com deficiência e seus familiares se defrontam. Apesar dos progressos já realizados, muito falta concretizar, sendo que um dos pontos centrais é a necessidade de reforço das políticas públicas para assegurar a efectiva concretização da igualdade de direitos. É preciso investir mais em políticas públicas de saúde, de educação, de segurança social e de emprego que garantam o acesso livre e gratuito a serviços de qualidade, que promovam a inclusão social, que combatam a pobreza e a exclusão.

O relatório hoje aprovado faz referência a distintas áreas onde a intervenção dos Estados-Membros pode ser melhorada.

Igualmente consideramos importante o apelo que o Parlamento Europeu acaba de aprovar quanto à necessidade de adopção de uma directiva específica sobre a deficiência e à ratificação e assinatura da recentemente aprovada Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, das Nações Unidas. Daí o nosso voto favorável à resolução aprovada, esperando, agora que lhe seja dada toda a atenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Διαμάντω Μανωλάκου (GUE/NGL), γραπτώς. – Η ΕΕ συνειδητά συγκαλύπτει τα ταξικά αίτια των προβλημάτων των αναπήρων.

Πολλοί δεν θα ήταν σήμερα ανάπηροι αν υπήρχαν μέτρα υγιεινής-ασφάλειας στους τόπους δουλειάς και δράσης των επιχειρηματιών, αν υπήρχαν αποκλειστικά Δημόσια-Δωρεάν συστήματα Υγείας και Κέντρα αποκατάστασης, ενταγμένα σ' αυτά χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα.

Προτείνεται, σε αντίθετη κατεύθυνση, μεγαλύτερη αποσύνδεση των αναπήρων από υπηρεσίες υγείας, θεωρώντας δεδομένες τις αντιλαϊκές αποφάσεις Μάαστριχτ-Λισαβόνας.

Κάποια επιμέρους μέτρα φαίνονται θετικά. Διευκολύνουν όμως τα περισσότερα τις ιδιωτικοποιήσεις, τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, μεθοδεύοντας την εξάλειψη αντιστάσεων από αναπηρικά και λαϊκά κινήματα.

Δεν αναφέρεται η υποχρέωση των κρατών να εξασφαλίσουν για όλα τα ανάπηρα παιδιά αντίστοιχα σχολεία, αποκλειστικά δωρεάν, δουλειά με πλήρη δικαιώματα για τους ικανούς προς εργασία, ιδιαίτερη φροντίδα-προστασία.

Η απασχόληση των αναπήρων αναφέρεται συνδεδεμένη με περικοπή παροχών, όχι με το δικαίωμα στη δουλειά , στην προστασία τους.

Αποσιωπούνται οι κατακτήσεις στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, που ο καπιταλισμός παίρνει πίσω. Πόσοι ανάπηροι πήγαιναν σχολείο και πόσοι πηγαίνουν τώρα. Πόσοι δούλευαν επί σοσιαλισμού και πόσοι δουλεύουν τώρα.

Αυτό που ενδιαφέρει το κεφάλαιο είναι η διαμόρφωση ελίτ στις οργανώσεις αναπήρων για τη χειραγώγησή τους.

Οι ανάπηροι να δυσπιστήσουν στα περί «ίσων ευκαιριών», «καταπολέμησης διακρίσεων»: στοχεύουν στην επέκταση της ιδιωτικοποίησης-εμπορευματοποίησης της κοινωνικής πολιτικής, πλήττοντας τους ανάπηρους των φτωχών λαϊκών στρωμάτων.

Να δυναμώσουν τον αγώνα ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), in writing. I voted for this excellent report. Disabled people have the right to be in a position where they can make the same individual choices and have the same control in their everyday life as non-disabled people. This clearly emphasises the need for an environment that enables disabled people to be as independent as possible. The recommendations in this report, if implemented, would take us a long way down that worthwhile road.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. É com agrado que temos assistido na UE a uma tendência para a eliminação gradual de muitas formas de discriminação com que os deficientes se confrontam.

Em matéria de emprego, as principais limitações com que sofrem os trabalhadores deficientes prendem-se com os preconceitos das entidades patronais, o acesso às tecnologias da informação e comunicação, assim como a utilização dos meios de transportes públicos para as suas deslocações ao local de trabalho. A principal consequência destas barreiras físicas é o elevado nível de desemprego junto destes trabalhadores.

Por isso, defendo acções específicas a nível europeu e nacional no sentido de concentrar o apoio em serviços vocacionados para a integração e participação das pessoas com deficiências na sociedade, na educação, na formação profissional e no mercado de trabalho.

Nesse sentido, apoio este relatório por defender, por exemplo, a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência à rede internet, nomeadamente aos sites de instituições públicas.

Lamento que em Portugal, o governo socialista siga exactamente pelo caminho oposto ao defender no orçamento de Estado 2007 um agravamento fiscal das pensões por incapacidade auferidas pelas pessoas com deficiência, assim como uma diminuição dos benefícios fiscais.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Vergnaud (PSE), par écrit. – L'accessibilité aux transports en commun et aux technologies de l'information et des communications est vitale pour les personnes handicapées. Ces dernières ont droit à une meilleure intégration dans l'enseignement et sur le marché du travail. La rapporteure préconise à juste titre une charte européenne sur "la qualité de l'accompagnement de la personne handicapée".

C'est pourquoi, j'ai voté en faveur du rapport de Mme Elisabeth Lynne qui, en outre, souligne la nécessité d'une législation européenne concernant les droits de ces personnes pour tous les modes de transport à l'instar de celle qui est en vigueur pour les passagers aériens handicapés.

Il faut casser les préjugés. Des campagnes d'information devraient être mises au point pour que les employeurs considèrent sans aucun préjugé l'insertion professionnelle d'une personne handicapée, plus particulièrement en ce qui concerne les idées fausses sur le coût financier de ce type d'emploi et les capacités des candidats. Les États membres devraient faire en sorte que le handicap soit géré comme un nouveau service pour les entreprises, afin d'assurer le maintien de l'emploi, à titre préventif, ou la réinsertion professionnelle, à titre de réhabilitation, pour les personnes qui présentent un risque de handicap sur le lieu de travail.

 
  
  

- Report: Castillo Vera (A6-0384/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. Ainda que positivas as medidas de desburocratização e simplificação administrativa, em especial para as pequenas e médias empresas - desde que não signifiquem a "simplificação" de processos existentes destinados à protecção dos trabalhadores - e também as medidas que visam melhorar o acesso ao financiamento, consideramos perigoso o caminho apontado neste relatório.

A crescente ênfase na ligação entre educação/sistemas de ensino e mundo empresarial é preocupante, dado que conduzirão à mercantilização da educação e à substituição da educação para a cidadania por um ensino formador de mão-de-obra. Simultaneamente aparece o "empreendorismo", como a solução para os problemas de desemprego na União Europeia, o que se conjuga com a tentativa de validar a noção de "empregabilidade" remetendo apenas para a responsabilidade individual aquilo que é responsabilidade do Estado, indo ao encontro da noção apresentada no projecto da dita Constituição europeia. O mesmo se passa com a "inevitabilidade" do aumento da idade da reforma, escamoteando os direitos das pessoas, seja de quem trabalha, seja dos jovens à procura de emprego, cada vez mais difícil de obter.

Por fim, a aposta nas parcerias público-privadas, que, em geral, são o meio utilizado para entregar de mão beijada ao sector privado importantes áreas que, pela sua natureza e carácter social, pertencem ao domínio público. Daí o nosso voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – À quoi sert le rapport de Mme del Castillo Vera? Le titre aguicheur "Passons à la vitesse supérieure: créer l'Europe de l'esprit d'entreprise et de la croissance" recouvre une énumération, habituelle dans cette maison, de truismes et de principes. Certains fort utiles, comme la promotion des PME ou la simplification administrative, ne sont jamais concrétisés dans la législation communautaire. D'autres sont le fondement même des problèmes que l'on prétend vouloir résoudre: libre-échangisme dogmatique, ultra-concurrence, toujours plus d'Europe, etc.

Au final, le plus instructif, dans ce rapport, ce sont les trois pages de "visas", soit un bon tiers du texte. Elles contiennent la liste des documents, peut-être même pas exhaustive, dont ce rapport fait un résumé, ce qui est loin du passage à la vitesse supérieure annoncé. Elles sont surtout symboliques de la logorrhée dont les institutions européennes peuvent faire preuve sur la croissance et l'emploi pour masquer leur responsabilité dans la situation économique et sociale désastreuse de l'Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), por escrito. Apoiei este relatório por fazer da excelência a chave para a UE enfrentar com êxito a concorrência no mercado global. É através do fomento de uma cultura de inovação e investigação que a UE pode mobilizar vantagens perante a concorrência internacional.

Seguindo esta orientação a UE tem, por todos os meios ao seu alcance, de promover o espírito empresarial e muito em particular as PME porque:

- Desempenham um papel fundamental na economia europeia, contribuindo para um crescimento mais forte e mais duradouro;

- São responsáveis por cerca de 95% do emprego criado;

- Podem servir com eficácia de ponto de encontro entre as universidades e as empresas;

- Garantem uma ligação vital entre as realidades da produção e a sua dimensão territorial, permitindo ajudar a gerir os fenómenos de deslocalização.

Apesar desse contributo fundamental para o crescimento económico, as PME continuam a deparar-se com entraves.

Os custos não salariais constituem um dos maiores obstáculos enfrentados pelas PME que, frequentemente, não criam postos de trabalho porque não estão em condições de satisfazer os requisitos administrativos que tal implica. As PME continuam a ser afectadas pelos obstáculos burocráticos, inclusivamente no acesso ao mercado de capitais, aos programas comunitários e aos Fundos Estruturais.

 
  
MPphoto
 
 

  President. That concludes the explanations of vote.

 

10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis

11. Předání přijatých textů během schůze: viz zápis

12. Termíny příštích zasedání: viz zápis

13. Přerušení zasedání
MPphoto
 
 

  President. I declare adjourned the session of the European Parliament.

(The sitting was closed at 12.20 p.m.)

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí