Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2003/0256(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0352/2006

Ingediende teksten :

A6-0352/2006

Debatten :

PV 11/12/2006 - 14
CRE 11/12/2006 - 14

Stemmingen :

PV 13/12/2006 - 8.1
CRE 13/12/2006 - 8.1
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2006)0552

Debatten
Woensdag 13 december 2006 - Straatsburg Uitgave PB

8.1. Europees Agentschap voor chemische stoffen (REACH) (stemming)
PV
  

Vóór de stemming

 
  
MPphoto
 
 

  Karl-Heinz Florenz (PPE-DE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, vanwege het belang van de volgende stemmingen en de draagwijdte van REACH - in de afgelopen vijf jaar zijn 5 000 amendementen ingediend, waarvan er in het onderhavige document nu 1 000 zijn opgenomen - wil ik kort twee dingen zeggen.

Om te beginnen wil ik de rapporteur, de heer Guido Sacconi, heel hartelijk bedanken voor het werk dat hij samen met de schaduwrapporteurs heeft verricht. U hebt een reusachtige klus geklaard, mijnheer Sacconi. U hebt het uitstekend gedaan en ik dank u hiervoor hartelijk.

(Applaus)

Dit brengt me meteen op het tweede punt, mijnheer de Voorzitter: wat is er eigenlijk uit de trialoog voortgekomen? We zijn vijfmaal bijeengekomen met het Finse voorzitterschap van de Raad, waarbij niet alles altijd van een leien dakje liep. Eenmaal volgde er zelfs een korte black-out. Het resultaat vindt u in amendement 191. Dit vormt het kernonderdeel van de stemming van vandaag. Om een compromis te bereiken waar meer Europees Parlement in zit dan ooit tevoren, wil ik u vriendelijk verzoeken in te stemmen met dit amendement. De andere amendementen, beste vrienden van de groenen, zullen komen te vervallen en mogen dit belangrijke en waardevolle compromis niet in gevaar brengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Guido Sacconi (PSE), rapporteur. - (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik wil allereerst verduidelijken dat ik hier niet zit omdat er een paleisrevolutie heeft plaatsgevonden in de socialistische fractie, maar om logistieke redenen, om mijn stemindicaties duidelijker te kunnen geven.

Voorzitter Florenz heeft het belangrijkste al gezegd over de moeilijkheden en de inhoud van het resultaat dat wij via het akkoord met het Finse voorzitterschap hebben bereikt. Het is mijn plicht erop te wijzen dat dit resultaat een soort collectief fresco is: velen hebben een steentje bijgedragen. Er waren maar liefst tien parlementscommissies bij betrokken en er waren twee commissies die nauw met de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid hebben samengewerkt. In dit opzicht dank ik mevrouw Ek en de heer Nassauer, de rapporteurs van deze twee commissies. Voorts dank ik alle schaduwrapporteurs van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter en Caroline Lucas, Jens Holm, Johannes Blokland, Alessandro Foglietta en de secretariaten van de commissies en fracties.

Wij hebben voor dit ontwerp met vijf voorzitterschappen overlegd. Vooral de rol die het Britse voorzitterschap in de eerste lezing heeft vervuld en de inbreng die het Finse voorzitterschap thans heeft gegeven, zijn van doorslaggevend belang gebleken. Wij hebben ook met meerdere commissarissen overlegd, want REACH is in de vorige zittingsperiode gelanceerd. Toen waren de heer Likanen en mevrouw Wallström verwantwoordelijk. Thans zijn dat de heren Verheugen en Dimas.

Wij hebben dus veel meegemaakt; wij hebben heel veel kansen voor overleg gehad en al dat werk is gedistilleerd in de slotfase van vandaag. Ik koester niet de geringste twijfel dat het Parlement deze keuze met de hem gebruikelijke verantwoordelijkheidszin zal bevestigen. Daardoor wordt de Europese burgers eindelijk een krachtige boodschap afgegeven: vanaf 1 juni volgend jaar begint REACH te draaien.

Her en der mag dan wel geoordeeld worden dat REACH geen geweldig product is, maar het begint nu in ieder geval te draaien. Ikzelf ben ervan overtuigd dat de verordening heel belangrijke resultaten zal opleveren: voor de veiligheid en de gezondheid van de burgers, voor het milieu maar ook voor de concurrentiepositie van de Europese industrie.

(Applaus)

 
  
  

Na de goedkeuring van optie 1

 
  
MPphoto
 
 

  Guido Sacconi (PSE), rapporteur. - (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, na dit excellente resultaat, waarvoor ik dit Parlement dank, volgt thans een serie amendementen die niet onder het compromis vallen.

Ik ben het op zich eens met veel van die amendementen, maar het is wel duidelijk dat als daar voor wordt gestemd, dus als die amendementen worden aangenomen, er een bemiddelingsprocedure wordt afgedwongen voor aspecten die in feite marginaal zijn. Dat is toch niet de bedoeling, want daarmee zou de toepassing van de verordening verder uitgesteld worden.

(Applaus)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Musacchio (GUE/NGL). - (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, op grond van het Reglement wil ik de Vergadering erop wijzen dat er met betrekking tot dit debat twee toespraken zijn gehouden waarin indicaties zijn gegeven over hoe gestemd moet worden.

Dit is een delicaat moment. Ik geloof dat ook de standpunten van degenen die voor de amendementen wil stemmen, gerespecteerd moeten worden.

(Applaus)

 
  
  

Vóór de stemming over de amendementen 176 en 178

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). - (SV) Mijnheer de Voorzitter, de rapporteur heeft gezegd dat als deze amendementen worden aangenomen, er een bemiddeling zal plaatsvinden. Wij kunnen daar echter niet geheel zeker van zijn. Wij kunnen de amendementen wel aannemen, en de Raad neemt ze misschien ook over, maar dat weten wij niet met zekerheid zolang het Coreper geen besluit heeft genomen. Er is dus geen automatische band tussen aanneming van deze amendementen en een bemiddeling.

(Applaus)

 
  
  

Vóór de stemming over het gemeenschappelijk standpunt

 
  
MPphoto
 
 

  Guido Sacconi (PSE), rapporteur - (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik wil alleen maar nogmaals iedereen bedanken.

Ik geloof dat Europa vandaag een succes heeft geboekt bij een thema dat heel gevoelig ligt voor de burgers en het bedrijfsleven.

(Applaus)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid