Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 13. joulukuuta 2006 - Strasbourg EUVL-painos

24. Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän kehittäminen (asetus) – Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän kehittäminen (päätös) (keskustelu)
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu

- Carlos Coelhon laatimasta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnöstä (A6-0410/2006) ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2424/2001 muuttamisesta (KOM(2006)0383 C6-0296/2006 2006/0125(CNS)), ja

- Carlos Coelhon laatimasta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnöstä (A6-0413/2006) ehdotuksesta neuvoston päätökseksi toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä tehdyn neuvoston päätöksen 2001/886/YOS muuttamisesta (KOM(2006)0383 C6-0297/2006 2006/0126(CNS)).

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, komission varapuheenjohtaja. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, pidän ensinnäkin velvollisuutenani kiittää esittelijä Coelhoa erinomaisesta työstä, jonka hän on tehnyt näiden ehdotuksien parissa, sekä siitä, miten nopeasti saimme mietinnöt käsiteltäväksemme tämäniltaiseen täysistuntoon.

Monet jäsenet tietänevät, että sisäasiainministerien neuvostossa hyväksyttiin viime viikolla joitakin hyvin tärkeitä päätelmiä. Näistä päätelmistä kävi jälleen kerran ilmi, että Schengenin tietojärjestelmä SIS II on edelleen Euroopan unionin tärkein prioriteetti. Näin ollen on selvää, että on olennaisen tärkeää pidentää komission tätä koskevaa toimeksiantoa, jotta varmistetaan, että se voi jatkaa järjestelmän kehittämistä tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

Tietänette myös, että neuvosto on hyväksynyt Portugalin hallituksen tekemän ehdotuksen – jota tuen itse komission nimissä – väliaikaiseksi ratkaisuksi, jota kutsumme SIS One For All -järjestelmäksi. Se on toisin sanoen järjestelmä, jonka tarkoituksena on varmistaa, että uusien jäsenvaltioiden sisäiset rajat voidaan poistaa SIS II -järjestelmän siirtymävaiheen aikana. Alkuperäistä määräaikaa, vuoden 2007 loppua, noudatetaan samalla edelleen.

Emme kuitenkaan unohda päätavoitetta eli SIS II -järjestelmää, jolla parannetaan rajatarkastusten turvallisuutta. Sen avulla taataan lopputulos, jonka haluamme saavuttaa vuoden 2007 loppuun mennessä, eli laajentuneeseen Schengen-sopimukseen pääsyä anoneiden EU:n uusien jäsenvaltioiden sisäisten rajatarkastusten poistaminen.

Tästä syystä, jos nämä maat täyttävät tarvittavat turvallisuusvaatimukset maa- ja merirajoillaan ja lentokentillään – kuten toivon niiden tekevän – ne voivat kruunata yhteisöön liittymisen loppuun saattamisen poliittisesti muodostamalla EU:n kotimaisen alueen, jolla ei suoriteta rajatarkastuksia ja joka ulottuu Portugalista Liettuaan. Se on oleva valtava poliittinen menestys yhteisölle.

SIS II -järjestelmä pysyy joka tapauksessa tärkeimpänä tavoitteenamme. Sen avulla taataan korkeampi turvallisuustaso, autetaan entistä enemmän valvonnasta ja turvallisuudesta vastaavia poliisiviranomaisia ja parannetaan henkilötietojen suojelua, joka sisällytetään järjestelmään suuremman avoimuuden ja vastuullisuuden pohjalta.

Kaikista näistä syistä SIS II -järjestelmä on edelleen eurooppalaisen turvallisuuden ja vapaan liikkuvuuden alueen tavoite, ja tästä syystä pyydämme esittelijän kannan mukaisesti komission toimeksiannon määräajan pidentämistä, jotta voimme jatkaa SIS II -järjestelmän kehittämistä.

SIS II -järjestelmän täytäntöönpano viivästyy sen vuoksi, että ministerineuvosto hyväksyi Portugalin ehdotuksen. Viivästys ei ole mahdottoman pitkä, ja voin jo nyt ilmoittaa esittelijälle ja parlamentille, että komissio tekee helmikuussa 2007 lopullisen ehdotuksen SIS II -järjestelmän kehittämiselle asetetusta määräajasta. Viivästys ei ole pidempi kuin kuudesta kahdeksaan kuukautta alun perin asetetusta määräajasta. Se on kaiken kaikkiaan hyväksyttävissä, jos otetaan huomioon, että sillä välin uudet jäsenvaltiot ottavat poliittisen edistysaskeleen ja liittyvät eurooppalaiseen alueeseen, jolla ei ole sisärajoja.

 
  
  

Puhetta ryhtyi johtamaan
varapuhemies COCILOVO

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE).(PT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Frattini, hyvät parlamentin jäsenet, olemme kaikki tietoisia toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) merkityksestä, ja komission jäsen Frattini muistutti meitä siitä juuri. Vapaa liikkuvuus yhteisön alueella ja sisärajojen puuttuminen merkitsevät sitä, että meidän on lujitettava yhteisön ulkorajojen turvallisuutta. Onnistumme siinä vain, jos kaikki Schengenin alueen jäsenet vaihtavat keskenään tietoja.

Komission jäsen Frattini sanoi myös – ja jaan tämän kannan – että SIS II -järjestelmä ei ole vain Schengenin tietojärjestelmän uusi sukupolvi, vaan voidaan myös sanoa, että se muodostaa uuden Schengenin tietojärjestelmän uusine toimintoineen, uusine käyttömahdollisuuksineen ja uusine tuotuine tietoineen. Uuden järjestelmän rakentamiseen liittyy teknisiä seikkoja, mutta asialla on myös poliittinen puoli, joka liittyy uusien jäsenvaltioiden oikeutettuun tavoitteeseen liittyä Schengenin alueeseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämä on ratkaisevan tärkeää uusille jäsenvaltioille: kyse on siitä, voivatko ne tarjota kansalaisilleen mahdollisuuden vapaaseen liikkuvuuteen yhteisön alueella vaiko eivät.

Jotta ne voisivat osallistua Schengenin alueeseen, niiden on liityttävä SIS-järjestelmään. Kuten tiedämme, SIS ei itsessään riitä; toisin sanoen pelkkä SIS-järjestelmään liittyminen ei merkitse Schengenin alueeseen osallistumista. Myös muiden ennakkoedellytyksien on täytyttävä. Se on kuitenkin ehdoton edellytys: on mahdotonta kuulua Schengenin alueeseen, ellei kuulu Schengenin tietojärjestelmään. Näin ollen SIS II -järjestelmän luomisen on oltava meille prioriteetti, ja tästä syystä teimme kovasti töitä voidaksemme hyväksyä SIS II -järjestelmän oikeudellisen perustan ensimmäisessä käsittelyssä. Komission jäsen Frattini on voinut todistaa tämän omin silmin tehtyään kautta koko prosessin tiivistä yhteistyötä parlamentin kanssa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Oikeudellisen perustan hyväksymisen myötä estämme SIS II -järjestelmän täytäntöönpanoa viivästymästä pahemmin, ja haluan kiittää häntä vielä kerran hänen ratkaisevasta tuestaan tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Neuvoston komissiolle SIS II -järjestelmän kehittämistä varten antaman toimeksianto päättyy muutaman päivän kuluttua, 31. joulukuuta. Komissio ehdottaa sen pidentämistä vuoteen 2007 ja myöntää, ettei järjestelmä toimi ennen vuotta 2008. Ehdotus, jonka mukaan määräaikaa pitäisi jatkaa joulukuuhun 2007, on optimistinen. Olin hyvin tyytyväinen kuullessani komission jäsenen Frattinin sanovan, että hän esittää helmikuussa 2007 lopullisen aikataulun ja että hän on varautunut vain kuudesta kahdeksaan kuukauden viivästymiseen. On todettava, että ennuste on huomattavan paljon myönteisempi kuin liikkeellä olleet huolestuttavat tiedot. Viivästymistä on odotettavissa, mutta paljon vähemmän kuin pelkäsimme. Toivon, että hän on oikeassa, koska joidenkin mielestä viivästyminen saattaa olla vielä pahempaa. Joka tapauksessa komission jäsen Frattini tietänee, että parlamentti täyttää aina valvontavelvoitteensa. Haluamme valvoa prosessin täytäntöönpanoa, ja jos se viivästyy, haluamme tietää, miksi niin on käynyt.

Haluan kiittää muiden ryhmien varjoesittelijöitä, erityisesti jäsen Mastenbroekia ja jäsen Laxia, ja haluan kiittää julkisesti niitä parlamentin jäseniä, jotka istuvat kanssani samalla puolella istuntosalia ja jotka ovat seuranneet tiiviisti asian etenemistä. He ovat aina kannustaneet minua, ja he ovat jatkuvasti osoittaneet olevansa hyvin kiinnostuneita siitä, miten nopeasti SIS II -järjestelmä on toteutettu. Tarkoitan tällä erityisesti jäsen Baueria Slovakiasta, jäsen Brejciä Sloveniasta, jäsen Gália Unkarista, jäsen Demetriouta Kyproksesta ja tietenkin jäsen Kudryckaa Puolasta. Hän käyttää keskustelussa puheenvuoron Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän nimissä.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kudrycka, PPE-DE-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, haluan kiittää hyvin lämpimästi jäsen Coelhoa erinomaisesta mietinnöstä, ja totean, ettei komission toimeksiannon pidentäminen ole herättänyt vastustusta. SIS II -järjestelmä on prioriteetti, ja sellaisena sen pitäisi pysyäkin. Euroopan parlamentti on tehnyt kaiken voitavansa taatakseen sen. Haluamme edelleen tukea komissiota, jotta SIS II -järjestelmä voidaan toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Uuden järjestelmän alkuperäistavoitteina oli päivittää SIS I -järjestelmää ja laajentaa sitä sisällyttämällä siihen uudet Schengen-valtiot.

Näistä tavoitteista ensimmäistä ei vielä ole saavutettu. Toinen tavoite edellytti poliittista päätöstä ja vaihtoehtoisen SIS I for all -järjestelmän luomista. On valitettavaa, että näin piti käydä, mutta Euroopan unionin on säilytettävä uskottavuutensa ja täytettävä poliittiset velvoitteensa uusia jäsenvaltioita kohtaan.

Toivon kuitenkin, että määritellään selvästi, miten SIS I for all -hanke vaikuttaa toisen sukupolven SIS-järjestelmän toteutumiseen organisaation, ajankäytön ja rahoituksen osalta. Tarvitsemme yhä tiivistä yhteistyötä, ja parlamentti on pidettävä ajan tasalla molemmista hankkeista. Odotamme myös komission suhtautuvan vakuuttavammin ja vaativammin jäsenvaltioihin, jotta vältyttäisiin myöhemmiltä syyttelyiltä.

SIS II -järjestelmä on yhteisön hanke, jota rahoitetaan Euroopan unionin talousarviosta. Tämä tarkoittaa, että komissio ja jäsenvaltiot kantavat suuremman vastuun kuin kansainvälisen SIS 1+ -järjestelmän aikana. Komissio voi luottaa Euroopan parlamentin poliittiseen tukeen. On kuitenkin otettava opiksi tähänastisista virheistä ja epäonnistumisista. Toivon myös, että komission työ johtaa lopulta siihen, että kaikkien jäsenvaltioiden mielestä SIS II -hanke kuuluu yhteisesti niille kaikille, eikä uusien ja vanhojen Schengenin jäsenvaltioiden välillä vallitse eroja.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Jerzy Bielan, UEN-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, Schengenin tietojärjestelmä eli SIS, jolla lyhenteellä se tunnetaan, on yhteisenä tietojärjestelmänä toimiva tietokanta, jonka avulla jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä yhteistyötä ja vaihtaa tietoja; niitä tarvitaan sellaisen alueen luomiseksi, jonka sisärajoilla ei suoriteta tarkastuksia. Järjestelmän ansiosta Euroopan unionin kansalaisten matkustaminen helpottuu huomattavasti, ja järjestelmä suo yleistä järjestystä ylläpitäville tahoille paremmat mahdollisuudet torjua rikollisuutta.

SIS on kuitenkin ollut toiminnassa jo vuodesta 1995. Se on hyvin pitkä aika, kun otetaan huomioon, että tietotekniikka edistyy erittäin nopeasti. Tästä syystä neuvosto antoi komissiolle joulukuussa 2001 – tasan viisi vuotta sitten – tehtäväksi kehittää toisen sukupolven SIS II -järjestelmän. Schengenin alueen laajentaminen edellyttää välttämättä uusien jäsenvaltioiden mukaan ottamista. Ei liene yllättävää, että yleinen mielipide on huolissaan järjestelmän toteuttamisen viivästymisestä.

Euroopan unionin sisäasiainministerit päättivät hiljattain, että kahdeksan kymmenestä uudesta jäsenvaltiosta liittyy Schengenin alueeseen vuoden 2007 lopussa ja vuoden 2008 alussa, mikä merkitsee SIS I -järjestelmän noudattamista vielä jonkin aikaa, mutta tämä on hätäratkaisu. Se tulee kalliiksi ja on kaukana täydellisestä.

Toivon, että komissio ottaa opikseen SIS II -järjestelmän toteuttamisen viivästymisestä ja työskentelee tulevaisuudessa tehokkaammin koko Euroopan unionille tärkeiden hankkeiden parissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna, PSE-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, jäsenvaltioiden välinen onnistunut tietojenvaihto perustuu asianmukaisesti toimivaan tietojärjestelmään. Tämä pätee niin poliisiyhteistyöhön ja oikeudelliseen yhteistyöhön rikosasioissa kuin rajatarkastuksiin sekä viisumien ja oleskelulupien myöntämiseen. Lisäksi tietojärjestelmän pitäisi olla vakaa ja joustava väline, jolla parannetaan turvallisuutta ja joka pystyy mukautumaan muuttuviin vaatimuksiin.

Koska nykyisen järjestelmän kapasiteetti riittää enintään 18 jäsenvaltiolle, on hyvin tärkeää toteuttaa mahdollisimman pian uuden sukupolven Schengenin tietojärjestelmä. Tähän mennessä tämän kunnianhimoisen hankkeen toteutuksessa on kohdattu lukuisia ongelmia, jotka ovat viivästyttäneet sitä pahasti. Tästä syystä meidän on tehtävä kaikkemme vastaavien tilanteiden estämiseksi.

SIS II -järjestelmän toteuttamisen viivästyminen on hyvin uhkaavaa uusien jäsenvaltioiden kannalta. Se merkitsee, että niiden täydellinen yhdentyminen Euroopan unioniin viivästyy eivätkä ne voi hyödyntää täysin Schengen-järjestelmän etuja tai luopua kaikista rajatarkistuksista muiden Schengen-valtioiden kanssa yhteisillä sisärajoilla.

Haluan myös kiinnittää huomionne Euroopan unionin ulkopolitiikan itäiseen ulottuvuuteen ja muutoksiin, jotka on otettava huomioon Schengenin alueen laajentumisesta aiheutuneina seurauksina. Tällä hetkellä Puola, joka ei kuulu kyseiseen alueeseen, toimii siten, että sen itäisiltä naapureilta ei joko kanneta ollenkaan viisumimaksuja tai sitten kannettavat viisumimaksut ovat hyvin alhaisia. Kun Schengenin aluetta laajennetaan, Puolan itärajasta tulee Euroopan unionin ainoa itäraja. Tämä merkitsee, että viisumimaksut nousevat suuruudeltaan kymmeniin Yhdysvaltain dollareihin, mikä kohdistuisi rajusti myös Valko-Venäjän tai Ukrainan kansalaisiin.

Itäisten naapureidemme saattaa olla vaikea hyväksyä tätä tilannetta, ottaen huomioon, että niin Puolalla kuin Euroopan unionilla on tiettyjä poliittisia suunnitelmia, jotka liittyvät näiden maiden kanssa tehtävän yhteistyön syventämiseen. Tilanne saattaa johtaa uuden Berliinin muurin kohoamiseen. Siihen Euroopan unionilla ei ole varaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). – (PL) Arvoisa puhemies, SIS II -järjestelmän toteutus kuvastaa tehtävän saaneen organisatorisen osaston organisatorista kykenemättömyyttä. Päivittäin kymmenet tuhannet kuljettajat jonottavat pakolaisten tavoin Euroopan unionin rajoilla kauhistuttavissa oloissa. Yritykset menettävät tuhansia euroja. Ihmiset ihmettelevät, mikä oikein on tämä Euroopan unioni, joka kunnostautuu omien maalien tekemisessä. Strasbourgissa kauniit hallintorakennukset ovat käyttämättöminä 80 prosenttia ajasta. Niiden ylläpitäminen maksaa vuosittain yli 200 miljoonaa euroa. Samalla meille kerrotaan, että viivästymiset johtuvat siitä, ettei järjestelmälle löydy sijoituspaikkaa. Kansalaiset eivät yksinkertaisesti ymmärrä vastuussa olevien tahojen tehottomuutta.

Euroopan unioni hyötyisi mielestäni siitä, että tilanteesta vastuussa olevat henkilöt joutuisivat viettämään yönsä rekka-autossa. Pian yöt kimmeltävät lumisina, eikä raittiista ilmasta ole haittaa; sehän vain lisää valppautta. Ehdotan, että ryhdymme vihdoinkin selvittämään asiaa, joka on kansalaisillemme tärkeä.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan torstaina klo 11.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö