Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0075(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0428/2006

Keskustelut :

PV 11/12/2006 - 15
CRE 11/12/2006 - 15

Äänestykset :

PV 12/12/2006 - 14.8

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0538

Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 11. joulukuuta 2006 - Strasbourg EUVL-painos

15. Yhteisön tullikoodeksi – Tulliohjelma 2013 (keskustelu)
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu

- Fourtoun laatimasta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnöstä (A6-0429/2006) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EY) yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi) (KOM(2005)0608 C6-0419/2005 2005/0246(COD)) ja

- Fourtoun laatimasta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnöstä (A6-0428/2006) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön tullitoimintaa koskevasta toimintaohjelmasta (Tulli 2013) (KOM(2006)0201 C6-0158/2006 2006/0075(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, aivan aluksi haluan kiittää sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa sekä muita asian käsittelyyn osallistuneita valiokuntia ja erityisesti esittelijä Fourtouta tämäniltaisen keskustelun aiheena olevista mietinnöistä.

Euroopan unionin tulliympäristön uudistaminen edistää oleellisesti Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamista. Uudistaminen on välttämätöntä, jotta Euroopan unioni pysyy houkuttelevana paikkana harjoittaa liiketoimintaa ja jotta EU:n yritykset voivat säilyttää ulkoisen kilpailukykynsä. Tässä yhteydessä on tärkeää syventää sisämarkkinoita tekemällä EU:sta täysin yhtenäinen tullialue.

Lisäksi tällä uudistuksella on ratkaiseva merkitys, jotta voimme vastata globalisaation haasteisiin sekä vahvistaa tullien merkitystä kansalaistemme ja yritystemme suojelussa turvallisuusriskeiltä, kuten väärennetyiltä tavaroilta, vaarallisilta aineilta tai kansainvälisen terrorismin välineiltä.

Uudistettu yhteisön tullikoodeksi muodostaa lainsäädäntökehyksen sellaisen yksinkertaisen sähköisen tulli- ja kauppaympäristön kehittämiselle, joka perustuu mahdollisimman tehokkaaseen tieto- ja viestintätekniikan käyttöön.

Voimassa oleva yhteisön tullikoodeksi laadittiin vuonna 1992. Sen jälkeen siihen on tehty vain vähäisiä muutoksia. Tämä tarkoittaa, ettei koodeksi ole pysynyt tullitoiminnassa ja taloudellisten toimijoiden toimintaympäristössä tapahtuneiden suurten muutosten, etenkään nopeasti ja peruuttamattomasti lisääntyneen sähköisen tiedonvaihdon, tahdissa. Tullikoodeksi on mukautettava sähköiseen ympäristöön soveltuvaksi. Lisäksi tulliviranomaiset ja taloudelliset toimijat pitävät nykyisiä tullimenettelyjä ja -prosesseja yleensä turhan monimutkaisina. Niissä ei myöskään oteta huomioon, että tullitoiminnan painopiste on siirtynyt jatkuvasti vähenevien tullien keräämisestä muiden kuin tariffitoimien toteuttamiseen. Tällaisia toimia ovat erityisesti turvatoimet, väärennettyjen tavaroiden, rahanpesun ja huumausaineiden torjunta sekä terveyteen, ympäristöön ja kuluttajansuojaan liittyvät toimet.

Teidän tuellanne tänä iltana esillä olevalla uudistettua tullikoodeksia koskevalla ehdotuksella, neuvoston käsiteltävänä olevilla ehdotuksilla ja sähköistä tulliympäristöä koskevalla ehdotuksella parannetaan ja nopeutetaan tullien toimintaa sekä vähennetään tullitoiminnan kustannuksia.

Käsittelen seuraavaksi tarkemmin esittelijä Fourtoun ja sisämarkkinavaliokunnan yksityiskohtaista ja erittäin tärkeää arviota uudistettua tullikoodeksia koskevasta komission ehdotuksesta. Tiedän, että sisämarkkinavaliokunnan jäsenet kannattavat yksimielisesti esittelijän suosituksia. Neuvoston edistyminen asian käsittelyssä täydentää työtänne. Minulla on ilo kertoa, että 4. joulukuuta kokoontunut kilpailuasiain neuvosto osoitti olevansa erittäin kiinnostunut uudistuksen keskeisistä osatekijöistä. Ministerit kannattivat voimakkaasti komission ehdotuksia, jotka koskevat "yhden luukun" periaatetta, keskitettyä tullausta ja tulliasioitsijoita, ja kehottivat komissiota jatkamaan työskentelyä, jotta nämä ehdotukset voidaan panna täytäntöön kaikkien jäsenvaltioiden hyväksymällä tavalla.

Haluan kiittää parlamenttia rakentavasta osallistumisesta edellä mainituista kolmesta asiasta käytävään keskusteluun, mutta minun on samalla ilmoitettava, että ainakin yhdessä niistä komissio pysyy aikaisemmassa kannassaan. Komissio on nimittäin vakaasti sitä mieltä, ettei ammattimaisten tulliasioitsijoiden valtuuttaminen kuulu tullikoodeksin soveltamisalaan. Kyseisen ammatin harjoittajat voivat toimia avoimen kilpailun markkinoilla itsesääntelyn kautta ja siten, että heille myönnetään valtuutetun taloudellisen toimijan asema.

Vaikka sähköistä tulliympäristöä koskevasta ehdotuksesta ei keskustellakaan tänä iltana, haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää esittelijä Heaton-Harrisia sekä sisämarkkinavaliokuntaa siitä, että se antaa täyden tukensa tälle erittäin kunnianhimoiselle komission ehdotukselle. On todellakin haasteellista ehdottaa, että kaikki jäsenvaltiot ja komissio sitoutuvat kehittämään tulliehdotuksia varten yhteisiä sähköisiä järjestelmiä sovittuun määräaikaan mennessä. Haluan painottaa, että parlamentin voimakas tuki on enemmänkin kuin tervetullutta, jotta jäsenvaltiot saadaan vakuuttuneiksi siitä, että niiden on talousarvion rajoituksista huolimatta kehitettävä tullitapahtumien käsittelyyn tarkoitettua tietoteknistä järjestelmäänsä yhteisön toimintakehyksessä. Olen varma, että neuvosto suostuu tähän ja että ehdotus voidaan pian hyväksyä.

Arvostan erittäin paljon Euroopan parlamentin ja etenkin esittelijä Fourtoun pyrkimyksiä päästä sopimukseen Tulli 2013 -ohjelmaa koskevasta ehdotuksesta yhdessä käsittelyssä. Näin epäilemättä varmistetaan ohjelman toimien jatkuvuus 1. tammikuuta 2008 alkaen. Tulli 2013 -ohjelman ripeä hyväksyminen osoittaa, että kaikki toimielimet ovat pitkälti yksimielisiä siitä, että tullialan sisämarkkinoiden tehokas toiminta on ehdottomasti taattava. Tulliympäristössä tapahtuu todellakin parhaillaan suuria muutoksia. Tulli 2013 -ohjelmasta tulee oleellinen väline varmistettaessa tehokas yhteistyö ja koordinointi kaikkien tullihallintojen välillä. Sillä helpotetaan uusien Euroopan laajuisten tietokonejärjestelmien käyttöönottoa, vahvistetaan tullivirkamiesten verkostoja sekä edistetään ja perustetaan yhteisiä koulutusmoduuleja.

EU:n tullihallinnot voivat vastata suuriin haasteisiin, kun parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet lopullisesti molemmat nyt keskustelunaiheena olevat tulliehdotukset ja sähköistä tulliympäristöä koskevan ehdotuksen. Kyseisillä ehdotuksilla helpotetaan kansainvälistä kauppaa, yksinkertaistetaan valvontaa ja suojellaan aiempaa tehokkaammin kansainvälisiä markkinoita sekä kansalaistemme terveyttä ja turvallisuutta tehokkaamman valvonnan avulla.

 
  
MPphoto
 
 

  Janelly Fourtou (ALDE), esittelijä. – (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, "uudistettu tullikoodeksi", "sähköinen tulliympäristö" ja "Tulli 2013 -ohjelma" – nämä tässä istunnossa käsiteltävät kolme mietintöä osoittavat tullien lisääntyvän merkityksen sekä niiden roolin Euroopan unionin kilpailukyvyn ja tehokkuuden lisäämispyrkimyksissä.

Nämä kolme mietintöä liittyvät läheisesti toisiinsa, mutta selvyyden vuoksi esittelen ensin uudistetun tullikoodeksin ja siirryn sitten Tulli 2013 -ohjelmaan.

Arvoisa komission jäsen Kovács, kuten totesitte, tullikoodeksi on laadittu vuonna 1992. Sitä oli aiheellista uudistaa, jotta se voidaan mukauttaa tullitoiminnan muuttumiseen ja kansainvälisessä kaupassa tapahtuneisiin suuriin muutoksiin. Tullikoodeksin uudistuksessa on tarkoitus rationalisoida tullimenettelyjä luomalla perusta helppokäyttöisille ja yhteentoimiville EU:n tulliselvitysjärjestelmille. Tätä ehdotusta on siksi täydennetty ehdotuksella sähköistä tulliympäristöä koskevaksi päätökseksi. Kollega Heaton-Harris toimii sen esittelijänä.

Uudessa koodeksissa on 200 artiklaa, ja olemme keskittyneet pääasioihin tai ainakin kaikkein kiistellyimpiin asioihin eli tulliedustajaan, valtuutettuun taloudelliseen toimijaan, keskitettyyn tulliselvitykseen ja komiteamenettelyyn.

Koodeksin 11 artiklassa säädetään tulliedustajasta. Tähän saakka edustusoikeus on voitu kansallisen lainsäädännön nojalla varata tietylle ammattiryhmälle. Yhteismarkkinoilla ja sähköisessä järjestelmässä ei kuitenkaan ole enää perusteita tällaiselle monopoliasemalle. Jotkin yritykset voivat lisäksi tarjota yhdistettyä palvelua, jolla hoidetaan tullimuodollisuudet. Kaikilla on näin ollen oltava mahdollisuus saada oikeus tulliedustukseen. Useissa jäsenvaltioissa tulliedustajien käyttäminen on kuitenkin perinne ja erittäin hyödyllistä pienille yrityksille. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta ei halua säilyttää monopoliasemaa, mutta se on hyväksynyt tarkistuksen, jossa säädetään, että tulliedustajan aseman myöntämisperusteiden lisäksi sovelletaan ammattitaitoa tai ammatillista pätevyyttä koskevia käytännön normeja. Näin otetaan huomioon sellaiset jäsenvaltiot, joiden on vaikea hyväksyä tämän monopoliaseman poistamista.

Emme ole vielä löytäneet ihanteellista ratkaisua, ja tämä asia otetaan varmasti esiin vielä toisessa käsittelyssä. Jotkin neuvoston valtuuskunnat suhtautuvat siihen nimittäin vielä varauksellisesti ja vaativat jopa, että kyseiseen ammattiin pääsyä on säänneltävä.

Valtuutettua taloudellista toimijaa koskevat säännökset sisällytettiin tullikoodeksiin 13. huhtikuuta 2005 annetulla asetuksella N:o 648, jota kutsutaan "turvallisuusasetukseksi". Valtuutetun taloudellisen toimijan asemaa ei oikeastaan ole vielä olemassa, koska komissio on juuri hyväksynyt sen täytäntöönpanoa koskevat säännökset. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta on täsmentänyt asiaa tekemällä selkeän eron "yksinkertaistetuista tullimenettelyistä" nauttivan valtuutetun taloudellisen toimijan ja "turvallisuusnäkökohdat huomioon ottavan" valtuutetun taloudellisen toimijan välillä.

Keskitetty tulliselvitys on helpotus, johon on suhtauduttu lähtökohtaisesti myönteisesti, mutta jäsenvaltiot ihmettelevät tulliviranomaisten perimiä maksuja. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta on omaksunut varsin jyrkän kannan vaatiessaan, että sähköisten tullitoimintojen on oltava maksuttomia ja että tullitoimipaikkojen on oltava avoinna 24 tuntia vuorokaudessa. Kyseistä säännöstä on todellakin sovellettava kaikkiin, jotta kansallisten tulliviranomaisten välinen kilpailu on oikeudenmukaista. On kuitenkin varmistettava, että valvontatoimet yhdenmukaistetaan.

Ehdotuksen säännöksissä viitataan lisäksi jatkuvasti komiteamenettelyyn. Kyseinen menettely on välttämätön, koska koodeksin täytäntöönpanoa koskevien säännösten laadinnassa on kuultava asiantuntijoita. Heinäkuussa 2006 tehdyn uuden toimielinten välisen sopimuksen nojalla tiettyihin koodeksin säännöksiin on sovellettava uutta valvonnan käsittävää komiteamenettelyä. Sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin oikeudelliselta yksiköltä oli pyydetty lausunto, teimme näin ollen sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnassa tarkistuksia, joiden tavoitteena on mukauttaa komiteamenettely eri artikloihin. Kansainvälisen kaupan valiokunta laati yhteispäätösmenettelyä koskevia tarkistuksia joihinkin säännöksiin, jotka kuuluisivat normaalisti sen toimivaltaan tehostettua yhteistyötä koskevan menettelyn nojalla. Katsoimme kuitenkin, että kansainvälisen kaupan valiokunnan kanta on ristiriidassa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan kannan kanssa, ja jouduimme hylkäämään kyseiset tarkistukset.

Nämä siis ovat lyhyesti esitettynä mietinnön pääkohdat, ja kuten äsken totesin, tämä mietintö liittyy erittäin läheisesti Tulli 2013 -ohjelmaa koskevaan mietintöön. Tulli 2007 -ohjelman väliarvioinnin tarkastelu osoitti, että ohjelma vastaa hyvin hallintojen tarpeita ja että se on olennaisen tärkeä autettaessa osallistujamaita jakamaan kokemuksiaan. Väliarvioinnissa suositeltiin toimien lujittamista koulutuksen ja tietojen levittämisen aloilla. Ohjelman talousarvio on 322,8 miljoonaa euroa kuuden vuoden aikana, ja ohjelman tavoitteena on auttaa osallistujamaiden tullihallintoja helpottamaan laillista kaupankäyntiä, yksinkertaistaa ja nopeuttaa tullimenettelyjä sekä suojella kansalaisten turvallisuutta ja yhteisön taloudellisia etuja.

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnassa hyväksytyt tarkistukset ovat yhdenmukaisia neuvostossa tehdyn työn kanssa. Haluankin kiittää erityisesti puheenjohtajavaltio Suomea, koska se on Euroopan parlamentin oikeutettujen talousarviovaatimusten huomioon ottamiseksi neuvotellut useaan otteeseen jäsenvaltioiden kanssa ja puolustanut kantaamme. Toivonkin, että saamme tämän asian päätökseen ensimmäisessä käsittelyssä.

Tulleja koskevat mietinnöt ovat erittäin teknisiä ja monimutkaisia. Haluan siksi kiittää lämpimästi kaikkia verotuksen ja tulliliiton pääosastossa työskenteleviä henkilöitä, joiden kanssa olen keskustellut ja jotka ovat aina vastanneet kaikkiin pyyntöihini ja auttaneet minua näiden asioiden käsittelyssä. Kiitän myös kollegojani ja valiokuntamme puheenjohtajaa avusta ja tuesta. Koska kaupankäynti vilkastuu jatkuvasti ja järjestäytynyt rikollisuus ja väärennetyt tavarat uhkaavat turvallisuuttamme ja markkinoitamme, tullivirkamiehet ja taloudelliset toimijat tarvitsevat nyt kaiken tukemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon valmistelija. (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, haluan aluksi kiittää komission jäsentä tärkeästä työstä, jota hän ja hänen yksikkönsä ovat tehneet tullilainsäädännön uudistamiseksi. Se on välttämätöntä, jotta sisämarkkinamme toimivat moitteettomasti. Esitän myös lämpimät kiitokset esittelijä Fourtoulle, joka on tehnyt joitakin erittäin hyödyllisiä parannusehdotuksia.

Esitän kansainvälisen kaupan yhteydessä kolme huomautusta, jotka koskevat valiokuntien välistä toimivaltajakoa, komiteamenettelyä ja kansainvälisen kaupan parlamentaarista ulottuvuutta. Arvoisa puhemies, kansainvälisen kaupan valiokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan välisen toimivaltakilpailun on mielestäni loputtava, tai tämä kilpailu ei saa ainakaan viivästyttää sisämarkkinoiden kipeästi tarvitsemien EU:n säädösten antamista. Ei ole järkevää kiistää kansainvälisen kaupan ja yhteisön tullijärjestelmän yhteyttä. Nyt, kun Eurooppaa tarkkaillaan valppaasti, minusta on valitettavaa, että valiokuntien tehostettua yhteistyötä koskevaa työjärjestyksen 47 artiklaa on rikottu, koska kansainvälisen kaupan valiokunnan yksimielisesti hyväksymät tarkistukset on sivuutettu sääntöjen vastaisesti eikä niistä näin ollen äänestetä täysistunnossa.

Olen kuitenkin iloinen siitä, että tarkistuksillamme tuotiin julki komission virheellinen toiminta komiteamenettelyissä. Toivon, että sen on lopulta pakko soveltaa uutta valvonnan käsittävää komiteamenettelyä, josta määrätään heinäkuussa 2006 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa. Tässä yhteydessä on tärkeää selkeyttää 194 artiklan c alakohdan soveltamista, ja komission on vakuutettava meille, ettei se aio muuttaa yhteisön tullikoodeksia Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 133 artiklan nojalla tekemänsä kansainvälistä kauppaa koskevan sopimuksen mukaiseksi.

Hyvät kuulijat, kun Dohan ohjelman epäonnistuminen heikentää nyt kansainvälisen kaupan sääntöjä, tuottajiamme ja kuluttajiamme on suojeltava turvallisuusongelmilta rajavalvonnan avulla. Parlamentaarisella ulottuvuudella ei ole koskaan ollut näin tärkeää merkitystä kansainvälisessä kaupassa eikä etenkään yhteisön tullijärjestelmän toiminnassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan aluksi lausua lämpimät kiitokset kaikille kollegoille, jotka ovat osallistuneet tämän vaikean aiheen käsittelyyn, ennen kaikkea esittelijä Fourtoulle, joka on taistelemalla selviytynyt erittäin menestyksekkäästi tämän monimutkaisen säännöstön käsittelystä.

Ryhmämme esittelijä Heaton-Harris ei päässyt tänään valitettavasti paikalle, minkä vuoksi saan tämän asian toimivaltaisena koordinaattorina puhua tänään sekä kollega Heaton-Harrisin että ryhmämme puolesta.

Yhteisön tullikoodeksi on valtavan tärkeä hanke, jolla poistetaan Euroopan unionin sisämarkkinoilla vielä olemassa olevat esteet ja jolla on maailmanlaajuinen merkitys etenkin piratismia ja immateriaalioikeuksia ajatellen. Tullikoodeksilla esimerkiksi mahdollistetaan keskitetty tulliselvitys yrityksen kotipaikassa, mitä nimenomaan sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pitää tärkeänä. Nyt esillä olevalla uudistettua tullikoodeksia koskevalla mietinnöllä edistetään mielestäni nykyisten tullimenettelyjen yksinkertaistamista ja eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn parantumista.

Käsittelen tarkemmin vain muutamaa asiaa. Yksi kriittinen kohta on ollut alusta alkaen valtuutettuja taloudellisia toimijoita koskeva 14 artikla, josta esittelijä Fourtou puhui. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta on mielestäni onnistunut tekemään tästä asiasta hyvän kompromissin, jolla lisätään kyseisten henkilöjen vapautta harjoittaa toimintaansa. Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä aikoo siksi peruuttaa jättämänsä tarkistuksen 57 ja kannattaa sisämarkkinavaliokunnassa tehtyä kompromissia.

Tällä kompromissilla tehdään selväksi, että haluamme lisätä yritystemme vapautta. Meidän on myös viestitettävä ulospäin, että uudistetun tullikoodeksin säännökset on laadittu yrityksiämme ajatellen ja niiden hyväksi. Yhteisön tullikoodeksi ei estä kilpailukyvyn lisääntymistä.

Lopuksi haluan korostaa ja puolustaa 125 artiklaan tehtyä tarkistusta, jonka jäsen Heaton-Harris jätti ryhmämme puolesta. Kyseisen artiklan nojalla jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tullikoodeksin soveltamisalaan kuulumattomia yksinkertaistettuja menettelyjä kahdenvälisten tai monikansallisten sopimusten perusteella. Tiivistetyn yhteistyön mahdollisuus sisältyi vanhaankin tullikoodeksiin, joten sitä sovelletaan jo käytännössä.

Yrityksemme kärsisivät, jos poistaisimme nyt tämän säännöksen, ja uskon, että kollega Audy on asiasta samaa mieltä.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega, PSE-ryhmän puolesta.(ES) Arvoisa puhemies, parlamentin jäsenet ovat nähdäkseni kiistelleet sinänsä erittäin vähän tästä asiasta, etenkin kun Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä on peruuttanut tarkistuksen 57. Esittelijä Fourtou ja verotuksen ja tulliliiton pääosastossa toimivat komission yksiköt ovat tehneet mielestäni loistavaa työtä ja esittäneet monimutkaiselta tuntuneen asian erittäin selkeästi. On kuitenkin vielä joitakin tarkistuksia, joista sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta haluaa pitää kiinni.

Ensimmäinen tarkistusryhmä tuskin tuottaa vaikeuksia, koska nämä tarkistukset koskevat komiteamenettelyyn liittyvien ehdotusten mukauttamista parlamentin ja muiden toimielinten välillä komiteamenettelystä tehtyyn uuteen sopimukseen. Muiden tarkistusten kohdalla on vielä joitakin ratkaisemattomia asioita, kuten tulliedustajia koskeva kysymys. Ainakin huomattava osa parlamentin jäsenistä katsoo, että tullitoiminnot edellyttävät tietynlaista ammatillista perehtyneisyyttä ja ettei nykyistä käytäntöä voida korvata abstraktilla vapaudella suorittaa tullitoimintoja. On niin monia henkilöön liittyviä näkökohtia sekä turvallisuusnäkökohtia, joiden vuoksi tulliedustaja on oikeutettu ammatti, joka on säilytettävä ja jota ei saa poistaa vapauttamisteorian perusteella, koska sillä ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa.

Suhtaudun myönteisesti myös sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ehdottamiin valtuutettuja taloudellisia toimijoita koskeviin tarkistuksiin sekä etenkin kuluttajia ja kansalaisia ajatellen ehdotettuihin tarkistuksiin, jotka koskevat maksuttomia sähköisiä tullitoimintoja ja kyseisten palvelujen tarjoamista 24 tuntia vuorokaudessa. Minusta olisi hyvä yksinkertaistaa tullimenettelyjä, jotka ovat tavallisesti erittäin monimutkaisia ja estävät sisämarkkinoiden toteutumisen.

Minä ja koko Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä kannatamme näin ollen sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ehdottamia tarkistuksia. Jäsen Audy otti mielestäni komiteamenettelyn aivan aiheellisesti esiin, mutta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan omaksuma ratkaisu lienee oikeudelliselta yksiköltä saamiemme raporttien mukaisesti ainoa mahdollinen ratkaisu, eivätkä ongelmana ole nähdäkseni valiokuntien väliset kiistat vaan se, että nykytodellisuuden huomioon ottaen meidän kaikkien on sopeuduttava tähän tilanteeseen. Kahden mainitun valiokunnan välillä ei siis mielestäni ole minkäänlaista ongelmaa.

Arvoisa puhemies, lyhyesti sanoen hyväksymme Fourtoun mietinnön. Uskon, että kolmen toimielimen välillä voidaan päästä erittäin nopeasti sopimukseen, jotta nämä kaksi mietintöä voidaan hyväksyä. Toivomme lisäksi, että parlamentti hyväksyy talous- ja raha-asioiden valiokunnan tarkistukset ilman suuria vaikeuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Henrik Lax, ALDE-ryhmän puolesta.(SV) Arvoisa puhemies, lausun aluksi esittelijä Fourtoulle lämpimät kiitokset loistavasta työstä. Yleensä ei ole sääntöä ilman poikkeusta, ja se on hyvä asia. Euroopan unioni ei koostu ainoastaan jäsenvaltioista, joissa yhteisön tullisäännöstöä on tarkoitus soveltaa täysimääräisesti. EU koostuu myös alueista, joiden on ollut historiallisista tai muista syistä pakko jättäytyä yhteisön välillisen verotuksen yhdenmukaistamisen ulkopuolelle. Tällaisia alueita ovat Suomelle kuuluva Ahvenanmaa, Kanaalisaaret, Kanariansaaret, Kreikan Agio Oros ja Ranskan merentakaiset departementit.

Sekä Euroopan unionin että sen alueiden kannalta on tärkeää, että niiden välinen kaupankäynti on mahdollisimman sujuvaa. Koska EU:n alueiden välillä on erittäin suuria eroja myös Euroopan unionin kanssa käytävässä kaupassa, on tärkeää, että niille voidaan myöntää erityispoikkeuksia. Se olisi Euroopan unionin edun mukaista ja edistäisi Lissabonin ohjelman tavoitteiden saavuttamista.

Näitä alueita koskevat erityisjärjestelyt eivät häiritsisi yhteisön sisäistä kauppaa, ja me kaikki tietenkin hyötyisimme kaupankäynnin sujuvuudesta ja siitä, ettei ole luotu tarpeettomia byrokraattisia esteitä. Olen siksi iloinen, että valiokunta on ottanut tämän tarpeen huomioon mietinnössään ja omaksunut pragmaattisen lähestymistavan. Toivonkin nyt, että myös neuvosto ja komissio tulevat parlamenttia vastaan näissä asioissa. Myös kahdenvälisten sopimusten on oltava mahdollisia tietyissä tapauksissa. On tärkeää, että EU vastaa väestön erityistarpeisiin eikä tee aina pelkkiä vakioratkaisuja, jotka sopivat monille mutta eivät kaikille. Olen iloinen, että myös tullikoodeksin uudistus voi osaltaan vahvistaa kansalaisten luottamusta EU:hun, sillä heidän luottamuksensa on epäilemättä horjunut pahasti viime aikoina.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Jerzy Bielan, UEN-ryhmän puolesta.(PL) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisön tullikoodeksista on asiakirja, jolla uudistetaan perusteellisesti vuodesta 1992 voimassa ollutta tullikoodeksia. Tätä uudistusta tarvitaan kansainvälisessä kaupassa tapahtuneiden suurten muutosten vuoksi. Asetuksen tavoitteena on näin ollen yksinkertaistaa tullilainsäädäntöä ja -menettelyjä. Sillä on tarkoitus hyödyttää kaupallisia yhteisöjä ja tullihallintoja, vähentää tullimuodollisuuksien kustannuksia sekä vastata kaupankäyntiin liittyviin haasteisiin, joita ovat muun muassa turvallisuuden ja suojelun varmistaminen, väärennettyjen tavaroiden ja rahanpesun havaitseminen sekä terveyden ja ympäristön suojeleminen.

Uudessa yhteisön tullikoodeksissa on kyse muustakin kuin tiettyjen menettelyjen yksinkertaistamisesta. Joidenkin alojen tullilainsäädäntöön on tehty perustavia muutoksia. Tämä asiakirja liittyy erottamattomasti tullimenettelyjen tietokoneistamista koskevaan mietintöön. Sähköistä tulli- ja kauppaympäristöä koskevassa neuvoston ja parlamentin päätöksessä säädetään turvallisten, yhteentoimivien ja helppokäyttöisten sähköisten tullijärjestelmien perustamisesta ja käyttämisestä. Tällaisilla järjestelmillä on tarkoitus yksinkertaistaa ja parantaa toimitusketjujen logistiikkaa ja myös tullimenettelyjä.

Kolmannella ehdotuksella – ehdotuksella yhteisön tullitoimintaa koskevasta toimintaohjelmasta (Tulli 2013) – tehostetaan tullihallintojen ja niiden virkamiesten yhteistyötä. Ehdotuksessa säädetään Euroopan laajuisista tietoverkoista, joilla helpotetaan tullimuodollisuuksien hoitamista sisämarkkinoilla sekä mahdollistetaan tuotteiden verotus sisämarkkinoilla sovellettavan kansallisen ja yhteisön verolainsäädännön mukaisesti. Tällä ohjelmalla on keskeinen merkitys sisämarkkinoiden yhdenmukaisen toiminnan ja EU:n ulkorajojen hallinnan kannalta. Sillä edistetään myös vuosiksi 2005–2009 asetettujen komission tavoitteiden ja Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI).(FR) Arvoisa puhemies, kodifiointi on älyllinen teko: siinä siirrytään sitovasta lainsäädännöstä suunniteltuun lainsäädäntöön. Olenkin erittäin iloinen kollegojemme ja ystäviemme Fourtoun ja Audyn laatimista tullien kodifiointia koskevista mietinnöistä etenkin siksi, että kodifiointipyrkimykset olivat hiipuneet vuoden 1919 jälkeen Saksassa, vuosien 1934–35 jälkeen Ranskassa, vuoden 1938 jälkeen Meksikossa ja niin edelleen. Olisi kuitenkin naiivia olla myöntämättä, että tullisäännöksemme kodifioidaan tietenkin pelkästään sen painostuksen vuoksi, jota Yhdysvallat on harjoittanut syyskuun 11. päivän tapahtumien jälkeen, sillä Yhdysvallat haluaa, ettei tulleilla ole enää mitään tekemistä talousarvioiden vaan ainoastaan turvallisuuden kanssa. Tämän vuoksi esimerkiksi valtuutettujen taloudellisten toimijoiden ja tulliedustajien valvontaa lisätään.

Tämän pienen kodifioinnin ohella meidän on kuitenkin otettava huomioon, että tullikoodeksin on oikeudellisesti oltava globalisaatiosta aiheutuvien haasteiden tasalla. Kun merioikeus kodifioitiin Montego Bayssa 1970-luvulla ja kansainvälinen kauppaoikeus Marrakeshissa 1990-luvulla, 2000-luvulla on kodifioitava tullioikeus ainoalla kansainvälisen kaupan kannalta asianmukaisella tasolla eli maailmanlaajuisella tasolla.

Brysselissä toimiva Maailman tullijärjestö on oikea paikka tämän maailmanlaajuiseen koodeksiin perustuvan mallin parissa tehtävälle työlle, jota on tehtävä yhdessä Genevessä toimivan Maailman kauppajärjestön kanssa. Tämä koodeksimalli on saanut innoituksensa Tokion ja Brysselin yleissopimuksista, jotka koskevat tullausarvoa ja alkuperäsääntöjä. Nyt tarvitaan enää tämän tullikoodeksimallin tavoite eli tullitekniikan vallankumous, jotta voidaan siirtyä pois nykyisestä vanhanaikaisesta järjestelmästä ja tehdä tullimaksuista sellaisia, että niitä voidaan mukauttaa ja hyvittää, että niihin voidaan saada tukea ja että niistä voidaan neuvotella.

Tällöin tullimaksuja voidaan mukauttaa eri maiden välillä vaihtelevien tuotantokustannusten perusteella. Niitä voidaan hyvittää siten, että maahan tuova valtio tarjoaa viejävaltiolle lykkäystä tullimaksuihin. Eteläisen pallonpuoliskon valtioita voidaan tukea pidentämällä lykkäystä tullien suorittamisesta. Maksuista voidaan lisäksi neuvotella pörssissä, kuten protektionistisista päästökiintiöistä. Tällä tavoin päästään vihdoin sovintoon välttämättömän kansainvälisen vapaakaupan ja yhtä lailla välttämättömän kansallisen sosiaalisen suojelun välillä. Tämä on vapaakaupan kannattajan David Ricardon ja protektionisti Friedrich Listin liitto.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Haluan aluksi kiittää esittelijöitä Fourtouta ja Heaton-Harrisia näiden teknisesti haastavien mietintöjen laadintatyöstä.

Tulliliittoa on pidetty alusta alkaen Euroopan yhteisön kulmakivenä. Tullikoodeksi on konkreettinen väline, jolla varmistetaan rajat ylittävän kaupan sujuvuus, ja siinä on näin ollen otettava huomioon globalisoituvan talouden uuden haasteet. Uudistetun tullikoodeksin laadinta ja täytäntöönpano on looginen ja oleellinen edellytys Euroopan unionin markkinoiden tehokkaalle kehitykselle.

Ehdotuksen tavoitteena on luoda tulli- ja kauppaympäristö, joka perustuu tietojenvaihdon avulla tehostettuihin tullimenettelyihin, keventää hallinnollista taakkaa sekä helpottaa Euroopan unionin sisäistä ja kansainvälistä kauppaa. Tällä teknologian aikakaudella sähköinen järjestelmä tarjoaa uusia mahdollisuuksia nopeuttaa ja tehostaa yleisesti hyväksyttyjen normien täytäntöönpanoa. Ehdotus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden poistaa jäsenvaltioiden tullijärjestelmien väliset erot, koska sillä varmistetaan kansallisten järjestelmien aiempaa parempi yhteentoimivuus, jota ei ole toistaiseksi onnistuttu edistämään riittävästi.

Turvallisuuteen liittyvistä asioista on tulossa ensisijaisen tärkeitä, minkä vuoksi ehdotuksessa keskitytään niihin. Ne käsittävät ulkorajojen turvaamiseksi toteutettavat erityistoimet sekä tietosuojan. Hyvät kollegat, uskon, että nämä ehdotukset hyväksytään äänestyksessä. Ellei niitä hyväksytä, estämme paradoksaalisesti vapaan kaupan, jota nimenomaan pyrimme helpottamaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Assis (PSE).(PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, kannatan ilman muuta esillä olevaa ehdotusta ja kiitän esittelijöitä laadukkaasta työstä. Tämä ehdotus on erittäin tärkeä, koska voimassa oleva tullikoodeksi on laadittu vuonna 1992. Tullikoodeksia on uudistettava, jotta siinä voidaan ottaa huomioon laadinnan jälkeen tapahtuneet muutokset ja reagoida niihin.

Pidän kahta näkökohtaa ratkaisevan tärkeinä. Ensinnäkin uudella koodeksilla edistetään kansainvälistä kauppaa, koska menettelyjen yksinkertaistaminen voi lisätä eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä ja näin ollen vauhdittaa talouskasvua. Tätä päämäärää ajatellen uusien tekniikkojen käyttöönotto sekä niiden arvostuksen lisääminen ja jopa niiden käytön edellyttäminen ovat erittäin merkittäviä askelia, joilla todennäköisesti parannetaan Euroopan unionin talouden kilpailukykyä.

Tämän lisäksi on syytä ottaa esiin vielä toinenkin seikka. Se liittyy tullien nykyisten tehtävien luonteeseen. Turvallisuutta on parannettava eri tasoilla, jotta voidaan suojella kansanterveyttä, varmistaa elintarvikkeiden vaarattomuus sekä tehostaa rikollisuuden, esimerkiksi rahanpesun, tavaroiden väärentämisen ja petosten, torjuntaa. Kuluttajansuojaa on toisin sanoen parannettava.

Lopuksi totean, että tämä ehdotus on myönteinen askel tehostettaessa eurooppalaisten tuottajien ja kuluttajien etujen puolustamista. Kannatamme ilman muuta ehdotusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN).(EN) Arvoisa puhemies, kiitän esittelijää esillä olevan asian parissa tehdystä työstä. Haluan kuitenkin puhua eräästä tullipolitiikkaan liittyvästä konkreettisesta asiasta. EU:n tullipolitiikan suurin yksittäinen ongelma on tällä hetkellä se, ettei Turkin hallitus halua panna Ankaran pöytäkirjaa täytäntöön. Puolitoista vuotta sitten Turkki lupasi Euroopan unionille, että se panee pöytäkirjan täytäntöön ja että Turkin satamat ja lentokentät ovat näin ollen avoinna Kyproksen laiva- ja lentoliikenteelle. Turkki ei ole noudattanut tätä poliittista sitoumusta, joka on keskeinen tekijä Turkin Euroopan unioniin liittymistä koskevissa neuvotteluissa.

Viime viikolla Turkki tarjoutui avaamaan yhden sataman Kyproksen liikenteelle. Tätä tarjousta ei tehty edes kirjallisesti puheenjohtajavaltio Suomelle, eikä se missään tapauksessa täytä Turkin hallituksen antamaa sitoumusta pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Nyt on erittäin todennäköistä, että tällä viikolla keskeytetään Euroopan komission suosituksen mukaisesti jopa kahdeksan luvun käsittely Turkin ja Euroopan unionin välisissä liittymisneuvotteluissa.

Laajemmin tarkasteltuna on todellakin mahdollista, että Turkin liittymisneuvottelut keskeytetään jossain vaiheessa kokonaan, ellei Turkki pane Ankaran pöytäkirjaa täytäntöön ja avaa satamiaan ja lentokenttiään Kyproksen liikenteelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE).(EL) Arvoisa puhemies, edellisen puhujan puhe oli mielestäni varsin aiheellinen ja ehdottomasti hyvin ajoitettu, ja olen samaa mieltä kaikesta, mitä hän totesi. Haluan kuitenkin puhua muistakin asioista ja totean tämänpäiväisen keskustelun pääaiheesta, että tullikoodeksia on uudistettava teknologian, Lissabonin strategian ja yhteismarkkinoiden logiikan vuoksi.

Tulliedustajien arkaluonteisen aseman ja heidän ammattinsa erityisluonteen vuoksi on määritettävä tulliedustajan asianmukaista toimintaa koskevia kriteerejä. Ne eivät saa kuitenkaan vaikuttaa kielteisesti sisämarkkinoihin eivätkä palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen. Tämä yhtälö meidän on ratkaistava. Olemme näin ollen muuttaneet uuden tullikoodeksin 11 artiklaa, jotta tulliedustajien lukumäärää ei rajoiteta, jotta tulliedustajien asema tunnustetaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja jotta alalla on tietenkin yleisesti vapaata kilpailua.

Toisaalta olemme useiden kollegojeni kanssa vaatineet, että käytännön normeja tai tulliedustajaksi haluavien henkilöjen ammatillista pätevyyttä koskeva kriteeri on määritettävä täsmällisesti. Tämä johtuu siitä, että kyseisen ammatin hyödyllisyys myönnetään ja että sen harjoittajat tarjoavat tärkeitä palveluja yrityksille ja tulliviranomaisille. Näin myös varmistetaan ennen kaikkea turvallisuus ja suojellaan kansalaisten etuja.

Katson näin ollen, että Euroopan parlamentin tänään esittämällä ehdotuksella saavutetaan asianmukainen tasapaino. Haluan tässä yhteydessä kiittää esittelijä Fourtouta toimista, jotka hän on toteuttanut tämän hyödyllisen kompromissin saavuttamiseksi sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Matsouka (PSE).(EL) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, on selvää, että jos haluamme toteuttaa yhteismarkkinat Lissabonin strategian määräysten mukaisesti ja tulla merkittäväksi kilpailukykyiseksi, maailmanlaajuiseksi toimijaksi, meidän on väistämättä käsiteltävä tehokkaasti näitä kaupankäyntiin liittyviä haasteita ja mukauduttava nopeaan tekniikan kehitykseen. Tämän saavuttamiseksi on poistettava byrokraattiset tullimenettelyt ja muutettava perusteellisesti tullimenettelyjä koskevaa lainsäädäntöä.

Tavoitteenamme on yksinkertaistaa jäsenvaltioiden välisiä kaupallisia tapahtumia sekä varmistaa samalla Euroopan unionin kansalaisten turvallisuus ja suojelu, mutta tätä tavoitetta ei voida saavuttaa ilman tulliedustajia, nimittäin tehtävään erikoistuneita ammattilaisia, joilla on todistus pätevyydestään. Tämän vuoksi oikeat henkilöt on mielestäni valtuutettava tehtävään yleisesti hyväksyttyjen kriteerien perusteella.

Nähdäkseni on selvää, että tulliasioitsijoilla on tarvittava tietämys ja kokemus tullitoimintojen suorittamisesta, joten heidät on katsottava valtuutetuiksi tulliedustajiksi. Älkäämme unohtako, että kyseistä ammattia harjoitetaan useimmissa jäsenvaltioissa ja että kyseisen ammatin harjoittajat tekevät tärkeää työtä kaikkien taloudellisten toimijoiden, etenkin pienten ja keskisuurten yritysten, hyväksi. Pienten ja keskisuurten yritysten toiminnalla on ratkaiseva merkitys Euroopan unionin talouskasvun kannalta.

Lopuksi haluan painottaa, ettei tullikoodeksin uudistamista voida missään tapauksessa pitää tehokkuutensa osoittaneiden merkittävien ammattilaisten työmarkkinasääntelyn purkamisena.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN).(PL) Arvoisa puhemies, Euroopan unionin tullijärjestelmällä on kaksi tarkoitusta. Sillä on ensinnäkin tarkoitus suojella yhteisön taloudellisia ja rahoituksellisia etuja, ja toiseksi sillä on tarkoitus helpottaa laillista kaupankäyntiä sekä nopeuttaa ja yksinkertaistaa tullimuodollisuuksia.

Tulli 2007 -ohjelmasta ja lähes 150 miljoonan euron määrärahoista huolimatta näitä tavoitteita ei valitettavasti ole saavutettu täysimääräisesti. Tämän osoittaa jo alkoholi- ja tupakkatuotteiden ja viime aikoina myös nestemäisten polttoaineiden laajamuotoisen salakuljetuksen kielteinen vaikutus yhteisön markkinoihin. Järjestäytyneen salakuljetuksen laajuus horjuttaa sisämarkkinoiden vakautta, mutta siitä kärsii myös EU:n talousarvio, koska EU menettää ne sadatmiljoonat eurot, jotka sen kuuluisi saada tullimaksuina.

Tämä tilanne vaikuttaa myös elintarvikkeilla käytävään kauppaan. Elintarvikemarkkinoilla myydään usein tuotteita huomattavasti tuotantokustannuksia halvemmalla, mikä osoittaa, että tullijärjestelmää on kierretty. Tällaista ilmeni taannoin Puolan siipikarjamarkkinoilla, ja kahden viime vuoden aikana on ollut ongelmia myös Kiinasta tuotujen pakastemansikoiden kanssa.

Tullijärjestelmän toinenkaan tarkoitus, nimittäin kaupankäynnin helpottaminen, ei toteudu. Tämä tulee erityisen hyvin ilmi idässä Euroopan unionin ja Venäjän, Valko-Venäjän ja Ukrainan välisillä rajoilla. Pitkäveteisten menettelyjen, korruption ja kilometrien pituisten ajoneuvojonojen vuoksi tuotteiden vienti Euroopan unionista ei ole houkuttelevaa.

Toivon todella, että Tulli 2013 -ohjelman täytäntöönpanoon osoitetuilla 323 miljoonalla eurolla voidaan tehdä huomattavia parannuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  László Kovács, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää parlamentin jäseniä hyödyllisistä puheenvuoroista ja myönteisestä suhtautumisesta komission ehdotuksiin.

Komissio on tarkastellut asianmukaisesti 58:aa tarkistusta, jotka parlamentti on tehnyt uudistettuun tullikoodeksiin. Komissio voi hyväksyä niistä valtaosan – jopa 32 tarkistusta – kokonaan ja 9 periaatteessa tai osittain. Komissio hylkää vain 17 tarkistusta.

Huomautan, että komission hylkäämät tarkistukset liittyvät keskeisiin asioihin, joista puhuin jo aiemmin ja joista sekä parlamentti että neuvosto yleensä keskustelevat.

Tulliedustajien – eli tarkistusten 14, 19 ja 57 – osalta minun on toistettava, että komission mielestä ammattimaisten tulliasioitsijoiden valtuuttaminen ei kuulu tullikoodeksin soveltamisalaan. Komissio tunnustaa täysimääräisesti tulliasioitsijoiden merkityksen kaupankäynnissä. Tulliasioitsijoilla on oltava muiden taloudellisten toimijoiden tavoin oikeus harjoittaa ammattiaan toisessa jäsenvaltiossa, ja yhdessä jäsenvaltiossa myönnetty ammattipätevyys on tunnustettava myös muissa jäsenvaltioissa. Tämä on yhteismarkkinoiden peruspiirteitä ja oleellista sähköisessä ympäristössä.

Komissio tekee aktiivisesti yhteistyötä ammattiyhdistysten, esimerkiksi CLECATin ja CONFIADin, kanssa, kuuntelee niiden huolia ja pyrkii löytämään tyydyttävän ratkaisun. Ehdotetusta muutoksesta on huomattavaa hyötyä liiketoiminnalle yleensä, sillä esimerkiksi tullipalvelujen tarjoajien välinen kilpailu lisääntyy, ja myös tulliedustajille tarjoutuu uusia ja aiempaa laajempia liiketoimintamahdollisuuksia kansallisten rajojen yli.

Komiteamenettelystä totean, etteivät oikeudellisten yksikköjemme päätelmät poikkea mielestäni kovinkaan paljon toisistaan. Komissio todellakin katsoo, ettei muutamaan artiklaan voida soveltaa valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä, mutta useimmissa tapauksissa toimielintemme analyysit ovat yhdenmukaisia.

Haluan selventää, miksi komissio ei voi kannattaa tiettyjä tarkistuksia. Ensimmäiseksi otan esiin tarkistuksen 21, jossa ehdotetaan, että 22 artiklan 1 kohdasta poistetaan sanat "hallinnollisista ja rikosoikeudellisista". Kaikki jäsenvaltiot määräävät rikosoikeudellisia seuraamuksia tulliasioissa ja toteuttavat luonteeltaan hallinnollisia toimia rangaistakseen tullisäännösten noudattamatta jättämisestä, vaikka näitä toimia ei aina nimitetäkään hallinnollisiksi seuraamuksiksi. Esimerkiksi vakavissa väärinkäytöstapauksissa lupia peruutetaan pysyvästi tai tilapäisesti. Tällaisilla hallinnollisilla toimilla on keskeinen merkitys tullilainsäädännön yhdenmukaisessa ja oikeasuhteisessa soveltamisessa. Tästä syystä on välttämätöntä, että 22 artiklan 1 kohdassa mainitaan nimenomaisesti rikoksista johtuvat hallinnolliset sekä rikosoikeudelliset seuraamukset.

Komissio ei voi hyväksyä tulliviranomaisten palvelumaksuihin liittyviä tarkistuksia 23 ja 25. Komissio aikoo ainoastaan rajoittaa mahdollisimman paljon palvelumaksujen perimistä. Tällaisia maksuja ei pidä periä etenkään sähköisten ilmoitusten laadinnasta. Toisaalta katsomme, että on epäasianmukaista estää maksujen periminen silloin, kun tullin henkilökunnan läsnäolo on välttämätöntä tavanomaisen virka-ajan ulkopuolella. Tulliviranomaisten perimät maksut ovat mielestämme oikeutettuja vain silloin, kun tullit tarjoavat palveluja, jotka eivät tavallisesti kuulu niiden tehtäviin.

Haluan mainita myös tarkistukset 30, 40 ja 41, joilla pyritään myöntämään etuja rautatieyhtiöille. Komissio ei voi hyväksyä kyseisiä tarkistuksia, koska ne ovat ristiriidassa sen pyrkimyksemme kanssa, että kaikilla liikenteenharjoittajilla on yhtäläiset toimintaedellytykset riippumatta siitä, tarjoavatko he maantie-, sisävesi- vai ilmakuljetuksia. Alkuperäiset ehdotukset lienee itse asiassa ymmärretty väärin, ja uskon, että kun näitä ehdotuksia selvitetään lisää, niiden järkevyys ja oikeudenmukaisuus on ilmiselvää.

Vakuutan lopuksi, että näitä asioita voidaan käsitellä ja että niitä myös käsitellään viipymättä ja perusteellisesti. Sekä parlamentin että neuvoston neuvotteluissa tähän asti vallinneen avoimuuden ja yhteistyöhengen perusteella komissio uskoo vakaasti, että tässä asiassa löydetään käytännöllisiä ja tarkoituksenmukaisia ratkaisuja ja että uudistettu tullikoodeksi voi näin ollen tulla voimaan suunnitelmien mukaisesti vuonna 2009.

Tulli 2013 -ohjelmaa koskevan ehdotuksen osalta vahvistan, että komissio kannattaa varauksettomasti kaikkia parlamentin ehdottamia tarkistuksia. Toivon, että Fourtoun mietintö hyväksytään huomenna suurella enemmistöllä.

Haluan lopuksi toistaa, että neuvosto tietenkin arvostaa sitä, että Euroopan parlamentti kannattaa voimakkaasti sähköistä tulliympäristöä koskevaa ehdotusta, ja neuvosto aikoo nopeuttaa kyseisen ehdotuksen hyväksymistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna klo 11.30.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö