Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2006 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Στρατηγική για τη διεύρυνση και οι κύριοι στόχοι 2006-2007 - Θεσμικές πτυχές της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάσσει νέα κράτη μέλη (συζήτηση)
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Ημερήσια διάταξη: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ανακοίνωση του Προέδρου
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (REACH) (ψηφοφορία)
  8.2.Τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ για τα χημικά προϊόντα (REACH) (ψηφοφορία)
  8.3.Συμπερίληψη της βουλγαρικής και της ρουμανικής μεταξύ των γλωσσών διαδικασίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ψηφοφορία)
  8.4.Συμπερίληψη της βουλγαρικής και της ρουμανικής μεταξύ των γλωσσών της διαδικασίας του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ψηφοφορία)
  8.5.Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου (2008) (ψηφοφορία)
  8.6.Δημοσιονομικός κανονισμός που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ψηφοφορία)
  8.7.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2006 (ψηφοφορία)
  8.8.Συντονισμός ορισμένων διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (ψηφοφορία)
  8.9.Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ψηφοφορία)
  8.10.Έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές και πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής οχημάτων (ψηφοφορία)
  8.11.Χρηματοδοτικές συνεισφορές στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (2007-2010) (ψηφοφορία)
  8.12.Τομέας της μπανάνας (ψηφοφορία)
  8.13.Περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων σχετικά με τον ΦΠΑ που εφαρμόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά (ψηφοφορία)
  8.14.Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2007 (ψηφοφορία)
  8.15.Σύνοδος Κορυφής Ρωσίας/Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
 9.Εφαρμογή της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ (Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες) (ψηφοφορία)
  9.1.Η στρατηγική για τη διαδικασία διεύρυνσης και οι κύριοι στόχοι 2006-2007 (ψηφοφορία)
  9.2.Θεσμικές πτυχές της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάσσει νέα κράτη μέλη (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Προστασία των δεδομένων (συζήτηση)
 14.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14 και 15 Δεκεμβρίου 2006) (συζήτηση)
 15.Καλωσόρισμα
 16.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14 και 15 Δεκεμβρίου 2006) (συνέχεια της συζήτησης)
 17.Καλωσόρισμα
 18.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14 και 15 Δεκεμβρίου 2006) (συνέχεια της συζήτησης)
 19.Καλωσόρισμα
 20.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14 και 15 Δεκεμβρίου 2006) (συνέχεια της συζήτησης)
 21.Ώρα των Ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 22.Άδεια οδήγησης (αναδιατύπωση) (συζήτηση)
 23.Απαιτήσεις διπλού κύτους ή ισοδύναμου σχεδιασμού για τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους (συζήτηση)
 24.Ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (κανονισμός) - Ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (απόφαση) (συζήτηση)
 25.Βιντεοπαιχνίδια με βίαιο περιεχόμενο (συζήτηση)
 26.Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (επιτροπές, κοσμήτορες) (συζήτηση)
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 28.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1286 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (1646 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου