Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 13. december 2006 - Strasbourg EUT-udgave

24. Anden generation af Schengen-informationssystemet (ændring af forordning) - Anden generation af Schengen-informationssystemet (ændring af afgørelse) (forhandling)
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er forhandling under ét

- betænkning af Carlos Coelho for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2424/2001 om udviklingen af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (KOM(2006)0383 - C6-0296/2006 - 2006/0125(CNS)) (A6-0410/2006) og

- betænkning af Carlos Coelho for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2001/886/RIA om udviklingen af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (KOM(2006)0383 - C6-0297/2006 - 2006/0126(CNS)) (A6-0413/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, næstformand i Kommissionen. - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Først vil jeg gerne takke ordføreren, hr. Coelho, for det glimrende arbejde, han har udført med hensyn til disse forslag, og for den hurtighed, som vi er nået frem til betænkningerne og plenarforhandlingen her i aften med.

Som mange af parlamentsmedlemmerne ved, vedtog Rådet (indenrigsministrene) i sidste uge nogle vigtige konklusioner. Disse konklusioner bekræftede endnu en gang, at Schengen II-informationssystemet er EU's hovedprioritet, og derfor er der ingen tvivl om, at det er nødvendigt at forlænge Kommissionens SIS II-mandat, så vi sikrer videreudviklingen af Schengen II-informationssystemet i tæt samarbejde med medlemsstaterne.

De ved sikkert også, at Rådet har godkendt et forslag fra den portugisiske regering - som jeg på Kommissionens vegne kan sige ja til - om en midlertidig løsning, som vi har kaldt SIS one for all. Der er således tale om et system, som i overgangsfasen til SIS II skal sikre muligheden for at fjerne de nye medlemsstaters interne grænser og overholde den oprindelige frist, der er fastsat til udgangen af 2007.

Dette får os ikke til at glemme hovedmålsætningen, nemlig SIS II, der vil give os en mere sikker grænsekontrol og bekræfte det resultat, som vi ønsker at nå inden udgangen af 2007, nemlig en fjernelse af kontrollen ved de interne grænser i de nye medlemsstater, der har bedt om at komme med i den udvidede Schengen-konvention.

Såfremt disse lande - hvilket jeg håber - opfylder kriterierne om de nødvendige sikkerhedsbetingelser for landgrænser, søgrænser og lufthavne, vil de kunne sætte kronen på værket for den politiske gennemførelse af deres tiltrædelse og indføre et internt europæisk område uden grænsekontrol, der kommer til at strække sig fra Portugal til Litauen. Der er tale om et stort politisk resultat for Europa.

SIS II vil dog fortsat være hovedmålsætningen. Det vil garantere et større sikkerhedsniveau, give en større hjælp til politiets kontrol- og sikkerhedsmyndigheder og sørge for en bedre beskyttelse af personoplysninger, eftersom de bliver medtaget i systemet på en mere gennemsigtig og ansvarlig måde.

Af alle disse årsager er SIS II stadig vores målsætning, når det gælder et europæisk område med sikkerhed og fri bevægelighed, og derfor beder vi - hvilket er i tråd med ordførerens holdning - om en forlængelse af Kommissionens mandat, så den fortsat kan udvikle SIS II-systemet.

Ministerrådets vedtagelse af det portugisiske forslag vil medføre en forsinkelse i gennemførelsen af SIS II. Det bliver ikke nogen stor forsinkelse, og jeg kan allerede nu fortælle ordføreren og Parlamentet, at Kommissionen i februar 2007 vil fremlægge et endeligt forslag om slutdatoen for SIS II-systemets udvikling, og at der ikke bliver tale om en forsinkelse på mere end 6-8 måneder i forhold til den dato, der oprindeligt blev fastsat. Når alt kommer til alt, er dette acceptabelt, hvis man tænker på, at de nye medlemsstater i mellemtiden har opnået politisk succes som følge af deres deltagelse i et europæisk område uden interne grænser.

 
  
  

FORSÆDE: Luigi COCILOVO
Næstformand

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE). - (PT) Hr. formand, hr. næstformand i Kommissionen, mine damer og herrer! Vi er alle klar over, at SIS II er et vigtigt instrument. Kommissær Frattini har just erindret os om det. Den fri bevægelighed på Fællesskabets område og fraværet af indre grænser tvinger os til at styrke sikkerheden ved EU's ydre grænser, og det kan kun ske ved at udveksle oplysninger mellem alle Schengen-områdets medlemmer.

Kommissær Frattini sagde også - og jeg er enig - at SIS II ikke blot er en ny generation af Schengen-informationssystemet. Vi kan sige, at det er et nyt Schengen-informationssystem. Det har nye funktioner og nye brugere og får nye data. Ud over de tekniske spørgsmål i forbindelse med opbygningen af et nyt system er der et politisk spørgsmål, der angår de nye medlemsstaters legitime ønske om så hurtigt som muligt at tilslutte sig Schengen-området. For de nye medlemsstater er det et afgørende spørgsmål, da det handler om at kunne tilbyde sine borgere mulighed for fri bevægelighed på Fællesskabets område.

For at tilhøre Schengen-området skal de tilslutte sig SIS. Som bekendt er SIS ikke en tilstrækkelig betingelse, da det ikke er nok at tilslutte sig SIS for at tilhøre Schengen-området. Der er en række andre krav, der skal opfyldes. Men det er en nødvendig betingelse. Man kan ikke tilhøre Schengen-området uden at være tilsluttet Schengen-informationssystemet. Indførelsen af SIS II må altså være en prioritet for os, og derfor har vi - og det kan kommissær Frattini bevidne, da han altid har arbejdet tæt sammen med Parlamentet om dette mål - bestræbt os på at afslutte vedtagelsen af retsgrundlaget for SIS II ved førstebehandlingen. Det var for ikke at risikere yderligere forsinkelse af SIS II på grund af retsgrundlaget, og jeg vil gerne endnu en gang takke ham for hans effektive samarbejde om at nå dette mål.

Det mandat, som Rådet har givet Kommissionen til at udvikle SIS II, udløber om nogle få dage, den 31. december 2006. Kommissionen foreslår, at det forlænges til 2007, og mener, at systemet først vil være operativt i 2008. At foreslå en forlængelse til december 2007 er optimistisk. Det glædede mig at høre kommissær Frattini sige, at han i februar 2007 vil forelægge Parlamentet den endelige tidsplan, og at han forudser en forsinkelse på kun seks til otte måneder. Jeg må sige, at denne udsigt er væsentlig bedre end de bekymrende tidender, der er kommet os for øre. Det er en forsinkelse, men den er ikke så slem, som vi havde frygtet. Jeg håber, at han har ret, selv om der er dem, der mener, at vi må imødese større forsinkelser. I alle tilfælde skal kommissæren vide, at Parlamentet altid vil opfylde sine kontrolforpligtelser. Vi vil overvåge, at denne proces gennemføres, og hvis der kommer forsinkelser, vil vi vide nøjagtig, hvad årsagerne var.

Jeg vil gerne takke skyggeordførerne fra de andre politiske grupper, særlig hr. Mastenbroek og hr. Lax, og jeg vil også gerne takke de medlemmer af min egen gruppe, der har fulgt denne sag tæt og altid har opmuntret mig og konstant vist deres store interesse for, om gennemførelsen af SIS II skred hurtigt nok frem, særlig fru Bauer fra Slovakiet, hr. Brejc fra Slovenien, hr. Gál fra Ungarn, hr. Demetriou fra Cypern og selvfølgelig fru Kudrycka fra Polen, der i denne debat vil tale på vegne af Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kudrycka, for PPE-DE-Gruppen. - (PL) Hr. formand! Jeg vil gerne takke hr. Coelho mange gang for en så fremragende betænkning, og jeg vil gerne sige, at udvidelsen af Kommissionens mandat ikke har givet anledning til forbehold. SIS II er og bør fortsat være en prioritering. Europa-Parlamentet har gjort alt, hvad det kan, for at sikre, at det forholder sig sådan. Vi ønsker fortsat at støtte Kommissionen, så SIS II kan gennemføres så hurtigt som muligt. Det oprindelige mål med det nye system var, at det skulle være en opgradering af SIS I med en udvidelse til at omfatte de nye Schengen-lande.

Det første af disse mål er endnu ikke opfyldt. Det andre krævede en politisk beslutning og oprettelsen af et alternativt "SIS I for alle"-system. Det er uheldigt, at det skulle komme så vidt, men Den Europæiske Union må bevare sin troværdighed og opfylde sine politiske forpligtelser over for de nye medlemsstater.

Jeg håber imidlertid på en præcis definition af, hvordan "SIS I for alle"-projektet vil påvirke indførelsen af anden generation af SIS-systemet med hensyn til tilrettelæggelse, tid og finansiering. Vi har stadig brug for et tæt samarbejde, og Parlamentet skal holdes underrettet om begge projekter. Vi forventer også, at Kommissionen vil indtage en mere aktiv og krævende holdning over for medlemsstaterne for at undgå beskyldninger senere hen.

SIS II er et fællesskabsprojekt, der finansieres over Den Europæiske Unions budget. Det betyder, at Kommissionen og medlemsstaterne har et større ansvar end tidligere med det internationale SIS 1+-system. Kommissionen kan regne med politisk støtte fra Europa-Parlamentet. Men vi må tage ved lære af de tidligere fejl. Jeg håber også, at Kommissionens arbejde vil føre til, at alle medlemsstaterne føler, at de ejer en del af SIS II-projektet uden forskel mellem de nye og gamle Schengen-lande.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Jerzy Bielan, for UEN-Gruppen. - (PL) Hr. formand! Schengen-informationssystemet, eller SIS, som det kaldes, er en database, som giver de kompetente myndigheder i medlemsstaterne mulighed for at samarbejde og udveksle oplysninger med henblik på at skabe et område uden intern grænsekontrol. Systemet gør det betydeligt lettere for Den Europæiske Unions borgere at rejse og giver de retshåndhævende myndigheder bedre forudsætninger for at bekæmpe kriminalitet.

Men SIS har fungeret siden 1995. Det er meget længe i en tidsalder med kolossalt hurtige fremskridt inden for informationsteknologi. Derfor bad Rådet helt tilbage i december 2001 Kommissionen etablere et andengenerations SIS II-system. Det er vigtigt for udvidelsen af Schengen-området at få de nye medlemsstater med. Det er næppe overraskende, at befolkningen i disse lande bliver bekymrede, når de hører om forsinkelser med indførelsen af systemet.

Selv om Den Europæiske Unions indenrigsministre for nylig besluttede, at otte ud af de 10 nye medlemsstater skal med i Schengen-området sidst i 2007 og først i 2008, hvilket betyder, at de skal være med i SIS I-systemet et stykke tid, er der tale om en lappeløsning, som bliver dyr og langtfra perfekt.

Jeg håber, at Kommissionen vil tage ved lære af forsinkelserne med gennemførelsen af SIS II-systemet, og at den fremover vil arbejde mere effektivt med projekter, der er vigtige for Den Europæiske Union som helhed.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna, for PSE-Gruppen. - (PL) Hr. formand! Et velfungerende informationssystem danner grundlaget for en vellykket dataudveksling mellem medlemsstaterne. Dette gælder i lige så høj grad for politisamarbejdet og det retslige samarbejde om straffesager som for grænsekontrol og spørgsmålet om visa og opholdstilladelser. Desuden skal systemer af denne art føre til større sikkerhed i form af et værktøj, der er robust og samtidig fleksibelt, og som kan bruges til at opfylde ændrede krav.

Eftersom effektiviteten af det nuværende system giver mulighed for at betjene højst 18 medlemsstater, er det meget vigtigt at indføre den nye generation af Schengen-informationssystemet hurtigst mulig. Hidtil er indførelsen af dette ambitiøse projekt løbet ind i adskillige problemer, hvilket har medført store forsinkelser af gennemførelsen. Derfor må vi fremover gøre alt, hvad der står i vores magt, for at forhindre tilsvarende situationer.

Forsinkelserne med indførelsen af SIS II-systemet er meget farlige set fra de nye medlemsstater. De betyder en forsinkelse af deres fuldstændige integration i Den Europæiske Union og begrænser deres muligheder for fuldt ud at udnytte fordelene ved Schengen-systemet og afskaffe grænsekontrollen ved deres egne indre grænser med andre Schengen-lande.

Jeg vil også gerne gøre Dem opmærksom på den østlige dimension af Den Europæiske Unions udenrigspolitik og de ændringer, der må foretages som følge af udvidelsen af Schengen-området. I dag opkræver Polen, som ikke tilhører dette område, enten slet ingen visumgebyrer eller meget lave visumgebyrer fra sine østlige naboer. Når Schengen-området udvides, bliver Polens østgrænse Den Europæiske Unions eneste østgrænse. Det betyder højere visumafgifter på en del amerikanske dollars, hvilket også vil ramme borgerne i Belarus eller Ukraine.

Denne situation bliver måske svær at acceptere for vores østlige naboer, eftersom både Polen og Den Europæiske Union har bestemte politiske planer for en uddybning af samarbejdet med disse lande, som kan føre til etablering af noget, der svarer til Berlin-muren. Det har Den Europæiske Union ikke råd til.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). - (PL) Hr. formand! Indførelsen af SIS II-systemet afspejler den organisatoriske magtesløshed i den organisatoriske afdeling, der fik denne opgave overdraget. Hver dag sidder 10 tusinder af chauffører i kø som flygtninge ved Den Europæiske Unions grænser under kummerlige forhold. Virksomhederne mister tusinder af euro. Folk undrer sig over karakteren af en Europæisk Union, der laver selvmål af den art. I Strasbourg står smukke administrationsbygninger ubrugte hen i 80 % af tiden. Udgifterne til at vedligeholde dem løber op i mere end 200 millioner euro om året. Samtidig får vi at vide, at systemet bliver forsinket, fordi der ikke findes bygninger, der kan huse det. Borgerne kan ganske enkelt ikke forstå den manglende effektivitet hos dem, der bestemmer.

Jeg mener, at Den Europæiske Union ville have fordel af, at de ansvarlige for denne situation blev tvunget til at tilbringe natten i et lastvognstog. Snart bliver nætterne lysende af sne, men en smule frisk luft skader ingen og skærper oven i købet opmærksomheden. Jeg foreslår, at vi nu endelig får skabt klarhed i denne sag, der har så stor betydning for vores borgere.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Forhandlingen under ét er afsluttet.

Afstemningen finder sted torsdag kl. 11.00.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik