Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0125(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0410/2006

Keskustelut :

PV 13/12/2006 - 23
CRE 13/12/2006 - 23

Äänestykset :

PV 14/12/2006 - 6.29

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0597

Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 13. joulukuuta 2006 - Strasbourg EUVL-painos

23. Yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavat kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevat rakennevaatimukset (keskustelu)
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana Ferdinand Le Rachinelin laatima liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietintö (A6-0417/2006) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutetusta käyttöönotosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2978/94 kumoamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 417/2002 muuttamisesta (KOM(2006)0111 C6-0104/2006 2006/0046(COD)).

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, komission varapuheenjohtaja. (FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, olen tyytyväinen voidessani esitellä teille tänään tarkistuksen asetukseen, joka koskee kaksoisrungolla varustettuja öljysäiliöaluksia. Ehdotuksen tarkoituksena on mukauttaa asetusta poliittiseen julistukseen, jonka Euroopan unionin puheenjohtajavaltio esitti joulukuussa 2003 jäsenvaltioiden ja Euroopan komission puolesta Kansainväliselle merenkulkujärjestölle. Julistus oli erittäin selkeä. Sen tavoitteena oli tehdä selväksi kaikille MARPOL-yleissopimuksen allekirjoittaneille osapuolille, että EU:n jäsenvaltiot eivät salli lippunsa alla purjehtivien säiliöalusten soveltavan erästä yleissopimuksessa vahvistetuista poikkeuksista, nimittäin poikkeusta, jonka mukaan yksirunkoisia öljysäiliöaluksia voitaisiin käyttää raskasöljyn kuljettamiseen.

Nykyiseen asetukseen sisältyvää kieltoa, joka kohdistuu raskasöljyjen kuljettamiseen yksirunkoisilla öljysäiliöaluksilla, sovelletaan vain yhteisön lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä. Tämä tarkoittaa, että jäsenvaltiot voivat teoriassa, vastoin vuoden 2003 julkista sitoumusta, sallia sen, että niiden lipun – eli jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion lipun – alla purjehtivilla yksirunkoisilla öljysäiliöaluksilla kuljetetaan raskasöljyä, kunhan ne liikennöivät yhteisön vesien ulkopuolella.

Hyvät jäsenet, tilannetta on mahdoton hyväksyä. On helppo kuvitella, mitä kolmansissa maissa seuraisi siitä, että yhteisön lipun alla purjehtivasta öljysäiliöaluksesta pääsisi öljyä mereen juuri nyt, kun Eurooppa suojautuu osaltaan tällaisilta tapahtumilta. Lisään, että lähes kaikki jäsenvaltiot ovat jo muodollisesti ilmoittaneet Kansainväliselle merenkulkujärjestölle, etteivät ne aio hyödyntää tätä vaihtoehtoa.

Meidän on nyt täytettävä käytännössä kumppaneillemme tekemämme poliittiset sitoumukset, joilla edistetään merenkulun turvallisuutta, ja ne on taattava oikeudellisesti. Tähän ehdotuksella pyritään. Haluan kiittää jäsen Le Rachinelia ja liikenne- ja matkailuvaliokuntaa ehdotuksen tukemisesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), esittelijä. (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan ensinnäkin kiittää erityisesti liikenne- ja matkailuvaliokunnan sihteeristöä sen tekemästä erinomaisesta valmistelutyöstä ja työstä, jonka se teki kuullessaan asianomaisia osapuolia tämän tärkeän asian yhteydessä.

Tässä on kyse ensisijaisesti ympäristön suojelusta merien pilaantumiselta. Esittelen teille tänään mietinnön, jossa käsitellään yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutettua käyttöönottoa.

On tehtävä loppu erityisesti vuodesta 2002 voimassa olleista poikkeuksista. Sen jälkeen, kun öljysäiliöalus Prestige upposi vuonna 2002, komissio päätti nimittäin joulukuussa 2002 annetun asetuksen mukaisesti nopeuttaa yksirunkoisten öljysäiliöalusten poistamista käytöstä. Tarkoituksena oli myös kieltää välittömästi raskasöljyjen kuljettaminen yksirunkoisilla öljysäiliöaluksilla Euroopan unionin satamista ja satamiin. Tällä hetkellä kansainvälisessä merenkulkulainsäädännössä täsmennetään, että jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtiva alus voi hyödyntää kiellosta sallittuja poikkeuksia, kunhan alus liikennöi yhteisön satamien ulkopuolella – mikä on sanomattakin selvää.

Kuten jäsen Barrot mainitsi juuri, vuonna 2003 neuvoston puheenjohtajana toiminut Italia esitti Kansainväliselle merenkulkujärjestölle 15 jäsenvaltion puolesta julistuksen, jonka mukaan jäsenvaltiot eivät salli lippunsa alla purjehtivien säiliöalusten soveltavan tätä poikkeusta sääntöön 13H. Komission mukaan tällöin oli tarkoituksenmukaista tarkistaa vuoden 2002 asetusta poistamalla viimeinen poikkeus sääntöön 13H ja näin ollen kieltää raskasöljyjen kuljettaminen yksirunkoisilla öljysäiliöaluksilla, jotka purjehtivat jonkin jäsenvaltion lipun alla, riippumatta siitä, mihin lainkäyttövaltaan ne satamat, offshore-terminaalit tai merialue kuuluvat, joilla nämä säiliöalukset liikennöivät.

Vain yksi EU:n maa, Kreikka, kieltäytyi hyväksymästä puheenjohtajavaltio Italian omaksumaa poliittista kantaa. Kreikka katsoi, ettei julistus sitonut sitä, ja toivoi nähtävästi voivansa edelleen sallia yksirunkoisten öljysäiliöaluksiensa liikennöimisen yhteisön satamien ulkopuolella ja tietenkin raskasöljyn kuljettamisen.

Vastalausetta ei esitetty uudelleen liikenne- ja matkailuvaliokunnan tekemän työn aikana. Euroopan unionin 25 jäsenvaltiota ovat nyt sopineet, että yhdenkään raskasöljyä kuljettavan öljysäiliöaluksen ei sallita enää purjehtivan minkään jäsenvaltion lipun alla, jos alus on yksirunkoinen. Todellisuudessa näin vain vahvistetaan se, mitä jo noudatetaan ja sovelletaan lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Ehdoton vaatimus pyrkiä mahdollisimman turvalliseen merenkulkuun on jälleen vienyt voiton, samoin kuin vaatimus vähentää saastumista käyttämällä hiilivetyä.

Saastumisriskejä on monenlaisia. Vain viisi päivää sitten kotiseudullani havaittiin viisi myrkkytynnyriä ajelehtimassa Cotentinin ja Atlantin välillä. Myrskytuuli oli pudottanut tynnyrit sveitsiläisen konttialuksen kannelta viime perjantaina. Alus oli matkalla Antwerpenista Portugaliin. On myönnettävä, että uusi kaksirunkoisia säiliöaluksia koskeva lainsäädäntö edistää huomattavasti merten pilaantumisen estämistä, mutta on edelleen asetettava normeja, joita noudattamalla säiliöalukset ja kauppa-alukset voivat liikennöidä mahdollisimman turvallisesti. Merten moottoritiet ovat keino helpottaa ruuhkia, mutta alusten turvallisuutta ei pidä laiminlyödä missään oloissa. Koko maapallon turvallisuus on panoksena.

Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan korostaa, että esitän teknisen tarkistuksen, jota myös Euroopan komissio tukee ja jonka ansiosta emme joudu muuttamaan kokonaista ristiviittauksien sarjaa. Tarkistus on kielellinen ja koskee vain englanninkielistä versiota. Se ei vaikuta tekstin asiasisältöön, ja puheenjohtajavaltio Suomi on vakuuttanut meille, ettei se ole ongelma neuvostolle.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Jarzembowski, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa varapuheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä kiittää esittelijää siitä, että hän laati mietinnön ripeästi, nopeasti, selkeästi ja tarkasti, ja tuemme sitä. Toivon myös, että neuvosto pitää lupauksensa ja hyväksyy tarkistuksemme, jotta tämä asiakokonaisuus voidaan saattaa päätökseen ensimmäisessä käsittelyssä.

Arvoisa varapuhemies, olette aivan oikeassa. On kumottava edelleen voimassa oleva poikkeus, joka koskee kaksirunkoisten säiliöalusten käyttämättä jättämistä. Viimeinen virke, jonka otamme esittelijältä tarkistuksena, on mielestäni todella klassinen. Siinä todetaan yksiselitteisesti, että raskasöljyjä kuljettava öljysäiliöalus, riippumatta siitä, minkä lipun alla alus purjehtii, saa saapua satamaan tai offshore-terminaaliin taikka ankkuroitua jäsenvaltion lainsäädäntövaltaan kuuluvalle alueelle ainoastaan, jos se on kaksirunkoinen öljysäiliöalus. Tämä on tärkeää. Itämerellä on jo ollut joitakin hyvin vaikeita tilanteita, ja toivon, että se, mitä sanoimme vuonna 2003 – että raskasöljyä saa kuljettaa vain kaksirunkoisissa öljysäiliöaluksissa – toteutuu nyt vihdoin käytännössä.

Jos tosiaan saatamme komission ehdotuksen tarkistuksineen päätökseen nopeasti ensimmäisessä käsittelyssä, meidän olisi muistutettava neuvostolle, että ensi vuonna on tarkasteltava seitsemää erillistä tarkistusta, jotka liittyvät Erika 3 -pakettiin. Toivon, että neuvosto tekee kanssamme yhteistyötä niiden parissa yhtä nopeasti, jotta voidaan parantaa lippuvaltioiden valvontaa, satamavaltioiden valvontaa ja vahinkovastuuta. Seuraan mielenkiinnolla, rohkaiseeko neuvosto mielensä ensi vuonna samalle tasolle kuin komissio ja parlamentti ja toteuttaa aktiivisia toimia ympäristön saastumisen estämiseksi merialueilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Willi Piecyk, PSE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, jos haluamme tietää, mitä seurauksia on huonokuntoisten ja vanhojen yksirunkoisten säiliöalusten käytöstä, on mentävä Bretagnen tai Galician rannikolle ja puhuttava siellä asuville ihmisille. Nimet Erika ja Prestige tuovat heidän mieliinsä kauheita muistoja.

Komission Erika-paketit olivat järkevä tapa reagoida näihin tuhoihin. Paketteihin sisältyy asetus 417/2002 kaksirunkoisten säiliöalusten nopeutetusta käyttöönotosta ja raskasöljyn kuljetuskiellosta Euroopan satamiin ja niistä pois yksirunkoisilla säiliöaluksilla. Komission ehdotus, jonka mukaan niiden säiliöalusten, jotka kuljettavat raskasöljyä eurooppalaisten lippujen alla, on nyt oltava kaksirunkoisia säiliöaluksia, on johdonmukainen ja parantaa merenkulun ja meren turvallisuutta. Arvoisa komission jäsen, parlamentti kykenee nimittäin muitta mutkitta hyväksymään ja kehumaan tekemiänne ehdotuksia. Joulun lähestyessä komissiota pitäisi jälleen onnitella näin hyvistä ehdotuksista, jotka kaikkien on pakko hyväksyä!

Parlamentin ei pidä huolestua siitä, että kansainvälinen säiliöalusvarustamoiden yhdistys Intertanko (International Association of Independent Tanker Owners) on tyytymätön komission ehdotukseen. Esittelijä Le Rachinel teki viisaasti asettaessaan merenkulun turvallisuuden etusijalle Intertankon sijaan. Haluan tässä kiittää häntä vilpittömästi ryhmäni puolesta. Odotan näin ollen, että saavutamme huomenna parlamentissa hyvän äänestystuloksen ja että edistämme siten hivenen mertemme turvallisuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Danutė Budreikaitė, ALDE-ryhmän puolesta. – (LT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, useiden yksirunkoisille säiliöaluksille Ranskan ja Espanjan rannikolla tapahtuneiden katastrofien jälkeen asiantuntijat ovat havainneet, että yksirunkoinen rakenne ei suojaa aluksia riittävästi, että aluksia testataan epätarkoituksenmukaisilla keinoilla sekä lisäksi, että on olennaisen tärkeää reagoida tehokkaammin "mukavuuslippujen" ongelmaan eli sellaisten maiden lippuihin, jotka eivät noudata EU:n turvallisuusvaatimuksia.

EU hyväksyi vuonna 2002 asetuksen yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavista kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevista rakennevaatimuksista. Siinä täsmennettiin, että yksirunkoiset öljysäiliöalukset pitäisi poistaa vaiheittain EU:n vesiltä. Viimeistään vuonna 2015 ne on korvattava paljon turvallisemmilla kaksoisrunkoisilla aluksilla.

Asetuksessa säädetään, että yksirunkoiset öljysäiliöalukset eivät saa purjehtia Euroopan unionin jäsenvaltioiden lipun alla alusten toimituksen ensimmäisen vuosipäivän jälkeen. Asetuksessa säädetään myös, että kyseisen ajankohdan jälkeen öljysäiliöalukset saavat saapua Euroopan unionin jäsenvaltion satamaan ainoastaan, jos ne on varustettu kaksoisrungolla, riippumatta siitä, minkä maan lipun alla ne purjehtivat.

Lokakuussa 2003 tuli voimaan asetus, jolla korvataan osittain vuoden 2002 asetus ja jossa kielletään raskasöljyjen kuljettaminen yksirunkoisilla öljysäiliöaluksilla Euroopan unionin satamista ja satamiin.

Muitakin muutoksia suositellaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotuksessa vuodelta 2006. Siinä laajennetaan vaatimuksia, jotka koskevat raskasöljyn kuljettamista Euroopan unionin jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivissa aluksissa, sekä niiden soveltamisalaa. Siinä kielletään raskasöljyjen kuljettaminen kaikilla jäsenvaltion lipun alla purjehtivilla yksirunkoisilla öljysäiliöaluksilla riippumatta siitä, minkä maan lainkäyttövaltaan alusten käyttämät satamat, offshore-terminaalit ja merialueet kuuluvat. Siinä suositellaan, että EU:n tasolla asetetaan täysimääräinen kielto ja että kolmannet maat saavat päättää itse, sallivatko ne vaiko eivät yksirunkoisten säiliöalusten saapumisen satamiinsa.

Haluan korostaa "mukavuuslippujen" kysymystä, toisin sanoen mahdollisuutta rekisteröidä alukset sellaisissa maissa, joissa se on edullista ja joissa ei noudateta teknisiä turvallisuus- ja ympäristönormeja. Öljyvahingon sattuessa on hyvin vaikea tietää, kuka on aluksen omistaja ja kuka saastuttaja. Tästä voidaan mainita esimerkkinä Norsunluurannikon myrkkysaasteet. Tällaisesta rekisteröimisestä pitäisi mielestäni keskustella parlamentissa erillisenä asiana.

Toinen tärkeä asia on aluksien työntekijöiden koulutus. Kolmasosa EU-maissa rekisteröityjen aluksien miehistöistä on kotoisin kolmansista maista, ja asiantuntijoiden mukaan useimmat onnettomuudet aluksilla tapahtuvat sen vuoksi, että miehistö on kouluttamatonta.

Kotimaani Liettua tuo maahan raakaöljyä Itämerellä sijaitsevan terminaalin kautta. Tästä syystä olemme huolestuneita sekä alusten turvallisuudesta että ympäristöstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer, GUE/NGL-ryhmän puolesta. (NL) Arvoisa puhemies, kymmenen vuotta sitten ajatus ankarien toimien toteuttamisesta yksirunkoisten säiliöalusten poistamiseksi käytöstä ei ollut vielä realistinen. Ongelmia aliarvioitiin, ja eniten huomiota kiinnitettiin niiden korjaamiskustannuksiin. Öljysäiliöaluksille piti ensin tapahtua tuhoisia katastrofeja ja merellisen ja rannikoiden ympäristön tuhoutua laajamittaisesti, ennen kuin ymmärrettiin, että Euroopan pitäisi ennemminkin näyttää tietä kuin laahata perässä. On vaarallista kuljettaa raskasöljyä yksirunkoisissa säiliöaluksissa, ja ne pitäisi poistaa mahdollisimman pian käytöstä. Vasta kun yhdysvaltalaiset asettivat kiellon ja uhkasivat meitä sillä, että kaikki vanhat yhdysvaltalaiset säiliöalukset suunnattaisiin kohti Eurooppaa, enemmistö alkoi kannattaa tällaista käytöstä poistamisen politiikkaa.

Valitettavasti vuoden 2002 asetus ei näytä olevan riittävän selvä. EU:n lipun alla purjehtivat yksirunkoiset säiliöalukset – erityisesti 20 vanhaa kreikkalaista säiliöalusta – voivat yhä aiheuttaa tuhoa muissa maanosissa. Tämä porsaanreikä on tukittava mitä pikimmin. Eurooppa ei ehkä halua muiden yksirunkoisia säiliöaluksia satamiinsa, mutta meidän ei pitäisi myöskään lähettää yksirunkoisia säiliöaluksia muiden maiden satamiin. Suuria ongelmia voi aiheutua siitä, että nykyiset yksirunkoiset säiliöalukset saavat kuljettaa raskasöljyä vuoteen 2015 asti. Vaikka tätä ongelmaa ei olekaan ratkaistu, on myönteistä, että käsittelemme nyt toista ongelmaa.

Intertankon ja Kreikan vastustuksen pitäisi olla toissijaista merellisen, rannikoiden ja satamien ympäristön suojeluun nähden. Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto tukee ehdotusta myös toisessa käsittelyssä.

 
  
MPphoto
 
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE).(EL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää esittelijää hänen päättäväisestä yrityksestään taata suotuisat edellytykset merionnettomuuksien ehkäisemiselle. Ne vaikuttavat vakavasti merten saastumiseen. Tämä on sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden että kansainvälisten järjestöjen moraalinen ja poliittinen velvollisuus.

Kahden parlamentin jäsenen viitattua kotimaahani Kreikkaan totean, että ympäristönsuojelu on sen erityistavoite; onhan se maa, jonka alueeseen kuuluu rannikkoa ja saaria sekä merkittävä matkailuteollisuus ja joka pyrkii toimimaan kauttakulkukeskuksena itäisellä Välimerellä. Tämä merkitsee laivaliikenteen lisääntymistä ja saastumis- ja onnettomuusuhan kasvamista. Strategian noudattaminen käy ilmi sekä Kreikan hallituksen politiikasta että siitä, että kreikkalaiset laivanvarustajat ovat sijoittaneet suuria summia uudenaikaisiin aluksiin. Samalla kuitenkin – johtuen sen valtavasta kauppalaivastosta – Kreikka on maa, jolla on suuria vaikeuksia mukautua uuteen lainsäädäntöön. Tämä lainsäädäntö poikkeaa kansainvälisistä yleissopimuksista ja johtaa väistämättä nopeisiin muutoksiin, joilla on taloudellisia vaikutuksia. Liiketoiminnan ja työpaikkojen menetykset uhkaavat Kreikkaa voimakkaammin kuin mitään muuta maata. Tästä syystä toivomme, että asetuksessa otetaan huomioon aikatauluun liittyen säiliöalusten kaupallisen toiminnan velvoitteet ja niiden sopimusvelvoitteet. Lisäksi olemme kaikki tietoisia siitä, etteivät yksittäiset toimet riitä. Myös alusrekisterien merkitys on valtava. Henkilöstökoulutus, jäsenvaltioiden väliset sopimukset ja koordinointi sekä hätäsatamien käytettävissä oleminen ovat merkittäviä asioita. Pyrimme Euroopan unionin yleisten tavoitteiden välityksellä yhdistämään parhaalla tavalla ympäristön suojelun sekä eurooppalaisen kauppalaivastomme ja taloutemme kilpailukyvyn.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, komission varapuheenjohtaja. (FR) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kiitän vielä kerran jäsen Le Rachinelia ja liikenne- ja matkailuvaliokuntaa heidän erinomaisesta työstään, jonka ansiosta ehdotus pitäisi voida hyväksyä ensimmäisessä käsittelyssä. Kiitän myös kaikkia parlamentin jäseniä, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron korostaakseen, kuinka olennainen osa ponnistelujamme merten turvallisuuden hyväksi tämä velvoite on.

Hyvä jäsen Le Rachinel, se, että tarkistus, jota esititte ja joka hyväksyttiin yksimielisesti liikenne- ja matkailuvaliokunnassa, on tekninen, ei tee siitä vähemmän tärkeää, sillä se selventää tekstiä entisestään. Sen vuoksi voin hyväksyä sen.

Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kiitän parlamenttia siitä, että se otti jälleen kantaa merten turvallisuutta koskevaan politiikkaan, joka on – kuten eräs puhujista korosti – sitäkin tärkeämpää, koska merten moottoriteiden ja meriliikenteen kehittäminen edellyttää entistä valppaampaa suhtautumista turvallisuuteen.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan torstaina klo 11.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö