Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2082(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0347/2006

Forhandlinger :

PV 14/12/2006 - 3
CRE 14/12/2006 - 3

Afstemninger :

PV 14/12/2006 - 6.36
CRE 14/12/2006 - 6.36
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0604

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 14. december 2006 - Strasbourg EUT-udgave

7. Stemmeforklaringer
Protokol
  

Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget - Regnskabsåret 2007, modificeret af Rådet

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. - (SV) Vi vil igen afgive vores principielle syn på EU's budget.

Junilisten mener, at EU's budget skal begrænses til 1,00 % af medlemslandenes gennemsnitlige BNI. Vi har derfor valgt at stemme nej til samtlige stigninger, som Europa-Parlamentet har foreslået, samtidig med at Junilisten bifalder de få besparelser, som enten Budgetudvalget eller enkelte medlemmer har foreslået i form af ændringsforslag.

Der er tale om flere uheldige budgetposter, men Junilisten beklager i særdeleshed den store støtte til EU's landbrugspolitik, Samhørighedsfonden, fiskerierhvervet samt de budgetposter, som indeholder støtte til forskellige former for informationskampagner.

Junilisten mener endvidere, at Europa-Parlamentets konstante rejser mellem Strasbourg og Bruxelles skal ophøre, og at Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg samt Regionsudvalget skal nedlægges.

Den 23. oktober konstaterede Revisionsretten for 13. år i træk, at den ikke kan sige god for, at mere end en lille del af EU's budget er blevet anvendt korrekt eller til det, det var afsat til. Hvordan kan det vanvid fortsætte, at der år efter år budgetteres med finansielle midler, hvor bare en lille del kan garanteres at blive anvendt til det, de er afsat til?

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Erik Meijer og Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), skriftlig. - (EN) Vi kan af flere grunde ikke støtte dette budget. Først og fremmest som protest mod det faktum, at Revisionsretten for nogle få måneder siden endnu en gang ikke godkendte EU's regnskaber. Når EU ikke har held til at bekæmpe svig og ineffektivitet, bør den ikke forøge sit budget. Dernæst finder vi, at der med dette budget træffes de forkerte, politiske valg, f.eks. fokuseres der for meget på industrielt landbrug, udenrigspolitik og militære projekter og for lidt på miljø og sociale projekter. Endelig ændrer dette budget ikke i tilstrækkelig grad nogle strategier, som ganske enkelt er uøkonomiske, som f.eks. subsidier i stor stil til destruktion af vin og fortsatte subsidier til dyrkning af tobaksplanter.

 
  
  

Betænkning af Elles og Grech (A6-0451/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). - (LT) Hr. formand! Jeg stemte for EU's budget for 2007. Europa-Parlamentets budgetordfører, James Elles, som repræsenterer Det Forenede Kongerige, har utvivlsomt sin egen vision om udformningen af EU's budget og fordelingen af dets midler. Jeg mener, at det i høj grad er hans fortjeneste, at budgettet for 2007 er innovativt og baseret på princippet om "valuta for pengene". Det glæder mig, at der blev opnået et kompromis om finansieringen af EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet, beskyttelse af EU's ydre grænser og finansiering af programmerne for livslang læring. Det glæder mig, at vi indleder det første år af de nye finansielle overslag med et godkendt EU-budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose og Britta Thomsen (PSE), skriftlig. - De danske socialdemokratiske medlemmer af Europa-Parlamentet - Poul Nyrup Rasmussen, Britta Thomsen, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen og Ole Christensen - har stemt imod ændringsforslag nr. 1, fremsat af Witold Tomczak og Jens-Peter Bonde, IND/DEM-Gruppen.

Det er delegationens opfattelse, at ændringsforslaget er uforeneligt med de gældende regler, hvorfor delegationen har set sig nødsaget til at stemme imod.

Delegationen ønsker imidlertid at understrege sin støtte til en generel nedtrapning af EU's landbrugsstøtte uden mulighed for forskelsbehandling mellem medlemsstaterne.

De danske socialdemokratiske medlemmer af Europa-Parlamentet - Poul Nyrup Rasmussen, Britta Thomsen, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen og Ole Christensen - har stemt imod ændringsforslag nr. 2, fremsat af Witold Tomczak og Jens-Peter Bonde, IND/DEM-Gruppen.

Det er delegationens opfattelse, at ændringsforslaget er uforeneligt med de gældende statutter, hvorfor delegationen har set sig nødsaget til at stemme imod.

Det er imidlertid den danske socialdemokratiske delegations opfattelse at der er behov for en reform af reglerne for rejseomkostninger, så de fremover udbetales svarende til det faktiske forbrug. Delegationen henviser i den forbindelse til sit arbejde med de nye statutter for Europa-Parlamentets arbejde, der træder i kraft 2009. Delegationen glæder sig i den forbindelse over, at der med de nye statutter indføres nye regler, hvorefter rejseomkostningerne fra 2009 vil blive dækket svarende til det faktiske forbrug.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Apropos budgettet for 2007 kan man sige, at historien gentager sig, men i forhold til tidligere har det en alvorligere betydning.

Efter at have "kritiseret" det af Kommissionen og Rådet foreslåede budgetloft ender Parlamentet med at støtte et budget, hvor forpligtelsesbevillingerne svarer til 0,99 % af Fællesskabets BNI, under det aftalte for blot et år siden i de finansielle overslag for 2007, ca. 1,06 %, en beskæring på 8 milliarder euro.

Da 2007 som det første år, hvor EU har 27 medlemsstater, er et referenceår for fremtidige budgetter, vedtager Parlamentet et budget langt under de finansielle behov, hvis der skal sikres en effektiv økonomisk og social samhørighed, og med prioriteringer, der på ingen måde kommer dette i møde, snarere tværtimod. Det viser reduktionen af de såkaldte finansielle modydelser til Portugal.

Det er et budget, der - for blot at nævne nogle enkelte eksempler - har til formål at gennemføre Lissabon-strategiens neoliberale politik om at liberalisere arbejdsmarkedet og det indre marked og finansiere storkapitalen, fremme ophugning af mange fiskerfartøjer, ødelægge familielandbruget og befordre EU's militarisering og interventionisme.

Derfor er vi imod.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen og Karin Riis-Jørgensen (ALDE), skriftlig. - Venstres medlemmer af Europa-Parlamentet har stemt imod ændringsforslag 1 og 2, fremsat af Witold Tomczak og Jens Peter Bonde, IND/DEM-Gruppen.

Venstre er tilhænger af en reform af landbrugsstøtten, men finder ikke, at dette er måden, ej heller at betænkningen vedrørende det årlige budget er stedet at ytre ønske om forslag hertil. Hr. Bondes forslag må anses for at være ugennemtænkt.

Venstre er ligeledes tilhænger af en reform af rejsegodtgørelserne, så alle rimelige og nødvendige rejseomkostninger refunderes. Dette er imidlertid allerede besluttet med den ny medlemsstatut, der gennemføres fra 2009. Hr. Bondes forslag er i strid med den gældende statut og må derfor anses for at være ugennemtænkt.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg lykønsker ordføreren for at sammensætte en pakke, som har kunnet samle et stort flertal på tværs af salen. I mine 22 år som medlem er denne budgetafstemning den korteste, jeg kan huske. Jeg beklager, at Parlamentet er blevet enigt om et antal reduktioner for at holde sig inden for budgetrammerne. Jeg synes især, at det er meget uheldigt, at vi har reduceret budgettet for "aid for trade". Det er en budgetlinje, der er meget afgørende for at kunne hjælpe udviklingslande med at få forbindelse til det globale handelssystem.

 
  
  

Betænkning af Daul (A6-0412/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM), skriftlig. - Det er dybt uretfærdigt, at man diskriminerer de nye lande ved ikke at give dem den samme støtte som de gamle medlemslande. Alligevel har jeg stemt ja til overgangsordningen, da det kan føre til, at Bulgarien og Rumænien intet får, hvis den ikke vedtages.

Jeg er generelt imod landbrugsstøtten, som jeg mener skal afvikles. Derfor havde jeg hellere set, at man reducerede støtten til de gamle medlemslande, så alle fik lige vilkår. Denne reduktion skulle starte fra toppen - ved at lægge et loft på 40.000 euro pr. juridisk enhed, som jeg har foreslået det i mit ændringsforslag til budgettet.

 
  
  

Betænkning af Segelström (A6-0452/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. - (SV) Denne betænkning gennemsyres af en række populistiske forslag, hvor meningen er at angribe selvbestemmelsesretten over strafferetten, en af de mest grundlæggende principper i en retsstat. Der tales bl.a. for en "virkelig europæisk dommer" og en "virkelig europæisk strafferet". Formålet med disse forslag er utvetydigt. Man vil opbygge en EU-superstat, og forslagene udgør et afgørende skridt i den retning. Dette er helt uacceptabelt.

Junilisten værner om nationalstatens suverænitet i retslige spørgsmål. EU-samarbejdet skal være begrænset til at få et velfungerende indre marked og til at håndtere grænseoverskridende miljøspørgsmål. EU skal absolut ikke have et harmoniseret retssystem.

Således har vi ved dagens afstemning stemt imod denne betænkning.

 
  
  

Betænkning af Kudrycka (A6-0437/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), skriftlig. - (FR) Jeg synes, at hr. Langens betænkning om en strategi for biomasse og biobrændstoffer indeholder en vellykket beskrivelse af alle fordelene og ulemperne ved at anvende vedvarende energikilder.

Jeg vil imidlertid gøre opmærksom på et par ændringsforslag fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som ikke er blevet godkendt.

Først og fremmest skal vi, selv om vedvarende energi kan bidrage til at reducere EU's energiafhængighed, også se bredere på vores energiforbrug og følgelig på vores livsstil og produktionsmetoder, således at vi kan forbruge bedre, men først og fremmest mindre.

Dernæst skal vi ikke iværksætte en intensiv proces, der fokuserer på høj produktivitet, til frembringelse af vedvarende energikilder, da dette ville få skadelige miljømæssige, økonomiske og sociale konsekvenser og ikke være omfattet af EU's strategi for bæredygtig udvikling.

Landbrugets primære opgave skal blive ved med at være fødevareproduktion. Skovressourcerne skal udnyttes med måde. Kraftvarmeproduktion skal være reglen, når det gælder biomasseproduktion.

Endelig skal vi organisere og forbedre kanalerne til tilførsel af, distribution og markedsføring af landbrugs- og skovbrugsråmaterialer og energi produceret på lokale markeder ved at undgå for lange transporttider.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Den ulovlige indvandrings omfang og betydning i EU bør ikke få os til at overse, at flygtningespørgsmålet også er relevant, især hvad angår de politiske flygtninge. Retten til asyl er først og fremmest en grundlæggende værdi i ethvert samfund, der vil beskytte demokrati, værdighed og menneskerettigheder. Det er også en afgørende prøve for dette samfunds solidaritet. Da vi bør være de første til at forsvare den menneskelige værdighed, og da ord ikke kan stå alene, når det drejer sig om værdier, skal de, der flygter fra forfølgelse, tortur, krig og krænkelser af menneskerettighederne, vide, at vi her i Europa vil tage så godt imod dem, som vi kan. For at vi fuldt ud kan være i stand til det, er denne fond påkrævet og særdeles ønskværdig.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), skriftlig. - (EN) Det er mig en fornøjelse at støtte oprettelsen af denne flygtningefond. Vi ser for ofte, at flygtninge ignoreres og anbringes til sidst i medlemslandenes prioriteter, og det er kun rimeligt, at Unionen træder ind, hvor medlemslandene falder igennem, for at sikre, at vores standarder overholdes. Denne betænkning bringer os nærmere et sammenhængende system, og jeg er glad for at støtte den.

 
  
  

Betænkning af Le Rachinel (A6-0417/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg støtter tiltagene om dobbeltskrogsdesign, som skal medvirke til at formindske havforureningen fra olietankskibe, der er særligt vigtige for Yorkshires kystlinje og Humber-flodmundingen.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), skriftlig. - (EL) KKE's gruppe i Europa-Parlamentet har stemt for forslaget til ændring af artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 417/2002, både under vedtagelsen i Transport- og Turismeudvalget den 22. november 2006 og i Parlamentets plenum den 14. december 2006, hvorved transport af svære olier udelukkende foregår med dobbeltskrogede skibe.

Sammen med søfolkene og arbejdstagerne generelt kæmper KKE konsekvent mod EU's og medlemsstaternes regeringers befolkningsfjendtlige politik og mod rederierne og kapitalen, og vi kæmper for strenge foranstaltninger til at styrke sikkerhedsreglerne inden for olietransport, og alle slags skibe i det hele taget, for at beskytte menneskeliv på havet og beskytte miljøet.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Sikkerhed til søs er af største betydning for EU, ikke blot på grund af ulykker som med Prestige og de socioøkonomiske og miljømæssige følger heraf, men også ud fra behovet for at forebygge nye tragedier, der bringer vores haves og kystområders bæredygtighed i fare.

De foranstaltninger, der foreslås i hr. Le Rachinels betænkning, er særdeles relevante for at sikre klarhed, sammenhæng og stabilitet i Fællesskabets lovgivning.

Olietankskibssektoren har også behov for mest mulig klarhed og stabilitet i Fællesskabets lovgivning. Kun dette kan sikre, at søfartens økonomiske og handelsmæssige relationer er og forbliver effektive og gennemsigtige. Selv om medlemsstaterne allerede i praksis overholder og anvender forbuddet mod, at enkeltskrogede skibe, der transporterer svære olier, får adgang til Fællesskabets havne, er dette ændringsforslag til forordningen en tydeliggørelse og nødvendig bekræftelse af teksten.

En nøje analyse af denne foranstaltnings socioøkonomiske følger viser, at den er rimelig, og at vi fortsat må bestræbe os på, at Fællesskabets foranstaltninger kommer til at indfri målsætningen om den størst mulige sikkerhed for vores skibe og for vores havne og kystområder.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), skriftlig. - (EN) Denne pakke om dobbeltskrogsdesign for olietankskibe har været længe undervejs, men jeg er glad for at støtte den i dag. Vi oplevede i Skotland den katastrofe, som Braers forlis påførte Shetlandsøerne, og vi må gøre alt, hvad vi kan for at garantere sikkerheden for havmiljøet og kystlinjerne i Europa. EU skal pålægge disse internationale spekulanter høje standarder, og denne betænkning fører os på vej derhen.

 
  
  

Betænkning af Kudrycka (A6-0419/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. - (FR) Som den er udformet, kommer denne fond til at bidrage til at finansiere den stigende fællesskabsovertagelse af europæiske samfund. Vi taler her om en slags vanvittig "bypolitik" på medlemsstatniveau.

I Frankrig har vi allerede oplevet følgerne af disse politikker, som fokuserer på fuld respekt for indvandreres særlige kulturelle forskelle. Med disse politikker tilføres store beløb, som ikke kan refunderes, til foranstaltninger, der sigter på mennesker, som ikke ønsker at blive integreret, men som gør krav på sociale, økonomiske og politiske rettigheder, som kun skulle være forbeholdt franskmænd. Konsekvenserne af dette er ghettodannelse, sammenstød mellem etniske grupper, antifranske optøjer, ødelæggelse af offentlige faciliteter, hvilket af og til medfører dødsfald, og stigende magt til islamismen.

Da de beløb, der tildeles den enkelte medlemsstat, imidlertid kommer til at stå i forhold til det antal indvandrere, den modtager, kan denne fond i sidste ende vise sig at være nyttig, da den kan gøre det muligt for os endelig at få kendskab til de virkelige tal for indvandring. Da tallene hele tiden bliver tilsløret, svinger de officielle tal mellem 17 og 40 millioner mennesker, der ikke er statsborgere i EU, og som bor på EU's område.

Hvis de således kan få kendskab til problemets omfang, kan europæerne måske nå at vågne op, før det er for sent.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Et af indvandringspolitikkens vigtigste spørgsmål er integration. I evnen til at integrere indvandrerne og i indvandrernes evne til at integrere sig ligger nøglen - eller i hvert fald en af nøglerne - til at overvinde konfliktmuligheder og spændinger mellem de forskellige samfundsgrupper, hvilket i dag er af største aktualitet.

Som sagt gentagne gange bør man, hvad angår indvandring, allerførst minde om, hvilke enorme fordele modtagerlandene har af at modtage mænd og kvinder, der gennemgår de største prøvelser for at nå målet om et bedre liv. Det er mennesker, der gør vores samfund rigere. At anerkende dette forhold er ikke ensbetydende med, at vi skal overse den problematik, som integrationen rummer. I bestræbelserne for at finde løsninger på dette punkt kan denne fond og de dertil hørende midler til finansiering af programmer, der kan lette og fremme integrationen, spille en særdeles relevant rolle. Alt vil dog selvfølgelig afhænge af, hvilken politisk vision der ligger bag fondens anvendelse. Det er dog især et område, der hører under medlemsstaternes beføjelser.

 
  
  

Betænkning af La Russa (A6-0390/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), skriftlig. - (EL) Udvalgets betænkning om programmet til finansiering af "forebyggelse, beredskab og konsekvensstyring i forbindelse med terrorisme" går endnu videre end Kommissionens forslag til afgørelse, idet det tilføjer beskyttelse af kritisk infrastruktur og "kontinuiteten i den offentlige sektor" til programmets mål. Den bringer det således ind under EU's reviderede handlingsprogram for bekæmpelse af terrorisme, der fokuserer på forebyggelse af "voldelig radikalisering" og beskyttelse af medlemsstaternes og EU's kritiske infrastruktur. På grundlag af dette program falder ideologiske holdninger, standpunkter og synspunkter, der sætter spørgsmålstegn ved den kapitalistiske grusomheds, udbytningens og de politiske systemers hellige alter, ind under begrebet "terrorisme", mens aktiviteter, som græsrodsbevægelser har en hævdvunden ret til at iværksætte, såsom symbolske besættelser af bygninger og veje, kan anses for "terrorhandlinger" og for at bringe kritisk infrastruktur eller kontinuiteten i den offentlige sektor i fare.

Den europæiske kapitals og dens politiske talerørs programmer og foranstaltninger imod folkets rettigheder og frihed og græsrodsbevægelsernes aktiviteter er netop tegn på deres frygt. De er ikke så almægtige, som de giver udtryk for. Det er kun befolkningerne, der er uovervindelige, når de beslutter sig for at kæmpe imod og kræve deres ret.

 
  
  

Betænkning af Gröner (A6-0455/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). - (SK) Hr. formand! Principperne om ikkeforskelsbehandling og ligestilling mellem mænd og kvinder er EU's demokratiske hjørnesten. Derfor er det naturligt, at EU stræber efter at oprette institutionelle mekanismer, f.eks. det europæiske institut for ligestilling mellem mænd og kvinder, for at fremme ligestilling mere effektivt. Det er grunden til, at jeg også stemte for denne betænkning under andenbehandlingen.

Vi bifalder Kommissionens beslutning om at oprette instituttet for ligestilling mellem mænd og kvinder i en ny medlemsstat, eftersom det især er de nye medlemsstater, der er bagud på ligestillingsområdet i forhold til de 15 gamle medlemsstater. Det glæder mig meget, at Rådet i december besluttede at oprette instituttet i Litauen. Jeg må indrømme, at jeg er lidt skuffet over, at Slovakiet, et land, der rangerer temmelig lavt i ligestillingsstatistikkerne, ikke formåede at overbevise Rådet til trods for den fordel, der ligger i landets centrale geografiske placering. Jeg er overbevist om, at mine kolleger fru Záborská, fru Bauer, fru Belohorská og jeg selv gennem vores indlæg og aktive argumentation for Slovakiet i Europa-Parlamentet bidragede væsentligt til bestræbelserne på at få instituttet til Bratislava.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Det er et mangeårigt ønske fra kvindeorganisationernes side, som Europa-Parlamentet nu har givet sin støtte, men som det har holdt hårdt at opnå. Parlamentet vedtog sin holdning ved førstebehandlingen den 14. marts 2006, hvor det vedtog 50 ændringer til Kommissionens forslag offentliggjort den 8. marts 2006. Rådet vedtog sin fælles holdning den 21. september 2006 og tog hensyn til 35 ændringer fra Parlamentet.

For at instituttet kunne påbegynde sine aktiviteter i 2007, forhandlede man sig frem til en række ændringer, således at der hurtigt kunne opnås enighed ved andenbehandlingen. Det er den aftale, som vi har tilsluttet os, og som indeholder 13 ændringer til den fælles holdning.

Aftalen indebærer, at den fælles holdnings forretningsudvalg forsvinder, og at et ekspertforum genindføres, et rådgivende forum sammensat af specialister på ligestillingsområdet, som både Kommissionen og Parlamentet havde ønsket.

Rådet tog sin holdning op til fornyet overvejelse og gik med til at erstatte forretningsudvalget med et ekspertforum sammensat af en repræsentant for hver medlemsstat plus to medlemmer udpeget af Parlamentet samt tre repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Jeg vil gerne takke Lissy Gröner og Amalia Sartori for deres gode betænkning om indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder, som jeg støtter, især fordi forretningsudvalget erstattes af et ekspertudvalg som en del af instituttets struktur.

Da alle institutionerne har været enige om, at instituttet skal påbegynde sine aktiviteter i 2007, har de arbejdet sammen om at nå dette mål. Den hurtighed og måde, som hele denne proces er foregået på, fortjener ros.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for denne betænkning om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder. Kommissionens forundersøgelse konkluderede, at et sådant institut vil få en klar rolle. Det foreslåede agentur vil blive lille, med et personale på 10 eller deromkring. Instituttets overordnede formål vil være at assistere Fællesskabets institutioner, især Kommissionen, og myndighederne i medlemslandene med at bekæmpe kønsdiskrimination, fremme ligestilling og gøre EU-borgerne mere opmærksomme på ligestillingsproblematikken.

 
  
  

Betænkning af Grosch (A6-0414/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI), skriftlig. - (EN) Jeg stemte nej til Rådets fælles holdning om den foreslåede pakke for et europæisk kørekortsystem. Nationale transportspørgsmål er et anliggende for de nationale regeringer, og følgelig bør hvert medlemsland have ret til at fastlægge egne regler og kriterier for kørekort. Dette overbureaukratiske og overregulerende forslag lader ikke til på nogen måde at forbedre statistikkerne for vejsikkerhed, og jeg betragter det derfor som endnu et unødvendigt stykke lovgivning, der ikke kan retfærdiggøres.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. - (SV) Trafiksikkerhed er et yderst betydningsfuldt spørgsmål af grænseoverskridende karakter. EU's kørekortsdirektiv skulle dermed kunne bidrage med en konkret merværdi. Som sædvanlig forsøger Kommissionen og Europa-Parlamentet dog i deres reguleringsiver at detailstyre medlemslandenes regler på dette område.

Vi mener, at subsidiaritets- og oprindelseslandsprincippet bør anvendes fuldt ud. Det er ikke tilfældet i den aktuelle betænkning, f.eks. hvad angår de detaljerede forslag om kørekortsbestemmelser for motorcykler og førerbeviser for knallerter. Vi tror på principperne om gensidig anerkendelse og har således fuld tillid til, at medlemsstaterne er i stand til at træffe velovervejede og kloge beslutninger. Harmoniseringen af kørekortsbestemmelser kan ske uden et detaljeret direktivforslag ligesom det aktuelle kørekortsdirektiv. Vi har således stemt ja til ændringsforslag 6, hvor det anbefales, at den fælles holdning skal forkastes med den begrundelse, at den regulerer overdrevet meget uden at forbedre trafiksikkerheden.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), skriftlig. - (DE) Jeg stemmer for vedtagelsen af det europæiske kørekort, da denne nye ordning udgør et stort fremskridt for mig. Med det nye kørekortsdirektiv fører det til mere sikkerhed og mindre kriminalitet i omgangen med kørekortet, da muligheden for den såkaldte kørekortsturisme daler betydeligt. Det er især vigtigt i denne forbindelse at opbygge en database for trafiksyndere, som har fået frataget kørekortet i deres hjemlande. På denne måde kan det helt klart forhindres, at alkoholsyndere får lavet deres kørekort på ny i udlandet.

Jeg mener imidlertid, at fristen på 26 år, hvorefter senest alle nugældende kørekort skal trækkes ud af cirkulation, er for lang.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for Grosch-betænkningen, hvis mål er at få omarbejdet direktivet om kørekort, således at alle regler om kørekort findes i ét dokument, hvorved de bliver mere gennemsigtige og tilgængelige for borgerne. Hvis disse forslag bliver til lov, bør der kunne sættes en stopper for den kørekortturisme, hvor personer, der har fået fradømt kørekortet i ét medlemsland, får et kort i et andet medlemsland. Jeg ved, at mange motorcyklister er bekymrede over minimumsalderen på 24 år for at få adgang til de større maskiner. Jeg håber, de vil kunne acceptere det kompromis, der giver dem mulighed for at få adgang i en tidligere alder, hvis de har tilstrækkelig erfaring. Dette bevarer sikkerheden som vores højeste prioritet.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), skriftlig. - (EN) Jeg bifalder dette direktiv, som vil erstatte over 110 forskellige kørekortmodeller, der p.t. eksisterer i hele EU. Jeg tror, at man med denne nye EU-enhedsmodel i kreditkortform også langt hen ad vejen kan bekæmpe kørekortturisme. Nettoeffekten heraf vil være, at medlemslande som f.eks. Irland kan nægte at udstede kørekort til en ansøger, hvis tilladelse er blevet indskrænket, suspenderet eller inddraget i et andet medlemsland.

Jeg støtter også denne betænknings målsætning for vejsikkerhed, med en lovpligtig teoriprøve for knallerter fra 2013. Princippet om "gradvis adgang" vil desuden betyde, at førere skal samle erfaring på små motorcykler, før de kan gå over til større maskiner.

Jeg har altid hævdet, at man i forbindelse med visse spørgsmål ofte kan høste positive resultater, hvis man på EU-niveau udveksler erfaringer om de bedste kutymer og standardrammer. I den henseende mener jeg, at standardrammer i EU for køreprøvesagkyndiges grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse er en positiv udvikling.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), skriftlig. - (FR) I 2032 har vores børnebørn alle det samme kørekort, ét kørekort til alle europæere i form af et kreditkort, et "made in the USA"-kørekort. Dette er et tegn på øget sikkerhed og et håndgribeligt tegn, hvad angår europæisk identifikation. Jeg beklager, at det har taget 26 år at gennemføre en harmonisering. Når dette er sagt, bliver de første kørekort udsendt i 2012.

Det var på tide! Der findes 110 forskellige typer kørekort i EU i dag. Dette skaber en forvirring, der er til fordel for de mest uærlige af os, og det gør vejene mere farlige end nødvendigt. Når man harmoniserer nationale love, betyder det, at man bekæmper "kørekortturisme", dvs. muligheden for europæere, som er blevet frataget kørekortet i deres eget land efter en alvorlig lovovertrædelse, for at få et nyt kørekort et andet sted i EU.

Reglerne om uddannelse af eksaminatorer bliver også harmoniseret. Dette vil sikre en uddannelse af høj kvalitet over hele Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), skriftlig. - (EN) Jeg støtter denne betænkning med nogle få forbehold, nemlig at jeg ikke er overbevist om, at autorisation af motorførere bør ske på EU-niveau, forudsat at andre EU-medlemmer anerkender standarderne på rimelig vis. Jeg er skeptisk over for de bekymringer, der er givet udtryk for fra den antieuropæiske højrefløjs side, om at der med denne pakke introduceres ID-kort ad bagdøren, men jeg sympatiserer skam i nogen grad med den idé, at pakken opfylder et behov, der faktisk ikke har været følt af den grund.

 
  
  

Betænkning af Corbett (A6-0415/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Min kollega Richard Corbett er utvivlsomt Parlamentets førende ekspert i forfatningsmæssige anliggender. Jeg bifalder denne seneste betænkning, hvori forretningsordenen ændres, så den bringes i overensstemmelse med den nye komitologiaftale. Det kan ses som en formalitet, men er i virkeligheden en højst politisk sag, for den måde, hvorpå vi tilpasser vores forretningsorden, har direkte indvirkning på vores evne til at øve indflydelse på EU-lovgivningen. Richard har altid været en mester i at maksimere Parlamentets indflydelse.

 
  
  

Betænkning af Leinen (A6-0464/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). - (EN) Hr. formand! Denne betænkning om ændring af forretningsordenen blev vedtaget med et flertal på kun syv stemmer. Det var et meget snævert flertal. Det er efter min mening tegn på, at Parlamentet mener, at der er tale om en ændring af forretningsordenen, som ikke er strengt nødvendig, men som er blevet indført midlertidigt - der er en udløbsklausul, og den udløber ved udgangen af denne valgperiode - for at afhjælpe den særligt vanskelige situation, som vi befinder os i nu. Jeg mener, at denne tætte afstemning viser, at ethvert forsøg på ved udgangen af denne valgperiode at forlænge ordningen med en fjerde næstformand i hvert udvalg og en sjette kvæstor vil være dømt til at mislykkes, og jeg fraråder det.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte imod Leinen-betænkningen om ændring af forretningsordenen med henblik på at øge antallet af næstformænd i udvalgene fra tre til fire og antallet af kvæstorer fra fem til seks. Jeg mener, at det er helt grotesk at have fire næstformænd pr. udvalg. Der er ingen klar opgave for en fjerde næstformand, og denne forøgelse er ganske enkelt politisk motiveret for at sikre, at gruppelederne har nok hverv at uddele til at gøre de vigtigste støtter tilfredse. Forøgelsen af antallet af kvæstorer er måske lidt mere berettiget, men jeg mener, at det er risikabelt at have et lige antal kvæstorer.

 
  
  

Betænkning af Kudrycka (A6-0427/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Beslutningen om at oprette en fond for de ydre grænser kommer på rette tidspunkt. Selv om den enkelte stats grænser helt henhører under dennes suverænitet, har disse grænser, når de også er EU's ydre grænser, en dobbeltnatur, der bør anerkendes og behandles derefter. I en tid med forøgede risici - for terror eller for ulovlig indvandring og økonomisk kriminalitet - er det bydende nødvendigt at forstærke grænserne. Det betyder dog ikke, bør det understreges, at der skal bygges mure rundt om Europa, eller at kontinentet skal laves om til et fort. Det handler her om at deles om et ansvar, der netop hidrører fra medlemskabet af EU. Det er kun rimeligt. Vores håb er først og fremmest, at det får effekt.

 
  
  

Betænkning af Kudrycka (A6-0425/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. - (FR) Da jeg så titlen på denne betænkning, troede jeg, at EU foreslog at hjælpe medlemsstaterne økonomisk med at sende ulovlige indvandrere, som er omfattet af en udvisningsforanstaltning, tilbage til deres oprindelsesland, eller endog at hjælpe dem, når det i deres lovgivning er fastsat, at der kan ydes bistand til, at lovlige indvandrere kan genbosætte sig i deres eget land.

Vi mener ikke, at EU har eller skal have beføjelser på indvandringsområdet. Et sådant forslag kunne være forklaret med konsekvenserne for de europæiske lande af den katastrofale reguleringspolitik, som nogle få lande fører, f.eks. Spanien og Frankrig, der tiltrækker ulovlige indvandrere, ligesom ild tiltrækker insekter.

Der er også tale om at finansiere ikke kun hjemsendelse af ulovlige indvandrere, men også kontante tilskyndelser og anden støtte til reintegration, beskæftigelse og himlen må vide hvad ellers, til gavn for, og jeg citerer, "den tilbagevendendes personlige udvikling".

Dette er på en måde en belønning for at handle ulovligt og en tilskyndelse til at starte forfra igen.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), skriftlig. - (EL) Den "Europæiske Flygtningefond" er endnu et skridt til fremme af EU's indvandrerfjendske politik. Den er en del af det bredere finansieringsprogram om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme, som blot skal yde økonomisk støtte til "fort Europa" ved at intensivere kontrollen og ved brug af "hurtige indsatsstyrker" ved EU's ydre grænser, en reel afskaffelse af asyl og beskyttelse af flygtninge og endnu mere repression af økonomisk migration.

Flygtningefonden har til formål at styrke de mekanismer, der sørger for tvangsmæssig tilbagesendelse af "illegale" indvandrere til deres oprindelsesland, hvilket vil sige, at der i virkeligheden er tale om en fond, der støtter masseudvisninger af økonomiske indvandrere og flygtninge, og herved afslører den, hvor hykleriske EU's erklæringer om social integration af indvandrere er.

EU's indvandringspolitik bevæger sig udelukkende inden for rammerne af Lissabon-strategien med det formål at øge den europæiske kapitals profit. Inden for rammerne af denne politik udformes medlemsstaternes og EU's reaktionære institutionelle rammer, som fastholder millioner af indvandrere i EU i en illegal eller halv-illegal situation, således at de holdes som gidsler under kapitalens brutale udnyttelse med dårligt betalt arbejde uden sikkerhed, uden grundlæggende arbejdsmæssige rettigheder og uden adgang til grundlæggende sociale og politiske rettigheder.

 
  
  

Betænkning af Grossetête (A6-0396/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for denne betænkning, som er en tilpasning til den nye komitologiprocedure. Selv om dette er en teknisk betænkning, vil jeg understrege, at jeg støtter indholdet, som sikrer, at lægemidler og andre produkter til børn er skræddersyet til deres behov og ikke bare er variationer (dvs. lavere doser) af lægemidler til voksne.

 
  
  

Betænkning af Mayer (A6-0387/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg går stærkt ind for denne betænkning om indførelse af en europæisk procedure om krav af mindre værdi. Hensigten er at forenkle og fremskynde retssager om småkrav (op til 2.000 euro) og at nedbringe omkostningerne for parterne. Det skaber en fordrejning i det indre marked, at det er lettere for fordringshaverne i nogle lande at forfølge krav, så jeg bifalder dette forsøg på at skabe lige vilkår.

 
  
  

Betænkning af La Russa (A6-0389/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg støtter fuldt ud målene med denne betænkning om forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet. Særprogrammet om forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet for perioden 2007-2013 er et positivt forsøg på at bidrage til at give borgerne et højt sikkerhedsniveau ved at forebygge og bekæmpe organiseret og anden kriminalitet, navnlig terrorisme, menneskehandel og forbrydelser mod børn, ulovlig narkohandel og ulovlig våbenhandel, korruption og svig. Alle disse aktiviteter har tydeligvis et grænseoverskridende aspekt, og derfor kan koordineringen inden for EU tilføre de nationale retshåndhævelsesbestræbelser reel merværdi.

 
  
  

Betænkning af Coelho (A6-0413/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), skriftlig. - (FR) Der er stillet et forslag om at ændre Schengen-informationssystemet (SIS), der, selv om det beskrives som en succes, ikke vil kunne fungere med mere end 18 medlemsstater. I henhold til overbeviste europæere burde SIS II derfor blive et meget avanceret teknologisk system, som også vil gøre det muligt for de nye medlemsstater fuldt ud at anvende Schengen-reglerne ved at afskaffe kontrollen ved de indre grænser til deres naboer.

De blev fra begyndelsen udformet ud fra den universelt tiltalende vinkel med samarbejde mellem medlemsstaterne, særlig politi- og retssamarbejde i straffesager, og man kan i dag spørge sig selv om risikoen for det føderalistiske og totalitære misbrug, et sådant redskab kan give anledning til. Denne potentielle europæiske Big Brother indeholder faktisk den mest omfattende database over personer med mere end 15 millioner registreringer indeholdende oplysninger, herunder for- og efternavne og fysiske kendetegn for personer samt tabte og stjålne pengesedler eller pengesedler, der er begået underslæb med.

Ud over at en sådan koncentration af oplysninger kunne udgøre en trussel mod privatlivets fred og tankefriheden, er det berettiget at frygte, at SIS II går ud over dets primære opgave med politi- og retssamarbejde og en dag bliver den selvudråbte angiver for det system, der går ind for EU og globalisering.

 
  
  

Betænkning af Seppänen (A6-0397/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Árpád Duka-Zólyomi (PPE-DE). - (SK) Hr. formand! Jeg er tilfreds med udfaldet af afstemningen om forordningen om sikkerhed på det nukleare område. Kernekraft er vigtig for at sikre verden en stabil og ren elektricitetsforsyning.

Efter kernekraftværksulykkerne på Tremileøen og i Tjernobyl har Fællesskabets opmærksomhed været rettet mod landene i Central- og Østeuropa og det tidligere Sovjetunionen. Den bistand, som de har modtaget, har bidraget væsentligt til at øge kernekraftværkernes sikkerhed i disse lande. Den Slovakiske Republik har også modtaget omfattende bistand til at øge sikkerheden på kernekraftværkerne Jaslovské Bohunice og Mochovce, og derfor har de nu de samme sikkerhedsniveauer som tilsvarende kernekraftværker i vesteuropæiske lande.

Det ville også være ønskværdigt, om Fællesskabet kunne yde bistand til nukleare anlæg, der bliver opført, drevet og lukket ned, og til at fremme sikkerheden i forbindelse med håndtering af radioaktivt affald og brugt brændstof. Forslaget til forordning er i overensstemmelse med EU's interesser og Euratoms mål og mission. EU vil bidrage til at beskytte EU-borgernes sundhed og yde et vigtigt bidrag til ikkespredning af kernevåben ved at forbedre nukleare anlægs sikkerhed ud over EU's grænser.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for denne betænkning om bistand til og samarbejde om sikkerhed på det nukleare område mellem Fællesskabet og tredjelande, hovedsageligt stater i Østeuropa og Centralasien. Målet er at oprette et instrument for bistand til sikkerhed på det nukleare område. Tjernobyl-ulykken i 1986 satte fokus på den nukleare sikkerheds globale betydning. For at gennemføre beskyttelsesforanstaltninger, der vil fjerne farerne for liv og sundhed, bør EU kunne støtte nuklear sikkerhed i tredjelande. I denne betænkning skabes den rette balance ved, at EU får mulighed for at fremme anvendelse af sikrere teknologier og metoder, samtidig med at tredjelandene ikke fritages for deres pligt til at sikre, at kernekraftværker på deres territorium drives sikkert og miljøansvarligt.

 
  
  

Betænkning af Varvitsiotis (A6-0431/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg støttede Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, men vi må have fritagelse for personer uden statsborgerskab i noget land, som har bopæl i en medlemsstat, og som er indehavere af fremmedpas, pas tilhørende ikkestatsborgere eller et andet rejsedokument, der er udstedt af denne medlemsstat.

 
  
  

Forslag til beslutning B6-0665/2006 og B6-0666/2006

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, Graham Booth, Derek Roland Clark, Nigel Farage, John Whittaker og Thomas Wise (IND/DEM), skriftlig. - (EN) Selv om vi fuldt ud støtter demokrati og fordømmer krænkelser af menneskerettighederne, anerkender vi ikke EU's moralske eller politiske beføjelse til at udtale sig på dette område.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), skriftlig. - (EL) KKE hverken anerkender eller deltager i processen omkring den såkaldte Sakharov-pris, som angiveligt gives for tankefrihed, men i praksis tjener EU's politiske og ideologiske mål. Europa-Parlamentet forbinder først og fremmest "tankefrihed" med personer, der går ind for imperialismen og tjener den, og derfor belønner man "personer" eller "organisationer", der fremmer den imperialistiske grusomhed. Prisen er blevet givet til cubanske kontrarevolutionære og i 2006 til den af USA, NATO og EU udvalgte hviderusser Milinkievic, som vandt en "overraskende" andel på 6 % af stemmerne ved det sidste valg ved hjælp af rige gaver i form af flere millioner euro fra EU.

Vi finder beslutningsforslaget, som er en provokerende indblanding i Cubas indre anliggender, uacceptabelt, når det beslutter at sende en delegation fra Parlamentet til Cuba, hvorved man ignorerer landets regering, der har folkets støtte og kæmper heroisk mod imperialismens embargo og undergravende aktiviteter.

Vi udtrykker vores solidaritet med Cuba, der forsvarer og bygger socialismen op på trods af imperialisternes fanatiske forsøg på at vælte den.

Europa-Parlamentets politiske grupper, herunder flertallet i GUE-Gruppen, har et enormt politisk ansvar, når de forsøger at skabe forudsætninger for at retfærdiggøre den åbenlyse eller hemmelige krig, som er sat i gang mod den cubanske revolution. Det er ikke kun kommunisternes, men alle progressive menneskers ansvar at forsvare den.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Modtagerne af Sakharov-prisen er pr. definition mænd og kvinder, hvis liv har været viet til ytringsfrihedens, demokratiets, frihedens og menneskerettighedernes sag, og altid med store ofre for dem selv.

Det kommer derfor ikke som nogen overraskelse, at undertrykkende regimer eller magtfulde undertrykkere i deres lande hindrer nogle af disse mænd og kvinder i at modtage prisen. Selv om det ikke overrasker, bør vi forholde os til det. Jeg bifalder derfor Europa-Parlamentets beslutning om at opretholde et pres på disse regimer og disse undertrykkere ved at indføre en overvågningsmekanisme af de tilfælde, hvor Sakharov-prismodtagerne er blevet hindret i at modtage prisen eller igen besøge Europa-Parlamentet, sådan som det er sket for Oswaldo Payá, for Aung San Suu Kyi, der stadig sidder i husarrest i Myanmar, og for Damerne i Hvidt, der vandt Sakharov-prisen i 2005, men som Fidel Castros regime i Cuba har forhindret i at modtage.

Ved at forbyde prisvinderne at modtage deres velfortjente pris godtgør disse regimer, hvor velbegrundet det var at tildele den, og hvor nødvendigt det er at fortsætte kampen for de mest grundlæggende friheder såvel i Myanmar som i Cuba ...

(Stemmeforklaringen forkortet i henhold til forretningsordenens artikel 163, stk. 1)

 
  
  

Betænkning af Roure (A6-0456/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford, for ALDE-Gruppen. - (EN) Hr. formand! Det huer mig ikke at sige, at ALDE-Gruppen stemte forkert på PPE-DE-Gruppens ændringsforslag 1 til Roure-betænkningen. Vi skulle have stemt imod dette ændringsforslag, og der var simpelthen en fejl på stemmelisten. Jeg accepterer, at ændringsforslaget teknisk set blev vedtaget, og at vi ikke kan gøre noget ved det, men jeg vil sige, at afstemningen politisk set ikke repræsenterer Parlamentets vilje, som Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender gav udtryk for mandag aften, da et tilsvarende ændringsforslag blev forkastet med stort flertal.

Der er ikke noget at gøre ved det, men ALDE-Gruppens holdning er stadig, at vi ikke kan gå ind for forordningen om VIS, før vi har en tilfredsstillende rammeafgørelse om databeskyttelse, og vi støtter alt, hvad fru Roure som ordfører gør for at fremme den pågældende afgørelse om databeskyttelse. Vi støtter hende fuldt ud, og at vi ikke gav udtryk for det ved denne lejlighed, skyldes en teknisk - jeg kunne bruge et stærkere ord - fejl, som flere af os desværre nok har ansvaret for.

Vi skal forsøge at sikre, at en sådan fejl aldrig sker igen, men den måde, vi stemte på, afspejler ikke vores virkelige holdning til ændringsforslag 1.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Vi skal sikre, at persondata beskyttes, og at uberettiget anvendelse hindres. Ethvert menneske har ret til sin identitet og til privatlivets fred.

Øget samarbejde mellem rets- og politimyndigheder om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet har betydet stigende udveksling af persondata.

Vi har krævet, at denne udveksling af oplysninger overholder de grundlæggende rettigheder som respekt for privatlivet og beskyttelse af personlige oplysninger og medvirker til at styrke den gensidige tillid mellem rets- og politimyndighederne.

Vi ønsker en rammeafgørelse, der modsvarer det, der er fastsat for den første søjle. Det er helt meningsløst, at EU skulle have en omfattende databeskyttelse under den første søjle og lovgive ganske anderledes i forhold til den tredje søjle.

Det gælder om at sikre et højt beskyttelsesniveau under hensyntagen til politi- og retsmyndighedernes særlige virke.

Denne sag er blevet slæbt fra formandskab til formandskab, og Rådet har desværre vist ringe vilje til at træffe en beslutning.

Rådet må forstå, at denne rammeafgørelse hænger sammen med flere forslag, som i øjeblikket er til behandling i Europa-Parlamentet, f.eks. VIS, men disse må på den anden side ikke blive gidsler for vedtagelsen af rammeafgørelsen.

 
  
MPphoto
 
 

  Camiel Eurlings (PPE-DE), skriftlig. - (EN) PPE-DE-Gruppen er ikke blot opsat på, at Rådet vedtager rammeafgørelsen om databeskyttelse under behørig iagttagelse af Europa-Parlamentets holdning, men også at det gør det snart, hvilket det påtog sig i forbindelse med vedtagelsen af både SIS II-pakken og PNR-aftalen. Vi er overbeviste om, at en stærk rammeafgørelse vil gøre vedtagelsen af VIS-pakken meget lettere. Men selv om vi mener, at det er meget ønskværdigt, at rammeafgørelsen vedtages snart, er vi enige i ordførerens udtalelse om, at vedtagelsen af afgørelsen ikke kan fortolkes som en betingelse for det fremtidige arbejde. PPE-DE-Gruppen vil gøre sit bedste for at optræde som en ansvarlig og loyal partner i lovgivningsprocessen.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), skriftlig. - (EL) Forslaget til henstilling er et udtryk for, at Europa-Parlamentet i virkeligheden nægter at sikre en minimumsbeskyttelse af de grundlæggende menneskerettigheder.

Efter at kapitalens politiske kræfter har vedtaget Schengen-konventionen og dens opdaterede udgave, informationssystemet SIS II, samtidig med at de accepterer visainformationssystemet VIS, der gør det lovligt at indhente, bearbejde og udveksle persondata for alle borgere i EU, også når de vedrører politiske, ideologiske, filosofiske, religiøse m.m. holdninger, samt indføre biometriske data og DNA-relaterede data, lader de nu, som om de er bekymrede, fordi Rådet bevæger sig i retning af en beslutning, som ikke sikrer "et højt beskyttelsesniveau" for persondata. Efter at have accepteret, at man kan videregive persondata til politimyndigheder og hemmelige tjenester i tredjelande, f.eks. under aftalen mellem EU og USA om udlevering af persondata for europæere, der rejser med fly til USA (PNR), og efter at være gået med til, at der endog kan udleveres persondata til private, opfordrer man nu Rådet til at sikre beskyttelsen af persondata, dog under hensyntagen til "den særlige karakter af politi- og retsarbejdet".

Europa-Parlamentets hykleriske henstillinger kan ikke dække over, at det er fuldt ud på linje med politikken for legalisering af overvågningen og registreringen af europæiske borgere.

 
  
  

Betænkning af Morgan (A6-0426/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), skriftlig. - (FR) Jeg vil takke fru Morgan for det initiativ, hun har taget til at udarbejde en betænkning om den grønbog, Kommissionen har fremlagt om en europæisk energistrategi: bæredygtighed, konkurrenceevne og forsyningssikkerhed.

Vi skal i dag reagere på nogle store spørgsmål om Europas fremtid. Hvordan kan vi garantere en sikker energiforsyning til forudsigelige og rimelige priser, særlig for de fattigste borgere? Hvordan kan vi begrænse vores afhængighed af fossile brændstoffer og af nogle få producentlande på globalt plan?

Jeg har imidlertid hverken stemt for eller imod under den endelige afstemning, da jeg tror, at den foreslåede adskillelse af ejerskabet til energinet ikke vil gøre det muligt for os at besvare disse spørgsmål på en passende måde, særlig spørgsmål vedrørende investerings- og forsyningssikkerhed.

Som næstformand for Delegationen for Forbindelserne med Centralasien er jeg bekymret over opfordringen til at øge energiforsyningen fra producenter i Centralasien, f.eks. Kasakhstan, Turkmenistan og Usbekistan.

I disse lande har man faktisk ikke særlig stor respekt for demokrati eller retsstaten, og jeg tror ligesom formanden, hr. Borrell, ikke at man udveksler benzin, gas eller elektricitet for menneskerettigheder.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Denne betænkning, der er blevet vedtaget, er ulykkeligvis helt i tråd med Kommissionens forslag som udtryk for, hvad "europæisk energistrategi" betyder, nemlig liberalisering, kontrol med forsyningskilderne og trussel mod folkesuveræniteten.

Ud fra den grundtanke, at "markedet" vil løse forsynings- og energiforbrugsproblemerne, forsøger man at skjule den stadig tydeligere kendsgerning, at "markedet" kun har fungeret for de få, som har hentet fabelagtige profitter hjem, men ikke for forbrugerne, der skal betale mere og mere for energi og får flere og flere strømafbrydelser. I stedet for en egentlig energipolitik, hvor der satses på at fjerne afhængigheden af de fossile brændstoffer og overflødigt forbrug, præsenteres "markedet" som løsningen.

Vi finder det også uacceptabelt, at forureningsproblemerne skal løses med handelsordningen for emissioner, da det jo ikke giver færre "drivhusgasser". Det forøger blot profitmagernes profit og forværrer ulighederne i verdens udvikling.

Også planerne om en fælles ekstern energipolitik er en ny trussel mod de staters suverænitet, der er mest afhængige ...

(Stemmeforklaringen forkortet i henhold til forretningsordenens artikel 163, stk. 1)

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Grønbogen "En europæisk energistrategi: bæredygtighed, konkurrenceevne og forsyningssikkerhed" tjener som grundlag for den europæiske handlingsplan for energieffektivitet, der skal fremlægges i begyndelsen af 2007, og som er af afgørende betydning, da den skal spille en central rolle for indsatsen på felter som klimaændringer, miljøforurening, rovdrift på naturressourcerne og energiforsyningssikkerhed.

Der opstilles krystalklare målsætninger i betænkningen: 20 % af den i EU producerede energi skal stamme fra vedvarende ressourcer inden 2020 og 50 % inden 2040, og EU's kulstofemissioner skal nedbringes med 30 % inden 2020 og mindst 60 % inden 2050. Der erindres også om målet i grønbogen om energieffektivitet om at nedbringe det europæiske forbrug med 20 % inden 2020.

Inden for de vedvarende energikilder peges der særlig på at udvikle havbaserede energier (havmølleparker, bølgekraft, tidevand) og solkraft. Kommissionen opfordres også til at gennemføre en uhildet undersøgelse af fordele og ulemper ved kerneenergi og kernekraftværker ...

(Stemmeforklaringen forkortet i henhold til forretningsordenens artikel 163, stk. 1)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), skriftlig. - (FR) Jeg stemmer imod denne betænkning, i hvilken der under påskud af bæredygtig udvikling og forsyningssikkerhed foreslås en ny liberaliserings- og konkurrencefase i en sektor, hvor offentlige tjenester tværtimod burde konsolideres.

Betænkningen bekræfter nødvendigheden af i højere grad at adskille aktører, der er ansvarlige for markedsføring af energi, og ejere og bestyrere af energinet. Endvidere kræver man, at der pålægges en forskel i ejerskabet til disse to områder. Dette er selvfølgelig en trussel mod eksistensen af offentlige virksomheder, som er ansvarlige for hele opgaven med offentlig service.

Jeg kan ikke godkende en sådan politik med privatisering og total konkurrence, da den vil føre til stigende energipriser, da den ikke sikrer et lavere energiforbrug og heller ikke udvikling af vedvarende energikilder, og da den øger ulighederne mellem regioner og borgere.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for Morgan-betænkningen om en europæisk energistrategi. Jeg er overbevist om, at den udstikker de rigtige retningslinjer for en bæredygtig, konkurrencepræget og sikker energipolitik for Europa, som regeringscheferne gør klogt i at notere sig, når de mødes i marts for at drøfte EU's fremtidige energipolitik. Det eneste, jeg er skuffet over, er, at Parlamentet ikke holdt mere fast ved nødvendigheden af at opsplitte energiejerskab for at forhindre interessekonflikter og skabe mere lige konkurrencevilkår på energiområdet.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), skriftlig. - (EN) I denne betænkning er der en række punkter, som vi ikke er enige i, navnlig hvad angår kernekraft og liberalisering. Vi har imidlertid besluttet at stemme for betænkningen, fordi der er mange positive elementer i den, især den vægt, der lægges på vedvarende energi, som er ren, omkostningseffektiv og sikker. Vi er også enige i, at der bør lægges vægt på energifattigdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), skriftlig. - (EN) Da jeg stemte for denne betænkning, stemte jeg for, at der i energipolitikken skal fokuseres på forbrugerne, og for en effektiv tilgang til håndtering af skadelige emissioner såsom CO2-emissioner.

Effektiviteten af en fornuftig ordning for handel med emissioner afhænger af en internationalisering af markedet. Desuden er ambitiøse mål om reduktion af CO2-emissioner for 2020-2050, som det kommer til udtryk i denne betænkning, den eneste fornuftige vej frem.

Det er imidlertid afgørende, at EU iværksætter en revision af emissionshandelsordningen, hvad angår både metode og mål, hvis det fortsat skal føre an på verdensplan i både arbejdet for et renere miljø og opretholdelsen af en paneuropæisk energipolitik. Både vores miljø og vores energisikkerhed bliver bragt i fare, hvis der ikke gøres noget nu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), skriftlig. - (EN) Jeg ønsker ordføreren, fru Morgan, hjerteligt tillykke med denne betænkning, og det glæder mig, at hun har accepteret så mange ændringsforslag, som særligt afhjælper skotske bekymringer. EU's energimarkeder bliver mere og mere sammenhængende og indbyrdes afhængige, og det er på sin plads, at der skabes en EU-ramme, som kan sikre, at forbrugerne drager fordel af det fælles marked. Skotterne har en særlig interesse i energidebatten på grund af vores massive energiressourcer og endnu større energipotentiale. Det potentiale bliver for øjeblikket holdt tilbage af den britiske regerings kortsigtede politik, og denne betænkning vil hjælpe os med, fra EU's side, at drage dem til ansvar.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Trautmann (PSE), skriftlig. - (FR) Jeg takker fru Morgan for hendes initiativbetænkning om en europæisk energistrategi: bæredygtighed, konkurrenceevne og forsyningssikkerhed.

Betænkningen indeholder betydelige fremskridt på det sociale niveau, særlig hvad angår lettere adgang til energi for de fattigste borgere, samt på det miljømæssige plan.

Jeg stemte imidlertid hverken for eller imod under den endelige afstemning, da jeg beklager den fuldstændige adskillelse af ejerskabet i gassektoren. På grund af denne sektors særlige kendetegn tror jeg, at en mere fleksibel adskillelse ville have gjort det lettere at garantere forsyningssikkerheden og investeringer.

 
  
  

Betænkning af Langen (A6-0347/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Trods mangler og selvmodsigelser er der nogle positive elementer i denne betænkning, især i relation til alternativ og vedvarende energi. Vi vil dog gerne påpege, at biomasse og biobrændstoffer ikke på sigt kan løse de alvorlige energiafhængighedsproblemer, da de kun har lokal teknisk interesse og begrænset virkning. Derudover bør produktion af biomasse og biobrændstoffer ikke erstatte landbrugets hovedopgave: at producere fødevarer.

Man skal her erindre de ødelæggende følger, som produktionen af forskellige olieplanter har haft i tredjeverdenslande for ikke mindst store skovområder, der er gået tabt, og olieplanter udgør råstoffet til produktion af biobrændstoffer i Europa.

Vi kan derfor ikke støtte, at der lægges så stor vægt på at fremme energiafgrøder som grundlag for biobrændstoffer, da disse afgrøder forbruger begrænsede produktionsfaktorer som vand og jord ud over kunstgødning.

Vi mener derfor, at Fællesskabet hellere burde støtte fremme af biomasse og biobrændstoffer, der udvindes af forskelligt organisk affald, især affald fra skovbrug, affald fra behandling af spildevand, husholdningsaffald og spiseolier.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. - (FR) Uanset hvilke håb vi har til biomasse og biobrændstoffer, kan de kun være en delvis løsning på medlemsstaternes problemer med energiafhængighed og forsøget på at opnå ren og vedvarende energiproduktion.

Dette skyldes for det første, at hele de dyrkelige områder og skovområderne i Europa, ja, endog på jorden ikke ville være nok til at opfylde vores behov, og at vi ikke ønsker at erstatte en afhængighed med en anden mere alvorlig afhængighed vedrørende fødevarer. Og for det andet skyldes det, at den nuværende status for det samlede kulstof ikke nødvendigvis er så positiv, som man ønsker, at vi skal tro.

Det er rigtigt, at vi burde udnytte potentialet i disse energikilder, men ikke på bekostning af fødevareproduktionen, den biologiske mangfoldighed og skovenes eksistens eller anden anvendelse af disse produkter i træsektoren eller andre sektorer eller endog på bekostning af det fremskridt, man kan forvente sig fra forskning i de nye brintmotorer. Vi skal begynde med at afskaffe de absurde bestemmelser, der betyder, at et lokalsamfund eller en landmand i Frankrig kan idømmes store bøder for at anvende biobrændstoffer til offentlig transport eller til en traktor på grund af overtrædelse af meningsløse skatteregler.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), skriftlig. - (EN) Jeg lykønsker ordføreren med hans håndtering af dette komplekse område. Biomasse og biobrændstoffer har et enormt globalt potentiale, men denne sektors vækst skal til enhver tid styres fornuftigt. Jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste, der modtager breve fra mange vælgere, som er bekymrede over, at en uforudset følge af denne politik kunne være, at de tropiske regnskove decimeres for at give plads til biobrændstofmonokulturer. Jeg mener, at der i denne betænkning, med ændringsforslagene, tages behørig højde for disse bekymringer, og det glæder mig at støtte den i dag.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik