Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 1431k
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2006 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια - Πράσινη Βίβλος - Στρατηγική για τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα - Βοήθεια για πυρηνική προστασία και ασφάλεια (συζήτηση)
 4. Νεκρολογία
 5. Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6. Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1. Οικονομικό έτος 2007, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  6.2. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το 2007, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα) (ψηφοφορία)
  6.3. Διαδικασία προηγουμένης εξέτασης και διαβούλευσης όσον αφορά ορισμένες διατάξεις στον τομέα των μεταφορών των οποίων τη θέσπιση μελετούν τα κράτη μέλη (Κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  6.4. Κατάργηση των ελέγχων που διενεργούνται στα σύνορα (οδικές και πλωτές μεταφορές) (κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  6.5. Δαβίβαση πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο (Κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  6.6. Υποβολή στατιστικών για την αλιεία στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (Κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  6.7. Κοινοτικά κριτήρια που εφαρμόζονται στις ενέργειες εκρίζωσης και παρακολούθησης ορισμένων ασθενειών των ζώων (κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)
  6.8. Συμφωνία ΕΚ - Παραγουάης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (ψηφοφορία)
  6.9. Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ευφυών συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής (συμφωνία ΕΕ/Αυστραλίας, Καναδά, Νορβηγίας, Ελβετίας, Κορέας, Ιαπωνίας και ΗΠΑ) (ψηφοφορία)
  6.10. ΚΟΑ στον τομέα της ζάχαρης (προσωρινό καθεστώς αναδιάρθρωσης του κλάδου της ζάχαρης λόγω της διεύρυνσης) (ψηφοφορία)
  6.11. Πρόληψη της χρήσης των ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση (2007-2013) (ψηφοφορία)
  6.12. Πολιτική δικαιοσύνη (2007-2013) (ψηφοφορία)
  6.13. Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους πρόσφυγες (2008-2013) (ψηφοφορία)
  6.14. Απαιτήσεις διπλού κύτους ή ισοδύναμου σχεδιασμού για τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους (ψηφοφορία)
  6.15. Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών (2007-2013) (ψηφοφορία)
  6.16. Πρόληψη, ετοιμότητα και διαχείριση των συνεπειών της τρομοκρατίας (2007-2013) (ψηφοφορία)
  6.17. Αριθμητική σύσταση των επιτροπών (ψηφοφορία)
  6.18. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (ψηφοφορία)
  6.19. Άδεια οδήγησης (αναδιατύπωση) (ψηφοφορία)
  6.20. Τροποποίηση του άρθρου 81 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
  6.21. Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (επιτροπές, κοσμήτορες) (ψηφοφορία)
  6.22. Σύσταση του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων (2007-2013) (ψηφοφορία)
  6.23. Σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφών (2008-2013) (ψηφοφορία)
  6.24. Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην παιδιατρική (ψηφοφορία)
  6.25. Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών (ψηφοφορία)
  6.26. Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια (2007-2013) (ψηφοφορία)
  6.27. Ποινική δικαιοσύνη (2007-2013) (ψηφοφορία)
  6.28. Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας (2007-2013) (ψηφοφορία)
  6.29. Ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (κανονισμός) (ψηφοφορία)
  6.30. Ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (απόφαση) (ψηφοφορία)
  6.31. Βοήθεια για πυρηνική προστασία και ασφάλεια (ψηφοφορία)
  6.32. Θεώρηση για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών (ψηφοφορία)
  6.33. Βραβείο Ζαχάρωφ (ψηφοφορία)
  6.34. Προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (ψηφοφορία)
  6.35. Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια - Πράσινη Βίβλος (ψηφοφορία)
  6.36. Στρατηγική για τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα (ψηφοφορία)
 7. Αιτιολογήσεις ψήφου
 8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Σύμβαση της Χάγης για τις κινητές αξίες (συζήτηση)
 11. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου(συζήτηση)
  11.1. Κατάσταση στις Νήσους Φίτζι
  11.2. Συμμετοχή των Δυνάμεων του ΟΗΕ σε σεξουαλικές κακοποιήσεις στη Λιβερία και την Αϊτή
  11.3. Μυανμάρ (Βιρμανία)
 12. Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1. Κατάσταση στις Νήσους Φίτζι (ψηφοφορία)
  12.2. Συμμετοχή των Δυνάμεων του ΟΗΕ σε σεξουαλικές κακοποιήσεις στη Λιβερία και την Αϊτή (ψηφοφορία)
  12.3. Μυανμάρ (Βιρμανία) (ψηφοφορία)
  12.4. Σύμβαση της Χάγης για τις κινητές αξίες (ψηφοφορία)
 13. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14. Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16. Γραπτές δηλώσεις που εγγράφονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19. Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. SYLVIA-YVONNE KAUFMANN
Αντιπροέδρου

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.)

 

2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια - Πράσινη Βίβλος - Στρατηγική για τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα - Βοήθεια για πυρηνική προστασία και ασφάλεια (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση των ακόλουθων εκθέσεων:

- Α6-0426/2006 της κ. Morgan, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια – Πράσινη Βίβλος

[2006/2113(INI)],

- Α6-0347/2006 του κ. Langen, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με τη στρατηγική για τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα

[2006/2082(INI)] και

- Α6-0397/2006 του κ. Seppänen, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση μέσου βοήθειας για πυρηνική προστασία και ασφάλεια [09037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS)].

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Επιτροπή. (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, οι βουλευτές αποφάσισαν να διεξαχθεί κοινή συζήτηση για τις τρεις εκθέσεις, της κ. Morgan και των κ.κ. Langen και Seppänen. Αυτό αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για να συζητήσουμε θέματα ζωτικής σημασίας που αφορούν την ενεργειακή πολιτική μόλις πριν το νέο έτος, θέματα που προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία πέρυσι.

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ πρώτα στην έκθεση σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια. Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κ. Morgan, για το εντυπωσιακό της έργο επί της Πράσινης Βίβλου για την ενέργεια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους συντάκτες γνωμοδότησης, τους κ.κ. Zieleniec, Wijkman, Markov, Ehler, την κ. Τζαμπάζη, και τους κ.κ. Takkula και Vlasák, για τις εισηγήσεις τους.

Αυτό το έγγραφο αποτελεί σημαντική συμβολή στο έργο της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της στρατηγική για την ενέργεια. Το έργο σας τους τελευταίους μήνες έχει τροφοδοτήσει τις ευρύτερες αποφάσεις της Επιτροπής για το μέλλον της ενεργειακής πολιτικής στην Ευρώπη.

Συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια ολοκληρωμένη, συνεκτική και συνεπή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική που να υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, να διασφαλίζει τους περιβαλλοντικούς μας στόχους και να εγγυάται την ασφάλεια του εφοδιασμού μας.

Συμφωνώ επίσης για τη φύση της πρόκλησης της κλιματικής μεταβολής. Η κλιματική μεταβολή παρέχει το ισχυρότερο κίνητρο για μια νέα ενεργειακή πολιτική. Η ενέργεια ευθύνεται για ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική μεταβολή χωρίς τις ορθές ενεργειακές πολιτικές. Συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδείξει διορατικότητα και αποφασιστικότητα, ώστε να ηγηθεί της παγκόσμιας προσπάθειας για επίσπευση της στροφής σε μια οικονομία με περιορισμένη χρήση άνθρακα. Ο πυρήνας αυτής της προσπάθειας πρέπει να περιλαμβάνει φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους για περαιτέρω μείωση των αερίων του θερμοκηπίου μετά το 2012. Χωρίς μια λειτουργική εσωτερική αγορά, το σύστημα εμπορίας εκπομπών –ο ακρογωνιαίος λίθος των προσπαθειών μας να αντιμετωπίσουμε την κλιματική μεταβολή με ανταγωνιστικό τρόπο δεν θα λειτουργήσει σωστά, ούτε θα επιτύχουμε τους στόχους μας της ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας εφοδιασμού. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει επομένως να ασκεί πίεση στα κράτη μέλη για την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας.

Αυτή την εβδομάδα, εγκρίναμε άλλη μία δέσμη μέτρων επί παραβάσει κατά 16 κρατών μελών. Σε αυτή τη φάση, κινούμε διαδικασίες επί παραβάσει κατά 19 κρατών μελών, και πιστεύω ότι αυτό καταδεικνύει την αποφασιστικότητά μας να υλοποιήσουμε πράγματι την εσωτερική αγορά.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης για την εσωτερική αγορά και της τελικής έκθεσης για την έρευνα στον τομέα της ενέργειας, η Επιτροπή τώρα σκοπεύει να αναλάβει δράση εξετάζοντας τα εναπομείναντα θέματα υπό τους εξής τίτλους: εξασφάλιση μη διακριτικής πρόσβασης στα πλήρως ανεπτυγμένα δίκτυα, εξετάζοντας ιδίως το θέμα του διαχωρισμού· βελτίωση της ρύθμισης όσον αφορά την πρόσβαση δικτύου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που περιλαμβάνει την καλύτερη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ ρυθμιστικών αρχών· μείωση του πεδίου εφαρμογής για τον αθέμιτο ανταγωνισμό, μέσω αυξημένης διαφάνειας και βελτιωμένης πρόσβασης σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης· παροχή ενός σαφούς πλαισίου για επενδύσεις· και ενίσχυση της στοχοθέτησης της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Ωστόσο, η εσωτερική αγορά μπορεί να επιτύχει τον στόχο της μόνο με βάση τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τους ευρωπαίους πολίτες. Ο ρόλος των πολιτών είναι ιδιαίτερα σημαντικός όσον αφορά την ατζέντα της ενεργειακής αποδοτικότητας. Αυτός είναι ένας τομέας όπου ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει σε έναν περισσότερο αειφόρο και ασφαλή κόσμο, και χαιρετίζουμε την υποστήριξή σας προς το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Οι πολίτες της Ευρώπης μπορούν επίσης να κάνουν τη διαφορά όσον αφορά τον ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη σύνθεση των ενεργειακών πηγών μας, αλλά δεν μπορούμε να αναμένουμε από τους πολίτες να πραγματοποιήσουν την απαραίτητη στροφή εάν το πολιτικό και επενδυτικό σχέδιο δεν είναι ορθό. Για αυτόν τον λόγο συμφωνώ με την αναγκαιότητα ενός σταθερού και μακροπρόθεσμου πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η κλιματική μεταβολή, η παγκοσμιοποίηση και οι περισσότερο μακροπρόθεσμοι στόχοι απαιτούν μια ανανεωμένη προσπάθεια στο μέτωπο της τεχνολογίας. Όλοι επιθυμούμε να δούμε την Ευρώπη να πρωτοπορεί στην παγκόσμια έρευνα, πράγμα που σημαίνει ορθότερη διάθεση των υφισταμένων προϋπολογισμών για την έρευνα, ώστε να λειτουργήσουν καταλυτικά οδηγώντας έτσι σε αυξημένη χρηματοδότηση της βιομηχανικής έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σημασία της εξωτερικής διάστασης είναι επίσης ορθά διαρθρωμένη στην έκθεση. Εφέτος, η εξωτερική μας πολιτική έχει πραγματοποιήσει ορισμένα πολύ σημαντικά βήματα: δημιουργία της ενεργειακής κοινότητας και νέες συμφωνίες με αρκετές χώρες παραγωγούς και χώρες διαμετακόμισης, συμπεριλαμβανομένου του Καζακστάν, του Αζερμπαϊτζάν και της Ουκρανίας.

Θα ήθελα να αναφερθώ στην έκθεση του κ. Langen σχετικά με τη στρατηγική για τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Langen για αυτήν την πολύτιμη εισήγηση και τη μεγάλη του βοήθεια προς εμάς στην Επιτροπή καθώς προσβλέπουμε στο θέμα της ανανεώσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βιοενέργειας.

Πρώτον, η ΕΕ, ενεργώντας συλλογικά, θα χρειαστεί να ενισχύσει το νομοθετικό πλαίσιο για την ανανεώσιμη ενέργεια, δεσμευόμενη να θεσπίσει ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο βασισμένο σε φιλόδοξους στόχους. Περισσότερο μακροπρόθεσμα, ακόμη πιο φιλόδοξοι στόχοι έως το 2020 θα απαιτήσουν την ανάληψη δεσμευτικών υποχρεώσεων εκ μέρους των κρατών μελών για να εξασφαλίσουν την κατανομή των βαρών και την ανάπτυξη μια εσωτερικής αγοράς ανανεώσιμης ενέργειας. Ταυτόχρονα θα πρέπει να επιτρέψουμε έναν ορισμένο βαθμό ευελιξίας, ώστε να διευκολύνουμε τα κράτη μέλη να επικεντρώσουν την προσοχή τους σε ορισμένους τομείς με βάση τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους.

Δεύτερον, αυτό το πλαίσιο θα χρειαστεί να συμπεριλάβει νομοθετικά μέτρα ειδικά σχεδιασμένα για τα συγκεκριμένα εμπόδια που αντιμετωπίζει η ανανεώσιμη ενέργεια σε μεμονωμένους τομείς. Για παράδειγμα, η πρόσβαση στο δίκτυο αποτελεί βασικό ζήτημα για την ανανεώσιμη ενέργεια στον ηλεκτρισμό. Η ισχύουσα διάταξη σε αυτόν τον τομέα ίσως χρειάζεται να ενισχυθεί. Όσον αφορά τη θέρμανση, χρειάζονται μέτρα ώστε να εξουδετερωθούν τα περιττά εμπόδια σχεδιασμού όσον αφορά τους ηλιακούς επίπεδους συλλέκτες, για παράδειγμα, και να δημιουργηθεί ένα ισότιμο πλαίσιο ανταγωνισμού για την αστική θέρμανση.

Στις μεταφορές, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το επιπλέον κόστος των βιοκαυσίμων είναι μεγαλύτερο από εκείνο των ανανεώσιμων ενεργειών σε άλλους τομείς, αλλά χρειαζόμαστε βιοκαύσιμα στην σύνθεση ενεργειακών πηγών επειδή είναι ένα μέσο όχι μόνο καταπολέμησης της κλιματικής μεταβολής, αλλά και όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού.

Εξετάζοντας τις λεπτομέρειες της έκθεσης, υπάρχουν τρία βασικά σημεία που θα ήθελα να υπογραμμίσω. Πρώτον, χαιρετίζω την έμφαση που προσδίδει η έκθεση στην πιστοποίηση των βιοκαυσίμων ώστε να εξασφαλιστεί ότι, είτε παράγονται στην Ευρώπη είτε στο εξωτερικό, χρειάζονται πρότυπα αειφορίας. Κατανοώ τη λογική στην οποία βασίζεται η προτεινόμενη απαγόρευση της χρήσης φοινικέλαιου. Ωστόσο, όπως έχει καταδείξει το έργο της στρογγυλής τράπεζας για το αειφόρο φοινικέλαιο, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της παραγωγής φοινικέλαιου μπορεί να παρουσιάζει τεράστιες διακυμάνσεις, και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Δεύτερον, συμμερίζομαι την άποψη ότι τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς είναι εξαιρετικά σημαντικά. Προσφέρουν καλύτερη απόδοση όσον αφορά τα αέρια θερμοκηπίου και βελτιώνουν την ασφάλεια εφοδιασμού διευρύνοντας το σύνολο των πρώτων υλών από τις οποίες μπορούν να παραχθούν βιοκαύσιμα. Ωστόσο, ας μην δημιουργήσουμε μια ψευδή αντίθεση μεταξύ των βιοκαυσίμων πρώτης και δεύτερης γενιάς. Τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς βελτιώνουν επίσης την ασφάλεια εφοδιασμού, μειώνοντας την εξάρτηση από το πετρέλαιο, και προσφέρουν επίσης εξοικονόμηση στα αέρια θερμοκηπίου σε σύγκριση με τα συμβατικά καύσιμα. Επιπλέον, τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς χρησιμεύουν ως γέφυρα προς τη δεύτερη γενιά. Καθώς τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς εισέρχονται στην αγορά, θα καταλάβουν τα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις εφοδιασμού και διανομής της πρώτης γενιάς.

Τέλος, θα ήθελα να προσυπογράψω την άποψη ότι είναι αναγκαίο να κάνουμε περισσότερα για την ενημέρωση της κοινωνίας γενικά, και των αγροτών ειδικότερα, σχετικά με τη χρήση της βιομάζας και των βιοκαυσίμων. Θα πρέπει ιδιαίτερα να ενθαρρύνουμε τους αγρότες να τολμήσουν να δραστηριοποιηθούν στον νέο κόσμο της παραγωγής τροφίμων και αγρωστωδών για ενεργειακούς σκοπούς.

Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στην έκθεση του κ. Seppänen σχετικά με τον κανονισμό του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση μέσου βοήθειας για πυρηνική προστασία και ασφάλεια. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μου στον κ. Seppänen για τις προσπάθειες που κατέβαλαν από κοινού ο εισηγητής και το Κοινοβούλιο για να υποβάλουν αυτήν την έκθεση εγκαίρως, ώστε το νέο μέσο να είναι διαθέσιμο πριν από τη λήξη του τρέχοντος έτους.

Η βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας υπήρξε σημαντικό μέρος του έργου μας στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς και στην Κοινότητα των Ανεξάρτητων Κρατών, κυρίως στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Η προσπάθειά μας όμως επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες, όπως η Αρμενία και το Καζακστάν. Θα παραμείνει ουσιώδης τα επόμενα χρόνια, καθώς οι περισσότεροι γείτονές μας και οι αναδυόμενες οικονομίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την πυρηνική ενέργεια προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες.

Λόγω έλλειψης χρόνου, δεν μπορώ να σχολιάσω κάθε τροπολογία. Ωστόσο, θα ήθελα να υπογραμμίσω ορισμένες σημαντικές παραμέτρους που μας εμποδίζουν να αποδεχθούμε ορισμένες από τις τροπολογίες. Δεν θα αναφερθώ στις τροπολογίες για τις οποίες συμφωνούμε.

Στην τροπολογία 3, ο εισηγητής προτείνει να προστεθεί μια αναφορά στον κίνδυνο της διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτός δεν είναι ο στόχος του συγκεκριμένου μέσου και ότι καλύπτεται από το μέσο σταθερότητας.

Η τροπολογία 7 δηλώνει ότι «πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην επικούρηση πυρηνικών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων που πιθανώς θα έχουν σημαντικές συνέπειες για τα κράτη μέλη». Κατανοώ τις ανησυχίες που οδήγησαν σε αυτήν την πρόταση. Πρέπει να τονίσω ότι η Κοινότητα υποστηρίζει πρωτίστως τη βελτίωση όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια των εγκαταστάσεων κοντά στα σύνορά μας. Ωστόσο, θα ήθελα να επαναλάβω ότι το νέο μέσο έχει παγκόσμιο στόχο· ένα πυρηνικό ατύχημα κάπου είναι πυρηνικό ατύχημα παντού, καθώς οι άμεσες ή έμμεσες συνέπειες θα επηρεάσουν ολόκληρο τον κόσμο.

Τέλος, οι τροπολογίες 27 και 28, που περιορίζουν το πεδίο εφαρμογής του μέσου «μόνο στις πυρηνικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν ή λειτουργούσαν σε τρίτες χώρες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος [του μέσου]». Παρότι είναι σαφές ότι δεν θα προσφέρουμε βοήθεια στον σχεδιασμό και την κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών σε τρίτες χώρες, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να παρέχουμε βοήθεια σε όλους τους υφιστάμενους πυρηνικούς σταθμούς. Διαφορετικά, θα χάσουμε ένα αποτελεσματικό μέσο επιρροής στην πυρηνική ασφάλεια στο εξωτερικό.

Τελειώνοντας, αποδίδω για άλλη μια φορά τα εύσημα στο έργο του Κοινοβουλίου και όλων των επιτροπών που συμμετείχαν στην Πράσινη Βίβλο, τη στρατηγική για τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα και το μέσο για την πυρηνική ασφάλεια. Προσβλέπω στη συνέχιση του κοινού μας έργου για το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Eluned Morgan (PSE), εισηγήτρια. – (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, στις αρχές του τρέχοντος έτους δριμύ ψύχος διαπέρασε τα σπίτια πολλών ανθρώπων στη δυτική Ευρώπη καθώς η ρωσική εταιρεία Gazprom διέκοψε την τροφοδοσία προς την Ουκρανία. Οι συνέπειες έγιναν αισθητές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έντονο ρίγος διέτρεξε τη σπονδυλική στήλη πολλών πολιτικών καθώς συνειδητοποιούσαμε ότι στο μέλλον, εάν συνεχίζαμε στην τρέχουσα τροχιά μας, ποσοστό μεγαλύτερο του 80% του φυσικού αερίου μας ήταν πιθανό να προέρχεται από το εξωτερικό της ΕΕ. Υπάρχουν πραγματικά ζητήματα ασφάλειας του εφοδιασμού που πρέπει να αντιμετωπιστούν πολύ σύντομα.

Επιπλέον, αποκτάμε όλο και μεγαλύτερη επίγνωση της ατζέντας της κλιματικής μεταβολής. Επηρεάζει τον πλανήτη μας ταχύτερα και με δραματικότερους τρόπους από ό,τι φανταζόμασταν ως τώρα. Εάν θέλουμε να αναχαιτίσουμε το κύμα των επιπτώσεων που προκαλούν οι άνθρωποι στο περιβάλλον, σίγουρα πρέπει να αρχίσουμε πραγματοποιώντας ριζικές αλλαγές στον τρόπο που χρησιμοποιούμε και παράγουμε την ενέργεια.

Θέλω να πιστεύω ότι η έκθεση που ψηφίζουμε σήμερα θα αποτελέσει μια κατάλληλη απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις. Η Επιτροπή δείχνει αποφασισμένη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα σε όλη του την έκταση. Ελπίζουμε ότι ανταποκριθήκαμε εποικοδομητικά σε ορισμένες από τις δύσκολες επιλογές που χρειάζεται να γίνουν.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή είναι μια ευκαιρία για την ΕΕ να αυτοεπιβεβαιωθεί απέναντι στους πολίτες της Ευρώπης. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες συνεισφορές του Κοινοβουλίου σε αυτήν τη συζήτηση, που θέτει εκ νέου τους πολίτες και τους καταναλωτές στο επίκεντρο της συζήτησης για την ενέργεια. Εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, ο καταναλωτής πρέπει να συμμετέχει και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ενεργειακή ένδεια αποτελεί πραγματικό ζήτημα για εκατομμύρια πολιτών μας. Η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι σίγουρα ο αποδοτικότερος οικονομικά τρόπος ανταπόκρισης σε ορισμένες από τις ενεργειακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και η Επιτροπή έχει καταρτίσει ένα πολύ συνεκτικό σχέδιο δράσης για την κατανάλωση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Είναι επιβεβλημένο να προσπαθήσουμε να καταστήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργειακά αποδοτικότερη οικονομία παγκοσμίως έως το 2020.

Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας κατάστασης όπου ήδη έχουμε τεράστιο όγκο νομοθεσίας σε ισχύ και τα κράτη μέλη αγνοούν τους νόμους που έχουν υπογράψει. Πρέπει να φτάσουμε σε ένα στάδιο όπου θα περιορίσουμε την κατανάλωση ενέργειας κατά 20%. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο και θα ήθελα να σας ρωτήσω, Επίτροπε, ποια περαιτέρω μέτρα μπορούμε να λάβουμε. Δηλώσατε ότι πρόκειται να κινήσουμε περισσότερες διαδικασίες επί παραβάσει –όμως μπορούμε άραγε να κατονομάσουμε και να εκθέσουμε ακόμη περισσότερο τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν τους νόμους που έχουν υπογράψει;

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλά κράτη μέλη ανησυχούν περισσότερο εάν θα αποσπάσουν την καλύτερη συμφωνία για τους εθνικούς ενεργειακούς πρωταθλητές τους από ό,τι εάν θα βοηθήσουν ή θα παράσχουν οφέλη στους καταναλωτές. Γιατί άραγε στο Ηνωμένο Βασίλειο πέρυσι το 19% του κοινού άλλαξε εταιρεία παροχής ενέργειας, ενώ στη Γαλλία ο αριθμός ήταν κάτω του 2%; Μήπως επειδή όλοι οι πολίτες στη Γαλλία και στη Γερμανία είναι ευχαριστημένοι με τους ενεργειακούς τους προμηθευτές; Αμφιβάλλω. Πιστεύω ότι οφείλεται στο ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για πολλές εταιρείες να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις αγορές, εξαιτίας των εγγενών κεκτημένων δικαιωμάτων ορισμένων εταιρειών να αποκλείουν τις άλλες. Για αυτό πρέπει να καταβάλουμε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια όσον αφορά το άνοιγμα και τον διαχωρισμό των ενεργειακών δικτύων. Όταν φτάνετε στο Ηνωμένο Βασίλειο με το Eurostar, η πρώτη πινακίδα που βλέπετε είναι μια τεράστια όπου αναγράφεται ότι η Électricité de France παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε εκατομμύρια Λονδρέζους. Ονειρεύομαι την ημέρα όπου θα μπορώ να κατεβαίνω από το τρένο στο Παρίσι και να διαβάζω μια πινακίδα που θα αναγράφει: « Η Centrica –την οποία ακόμη δεν έχουν αναλάβει Ρώσοι παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε εκατομμύρια Παριζιάνους». Φοβούμαι ότι αυτή η ημέρα απέχει πολύ ακόμη.

Η ασφάλεια τροφοδοσίας και η αειφορία πρέπει να συμβαδίζουν. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μηχανισμούς όπως το σύστημα εμπορίας εκπομπών για να καθοδηγούμε την οικονομία. Η σύνθεση ενεργειακών πηγών εξαρτάται από τα κράτη μέλη, αλλά ας είμαστε λογικοί και ας αναγνωρίσουμε ότι η ενεργειακή σύνθεση σε μια χώρα θα επηρεάσει τις άλλες και για αυτό χρειαζόμαστε στόχους όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 30% έως το 2020. Επιμένουμε στον καθορισμό δεσμευτικών τομεακών στόχων 25% στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό σημαίνει τουλάχιστον μια επανάσταση στον τρόπο που πολλά κράτη μέλη παράγουν την ενέργειά τους. Δαπανούμε ευκαταφρόνητα ποσά στην έρευνα και την ανάπτυξη και πρέπει να εργαστούμε προς την κατεύθυνση μιας πραγματικά κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής στις εξωτερικές υποθέσεις.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα άλλα πολιτικά κόμματα, ιδιαίτερα τον κ. Reul, την κ Ek και τους κ.κ. Turmes και Seppänen για τις εισηγήσεις τους και την υποστήριξή τους σε αυτήν τη συζήτηση. Ελπίζω, Επίτροπε, ότι θα υιοθετήσετε κάποιες από τις ιδέες μας και αναμένουμε τις δικές σας ιδέες για την αναθεώρηση της στρατηγικής στον τομέα της ενέργειας το νέο έτος.

 
  
MPphoto
 
 

  Werner Langen (PPE-DE), εισηγητής. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, είμαι ευγνώμων που έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε το σχέδιο δράσης για τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα μαζί με την Πράσινη Βίβλο, δεδομένου ότι όλα τα μέτρα για την προώθηση της βιομάζας και των βιοκαυσίμων ανταποκρίνονται τουλάχιστον στους στόχους της Πράσινης Βίβλου –την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια του εφοδιασμού– αν και όχι πλήρως. Αυτό είναι σημαντικό, διότι ακόμη και σήμερα το 50% όλων των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας –περίπου το 4% των συνολικών ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης– παράγεται από βιομάζα. Είμαι ευγνώμων στον Επίτροπο. Το 2006 ήταν το έτος των σχεδίων, ελπίζω ότι το 2007 θα είναι το έτος της πολιτικής εφαρμογής. Αναμένουμε με χαρά τις προτάσεις σας που σκοπεύετε να παρουσιάσετε την 10η Ιανουαρίου για να θέσουμε σε εφαρμογή αυτά τα προγράμματα δράσης και τις πράσινες βίβλους, διότι είμαστε πεπεισμένοι ότι δεν μπορούμε να παραλείψουμε κανένα μέτρο που θα συμβάλει στη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σήμερα, η βιομάζα είναι ένας κοιμώμενος γίγαντας. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες – μόνο 1,6 από τα εν δυνάμει 97,4 εκατομμύρια εκτάρια χρησιμοποιούνται για ενεργειακές καλλιέργειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Εμείς οι ίδιοι παράγουμε το 90% της βιομάζας και εισάγουμε το 10%. Διαπιστώνουμε ωστόσο ότι μεγάλες χώρες παραγωγοί, όπως η Βραζιλία και προσφάτως –εδώ και δύο έτη– και οι ΗΠΑ, ακολουθούν μια στοχευμένη στρατηγική για την παραγωγή βιοκαυσίμων από δικές τους καλλιέργειες. Θεωρώ εξαιρετικό το γεγονός ότι σε διάστημα μόλις δύο ετών οι ΗΠΑ κατόρθωσαν να φτάσουν ουσιαστικά από το μηδέν στους 19 εκατομμύρια τόνους βιοκαυσίμων. Αυτό θα πρέπει επίσης να αποτελέσει κίνητρο και για εμάς, στο βαθμό που είμαστε ικανοί, καθώς και στο πλαίσιο της εναλλακτικής χρήσης. Ουδείς επιθυμεί να καταστήσει ακόμα πιο δύσκολη την παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας, ρίχνοντας όλο το βάρος στην ενέργεια, για παράδειγμα μέσω υπερβολικών επιδοτήσεων. Πρέπει να διατηρήσουμε και τα δύο σε μια ισορροπία. Ωστόσο υπάρχουν ευκαιρίες. Αυτός είναι και ο λόγος που η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, η οποία ήταν η επικεφαλής, υιοθέτησε το σχέδιο της έκθεσής μου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι σπάνιο να καταλήγουμε σε μια ομόφωνη απόφαση. Αυτός είναι ο λόγος που ενσωματώσαμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα ενδιαφέροντα επιμέρους Ομάδων σε αυτήν την έκθεση. Παρόλ’ αυτά δεν είναι τόσο μακροσκελής, αριθμεί 81 παραγράφους. Καταδεικνύει ότι εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε εν πολλοίς σύμφωνοι σε ό,τι αφορά την περαιτέρω χρήση της βιομάζας.

Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής περιγράφει ορθά τα μέτρα στήριξης και τους τομείς προτεραιότητας. Δεν ασκούμε κριτική στο σχέδιο δράσης, αλλά καταθέσαμε μια σειρά από απόψεις στη γνωμοδότησή μας, η οποία πιστεύω ότι θα εγκριθεί σήμερα το μεσημέρι με μεγάλη πλειοψηφία και θα θέλαμε να ζητήσουμε από εσάς και τους συναδέλφους σας, κύριε Επίτροπε, να συμπεριλάβετε αυτά τα θέματα που τέθηκαν από το Κοινοβούλιο στη στρατηγική εφαρμογή σας.

Είναι σημαντικό όσον αφορά τα δύο σύνολα να χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που μας προσφέρει η βιομάζα –πολλές παραμένουν ακόμα αναξιοποίητες, από το ξύλο μέχρι τα ταχύτατα αναπτυσσόμενα φυτά– να διασφαλίσουμε σε ένα δεύτερο επίπεδο επίσης τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών –για παράδειγμα, βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς– και αφετέρου να εργαστούμε προκειμένου να διαπιστώσουμε ότι όλα γίνονται πρώτον για να διασφαλιστεί ότι η χρήση των βιοκαυσίμων θα είναι τεχνολογικά ουδέτερη και δεύτερον ότι θα αξιοποιηθεί το υπάρχον δυναμικό ανάπτυξης.

Πριν από δύο εβδομάδες, μιλούσα με έναν διακεκριμένο εκπρόσωπο της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, ο οποίος μου είπε το εξής: ανεξάρτητα από την υποχρεωτική πρόσμειξη των βιοκαυσίμων και τους στόχους του 5,75% έως το 2012, εάν λάβουμε το πράσινο φως, εάν οι κανονιστικές συνθήκες είναι ορθές και τα τεχνικά πρότυπα έχουν προσαρμοστεί, εάν μας δοθεί ελευθερία ανάληψης δράσεων, τότε είμαστε έτοιμοι να συμπράξουμε με τη βιομηχανία για την επένδυση δισεκατομμυρίων και να μην αποβλέπουμε μόνο στον στόχο του 5,75%. Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία πιστεύει ότι είναι εφικτό να φτάσει το 15% εντός 10 ετών, εφόσον υπάρχει ασφάλεια για τις επενδύσεις. Αυτή είναι άλλωστε η πρόθεσή μας, να κάνουμε ό,τι μπορούμε.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου προς όλους όσοι εργάστηκαν γι’ αυτή την έκθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις άλλες επιτροπές. Κατατέθηκαν 187 τροπολογίες και 122 τροπολογίες στις γνωμοδοτήσεις και η συζήτηση με όλους τους συναδέλφους ήταν καλή. Τώρα εκκρεμούν ακόμα ορισμένες ξεχωριστές ψηφοφορίες και η έκθεση πρέπει να τακτοποιηθεί κάπως στην ψηφοφορία. Συνολικά όμως μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ! Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα λάβει οδηγίες από το Κοινοβούλιο για τις περαιτέρω ενέργειές της.

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL), εισηγητής. – (FI) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνέταξα την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με τη θέσπιση μέσου βοήθειας προς τρίτες χώρες για την πυρηνική προστασία και ασφάλεια. Ο κανονισμός αυτός προβλέπει τη συμπληρωματική βοήθεια που θα διατίθεται για άλλους σκοπούς και είναι απαραίτητος για τη δημιουργία της κατάλληλης νομικής βάσης.

Η ενίσχυση δεν μπορεί να χορηγηθεί για τη βελτίωση της πυρηνικής προστασίας και ασφάλειας σε τρίτες χώρες, χωρίς τη νομική βάση που θεσπίζεται βάσει αυτού του κανονισμού, του άρθρου 203 δηλαδή της συνθήκης Ευρατόμ. Ακολούθως, η ΕΕ μπορεί, για παράδειγμα, να συνεχίσει το έργο της για τη βελτίωση της πυρηνικής προστασίας και ασφάλειας στις παλαιές χώρες TACIS ακόμη και μετά τη διακοπή του προγράμματος TACIS.

Κύριε Επίτροπε, πρόκειται για τη γνώμη της Επιτροπής, όχι απλώς του εισηγητή αλλά της Επιτροπής, ότι η ΕΕ δεν πρέπει να χορηγήσει ενίσχυση για την κατασκευή νέων σταθμών παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, αλλά να βελτιώσει απλώς την προστασία και ασφάλεια των υπαρχόντων σταθμών που βρίσκονται σε λειτουργία, όπως και άλλων πυρηνικών εργοστασίων. Η Ομάδα των Πρασίνων/ Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, υπέβαλε την τροπολογία 27 στο κείμενο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή σχετικά με αυτό το θέμα. Η πρόθεση είναι καλή, αλλά η διατύπωση δεν διασαφηνίζει περαιτέρω το ζήτημα· αντιθέτως, δημιουργεί ένα πρόβλημα ερμηνείας. Όταν ισχυρίζονται ότι οι πυρηνικοί σταθμοί που είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση πρέπει να λειτουργούν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού, παραμένει ασαφές το αν οι σταθμοί που υπάρχουν και λειτουργούν ομαλά αλλά τη συγκεκριμένη ημέρα επισκευάζονται ή βρίσκονται εκτός λειτουργίας για άλλο λόγο, μπορούν να λάβουν την ενίσχυση. Δεν είναι σωστό να αποκλειστούν παρόμοιοι σταθμοί από την ενίσχυση και επομένως προσωπικά, δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτή την τροπολογία. Στο μυαλό μου, ο σκοπός του Κοινοβουλίου σχετικά με αυτό το ζήτημα εκφράστηκε ρητά σε άλλα άρθρα. Η ενίσχυση δεν πρέπει απλώς να χορηγηθεί για τη βελτίωση της προστασίας και ασφάλειας σε υπάρχοντες σταθμούς, ούτε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή νέων σταθμών.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι η ευθύνη για την πυρηνική ασφάλεια δεν εξαρτάται πάντα από τον ίδιο τον σταθμό και ότι η βοήθεια της ΕΕ για τη βελτίωση της προστασίας και ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών αποτελεί απλώς συμπληρωματική βοήθεια. Θα βοηθήσει με τη μετάδοση ειδικών δεξιοτήτων της ΕΕ, των κρατών μελών ή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας σε πυρηνικούς σταθμούς σε τρίτες χώρες, αλλά δεν υπάρχουν οι οικονομικές προϋποθέσεις για τη χρήση της σε επιλέξιμες χώρες.

Τέλος, θα ήθελα να υποβάλω μια προφορική τροπολογία στην έκθεση και να διορθώσω το ποσό που ορίζεται στην τροπολογία 25 της Επιτροπής και στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, σε 524 εκατ. ευρώ.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Anders Wijkman (PPE-DE), συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης. – (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, με ένα λεπτό χρόνου ομιλίας μπορώ να επισημάνω μόνο δύο σημεία.

Πρώτον, τα βιοκαύσιμα είναι όντως πολύ σημαντικά, αλλά πρέπει να παράγονται με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Η παραγωγή βιοκαυσίμων σε τροπικές χώρες είναι πολύ πιο αποδοτική από ό,τι στην Ευρώπη. Αντί να επωφεληθούμε πλήρως από αυτό, δείχνουμε διατεθειμένοι να επιβάλουμε φόρο σε αυτές τις εισαγωγές. Εάν μπορούμε να εισάγουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Σαουδική Αραβία χωρίς φόρους, γιατί υπάρχουν φόροι στα βιοκαύσιμα; Εκτός του επιχειρήματος της αποδοτικότητας, στερούμε επίσης τις χώρες χαμηλού εισοδήματος από ένα έσοδο που τους είναι απαραίτητο.

Δεύτερον, οι εκπομπές στην Κίνα και την Ινδία επεκτείνονται ραγδαία. Γι’ αυτό και στη γνωμοδότησή της η Επιτροπή Ανάπτυξης προτείνει να χαράξει η Ένωσή μας μια προληπτική στρατηγική τεχνολογικής συνεργασίας με αυτές τις χώρες, προσφέροντας οικονομική υποστήριξη για να καλυφθούν ορισμένες από τις επιπλέον δαπάνες για τις κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερες τεχνολογίες.

Η τροπολογία 5 προτείνει την αντικατάσταση της «οικονομικής» με την «τεχνική» στήριξη. Πρέπει να είμαστε περισσότερο φιλόδοξοι, διαφορετικά οι εκπομπές από αυτές τις χώρες θα μας κατακλύσουν στο μέλλον. Επομένως, καλώ τους συναδέλφους να καταψηφίσουν την τροπολογία 5.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, θα ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κ. Langen για την προθυμία του να ακούει καθώς και για τη γνώση και την τόλμη που επέδειξε στην έκθεσή του.

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, διαπιστώνοντας τη σημαντική καθυστέρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την κατανάλωση αλλά και την παραγωγή βιοκαυσίμων, πρότεινε να αυξήσουμε τις εισαγωγές, κάτι που είναι φυσικό, αλλά και να επικεντρωθούμε περισσότερο στην ευρωπαϊκή βιομηχανική παραγωγή, στο πλαίσιο ενός διπλού στόχου, της επίτευξης της ενεργειακής αυτονομίας της ΕΕ και της παροχής διεξόδων για τις γεωργικές καλλιέργειες, όπως για παράδειγμα τις φυτείες ζάχαρης.

Το κόστος παραγωγής αιθανόλης ανέρχεται σε 25 ευρώ ανά εκατόλιτρο στη Βραζιλία, σε 35 ευρώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε 45 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση: αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτείνουμε πως θα ήταν σκόπιμο κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου, να καθοριστεί ένα αποδεκτό επίπεδο διείσδυσης των εισαγωγών βιοαιθανόλης στην ΕΕ το οποίο μπορεί να συνάδει με την προοδευτική ανάπτυξη της κοινοτικής παραγωγής, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Henin (GUE/NGL), συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, από την εμπειρία μας, η ελευθέρωση του ενεργειακού τομέα είχε πάντα ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών και την υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο εσωτερικό της ΕΕ, η ελευθέρωση και ο διαχωρισμός των παραγωγών και των διανομέων ενέργειας είχε ως αποτέλεσμα τις περιορισμένες επενδύσεις στις μονάδες παραγωγής και τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η πολιτική ευθύνεται για τις γενικές διακοπές ρεύματος τον Νοέμβριο του 2006 και θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε τεράστια προβλήματα τα επόμενα χρόνια.

Υπό αυτές τις συνθήκες, πρέπει επειγόντως να επιταχύνουμε τις επενδύσεις στην έρευνα σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανόμενης της πυρηνικής τεχνολογίας, ώστε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της μεταπετρελαϊκής περιόδου και να συμβάλουμε στην καταπολέμηση των αερίων του θερμοκηπίου. Είναι επιτακτική η ανάγκη να τεθεί ένα τέλος στην απαίτηση διαχωρισμού των παραγωγών ενέργειας και των δικτύων μεταφοράς ενέργειας και να σταματήσουμε όλες τις περαιτέρω προσπάθειες για την ελευθέρωση του ενεργειακού τομέα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υποστηρίζω τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού ενέργειας για τον συντονισμό των ενεργειακών πολιτικών των κρατών μελών και των προσπαθειών τους στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Αυτό το όργανο θα ηγείται ενός ομίλου οικονομικών συμφερόντων σε επίπεδο ΕΕ, ο οποίος θα εμπλέκει όλες τις εταιρείες παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και θα διασφαλίζει την πρόσβαση όλων στην οικονομικά προσιτή ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι ένα αγαθό όπως τα άλλα: αποτελεί ένα κοινό πλεονέκτημα για την ανθρωπότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Προϋπολογισμών. (PL) Κυρία Πρόεδρε, όπως συμβαίνει και με άλλους κανονισμούς, στόχος της Επιτροπής Προϋπολογισμών στην περίπτωση του κανονισμού για την πυρηνική προστασία και ασφάλεια, ήταν να διασφαλίσει ότι οι διατάξεις του συμμορφώνονται με τις διατάξεις της νέας διοργανικής συμφωνίας που τέθηκε σε ισχύ φέτος τον Μάιο. Αυτή είναι ουσιαστικά η άποψή μου. Κατέστη ευκολότερος από το γεγονός ότι ο εισηγητής κ. Seppänen είναι μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Christian Ehler (PPE-DE), συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, τα σχόλια της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων είναι φυσικά εποικοδομητικού χαρακτήρα. Έχουμε να παρουσιάσουμε επτά σημεία.

Πρώτον, θέλουμε μια προσέγγιση ενεργειακής πολιτικής που θα διασφαλίζει ενέργεια σε προσιτές τιμές. Δεύτερον, υποστηρίζουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ενεργειακής πολιτικής που θα λαμβάνει εξίσου υπόψη της τους στόχους της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, της ασφάλειας του ανταγωνισμού και του σεβασμού του περιβάλλοντος. Τρίτον, η εξάρτηση από εισαγωγές ενέργειας δεν αφήνει περιθώρια για ιδεολογικές παρωπίδες. Θέλουμε μια σύνθεση ενεργειακών πηγών άνευ διακρίσεων. Τέταρτον, πιστεύουμε ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς είναι κομβικής σημασίας για την ασφάλεια του εφοδιασμού και μια ενέργεια σε προσιτές τιμές. Πέμπτον, οι επενδύσεις σε δίκτυα και δυναμικό καθώς και οι επενδύσεις σε CO2 ή μορφές ενέργειας που παράγουν ελάχιστο CO2, πρέπει να προωθηθούν και να επιταχυνθούν. Έκτον, υποστηρίζουμε την Επιτροπή στη συνεπή της δράση κατά ενεργειών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό προκειμένου να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός. Έβδομον, δεν σκοπεύουμε να επιβαρύνουμε την ενεργειακή μας πολιτική με περιττή γραφειοκρατία. Δεν χρειάζονται νέοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί και αρχές στην παρούσα φάση, ούτε και νέοι κανόνες για την εσωτερική αγορά. Τα υφιστάμενα όργανα πρέπει να αξιοποιηθούν αποτελεσματικότερα, ενώ το ισχύον ευρωπαϊκό δίκαιο πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στο εθνικό δίκαιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ευαγγελία Τζαμπάζη (PSE), εισηγήτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. – Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριοι συνάδελφοι, ο εξορθολογισμός της χρήσης της ενέργειας, όπως και η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα της Ένωσης αποτελούν οικουμενικό για την Ένωση αίτημα. Η Ένωση λοιπόν οφείλει να λάβει όλα αυτά τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να υλοποιηθεί το αίτημα για μια κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Αυτό το αίτημα εκφράζεται μέσα από την έκθεση της συναδέλφου Morgan, την οποία θα μου επιτρέψετε να συγχαρώ.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η Ένωση θα μπορούσε να πετύχει μέχρι και το 20% της μείωσης της τρέχουσας ενεργειακής κατανάλωσης. Πρόκειται λοιπόν για ένα ενεργειακό κοίτασμα προς εκμετάλλευση που βρίσκεται μέσα στην Ευρώπη. Η μείωση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με την πιστή εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου της Ένωσης. Διαθέτουμε σήμερα τα απαραίτητα εργαλεία, τα οποία είναι τα διαρθρωτικά ταμεία. Για την προσεχή προγραμματική περίοδο 2007 έως 2013 οφείλει να προταχθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης η φιλοπεριβαλλοντική πολιτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, μιλώ με την ιδιότητα του συντάκτη της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με την έκθεση του κ. Seppänen. Η επιτροπή μου εκφράζει σε γενικές γραμμές την ικανοποίησή της για την έκθεση που συνέταξε η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.

Θα ήθελα να διαθέσω τον χρόνο του ενός λεπτού που μου διατίθεται για να επισημάνω τα ακόλουθα συγκεκριμένα σημεία: καταρχάς, τη στήριξη που η Κοινότητα πρέπει να παράσχει για τη σύνταξη, υπό την αιγίδα του ΔΟΑΕ, ενός κώδικα συμπεριφοράς για το διεθνές σύστημα παρακολούθησης όσον αφορά τα πυρηνικά ατυχήματα· δεύτερον, τη ζωτικής σημασίας αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» ώστε να υποχρεωθούν οι τρίτες χώρες και οι φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους· και τρίτον, τη χρηματοδότηση για τις εργασίες καθαρισμού παλαιών πυρηνικών εγκαταστάσεων, υπό τη ρητή προϋπόθεση να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας με μειωμένο κόστος και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Από την άλλη πλευρά, είναι λυπηρό το γεγονός ότι οι τροπολογίες μας όσον αφορά τις αλλαγές της νομικής βάσης, τη συνεκτίμηση των ανεξάρτητων ελέγχων από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τη δημοσιονομική πειθαρχία σχετικά με τη διαβούλευση, δεν έγιναν, μεταξύ άλλων, αποδεκτές.

Εκφράζω επίσης προσωπικά την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας αποδέχτηκε την τροπολογία μου στην αιτιολογική σκέψη 13, η οποία επεσήμανε ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν την αρμοδιότητα να κάνουν τις δικές τους επιλογές στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Αυτό που ισχύει για την Αυστρία δεν ισχύει απαραίτητα για τη Φινλανδία ή το Βέλγιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. – (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω τις δύο ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη βιομάζα και τη στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα. Είναι σαφές ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αυξήσουμε τη ζήτηση για βιοενέργεια ώστε να καταπολεμήσουμε την κλιματική μεταβολή και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, να μειώσουμε την εξάρτηση από το πετρέλαιο και να ενισχύσουμε την τεχνολογία και την οικονομική ανάπτυξη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ερώτημα είναι, πώς θα το κατορθώσουμε αυτό; Θεωρώ ότι η αύξηση της ζήτησης για βιοενέργεια μπορεί να επιτευχθεί εάν δώσουμε προτεραιότητα στην έρευνα, την ανάπτυξη και την επίδειξη της βιοενέργειας και των βιοκαυσίμων –ειδικά όσον αφορά τα αποδοτικότερα προϊόντα δεύτερης γενιάς προωθώντας τη δημιουργία διαφανών και ανοιχτών αγορών και την άρση των φραγμών πρόσβασης στην αγορά, και μέσω ενημερωτικών εκστρατειών που θα αφορούν τους παραγωγούς, τους προμηθευτές και τους καταναλωτές.

Είναι ύψιστης σημασίας για το μέλλον της αύξησης της βιοενέργειας να μην διακυβεύσει αυτή η αύξηση την ικανότητα ευρωπαϊκών ή τρίτων χωρών να πετυχαίνουν τις περιβαλλοντικές προτεραιότητές τους, όπως είναι η αναχαίτιση της απώλειας της βιοποικιλότητας, η προστασία των δασών, η πρόληψη της υποβάθμισης του εδάφους και η επίτευξη μιας καλής οικολογικής κατάστασης της υδάτινης μάζας τους.

Χαιρετίζω τη συμπερίληψη στην έκθεση Langen του αιτήματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος να καθιερώσει η Επιτροπή ένα υποχρεωτικό και ολοκληρωμένο σύστημα πιστοποίησης. Ο συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των κυβερνητικών υπηρεσιών των κρατών μελών περιλαμβάνοντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αποτελεί το κλειδί. Θα παρότρυνα την Επιτροπή να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαμορφώνει μια συνεκτική πολιτική που θα αφορά όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής και προμήθειας βιομάζας και βιοκαυσίμων. Επιπλέον, είναι ζωτικής σημασίας να παραχωρείται στα κράτη μέλη η απαραίτητη διακριτικότητα και ευελιξία ώστε να αποφασίζουν τα ίδια τους στόχους και τα πολιτικά τους μέτρα, ενώ εκπληρώνουν ευρύτερους κοινοτικούς στόχους.

Η παραγωγή βιοενέργειας πρέπει πάντοτε να συμμορφώνεται με την ορθή γεωργική πρακτική και δεν πρέπει να επηρεάζει σημαντικά την εγχώρια παραγωγή τροφίμων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τρίτες χώρες, ενώ τα κίνητρα δεν πρέπει να αποτελούν έμμεσες επιδοτήσεις αλλά θα πρέπει να περιορίζονται σε αυτό που παρέχει την υψηλότερη απόδοση, καθώς και περιβαλλοντικά και κλιματικά οφέλη.

Ωστόσο, η αυξημένη παραγωγή βιοενέργειας μπορεί να προσφέρει μια πολύ θετική ώθηση στην αγροτική κοινότητα, και πιστεύω ότι η επένδυση σε μικρής κλίμακας σχέδια βιοκαυσίμων στο πλαίσιο του πρωτογενούς γεωργικού τομέα θα ήταν εξαιρετικά επωφελής. Χαιρετίζω την πρόταση της Επιτροπής για ενθάρρυνση της κρατικής προμήθειας καθαρών και αποδοτικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πλούσιων μιγμάτων βιοκαυσίμων.

Καλώ τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη εθνικών σχεδίων δράσης για τη βιοενέργεια και χαιρετίζω την κίνηση της δικής μου κυβέρνησης με στόχο την προώθηση της παραγωγής βιοενέργειας και την παροχή κινήτρων στον τομέα των μεταφορών, όπως κατέδειξε ο προϋπολογισμός της προηγούμενης εβδομάδας στη χώρα μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Vincenzi (PSE), συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά την έκθεση Langen η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ενέκρινε ομόφωνα μια γνωμοδότηση στην οποία υπογραμμίζεται η ανάγκη επιλογών που θα σταθεροποιούν τις μεσο-μακροπρόθεσμες επενδύσεις, θα προσφέρουν βεβαιότητα στους επενδυτές, στους παραγωγούς και στους καταναλωτές. Θα ήθελα να ληφθεί πλήρως υπόψη αυτή η γνώμη.

Επίσης, είναι αναγκαία περισσότερη σαφήνεια στον προσδιορισμό των βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς όσον αφορά τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η χρήση και η παραγωγή τους για το περιβάλλον. Οι βιομάζες που παράγονται από απορρίμματα δεν είναι το ίδιο με εκείνες που προέρχονται από υπολείμματα της δασοκομίας ή άλλου τύπου.

Είναι επίσης αναγκαίο να διασαφηνισθούν και οι πολλές προηγούμενες οδηγίες που συνόδευσαν την πολιτική στήριξης των βιοκαυσίμων, καθώς υπάρχουν ορισμένες ανακολουθίες που πρέπει να εξαλειφθούν και, προπαντός, πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η ισχύουσα οδηγία όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων για ανάμειξη με βενζίνη.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE), συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. – (FI) Κυρία Πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι οι εκπομπές που σχετίζονται με την κυκλοφορία, αποτελούν έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τύπους εκπομπών στην κοινωνία μας σήμερα, αναρωτιόμαστε λοιπόν πως μπορούμε στην πραγματικότητα να εφαρμόσουμε τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και πως θα μπορούσαμε ενδεχομένως να βρούμε λύσεις στον τομέα των μεταφορών, οι οποίες θα είναι περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον, ώστε να καταφέρουμε να λάβουμε καλύτερα υπόψη μας τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί για τις χερσαίες, θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές.

Ένα τεράστιο πρόβλημα ήταν ότι επί του παρόντος δεν διαθέτουμε επαρκή χρηματοδοτική βοήθεια που επενδύεται ή καταβάλλεται για φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι το ντίζελ βιολογικής προέλευσης, ή τα υβριδικά αυτοκίνητα, τα οποία ανέμεναν χρηματοδοτική ενίσχυση αλλά δεν την έλαβαν και επομένως εξακολούθησαν να αποτελούν ένα περιθωριακό φαινόμενο.

Η φορολογία είναι επίσης ένας τρόπος να κινηθούμε προς την κατεύθυνση μιας πιο βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά τα κράτη μέλη δεν είχαν την πρόθεση να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Απαιτείται στήριξη για αυτό: φορολογικές ελαφρύνσεις και σαφείς πολιτικές που συνδέονται με το γεγονός ότι το περιβάλλον και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν για εμάς πραγματική προτεραιότητα και όχι απλώς το αντικείμενο ομιλιών σε σημαντικές περιστάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE), συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. – (CS) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να σχολιάσω το έργο της κ. Morgan, συμπεριλαμβανόμενου του συμβιβασμού κατόπιν διαπραγματεύσεων, ο οποίος απεικονίζει τις απόψεις των διάφορων πολιτικών ομάδων μεταξύ των μελών της επιτροπής, καθώς και την εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε αυτόν τον τομέα.

Ως συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, πιστεύω ακράδαντα ότι όταν πρόκειται για τον σχεδιασμό της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, πρέπει να εργαστούμε, πάνω από όλα, βάσει της αρχής της επικουρικότητας, γιατί πρέπει πάντα να λαμβάνονται συγκεκριμένες αποφάσεις σε επίπεδο κρατών μελών, όσον αφορά το ενεργειακό μείγμα και τις προτιμήσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή της πυρηνικής ενέργειας, ώστε να μπορούν να ληφθούν υπόψη οι γεωγραφικές, κλιματολογικές και οικονομικές συνθήκες σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Πρέπει επίσης να έχουμε επίγνωση ότι δεν πρέπει καν να παράγουμε τη φθηνότερη ενέργεια. Ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε επομένως, είναι αυτός της εξοικονόμησης ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει τεράστιο δυναμικό κυρίως στις πόλεις, στις οποίες αναλογεί ποσοστό μεγαλύτερο από το 70% της καταναλωθείσας ενέργειας και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να προωθήσουμε τον πραγματικό διάλογο με τις πόλεις κυρίως, αλλά και με αυτόνομες μονάδες και τις ενώσεις τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Willem Schuth (ALDE), συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Langen για την ισορροπημένη έκθεσή του. Ως συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Γεωργίας για αυτήν την έκθεση χαίρομαι που είμαι σε θέση να τονίσω ορισμένα σημεία εν συντομία.

Η βιοενέργεια θα αποκτήσει κομβική σημασία στη σύνθεση ενεργειακών πηγών του μέλλοντος. Σε πολλούς τομείς μπορεί και αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και στη μείωση της εξάρτησής μας από εισαγωγές του εξωτερικού, στην προστασία του κλίματος και στην απασχόληση καθώς και στην οικονομία στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης.

Η Επιτροπή Γεωργίας θεωρεί ότι η εισαγωγή ενός συστήματος πιστοποίησης της ΕΕ είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αφενός πρέπει να αποφύγουμε πρόσθετα διοικητικά βάρη για τους ευρωπαίους παραγωγούς, εστιάζοντας στους ισχύοντες κανόνες όπως είναι η πολλαπλή συμμόρφωση. Συγχρόνως, θα πρέπει επίσης τα βιοκαύσιμα που εισάγονται από τρίτες χώρες να πιστοποιούνται βάσει αυστηρών οικολογικών κριτηρίων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ένα θετικό περιβαλλοντικό ισοζύγιο.

Όσον αφορά την προαγωγή των βιοκαυσίμων, δεν θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην έρευνα βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς κατά την κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ανάγκη για έρευνα σε καύσιμα πρώτης γενιάς.

 
  
MPphoto
 
 

  Herbert Reul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στην αρχή αυτής της συζήτησης είχαμε την κατάσταση του Ιανουαρίου 2006, όπως επεσήμανε η κ. Morgan. Κατέστη σαφές ότι η Ευρώπη είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από την ενέργεια. Το έτος 2000, η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης ανερχόταν στο 50%, ενώ το 2030 θα ανέλθει περίπου στο 70%. Αυτό σημαίνει ότι η ασφάλεια του εφοδιασμού αποκτά μια νέα, δραματική σημασία. Σημαίνει επίσης ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να ενισχυθεί και είναι ανάγκη να εξαχθούν νέα συμπεράσματα όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας και της χρήσης των δικών μας ενεργειακών πόρων. Τέλος, σημαίνει επίσης ότι πρέπει να επανεξετάσουμε το ζήτημα του ακριβούς συντονισμού των τριών αυτών στόχων, δηλαδή της ασφάλειας του εφοδιασμού, της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας.

Δεν πιστεύω ότι το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να υποβληθούν νέες ιδέες και πολιτικές· όπως επεσήμανε ήδη ο κ. Langen, πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε σταδιακά την πραγματικότητα. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη αξία στο ζήτημα της εφαρμογής και της αλλαγής. Σε τι χρησιμεύουν άραγε όλες αυτές οι προτάσεις, εάν στην πραγματικότητα μετά βίας αλλάζει κάτι; Είμαι επομένως πολύ χαρούμενος που με αυτή την έκθεση υιοθετήσαμε κάπως πιο ρεαλιστικούς τρόπους να βλέπουμε τα πράγματα. Δεν μπορούμε να απαιτούμε αξιοπιστία από επενδυτές, ούτε μπορούμε να αξιώνουμε από τις επιχειρήσεις να επενδύουν περισσότερα, εάν εμείς μακροπρόθεσμα δεν προσφέρουμε επίσης αξιοπιστία από πολιτικής απόψεως. Διαρκώς νέες προτάσεις και διαρκώς νέοι οργανισμοί δεν πρόκειται να μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε. Αυτό σημαίνει επίσης, για παράδειγμα, ότι πρέπει να σταματήσουμε και να σκεφθούμε πρώτα όσον αφορά την αποσύνδεση των ιδιοκτησιακών σχέσεων. Ας εφαρμόσουμε τη φάση 1 πριν προχωρήσουμε στη φάση 2, διότι διατηρώ τις επιφυλάξεις μου κατά πόσον η απαλλοτρίωση ή η εθνικοποίηση δικτύων είναι η σωστή λύση.

Η απάντηση στο πρόβλημα δεν θα είναι μία και μόνη λύση, αλλά ένας συνδυασμός λύσεων. Ναι στην ενεργειακή απόδοση, ναι στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, ωστόσο πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι αυτά προσφέρουν μόνο περιορισμένες λύσεις στο πρόβλημά μας. Δεν υπάρχει αλλαγή σ’ αυτό. Εάν θέλουμε να μειώσουμε το CO2, πρέπει επίσης να επενδύσουμε περισσότερο στην πυρηνική ενέργεια. Δεν σκοπεύουμε να απαγορεύσουμε τίποτα εδώ· θέλουμε άνοιγμα, ποικιλία, διαφορετικότητα, ευελιξία και ρεαλισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Herczog, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (HU) Ως συνεισηγήτρια, θα ήθελα να χαιρετίσω και εγώ με τη σειρά μου την έκθεση του κ. Seppänen σχετικά με την αύξηση της ασφάλειας των πυρηνικών αντιδραστήρων που λειτουργούν σε τρίτες χώρες. Η Ευρώπη διαδραμάτιζε πάντα ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας και αυτό το πρόγραμμα θα συνεχίσει να μας ενισχύει σε αυτόν τον τομέα τα επόμενα επτά έτη.

Η ασφάλεια της πυρηνικής ενέργειας εξαρτάται κατά το μεγαλύτερο μέρος από ανθρώπινους παράγοντες. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η λειτουργία, η συντήρηση, η εποπτεία, η μεταφορά και αποξήλωση των πυρηνικών αντιδραστήρων αποτελούν αναμφισβήτητα ανθρώπινες ευθύνες, για τις οποίες είναι αναγκαίο το απαιτούμενο προσωπικό και η κατάλληλη τεχνογνωσία και εξοπλισμός. Αυτό το πρόγραμμα, που προορίζεται για τις δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίες είναι οι άμεσα γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ανατολικά, είναι επομένως ιδιαίτερα σημαντικό για την προοπτική του δικού μας ενεργειακού εφοδιασμού και ασφάλειας. Συγχρόνως, θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές –μεταξύ των οποίων και τις ουγγρικές– εταιρείες, τους ερευνητές και τα πανεπιστήμια, που διαθέτουν την απαιτούμενη πυρηνική ασφάλεια, σημαντική παράδοση και σχετική εμπειρία, να αποκτήσουν πρόσβαση σε πολλά υποσχόμενες εξωτερικές αγορές.

Ζητώ από την επιτροπή, αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με αυτό το πρόγραμμα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για την ολοκλήρωσή του, να ενεργήσουν με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο. Θα ήθελα σας παρακαλώ να αδράξω επίσης αυτή την ευκαιρία, συγχαίροντας τους άλλους δύο εισηγητές και να αναφερθώ κυρίως στο σημείο της έκθεσης της Eluned Morgan, σύμφωνα με το οποίο, είναι εξαιρετικά σαφές το γεγονός ότι η ενέργεια δεν πρέπει να αφορά πρωτίστως στις βιομηχανίες του ενεργειακού τομέα αλλά τους ανθρώπους τους οποίους επηρεάζει, δηλαδή τους καταναλωτές. Το βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής είναι η διασφάλιση ότι οι κάτοικοι της Ευρώπης χαίρουν των κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης και η εξασφάλιση του εφοδιασμού ασφαλούς, προσιτής οικονομικά ενέργειας, η οποία είναι απαραίτητη αν επιθυμούμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί.

Θα ήθελα να συγχαρώ κυρίως τους συντάκτες της έκθεσης για το γεγονός ότι κατάφεραν να επιτύχουν την εναρμόνιση μεταξύ της προστιθέμενης αξίας της εσωτερικής αγοράς, των παγκόσμιων προκλήσεων και της επικουρικότητας των κρατών μελών. Συγχαίρω τους εισηγητές σήμερα και ελπίζω, κύριε Επίτροπε, πως θα έχετε την ευκαιρία να τα εφαρμόσετε όλα αυτά το επόμενο χρόνο.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους συναδέλφους μου για τη συνεργασία τους.

Ένα μέλλον ευημερίας, ανταγωνιστικότητας και αειφορίας για την Ευρώπη απαιτεί μια μείζονα στροφή στην ενεργειακή πολιτική. Σήμερα, έχουμε προβλήματα με την παραγωγή, τη διανομή, τα δικαιώματα του καταναλωτή καθώς και με την υπερθέρμανση του πλανήτη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Η πρόκληση και η επείγουσα ανάπτυξη μιας νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής αποτελεί ευκαιρία για τους ευρωπαίους πολίτες, την ευρωπαϊκή βιομηχανία και το περιβάλλον. Επομένως χαιρετίζω την παρουσίαση μιας φιλόδοξης ενεργειακής ατζέντας από την Επιτροπή το επόμενο έτος.

Υπογραμμίζω τη σημασία του μηνύματος από το Κοινοβούλιο σήμερα. Καλώ επομένως τους συναδέλφους μου να υποστηρίξουν τo αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, όπου κατορθώσαμε να συνδυάσουμε μια αναγκαστική λύση για την αγορά, προωθώντας την είσοδο νέων φορέων στην αγορά, μεγαλύτερη διαφάνεια και τα δικαιώματα του καταναλωτή στην πληροφόρηση, με ένα σαφές πολιτικό μήνυμα για μακροπρόθεσμους διεθνείς και δεσμευτικούς στόχους σε σχέση με την ανανεώσιμη ενέργεια και τη μείωση του CO2.

Εξάλλου, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία της συμπερίληψης των πτυχών της διανομής και της κατανάλωσης στην τρέχουσα συγκέντρωση παραγωγής και να τονίσω ότι οι υπάρχουσες τεχνολογίες όπως η συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ενέργειας, η τριπαραγωγή και η αστική θέρμανση πρέπει να χρησιμοποιούνται σε πολύ μεγαλύτερη έκταση, μειώνοντας και καθιστώντας αποδοτικότερη την ενέργεια που χρησιμοποιούμε.

Η ενεργειακή πολιτική δεν πρέπει να θεωρείται μεμονωμένο θέμα. Είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε το ΠΠ7 καθώς και τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ σύμφωνα με τις ανάγκες μιας αυξημένης εγχώριας ευρωπαϊκής ενεργειακής παραγωγής.

Το Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει τις τρέχουσες δομές συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και τη σταθερή απόφαση της Επιτροπής να τις αναπτύξει περαιτέρω. Ωστόσο, δεν τασσόμαστε υπέρ της σύστασης νέων υπηρεσιών που θα προκαλέσουν οικονομική καθώς και γραφειοκρατική επιβάρυνση στην Ένωση.

Θα ήθελα να εκφράσω τη σθεναρή μου υποστήριξη στη φιλοδοξία της Επιτρόπου Kroes να εξασφαλίσει τη μη παραβίαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρηση ισχύος στην αγορά. Οι εμπειρίες είναι σαν τα αστέρια: τα βλέπεις πρώτα προς το ηλιοβασίλεμα. Η ΕΕ έχει τη δυνατότητα να αδράξει την ευκαιρία για σημαντική βελτίωση της ενεργειακής αγοράς, να λύσει περιβαλλοντικά προβλήματα και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Ας εκμεταλλευτούμε αυτήν την ευκαιρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (ΕΝ) Θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας τις κυρίες Morgan και Ek για την πολιτική τους γραμμή που συνδυάζει το περιβάλλον με τον ανταγωνισμό. Αυτή είναι η οδός της προόδου.

(DE) Κυρία Πρόεδρε, η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Έχουμε μια πολιτική ενέργειας και μεταφορών για μια χούφτα μεγάλων εταιρειών. Αυτό σημαίνει πράσινο φως σε βαρέα οχήματα που καταβροχθίζουν βενζίνη, μονάδες παραγωγής που λειτουργούν με άνθρακα και βλάπτουν το κλίμα, επικίνδυνη τεχνολογία, ατομική ενέργεια, αθέμιτο ανταγωνισμό και συνέχιση της κερδοσκοπίας που κυριαρχεί σήμερα στην αγορά. Αυτή είναι η πολιτική που η Επιτροπή –δηλαδή ο Επίτροπος Verheugen με την έμπρακτη υποστήριξη του κ. Barroso– θέλει να επιβάλει ενάντια σε Επιτρόπους με σημαντική εμπειρογνωμοσύνη όπως ο κ. Piebalgs, η κ. Kroes ή ο κ. Dimas.

Υπάρχει όμως επίσης μια πολιτική ενέργειας και μεταφορών για τους ευρωπαίους πολίτες και για τις χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους λιανέμπορους. Αυτή η πολιτική συνεπάγεται μαζικές επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών κτιρίων, τη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας, τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου και του φυσικού αερίου, και την επίτευξη βελτιωμένων προδιαγραφών για τα αγαθά μαζικής κατανάλωσης όπως αυτοκίνητα, ψυγεία, επίπεδες οθόνες και σπίτια.

Είναι επίσης πολύ σημαντικό το ότι η υπάρχουσα οδηγία για την προαγωγή των φορέων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας θα συνεχίσει να ισχύει, δεδομένου ότι είναι τόσο επιτυχής που είναι αγκάθι στην καρδιά της E.ON και της EDF. Μας υποσχεθήκατε μια νέα οδηγία σχετικά με τη θέρμανση και την ψύξη τον Ιανουάριο, κύριε Επίτροπε. Αυτή η οδηγία πρέπει να υποβληθεί και μετά οι πολίτες θα πράξουν αναλόγως. Χρειαζόμαστε επίσης περισσότερο ανταγωνισμό. Άλλωστε έχουμε μόνο αυτόν τον έναν πλανήτη. Δεν θα πρέπει να τον εγκαταλείψουμε στα βραχυπρόθεσμα κερδοσκοπικά συμφέροντα ορισμένων μεγάλων εταιρειών και των πολιτικών συνεργών τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberto Musacchio, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στη Διάσκεψη για το κλίμα του Ναϊρόμπι, από την οποία προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα και δεσμεύσεις.

Καταρχάς, αποφασίσθηκε πλέον ότι το Πρωτόκολλο του Κυότο θα ισχύσει και μετά το 2012. Δημιουργήθηκαν επίσης μέθοδοι παρέμβασης που ξεπερνούν την αγοραπωλησία των ποσοστών εκπομπών και προδιαγράφουν ενεργές και θετικές παρεμβάσεις.

Θα δημιουργηθούν δύο ταμεία. Ένα για την τεχνολογική προσαρμογή και ένα άλλο για τις ανανεώσιμες και καθαρές πηγές ενέργειας. Ετέθη επιτέλους το ζήτημα της μεταφοράς τεχνολογίας, καθώς και της καταπολέμησης της καταστροφής των δασών. Έχει δίκιο ο κ. Κόφι Ανάν όταν υποστηρίζει ότι οι προσπάθειες αυτές απαιτούν ισχυρότερη πολιτική ηγεσία και η Ευρώπη είναι αυτή που οφείλει να εκφράσει αυτήν την πολιτική βούληση με την παρουσίαση εκ μέρους των κρατών μελών σοβαρών και τεκμηριωμένων σχεδίων μείωσης των εκπομπών, όπως ορίζουν οι στόχοι του Κυότο, και με τη μαζική ανάπτυξη της εξοικονόμησης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε μέσω της Επιτροπής Περιβάλλοντος να αναλάβει καθήκοντα παρότρυνσης και ώθησης προς αυτή την κατεύθυνση, με τη συνεργασία των εθνικών κοινοβουλίων. Πρόκειται για μια θετική προσπάθεια που απαιτεί δυναμική πολιτική υποστήριξη με πολιτικές συνεργασίας και εκσυγχρονισμού και όχι απλώς με την εμπορική λογική των ιδιωτικοποιήσεων και των ελευθερώσεων, οι οποίες πολλές φορές ευνοούν τα κερδοσκοπικά συμφέροντα και όχι το κοινό καλό.

Πρόσφατα, υπήρξε διαμάχη ως προς το θέμα της πυρηνικής ενέργειας: η ασφάλεια εξυπηρετείται καλύτερα όχι με τη μη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, αλλά με την αποφυγή και τον περιορισμό της ς, καθώς δεν ωφελεί το μέλλον μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της ομάδας UEN.– (PL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Morgan για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Η Πράσινη Βίβλος παρέχει μια εξαιρετική βάση για τον σχεδιασμό μιας συνεκτικής ενεργειακής στρατηγικής για την Ευρώπη, και σε ευρύτερο πλαίσιο, για ολόκληρο τον κόσμο. Πρόκειται για ένα πρόβλημα θεμελιώδους σημασίας, το οποίο δεν αφορά μόνο τον εφοδιασμό καυσίμων, είτε αυτά βρίσκονται σε στερεή, υγρή ή αέρια μορφή, ή την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς την οποία θα είχε ακινητοποιηθεί όλος ο κόσμος ή απλώς τη θέρμανση και τον κλιματισμό, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος και την αναπόφευκτα βλαβερή αλλαγή του κλίματος.

Η ενέργεια έχει σαφώς και μια πολιτική διάσταση, όπως απέδειξαν οι ευρέως γνωστές περιπτώσεις της διακοπής της παροχής αερίου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, θα ήθελα να επισημάνω απλώς μερικά προβλήματα. Το εμπόριο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι παγκόσμιο πρόβλημα και απαιτεί συνολικές λύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει την πρωτοβουλία όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Οποιοδήποτε σφάλμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ανεπανόρθωτη καταστροφή της ατμόσφαιρας της γης.

Η καινοτομία στην ενεργειακή πολιτική περιλαμβάνει την αναζήτηση νέων, ανανεώσιμων και καθαρών πηγών ενέργειας καθώς και ριζικό εξορθολογισμό της κατανάλωσής της. Κατά τη γνώμη μου, σπαταλούμε περίπου το 25% της συνολικής ενέργειας μέσω αναποτελεσματικού εξοπλισμού ή μέσω ελάχιστα μελετημένης μεταφοράς ή οργανωτικών λύσεων. Ελπίζω το Πρόγραμμα Ευφυούς Ενέργειας του έβδομου προγράμματος πλαισίου να κάνει μερικά βήματα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Οι οδικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές χρειάζονται έναν νέο τύπο υλικοτεχνικής υποστήριξης όπου η ανησυχία για το μέλλον αποτελεί προτεραιότητα σε σχέση με τα άμεσα οικονομικά συμφέροντα ή τις σκοπιμότητες. Θα ήθελα να ρωτήσω πόσοι άνθρωποι οδήγησαν ασυνόδευτοι στην εργασία τους σήμερα.

Η ενεργειακή ασφάλεια απαιτεί την εφαρμογή υποστηρικτικών δικτύων. Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο του ντόμινο. Πρόσφατα παραδείγματα όπως του Νοεμβρίου αποδεικνύουν πόσο εύθραυστα είναι τα υπάρχοντα συστήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τηρήσει τις αρχές αλληλεγγύης και κοινής δράσης όσον αφορά τους προμηθευτές ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren , εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (SV) Κυρία Πρόεδρε, είναι ευρέως γνωστό ότι αν το μοναδικό εργαλείο κάποιου είναι το σφυρί, σταδιακά αρχίζει να βλέπει το κάθε πρόβλημα σαν καρφί. Ο λόγος είναι προφανής: η μόνη πραγματική χρήση ενός σφυριού είναι να χτυπάει τα καρφιά, επομένως πρέπει να αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα ως καρφιά. Ωστόσο, τα περισσότερα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη ζωή δεν είναι καρφιά, επομένως με αυτή τη συμπεριφορά, τα περισσότερα πράγματα αποτυγχάνουν. Ένα σφυρί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή βενετσιάνικων βάζων ή για να πεισθεί ένας πολιτικός αντίπαλος.

Αυτό ωστόσο που διαθέτουν οι περισσότεροι σε αυτό το Κοινοβούλιο, είναι ένα σφυρί, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή. Οι περισσότεροι από εσάς πιστεύουν, ή μάλλον επιθυμούν να πείσουν τους άλλους ότι τα προβλήματα που τυχαίνει να προκύπτουν σε δεδομένη στιγμή, θα έπρεπε ή πρέπει να επιλυθούν μέσω της ενίσχυσης της ΕΕ. Στην πραγματικότητα, παρόμοια προβλήματα είναι σπάνια και οι εξαιρέσεις περιλαμβάνουν την πυρηνική ασφάλεια, την προστασία από τη ραδιενέργεια και τα προβλήματα που συνδέονται με πυρηνικά υλικά στην ΕΕ και τη γύρω περιοχή. Ο κ. Seppänen βρίσκεται στον σωστό δρόμο και πρέπει να λάβει την υποστήριξή μας, αλλά η κ. Morgan, η οποία απειλεί να επιβάλλει γραφειοκρατικές διαδικασίες όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική σε τέτοιο βαθμό, ώστε ακόμη και βραχυπρόθεσμα ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα χρειαστεί να την εφαρμόσουν, βρίσκεται σε λανθασμένο δρόμο. Προσαρμογές υπό το πρίσμα των αυξημένων τιμών ενέργειας πραγματοποιούνται με βέλτιστο τρόπο σε εθνικό επίπεδο.

Μέσω ανταγωνιστικών χωρών και εταιρειών πρέπει να αναζητήσουμε αποτελεσματικές λύσεις σε ενεργειακά ζητήματα που μπορούν να ευδοκιμήσουν μέσω της δημιουργικότητας και όχι μέσω της επιβολής γραφειοκρατικών διαδικασιών για μισό δισεκατομμύριο ανθρώπους, οι οποίοι ζουν σε οικονομίες που διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να προσθέσω δύο παρατηρήσεις στο πλαίσιο αυτής της κοινής συζήτησης για την ενέργεια.

Η πρώτη είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα όσον αφορά την ενέργεια, τόσο ώστε οι διάφορες εκθέσεις επισημαίνουν στο σύνολό τους ότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν να έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα των ενεργειακών τους επιλογών. Εκτός αυτού, η κ. Morgan συμπεριέλαβε μια συγκεκριμένη αναφορά για τη μέγιστη επικουρικότητα. Όλα όσα περιλαμβάνονται σε αυτές τις εκθέσεις ωστόσο, αντιτίθενται σε αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τον κανονιστικό και απαιτητικό χαρακτήρα τους.

Η δεύτερη είναι ότι η Ευρώπη των Βρυξελλών έχει ήδη αποδείξει αυτό για το οποίο είναι ικανή, οικειοποιούμενη το δικαίωμα να ασκεί ενεργειακή πολιτική και ελευθερώνοντας τις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές, επικρίσεις όσον αφορά την τυποποίηση των δασμών και επομένως τις δημόσιες υπηρεσίες, διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, ανησυχίες όσον αφορά τη συντήρηση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων και ο κατάλογος συνεχίζεται.

Παρακολουθούμε επί του παρόντος μια αυξανόμενη συγκέντρωση του τομέα, σε σημείο που αυτός ο περίφημος ανταγωνισμός για τον οποίο μιλάτε συνεχώς, τείνει να μετατραπεί σε μονοπώλιο της αγοράς ενέργειας λίγων μόνο πολυεθνικών εταιρειών. Η μόνη διαφορά είναι ότι τα μονοπώλια αυτά θα βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ιδιωτών επενδυτών και ενδεχομένως ούτε καν Ευρωπαίων, αντί του δημόσιου τομέα. Επομένως, είμαστε ασφαλώς υπέρ της ενεργειακής ασφάλειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας, εμπίπτει όμως στην αρμοδιότητα των κυρίαρχων κρατών να ελέγξουν αυτά τα στρατηγικά θέματα.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MAURO
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, διαβάσαμε στα αυστριακά μέσα ενημέρωσης ότι το εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας του Temelin θα φτάσει σύντομα την εκατοστή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Επιτροπή βασίζεται για πληροφορίες στην καλή θέληση των αρχών των κρατών μελών. Παρόλ’ αυτά, ευχαριστώ ειλικρινά τον Επίτροπο κ. Piebalgs, διότι υποσχέθηκε να αποστείλει επίσημη επιστολή για να ρωτήσει πόσο επικίνδυνο είναι στην πραγματικότητα το εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας του Temelin.

Χαιρετίζω επίσης την τροπολογία 5 της έκθεσης Seppänen, η οποία αφορά τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας στον τομέα των διασφαλίσεων και της ασφάλειας των εργοστασίων παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Η ΕΕ πρέπει στο μέλλον να εκπονήσει έναν κώδικα συμπεριφοράς για ένα διεθνές σύστημα προειδοποίησης πυρηνικών ατυχημάτων υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Η έκθεση Seppänen υπέβαλε στην προκειμένη περίπτωση μια εξαιρετική πρόταση. Χρειαζόμαστε μια αξιολόγηση από ειδικούς που θα είναι εξουσιοδοτημένοι να διενεργούν επιθεωρήσεις όχι μόνο στα κράτη μέλη αλλά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ούτως ώστε, εάν υπάρξουν κίνδυνοι, να μπορεί ένα εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας να βγει εκτός δικτύου, εν ανάγκη με δικαστική απόφαση. Αυτό το οφείλουμε στην ασφάλεια και στην υγεία των ευρωπαίων πολιτών και λαών. Το Συμβούλιο πρέπει να εγκαταλείψει την παρελκυστική τακτική που ακολουθούσε στο παρελθόν και να συναινέσει στη δημιουργία μιας τέτοιας ομάδας αξιολόγησης προς χάριν της ασφάλειας. Γνωρίζουμε ότι οι κανονισμοί ασφάλειας διαφέρουν πάρα πολύ, κυρίως στον τομέα του παροπλισμού και της τελικής αποθήκευσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια τεράστια διαφορά στα έξοδα, από την οποία επωφελούνται όσοι διαθέτουν τις λιγότερες διασφαλίσεις και μέτρα ασφαλείας καθώς και όσοι δεν ασχολούνται με τον παροπλισμό και την τελική αποθήκευση. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Σας ευχαριστώ για τη υποστήριξή σας, κύριε Piebalgs, και ελπίζω ότι η Επιτροπή θα δράσει με αποφασιστικότητα σε αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Reino Paasilinna (PSE). (FI) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, στηρίζουμε τις εκθέσεις και συγχαίρω τους εισηγητές. Θα αναφερθώ σε δύο ζητήματα. Δεν αντιμετωπίζουμε απλώς ένα πρόβλημα όσον αφορά τις εισαγωγές ενέργειας, οι οποίες αποτελούν πηγή αβεβαιότητας, αλλά και με τις ίδιες μας τις πράξεις εδώ, στην Ένωση. Το αναξιοποίητο ενεργειακό δυναμικό μας ανέρχεται σε ποσοστό 4,8% και μειώνεται κάθε έτος, ενώ πριν ήταν 15-20 %. Επομένως παρασυρθήκαμε σε κρίσεις, εξαιτίας των πράξεών μας. Τώρα πρέπει να επενδύσουμε σε νέο δυναμικό, δίκτυα που πρέπει να κατασκευαστούν και να βελτιωθούν και πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσουμε βοήθεια από τις κυβερνήσεις μας. Προφανώς πρέπει να καταβάλλουμε πολλές περισσότερες προσπάθειες όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος της κατανάλωσης ενέργειας.

Το άλλο ζήτημα είναι ότι η ενέργεια έχει μετατραπεί όχι μόνο σε ένα πολιτικό ζήτημα, αλλά και κοινωνικό. Όσο πιο φτωχός είναι ο καταναλωτής, τόσο πιο δύσκολη είναι η κατάσταση για τον ίδιο, όταν οι τιμές της ενέργειας είναι υψηλές και αυτός ο καταναλωτής πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής, όπως αναφέρει η έκθεση της κ. Morgan.

Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω την Επιτροπή τι μέτρα προτίθεται να λάβει για τη βελτίωση της κοινωνικής ενεργειακής ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Γιώργος Χατζημαρκάκης (ALDE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όλοι γνωρίζουμε ότι η ενέργεια είναι πηγή ζωής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς, αυτό το συνειδητοποιούμε μόνο περιστασιακά, τις Κυριακές. Πιστεύω ότι η ΕΕ στο σύνολό της αντιμετωπίζει το θέμα της ενέργειας με εξαιρετικά αφελή τρόπο. Η ενεργειακή πολιτική εξακολουθεί να είναι ένα συνονθύλευμα από ημίμετρα, ενώ τα κράτη μέλη ακολουθούν διαφορετικές στρατηγικές.

Η εαρινή Σύνοδος Κορυφής για την ενέργεια ήταν μια αποτυχία, αυτό κατέστη σαφές. Η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που ήταν σημαντική για εμάς και είχε μια ενεργειακή παράμετρο, κατέρρευσε εξαιτίας του πολωνικού βοδινού κρέατος. Υπάρχουν ιδεολογικές αντιπαραθέσεις σχετικά με την πολιτική ατομικής ενέργειας, υπάρχουν πράγματα που μας παρακωλύουν. Υπάρχουν σημαντικές περιοχές στον κόσμο που θα μπορούσαν να είναι βασικοί προμηθευτές μας, όπως η Κεντρική Ασία, αλλά δεν τους δώσαμε τη δέουσα προσοχή μέχρι τώρα. Η Κίνα, όπως επισημάνθηκε επανειλημμένα στη συζήτηση, αναπτύσσει έναν μεγάλο αριθμό στρατηγικών συμμαχιών παγκοσμίως σε αυτό ακριβώς το θέμα. Από την άλλη πλευρά, εξαρτόμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, δεν διαθέτουμε επαρκείς φορείς διασύνδεσης για μια πραγματική ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, όπως άλλωστε διαπιστώσαμε πρόσφατα με τη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος αυτό το έτος. Συνολικά, πιστεύω ότι πρόκειται για ένα πολύ φτωχό ισοζύγιο.

Για τον λόγο αυτόν, χαιρετίζουμε θερμά το ότι έχετε δρομολογήσει αρκετά σχέδια δράσης, κύριε Επίτροπε, ότι η γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου θα επικεντρωθεί στην ενέργεια και ότι χώρες, όπως επί παραδείγματι η Φινλανδία, υιοθετούν μια απολύτως μη ιδεολογική αλλά παρόλ’ αυτά εξαιρετικά επιτυχή προσέγγιση όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική, επενδύοντας πάρα πολύ στη βιομάζα και επίσης συγχρόνως στην ατομική ενέργεια, διότι έχουν προφανώς αναγνωρίσει τα σημάδια των καιρών.

Κυρίως όμως χαιρετίζω το γεγονός ότι εσείς, κύριε Επίτροπε, με το σχέδιο δράσης για τη βιομάζα επιτύχατε κάτι που είναι ίσως μια πολύ σημαντική συμβολή στην ενεργειακή διαφοροποίηση, στη μείωση της εξάρτησής μας από άλλες περιοχές του κόσμου και στη «λισαβονοποίηση» ολόκληρης της ατζέντας της ΕΕ. Εν προκειμένω, εννοώ κυρίως το σχέδιο για τη γεωργία. Τα σχέδια βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τώρα πλέον εναπόκειται στα κράτη μέλη να τηρήσουν αυτά τα σχέδια.

 
  
MPphoto
 
 

  Rebecca Harms (Verts/ALE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έχουν κατατεθεί ορισμένες πολύ διαφορετικές εκθέσεις σχετικά με τις ενεργειακές στρατηγικές. Κατά τη γνώμη μου, η έκθεση Morgan και η έκθεση Langen ασχολούνται πραγματικά με ένα θετικό μέλλον και μια αλλαγή των παραδειγματικών σχέσεων στη βιομηχανία ενέργειας με τη μορφή που είχε έως σήμερα, ενώ η έκθεση Seppänen αφορά ουσιαστικά την εξάλειψη αποβλήτων και μόλυνσης. Επειδή συμφωνώ απόλυτα με την κ. Morgan, θα ήθελα να επικεντρωθώ τώρα στην έκθεση Seppänen και να πω ότι θεωρώ αυτά που προτείνει αυτή η έκθεση εντελώς απαράδεκτα.

Η πυρηνική ασφάλεια είναι και παραμένει μάλλον φαντασία παρά πραγματικότητα. Εάν κοιτάξουμε πίσω στο προηγούμενο έτος και κάνουμε μια ανασκόπηση των σημαντικότερων γεγονότων που τράβηξαν την προσοχή μας, τότε πρέπει να επισημανθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα όφειλε γενικά να έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος αυτού. Οδηγηθήκαμε σε μια αδιέξοδη αντιπαράθεση με το Ιράν, το οποίο απειλεί να κατασκευάσει ατομική βόμβα. Μας συντάραξε η πυρηνική δοκιμή στη Βόρειο Κορέα και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι η συμφωνία για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων είναι ένα κενό γράμμα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε το εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας του Forsmark στη Σουηδία. Η Σουηδία είναι μια χώρα που ισχυρίζεται ότι διαθέτει τα ασφαλέστερα εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Οι σουηδικές εποπτικές αρχές μάς αντιτείνουν ότι αυτός ο αντιδραστήρας απείχε μόλις 18 λεπτά από τη διαφυγή. Εκείνη η κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν συζητήθηκε καν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πόσο μάλλον να αναλυθεί. Αναλάβαμε μεγάλη ευθύνη με την εξάλειψη των συνεπειών του ατυχήματος στον αντιδραστήρα του Τσερνομπίλ, αλλά τι βρήκαμε μπροστά μας; Ασυνέπεια, διαφθορά ως προς το σχέδιο εφαρμογής προστατευτικού καλύμματος, ενώ ουδείς γνωρίζει πραγματικά ποια είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε προς τα εμπρός. Επιπλέον, αντιμετωπίζουμε το σκάνδαλο με το πολώνιο. Μεγάλες ποσότητες πολωνίου, μια άκρως ραδιενεργός ουσία από τις ρωσικές πυρηνικές πόλεις, εκλάπησαν, μεταφέρθηκαν παντού στην Ευρώπη και ουδείς γνωρίζει πώς κατέστη αυτό δυνατόν. Επομένως, μην μου μιλάτε καθόλου για πυρηνική ασφάλεια· είναι καλύτερα να μου μιλήσετε για πυρηνική ανασφάλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, οι διάφορες εκθέσεις στον τομέα της ενέργειας είναι στην πραγματικότητα πολύ χαρακτηριστικές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν πολλά στοιχεία σε αυτές, εκ των οποίων είναι σωστά. Ως προς την ουσία τους όμως οι εκθέσεις αυτές είναι προβληματικές.

Αναφέρονται επανειλημμένα στη σύνθεση των ενεργειακών πηγών. Αυτό ασφαλώς σημαίνει ότι εξακολουθούν να υπολογίζουν στην ατομική ενέργεια, καθώς και ότι η ατομική ενέργεια είναι και παραμένει ακατάλληλη και επικίνδυνη. Πότε επιτέλους οι διάφοροι υπεύθυνοι των αρχών θα μάθουν από τα διδάγματα του Τσερνομπίλ και τα πιο πρόσφατα ατυχήματα στη Σουηδία; Η μόνη σωστή απάντηση είναι να αποχωρήσουμε άμεσα από την ατομική ενέργεια! Η ΕΕ αδυνατεί να προάγει την έρευνα, απέτυχε στην ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Είναι σκανδαλώδες να δαπανώνται τα διπλάσια χρήματα, 1,6 δισ. ευρώ, για την έρευνα στην κούρσα των εξοπλισμών, τη στιγμή που συντελείται μια αλλαγή κατεύθυνσης στην ενέργεια. Ο γερμανός Υπουργός Εξωτερικών κάνει διαρκώς λόγο για «εξωτερική ενεργειακή πολιτική». Αυτό καταδεικνύει ότι η ΕΕ τρέφει παγκόσμιες πολιτικές φιλοδοξίες εις βάρος άλλων λαών. Αντ’ αυτού, χρειάζεται να αποχωρήσουμε άμεσα από την ατομική ενέργεια και να επενδύσουμε μαζικά σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, στην έρευνα στον τομέα της ενέργειας αντί για την έρευνα στον τομέα των εξοπλισμών και στη συνεργασία στον τομέα της εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  John Whittaker (IND/DEM). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν πάνω από 100 ρήτρες σε αυτή την έκθεση για την ενεργειακή ασφάλεια, και σχεδόν όλες τους καλούν την Επιτροπή να κάνει κάτι: να καθορίσει το σύστημα εμπορίας του άνθρακα, να ευνοήσει τις επενδύσεις στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, να ενθαρρύνει την ενεργειακή απόδοση, και άλλα πολλά ακόμη. Η Επιτροπή θα είναι αρκετά απασχολημένη. Θα ήθελα να θέσω υπό αμφισβήτηση δύο υποθέσεις σχετικά με αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα.

Πρώτον, υποτίθεται ότι η Επιτροπή με κάποιον τρόπο έχει την ικανότητα να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα, σαν να διέθετε ένα μαγικό ραβδί. Δεύτερον, υποτίθεται ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να πεισθούν να συνεργαστούν. Θα συνεργαστούν πράγματι, εφόσον αυτό είναι προς το συμφέρον τους, πουλώντας για παράδειγμα πλεονάζουσα ενέργεια –με κέρδος στους γείτονές τους. Αλλά όταν διακυβεύεται η εθνική ενεργειακή ασφάλεια, όλη η ισχύς της Επιτροπής δεν επαρκεί, και οι χώρες θα φροντίσουν για τον εαυτό τους. Κάντε τη σύγκριση με τη «συνεργασία» στην αλιεία, που έφερε αρκετά κοινά είδη στα πρόθυρα της εξαφάνισης.

Η μεγαλύτερη ανησυχία μου, ωστόσο, είναι ότι μεγάλο μέρος των αιτημάτων μας, όπως η προσπάθεια επίτευξης ανέφικτων στόχων για το διοξείδιο του άνθρακα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ελάχιστα λαμβάνει υπόψη το οικονομικό κόστος. Φοβούμαι ότι η εφαρμογή πολλών από τις συστάσεις αυτής της έκθεσης θα είναι εξίσου καταστροφικές οικονομικά με την οδηγία REACH, την οποία ενέκρινε θριαμβευτικά το Κοινοβούλιο χθες.

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορείτε να έχετε μια ανοιχτή αγορά στην ενέργεια και μια εφαρμόσιμη πολιτική ενεργειακού καταμερισμού χωρίς διαφανή ανταγωνισμό. Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής το αναγνωρίζει αυτό.

Ωστόσο, στη νήσο της Ιρλανδίας, ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για τις Βρετανικές Νήσους και την Ευρώπη, οι ευκαιρίες για μια ελεύθερη και δίκαιη αγορά καταπνίγονται από την κρατική κυριαρχία του φορέα προμήθειας ηλεκτρισμού (Electricity Supply Board) στην αγορά της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Το σχεδόν μονοπώλιο του ESB τόσο στην παραγωγή όσο και στη διανομή πρέπει να σπάσει, καθώς αποκλείει άλλους από την αγορά και καταπνίγει τον ανταγωνισμό. Οφείλω να αναφέρω ότι η κυβέρνηση του Δουβλίνου κινείται με εξαιρετικά βραδείς ρυθμούς προς την κατάρριψη αυτού του μονοπωλίου. Καλώ σήμερα την Επιτροπή να απαιτήσει με μεγαλύτερο σθένος την πραγματοποίηση αυτής της απαραίτητης αλλαγής.

Το μονοπώλιο συνεπάγεται επιδοτούμενη αναποτελεσματικότητα και υψηλότερες τιμές, και έτσι θα ήταν η κατάσταση για τους καταναλωτές στην εκλογική μου περιφέρεια της Βόρειας Ιρλανδίας, εάν καταλήγαμε να αποτελέσουμε μειοψηφία σε μια ενεργειακή αγορά στην οποία δεσπόζει ένας ESB που δεν έχει υποστεί μεταρρύθμιση. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό!

 
  
MPphoto
 
 

  Elmar Brok (PPE-DE), συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια για να περιγράψω συνοπτικά τη γνώμη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πλέον άδυτο. Η Ρωσία χρησιμοποιεί την ενέργεια ως πολιτικό όπλο, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή του Κόλπου είναι ασαφής και ουδείς εξ ημών γνωρίζει πώς θα διαμορφωθεί η πολιτική κατάσταση και επομένως η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού σε δύο ή τρία χρόνια.

Όταν βλέπουμε ότι η διψασμένη για ενέργεια Κίνα απέκτησε δικαιώματα στον ενεργειακό τομέα στο Νταρφούρ, διοργάνωσε μια αφρικανική Σύνοδο Κορυφής, απέκτησε πρόσβαση στη Νιγηρία και έκλεισε συμφωνία στον ενεργειακό τομέα με το Ιράν, με αξία που υπερβαίνει τα 100 δισ. δολάρια, πρέπει να ανησυχούμε σφόδρα για τον ενεργειακό εφοδιασμό σε ευνοϊκές τιμές, δεδομένου ότι αυτό είναι καθοριστικό για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ηπείρου μας, για τις θέσεις εργασίας και πάρα πολλά άλλα. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να καταβάλουμε ιδιαίτερες προσπάθειες σε αυτούς τους τομείς με σκοπό να προχωρήσουμε προς τα εμπρός, διαφοροποιώντας τον εφοδιασμό μας από όλα τα μέρη του κόσμου, καθώς και μέσω της εσωτερικής διασύνδεσης των ενεργειακών δικτύων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε οι μεμονωμένες χώρες να μην είναι δυνατόν να τιμωρηθούν από τρίτες δυνάμεις. Αυτό θα μας προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια. Ωστόσο, καταδεικνύει επίσης πόσο σημαντική είναι η Συνταγματική Συνθήκη για τη θέσπιση δικαιοδοσίας στον τομέα της ενέργειας, προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε όλα όσα συζητήσαμε σήμερα εδώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alejo Vidal-Quadras (PPE-DE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα αρχίσω με την έκθεση του κ. Seppänen. Οι εισηγητής απέδειξε για άλλη μια φορά την μεγάλη του εμπειρία σε αυτόν τον τομέα και την ικανότητά του στην επίτευξη συναίνεσης, εξασφαλίζοντας μια μεγάλη πλειοψηφία στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό και πρέπει να αποφύγουμε να παρεκκλίνουμε από αυτό εγκρίνοντας τροπολογίες που αντιβαίνουν στο πνεύμα της πρότασης.

Όσον αφορά την έκθεση Morgan, θα ήθελα να επισημάνω ένα περίεργο γεγονός, και αυτό είναι ότι η συμβολή της πυρηνικής ενέργειας έχει αγνοηθεί εντελώς. Πιστεύω ότι ορισμένοι βουλευτές προτιμούν να μην εξετάζουν το θέμα, με την ελπίδα ότι θα αποφύγουν μια επίμαχη συζήτηση, αλλά πρέπει να επιδείξουμε θάρρος και να αναγνωρίσουμε επιτέλους, αντικειμενικά και χωρίς επιφυλάξεις, τη σημαντική συμβολή αυτής της πηγής ενέργειας στην ασφάλεια του εφοδιασμού και στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος.

Θα ήθελα να ακούσετε προσεκτικά, κυρία Harms, τα λόγια του συνιδρυτή της Greenpeace, Patrick Moore, κατά τον οποίο: «Η αιολική και η ηλιακή ενέργεια έχουν τη θέση τους, αλλά επειδή είναι διακοπτόμενες και απρόβλεπτες απλά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα μεγάλα εργοστάσια άνθρακα, πυρηνικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας. Το φυσικό αέριο, ένα ορυκτό καύσιμο, είναι ήδη πολύ ακριβό, και η τιμή του πολύ άστατη για να διακινδυνεύσουμε την κατασκευή μεγάλων εργοστασίων παραγωγής. Δεδομένου ότι οι υδροηλεκτρικές πηγές λειτουργούν στο έπακρο, η πυρηνική ενέργεια είναι, δια της ατόπου απαγωγής, το μοναδικό βιώσιμο υποκατάστατο του άνθρακα». Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα αδιαμφισβήτητο επιχείρημα.

Συμφωνώ μαζί σας ότι το Ιράν, με το πρόγραμμά του πυρηνικού εμπλουτισμού, αποτελεί μια πολύ σοβαρή απειλή στην παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα, αλλά το σωστό συμπέρασμα που πρέπει να εξαχθεί από αυτό είναι το αντίθετο από αυτό που προτείνετε, κυρία Harms. Το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να αυξήσουμε την ενεργειακή μας ανεξαρτησία. Με άλλα λόγια, ακριβώς το αντίθετο από αυτό που υποστηρίζετε. Πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε τα κιλοβάτ από πολιτική άποψη. Μιλάμε για πηγές ενέργειας οι οποίες εκπέμπουν αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και για πηγές που δεν τα εκπέμπουν. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η πυρηνική ενέργεια πρέπει να θεωρούνται συμπληρωματικές και όχι ασύμβατες μεταξύ τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Mechtild Rothe (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους τρεις εισηγητές για το άριστο έργο τους. Ωστόσο, ελπίζω ότι οι δύο συνάδελφοι θα με συγχωρέσουν που θα επικεντρωθώ στην έκθεση της συναδέλφου μου κ. Morgan. Η έκθεσή της είναι εξαιρετική και αποδεικνύει την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των εισηγητών και των σκιωδών εισηγητών. Θεωρώ δεδομένο ότι σήμερα στο Κοινοβούλιο θα εκπέμψουμε ένα πολύ σαφές μήνυμα προς την Επιτροπή, ένα μήνυμα που η Επιτροπή, για χάρη της συνέχισης της μέχρι τούδε πραγματικά άριστης συνεργασίας στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής, δεν θα πρέπει να αγνοήσει, όταν θα υποβάλει το πακέτο για την ενέργεια τον Ιανουάριο. Εξ ου και η έκθεση θέτει, για παράδειγμα, έναν δεσμευτικό στόχο 25% για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας μέχρι το 2020.

Η Επιτροπή είναι προφανώς εντελώς ανοιχτή όταν πρόκειται για έναν δεσμευτικό, γενικό στόχο. Ναι μεν αυτό είναι καλό, αλλά δεν αρκεί. Στην έκθεση Morgan τίθενται επίσης δεσμευτικοί στόχοι ανά τομείς. Τίθενται στόχοι για την ηλεκτρική ενέργεια και τα βιοκαύσιμα. Ωστόσο, πρέπει να θέσουμε αυτούς τους στόχους πέραν του 2010.

Οι μέχρι σήμερα εμπειρίες μας δεν ήταν αρνητικές. Το 2001 διαπιστώσαμε με την οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία περιελάμβανε σαφείς στόχους, ότι επιτύχαμε ένα νέο ξεκίνημα στα κράτη μέλη. Αφενός, αυτό δεν θα πρέπει να διακυβευτεί. Αφετέρου όμως, κύριε Επίτροπε Piebalgs, δηλώσατε στο Σώμα τον Φεβρουάριο ότι θα υποβάλετε φέτος μια οδηγία για τη θέρμανση και την ψύξη. Ευχαρίστως σας δίνουμε χρόνο μέχρι τον Ιανουάριο. Ωστόσο, το θέμα δεν είναι εκεί. Τόσο εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο όσο και η βιομηχανία και το εμπόριο σε αυτόν τον τομέα, που επικρότησαν ειλικρινά τα λόγια σας, αναμένουμε την υποβολή της οδηγίας, όπως διαβεβαιώνεται στις εκθέσεις Langen και Morgan. Απευθύνω έκκληση στην Επιτροπή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και να πράξει αναλόγως.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Laperrouze (ALDE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να διατυπώσω μερικά σχόλια σχετικά με τα διάφορα θέματα που συζητάμε σήμερα το πρωί.

Στην έκθεση σχετικά με την πυρηνική προστασία και ασφάλεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως στόχο της τη βελτίωση της πυρηνικής προστασίας και ασφάλειας στον κόσμο, προτείνοντας ένα μέσο συνεργασίας με τρίτες χώρες. Αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι να αποτρέψει την κατασκευή νέων σταθμών παραγωγής ή να ζητήσει το κλείσιμο των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, αποφάσεις οι οποίες εμπίπτουν στην κυριαρχία των κρατών, αλλά να προωθήσει μια νοοτροπία πυρηνικής ασφάλειας. Εκφράζω επομένως τη λύπη μου για τις δύο τροπολογίες της ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, οι οποίες συστήνουν περισσότερα από το ελάχιστο. Η έγκαιρη παρέμβαση επιτρέπει, πριν την έναρξη λειτουργίας των σταθμών, τη δυνατότητα προσδιορισμού των μέτρων ασφαλείας που είναι αναγκαίο να ληφθούν.

Σήμερα το πρωί, το Κοινοβούλιο προτείνει επίσης μια φιλόδοξη έκθεση για τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα, τα οποία αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ και για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Κρίνεται ωστόσο απαραίτητο να παρακολουθούμε από κοντά τη συνολική ενεργειακή απόδοση της βιομάζας.

Τέλος, θα προτιμούσα να σταλεί ένα πιο ηχηρό μήνυμα από το Κοινοβούλιο όσον αφορά την Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως αναφορικά με τις προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια και στις μεταφορές. Για να αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα, για ακόμη μια φορά παραποιήσαμε τη συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η πυρηνική ενέργεια αποτελεί τμήμα του ενεργειακού μείγματος, ότι συμβάλλει στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και επιπλέον, ότι η τεχνογνωσία μας σε αυτόν τον τομέα είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη.

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω επίσης ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε τους διαχειριστές των δικτύων να συνεργαστούν για την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού κώδικα, προκειμένου να ρυθμιστεί η ασφάλεια των δικτύων μεταφοράς ενέργειας.

Τέλος, τώρα που οι ιδιώτες καταναλωτές θα αντιμετωπίσουν το άνοιγμα της ενεργειακής αγοράς, είναι καιρός να συνυπολογιστεί ο ρόλος των ρυθμιστικών αρχών και να εγκριθούν οι οδηγίες όσον αφορά την εσωτερική αγορά με σκοπό τη διατήρηση των τιμών σε λογικά επίπεδα. Η ενέργεια είναι απόλυτη αναγκαιότητα και είναι ζωτικής σημασίας για τους ευρωπαίους πολίτες, κυρίως τους πιο φτωχούς, να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή την καθολική υπηρεσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, η Πράσινη Βίβλος προωθείται στα πλαίσια της αντιλαϊκής στρατηγικής της Λισσαβόνας και εξασφαλίζει ένα ακόμα δώρο νέας κερδοφορίας στο ευρωενωσιακό κεφάλαιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, ακόμη και αυτές που εμφανίζουν εθνικό προστατευτισμό, ιδιωτικοποιούν αυτό τον στρατηγικό τομέα θυσιάζοντας λαϊκές ανάγκες στο βωμό της κερδοφορίας του ιδιώτη, δηλαδή των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και των πολυεθνικών.

Η απελευθέρωση φέρνει νέα κέρδη στον επιχειρηματία και αύξηση στις τιμές εις βάρος του καταναλωτή. Παράδειγμα: η ιδιωτικοποίηση της CDF στη Γαλλία. Από το πρώτο τετράμηνο της ιδιωτικοποίησής της οι τιμές για τα νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά 15%. Το ίδιο έγινε στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες Η προστασία του περιβάλλοντος, την οποία επικαλείσθε, είναι υποκριτική. Στην πραγματικότητα προσπαθείτε να συγκαλύψετε την επιτάχυνση της απελευθέρωσης.

Ο ενεργειακός εφοδιασμός πρέπει να στοχεύει στη συνδυασμένη αντιμετώπιση των λαϊκών αναγκών, στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, στη διαφύλαξη της ασφάλειας των κατοίκων, στην προστασία του περιβάλλοντος και κυρίως στην κατοχύρωση της ενέργειας ως κοινωνικού αγαθού και όχι ως εμπορεύματος, και εδώ είναι η στρατηγική μας διαφωνία και διαφορά: Τέτοιες ανάγκες δεν προωθεί η Πράσινη Βίβλος! Αντίθετα στρέφεται κατά των συμφερόντων του καταναλωτή, δηλαδή των εργαζομένων!

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (NI). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, λαμβάνω τον λόγο εξ ονόματος του Νέου Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Όχι μόνο χαιρετίζω την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής και την έκθεση της συναδέλφου Morgan για μια αειφόρο ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, αλλά εύχομαι η στρατηγική αυτή να αποτελέσει από το 2007 μία από τις προτεραιότητες της Ένωσης.

Πράγματι, όπως είχα την ευκαιρία να επαναλάβω τόσο εχθές στο Σώμα όσο και σε άλλες περιπτώσεις, από την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκπονήσει μια ενεργειακή στρατηγική –όχι μόνο αειφόρο, αλλά και αυτόνομη – επιτυγχάνοντας συνεπώς την ανεξαρτησία της από τα παιχνίδια εξουσίας και οικονομικών συμφερόντων που κινούν συχνά τα νήματα σε αυτόν τον τομέα, εξαρτώνται πολλές προκλήσεις που μας αναμένουν στο προσεχές μέλλον σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνον από πλευράς ανταγωνιστικότητας, αλλά και σεβασμού στο πολιτικό και στρατηγικό βάρος που θέλει και μπορεί να κατακτήσει η Ένωση.

Πέρα από τη σύναψη στρατηγικών συμφωνιών με σημερινούς και μελλοντικούς εταίρους, είναι συνεπώς περισσότερο αναγκαίο να εντείνουμε τις προσπάθειες για την έρευνα και να επιτρέψουμε στα κράτη μέλη να αναπτύξουν στο μέγιστο βαθμό τους αειφόρους ενεργειακούς πόρους που διαθέτουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες κάθε κράτους μέλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jerzy Buzek (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου λέγοντας ότι πιστεύω πως πρέπει να στηρίξουμε και τις τρεις εκθέσεις και να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους τρεις εισηγητές για τις προσπάθειές τους. Πάνω από όλα, θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Piebalgs για το έργο του. Κατά τα δυόμισι έτη αυτής της θητείας, μιλούμε πια για την ενέργεια με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο σε σχέση με το παρελθόν.

Πρώτον, είναι σαφές σήμερα ότι τα προβλήματά μας στην Ευρώπη βασίζονται στην απειλή των αποθεμάτων μας σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αυτός είναι και ο λόγος που οι πρωτοβουλίες του Επιτρόπου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης όσον αφορά τον εντατικό διάλογο με εταίρους που μας εφοδιάζουν με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αξίζουν την στήριξή μας. Είναι αναγκαία μια κοινή εξωτερική πολιτική όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό. Οι οδοί του ενεργειακού εφοδιασμού είναι επίσης σημαντικοί, όχι μόνο οι ίδιοι οι προμηθευτές. Στην πραγματικότητα είναι απόλυτα κρίσιμοι.

Δεύτερον, αν πρόκειται να καταπολεμήσουμε την κρίση όσον αφορά τον εφοδιασμό σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, πρέπει να βασιστούμε στις δικές μας, τις ευρωπαϊκές, πηγές ενέργειας. Κατά τη διάρκεια δυόμισι χρόνων η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε σαφώς ότι η εξοικονόμηση ενέργειας και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν μια προτεραιότητα. Αυτό αναφέρεται σε όλα τα έγγραφα, συμπεριλαμβανόμενων αυτών που αφορούν την έρευνα και ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών. Τα βιοκαύσιμα είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε αυτό το σημείο, παρόλο που είναι απαραίτητη κάποια νομοθεσία.

Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει με το πρόγραμμα ΕΥΡΑΤΟΜ, που είναι το παλαιότερο κοινοτικό πρόγραμμα και το οποίο προσέφερε στην Ευρώπη μια σχετικά ασφαλή και αξιόπιστη πηγή ενέργειας μέσω της χρήσης του ατόμου. Αυτό το πρόγραμμα πρέπει να συνεχιστεί. Η ανανεώσιμη ενέργεια δεν θα είναι αρκετή από μόνη της, παρόλο που στηρίζω τους συναδέλφους μου βουλευτές οι οποίοι μιλούν για την ανάγκη ανανεώσιμης ενέργειας.

Τέταρτον, μετά από έτη αδιαφορίας, η Ευρώπη θυμήθηκε τελικά πως σχεδόν όλες οι χώρες διαθέτουν τους δικούς τους ενεργειακούς πόρους με τη μορφή άνθρακα. Ωστόσο, δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή στις μεθόδους κατανάλωσης άνθρακα του 19ου και 20ου αιώνα. Υπάρχει ανάγκη για εντελώς νέες τεχνολογίες.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και όλους τους συναδέλφους μου για την απόφασή τους να αναλάβουν παρόμοιες δράσεις εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Joan Calabuig Rull (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας τους εισηγητές και επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα της ενέργειας, που είναι το επίκεντρο των ανησυχιών μας σήμερα, θα εξακολουθήσει να αποτελεί πρόβλημα τα προσεχή έτη, πιθανότατα σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό.

Όπως είπαν οι εισηγητές, πιστεύω ότι οι προτάσεις στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής είναι επίκαιρες και απαραίτητες και ότι αξίζει να επισημανθεί το έργο που επιτελείται από τον Επίτροπο Piebalgs.

Κατόπιν αυτού, θα ήθελα απλά να πω ότι οι καταναλωτές πρέπει ασφαλώς να βρίσκονται στο επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής, καθώς μιλάμε για μια δημόσια υπηρεσία που πρέπει να είναι προσιτή σε όλους, όχι μόνο σε εκείνους που ενδιαφέρουν την αγορά. Τα τελευταία χρόνια, δώσαμε προτεραιότητα στη δημιουργία της ευρωπαϊκής αγοράς, αλλά έχουμε διαπιστώσει ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Πολλές χώρες δείχνουν μεγάλη επιφυλακτικότητα ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας. Μόνο αυτή την εβδομάδα, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένες γνώμεςσε δεκαέξι κράτη μέλη.

Πιστεύω ότι πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί δεν προοδεύει η αγορά και γιατί δεν υπάρχει επαρκής εμπιστοσύνη και η απάντηση έγκειται στην ανάγκη για κοινή ενεργειακή πολιτική, και όχι μόνο σε εξωτερικό επίπεδο. Χρειαζόμαστε συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών διότι, διαφορετικά, θα είναι πολύ δύσκολο να επιτύχουμε τους στόχους μας και να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE-DE).(SL) Έχουμε μία συζήτηση, αλλά πολλά ιδιαίτερα σημαντικά θέματα. Καταρχάς θα ήθελα να μιλήσω για την πρόταση σχετικά με την κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική.

Οι συζητήσεις όσον αφορά την ενέργεια αποτελούν τελικά υψηλή προτεραιότητα. Ασφαλώς, αξίζει να τους δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς η καλή διαβίωση της ανθρωπότητας εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα, τη βιωσιμότητα και το κόστος της ενέργειας, καθώς και από τις επιπτώσεις της ενέργειας στο περιβάλλον. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει προβλήματα σε αυτόν τον τομέα και θα καταφέρουμε να τα επιλύσουμε μόνο αν ενεργήσουμε θέτοντας έναν κοινό στόχο. Γι’ αυτόν τον λόγο στηρίζω την ιδέα μιας κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει: πως θα της δώσουμε υπόσταση;

Στην πρόταση για την ενιαία ενεργειακή αγορά, αυτό που μου προκαλεί έκπληξη είναι η απουσία της ιδέας της σταδιακής εναρμόνισης και τυποποίησης των διοικητικών οργάνων και η ενοποίηση των δυνάμεών τους. Η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά απαιτεί δυναμικές εθνικές ρυθμιστικές αρχές, αλλά χρειαζόμαστε επίσης μια ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή που θα αντιμετωπίσει διασυνοριακά προβλήματα. Μια άλλη σημαντική ανησυχία είναι η κατάρτιση κατάλληλου χρονοδιαγράμματος.

Στις συζητήσεις για την ενέργεια, επιθυμώ επίσης να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα των μεταφορών. Η προώθηση των δημόσιων μεταφορών αποτελεί ένα μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχώς τώρα. Επιπλέον, ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών όσον αφορά την εισαγωγή βιοκαυσίμων και η ενοποίησή τους μεταξύ των κρατών μελών αποτελεί ένα μέτρο που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε για ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Η δύσκολη κατάσταση στον ενεργειακό τομέα και τα περιβαλλοντικά προβλήματα μας αναγκάζουν να εξετάσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μεμονωμένων ενεργειακών πηγών, καθώς και τις επιπτώσεις τους σε άλλους τομείς, όπως η βιομηχανία ξυλείας και η γεωργία. Ενεργώντας κατά τον τρόπο αυτόν, πρέπει επίσης να προχωρήσουμε σε μια ρεαλιστική αξιολόγηση της πυρηνικής ενέργειας, η οποία αντιπροσωπεύει μια σημαντική πηγή ενέργειας στην κοινωνία, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ασφαλή ενέργεια και στο πλαίσιο της κατάλληλης νοοτροπίας ασφάλειας.

Ας μην συγχέουμε την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας με την κακή χρήση. Ας επικεντρωθούμε στην θεσμική εξέλιξη που μπορεί να αποτρέψει την κατάχρηση. Δεν θα ήταν σοφό, για παράδειγμα, να εγκαταλείψουμε τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, τη χημική βιομηχανία και την ιατρική έρευνα λόγω ενδεχόμενων καταχρήσεων. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Ευρώπη διαθέτει μερικούς χρηματοδοτικούς πόρους για τη βελτίωση της ασφάλειας των σταθμών παραγωγής πυρηνικής ενέργειας σε τρίτες χώρες.

Τελικά, στον τομέα της ενέργειας, έχουμε ήδη θέσει έναν μεγάλο αριθμό σωστά επιλεγμένων στόχων. Είναι καιρός να διεθνοποιήσουμε μερικούς από αυτούς. Και είναι επίσης καιρός να ξεκινήσουμε εμείς οι ίδιοι να εργαζόμαστε για τους στρατηγικούς στόχους που έχουμε θέσει και να εφαρμόσουμε τις νομικές απαιτήσεις που έχουν εγκριθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Matthias Groote (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ως σκιώδης εισηγητής για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με τη στρατηγική για τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα, θα ήθελα να σχολιάσω δύο σημεία σε σχέση με αυτήν την έκθεση. Πρώτον, είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι δίνεται προτεραιότητα στην αρχή της αειφορίας σε όλες τις φάσεις της παραγωγής βιοκαυσίμων. Επιπλέον, όμως, πρέπει επίσης να καθορίσουμε τις προδιαγραφές όσον αφορά την καλλιέργεια και την επεξεργασία, σε σχέση με τις οποίες το βασικό κριτήριο πρέπει να είναι η ισορροπία των αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου παραγωγής.

Δεύτερον, θα ήθελα να αναφερθώ στην ενεργειακή απόδοση της βιομάζας. Στην προκειμένη περίπτωση, το κυριότερο κριτήριο πρέπει να είναι πόσες κιλοβατώρες μπορούν να εξοικονομηθούν ανά εκτάριο κατ’ έτος χωρίς να αγνοηθεί η αειφορία. Λόγω της αυξημένης ζήτησης για ορυκτές πηγές ενέργειας και της ραγδαίας αύξησης των τιμών που σχετίζεται με αυτήν, είναι σημαντικό να αυξηθεί γρήγορα το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ούτως ώστε να αποτραπούν μελλοντικές αυξήσεις τιμών σε ορυκτές πηγές ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicole Fontaine (PPE-DE). – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η σοβαρή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2006, αρχικά στη Γερμανία, απέδειξε –αν υπήρχε τέτοια ανάγκη– ότι η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί ασφαλώς μια ευρωπαϊκή ανησυχία και ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις. Ο κόσμος στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς την Ευρώπη για τη διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης της ενέργειας, η οποία υπόκειται όλο και περισσότερο στην αστάθεια των προμηθευτών και στις τάσεις που οφείλονται στην εξαιρετικά άνιση γεωγραφική κατανομή των πόρων.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έπραξε σωστά παρουσιάζοντάς μας αυτή την Πράσινη Βίβλο, την οποία εξετάζουμε σήμερα χάρη στην έκθεση της συναδέλφου μας βουλευτού, κ. Morgan. Τη συγχαίρω για την εξαιρετική δουλειά της και εκφράζω την ικανοποίησή μου διότι για ένα πρόβλημα τόσο σημαντικό και ευαίσθητο, επετεύχθη ευρεία συναίνεση στο εσωτερικό της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και, κυρίως, για το γεγονός ότι προβλήθηκε η ισχυρή ιδέα ότι οι τρεις στόχοι, δηλαδή η ασφάλεια του εφοδιασμού, η ανταγωνιστικότητα και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, είναι πρωταρχικής σημασίας. Το ίδιο ισχύει και για την ανάγκη διαφοροποίησης του ενεργειακού μείγματος με τη βοήθεια αυτών των τριών πυλώνων, των ορυκτών καυσίμων, της πυρηνικής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τέλος, πολλοί άνθρωποι αναγνωρίζουν ότι, στο παρόν στάδιο της έρευνας, η πράξη εγκατάλειψης ενός από αυτούς τους πυλώνες θα έθετε προβλήματα και θα υπονόμευε την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων.

Θα ήθελα να αναγνωρίσω τη σημασία αυτής της συζήτησης, η οποία μας ενθαρρύνει να επιδείξουμε τόλμη. Για πρώτη φορά, μας δίνεται η ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα την πρόκληση της ανάπτυξης και την πρόκληση της προστασίας του περιβάλλοντος και αυτό, σε ένα ολοένα και πιο ανησυχητικό πλαίσιο λόγω της καταστροφής που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Όπως ανέφερε ο κ. Turmes λίγο πριν, έχουμε μόνο έναν πλανήτη. Επομένως, στηρίζω κυρίως την τροπολογία η οποία, λαμβάνοντας υπόψη τα σοβαρά προειδοποιητικά μηνύματα του περιβάλλοντος, προτείνει έναν συνολικό στόχο όσον αφορά το ποσοστό πηγών ενέργειας με μηδενική χρήση άνθρακα.

Συμπερασματικά, θα προσθέσω απλώς ότι μετά την κρίση που προκλήθηκε από την αποτυχία των δημοψηφισμάτων στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση πρέπει να αποδείξει την αποτελεσματικότητά της στους πολίτες. Η ενεργειακή πολιτική μάς προσφέρει αυτή την ευκαιρία. Ας ελπίσουμε ότι η πολιτική βούληση θα είναι αντάξια του καθήκοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Dorette Corbey (PSE). – (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την κ. Morgan για το θάρρος και την αποφασιστικότητά της. Θα ήταν καλό κατά τη γνώμη μου να διατυπωθούν τρία σχόλια, χωρίς περαιτέρω υπεκφυγές. Καταρχάς, αξίζει να δοθεί η μέγιστη προτεραιότητα στο ζήτημα του κλίματος.

Δεύτερον, το συμπέρασμα στο οποίο πρέπει να καταλήξουμε σήμερα είναι ότι η απελευθέρωση δεν υπήρξε τόσο επωφελής για τους καταναλωτές, ότι η συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες είναι ελλιπής και ότι η οδηγία σχετικά με τις εμπορευόμενες εκπομπές πρέπει να τροποποιηθεί σε έναν ή δύο τομείς. Πριν καν μιλήσουμε για κοινή ενεργειακή πολιτική, πρέπει να γίνουν σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση και την εφαρμογή. Αυτό δεν αποτελεί μόνο καθήκον της Επιτροπής, αλλά και δικό μας. Θα πρέπει συνεχώς να ρωτάμε την Επιτροπή για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων.

Τρίτον, τα αμέσως προσεχή έτη, πρέπει να προβούμε σε σημαντικές επενδύσεις όσον αφορά την αποδοτική, βιώσιμη ενέργεια και την καινοτόμα έρευνα. Πρέπει να δώσουμε μικρή σημασία στις επιδοτήσεις για τη ρυπογόνο ενέργεια και να προσανατολίσουμε τα ταμεία μας στο βαθμό που είναι αναγκαίο, στη βιώσιμη ενέργεια. Δισεκατομμύρια εξακολουθούν να επενδύονται στη ρυπογόνο ενέργεια, κυρίως στον άνθρακα και την πυρηνική ενέργεια και πρέπει να θέσουμε ένα τέλος σε αυτό.

Θα ήθελα επίσης να απονείμω εύσημα στον κ. Langen για την έκθεσή του σχετικά με τα βιοκαύσιμα. Η Ευρώπη πρέπει να επιλέξει την υποχρεωτική ανάμειξη της βενζίνης και του ντίζελ. Είναι αναγκαία συγκεκριμένα σχέδια παρέμβασης για να διασφαλιστεί ότι τα βιοκαύσιμα δεν οδηγούν σε εξάλειψη των τροπικών δασών και σε μείωση της βιοποικιλότητας, ή να ξεκινήσει ο ανταγωνισμός με τον εφοδιασμό τροφίμων.

 
  
MPphoto
 
 

  Andres Tarand (PSE).(ET) Η έκθεση της Eluned Morgan για την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με την ενεργειακή στρατηγική μετατράπηκε, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος στο Κοινοβούλιο μέσω πολυάριθμων τροπολογιών, από ένα λεπτό σχέδιο έκθεσης, σε μια πολυσέλιδη έκθεση. Τα περισσότερα από τα θέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτονται εκεί. Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στον εισηγητή για τη σκληρή δουλειά του.

Θα ήθελα να κάνω ωστόσο ένα επικριτικό σχόλιο. Η ρήτρα 66, η οποία περιλαμβάνει την ελπίδα ότι η Ρωσία θα υπογράψει τον Ενεργειακό Χάρτη, είναι ενδεχομένως παρωχημένη, λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση του κ. Yastrzhembsky την Τρίτη. Στην άλλη όχθη αυτής της ηπείρου, στο Sakhalin, η Shell αποσύρεται και από την απέναντι όχθη, στη Βαλτική θάλασσα, η εναρμόνιση θεμάτων που συνδέονται με τον αγωγό αερίου βρίσκεται σε αποφασιστικό στάδιο.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να επισημάνω τις θέσεις που έχουν τεθεί υπό συζήτηση στη Σουηδία και αυτές που δίνουν έμφαση στην εθνική κυριαρχία. Αναφέρομαι σε αυτό προκειμένου να τονίσω την ανάγκη για μια κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, η οποία απουσιάζει από την έκθεση και είναι καθοριστικής σημασίας σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Παρόλο που είναι το πρώτο σημείο στη γνώμη της Επιτροπής Εξωτερικών υποθέσεων, δεν της δόθηκε ωστόσο η απαιτούμενη έμφαση στην έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω συγχαίροντας την κ. Morgan και τους άλλους εισηγητές.

Θέλω να τονίσω την ανάγκη στήριξης της έρευνας και της ανάπτυξης σε νέες, καθαρότερες τεχνολογίες ενέργειας που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μας και την ανάγκη να υποστηρίξουμε ό,τι αυτό απαιτεί όσον αφορά τις επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη.

Είναι αλήθεια ότι το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο προβλέπει μια επένδυση 2 350 εκατ. ευρώ, ότι, επιπλέον, το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο Ευρατόμ χρηματοδοτεί την έρευνα για την ενέργεια σύντηξης, την πυρηνική σχάση και την ακτινοπροστασία και ότι το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας προβλέπει επίσης πόρους για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας στην ενέργεια.

Παρά ταύτα, όμως, οι επενδύσεις μας στην έρευνα και στην ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα εξακολουθούν να είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις αντίστοιχες της Ιαπωνίας ή των Ηνωμένων Πολιτειών και το μεγαλύτερο μέρος τους αφιερώνεται στην έρευνα συμβατικών πηγών ενέργειας. Αυτό αποδεικνύει τη σαφή ανισότητα μεταξύ των επενδύσεων στην έρευνα και στην ανάπτυξη και των υποχρεώσεων που απορρέουν από μια βιώσιμη και φιλόδοξη ενεργειακή πολιτική όπως αυτή που συζητάμε σήμερα.

Κυρίες και κύριοι, αυτή η δυσλειτουργία πρέπει να διορθωθεί επειγόντως ούτως ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε μια αληθινή στρατηγική έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Επιτροπή. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, μετά από μια τόσο περιεκτική και γόνιμη συζήτηση είναι πολύ δύσκολο και αποτελεί μεγάλη πρόκληση να απαντήσω στα θέματα που εθίγησαν, καθώς κάθε μια από τις τρεις εκθέσεις άξιζε μια χωριστή συζήτηση. Θα προσπαθήσω να δώσω περισσότερη έμφαση στα θέματα που μας ενώνουν αντί σε εκείνα που μας διχάζουν.

Καταρχάς, είναι πολύ σημαντικό να δηλώσει το Κοινοβούλιο σαφώς ότι υπάρχει πρόκληση για άμεση δράση. Τα μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής μεταβολής πρέπει να ληφθούν τώρα –δεν απομένει άλλος χρόνος. Η ασφάλεια εφοδιασμού και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι επίσης επείγοντα θέματα. Θα θέλαμε όλοι να δούμε προσιτές τιμές για τις βιομηχανίες και τους πολίτες μας. Θα θέλαμε επίσης να εξασφαλίσουμε ότι η ενέργεια παράγεται και χρησιμοποιείται με αειφόρο τρόπο.

Νομίζω ότι συμφωνούμε για αυτά που πρέπει να γίνουν ώστε να το επιτύχουμε αυτό. Πρέπει να προβλέψουμε μακροπρόθεσμες προοπτικές επενδύσεων· πρέπει να προβλέψουμε την πλήρη χρήση των δυνάμεων της αγοράς· πρέπει να προβλέψουμε τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και των προμηθευτών. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στην ενεργειακή απόδοση. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει συναίνεση για επικέντρωση στην ανανεώσιμη ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης και της ψύξης. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην έρευνα και την ανάπτυξη. Είναι εξάλλου σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι εάν ενεργούμε μόνοι, παρότι αυτό μπορεί να είναι θετικό για εμάς, δεν θα είναι αρκετό. Προκειμένου να το κατορθώσουμε αυτό, χρειαζόμαστε τις οικονομίες κλίμακας και φάσματος της ΕΕ. Ωστόσο, είναι επίσης σαφές ότι, για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει να έχουμε κοινό όραμα και ισχύουσα νομοθεσία βασισμένη στη συζήτηση, η οποία να ανταποκρίνεται όχι μόνο σε αυτό το όραμα αλλά και στις αρχές της καλύτερης νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε μια γενική συναίνεση στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε μία φωνή και ανάληψη κοινής δράσης.

Για αυτούς τους λόγους πιστεύω πραγματικά ότι, όταν η Επιτροπή εγκρίνει τη δέσμη στις 10 Ιανουαρίου 2007, αυτό θα ανοίξει τον δρόμο, όπως είπε ο κ. Langen, στην αληθινή δράση και στις αληθινές νομοθετικές προτάσεις –καλές προτάσεις όχι μόνο στον νομοθετικό τομέα αλλά και σε άλλους τομείς.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Morgan και τους κ.κ. Langen και Seppänen για τις εξαιρετικές τους εκθέσεις και ολόκληρο το Κοινοβούλιο για αυτήν τη συζήτηση.

Δυστυχώς πρέπει να τελειώσω με μια θλιβερή αναφορά, καθώς χθες το βράδυ έμαθα τα εξαιρετικά θλιβερά νέα του θανάτου της προκατόχου μου, της Loyola de Palacio. Θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής σε εκείνη. Πραγματικά θα μας λείψει, διότι ήταν αφοσιωμένη όχι μόνο στα καθήκοντά της σε σχέση με την ενέργεια αλλά και στην Ευρώπη. Είχε πολύ ισχυρές και σαφείς απόψεις, τις οποίες δεν συμμερίζονταν πάντοτε όλοι. Χρειαζόμαστε πνεύματα σαν το δικό της. Πραγματικά πιστεύω ότι ο καλύτερος φόρος τιμής που μπορούμε να της αποδώσουμε θα ήταν να αναλάβουμε ιδιαίτερα φιλόδοξη δράση με στόχο τη χάραξη μιας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και να μην αποθαρρυνόμαστε από νομικά εμπόδια. Με αυτόν τον τρόπο θα τιμήσουμε τη μνήμη της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 11.00.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.50 και επαναλαμβάνεται στις 11.00)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Golik (PSE).(PL) Θα ήθελα να εκφράσω την στήριξή μου στην έκθεση του κ. Langen σχετικά με τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα.

Σε μια εποχή αυξημένης εξάρτησης του εφοδιασμού σε καύσιμα και ενέργεια από τρίτες χώρες και των εξαιρετικά αυστηρών προδιαγραφών όσον αφορά τις εκπομπές στο περιβάλλον, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκονται μεταξύ των πιο σημαντικών πτυχών για τη διασφάλιση του ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού. Η ανάπτυξη της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα διευκολύνει την ΕΕ να μειώσει την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα και τις εισαγωγές πετρελαίου, θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και θα ενθαρρύνει την οικονομική αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την εκμετάλλευση αχρησιμοποίητων γεωργικών εκτάσεων.

Δυστυχώς, σε πολλά κράτη μέλη, νομικοί φραγμοί όπως η απουσία διαφημιστικών εκστρατειών, η απουσία μακροπρόθεσμης δημοσιονομικής πολιτικής σχετικά με φορολογικές ελαφρύνσεις για βιοσυστατικά καυσίμων και η απουσία ευκαιριών για τη χρήση επιπλέον χρηματοδότησης για επενδύσεις στην παραγωγή ντίζελ βιολογικής προέλευσης και βιοαιθανόλης, επηρεάζουν την ανάπτυξη της αγοράς βιοκαυσίμων.

Πρέπει επομένως να εξετάσουμε την απλοποίηση των διαδικασιών που προωθούν τις καλλιέργειες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συστατικά των βιοκαυσίμων. Η περαιτέρω ανάπτυξη των μηχανισμών υποστήριξης, συμπεριλαμβανόμενου του συστήματος ειδικών φόρων κατανάλωσης και παραχωρήσεων που λαμβάνουν υπόψη το πραγματικό κόστος δημιουργίας συστατικών βιοκαυσίμων και βιοκαυσίμων, αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο για τη δημιουργία συνθηκών, οι οποίες θα ευνοήσουν την ανάπτυξη της αγοράς βιοκαυσίμων.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE).(HU) Πλησιάζει με ταχείς ρυθμούς η πρώτη επέτειος του πολέμου των τιμών φυσικού αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο οποίος, σε συνδυασμό με μικρότερης σοβαρότητας προβλήματα διανομής που οφείλονται στην έλλειψη αποθεμάτων φυσικού αερίου, αφύπνισε την Ευρώπη για την ενεργειακή ανεξαρτησία της και τον ευάλωτο χαρακτήρα της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της.

Τους έντεκα μήνες που μεσολάβησαν από αυτά τα γεγονότα, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίθηκαν με την ταχύτητα που ο καθένας θα περίμενε.

Θα συνοψίσω σε τρία σημεία τους παράγοντες οι οποίοι, σύμφωνα με τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις για την Πράσινη Βίβλο που δημοσίευσε η Επιτροπή τον Μάρτιο, είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή παρόμοιας κατάστασης στο μέλλον:

1. Χρειαζόμαστε μια κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική προκειμένου να μπορούμε να εκφράζουμε ενιαία θέση σε διεθνές επίπεδο στους προμηθευτές μας, συμπεριλαμβανόμενης της Ρωσίας, η οποία χρησιμοποιεί ανοιχτά τη θέση της στον τομέα της ενέργειας ως πολιτικό εργαλείο.

2. Προκειμένου η κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική να παραμείνει σε μια σταθερή βάση, πρέπει να δημιουργήσουμε επίσης το αναγκαίο κοινοτικό νομικό πλαίσιο που θα την υποστηρίζει. Η επέκταση της συνθήκης για τη θέσπιση μιας ενεργειακής κοινότητας στη νοτιοανατολική Ευρώπη πρέπει να λειτουργήσει ως πρότυπο που πρέπει να ακολουθήσει η πολιτική γειτονίας της ΕΕ.

3. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει νέες υποδομές καθώς και ένα νέο νομικό πλαίσιο. Για να επέλθει η διαφοροποίηση που χρησιμεύει ως εγγύηση για μια ασφαλή ενεργειακή πολιτική, πρέπει να δημιουργήσουμε νέους αγωγούς φυσικού αερίου, εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου και τερματικούς σταθμούς υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς και διασυνδέσεις. Η κατασκευή του αγωγού αερίου Nabucco θα διασφαλίσει τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και των οδών διαμετακόμισης. Οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας πρέπει στο μέλλον να διαδραματίσουν έναν πιο σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό μείγμα και πρέπει επίσης να επανεκτιμηθεί ο ρόλος της πυρηνικής ενέργειας.

Η ενεργειακή ανεξαρτησία των ευρωπαίων καταναλωτών αυξάνεται συνεχώς. Αποτελεί κοινή μας ευθύνη να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του εφοδιασμού και ως εκ τούτου την ασφάλεια των πολιτών μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ján Hudacký (PPE-DE). (SK) Θα ήθελα να αναφερθώ στην ανάγκη αύξησης της απελευθέρωσης της ενεργειακής αγοράς. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν τυπικά τηρήσει τις σχετικές οδηγίες σχετικά με τον διαχωρισμό της παραγωγής, της μεταφοράς και της διανομής ενέργειας και ότι εφαρμόζουν δεόντως αυτές τις οδηγίες. Ωστόσο, δεν έχουν παρατηρηθεί ουσιαστικές αλλαγές στις ενεργειακές αγορές τους. Εξακολουθεί να μην υφίσταται περιβάλλον ανταγωνισμού και οι διαμεσολαβητές διατηρούν τη μονοπωλιακή θέση τους όσον αφορά τις αποσυνδεδεμένες διαδικασίες στην ενεργειακή αλυσίδα. Η είσοδος νέων εταιρειών στον ενεργειακό τομέα συχνά ανεστάλη από προσπάθειες προστατευτισμού και υπερβολικά κυβερνητικά διατάγματα, έχοντας αρνητικές επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας και τις δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη. Ζητώ από την Επιτροπή να εξακολουθήσει να ασκεί πίεση στα κράτη μέλη προκειμένου να ληφθούν πιο αποφασιστικά μέτρα για την ενίσχυση του περιβάλλοντος ανταγωνισμού, τον περιορισμό των διοικητικών φραγμών και επομένως τη διευκόλυνση για το άνοιγμα των ενεργειακών αγορών.

Θα ήθελα να επισημάνω άλλη μια σημαντική πτυχή, συγκεκριμένα την υπερβολική κυβερνητική παρέμβαση στις δραστηριότητες των ρυθμιστικών αρχών, κυρίως στον τομέα της ρύθμισης των τιμών, η οποία εμποδίζει την απελευθέρωση του ενεργειακού τομέα. Πολλές κυβερνήσεις των κρατών μελών θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών τους αρχών, τροποποιώντας τους σχετικούς νόμους, προκειμένου να τους διευκολύνουν να διορίσουν υπουργικούς υπαλλήλους με τον προφανή σκοπό να ασκηθούν πιέσεις για τη ρύθμιση των τιμών. Είναι επομένως απαραίτητο για την Επιτροπή να επιταχύνει την εναρμόνιση του κανονιστικού πλαισίου, συμπεριλαμβανόμενης της πιθανής θέσπισης μιας ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής, η οποία θα περιορίσει αποτελεσματικά τις παράλογες παρεμβάσεις στο ανεξάρτητο καθεστώς των εθνικών ρυθμιστικών αρχών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE). – (ΕΝ) Θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφό μου Eluned Morgan για την εξαιρετική της έκθεση που δείχνει το δρόμο προς μια «πράσινη» ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη. Υποστηρίζω ειδικότερα την έκκλησή της για ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών, ώστε να δημιουργηθεί μια οικονομία περιορισμένης χρήσης άνθρακα, καθοδηγούμενη από έναν καθορισμένο στόχο για μείωση των εκπομπών CO2 της ΕΕ κατά 30% ως το 2020 και 60-80% ως το 2050. Ορθώς ζητεί ενίσχυση της Ε&Α για τις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας και αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης. Ελπίζω ότι, όταν οι ευρωπαίοι ηγέτες συναντηθούν τον επόμενο Μάρτιο για να συζητήσουν την ενεργειακή πολιτική, θα έχουν όλοι μπροστά τους ένα αντίτυπο αυτής της έκθεσης και θα λάβουν σοβαρά υπόψη τις συστάσεις του.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. BORRELL FONTELLES
Προέδρου

 

4. Νεκρολογία
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, χθες το βράδυ έλαβα μια λυπηρή είδηση. Στο τέλος της ημέρας μάθαμε ότι η Loyola de Palacio, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπουργός της ισπανικής κυβέρνησης, επικεφαλής του εκλογικού ψηφοδελτίου του Λαϊκού Κόμματος στις εκλογές του 1999, απεβίωσε.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών της ζωής της, αντιμετώπισε την ασθένειά της με ένα κουράγιο που πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για όλους μας.

Η Loyola de Palacio, η οποία ήταν υπεύθυνη για τις σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και προηγουμένως διετέλεσε βουλευτής του Κοινοβουλίου, ήταν ένα έντιμο άτομο, μια αποφασιστική και δυνατή συνομιλήτρια, πάντα πιστή στις αξίες της και στις αξίες της Ευρώπης.

Μια ακούραστη εργάτρια που αντιμετώπιζε τους ανθρώπους γύρω της με ευθύ και ειλικρινή τρόπο, ήταν εύκολο να εκτιμήσει κανείς τη σταθερότητα και την ευθύτητα της Loyola, τόσο στο γραφείο της όσο και στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου. Μπορώ να το διαβεβαιώσω αυτό διότι είχα πολλές επαφές μαζί της. Ήμουν υπουργός της ισπανικής κυβέρνησης και εκείνη εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης. Είχαμε σκληρές λογομαχίες, αλλά οι λογομαχίες μας ήταν πάντα γεμάτες ουσία και είχαμε επίσης μια καλή ανθρώπινη σχέση.

Ο θάνατός της είναι μια θλιβερή είδηση για όλους εμάς που τη γνωρίζαμε. Θα ήθελα να πω ότι τα συναισθήματά μου σήμερα υπερβαίνουν το θεσμικό και πολιτικό επίπεδο. Παρακαλώ πιστέψτε με όταν λέω ότι είναι επίσης προσωπικά. Είμαι βέβαιος ότι όλοι εμείς που τη γνωρίσαμε θρηνούμε για τον θάνατό της. Είμαι βέβαιος επίσης ότι η Επιτροπή θα θέλει να προσθέσει κάτι στα λόγια μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος του προέδρου της Επιτροπής μας, κ. Barroso, και εξ ονόματος της Επιτροπής και της κ. Grybauskaitė, που βρίσκεται εδώ δίπλα μου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον φόρο τιμής που αποτίσατε στην Loyola de Palacio και να συμμετάσχω στο πένθος του Κοινοβουλίου για τον χαμό της.

Όπως πολλοί Ευρωπαίοι, λυπήθηκα ιδιαίτερα όταν πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο της Loyola de Palacio. Όλοι όσοι είχαν την ευκαιρία να τη γνωρίσουν, θαύμαζαν την ενέργειά της, το θάρρος της έως το τέλος, κύριε Πρόεδρε.

Γυναίκα με έντονες πεποιθήσεις, αφοσιωμένη Ευρωπαία, η Loyola de Palacio άφησε το στίγμα της την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της οποίας υπήρξε αντιπρόεδρος από το 1999 έως το 2004. Εργάστηκε κυρίως για την προώθηση των ευρωπαϊκών μεταφορών και της ευρωπαϊκής ενέργειας. Ως υπεύθυνη για τις σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατάφερε να καθιερώσει μια συνεργασία εμπιστοσύνης και εποικοδομητική με αυτό το όργανο και με όλους τους βουλευτές του ΕΚ, προς όφελος της Ένωσης.

Έως το τέλος, εργαζόταν σκληρά για να βοηθήσει την Ευρώπη. Συνέχισε να εργάζεται με αυτόν τον τρόπο μαζί μου, συντονίζοντας την ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και την επέκτασή τους σε γείτονες χώρες της Ένωσης.

Όπως πολλοί από εσάς, έχασα μια φίλη από την οποία ζητούσα πάντα σωστές συμβουλές και αδιάλειπτη στήριξη. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για τη συμμετοχή του σε αυτόν τον φόρο τιμής.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Οι στιγμές απώλειας θέτουν τα προβλήματά μας και τις διαφορές μας στη σωστή τους διάσταση. Ας τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της συναδέλφου μας.

(Χειροκροτήματα)

(Το Σώμα, όρθιο, τηρεί ενός λεπτού σιγή)

 

5. Υπογραφή των πράξεων που εγκρίθηκαν με συναπόφαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

6. Ώρα των ψηφοφοριών
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την Ώρα των Ψηφοφοριών.

 

6.1. Οικονομικό έτος 2007, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  James Elles (PPE-DE), εισηγητής. – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, όπως κάθε χρόνο σε αυτό το σημαντικό έργο, υπάρχουν ορισμένες διορθώσεις τεχνικής φύσης που πρέπει να γίνουν στο παρόν στάδιο. Θα είμαι πολύ σύντομος. Θεωρώ ότι και η ψηφοφορία θα είναι, εξ όσων γνωρίζω, σύντομη.

Πρώτον, σχετικά με την τροπολογία 328 για τη θέση 22 02 02 «Βοήθεια για τη μετάβαση και τη θεσμική ανάπτυξη σε δυνάμει υποψήφιες χώρες»: γίνεται δεκτή με + 2 εκατ. ευρώ για αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές. Αυτά τα 2 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκαν από τη θέση 19 05 01 «Συνεργασία με τις τρίτες βιομηχανικές χώρες». Ως εκ τούτου, η τροπολογία 314 για τη θέση 19 05 01 αποσύρθηκε.

Δεύτερον, προστέθηκαν 5 εκατ. ευρώ για αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στη θέση 16 02 02: «Δράσεις πολυμέσων».

Τρίτον, προστέθηκαν 400 000 ευρώ για αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές στη θέση 15 04 47: «Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου».

Όσον αφορά τα ποσά στο αποθεματικό που αποδεσμεύονται: τροπολογία 302 για τη θέση 16 03 02 –«Τοπικές δράσεις»– το αποθεματικό αίρεται· τροπολογία 251 για τα «Ευρωπαϊκά Σχολεία» – θέση 26 01 50 23· τέλος, τροπολογία 330 για τη θέση 28 01 01 – «Δαπάνες σχετικές με το προσωπικό εν ενεργεία του τομέα πολιτικής «Λογιστικός έλεγχος»».

Όσον αφορά την Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EPSO), δηλαδή την τροπολογία 255: αντικαθίσταται από μια τροπολογία με σκοπό τη μείωση των ποσών στο αποθεματικό στο 25% των πιστώσεων για τις αντίστοιχες θέσεις του προϋπολογισμού.

Τέλος, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ένα πρόβλημα για την προενταξιακή συνδρομή που προέκυψε από την ανάγνωση του Συμβουλίου και το οποίο δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε εγκαίρως, ζητούμε από την Επιτροπή στο τέλος της παραγράφου 25 του ψηφίσματος, «να διατυπώσει ένα αίτημα μεταφοράς πιστώσεων ή διορθωτικού προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του 2007 εάν τα ποσά που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2007 αποδειχθούν ανεπαρκή». Αυτό αφορά τη θέση 05 05 01 01 του προϋπολογισμού.

Συνιστώ να ψηφίσουμε επί αυτών των συγκεκριμένων στοιχείων τα οποία έχω υποβάλει ως τεχνικές προσαρμογές.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει τις τεχνικές ρυθμίσεις που πρότεινε ο εισηγητής)

 
  
MPphoto
 
 

  Ulla-Maj Wideroos, ασκούσα την προεδρία του Συμβουλίου. (FI) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έχετε προβεί σε δεύτερη ανάγνωση του προϋπολογισμού του 2007. Πρόκειται για τον πρώτο προϋπολογισμό της διευρυμένης ΕΕ των 27 κρατών μελών. Ταυτόχρονα, πρόκειται για τον πρώτο προϋπολογισμό για το δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013.

Με χαρά μου διαπιστώνω ότι η ομοφωνία που υπήρξε στη συνάντηση για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις 21 Νοεμβρίου 2006, που οριστικοποιήθηκε στην τριμερή συνάντηση στις 28 Νοεμβρίου, ενσωματώθηκε στον προϋπολογισμό του 2007. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μικρή διάσταση απόψεων για την ερμηνεία όσον αφορά την ταξινόμηση των δαπανών στον προϋπολογισμό και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το Συμβούλιο επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων του σχετικά με αυτό. Το Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει το ανώτατο όριο για την αύξηση των δαπανών που προτάθηκε ως αποτέλεσμα της δεύτερης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου.

Θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών, Janusz Lewandowski και τους εισηγητές James Elles και Louis Grech, για το πνεύμα συνεργασίας το οποίο διαπνέει όλη τη διαδικασία του προϋπολογισμού.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, επισημαίνω ότι η διαδικασία ψήφισης του προϋπολογισμού 2007 διεκπεραιώθηκε σύμφωνα με τη Συνθήκη και τη Διοργανική Συμφωνία της 6ης Μαΐου, καθώς και ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συμφωνίας ανάμεσα στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, εκφράστηκε ρητή συμφωνία επί του ανώτατου ύψους αύξησης των μη υποχρεωτικών δαπανών, όπως προβλέπεται από τη δεύτερη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Η δημοσιονομική διαδικασία μπορεί επομένως να θεωρηθεί επιτυχώς περατωθείσα. Ο προϋπολογισμός κηρύσσεται οριστικά εγκεκριμένος.

(Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου καλεί την ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου, Ulla-Maj Wideroos, την εκπρόσωπο της Επιτροπής, Dalia Grybauskaite, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών, Janusz Lewandowski, καθώς και τους εισηγητές, James Elles και Louis Grech, στο βήμα και μαζί με την ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου προβαίνει στην υπογραφή του προϋπολογισμού)

(Χειροκροτήματα)

 

6.2. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το 2007, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα) (ψηφοφορία)
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. COCILOVO
Αντιπροέδρου

 

6.3. Διαδικασία προηγουμένης εξέτασης και διαβούλευσης όσον αφορά ορισμένες διατάξεις στον τομέα των μεταφορών των οποίων τη θέσπιση μελετούν τα κράτη μέλη (Κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)

6.4. Κατάργηση των ελέγχων που διενεργούνται στα σύνορα (οδικές και πλωτές μεταφορές) (κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)

6.5. Δαβίβαση πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο (Κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)

6.6. Υποβολή στατιστικών για την αλιεία στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (Κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)

6.7. Κοινοτικά κριτήρια που εφαρμόζονται στις ενέργειες εκρίζωσης και παρακολούθησης ορισμένων ασθενειών των ζώων (κωδικοποιημένη έκδοση) (ψηφοφορία)

6.8. Συμφωνία ΕΚ - Παραγουάης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (ψηφοφορία)

6.9. Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ευφυών συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής (συμφωνία ΕΕ/Αυστραλίας, Καναδά, Νορβηγίας, Ελβετίας, Κορέας, Ιαπωνίας και ΗΠΑ) (ψηφοφορία)

6.10. ΚΟΑ στον τομέα της ζάχαρης (προσωρινό καθεστώς αναδιάρθρωσης του κλάδου της ζάχαρης λόγω της διεύρυνσης) (ψηφοφορία)

6.11. Πρόληψη της χρήσης των ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση (2007-2013) (ψηφοφορία)

6.12. Πολιτική δικαιοσύνη (2007-2013) (ψηφοφορία)

6.13. Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους πρόσφυγες (2008-2013) (ψηφοφορία)

6.14. Απαιτήσεις διπλού κύτους ή ισοδύναμου σχεδιασμού για τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους (ψηφοφορία)

6.15. Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών (2007-2013) (ψηφοφορία)

6.16. Πρόληψη, ετοιμότητα και διαχείριση των συνεπειών της τρομοκρατίας (2007-2013) (ψηφοφορία)
  

− Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Romano Maria La Russa (UEN), εισηγητής. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα είμαι σύντομος. Λυπούμαι ειλικρινά για την απόφαση προσφυγής στην ψηφοφορία με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για τα τρία προγράμματα πλαίσιο Ελευθερία, Ασφάλεια και Δικαιοσύνη για την περίοδο 2007-2013. Αν και κατανοώ την επείγουσα ανάγκη έγκρισης των εκθέσεων εντός του έτους για να επιτραπεί η εφαρμογή από 1ης Ιανουαρίου των διαδικασιών για τη χορήγηση των χρηματοδοτήσεων, θεωρώ ότι τόσο σημαντικά προγράμματα θα άξιζαν τουλάχιστον να συζητηθούν στο Σώμα.

Μιας και δεν μου δόθηκε η ευκαιρία προηγουμένως, θέλω να ευχαριστήσω τώρα όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί μου επί δεκαοκτώ και πλέον μήνες: εκτός από την ομάδα μου, ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους και τους υπαλλήλους των ομάδων και της γραμματείας για τις προσπάθειες που κατέβαλαν.

 

6.17. Αριθμητική σύσταση των επιτροπών (ψηφοφορία)

6.18. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (ψηφοφορία)

6.19. Άδεια οδήγησης (αναδιατύπωση) (ψηφοφορία)

6.20. Τροποποίηση του άρθρου 81 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, η ψηφοφορία αυτή προσαρμόζει τις διαδικασίες μας για την πλήρη αξιοποίηση των νέων αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της επιτροπολογίας, νέων αρμοδιοτήτων που κατοχυρώθηκαν νωρίτερα φέτος με τη διοργανική συμφωνία που διαπραγματευτήκαμε ο κ. Daul και εγώ. Αυτό σημαίνει ότι όταν αναθέτουμε εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή μέσω της νομοθεσίας που εγκρίνουμε σύμφωνα με τη διαδικασία της συναπόφασης, για οποιαδήποτε μετέπειτα εκτελεστικά μέτρα οιονεί νομοθετικής φύσης, το Κοινοβούλιο μπορεί να προβάλει βέτο. Το γεγονός αυτό αποτελεί τη σημαντικότερη αύξηση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τη Συνθήκη της Νίκαιας και πιθανώς τη μόνη ουσιαστική αύξηση στη διάρκεια της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου. Το νέο άρθρο θα διευκολύνει την αξιοποίηση αυτής της νέας αρμοδιότητας από εμάς.

 

6.21. Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (επιτροπές, κοσμήτορες) (ψηφοφορία)

6.22. Σύσταση του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων (2007-2013) (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kudrycka (PPE-DE), εισηγήτρια. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ενημερώσω το Κοινοβούλιο ότι κατά τη διάρκεια των τριμερών συζητήσεων σχετικά με το ταμείο συνόρων, μας διαβεβαίωσε η Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα αγοράς πυροβόλων όπλων με τη χρήση αυτού του ταμείου. Δεν θα είναι επομένως δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το ταμείο για την αγορά πυροβόλων όπλων.

Επομένως απευθύνω έκκληση στο Κοινοβούλιο για την έγκριση της συμβιβαστικής τροπολογίας που αναφέρεται στο κείμενο ως πρόταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

 

6.23. Σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφών (2008-2013) (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kudrycka (PPE-DE), εισηγήτρια.(PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μια σημαντική αντιπαράθεση, την απαίτηση που ανακοινώθηκε από την αρχή του Κοινοβουλίου για τη σύσταση ενός Ταμείου Επιστροφών σύμφωνα με την ανάγκη έγκρισης μιας οδηγίας για τις επιστροφές έως το τέλος του έτους.

Είναι απαραίτητο για το Κοινοβούλιο να συνδέσει το Ταμείο Επιστροφών με μια οδηγία για τις επιστροφές, αλλά δεν έχει ακόμη καταφέρει κάτι τέτοιο. Θα ήθελα επομένως να ενημερώσω το Συμβούλιο ότι, σε περίπτωση που δεν εγκριθεί μια οδηγία για τις επιστροφές, το Κοινοβούλιο ενδέχεται να κάνει χρήση των δημοσιονομικών του απαιτήσεων και να διακόψει τις καταβολές στο Ταμείο Επιστροφών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2008. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το ζήτημα είναι τόσο σημαντικό.

Ζητώ επομένως από το Κοινοβούλιο να υπερψηφίσει το Ταμείο Επιστροφών, γιατί το Συμβούλιο μας απείλησε προηγουμένως με την επιβολή βέτο όσον αφορά το Ταμείο Ένταξης. Σας ζητώ λοιπόν να ψηφίσετε από κοινού γι’ αυτό το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulla-Maj Wideroos, ασκούσα την προεδρία του Συμβουλίου. (FI) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το Συμβούλιο θα συνεχίσει το έργο του, κατά τη διάρκεια του οποίου θα βρίσκεται σε στενή επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διασφαλίσει ότι θα υπάρξει συναίνεση όσον αφορά την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα κοινά πρότυπα και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών.

Το Συμβούλιο επισημαίνει ότι η συμφωνία όσον αφορά αυτή την πρόταση, αποτελεί μια από τις προτεραιότητες που θέτουν το Συμβούλιο και η Επιτροπή στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την έγκριση του προγράμματος της Χάγης, το οποίο θεσπίστηκε για να ενισχύσει την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση αυτού του στόχου και θα υπενθυμίσει σε όλους τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε οποιαδήποτε συμφωνία αυτής της πρότασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Andris Piebalgs, Επιτροπή. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή θα συνεχίσει να ενθαρρύνει το Συμβούλιο σε όλα τα σχετικά βήματα διαλόγου προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινά πρότυπα και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και να εντείνει τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εν λόγω πρόταση, με σκοπό να επιτευχθεί συμφωνία έως τα τέλη του 2007.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η συμφωνία επί αυτής της πρότασης αποτελεί μία από τις προτεραιότητες που ορίζονται στο σχέδιο δράσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος της Χάγης σχετικά με την ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανοικτή στον διάλογο για βελτιώσεις της πρότασης. Ενεργώντας κατά αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή θα παραμείνει ωστόσο προσηλωμένη στη διατήρηση του διττού στόχου της οδηγίας: να καταστεί ένα αποτελεσματικό μέσο πολιτικής επιστροφής και, ταυτόχρονα, ένα αποτελεσματικό μέσο προστασίας για τους εμπλεκόμενους υπηκόους τρίτων χωρών. Επίσης, η Επιτροπή θα προτείνει τη συμπερίληψη της εφαρμογής της νομοθεσίας στον τομέα των επιστροφών, ιδίως της εν λόγω οδηγίας, στις προτεραιότητες των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών, για την παρέμβαση του Ταμείου Επιστροφών κατά την περίοδο 2008-2013.

 

6.24. Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην παιδιατρική (ψηφοφορία)

6.25. Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί του συνόλου αριθ.  1:

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Mayer (PPE-DE), εισηγητής. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ζήτησα να μιλήσω για δύο λεπτά, αλλά δεν θα χρειαστώ τόσο χρόνο. Παρόλ’ αυτά, θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση σε ορισμένα σημεία που αφορούν τη θέσπιση της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Καταρχάς, είναι σημαντικό ότι σε περίπτωση αμφιβολιών ο νόμος να ερμηνεύεται στην έκδοση της γερμανικής γλώσσας, δεδομένου ότι αυτή ήταν γενικά η γλώσσα εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και η γλώσσα χρησιμοποιείτο από το Συμβούλιο και την Επιτροπή για λόγους προσανατολισμού σε πολλούς τριμερείς διάλογους. Επιπλέον, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν όλες τις ευκαιρίες που προσφέρει αυτή η διαδικασία και, ως εκ τούτου, να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχουν τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν και να προωθήσουν το τηλέφωνο, την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και τις εικονοδιασκέψεις ως μέσα επικοινωνίας.

Μια περαιτέρω σημαντική απλοποίηση είναι ότι το έντυπο Δ πρέπει να μεταφραστεί από ένα άτομο, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να κάνει μεταφράσεις σε ένα από τα κράτη μέλη. Τούτο αποκλείει ρητώς δαπανηρές επικυρώσεις γνησιότητας και την ανάγκη για πιστοποίηση, για παράδειγμα, από έναν συμβολαιογράφο. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι όσον αφορά όλες τις δικαστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας μικροδιαφορών, πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε ότι πρόκειται για μια διαδικασία οικονομική, γρήγορη, απλή και φιλική προς τον πολίτη. Οτιδήποτε αποτελεί εμπόδιο σε αυτό δεν συνάδει επομένως με το στόχο αυτού του κανονισμού.

Ως εκ τούτου, απευθύνω έκκληση σε όλους τους συναδέλφους μου να εγκρίνουν αυτή τη νέα και φιλική προς τον πολίτη διαδικασία του αστικού δικαίου που θα είναι ίδια σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 
  
  

(Η προφορική τροπολογία εγκρίνεται)

 

6.26. Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια (2007-2013) (ψηφοφορία)

6.27. Ποινική δικαιοσύνη (2007-2013) (ψηφοφορία)

6.28. Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας (2007-2013) (ψηφοφορία)

6.29. Ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (κανονισμός) (ψηφοφορία)

6.30. Ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (απόφαση) (ψηφοφορία)

6.31. Βοήθεια για πυρηνική προστασία και ασφάλεια (ψηφοφορία)
  

- Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 25:

 
  
MPphoto
 
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL), εισηγητής. – (FI) Κύριε Πρόεδρε, όταν συζητούσαμε το θέμα, το χρηματικό ποσό που προτάθηκε σε αυτή την τροπολογία δεν ίσχυε και το σωστό ποσό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου είναι 524 εκατ. ευρώ. Συνιστώ τη διόρθωσή του για αυτή την τροπολογία.

 
  
  

(Η προφορική τροπολογία εγκρίνεται)

 

6.32. Θεώρηση για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών (ψηφοφορία)

6.33. Βραβείο Ζαχάρωφ (ψηφοφορία)
  

− Μετά την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Edward McMillan-Scott (PPE-DE). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, έλαβα αυτήν την πληροφορία πολύ αργά για να την προσθέσω στο ψήφισμα. Ο κ. Gao Zhisheng, διακεκριμένος δικηγόρος σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Πεκίνο που συνελήφθη τον Αύγουστο, δικάστηκε μυστικά αυτήν την εβδομάδα και φυλακίστηκε. Είμαι βέβαιος ότι το Σώμα θα επιθυμούσε να εκφράσει τη λύπη του για το γεγονός αυτό, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης καταστολής των ακτιβιστών που δρουν για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα.

(Χειροκροτήματα)

 

6.34. Προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (ψηφοφορία)

6.35. Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια - Πράσινη Βίβλος (ψηφοφορία)
  

Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 10:

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Turmes (Verts/ALE). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, σε αυτήν την τροπολογία, από το πρωτότυπο κείμενο διαγράφηκε μια φράση που θεωρώ σημαντική –υποστηρίζεται από τους Σοσιαλιστές και τους Φιλελεύθερους– και η οποία έχει ως εξής: «ενισχύοντας τους νόμους σχετικά με τις πολιτικές ανταγωνισμού». Θα πρέπει να την προσθέσουμε. Έτσι είναι πιο λογικό να ψηφιστεί ολόκληρη η παράγραφος.

 
  
  

(Το Σώμα απορρίπτει την προφορική τροπολογία)

 

6.36. Στρατηγική για τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα (ψηφοφορία)
  

− Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 76:

 
  
MPphoto
 
 

  Mechtild Rothe (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε να προτείνουμε μια μικρή τροποποίηση σε αυτό το σημείο, δηλαδή στο μέσον της παραγράφου «ως τμήμα του ενεργειακού πακέτου για το 2007».

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Η ώρα των ψηφοφοριών έληξε.

 

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
  

Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2007, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Θα προσφέρουμε και πάλι τη βασική μας προοπτική όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η Λίστα του Ιουνίου πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να περιοριστεί στο 1% του μέσου όρου του ΑΕΠ των κρατών μελών. Επιλέξαμε επομένως να καταψηφίσουμε όλες τις αυξήσεις που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την ίδια στιγμή που η Λίστα του Ιουνίου χαιρετίζει τις λίγες αποταμιεύσεις που προτάθηκαν με τη μορφή τροπολογιών, είτε από την Επιτροπή Προϋπολογισμών, είτε από μεμονωμένους βουλευτές.

Υπάρχουν μερικά ατυχή κονδύλια του προϋπολογισμού, αλλά η Λίστα του Ιουνίου εκφράζει κυρίως την απογοήτευσή του για το τεράστιο ποσό ενίσχυσης της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ, του Ταμείου Συνοχής και της αλιευτικής βιομηχανίας, καθώς και για τα κονδύλια του προϋπολογισμού στο πλαίσιο των οποίων θα επιχορηγηθούν ποικίλες μορφές ενημερωτικών εκστρατειών.

Η Λίστα του Ιουνίου πιστεύει επίσης ότι η συνεχής μεταφορά του Κοινοβουλίου από το Στρασβούργο στις Βρυξέλλες πρέπει να σταματήσει και ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών πρέπει να κλείσουν.

Στις 23 Οκτωβρίου 2006, το Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ παρατήρησε για 13η συνεχόμενη χρονιά ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι μόλις ένα μικρό τμήμα του προϋπολογισμού της ΕΕ χρησιμοποιήθηκε σωστά ή για τους σκοπούς για τους οποίους προοριζόταν. Πως μπορεί να συνεχίζεται αυτός ο παραλογισμός, σύμφωνα με τον οποίο, χρόνο με το χρόνο, διατίθενται χρηματοδοτικοί πόροι, των οποίων μόλις ένα μικρό ποσοστό μπορεί να διασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς για τους οποίους προορίζεται;

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Kartika Tamara Liotard, Erik Meijer και Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), γραπτώς. (ΕΝ) Δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτόν τον προϋπολογισμό για διάφορους λόγους. Καταρχάς ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι πριν από λίγους μήνες το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ενέκρινε και πάλι τους λογαριασμούς της ΕΕ. Η ΕΕ δεν θα πρέπει να αυξήσει τον προϋπολογισμό της, διότι δεν μπορεί να καταπολεμήσει επιτυχώς την απάτη και την αναποτελεσματικότητα. Δεύτερον, θεωρούμε ότι αυτός ο προϋπολογισμός κάνει λανθασμένες πολιτικές επιλογές, όπως το γεγονός ότι εστιάζει υπερβολικά στη βιομηχανική γεωργία και σε σχέδια εξωτερικής πολιτικής και στρατιωτικά σχέδια και λιγότερο σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά σχέδια. Τέλος, αυτός ο προϋπολογισμός δεν αλλάζει επαρκώς κάποιες πολιτικές που είναι απλώς πολυέξοδες, όπως οι μαζικές επιδοτήσεις καταστροφής οίνου και οι συνεχείς επιδοτήσεις καλλιέργειας καπνού.

 
  
  

Έκθεση: Elles / Grech (A6-0451/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). – (LT) Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2007. Ο εισηγητής επί του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, James Elles, αντιπρόσωπος της Μεγάλης Βρετανίας, έχει αναμφίβολα τη δική του άποψη για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κατανομής των κονδυλίων του. Πιστεύω πως αυτό οφείλεται κυρίως στις προσπάθειές του να καταστεί ο προϋπολογισμός του 2007 καινοτόμος και βασισμένος στην αρχή «σχέση κόστους-ωφέλειας». Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την επίτευξη συμβιβασμού όσον αφορά τη χρηματοδότηση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εφαρμογή του μέσου ευελιξίας, την υπεράσπιση της εξωτερικής περιμέτρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων της δια βίου μάθησης. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι θα ξεκινήσουμε το πρώτο έτος των νέων δημοσιονομικών προοπτικών με έναν επιβεβαιωμένο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose και Britta Thomsen (PSE), γραπτώς. (DA) Οι βουλευτές της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη Δανία –κ. Rasmussen, κ. Thomsen, κ. Schaldemose, κ. Jørgensen και κ. Christensen– καταψήφισαν την τροπολογία 1, η οποία υποβλήθηκε από τον κ. Tomczak και τον κ. Bonde της Ομάδας Ανεξαρτησία/Δημοκρατία.

Άποψη αυτής της αντιπροσωπείας είναι ότι η Τροπολογία είναι ασύμβατη προς τους ισχύοντες κανονισμούς, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο νιώσαμε υποχρεωμένοι να την καταψηφίσουμε.

Η αντιπροσωπεία θα ήθελε, ωστόσο, να επισημάνει τη στήριξή της για μια γενική σταδιακή μείωση της γεωργικής ενίσχυσης της ΕΕ, αποκλείοντας τη δυνατότητα διαφορετικής αντιμετώπισης για τα διάφορα κράτη μέλη.

Οι βουλευτές της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη Δανία –κ. Rasmussen, κ. Thomsen, κ. Schaldemose, κ. Jørgensen και κ. Christensen– καταψήφισαν την τροπολογία 2, η οποία υποβλήθηκε από τον κ. Tomczak και τον κ. Bonde της Ομάδας Ανεξαρτησία/Δημοκρατία.

Άποψη αυτής της αντιπροσωπείας είναι ότι η Τροπολογία είναι ασύμβατη προς τα ισχύοντα καταστατικά, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο νιώσαμε υποχρεωμένοι να την καταψηφίσουμε.

Εντούτοις, άποψη της αντιπροσωπείας βουλευτών της ομάδας PSE από τη Δανία είναι ότι υπάρχει ανάγκη για αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν τα έξοδα ταξιδιού ώστε, στο μέλλον, να καταβάλλονται ποσά τα οποία ανταποκρίνονται στις υφιστάμενες δαπάνες. Όσον αφορά αυτό το θέμα, η αντιπροσωπεία θα περιλάβει στο έργο της αναφορές όσον αφορά το νέο καταστατικό για το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα τεθεί σε ισχύ το 2009. Σε αυτό το πλαίσιο, η αντιπροσωπεία εκφράζει την ικανοποίησή της που με το νέο καταστατικό θα προκύψουν νέοι κανόνες βάσει των οποίων, από το 2009 και μετά, τα έξοδα ταξιδιού θα καλύπτονται με ποσά που θα ανταποκρίνονται στις υφιστάμενες δαπάνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Θα μπορούσε να πει κανείς, όσον αφορά την πρόταση προϋπολογισμού για το 2007, ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται αλλά, δεδομένου του τι συνέβαινε στο παρελθόν, η σημασία αυτού του προϋπολογισμού είναι πιο ανησυχητική.

Αφού «άσκησε κριτική» για το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού που προτάθηκε από την Επιτροπή και το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο μόλις ενέκρινε έναν προϋπολογισμό στον οποίο οι πιστώσεις πληρωμών ανέρχονται σε ποσοστό 0,99% του ΑΕΕ της Κοινότητας, κάτω από το ποσοστό περίπου 1,06% που συμφωνήθηκε πριν ένα χρόνο στις δημοσιονομικές προοπτικές 2007 – μια περικοπή περίπου 8 εκατ. ευρώ.

Δεδομένου ότι το 2007 είναι το πρώτο έτος της ΕΕ των 27 κρατών μελών, ένα έτος το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς, το Κοινοβούλιο ενέκρινε έναν προϋπολογισμό που απέχει από τη χρηματοδότηση που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική οικονομική και κοινωνική συνοχή, έναν προϋπολογισμό του οποίου οι προτεραιότητες απέχουν μακράν από το να αποτελέσουν μια επαρκή λύση αυτού του ζητήματος. Στην πραγματικότητα, συμβαίνει σχεδόν το αντίθετο. Η μείωση της αποκαλούμενης οικονομικής «αποζημίωσης» στην Πορτογαλία, το αποδεικνύει.

Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό ο οποίος αποσκοπεί –μεταξύ άλλων– στη στήριξη της εφαρμογής νεοφιλελεύθερων πολιτικών που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική της Λισαβόνας, όπως η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας και της εσωτερικής αγοράς και η χρηματοδότηση του κύριου κεφαλαίου· στην προώθηση της διάλυσης πολλών αλιευτικών σκαφών· στη σταδιακή καταστροφή των αγροτικών οικογενειών· και στην προώθηση της στρατικοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του παρεμβατισμού από την πλευρά της ΕΕ.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τον απορρίπτουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen και Karin Riis-Jørgensen (ALDE), γραπτώς. (DA) Οι βουλευτές του Κόμματος των Φιλελευθέρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη Δανία καταψήφισαν τις τροπολογίες 1 και 2 που υποβλήθηκαν από τον κ. Tomczak και τον κ. Bonde της Ομάδας Ανεξαρτησία / Δημοκρατία.

Το Κόμμα των Φιλελευθέρων της Δανίας πιστεύει στην μεταρρύθμιση των γεωργικών ενισχύσεων αλλά δεν πιστεύει πως αυτός είναι ο τρόπος για την επίτευξη αυτής της μεταρρύθμισης, ούτε ότι η έκθεση για τον ετήσιο προϋπολογισμό είναι το κατάλληλος μέρος για να διατυπώσει κάποιος σχετικές προτάσεις. Η πρόταση του κ. Bonde μπορεί να θεωρηθεί πως δεν έχει εξετασθεί διεξοδικά.

Το Κόμμα των Φιλελευθέρων της Δανίας πιστεύει επίσης στη μεταρρύθμιση των εξόδων ταξιδιού, ώστε να χρηματοδοτηθούν λογικές και απαραίτητες δαπάνες ταξιδιού. Αυτό, ωστόσο, έχει αποφασιστεί ήδη βάσει του νέου καταστατικού για τους βουλευτές, το οποίο θα εφαρμοστεί από το 2009. Η πρόταση του κ. Bonde αντιτίθεται στο υφιστάμενο καταστατικό και μπορεί επομένως να θεωρηθεί ότι δεν εξετάστηκε διεξοδικά.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (ΕΝ) Συγχαίρω τον εισηγητή για το ότι συνέθεσε μια δέσμη που συγκέντρωσε τη μεγάλη πλειοψηφία του Σώματος. Στα 22 χρόνια της θητείας μου ως βουλευτή, αυτή είναι η συντομότερη ψηφοφορία για προϋπολογισμό που θυμάμαι. Εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο συμφώνησε σε ορισμένες μειώσεις προκειμένου να παραμείνει εντός των δημοσιονομικών ορίων. Ειδικότερα θεωρώ ατυχέστατο το γεγονός ότι μειώσαμε τον προϋπολογισμό για την «ενίσχυση του εμπορίου». Πρόκειται για μια σημαντική θέση του προϋπολογισμού για τη στήριξη της σύνδεσης των αναπτυσσόμενων χωρών με το παγκόσμιο σύστημα εμπορίου.

 
  
  

Έκθεση: Daul (A6-0412/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Jens-Peter Bonde (IND/DEM), γραπτώς. (DA) Είναι πολύ άδικο να υπάρξει διάκριση εις βάρος των νέων κρατών μελών μέσω της άρνησης να τους παρασχεθεί η ίδια βοήθεια που λαμβάνουν τα παλαιά κράτη μέλη. Υπερψήφισα ωστόσο τις μεταβατικές ρυθμίσεις, καθώς η μη έγκρισή τους θα οδηγούσε σε μηδενικές παροχές για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Γενικά, αντιτίθεμαι στις γεωργικές ενισχύσεις, οι οποίες πιστεύω πως πρέπει να καταργηθούν. Θα προτιμούσα ωστόσο να μειωθεί η βοήθεια προς τα παλαιά κράτη μέλη, ώστε να ισχύουν παντού οι ίδιες συνθήκες. Παρόμοια μείωση θα έπρεπε να ξεκινήσει από την κορυφή, με ανώτατο όριο τα 40 000 ευρώ ανά νομική οντότητα, όπως πρότεινα στην τροπολογία μου για τον προϋπολογισμό.

 
  
  

Έκθεση: Segelström (A6-0452/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Οι εκθέσεις αυτές είναι διαποτισμένες με πλήθος λαϊκίστικων προτάσεων, οι οποίες αντιτίθενται σε μία από τις πιο βασικές αρχές ενός κράτους δικαίου: το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης σε σχέση με το ποινικό δίκαιο. Συστήνεται για παράδειγμα, να υπάρχει ένας γνήσιος ευρωπαίος δικαστής και γνήσιο ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο. Ο σκοπός αυτών των προτάσεων δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Υπάρχει η βούληση να δημιουργηθεί ένα υπερκράτος της ΕΕ και οι προτάσεις αποτελούν ένα αποφασιστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο.

Η Λίστα του Ιουνίου υπερασπίζεται την κυριαρχία του εθνικού κράτους όσον αφορά τα νομικά ζητήματα. Η συνεργασία της ΕΕ πρέπει να περιοριστεί στην απόκτηση μιας αποτελεσματικής εσωτερικής αγοράς και την αντιμετώπιση διασυνοριακών περιβαλλοντικών ζητημάτων. Η ΕΕ πρέπει οπωσδήποτε να μην αποκτήσει ένα εναρμονισμένο νομικό σύστημα.

Συνεπώς καταψηφίσαμε αυτές τις εκθέσεις κατά τη σημερινή ψηφοφορία.

 
  
  

Έκθεση: Kudrycka (A6-0437/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), γραπτώς. – (FR) Πιστεύω πως η έκθεση του κ. Langen σχετικά με τη στρατηγική για τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα περιγράφει επιτυχώς όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ωστόσο, θα ήθελα να υπενθυμίσω ορισμένες τροπολογίες που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, οι οποίες δεν έγιναν αποδεκτές.

Καταρχάς, ακόμη και αν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να προσέξουμε περισσότερο την κατανάλωση ενέργειας και επομένως, τον τρόπο ζωής μας και τις μεθόδους παραγωγής προκειμένου να καταναλώνουμε καλύτερα αλλά κυρίως, να καταναλώνουμε λιγότερο.

Στη συνέχεια, δεν πρέπει να επιδοθούμε σε μια εντατική και έντονα επικεντρωμένη στην παραγωγή διαδικασία παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γεγονός το οποίο θα έχει επιβλαβείς περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις και δεν θα εμπίπτει στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρώπης.

Η βασική λειτουργία της γεωργίας πρέπει να παραμείνει η παραγωγή τροφίμων. Η εκμετάλλευση των δασικών πόρων πρέπει να γίνεται με σύνεση. Η συμπαραγωγή πρέπει να αποτελέσει τον κανόνα όσον αφορά την παραγωγή βιομάζας.

Τέλος, πρέπει να οργανώσουμε και να βελτιώσουμε τα δίκτυα εφοδιασμού, διανομής και εμπορίας γεωργικών και δασικών πρώτων υλών και ενέργειας που παράγεται σε επίπεδο τοπικών αγορών, αποτρέποντας υπερβολικά μεγάλες χρονικές περιόδους μεταφοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Τα υψηλά ποσοστά της παράνομης μετανάστευσης στην ΕΕ δεν μπορούν να μας τυφλώσουν όσον αφορά το ζήτημα των προσφύγων και κυρίως των πολιτικών προσφύγων. Το δικαίωμα του ασύλου αποτελεί πάνω απ’ όλα μια θεμελιώδη αξία σε μια κοινωνία η οποία προσπαθεί να προστατεύει τη δημοκρατία, την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αποτελεί επίσης απόδειξη του πνεύματος αλληλεγγύης που επικρατεί σε αυτή την κοινωνία. Επομένως, επειδή πρέπει να ηγηθούμε της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και επειδή, όταν πρόκειται για αρχές, οι λέξεις απλώς δεν είναι αρκετές, αυτοί που καταφέρνουν να διαφύγουν των διώξεων, των βασανιστηρίων, του πολέμου και της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να ξέρουν ότι η Ευρώπη θα τους υποδεχτεί σωστά, όταν υπάρχει η δυνατότητα να τους υποδεχτεί, και προκειμένου να είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για αυτόν τον σκοπό, το ταμείο αυτό είναι απαραίτητο και εξαιρετικά επιθυμητό.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), γραπτώς. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω θερμά τη σύσταση αυτού του ταμείου για τους πρόσφυγες. Πολύ συχνά βλέπουμε τους πρόσφυγες να αγνοούνται και να βρίσκονται τελευταίοι στις προτεραιότητες των κρατών μελών και είναι απόλυτα σωστό το γεγονός ότι όταν τα κράτη μέλη αδυνατούν, η Ένωση θα πρέπει τότε να αναλαμβάνει δράση ώστε να εξασφαλίσει τη διατήρηση των προτύπων μας. Η έκθεση αυτή μας φέρνει πιο κοντά σε ένα συνεκτικό σύστημα και ευχαρίστως την υποστηρίζω.

 
  
  

Έκθεση: Le Rachinel (A6-0417/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), γραπτώς. (ΕΝ) Στηρίζω τα μέτρα διπλού κύτους που αναμένεται ότι θα να συμβάλουν στη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από τα πετρελαιοφόρα, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ακτή του Yorkshire και τις εκβολές του ποταμού Humber.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ ψήφισε την πρόταση τροποποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ)αριθ.417/2002, τόσο κατά την έγκριση στην "Επιτροπή μεταφορών και Τουρισμού" στις 22/ 11/ 2006, όσο και στην Ολομέλεια του ΕΚ στις 14/12/2006, έτσι ώστε η μεταφορά βαρέος κλάσματος πετρελαίου να γίνεται αποκλειστικά με πετρελαιοφόρα διπλού κύτους.

Το ΚΚΕ με συνέπεια μαζί με τους ναυτεργάτες, και γενικότερα με τους εργαζόμενους, παλεύει ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων στα κράτη- μέλη, στους εφοπλιστές και το κεφάλαιο, προκειμένου να ληφθούν αυστηρά μέτρα για την ενίσχυση των κανόνων ασφάλειας για τα πετρελαιοφόρα και γενικότερα για όλες τις κατηγορίες πλοίων για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και του περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η ασφάλεια στη θάλασσα είναι εξαιρετικά σημαντική για την ΕΕ, μετά από ατυχήματα όπως αυτό του Prestige και τις κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις παρόμοιων ατυχημάτων και λόγω της ανάγκης αποτροπής άλλων τραγωδιών, οι οποίες υπονομεύουν τη βιωσιμότητα των θαλασσών και των εδαφών μας.

Τα μέτρα που προωθούνται στην έκθεση Le Rachinel αποτελούν ένα ζωτικής σημασίας βήμα μπροστά, το οποίο διασφαλίζει ότι οι διατάξεις της Κοινότητας είναι σαφείς, συνεπείς και σταθερές.

Ο τομέας των πετρελαιοφόρων για παράδειγμα, απαιτεί ένα εξαιρετικά σταθερό και σαφές νομικό και δικαστικό πλαίσιο, χωρίς το οποίο η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων στον αλιευτικό τομέα δεν μπορεί να διασφαλιστεί και να διατηρηθεί. Συνεπώς, παρόλο που πρακτικά τα κράτη μέλη τηρούν ήδη και εφαρμόζουν την απαγόρευση πετρελαιοφόρων μονού κύτους, τα οποία μεταφέρουν βαρέα πετρελαιοειδή προϊόντα, τα οποία εισέρχονται στα κοινοτικά λιμάνια, αυτή η προτεινόμενη τροπολογία στον κανονισμό θα λειτουργήσει ως μια εξαιρετικά αναγκαία διασαφήνιση και επιβεβαίωση του κειμένου.

Μετά από λεπτομερή ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων αυτού του μέτρου, είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα ευαίσθητο μέτρο και ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ευθυγραμμίζουμε τα κοινοτικά μέτρα με σκοπό τη διασφάλιση της μέγιστης θαλάσσιας ασφάλειας για τα σκάφη μας, τα λιμάνια και τα εδάφη μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), γραπτώς. (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η δέσμη για τα πετρελαιοφόρα διπλού κύτους έχει καθυστερήσει εδώ και πολύ καιρό, ωστόσο είμαι στην ευχάριστη θέση να την υποστηρίξω σήμερα. Είδαμε στη Σκωτία την καταστροφή που προκάλεσε το ναυάγιο του Braer στις Νήσους Shetland και πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφάλεια του ευρωπαϊκού θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών μας. Η ΕΕ πρέπει να επιβάλει υψηλά πρότυπα σε αυτούς τους διεθνείς επιχειρηματίες και η συγκεκριμένη έκθεση κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση.

 
  
  

Έκθεση: Kudrycka (A6-0419/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Όπως έχει σχεδιαστεί, αυτό το ταμείο θα χρηματοδοτήσει την ταχεία κοινοτικοποίηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Πρόκειται για ενός είδους απερίσκεπτης «αστικής πολιτικής» σε επίπεδο κρατών μελών.

Στη χώρα μου, αντιμετωπίσαμε ήδη τις συνέπειες αυτών των πολιτικών, οι οποίες επικεντρώνονται στον απόλυτο σεβασμό των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των μεταναστευτικών πληθυσμών. Οι πολιτικές αυτές αποδίδουν σημαντικά, μη επιστρεφόμενα ποσά στο πλαίσιο της λήψης μέτρων που προορίζονται για ανθρώπους που δεν έχουν την επιθυμία να ενσωματωθούν, αλλά που υπερασπίζονται το δικαίωμά τους στα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά δικαιώματα που θα έπρεπε να προορίζονται για τους ημεδαπούς. Αυτό συνεπάγεται την γκετοποίηση, τις διεθνοτικές συγκρούσεις, τις εξεγέρσεις κατά της Γαλλίας, την καταστροφή των δημόσιων εγκαταστάσεων –κάποιες φορές με ανθρώπινες απώλειες– και την αύξηση της δύναμης του ισλαμισμού.

Ωστόσο, εφόσον τα ποσά που διατίθενται σε κάθε κράτος θα είναι ανάλογα με τον αριθμό των μεταναστών που δέχεται, το ταμείο αυτό μπορεί τελικά να αποδειχθεί χρήσιμο: θα μας βοηθήσει τελικά να γνωρίζουμε τα πραγματικά αριθμητικά στοιχεία για τους μετανάστες. Διότι, λόγω του ότι μεταβάλλονται διαρκώς, οι επίσημοι αριθμοί κυμαίνονται μεταξύ 17 και 40 εκατομμυρίων εξωκοινοτικών υπηκόων οι οποίοι ζουν στο εσωτερικό της ΕΕ.

Έτσι, κατανοώντας το εύρος του προβλήματος, οι λαοί της Ευρώπης θα μπορέσουν ίσως να ξυπνήσουν, πριν να είναι πολύ αργά!

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της μεταναστευτικής πολιτικής είναι αυτό της ενσωμάτωσης. Η ικανότητά μας να ενσωματώνουμε τους μετανάστες και η ικανότητα των μεταναστών να ενσωματώνονται είναι ο βασικός παράγοντας –ή τουλάχιστον ένας από τους βασικούς παράγοντες– για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης σύγκρουσης και έντασης μεταξύ των διάφορων κοινωνιών, γεγονός το οποίο αποτελεί ένα εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα.

Όπως έχω πει αρκετές φορές, το πρώτο πράγμα που πρέπει να επισημαίνεται όσον αφορά τη μετανάστευση, είναι ότι η χώρα υποδοχής θα κερδίσει πολλά αν υποδεχτεί τους άνδρες και γυναίκες που έχουν υποστεί τρομερές δοκιμασίες αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Πρόκειται για ανθρώπους που εμπλουτίζουν τις κοινωνίες μας. Αναγνωρίζοντας πως συμβαίνει αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραβλέψουμε την άλλη πλευρά του νομίσματος, τις δυσκολίες δηλαδή που συνεπάγεται η μετανάστευση. Προσπαθώντας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, το Ταμείο αυτό μπορεί να διαδραματίσει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο, με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση και την προώθηση της μετανάστευσης. Ασφαλώς, όλα θα εξαρτηθούν από το πολιτικό όραμα στο οποίο στηρίζεται ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται. Αυτό είναι πάνω από όλα ένα ζήτημα το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

 
  
  

Έκθεση: La Russa (A6-0390/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Η Έκθεση της επιτροπής σχετικά με τo χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την "πρόληψη, ετοιμότητα και διαχείριση των συνεπειών της τρομοκρατίας" προχωράει ακόμη πιο πέρα από την Πρόταση απόφασης της Κομισιόν, προσθέτοντας στους σκοπούς του προγράμματος την προστασία των ζωτικών υποδομών και της "αδιάλειπτης δράσης του δημοσίου"! Το εντάσσει δηλαδή στο "αναμορφωμένο πρόγραμμα δράσης της Ε.Ε. για την τρομοκρατία", που εστιάζεται στην πρόληψη της "βίαιης ριζοσπαστικοποίησης" (!) και της προστασίας των ζωτικών υποδομών των κρατών μελών και της Ε.Ε. Με βάση το πρόγραμμα αυτό ιδεολογικές αντιλήψεις, τοποθετήσεις και στάσεις που αμφισβητούν τα "όσια και τα ιερά" της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, της εκμετάλλευσης και των πολιτικών συστημάτων της εμπίπτουν στην έννοια της "τρομοκρατίας", ενώ ως "τρομοκρατικές ενέργειες" μπορούν εν δυνάμει να χαρακτηριστούν κατακτημένες και συνηθισμένες δράσεις του μαζικού λαϊκού κινήματος, όπως συμβολικές καταλήψεις κτιρίων ή δρόμων που μπορούν να θεωρηθούν ότι θέτουν σε κίνδυνο "ζωτικές υποδομές" ή την απρόσκοπτη λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών.

Τα προγράμματα και τα μέτρα του ευρωπαϊκού κεφαλαίου και των πολιτικών εκφραστών του ενάντια στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των λαών, στη δράση των λαϊκών κινημάτων δείχνουν ακριβώς τον φόβο τους. Δεν είναι πανίσχυροι όπως διακηρύσσουν. Ανίκητοι είναι μόνο οι λαοί όταν αποφασίζουν να αντεπιτεθούν και να διεκδικήσουν το δίκιο τους.

 
  
  

Έκθεση: Gröner (A6-0455/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Οι αρχές της μη διάκρισης και της ισότητας των φύλων αποτελούν τους δημοκρατικούς ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επομένως φυσικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αγωνιστεί για τη θέσπιση θεσμικών μηχανισμών, όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, προκειμένου να προαχθεί η πιο αποτελεσματική ισότητα των φύλων. Επομένως, υπερψήφισα αυτή την έκθεση και στη δεύτερη ανάγνωση.

Χαιρετίζουμε την απόφαση της Επιτροπής για τη σύσταση του Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων σε ένα νέο κράτος μέλος, καθώς τα νέα κράτη μέλη έχουν μείνει πίσω όσον αφορά την ισότητα των φύλων συγκριτικά με τα παλαιά 15 κράτη. Εκφράζω την ειλικρινή ικανοποίησή μου που το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου αποφάσισε τη σύσταση του Ινστιτούτου στη Λιθουανία. Πρέπει να παραδεχτώ ότι νιώθω λίγο απογοητευμένη που η Σλοβακία, μια χώρα η οποία υστερεί όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία της ισότητας των φύλων, δεν κατάφερε να κερδίσει το Συμβούλιο, παρά το πλεονέκτημα της κεντρικής γεωγραφικής της θέσης. Είμαι πεπεισμένη ότι, μέσω των παρεμβάσεών μας και της ενεργούς προώθησης της Σλοβακίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι συνάδελφοί μας βουλευτές κ. Záborská, κ. Bauer, η κ. Belohorská και εγώ, συμβάλαμε ουσιαστικά στις προσπάθειες που αποσκοπούσαν στη σύσταση του Ινστιτούτου στη Μπρατισλάβα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αυτό είναι κάτι το οποίο ζητούσαν οι οργανώσεις των γυναικών για πολύ καιρό· το Κοινοβούλιο το στήριξε, αλλά η επίτευξή του αποτελεί μια επίπονη διαδικασία. Τέλος, έπειτα από την πρόταση της Επιτροπής για τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του στην πρώτη ανάγνωση στις 14 Μαρτίου 2006, με την έγκριση 50 τροπολογιών στην πρόταση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύτηκε στις 8 Μαρτίου 2006. Στο μεταξύ, το Συμβούλιο ενέκρινε την κοινή του πρόταση στις 21 Σεπτεμβρίου 2006, ενσωματώνοντας 35 τροπολογίες που υποβλήθηκαν από το Κοινοβούλιο.

Δεδομένης της ανάγκης να λειτουργήσει το Ινστιτούτο το 2007, πραγματοποιήθηκε διαπραγμάτευση των τροπολογιών, με σκοπό να επιτευχθεί μια γρήγορη συμφωνία στη δεύτερη ανάγνωση. Αυτός ήταν ο συμβιβασμός για τον οποίο δώσαμε τη συγκατάθεσή μας και ο οποίος περιλαμβάνει 13 τροπολογίες για την κοινή πρόταση.

Μεταξύ των διατάξεών της, η συμφωνία αυτή προβλέπει την απόσυρση του Προεδρείου που προτάθηκε στην κοινή πρόταση και την επανέναρξη του Φόρουμ Εμπειρογνωμόνων, ένα φόρουμ διαβούλευσης που αποτελείται από εμπειρογνώμονες του τομέα της ισότητας των φύλων και αυτό είναι κάτι που επιθυμεί τόσο η Επιτροπή, όσο και το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Sérgio Marques (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Gröner και την κ. Sartori για την επίκαιρη έκθεσή τους σχετικά με τη σύσταση υποβολής σε δεύτερη ανάγνωση της κοινής θέσης του Συμβουλίου, όσον αφορά την έγκριση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, την οποία στηρίζω απόλυτα. Χαιρετίζω κυρίως την ιδέα αντικατάστασης του Προεδρείου με ένα Φόρουμ Εμπειρογνωμόνων, στο πλαίσιο της διάρθρωσης του Ινστιτούτου.

Ο στόχος της οργάνωσης και λειτουργίας του Ινστιτούτου το συντομότερο δυνατό, μέσα στο 2007, με τον οποίο συμφωνούν όλα τα όργανα, συνεπάγεται ότι τα όργανα αυτά εργάζονται από κοινού για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η ταχύτητα και το τρόπος με τον οποίο διεξήχθη όλη η διαδικασία αξίζει να επαινεθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Η μελέτη σκοπιμότητας της Επιτροπής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ρόλος ενός τέτοιου ινστιτούτου είναι σαφής. Η προτεινόμενη υπηρεσία θα είναι μικρή, με προσωπικό 10 ατόμων περίπου. Ο γενικός στόχος του ινστιτούτου θα είναι η παροχή συνδρομής προς τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, ιδιαίτερα στην Επιτροπή, και τις αρχές των κρατών μελών για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου και την προώθηση της ισότητας των φύλων, καθώς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ για την ισότητα των φύλων.

 
  
  

Έκθεση: Grosch (A6-0414/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  James Hugh Allister (NI), γραπτώς. (EN) Σήμερα ψήφισα υπέρ της απόρριψης της κοινής θέσης του Συμβουλίου για την προτεινόμενη δέσμη ενός συστήματος Ευρωπαϊκής Άδειας Οδήγησης. Τα θέματα εθνικών μεταφορών αφορούν τις εθνικές κυβερνήσεις και, συνεπώς, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να καθορίζει ελεύθερα τους δικούς του κανόνες και τα κριτήρια για τις άδειες οδήγησης. Αυτή η υπερβολικά γραφειοκρατική και ρυθμιστική πρόταση δεν φαίνεται σε καμία περίπτωση να βελτιώνει τα επίπεδα οδικής ασφάλειας και, επομένως, θεωρώ ότι αποτελεί μια ακόμα περιττή και αδικαιολόγητη νομοθετική πράξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Η οδική ασφάλεια είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό διασυνοριακό ζήτημα. Η οδηγία της ΕΕ για την άδεια οδήγησης θα μπορούσε έτσι να συμβάλει πρακτικά στην προστιθέμενη αξία. Όπως συνήθως, ωστόσο, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιχειρούν, λόγω του ζήλου τους, να ελέγχουν λεπτομερώς τους κανόνες των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα.

Πιστεύουμε πως οι αρχές της επικουρικότητας και της χώρας προέλευσης πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως, γεγονός που δεν συμβαίνει στην παρούσα έκθεση όσον αφορά, για παράδειγμα, τις λεπτομερείς προτάσεις για τους κανονισμούς της άδειας οδήγησης που διέπουν τις μοτοσικλέτες και τα μοτοποδήλατα. Πιστεύουμε στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και συνεπώς είμαστε πεπεισμένοι ότι τα κράτη μέλη είναι ικανά να λάβουν σοφές και σωστά μελετημένες αποφάσεις. Οι κανονισμοί για την άδεια οδήγησης μπορούν να εναρμονιστούν χωρίς αναλυτική πρόταση οδηγίας όπως η υφιστάμενη οδηγία για τις άδειες οδήγησης. Υπερψηφίσαμε επομένως την τροπολογία 6, η οποία προτείνει να απορριφθεί η κοινή θέση, με την αιτιολογία ότι είναι εξαιρετικά ρυθμιστική, χωρίς να βελτιώνει την οδική ασφάλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Ψήφισα υπέρ της έγκρισης του ευρωπαϊκού συστήματος άδειας οδήγησης, διότι αυτή η αναμόρφωση αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, σημαντική πρόοδο. Η νέα οδηγία για τις άδειες οδήγησης συνεπάγεται μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερη εγκληματικότητα σε σχέση με τις άδειες οδήγησης, καθώς περιορίζεται αισθητά η δυνατότητα του λεγόμενου τουρισμού για την έκδοση άδειας οδήγησης. Η δημιουργία μιας τράπεζας δεδομένων με παραβάτες οδικής κυκλοφορίας, από τους οποίους έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης στις χώρες προέλευσής τους, είναι ιδιαίτερα σημαντική από αυτή την άποψη. Ως αποτέλεσμα, οι οδηγοί που οδηγούσαν μεθυσμένοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν νέα εκπαίδευση οδήγησης στο εξωτερικό.

Ωστόσο, έχω την αίσθηση ότι η περίοδος των 26 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει να αποσυρθούν όλες οι άδειες οδήγησης που ισχύουν σήμερα, είναι υπερβολικά μακρά.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Grosch, η οποία αποσκοπεί στην αναδιατύπωση της οδηγίας για τις άδειες οδήγησης ώστε να ενσωματωθούν όλοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης σε ένα έγγραφο, καθιστώντας τους έτσι περισσότερο διαφανείς και προσβάσιμους στον πολίτη. Εάν αυτές οι προτάσεις βρουν τον δρόμο τους στη νομοθεσία, θα σταματήσουν την πρακτική του τουρισμού αδειών οδήγησης, όπου ένα άτομο του οποίου η άδεια οδήγησης έχει αφαιρεθεί σε ένα κράτος μέλος αποκτά άδεια οδήγησης σε άλλο κράτος μέλος. Γνωρίζω ότι πολλοί μοτοσικλετιστές εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το γεγονός ότι για να έχουν πρόσβαση σε μηχανές μεγαλύτερης ιπποδύναμης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 24 ετών. Ελπίζω ότι θα συμφωνήσουν με τον συμβιβασμό του να επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε μικρότερη ηλικία εφόσον διαθέτουν επαρκή εμπειρία, καθώς η ασφάλεια βρίσκεται στην κορυφή όσων μας απασχολούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), γραπτώς. (EN) Χαιρετίζω αυτήν την οδηγία, η οποία θα αντικαταστήσει πάνω από 110 διαφορετικά υποδείγματα αδειών οδήγησης τα οποία επί του παρόντος κυκλοφορούν σε ολόκληρη την ΕΕ. Πιστεύω ότι αυτό το νέο ενιαίο σχήμα πιστωτικής κάρτας σε επίπεδο ΕΕ θα συμβάλει επίσης σημαντικά στην καταπολέμηση του τουρισμού αδειών οδήγησης. Η ουσιαστική συνέπεια αυτής της κατάστασης θα είναι ότι κράτη μέλη όπως η Ιρλανδία μπορούν να αρνηθούν να εκδώσουν άδεια οδήγησης σε έναν αιτούντα του οποίου η ισχύς της άδειας έχει περιοριστεί, ανασταλεί ή αφαιρεθεί σε ένα άλλο κράτος μέλος.

Υποστηρίζω επίσης την πτυχή για την οδική ασφάλεια αυτής της έκθεσης, με την επιβολή θεωρητικής δοκιμασίας για τα μοτοποδήλατα από το 2013. Επίσης, η αρχή της «σταδιακής πρόσβασης» σημαίνει ότι οι αναβάτες πρέπει να αποκτήσουν εμπειρία σε μικρότερες μοτοσικλέτες πριν προχωρήσουν σε κινητήρες μεγαλύτερου κυβισμού.

Πάντα υποστήριζα ότι σε ορισμένα ζητήματα η ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής και ο καθορισμός προτύπων σε επίπεδο ΕΕ μπορεί συχνά να αποφέρει θετικά αποτελέσματα. Πιστεύω επομένως ότι η θέσπιση προτύπων σε επίπεδο ΕΕ για τα βασικά προσόντα και τα προγράμματα επανεκπαίδευσης των εξεταστών οδήγησης αποτελεί θετική εξέλιξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. – (FR) Το 2032, τα εγγόνια μας θα έχουν όλα την ίδια άδεια οδήγησης: μία άδεια οδήγησης για όλους τους Ευρωπαίους, υπό μορφή πιστωτικής κάρτας, μια «made in the USA» άδεια οδήγησης. Αυτό αποδεικνύει την ενισχυμένη ασφάλεια και αποτελεί ένα απτό μήνυμα όσον αφορά την ευρωπαϊκή ταυτοποίηση. Εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι χρειάστηκαν 26 έτη για την επίτευξη εναρμόνισης· έτσι, οι πρώτες άδειες θα διανεμηθούν από το 2012.

Καιρός ήταν! Υπάρχουν σήμερα 110 διαφορετικά είδη αδειών οδήγησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μια σύγχυση που ευνοεί τους πιο ανέντιμους από εμάς και καθιστά τους δρόμους πιο επικίνδυνους από ό,τι πρέπει να είναι. Η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών σημαίνει ότι καταπολεμούμε τον «τουρισμό αδειών οδήγησης», δηλαδή τη δυνατότητα για τους ευρωπαίους πολίτες στους οποίους αφαιρείται η άδεια οδήγησης στη χώρα τους λόγω σοβαρής παράβασης να αποκτούν μια άλλη άδεια, αλλού στην Ένωση.

Θα υπάρξει επίσης εναρμόνιση των κανόνων εκπαίδευσης των εξεταστών. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί η ποιότητα εκπαίδευσης παντού στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω αυτήν την έκθεση με ορισμένες επιφυλάξεις, και συγκεκριμένα δεν είμαι πεπεισμένος για το γεγονός ότι η πιστοποίηση των οδηγών θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει κατάλληλη αναγνώριση προτύπων από άλλα μέλη της ΕΕ. Είμαι επιφυλακτικός για τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν από την αντι-ευρωπαϊκή δεξιά ότι αυτή η δέσμη θα καθιερώσει εμμέσως τα δελτία ταυτότητας, όμως συμμερίζομαι εν μέρει την ιδέα ότι αυτή η δέσμη απαντά σε μια ανάγκη που δεν υπάρχει στην πράξη.

 
  
  

Έκθεση: Corbett (A6-0415/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ο συνάδελφός μου Richard Corbett είναι αναμφισβήτητα ο κορυφαίος ειδικός του Κοινοβουλίου σε συνταγματικά θέματα. Επικροτώ αυτήν την τελευταία έκθεση που τροποποιεί τον Κανονισμό ώστε να ευθυγραμμιστεί με τη νέα συμφωνία για την επιτροπολογία. Ενώ αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως τεχνικό ζήτημα, στην πραγματικότητα είναι άκρως πολιτικό επειδή ο τρόπος που προσαρμόζουμε τους κανόνες μας επηρεάζει άμεσα την ικανότητα επιρροής μας στη νομοθεσία της ΕΕ. Ο Richard ήταν ανέκαθεν υπέρμαχος της μεγιστοποίησης της επιρροής του Κοινοβουλίου.

 
  
  

Έκθεση: Leinen (A6-0464/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα παρατηρήσατε ότι αυτή η έκθεση, αυτή η αλλαγή στον Κανονισμό μας, εγκρίθηκε με πλειοψηφία μόνο επτά ψήφων. Ήταν πολύ δύσκολη ψηφοφορία. Πιστεύω ότι αυτό είναι ενδεικτικό της αίσθησης αυτού του Κοινοβουλίου ότι πρόκειται για μια αλλαγή στον Κανονισμό μας που δεν ήταν απολύτως απαραίτητη, αλλά που εισήχθη προσωρινά –υπάρχει μια ρήτρα λήξης ισχύος που λήγει στο τέλος της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου– για να διευκολύνει την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε τώρα. Πιστεύω ότι το δίδαγμα αυτής της δύσκολης ψηφοφορίας είναι ότι οποιαδήποτε προσπάθεια στο τέλος αυτής της νομοθετικής περιόδου να δοθεί παράταση μέχρι το διορισμό τέταρτου Αντιπροέδρου για κάθε επιτροπή και έκτου Κοσμήτορα θα ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία, και δεν θα τη συνιστούσα.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (ΕΝ) Ψήφισα κατά της έκθεσης Leinen για την τροποποίηση του Κανονισμού σχετικά με την αύξηση του αριθμού των αντιπροέδρων επιτροπής από τρεις σε τέσσερις και του αριθμού των κοσμητόρων από πέντε σε έξι. Πιστεύω ότι είναι ειλικρινά γελοίο να υπάρχουν τέσσερις αντιπρόεδροι σε κάθε επιτροπή. Δεν υπάρχει προφανής ρόλος για έναν τέταρτο αντιπρόεδρο και αυτή η αύξηση συνιστά απλώς πολιτική σκοπιμότητα που εξασφαλίζει ότι οι επικεφαλής ομάδας έχουν να μοιράσουν αρκετές θέσεις ώστε να ικανοποιήσουν τους βασικούς υποστηρικτές τους. Όσο για την αύξηση των κοσμητόρων, μπορεί οριακά να δικαιολογείται περισσότερο, αλλά θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο να υπάρχει άρτιος αριθμός κοσμητόρων.

 
  
  

Έκθεση: Kudrycka (A6-0427/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η απόφαση της σύστασης ενός Ταμείου για τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης είναι επίκαιρη. Ενώ είναι αλήθεια ότι τα σύνορα κάθε κράτους μέλους εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της εθνικής κυριαρχίας, είναι επίσης αλήθεια ότι αυτά τα σύνορα αποτελούν την ίδια στιγμή τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Υπάρχει επομένως μια διττότητα που πρέπει να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί αναλόγως. Σε μια εποχή αυξημένου κινδύνου –όπως η τρομοκρατική απειλή, η παράνομη μετανάστευση ή το οικονομικό έγκλημα– η ανάγκη ενίσχυσης των συνόρων μας είναι πρωταρχικής σημασίας, παρόλο που αυτό δεν πρέπει, για να το δηλώσω σαφώς, να οδηγήσει στο χτίσιμο ψηλών τειχών στην Ευρώπη ή στην κατασκευή μιας ηπείρου-φρουρίου. Πρόκειται για ένα κοινό βάρος, το κόστος του οποίου προκύπτει, εν μέρει, από το γεγονός ότι ανήκουμε στην ΕΕ. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Ελπίζουμε, κυρίως, ότι θα λειτουργήσει με αποτελεσματικό τρόπο.

 
  
  

Έκθεση: Kudrycka (A6-0425/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Διαβάζοντας τον τίτλο της έκθεσης, πίστεψα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε να ενισχύσει οικονομικά τα κράτη μέλη για τον επαναπατρισμό των λαθρομεταναστών στις χώρες προέλευσής τους, στο πλαίσιο μέτρων απέλασής τους ή ακόμη να τους βοηθήσει, τη στιγμή που η νομοθεσία τους προβλέπει μια ενίσχυση για την επανεγκατάσταση των νόμιμων μεταναστών στις χώρες τους.

Πιστεύουμε πως η ΕΕ δεν έχει και δεν πρέπει να αποκτήσει αρμοδιότητες στον τομέα της μετανάστευσης. Πράγματι, μια τέτοια πρόταση θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από τις επιπτώσεις για κάθε ευρωπαϊκή χώρα των καταστροφικών πολιτικών νομιμοποίησης που ασκούνται από μερικές χώρες, όπως την Ισπανία και τη Γαλλία, οι οποίες προσελκύουν τους λαθρομετανάστες όπως το μέλι τις μέλισσες.

Τίθεται επίσης ζήτημα χρηματοδότησης, εκτός από τον επαναπατρισμό των λαθρομεταναστών, αλλά και οικονομικά κίνητρα και άλλες ενισχύσεις για την επανένταξη, την απασχόληση και ένας Θεός ξέρει για τι άλλο, με σκοπό, παραθέτω, την «προσωπική εξέλιξη» του επαναπατρισθέντος μετανάστη.

Πρόκειται, κατά κάποιον τρόπο, για την πριμοδότηση μιας παράνομης πράξης και για την ενθάρρυνση να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Το "Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών" συνιστά ένα ακόμη βήμα στην προώθηση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της Ε.Ε. Αποτελεί τμήμα του ευρύτερου Χρηματοδοτικού Προγράμματος "Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών", το οποίο προορίζεται να αποτελέσει το οικονομικό στήριγμα της "Ευρώπης Φρουρίου", με ένταση των ελέγχων και "δυνάμεις ταχείας αντίδρασης" στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., ουσιαστική κατάργηση του ασύλου και της προστασίας των προσφύγων, ακόμη περισσότερη καταστολή για τους οικονομικούς μετανάστες.

Το Ταμείο Επιστροφών προορίζεται να ενισχύσει τους μηχανισμούς βίαιης επιστροφής των "παράνομων" μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους, πρόκειται δηλαδή στην ουσία για ένα ταμείο υποβοήθησης μαζικών απελάσεων οικονομικών μεταναστών και προσφύγων, αποκαλύπτοντας τον υποκριτικό χαρακτήρα των διακηρύξεων της Ε.Ε. για κοινωνική ένταξη των μεταναστών.

Η πολιτική της Ε.Ε. για τη μετανάστευση κινείται αποκλειστικά στα πλαίσια της Στρατηγικής της Λισαβόνας, από τη σκοπιά της αύξησης της κερδοφορίας του ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Στα πλαίσια της πολιτικής αυτής διαμορφώνεται το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο των κρατών μελών και της Ε.Ε., που κρατά σε καθεστώς παρανομίας ή ημινομιμότητας εκατομμύρια μετανάστες σε ολόκληρη την Ε.Ε., ώστε να τους κρατάει ομήρους της πιο σκληρής εκμετάλλευσης του κεφαλαίου με κακοπληρωμένη, ανασφάλιστη εργασία, χωρίς στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα και αποκλεισμό της πρόσβασής τους σε στοιχειώδη κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα.

 
  
  

Έκθεση: Grossetête (A6-0396/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (ΕΝ) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, η οποία είναι μια προσαρμογή στη νέα διαδικασία της επιτροπολογίας. Ενώ πρόκειται για μια τεχνική έκθεση, θα ήθελα να τονίσω τη στήριξή μου στο περιεχόμενο που εξασφαλίζει ότι τα φάρμακα και άλλα προϊόντα για παιδιά είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους και δεν αποτελούν απλώς παραλλαγές (δηλ. μικρότερες δόσεις) φαρμάκων για ενήλικες.

 
  
  

Έκθεση: Mayer (A6-0387/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (ΕΝ) Χαιρετίζω θερμά αυτήν την έκθεση, η οποία αναφέρει τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Σκοπός της είναι να απλοποιήσει και να επιταχύνει την εκδίκαση μικροδιαφορών (έως 2 000 ευρώ) και να μειώσει τα έξοδα των διαδίκων. Το γεγονός ότι είναι ευκολότερο σε ορισμένες χώρες για τους πιστωτές να εγείρουν αγωγές δημιουργεί στρέβλωση στην ενιαία αγορά, συνεπώς επικροτώ αυτήν την προσπάθεια διασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού.

 
  
  

Έκθεση: La Russa (A6-0389/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (ΕΝ) Υποστηρίζω πλήρως τους στόχους αυτής της έκθεσης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Το ειδικό πρόγραμμα «Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας 2007-2013» είναι μια ευπρόσδεκτη προσπάθεια εξασφάλισης υψηλού επιπέδου ασφάλειας για τους πολίτες με την πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου ή άλλου εγκλήματος, και ιδίως της τρομοκρατίας, της εμπορίας ανθρώπων και των εγκλημάτων κατά ανηλίκων, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και όπλων, της διαφθοράς και της απάτης. Είναι σαφές ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες ενέχουν μια διασυνοριακή πτυχή και συνεπώς ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να προσδώσει πραγματική προστιθέμενη αξία στις εγχώριες προσπάθειες επιβολής του νόμου.

 
  
  

Έκθεση: Coelho (A6-0413/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), γραπτώς. – (FR) Υποβλήθηκε μια πρόταση για την τροποποίηση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν «SIS», το οποίο, παρόλο που περιγράφεται ως επιτυχές, δεν θα καταφέρει να λειτουργήσει με περισσότερα από 18 κράτη μέλη. Σύμφωνα με τους ευρωπαϊστές, το «SIS II» θα πρέπει επομένως να αποτελεί ένα εξαιρετικά τεχνολογικά προηγμένο σύστημα και να επιτρέπει και στα νέα κράτη μέλη να εφαρμόσουν το κεκτημένο Σένγκεν συνολικά, καταργώντας τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα με τους γείτονές τους.

Δεδομένου ότι σχεδιάστηκε στην αρχή υπό το καθολικά ελκυστικό πρίσμα της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, κυρίως της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, μπορεί να αναρωτηθεί κανείς σήμερα για τους κινδύνους της ομοσπονδιακής και συγχρόνως ολοκληρωτικής κατάχρησης στην οποία μπορεί να οδηγήσει ένα τέτοιο μέσο. Αυτός ο δυνητικός ευρωπαίος Μεγάλος Αδερφός, διαθέτει πράγματι την πιο εκτεταμένη βάση δεδομένων ατόμων, με περισσότερες από 15 εκατομμύρια καταχωρήσεις που περιλαμβάνουν πληροφορίες από το επώνυμο και το όνομα πολιτών, τα φυσικά χαρακτηριστικά, έως τραπεζογραμμάτια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή υπεξαιρεθεί.

Πέρα από το γεγονός ότι αυτή η συγκέντρωση πληροφοριών θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή κατά της προσωπικής ζωής και της ελευθερίας σκέψης των ανθρώπων, είναι λογικό να φοβόμαστε ότι το SIS II θα υπερβεί τον αρχικό του στόχο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας και θα καταστεί μια μέρα ο αυτοανακηρυχθείς πληροφοριοδότης του συστήματος ευρωπαϊστών και οπαδών της παγκοσμιοποίησης.

 
  
  

Έκθεση: Seppänen (A6-0397/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Árpád Duka-Zólyomi (PPE-DE).(SK) Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας όσον αφορά τον κανονισμό για την πυρηνική ασφάλεια. Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί μια σημαντική συνιστώσα για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και καθαρού ενεργειακού εφοδιασμού για τον κόσμο.

Μετά τα ατυχήματα στους πυρηνικούς σταθμούς του Three Mile Island και του Τσερνομπίλ, η προσοχή της Κοινότητας έχει επικεντρωθεί στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η βοήθεια που τους παρέχεται, συνέβαλε ουσιαστικά στην αύξηση της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών σε αυτές τις χώρες. Η Δημοκρατία της Σλοβακίας έλαβε επίσης ενισχυμένη βοήθεια για την αύξηση της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών του Jaslovské Bohunice και του Mochovce και επομένως βρίσκονται στα ίδια επίπεδα ασφαλείας με παρόμοιους πυρηνικούς σταθμούς στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Θα ήταν επίσης επιθυμητό για την Κοινότητα να παρέχει βοήθεια για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται, λειτουργούν και αποξηλώνονται, καθώς και να προωθήσει την προστασία και την ασφάλεια όσον αφορά τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου. Το σχέδιο κανονισμού συμβαδίζει με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τους στόχους και την αποστολή της Ευρατόμ. Η αναβάθμιση της ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων πέρα από τα σύνορα της ΕΕ, θα συμβάλει στην προστασία της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ και θα αποτελέσει επίσης σημαντική συμβολή για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (ΕΝ) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης που πραγματεύεται τη βοήθεια και τη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών, κυρίως κρατών της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας. Στόχος της αποτελεί η θέσπιση ενός μέσου βοηθείας για την πυρηνική ασφάλεια και προστασία. Το ατύχημα του Τσερνομπίλ το 1986 υπογραμμίζει την παγκόσμια σημασία της πυρηνικής ασφάλειας. Προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες ασφαλείας που είναι απαραίτητες για την εξάλειψη των κινδύνων για τη ζωή και την υγεία, η ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει την πυρηνική ασφάλεια στις τρίτες χώρες. Η έκθεση αυτή επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία επιτρέποντας στην ΕΕ να προωθεί τη χρήση ασφαλέστερων τεχνολογιών και μεθόδων, ενώ δεν απαλλάσσει τις τρίτες χώρες από την υποχρέωσή τους να διασφαλίζουν ότι οι πυρηνικοί σταθμοί στο έδαφός τους λειτουργούν με ασφαλή και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

 
  
  

Έκθεση: Βαρβιτσιώτης (A6-0431/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (ΕΝ) Υποστήριξα την πρόταση της Επιτροπής που αφορά κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων οφείλουν να είναι κάτοχοι θεωρήσεων για να διασχίσουν τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όμως πρέπει να απαλλαγούν τα πρόσωπα που δεν είναι υπήκοοι κάποιας χώρας, είναι κάτοικοι ενός κράτους μέλους και είναι κάτοχοι διαβατηρίου αλλοδαπών, διαβατηρίου ανιθαγενών ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου που έχει εκδοθεί από αυτό το κράτος μέλος.

 
  
  

Προτάσεις ψηφίσματος: B6-0665/2006 και B6-0666/2006

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, Graham Booth, Derek Roland Clark, Nigel Farage, John Whittaker και Thomas Wise (IND/DEM), γραπτώς. (EN) Αν και υποστηρίζουμε πλήρως τη δημοκρατία και καταδικάζουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν αναγνωρίζουμε την ηθική ή πολιτική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – Το ΚΚΕ δεν αναγνωρίζει ούτε συμμετέχει στις διαδικασίες του ονομαζόμενου βραβείου Ζαχάρωφ, που υποτίθεται ότι δίνεται για την ελευθερία της σκέψης, αλλά στην πράξη υπηρετεί τους πολιτικούς και ιδεολογικούς στόχους της ΕΕ. Το Ευρωκοινοβούλιο θεωρεί "ελευθερία σκέψης" πρωτίστως όσους ασπάζονται και υπηρετούν τον ιμπεριαλισμό, γι' αυτό κυρίως βραβεύει "προσωπικότητες" ή "οργανώσεις" που προωθούν την ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα. Τέτοιο βραβείο έχει δοθεί σε Κουβανούς αντεπαναστάτες, ενώ το 2006 στον εκλεκτό των ΗΠΑ- ΝΑΤΟ- ΕΕ λευκορώσο Μιλίνκιεβιτς που απέσπασε το "εκπληκτικό" ποσοστό του 6% στις τελευταίες εκλογές ενισχυμένος με πακτωλό εκατομμυρίων Ευρώ από την ΕΕ.

Θεωρούμε απαράδεκτο το ψήφισμα που αποτελεί προκλητική επέμβαση στα εσωτερικά της Κούβας, καθώς αποφασίζει τη μετάβαση αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στην Κούβα αγνοώντας την Κυβέρνηση της χώρας που έχει τη λαϊκή στήριξη και αγωνίζεται ηρωικά κατά του εμπάργκο και των υπονομευτικών ενεργειών του ιμπεριαλισμού.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην Κούβα, που υπερασπίζει και οικοδομεί το σοσιαλισμό παρά τις λυσσαλέες προσπάθειες των ιμπεριαλιστών να τον ανατρέψουν.

Οι πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου, μεταξύ των οποίων και η πλειοψηφία της GUE, έχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες, καθώς προσπαθούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για να δικαιολογήσουν το φανερό ή μυστικό πόλεμο που έχει εξαπολυθεί κατά της Κουβανικής Επανάστασης. Η υπεράσπισή της αποτελεί καθήκον όχι μόνο των κομμουνιστών αλλά και κάθε προοδευτικού ανθρώπου.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Το βραβείο Ζαχάρωφ απονέμεται σε άνδρες και γυναίκες οι οποίοι αφιέρωσαν τη ζωή τους, πραγματοποιώντας πάντα μια μεγάλη θυσία με σκοπό την ελευθερία έκφρασης, τη δημοκρατία, την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δεν αποτελεί επομένως έκπληξη το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς τους άνδρες και γυναίκες εμποδίζονται να λάβουν αυτό το βραβείο, από τα κατασταλτικά καθεστώτα των χωρών τους. Το γεγονός ότι αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοήσουμε το πρόβλημα. Επομένως χαιρετίζω την απόφαση του Κοινοβουλίου να συνεχίσει την άσκηση πίεσης σε αυτά τα καθεστώτα, λαμβάνοντας την απόφαση να δημιουργήσει έναν μηχανισμό για την παρακολούθηση των περιπτώσεων κατά τις οποίες έχει απαγορευθεί στους νικητές να λάβουν το βραβείο που κέρδισαν επάξια ή καλούνται να το επιστρέψουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως στις περιπτώσεις του Oswaldo Payá, της Aung San Suu Kyi, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό στη Μυανμάρ και των «Κυριών στα λευκά», οι οποίες τιμήθηκαν με το βραβείο το 2005 και το καθεστώς του Φιντέλ Κάστρο στην Κούβα τους απαγόρεψε να το λάβουν.

Απαγορεύοντας στους νικητές να λάβουν το βραβείο που επάξια κέρδισαν, τα καθεστώτα αποδεικνύουν ότι ήταν άξιοι να το λάβουν. Είναι επομένως σημαντικό να συνεχιστεί η μάχη της υπεράσπισης των κυριότερων ελευθεριών τόσο στη Μυανμάρ όσο και στην Κούβα…

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163 (1) του Κανονισμού)

 
  
  

Έκθεση: Roure (A6-0456/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν με χαροποιεί καθόλου το γεγονός ότι η Ομάδα ALDE δεν ψήφισε σωστά επί της τροπολογίας 1 της Ομάδας PPE-DE στην έκθεση Roure από. Έπρεπε να ψηφίσουμε κατά της τροπολογίας αυτής και ήταν ένα μεγάλο λάθος στον εκλογικό κατάλογο. Δέχομαι ότι, πρακτικά, η τροπολογία εγκρίθηκε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτό, αλλά θα έλεγα ότι, πολιτικά, η ψηφοφορία δεν αντιπροσωπεύει τη βούληση του Σώματος, η οποία εκφράστηκε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων το απόγευμα της Δευτέρας, όταν απορρίφθηκε ολόθυμα μια παρόμοια τροπολογία.

Δεν μπορεί να γίνει τίποτα για αυτό, όμως η θέση της Ομάδας ALDE παραμένει ότι δεν θα συμφωνήσουμε με τον Κανονισμό VIS εκτός εάν και ωσότου υπάρξει μια κατάλληλη απόφαση πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων, και δεσμευόμαστε απόλυτα για όλα όσα πράττει η κ. Roure, ως εισηγήτρια, για την προώθηση αυτής της απόφασης για την προστασία των δεδομένων. Την υποστηρίζουμε ολόψυχα και το γεγονός ότι αυτό δεν το εκφράσαμε με αυτήν την ευκαιρία αποτελεί τεχνικό –θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μια πιο άσεμνη λέξη– λάθος για το οποίο, φοβούμαι ότι πιθανώς ευθύνονται ορισμένοι από εμάς.

Θα φροντίσω ώστε να μην επαναληφθεί ένα τέτοιο λάθος, όμως ο τρόπος που ψηφίσαμε δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική θέση μας επί της τροπολογίας 1.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς – (PT) Πρέπει να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων και να αποτρέψουμε τη λανθασμένη χρήση τους. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της προσωπικής του ταυτότητας και ιδιωτικής ζωής.

Η αυξημένη συνεργασία μεταξύ των δικαστικών και αστυνομικών οργάνων όσον αφορά την καταπολέμηση του εγκλήματος, οδήγησε στη μεταφορά ολοένα και περισσότερων δεδομένων.

Διοργανώσαμε εκστρατείες για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών υπερασπίζεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως τον σεβασμό στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα και ενισχύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των αρμόδιων αστυνομικών και δικαστικών αρχών.

Θέλουμε να υπάρξει μια απόφαση πλαίσιο που συμμορφώνεται με όσα ορίζονται στον πρώτο πυλώνα. Δεν έχει νόημα για την Ένωση να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων βάσει του πρώτου πυλώνα και να θεσπίζει εντελώς διαφορετική νομοθεσία όσον αφορά τον τρίτο πυλώνα.

Το πιο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του αστυνομικού και δικαστικού έργου.

Το ζήτημα τίθεται εκ νέου από προεδρία σε προεδρία και το Συμβούλιο επέδειξε δυστυχώς μικρή πρόθεση να λάβει απόφαση.

Το Συμβούλιο πρέπει να αντιληφθεί ότι αυτή η απόφαση πλαίσιο συνδέεται με τις διάφορες προτάσεις που έχουν τεθεί επί του παρόντος στο Κοινοβούλιο, όπως το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις, αλλά αυτές οι προτάσεις δεν πρέπει να μετατραπούν σε ομήρους, έως την έγκριση της απόφασης πλαισίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Camiel Eurlings (PPE-DE), γραπτώς. (EN) Η Ομάδα EPP-ED χαίρεται που το Συμβούλιο όχι μόνο εγκρίνει την απόφαση-πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων που λαμβάνει δεόντως υπόψη τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά που αυτό γίνεται τόσο σύντομα, όπως ανέλαβε την υποχρέωση να πράξει όταν εγκρίθηκαν τόσο η δέσμη SIS II όσο και η συμφωνίας ΕΕ-PNR. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μια ισχυρή απόφαση-πλαίσιο θα διευκολύνει σημαντικά την έγκριση της δέσμης VIS. Ωστόσο, ενώ θεωρούμε άκρως επιθυμητή τη σύντομη έγκριση μιας απόφασης-πλαίσιο, συμφωνούμε με τη δήλωση του εισηγητή ότι η έγκριση της απόφασης δεν μπορεί να εκληφθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για τις μελλοντικές εργασίες. Η Ομάδα EPP-ED θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποδειχθεί υπεύθυνος και πιστός εταίρος στη νομοθετική διαδικασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Αθανάσιος Παφίλης (GUE/NGL), γραπτώς. – H πρόταση σύστασης αποτυπώνει την ουσιαστική άρνηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προστατεύσει έστω στο ελάχιστο τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Αφού προηγούμενα οι πολιτικές δυνάμεις του κεφαλαίου υπερψήφισαν τη Σύμβαση Σέγκεν, την εξελιγμένη της μορφή, το Σύστημα Πληροφοριών SIS II, ενώ αποδέχονται το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), που νομιμοποιούν τη συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων που αφορούν ακόμη και τις πολιτικές, ιδεολογικές, φιλοσοφικές, θρησκευτικές κ.α. αντιλήψεις κάθε πολίτη της ΕΕ και την εισαγωγή βιομετρικών δεδομένων και δεδομένων που συνδέονται με το DNA, τώρα κάνουν πως δήθεν ανησυχούν γιατί το Συμβούλιο προσανατολίζεται σε μία απόφαση η οποία δεν θα κατοχυρώνει "υψηλό επίπεδο προστασίας" των προσωπικών δεδομένων. Αφού αποδέχτηκαν τη δυνατότητα διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σε αστυνομικές αρχές και μυστικές υπηρεσίες τρίτων χωρών, όπως με τη Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων που κατευθύνονται αεροπορικά στις ΗΠΑ (PNR), αφού συμφώνησαν στη δυνατότητα διαβίβασης προσωπικών δεδομένων ακόμη και σε ιδιώτες (!), καλούν τώρα το Συμβούλιο να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αφού όμως λάβει υπόψη "την ιδιαιτερότητα του έργου των αστυνομικών και δικαστικών αρχών".

Οι υποκριτικές συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορούν να κρύψουν την πλήρη ευθυγράμμιση του με την πολιτική για τη νομιμοποίηση της παρακολούθησης και του "φακελώματος" των Ευρωπαίων πολιτών.

 
  
  

Έκθεση: Morgan (A6-0426/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Bernadette Bourzai (PSE), γραπτώς. (FR) Θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Morgan για την πρωτοβουλία που ανέλαβε εκπονώντας μια έκθεση για την Πράσινη Βίβλο που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για βιώσιμη, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια.

Πράγματι, σήμερα πρέπει να απαντήσουμε σε κάποια σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης: πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε έναν ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό με τιμές που θα είναι αναμενόμενες και προσιτές, κυρίως για τους φτωχότερους πολίτες; Πώς μπορούμε να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα και από λίγες παραγωγούς χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο;

Ωστόσο, έπρεπε να απέχω από την τελική ψηφοφορία επειδή πιστεύω ότι ο προτεινόμενος πλήρης διαχωρισμός της ιδιοκτησίας ενεργειακών δικτύων δεν θα μας επιτρέψει να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα με αξιοπρέπεια, κυρίως ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των επενδύσεων και του εφοδιασμού.

Ως αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΕΕ-Κεντρικής Ασίας, ανησυχώ για την έκκληση αύξησης του ενεργειακού εφοδιασμού από τους παραγωγούς της Κεντρικής Ασίας όπως το Καζακστάν, το Τουρκμενιστάν και το Ουζμπεκιστάν.

Αυτές οι χώρες είναι στην πραγματικότητα περιοχές όπου υπάρχει μικρός σεβασμός για τη δημοκρατία ή το κράτος δικαίου και πιστεύω, όπως ο Πρόεδρος Borrell, ότι κανείς δεν ανταλλάσσει το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο ή τον ηλεκτρισμό με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η έκθεση που εγκρίθηκε, δυστυχώς συμφωνεί απόλυτα με την πρόταση της Επιτροπής, καθορίζοντας με ακρίβεια την ερμηνεία της «Ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής», της απελευθέρωσης δηλαδή, του ελέγχου των πηγών εφοδιασμού και της απειλής της κυριαρχίας των λαών.

Βασιζόμενη στην προϋπόθεση ότι η «αγορά» θα επιλύσει το πρόβλημα του ενεργειακού εφοδιασμού και κατανάλωσης, η έκθεση προσπαθεί να αποκρύψει το εμφανέστατο γεγονός ότι η «αγορά» λειτουργεί προς όφελος των λίγων, οι οποίοι αποκτούν εξαιρετικά μεγάλα κέρδη, και όχι υπέρ των συμφερόντων των καταναλωτών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ακόμη υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας και ακόμη πιο συχνές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Η «αγορά» προβάλλεται ως η λύση της απουσίας μιας πραγματικής πολιτικής που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ενεργειακής εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και την υπερβολική ενεργειακή κατανάλωση.

Είναι απαράδεκτο επίσης, κατά τη γνώμη μας, να θεωρείται το σύστημα εμπορίας εκπομπών ως η λύση στα προβλήματα ρύπανσης, δεδομένου ότι δεν συμβάλλει στη μείωση των «αερίων του θερμοκηπίου». Αυτό που καταφέρνει είναι να προωθεί τα οφέλη όσων είναι σε θέση να τα απολαμβάνουν, επιτείνοντας κατά συνέπεια την ανισότητα όσον αφορά την ανάπτυξη.

Επιπλέον, ο δρόμος προς την κοινή εξωτερική ενεργειακή πολιτική αποτελεί μια γνήσια απειλή για την κυριαρχία των κρατών μελών που είναι κυρίως εξαρτημένα, …

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163 (1) του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η Πράσινη βίβλος για «μια Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια» δημιουργεί τη βάση για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα, το οποίο πρόκειται να κατατεθεί στις αρχές του 2007, ένα εξαιρετικά σημαντικό έγγραφο το οποίο θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, της ρύπανσης του περιβάλλοντος και της κακής χρήσης των φυσικών πόρων, καθώς και στην προστασία του ενεργειακού εφοδιασμού.

Η έκθεση αυτή προωθεί σαφέστατους στόχους: το 20% της ενέργειας που παράγεται στην ΕΕ να προκύπτει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2020 και το 50% έως το 2040· και μια μείωση κατά 30% των ευρωπαϊκών εκπομπών άνθρακα έως το 2020 και μείωση τουλάχιστον 60% έως το 2050. Επισημαίνει επίσης τον στόχο που θέτει η Πράσινη βίβλος όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα για τη μείωση της ευρωπαϊκής κατανάλωσης κατά 20% έως το 2020.

Όσον αφορά την ανανεώσιμη ενέργεια, η έκθεση συστήνει ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις κυρίως στους θαλάσσιους πόρους –τα κύματα, τις παλίρροιες και το τεράστιο δυναμικό υπεράκτιων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας– και στην ηλιακή ενέργεια. Ζητά επίσης από την Επιτροπή να διεξαγάγει μια αμερόληπτη ανάλυση σχετικά με τα δυνητικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της πυρηνικής ενέργειας και των πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας…

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163 (1) του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Noëlle Lienemann (PSE), γραπτώς. (FR) Καταψηφίζω αυτή την έκθεση η οποία, με το πρόσχημα της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενεργειακής ασφάλειας, προτείνει ένα νέο στάδιο ελευθέρωσης και ανταγωνισμού σε έναν τομέα στον οποίον οι δημόσιες υπηρεσίες θα έπρεπε, αντιθέτως, να είναι ενοποιημένες.

Η έκθεση επιβεβαιώνει την ανάγκη αύξησης του διαχωρισμού μεταξύ των φορέων που είναι υπεύθυνοι για την αγορά ενέργειας και των ιδιοκτητών και διαχειριστών των ενεργειακών δικτύων. Επιπλέον, επιμένει στην επιβολή διαφοροποίησης σχετικά με την ιδιοκτησία αυτών των δύο τομέων. Είναι σαφές ότι πρόκειται για μια πρόκληση για την ύπαρξη των δημόσιων επιχειρήσεων οι οποίες είναι υπεύθυνες για το σύνολο των λειτουργιών των δημόσιων υπηρεσιών.

Δεν μπορώ να εγκρίνω αυτή την πολιτική ιδιωτικοποίησης και απόλυτου ανταγωνισμού: θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών ενέργειας, δεν διασφαλίζει τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ούτε διασφαλίζει την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυξάνει τις ανισότητες μεταξύ περιοχών και πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Morgan σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενέργεια. Είμαι βέβαιος ότι κινείται προς την ορθή κατεύθυνση για μια πολιτική αειφόρου, ανταγωνιστικής και ασφαλούς ενεργειακής πολιτικής για την Ευρώπη και την οποία οι αρχηγοί κρατών καλά θα κάνουν να λάβουν προσεκτικά υπόψη κατά τη συνεδρίασή τους τον Μάρτιο οπότε θα συζητήσουν το μέλλον της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ. Το μόνο που με απογοητεύει είναι ότι το Κοινοβούλιο δεν έδειξε μεγαλύτερη ισχυρογνωμοσύνη στην ανάγκη «διαχωρισμού» της ενεργειακής ιδιοκτησίας ώστε να αποφευχθούν συγκρούσεις συμφερόντων και να διασφαλιστούν πιο ίσοι όροι ανταγωνισμού στον τομέα της ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), γραπτώς. (ΕΝ) Αυτή η έκθεση περιέχει ορισμένα σημεία με τα οποία δεν συμφωνούμε, ιδίως όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια και την ελευθέρωση. Ωστόσο, αποφασίσαμε να ψηφίσουμε υπέρ καθώς η έκθεση περιλαμβάνει πολλά θετικά στοιχεία, όπως ειδικότερα η έμφαση που δίδει στην ανανεώσιμη ενέργεια, η οποία είναι καθαρή, οικονομικά αποδοτική και ασφαλής. Συμφωνούμε επίσης ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενεργειακή ένδεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. (EN) Κατά την ψηφοφορία για την έκθεση αυτή, ψήφισα να τοποθετηθούν οι καταναλωτές στο επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής παράλληλα με μια αποτελεσματική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των επιβλαβών εκπομπών, όπως το CO2.

Η αποτελεσματικότητα ενός λογικού Συστήματος Εμπορίας για το Φόρο Άνθρακα εξαρτάται από τη διεθνοποίηση της αγοράς. Περαιτέρω, οι υψηλοί στόχοι για την περίοδο 2020-2050 σχετικά με τη μείωση των εκπομπών CO2 όπως δηλώνεται στην εν λόγω έκθεση είναι η μόνη λογική μελλοντική πορεία.

Ωστόσο, η τακτοποίηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ETS) τόσο από άποψη μεθοδολογίας όσο και στόχων είναι κάτι που η ΕΕ πρέπει απαραιτήτως να δρομολογήσει για να διατηρήσει την ηγετική θέση της παγκοσμίως τόσο στην προσπάθεια για ένα καθαρότερο περιβάλλον όσο και στην υποστήριξη μιας πανευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Υπάρχει κίνδυνος, εάν δεν ληφθούν μέτρα τώρα, να απειληθεί τόσο το περιβάλλον μας όσο και η ενεργειακή μας ασφάλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω ολόψυχα την εισηγήτριά μας, την κ. Morgan, για την έκθεση αυτή, και είμαι ευγνώμων που έχει αποδεχθεί τόσο πολλές τροπολογίες οι οποίες απαντούν συγκεκριμένα στις ανησυχίες της Σκωτίας. Οι αγορές ενέργειας της Ένωσης είναι ολοένα και περισσότερο αλληλοσυνδεόμενες και αλληλοεξαρτώμενες και είναι σωστό να δημιουργηθεί ένα κοινοτικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές μας επωφελούνται από την κοινή αγορά μας. Από την προοπτική της Σκωτίας, έχουμε ιδιαίτερη συμμετοχή στο διάλογο για την ενέργεια λόγω των μαζικών ενεργειακών πόρων μας και το ακόμη μεγαλύτερο ενεργειακό δυναμικό. Το δυναμικό αυτό επί του παρόντος παρεμποδίζεται από την κοντόφθαλμη στάση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, και αυτή η έκθεση θα μας βοηθήσει να καταστεί υπόλογη, από πλευράς ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Trautmann (PSE), γραπτώς. – (FR) Θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφό μου κ. Morgan για την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για μια βιώσιμη, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια.

Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει αξιοσημείωτες προόδους σε κοινωνικό επίπεδο, κυρίως όσον αφορά τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην ενέργεια των φτωχότερων πολιτών, καθώς και σε περιβαλλοντικό επίπεδο.

Ωστόσο, απείχα από την τελική ψηφοφορία διότι εκφράζω τη λύπη μου για τον απόλυτο διαχωρισμό της ιδιοκτησίας στον τομέα του φυσικού αερίου. Λόγω των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών αυτού του στρατηγικού τομέα, πιστεύω πως ένας πιο ευέλικτος διαχωρισμός θα διευκόλυνε τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού και των επενδύσεων.

 
  
  

Έκθεση: Langen (A6-0347/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Παρά τις ανεπάρκειές της και μερικά σημεία με τα οποία διαφωνούμε, υπάρχουν ορισμένες θετικές πτυχές σε αυτή την έκθεση, μεταξύ άλλων στον τομέα της προστασίας των εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, θα επισημάνουμε το γεγονός ότι τα βιοκαύσιμα δεν μπορούν, σε μόνιμη βάση, να επιλύσουν τα κύρια προβλήματα της ενεργειακής εξάρτησης, καθώς είναι τεχνικού ενδιαφέροντος μόνο σε τοπικό επίπεδο και έχουν περιορισμένο αντίκτυπο. Το σημαντικότερο είναι ότι η παραγωγή βιομάζας και βιοκαυσίμων δεν πρέπει να αντικαταστήσει την κύρια λειτουργία της γεωργίας, η οποία είναι η παραγωγή τροφίμων.

Θα ήθελα να επισημάνω τις καταστροφικές επιπτώσεις της παραγωγής διάφορων ελαιούχων πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες, για παράδειγμα η καταστροφή τεράστιων δασικών περιοχών, και οι ελαιούχοι πόροι αποτελούν την πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοκαυσίμων στην Ευρώπη.

Δεν συμφωνούμε επομένως με την υπερβολική έμφαση που δίδεται στην προαγωγή ενεργειακών καλλιεργειών για την απόκτηση βιοκαυσίμων, δεδομένου ότι παρόμοιες καλλιέργειες χρησιμοποιούν ελάχιστους παράγοντες παραγωγής όπως το νερό και το έδαφος, καθώς και τα λιπάσματα.

Επομένως αισθανόμαστε ότι το ιδανικό θα ήταν να στηρίξει η Κοινότητα την παραγωγή βιομάζας και βιοκαυσίμων που προκύπτουν από διάφορες πηγές οργανικών αποβλήτων, όπως δασικά υπολείμματα, στερεά και αστικά απόβλητα, βρώσιμα έλαια και απόβλητα που προκύπτουν από τη διαχείριση υγρών αποβλήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Ό,τι ελπίδες και αν τρέφουμε για τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα, θα αποτελέσουν απλώς μια μερική λύση στα προβλήματα ενεργειακής εξάρτησης των χωρών μας και στην αναζήτηση καθαρής και ανανεώσιμης παραγωγής ενέργειας.

Αυτό οφείλεται πρωτίστως στο γεγονός ότι όλες οι αρόσιμες και δασικές περιοχές της Ευρώπης, ακόμη και του πλανήτη, δεν θα ήταν αρκετές για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες μας και επειδή δεν επιθυμούμε να αντικαταστήσουμε μια εξάρτηση με μια άλλη περισσότερο σοβαρή, που σχετίζεται με τα τρόφιμα· και δεύτερον, διότι η παρούσα κατάσταση του παγκόσμιου άνθρακα δεν είναι απαραίτητα τόσο θετική όσο ορισμένοι θα ήθελαν να πιστεύουμε.

Είναι αλήθεια ότι πρέπει να επωφεληθούμε από το δυναμικό αυτών των πηγών ενέργειας, αλλά όχι εις βάρος της παραγωγής τροφίμων, εις βάρος της βιοποικιλότητας και της ύπαρξης των δασών, ούτε των άλλων χρήσεων αυτών των προϊόντων στον τομέα της ξυλείας ή σε άλλους τομείς, ή ακόμη της προόδου που ελπίζουμε πως θα επιτευχθεί από την έρευνα σχετικά με τους νέους κινητήρες υδρογόνου. Επιπλέον, πρέπει αρχικά να απαλλαγούμε από τους παράλογους κανονισμούς σύμφωνα με τους οποίους στη χώρα μου, τη Γαλλία, μπορεί να επιβληθούν σοβαρά πρόστιμα σε μια κοινότητα ή σε έναν γεωργό για τη χρήση βιοκαυσίμων σε δημόσια μέσα μεταφοράς ή σε ένα τρακτέρ, κατά παράβαση παράλογων φορολογικών διατάξεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω τον εισηγητή μας που διαπραγματεύεται αυτό το περίπλοκο ζήτημα. Η βιομάζα και τα βιοκαύσιμα έχουν μαζικό συνολικό δυναμικό, ωστόσο η ανάπτυξη αυτού του τομέα απαιτεί πάντοτε λεπτούς χειρισμούς. Είμαι βέβαιος ότι δεν είμαι ο μόνος που λαμβάνω επιστολές από πολλά μέλη της εκλογικής μου περιφέρειας τα οποία ανησυχούν ότι μια απρόβλεπτη συνέπεια αυτής της πολιτικής μπορεί να είναι η αποψίλωση του τροπικού βροχερού δάσους για τη μονοκαλλιέργεια βιοκαυσίμων. Πιστεύω ότι αυτή η έκθεση, όπως τροποποιήθηκε, λαμβάνει δεόντως υπόψη αυτές τις ανησυχίες και ευχαρίστως την υποστηρίζω σήμερα.

 

8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.00 και επαναλαμβάνεται στις 15.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. JANUSZ ONYSZKIEWICZ
Αντιπροέδρου

 

9. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

10. Σύμβαση της Χάγης για τις κινητές αξίες (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της ερώτησης προς την Επιτροπή όσον αφορά τις επιπτώσεις της υπογραφής της συνθήκης της Χάγης για τους τίτλους, που υποβλήθηκε από τους Pervenche Berès, Wolf Klinz, Enrique Barón Crespo, Monica Frassoni, Magda Kósáné Kovács, Louis Grech, Adeline Hazan, Alain Lipietz, Antolín Sánchez Presedo, Benoît Hamon, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Donata Gottardi, Catherine Trautmann, Giovanni Pittella, Henri Weber, Inés Ayala Sender, Jean Louis Cottigny, Jean-Luc Bennahmias, Marc Tarabella, Jean-Paul Gauzès, Kader Arif, Marie-Arlette Carlotti, Martine Roure, Nicola Zingaretti, Yannick Vaugrenard, Harlem Désir, Gilles Savary, Guy Bono, Janelly Fourtou, Rosa Díez González, Michel Rocard, Marie-Line Reynaud, Bernadette Vergnaud, Béatrice Patrie, Catherine Guy-Quint, Pierre Moscovici, Jean-Claude Fruteau, Csaba Sándor Tabajdi (O-0120/2006 B6-0447/2006).

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE), συντάκτρια. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σήμερα το απόγευμα θα θέσουμε το ζήτημα της υπογραφής από την Ευρωπαϊκή Ένωση της σύμβασης της Χάγης για το εφαρμοστέο δίκαιο σε ορισμένα δικαιώματα επί τίτλων που κατέχονται από διαμεσολαβητές.

Το Κοινοβούλιο αποδέχτηκε την προσχώρηση της Ένωσης στη σύμβαση της Χάγης εφόσον προορίζεται για την άσκηση δημοκρατικού ελέγχου σε κάθε τομεακή επικύρωση. Η σύμβαση για την οποία συζητάμε μας αφορά από περισσότερες από μία απόψεις, κυρίως επειδή θα οδηγήσει στην αναθεώρηση ορισμένου αριθμού οδηγιών τις οποίες εγκρίναμε για το εν λόγω ζήτημα. Αναφέρομαι σε οδηγίες σχετικά με την «ασφάλεια», το «αμετάκλητο του διακανονισμού» και την «εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων». Τούτου λεχθέντος, θα μπορούσαμε να αναθεωρήσουμε αυτές τις οδηγίες χωρίς μεγάλη δυσκολία, αν δεν φοβόμασταν ότι θα αντιμετωπίσουμε τρία βασικά εμπόδια.

Πρώτον, η επικύρωση αυτής της σύμβασης για το εφαρμοστέο δίκαιο σε ορισμένα δικαιώματα επί τίτλων αφήνει ένα τόσο ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας των μερών για την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου που φοβόμαστε ιδιαίτερα ότι όλα τα μέσα που εφαρμόσαμε με προσοχή και εις βάθος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εγκληματικών εσόδων, μπορεί απλώς να παρακαμφθούν.

Δεύτερον, οι συστάσεις της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης, της FATF, στο πλαίσιο της ανάγκης να προσδιοριστούν οι κάτοχοι των τίτλων, μας φαίνονται απόλυτα ασύμβατες με αυτή τη σύμβαση της Χάγης εφόσον, για ακόμη μία φορά, προσφέρει στα μέρη υπερβολική ελευθερία όσον αφορά την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου.

Τρίτον, φοβόμαστε ότι η έναρξη ισχύος μιας τέτοιας σύμβασης θα οδηγήσει στην παράκαμψη των διατάξεων που η Ένωση ενέκρινε προκειμένου να αντιμετωπίσει τις καταχρήσεις της αγοράς. Για ακόμη μία φορά, χωρίς σαφή προσδιορισμό, φοβόμαστε ότι μπορεί να είναι δυνατή η παράκαμψη ορισμένων υποχρεώσεων που εφαρμόζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, θα επικαλεστώ τώρα την άποψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας –για μια φορά δεν χάλασε ο κόσμος– προκειμένου να ζητήσω την απόσυρση αυτής της πρότασης. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξέφρασε μερικές πολύ σημαντικές επιφυλάξεις στη γνώμη της· επεσήμανε ιδιαίτερα τους συστημικούς κινδύνους και τον κίνδυνο σημαντικής αύξησης των προσφυγών που θα μπορούσαν να θίξουν μια σαφή διαιτησία όσον αφορά τον καθορισμό της κατάταξης των τίτλων. Κύριε Barrot, η Επιτροπή σας μετέτρεψε σχεδόν την «καλύτερη νομοθεσία» σε βασικό θέμα της δραστηριότητάς της: ορίστε μια περίπτωση εγχειριδίου στην οποία θα μπορούσατε να θέσετε σε εφαρμογή αυτή την αρχή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον ζητούμε από την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της για την επικύρωση της σύμβασης της Χάγης για το εφαρμοστέο δίκαιο σε ορισμένα δικαιώματα επί τίτλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κ. Berès, κυρίες και κύριοι, η πρόταση της Επιτροπής του 2003 για την υπογραφή της σύμβασης της Χάγης για τους τίτλους έχει παραλύσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελβετία υπέγραψαν τη σύμβαση τον Ιούλιο του 2006, η Ευρώπη συνομιλεί με τον εαυτό της και το Συμβούλιο είναι διχασμένο.

Η εισαγωγή, το 1998, της διάταξης για τον τόπο του λογαριασμού στην οδηγία σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού και αργότερα, στην οδηγία για την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων και στην οδηγία σχετικά με τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας – όλα αυτά συνέβαλαν στη διασφάλιση νομικής βεβαιότητας όσον αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο για τους τίτλους που κατέχει ένας διαμεσολαβητής

Αν είναι πράγματι αληθές ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για την ύπαρξη πρακτικών προβλημάτων στην εσωτερική αγορά, το πεδίο αυτού του μέσου περιορίζεται κυρίως σε καταστάσεις κατά τις οποίες οι τίτλοι λειτουργούν ως εγγυήσεις στον τραπεζικό τομέα. Για τον καθορισμό του τόπου των λογαριασμών τίτλων στον άυλο και εικονικό κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα, απαιτείται η ανάπτυξη μιας νέας κοινής νομοθεσίας, για παράδειγμα μέσω ενός τυποποιημένου συστήματος αρίθμησης για τραπεζικούς λογαριασμούς.

Στόχος των διαπραγματεύσεων για τη σύμβαση της Χάγης όσον αφορά τους τίτλους ήταν να δημιουργηθεί μια κοινή διάταξη η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε διεθνές επίπεδο. Γι’ αυτόν τον σκοπό, η σύμβαση προτείνει να εναπόκειται στα μέρη η επιλογή της νομοθεσίας που θα ρυθμίζει τη νομική ιδιοκτησία των τίτλων. Δεδομένου ότι, εκείνη την εποχή, όλα τα κράτη μέλη αποδέχτηκαν αυτόν τον συμβιβασμό, το 2003 η Επιτροπή πρότεινε την υπογραφή της σύμβασης. Σ’ εκείνη τη φάση, πολλά κράτη μέλη έθεσαν νέα ερωτήματα σχετικά με αυτό το σχέδιο. Στη συνέχεια το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή ακριβείς λεπτομέρειες σχετικά με τέσσερα συγκεκριμένα νομικά ζητήματα. Η απάντηση δόθηκε με τη μορφή εκτίμησης των νομικών επιπτώσεων της σύμβασης, η οποία διεξήχθη από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και κοινοποιήθηκε στο Συμβούλιο στις 3 Ιουλίου 2006.

Σε αυτή την εκτίμηση, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεώρησαν ότι η υπογραφή της σύμβασης αντιπροσωπεύει σήμερα την ευκολότερη λύση στο ζήτημα του τρόπου με τον οποίο μπορεί να υπάρξει ενιαίος κανονισμός σε διεθνές επίπεδο. Η εκτίμηση επιπτώσεων πρότεινε επίσης εναλλακτικές λύσεις αντί της υπογραφής της σύμβασης, συγκεκριμένα την επέκταση της ρήτρας για τον «τόπο λογαριασμού» για την κάλυψη όλων των χρήσεων τίτλων και όχι μόνο των χρήσεων των τίτλων ως εγγυήσεων.

Ωστόσο, προκειμένου να επιτευχθεί μια λύση σε διεθνές επίπεδο σε αυτή τη βάση, θα είναι απαραίτητο να ξεκινήσουν νέες διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες. Σε αυτό το στάδιο, σύμφωνα με την άποψη του συναδέλφου μου ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εσωτερική αγορά, δεν πιστεύουμε ότι η εκτίμηση των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων της σύμβασης, όπως αναφέρονται στην προφορική ερώτηση, θα μας βοηθούσε στην εξεύρεση λύσης. Μάλιστα, τα κράτη μέλη τα οποία διαπραγματεύτηκαν τη σύμβαση το 2002, για την οποία συζητούν σήμερα με το Συμβούλιο, δεν έκριναν απαραίτητο να πραγματοποιήσουν μια τέτοια μελέτη - ούτε τότε, ούτε τώρα.

Σύμφωνα με τη Διοργανική Συμφωνία και την επιθυμία πιο αποτελεσματικής θέσπισης νομοθεσίας, η Επιτροπή θα δεχόταν ευχαρίστως οποιαδήποτε συμπληρωματική εξωτερική εκτίμηση νομικών ή οικονομικών επιπτώσεων η οποία θα μας βοηθούσε να σημειώσουμε κάποια πρόοδο.

Όπως σας είπα ήδη, το ζήτημα είναι στάσιμο στο Συμβούλιο, αλλά η Επιτροπή παραμένει ανοιχτή σε όλες τις προτάσεις. Αυτά ήθελα να πω γι’ αυτή την ερώτηση εξ ονόματος του κ. McCreevy και της Επιτροπής, επισημαίνοντας συγχρόνως, προφανώς, τη δυσκολία του προβλήματος. Φυσικά παραμένω εξαιρετικά προσεκτικός όσον αφορά προτάσεις και υποδείξεις που το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να κάνει σχετικά με αυτό το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η σύμβαση της Χάγης για τους τίτλους που κατέχονται από διαμεσολαβητές αποσκοπεί κυρίως, όπως μόλις ακούσαμε, στον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου για τις πτυχές ιδιοκτησίας που προκύπτουν από την καταχώρηση τίτλων που κατέχονται από διαμεσολαβητές. Το κείμενο αυτό απέχει πολύ από την επίτευξη συναίνεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό αιτιολογεί τις συναφείς ερωτήσεις που έθεσε η κ. Berès.

Καταρχάς, η σύμβαση της Χάγης σέβεται την αυτόνομη ελεύθερη βούληση του επενδυτή και του διαμεσολαβητή του, επιτρέποντάς τους να επιλέξουν τη νομοθεσία βάσει της οποίας θα δεσμεύονται σε περίπτωση προσφυγής. Αυτό αντιτίθεται στο εφαρμοστέο δίκαιο των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, το οποίο αντιμετωπίζει τη χώρα όπου βρίσκεται ο λογαριασμός τίτλων ως τον καθοριστικό παράγοντα όσον αφορά την απόφαση για το ποια είναι η ισχύουσα νομοθεσία. Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι στο εξής η επιλογή της νομοθεσίας θα καταστεί αμιγώς συμβατική και αυτό αποτελεί προφανώς πηγή νομικής αβεβαιότητας σε αυτόν τον τομέα.

Επιπλέον –και ας μην είμαστε αφελώς αισιόδοξοι ως προς αυτό– αν λάβουμε υπόψη μας τη σημασία των αμερικάνικων πιστωτικών ιδρυμάτων σε αυτόν τον τομέα, πρέπει να φοβόμαστε ότι στο εξής η συμβατική επιλογή της αμερικανικής νομοθεσίας θα γίνει η συνήθης πρακτική. Αυτό δεν θα συμβεί χωρίς να ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις. Αφενός, όσον αφορά τις δραστηριότητες: υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η βαθιά γνώση της αμερικανικής νομοθεσίας –την οποία κατέχουν προφανώς τα θεσμικά όργανα των Ηνωμένων Πολιτειών– να λειτουργήσει προς όφελός τους και να τους προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Αφετέρου όσον αφορά την προστασία του επενδυτή: αν, βάσει των περισσότερων ευρωπαϊκών νομικών συστημάτων, ο επενδυτής και κάτοχος ενός τίτλου διαθέτει, στην πραγματικότητα, δικαιώματα όσον αφορά τον εκδότη του τίτλου, βάσει του αμερικανικού νόμου διαθέτει δικαιώματα μόνο όσον αφορά τον διαμεσολαβητή. Ως εκ τούτου υπάρχουν βάσιμες ανησυχίες στην περίπτωση πτώχευσης του εκδότη.

Τέλος, η φύση των διατάξεων της σύμβασης είναι τέτοια ώστε, όπως ανέφερε η κ. Berès, θα παρακάμψουν εντελώς οποιοδήποτε μέσο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εγκληματικών εσόδων, γιατί βασίζονται στην αρχή του εδαφικού συνδέσμου. Οι δηλώσεις υποψιών πρέπει να υποβάλλονται στην εμπλεκόμενη εθνική αρχή, δηλαδή στις αρχές της χώρας στην οποία βρίσκεται ο διαμεσολαβητής. Υπάρχει επομένως μια ενδεχόμενη διαμάχη μεταξύ της νομοθεσίας που θα ισχύει για τον τίτλο, μια νομοθεσία η οποία μπορεί να επιμείνει σε κανόνες οικονομικής εμπιστευτικότητας εκ μέρους του κατόχου του τίτλου και στην υποχρέωση δήλωσης υποψιών για τον διαμεσολαβητή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξέφρασε τις ανησυχίες της, κυρίως για τον κίνδυνο ασυμβατότητας μεταξύ των κανόνων πρόληψης και σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των διατάξεων της νομοθεσίας που επιλέγεται από τα μέρη. Επιπλέον, φαίνεται δύσκολο να συνδυαστούν οι αρχές των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, βάσει των οποίων υπάρχει μια άμεση σχέση μεταξύ του επενδυτή και του εκδότη των τίτλων, με τις αρχές της αγγλοσαξονικής νομοθεσίας βάσει της οποίας δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ του εκδότη των τίτλων και του επενδυτή.

Αναφέρατε, κ. Barrot, ότι η διαδικασία προσχώρησης στη σύμβαση της Χάγης για τους τίτλους που κατέχονται από διαμεσολαβητές είναι στάσιμη: επιθυμούμε κατηγορηματικά να παραμείνει ως έχει.

 
  
MPphoto
 
 

  Antolín Sánchez Presedo, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Σύμβαση της Χάγης εργάζεται από το 1893 προκειμένου να εναρμονίσει σταδιακά τους νόμους του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της κατάρτισης συμβάσεων.

Στις 5 Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αφού άκουσε τη γνώμη του Κοινοβουλίου, ενέκρινε μια απόφαση σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Σύμβαση.

Η σημερινή πρωτοβουλία σχετίζεται με τη Σύμβαση σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο σε ορισμένα δικαιώματα επί τίτλων που κατέχονται από διαμεσολαβητές, η οποία ήταν αντικείμενο διαπραγματεύσεων σε τρεις συνόδους της διπλωματικής Διάσκεψης που διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 2002.

Αυτή η Σύμβαση έχει ανοιχτό χαρακτήρα και ως εκ τούτου, στις 15 Δεκεμβρίου 2003, αν και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν ήταν μέλος της Διάσκεψης στην οποία καταρτίστηκε, η Επιτροπή υπέβαλε μια πρόταση απόφασης σχετικά με την υπογραφή της.

Ο πρώτος στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να τονίσει την ανάγκη σεβασμού των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτόν τον τομέα και να διασφαλίσει μεγαλύτερο δημοκρατικό έλεγχο των εργασιών που σχετίζονται με τη Διάσκεψη.

Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λειτουργεί ως συν-νομοθέτης, σε σχέση με τη δικαστική συνεργασία σε αστικά θέμα με διασυνοριακές επιπτώσεις επηρεάζονται από το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης στον βαθμό που είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Επιπλέον, σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μπορεί να έχει επιπτώσεις στο καθορισμό και στην εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής, στη λειτουργία συστημάτων πληρωμών και εκκαθάρισης και στην αποτελεσματικότητα των διατάξεων του κοινοτικού κεκτημένου.

Η προτεινόμενη υπογραφή της Σύμβασης προκαλεί σημαντικές ανησυχίες και σοβαρούς προβληματισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο σε σχέση με τη μορφή όσο και με το περιεχόμενο. Το βασικό στοιχείο της Σύμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 4 αυτής, το οποίο προβλέπει ότι η νομοθεσία που εφαρμόζεται σε αυτόν τον τομέα είναι η νομοθεσία του κράτους που συμφωνείται ρητά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, θέτει τεράστια ερωτήματα και κινδύνους που δεν έχουν επιλυθεί ακόμη.

Το μέγεθος του δυνητικού νομοθετικού αντίκτυπου απαιτεί την εφαρμογή κοινοτικών προτύπων, προκειμένου να νομοθετούμε καλύτερα για μια διαδικασία διαβούλευσης και μια δημόσια συζήτηση, όπως συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν διενεργήθηκαν λιγότερο εκτεταμένες νομοθετικές αλλαγές από εκείνες που προτείνονται στη Σύμβαση.

Η Σύμβαση εισαγάγει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και αβεβαιότητα, παρέχοντας την δυνατότητα εφαρμογής πολυάριθμων νομοθεσιών σε ένα μόνο σύστημα καταγραφής, εκκαθάρισης και διακανονισμού. Ελλείψει της εναρμόνισης των βασικών πτυχών, αυτό ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις και να θέσει το σύστημα σε κίνδυνο.

Η προτεινόμενη λύση, αντί να συμβάλει στον ενοποιητικό στόχο της Σύμβασης, αυξάνει την ασυνέπειά του και είναι ασύμβατη με την κοινοτική νομοθεσία θεσπίζοντας το κριτήριο του τόπου της επένδυσης κινητών αξιών. Αυτό το κριτήριο έχει συμβάλλει στην αύξηση της σταθερότητας και της αποδοτικότητας στο πλαίσιο της Κοινότητας.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση, η ισχύς της διαπραγμάτευσης θα καθορίσει τον εφαρμοστέο νόμο. Αυτό ανοίγει τον δρόμο στη νομοθετική μεταφορά, εις βάρος των επενδυτών και των χρηματοοικονομικών οργάνων. Η εφαρμογή του ενδέχεται να ενθαρρύνει μια ανεξέλεγκτη διαδικασία παγκόσμιας και περιφερειακής εδραίωσης δραστηριοτήτων διακανονισμού και συμψηφισμού, αυξάνοντας τον κίνδυνο συγκέντρωσης εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με επιζήμιες επιπτώσεις στον τομέα της συνετής εποπτείας, της πρόληψης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος.

Η μέθοδος που επιλέχθηκε μπορεί να έχει επιπτώσεις όσον αφορά τα πολιτικά δικαιώματα των επενδυτών, τη διαφάνεια και την καλή επιχειρηματική διοίκηση.

Εγείρει πολλές αμφιβολίες και η πρόταση, κύριε Επίτροπε, πρέπει επομένως να υποβληθεί σε πιο διεξοδική μελέτη των επιπτώσεων ή να εγκαταλειφθεί και να αποσυρθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  John Purvis (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ασχολήθηκα μόλις πρόσφατα με αυτό το θέμα, όμως με εκπλήσσει το γεγονός ότι εκείνοι που υπέβαλαν αυτήν την προφορική ερώτηση προφανώς θέλουν να παραμείνουν τόσο προσκολλημένοι σε κάτι που ουσιαστικά αποτελεί ένα ξεπερασμένο σύστημα για τη νομοθεσία περί κινητών αξιών. Το σύστημα αυτό λειτουργεί ικανοποιητικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όμως αυτό που μας απασχολεί τώρα είναι να συμμετέχουμε πλήρως σε μια παγκόσμια αγορά και η Σύμβαση της Χάγης αποσκοπεί στην παροχή νομικής βεβαιότητας στις σύγχρονες –παγκόσμιες– συνθήκες, όπου οι κινητές αξίες, στις περισσότερες περιπτώσεις, γίνονται εμμέσως αντικείμενο διαπραγματεύσεων μέσω κυρίως ηλεκτρονικών ενδιαμέσων. Καθορίζει το δίκαιο όπως έχει συμφωνηθεί ρητά από τους συμμετέχοντες, και όχι ανάλογα με τον τόπο όπου κρατείται ο λογαριασμός και, υπό αυτές τις σύγχρονες ηλεκτρονικές συνθήκες και σε ένα σύστημα όπου μπορεί κάλλιστα να υπάρχουν πολλοί ενδιάμεσοι, κάτι τέτοιο φαίνεται ότι αποτελεί λογική λύση.

Επομένως η Επιτροπή αποφάσισε ότι η καλύτερη λύση είναι να προσυπογράψει τη Σύμβαση. Κατέληξε μάλιστα σε αυτό το συμπέρασμα αφού της ζητήθηκε από το Συμβούλιο να διερευνήσει τις νομικές συνέπειες, το οποίο και έπραξε. Η Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο εργάζεται από το 1893 για την εναρμόνιση του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και, στις 5 Ιουλίου φέτος, οι ΗΠΑ και η Ελβετία –όχι μόνο οι ΗΠΑ, αλλά και η Ελβετία– υπήρξαν οι πρώτες χώρες που υπέγραψαν τη Σύμβαση. Η Επιτροπή συνέστησε στα κράτη μέλη της ΕΕ να την υπογράψουν και αυτά. Πολλά από τα άλλα 64 κράτη μέλη της Διάσκεψης ετοιμάζονται να την υπογράψουν. Αντίθετα, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν φαίνονται πρόθυμα να συμβιβαστούν με την πραγματικότητα και εμείς στην Ευρώπη έχουμε το ίδιο, αν όχι μεγαλύτερο, συμφέρον να επιτύχουμε βεβαιότητα σε αυτόν τον τομέα εάν θέλουμε να συμμετέχουμε πλήρως στις σύγχρονες παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές. Θα είναι ασφαλώς ζωτικής σημασίας για την επίτευξη ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος συμψηφισμού και διακανονισμού.

Επομένως, συνάδελφοι, ας ενθαρρύνουμε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν σε αυτήν τη Σύμβαση. Η Ευρώπη θα πρέπει να βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή του εκσυγχρονισμού και της εναρμόνισης του νομικού πλαισίου για τις κινητές αξίες. Η Επιτροπή είναι προετοιμασμένη να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας, άρα, ασφαλώς, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε, στην πραγματικότητα να επιμείνουμε, ώστε τα κράτη μέλη μας να συμφωνήσουν και να προχωρήσουν στην υπογραφή και ύστερα στην κύρωση αυτής της σημαντικής Σύμβασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (PSE) .(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, όλοι εμείς στο Κοινοβούλιο γνωρίζουμε πόσο η αποτελεσματικότητα των αγορών καθορίζει την παγκόσμια οικονομία. Ο όρος «αγορές» εδώ συνεπάγεται ρευστά στοιχεία ενεργητικού και την ικανότητα ταχείας μεταφοράς των δημοσιονομικών μέσων και αυτό υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ασφάλειας. Το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει αυτές τις μεταφορές αποτελεί βασική παράμετρο όσον αφορά την ασφάλεια. Λόγω της παγκοσμιοποίησης, η αλυσίδα φορέων επεκτείνεται προς έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό κρατών, γεγονός που εγείρει το εύλογο ερώτημα: πώς καθορίζει κάποιος το εφαρμοστέο δίκαιο; Η σύμβαση της Χάγης στις 13 Δεκεμβρίου 2002 υποτίθεται ότι θα απαντούσε σε αυτό το ερώτημα. Αν επρόκειτο να επικυρωθεί αυτή η σύμβαση, τότε αντί για την επίλυση του προβλήματος, θα είχε αυξήσει τους συστημικούς κινδύνους και θα υπονόμευε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Δεδομένης της –υποτιθέμενης– αδυναμίας προσδιορισμού ενός αντικειμενικού τόπου στον οποίο θα βρίσκεται ο λογαριασμός τίτλων και επομένως, δεδομένης της αδυναμίας καθορισμού του εφαρμοστέου δικαίου, η σύμβαση δίνει προτεραιότητα στην ελεύθερη επιλογή των μερών όσον αφορά τη νομοθεσία από την οποία θα διέπονται οι συμβάσεις. Αυτή η νομική αρχή αντιτίθεται στην κοινοτική αρχή PRIMA, η οποία διασφαλίζει τον τόπο των λογαριασμών τίτλων και εγκρίθηκε σε τρεις οδηγίες: στην οδηγία σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού (1998), στην οδηγία σχετικά με την παροχή ασφάλειας (2002) και τέλος, στην οδηγία σχετικά με την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (2001).

Αρχικά, ας εξετάσουμε τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Δεν είναι φυσιολογικό να μην έχει ζητηθεί η γνώμη του Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στη Χάγη, κυρίως όσον αφορά την εγκατάλειψη της αρχής σχετικά με τον τόπο του λογαριασμού. Πρέπει να υπάρξει δημοκρατικός έλεγχος των διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της Διάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο.

Βασικά, η έγκριση αυτής της σύμβασης θα σήμαινε ότι η Ευρώπη θα αντιμετώπιζε σημαντικό κίνδυνο, ξεκινώντας από τους επενδυτές και καταλήγοντας στους εκδότες. Θα είχε αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εγκληματικών εσόδων, γιατί θα καθιστούσε ενδεχομένως ευκολότερη την παράκαμψη των υποχρεώσεων δήλωσης υποψιών και των μηχανισμών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εγκληματικών εσόδων. Θα είχε επιπτώσεις για τα συστήματα εφαρμογής του κανονισμού, για τους προληπτικούς κινδύνους και το δημοσιονομικό δίκαιο και κυρίως όσον αφορά τον στόχο θέσπισης του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού δικαίου. Πρέπει να προστεθεί επίσης ότι η ελεύθερη συμβατική επιλογή θα σήμαινε, στις περισσότερες περιπτώσεις, την επιλογή της νομοθεσίας με τη μεγαλύτερη επιρροή σε αυτόν τον τομέα, συγκεκριμένα της αμερικανικής νομοθεσίας, γεγονός που θα μείωνε την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών.

Θα ήθελα να επισημάνω τέσσερα πράγματα: πρώτον, ο τόπος του λογαριασμού είναι δυνατό να οριστεί και λειτουργεί πολύ καλά στην Ευρώπη· δεύτερον, τα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να τηρηθούν· τρίτον, είναι απαραίτητη η προστασία των γενικών ευρωπαϊκών συμφερόντων, κυρίως των συμφερόντων των ευρωπαίων επενδυτών και της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών στις χρηματοπιστωτικές αγορές· και τέταρτον, είναι σημαντική η προώθηση ενός δικτύου που θα μας διευκολύνει να καταπολεμήσουμε τη νομιμοποίηση εγκληματικών εσόδων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή πρέπει να αποσύρει την πρότασή της για την επικύρωση της 36ης σύμβασης της Χάγης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, άκουσα προσεκτικά τα διάφορα σχόλια και είμαι βέβαιος ότι ο Charlie McCreevy, Επίτροπος αρμόδιος για την εσωτερική αγορά, θα τα διαβάσει προσεκτικά. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή πρότεινε την υπογραφή της σύμβασης της Χάγης γιατί πίστευε ότι θα αποτελούσε μια καλή λύση και ότι η σύμβαση αποσκοπούσε στη διευκρίνιση του εφαρμοστέου δικαίου και τίποτα περισσότερο. Η Επιτροπή πιστεύει ότι ακόμη και σήμερα οι επενδυτές μπορούν να ανοίξουν έναν λογαριασμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι, σε αυτή την περίπτωση ισχύει επίσης η αμερικανική νομοθεσία.

Συνεπώς, η σύμβαση αλλάζει ελάχιστα πράγματα γιατί οι άνθρωποι έχουν ήδη την ελευθερία επιλογής όσον αφορά τον τόπο όπου βρίσκονται οι λογαριασμοί τους, ακόμη και αν για κάποιους από εσάς η σύμβαση είναι ένα βήμα μπροστά όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, κύριε Πρόεδρε, έχοντας ακούσει όσα είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, θα ήθελα εντούτοις να πω ότι η Επιτροπή δεν σκοπεύει να αγνοήσει αυτά τα σχόλια.

Αυτή η συζήτηση αποδεικνύει ότι η σύμβαση εξακολουθεί να αποτελεί πηγή σοβαρής ανησυχίας. Η Επιτροπή θα παραμείνει επομένως ανοιχτή σε οποιαδήποτε πρόταση σχετικά με αυτό το τεχνικά περίπλοκο ζήτημα, το οποίο έχει ανασταλεί επί του παρόντος στο Συμβούλιο, παρά το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη υποστήριξαν αρχικά το περιεχόμενο της σύμβασης της Χάγης του 2002.

Αυτά μπορώ να προσθέσω. Η Επιτροπή ασφαλώς θα εργαστεί ευχαρίστως με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την εξεύρεση λύσης, η οποία θα επιτρέψει τη θέσπιση ενός νομικού πλαισίου και, παρεμπιπτόντως, έχουμε επίγνωση των κινδύνων που αυτό συνεπάγεται. Μπορείτε να υπολογίζετε σε εμάς για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της λύσης που θα εγκριθεί, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

 
  
MPphoto
 
 

  Pervenche Berès (PSE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα απλώς να διασφαλίσω ότι, όταν θα ενημερώσετε τον Επίτροπο McCreevy γι’ αυτή τη συζήτηση, θα φροντίσετε να του υπενθυμίσετε ότι η συζήτηση που μόλις διεξήχθη απευθύνεται στον ίδιο αλλά ότι πρέπει επίσης να παράσχει εξηγήσεις και να αφηγηθεί όσα μόλις συνέβησαν εδώ σήμερα το απόγευμα, όταν θα τεθεί και πάλι αυτό το ζήτημα στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο πρέπει να ενημερωθεί ότι η δράση που θα αναληφθεί όσον αφορά αυτό το ζήτημα απασχολεί το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Έλαβα το σχέδιο ψηφίσματος(1) που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, στις 17.00.

 
  

(1)Βλ. ημερήσια διάταξη


11. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου(συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και κράτους δικαίου.

 

11.1. Κατάσταση στις Νήσους Φίτζι
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση σχετικά με την κατάσταση στις νήσους Φίτζι(1).

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (PSE), συντάκτης. (LT) Η κατάσταση στις νήσους Φίτζι είναι εξαιρετικά τεταμένη μετά από ακόμη ένα πραξικόπημα. Πιστεύω πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αντιδράσει με έντονο τρόπο. Τέσσερις επαναστάσεις τα τελευταία 20 χρόνια – είναι πράγματι πολλές, και δεν υπόσχονται τίποτα στον λαό της χώρας. Αυτό αποθαρρύνει τις υπερπόντιες επενδύσεις, μειώνει δραματικά το τουριστικό κύμα και αναστέλλει τη χρηματοδοτική βοήθεια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραχώρησε τεράστια χρηματικά ποσά για να αυξηθεί το επίπεδο της εκπαίδευσης και η πολιτική εξέλιξη όλων των εθνοτικών ομάδων, δυστυχώς όμως αυτό δεν ήταν αρκετό. Έως τώρα, η επανάσταση δεν είχε ανθρώπινα θύματα. Η νόμιμη κυβέρνηση χαιρετίζει τις πράξεις της ειρηνικής αντίστασης. Η θέση της στηρίζεται από ασκούντες επιρροή εκπροσώπους της εκκλησίας και από το Μεγάλο Συμβούλιο των Αρχηγών. Η κατάσταση ελέγχεται από τον στρατό και επιβλήθηκε λογοκρισία. Οι συλλήψεις και οι ανακρίσεις εκπροσώπων της αντιπολίτευσης αποδεικνύουν ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί περισσότερο.

Η ΕΕ και οι σύμμαχοί μας σε αυτή την περιοχή πρέπει να στείλουν ένα σαφές μήνυμα ότι η χρήση βίας δεν είναι ανεκτή και ότι είναι σημαντικό να αποφευχθεί η αιματοχυσία.

Καλώ τους συναδέλφους μου να καταδικάσουν τη χρήση βίας στις νήσους Φίτζι, όχι να αναγνωρίσουν τους σφετεριστές της εξουσίας, και να στηρίξουν την πρόσκληση της αντιπολίτευσης στον λαό της χώρας να αντιταχθεί στην επανάσταση μέσω ειρηνικών διαδηλώσεων. Είναι σημαντικό να οργανωθούν δημοκρατικές εκλογές στις νήσους Φίτζι που θα ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα το συντομότερο δυνατό, τα οποία βασίζονται στην αρχή της ισότητας μεταξύ των ανθρώπων παρά την εθνοτική τους προέλευση και να καταβληθούν εκ νέου προσπάθειες για την τήρηση των αρχών νομικής ανωτερότητας και δημοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE), συντάκτης. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε και πάλι αντιμέτωποι με ένα πραξικόπημα στις Νήσους Φίτζι. Στις Νήσους Φίτζι έχουν ήδη καταγραφεί τέσσερα πραξικοπήματα τα τελευταία δέκα χρόνια και το τελευταίο βασίζεται στην πλέον απίστευτη λογική του Διοικητή Bainimarama, ο οποίος δηλώνει ότι προέβη σε πραξικόπημα διότι η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση των Φίτζι επρόκειτο να δώσει χάρη στους ηγέτες των προηγούμενων πραξικοπημάτων. Αυτή η λογική είναι απίστευτη όμως, ανεξάρτητα από τις εσωτερικές διαφορές που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των ηγετών των Νήσων Φίτζι, δεν θα πρέπει να βλάψει την ασταθή δημοκρατία αυτού του νησιωτικού κράτους του Ειρηνικού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από κοινού με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, διέθεσαν σημαντικά χρηματικά ποσά και πόρους για να διασφαλίσουν τη διεξαγωγή δίκαιων και ελεύθερων εκλογών στις Νήσους Φίτζι τον Μάιο του 2006. Η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού εξελέγη με μεγάλη πλειοψηφία. Πρόκειται για ένα μοναδικό Σύνταγμα, όπου το εθνοτικό στοιχείο –Ινδιάνοι και αυτόχθονες υπήκοοι των Φίτζι– μοιράζεται την εξουσία. Όλα αυτά τέθηκαν σε κίνδυνο από τον στρατιωτικό διοικητή που πήρε την εξουσία στα χέρια του. Κανένας διοικητής οποιουδήποτε στρατού δεν έχει το δικαίωμα να πάρει τον νόμο στα χέρια του και να ανατρέψει την πορεία της δημοκρατίας.

Συνεπώς, ζητώ από το Κοινοβούλιο και τους συναδέλφους μου να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα ότι θα σταματήσουμε την παροχή μη ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα πούμε στους ευρωπαίους πολίτες που θέλουν να πάνε διακοπές σε μια χώρα όπως τα Φίτζι ότι δεν πρέπει να το πράξουν αυτό, ωσότου αποκατασταθεί η δημοκρατία. Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα στους πολίτες των Φίτζι ότι εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς αυτούς όσον αφορά αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), συντάκτης. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, το στρατιωτικό πραξικόπημα στις Νήσους Φίτζι έφερε μια χώρα, η οποία υφίσταται τραγικές εξελίξεις, στο επίκεντρο της προσοχής της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Η οικονομική κατάσταση στις Νήσους Φίτζι επιδεινώθηκε επίσης ως αποτέλεσμα της πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά τη ζάχαρη.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τη γερμανική ραδιοφωνία, οι μεταφορές πιστώσεων από το Ιράκ για την οικονομία των Νήσων Φίτζι δεν νοούνται πλέον. Αυτές διασφαλίζουν την επιβίωση ολόκληρων οικογενειών και αγροτικών κοινοτήτων και, στο μεσοδιάστημα, εισρέουν περισσότερα χρήματα στις Νήσους Φίτζι από το Ιράκ από όσα παράγονται από την εγχώρια βιομηχανία ζάχαρης. Πώς δημιουργήθηκε άραγε αυτή η κατάσταση; Στο Ιράκ υπάρχουν πάρα πολλοί μισθοφόροι από τις Νήσους Φίτζι, οι οποίοι κερδίζουν εκεί τα προς το ζην και μετά επιστρέφουν μεμονωμένα, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν τραυματιστεί βαριά. Ο στρατός, ο οποίος έχει τρόπον τινά ανεξαρτητοποιηθεί, έχει διαδραματίσει κάποιον ρόλο.

Η συζήτηση αφορούσε ανέκαθεν το πώς εξελίσσεται η διαμάχη στις Νήσους Φίτζι μέσα σε εθνοτικά πλαίσια. Μολονότι επιφανειακά θα μπορούσε ίσως να θεωρηθεί μια εθνοτική διαμάχη, ουσιαστικά πρόκειται για ένα ζήτημα εξουσίας. Ποιοι αρχηγοί έχουν την εξουσία; Επιπλέον, αυτή η διαμάχη μεταξύ των διαφόρων φατριών συνεχίζεται αυτή τη στιγμή. Αυτό το πραξικόπημα αποδεικνύει ουσιαστικά το γεγονός ότι οι συνθήκες εκεί είναι ασταθείς. Αυτό οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι πρόκειται για μια διαμάχη της μετα-αποικιακής εποχής. Στο σημείο αυτό μια σύντομη ανακεφαλαίωση: από το 1879, η βρετανική αποικιακή διοίκηση μετέφερε Ινδούς από την υποήπειρο για να εργαστούν στις Νήσους Φίτζι, κυρίως στις βιομηχανίες βάμβακος και ζαχαροκάλαμων. Συνεπώς, αυτή είναι μια από τις κυριότερες διαμάχες μεταξύ των διαφόρων εθνοτικών ομάδων.

Όταν η ΕΕ κάνει τώρα λόγο για καταδίκη του στρατιωτικού πραξικοπήματος, κάτι στο οποίο επιθυμώ να δώσω έμφαση, πρέπει επίσης να παραδεχθούμε ταυτόχρονα ότι η ΕΕ δεν έχει εμπλακεί ουσιαστικά στις αιτίες της διαμάχης στις Νήσους Φίτζι. Αυτό είναι κάτι που πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), συντάκτης. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, και εγώ επίσης πιστεύω ότι πρέπει να καταδικάσουμε αυτό το πραξικόπημα, το τέταρτο μέσα σε είκοσι χρόνια, σε μια χώρα, μια πρώην βρετανική αποικία, που είναι σήμερα μία από τις πιο πλούσιες και πιο αναπτυγμένες χώρες στον Νότιο Ειρηνικό και μεταξύ των χωρών με τον περισσότερο τουρισμό.

Ο αντιναύαρχος Φρανκ Μπαϊναμαράμα, αρχηγός του φιτζιανού στρατού, ανέτρεψε τον εκλεγμένο πρωθυπουργό και πήρε την εξουσία με έναν κατάφωρα παράνομο τρόπο. Είπε ότι αναλάμβανε τις εξουσίες του Προέδρου Ratu Josefa Iloilo και του πρωθυπουργού Laisenia Qarase σε προσωρινή βάση με την πρόθεση να τις αποκαταστήσει στο μέλλον, χωρίς να καθορίσει τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.

Η κατάσταση είναι σαφώς περίπλοκη, αβέβαιη και ανησυχητική. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών το είπε αυτό ξεκάθαρα πριν λίγο καιρό: καταδίκασε το στρατιωτικό πραξικόπημα. Πιστεύω ότι αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε και εμείς στο Κοινοβούλιο. Δεν πρέπει να καταδικάσουμε απλά το πραξικόπημα, αλλά και να απευθύνουμε ρητή έκκληση για την απελευθέρωση των κρατουμένων και των ομήρων και να απαιτήσουμε την αποκατάσταση της τάξης και του κράτους δικαίου που είχαν καταστήσει δυνατή την διεξαγωγή εκλογών με ομαλό και αποδεκτό τρόπο σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο.

Επιπλέον, ωστόσο, πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέτουμε ένα πολύ ισχυρό μέσο: τη Συμφωνία του Κοτονού. Έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πλαίσιο –αναστέλλοντας τη μη ανθρωπιστική βοήθεια στις νήσους Φίτζι– για να ασκήσουμε πίεση και να πετύχουμε μια πολιτική αλλαγή στην περιοχή, με την προϋπόθεση να έχουμε υπόψη ότι αυτό δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος της ανθρωπιστικής βοήθεια και ορισμένων εκπαιδευτικών σχεδίων που έχουν ξεκινήσει ήδη.

Θα ήθελα επίσης να υποστηρίξω την πρόταση τροπολογίας που κατέθεσε ο κ. Pflüger, η οποία απαιτεί αυτά τα μέτρα να διασφαλίσουν επίσης ότι ο αυτόχθων πληθυσμός των νήσων Φίτζι δεν θα αναγκαστεί να τραπεί σε φυγή και να διασφαλίσουν ότι οποιοσδήποτε διάλογος στην περιοχή θα συμπεριλαμβάνει όλες τις κοινότητες που ζουν σήμερα στη χώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Jerzy Bielan (UEN), συντάκτης. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η διεθνής κοινότητα πρέπει να καταδικάσει απερίφραστα το στρατιωτικό πραξικόπημα στις νήσους Φίτζι. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το στρατιωτικό πραξικόπημα και την ανατροπή μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα του τι μέτρα πρέπει να λάβει προκειμένου να επανέλθει η δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη χώρα. Πρόκειται για το τέταρτο στρατιωτικό πραξικόπημα στις νήσους Φίτζι τα τελευταία 20 χρόνια. Η αυθαίρετη ανάληψη εξουσίας από τον στρατό, ο οποίος ελέγχει την κυβέρνηση και τη διοίκηση και η αναστολή μεγάλου αριθμού άρθρων από το σύνταγμα θα καθυστερήσει την ανάπτυξη της χώρας. Πλήττει τους απλούς πολίτες και υπονομεύει την εικόνα των νήσων Φίτζι ως μιας από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες της περιοχής και προορισμού για χιλιάδες παραθεριστές από όλο τον κόσμο.

Ζητώ από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της παρούσας πολιτικής κρίσης και την αποκατάσταση της δημοκρατίας στις νήσους Φίτζι. Η ανατροπή της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης από τις στρατιωτικές δυνάμεις πρέπει να καταδικαστεί με αποφασιστικό τρόπο και να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για την αποκατάσταση των διαρκών αρχών του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου σε αυτή τη χώρα. Ζητώ επίσης να εξετάσουμε την επιβολή ταξιδιωτικής απαγόρευσης από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα μέλη του στρατού που ευθύνονται για το στρατιωτικό πραξικόπημα στις νήσους Φίτζι και την κατάργηση όλων των ενισχύσεων, εκτός της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα ότι οι πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με τη Δύση θα αποκατασταθούν μόνο αν η νόμιμη, δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση στις νήσους Φίτζι επιστρέψει στην εξουσία.

 
  
MPphoto
 
 

  István Szent-Iványi (ALDE), συντάκτης. – (HU) Τον προηγούμενο Μάιο, στις νήσους Φίτζι διεξήχθησαν βουλευτικές εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε μια αποστολή για την παρακολούθηση αυτών των εκλογών.

Η μεγάλη τιμή της ηγεσίας αυτής της αποστολής παρακολούθησης των εκλογών ανατέθηκε σε μένα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, έχοντας πλήρη επίγνωση της ευθύνης μου, ότι οι εκλογές ήταν ελεύθερες και δίκαιες, τηρώντας τα διεθνή πρότυπα και απεικόνισαν πιστά τη βούληση του εκλογικού σώματος των νήσων Φίτζι.

Ο μόνος παράγοντας ο οποίος επισκιάζει τις εκλογικές προσπάθειες ήταν οι μη συνταγματικές, ή αντισυνταγματικές δηλώσεις του Commodore Bainimarama. Απειλούσε ήδη με πραξικόπημα τότε και εγώ ο ίδιος μίλησα μαζί του και ευθαρσώς δήλωσε την πρόθεσή του να υπονομεύσει την αξιοπιστία της δημοκρατίας.

Τον Σεπτέμβριο, όταν βρισκόμουν στις νήσους Φίτζι, η κατάσταση φαινόταν να έχει σταθεροποιηθεί. Τα δύο μεγαλύτερα κόμματα δημιούργησαν συνασπισμό σύμφωνα με το σύνταγμα ή που συμμορφωνόταν με το σύνταγμα, υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Qarase, και φαινόταν γενικά ότι η ατμόσφαιρα και οι εντάσεις είχαν ηρεμήσει. Είναι εξαιρετικά λυπηρό ότι στις 5 Δεκεμβρίου ο στρατός μεταβίβασε την εξουσία στους στρατιωτικούς και ανέτρεψε τη δημοκρατική κυβέρνηση· δυσχεραίνει την ελευθερία του τύπου, απέλασε ανθρώπους από τη χώρα και συνέλαβε διαδηλωτές. Στη χώρα αναπτύσσεται μια εμφανώς δυναμική, αλλά ειρηνική, μη βίαιη διαμαρτυρία, η οποία επεκτείνεται σε ακόμη πιο ευρείς κύκλους. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η ηγεσία του δεύτερου μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του εργατικού κόμματος, δεν διαχωρίζει κατηγορηματικά τη θέση του από το πραξικόπημα.

Πρέπει να ζητήσουμε με συνέπεια την άμεση και άνευ όρων επιστροφή της εξουσίας από τον στρατό στη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα διαθέσιμα μέσα, κυρίως τις κυρώσεις, προκειμένου να καταστήσουμε σαφές ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις νήσους Φίτζι είναι για εμάς απολύτως απαράδεκτο.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, το κρατίδιο της Βαυαρίας, από όπου κατάγομαι, διατηρεί στενούς δεσμούς με τις Νήσους Φίτζι εδώ και δεκαετίες. Το ίδρυμα Hanns-Seidel υποστηρίζει εκεί προγράμματα που σχετίζονται με τη δημοκρατία εδώ και πολλά χρόνια, ενώ ένας βουλευτής του Κοινοβουλίου, ο αείμνηστος πλέον Αναπληρωτής Υπουργός Fritz Pirkl, υποστήριξε τον θεσμό της δημοκρατίας στις Νήσους Φίτζι περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον.

Για τον λόγο αυτόν, είναι όντως θλιβερό να διαπιστώνουμε ότι μόλις έξι μήνες μετά τις δημοκρατικές εκλογές τον Μάιο, σημειώθηκε ένα τόσο βάρβαρο στρατιωτικό πραξικόπημα, ένα πραξικόπημα που είμαστε ανίκανοι να καταδικάσουμε με σθεναρότητα. Παρόλα αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Η συντριπτική πλειοψηφία του κοινοβουλίου που εκλέχθηκε τον Μάιο, όπως και όλες οι μείζονες δημοκρατικές δυνάμεις, με τις λυπηρές εξαιρέσεις που επεσήμανε ο συνάδελφός μου κ. Szent-Iványi, τάσσονται στο πλευρό της δημοκρατίας εκεί. Ομοίως, εκκλησιαστικές ομάδες, διάφορες θρησκείες, το Εθνικό Συμβούλιο των Αρχηγών, που αποτελείται από εκπροσώπους των παραδοσιακών δομών, τάσσονται απολύτως ξεκάθαρα στο πλευρό του δημοκρατικά εκλεγμένου Πρωθυπουργού.

Εμείς, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλο μας το κύρος για να αποκαταστήσουμε την ελευθερία και το κράτος δικαίου στις Νήσους Φίτζι. Για τον λόγο αυτόν, δεν επιτρέπεται να επιδείξουμε καμία απολύτως επιείκεια απέναντι σε αυτούς τους τυράννους και δικτάτορες. Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει να παγώσουν όλα τα κονδύλια, ακόμα και η ανθρωπιστική βοήθεια. Ωστόσο, πρέπει επίσης να ασκήσουμε όλη την πολιτική πίεση που έχουμε στη διάθεσή μας για να αποκαταστήσουμε άμεσα τη δημοκρατία και την ελευθερία σε αυτό το όμορφο νησιωτικό σύμπλεγμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.(PL) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει το στρατιωτικό πραξικόπημα στις νήσους Φίτζι από τη στρατιωτική χούντα στις 5 Δεκεμβρίου. Το πραξικόπημα παραβίασε το σύνταγμα, αντιτίθεται στο κράτος δικαίου και στο δημοκρατικό σύστημα που αναπτύσσεται στις νήσους Φίτζι. Οι τελευταίες εκλογές που διεξήχθησαν εκεί φέτος τον Μάιο, διεξήχθησαν απρόσκοπτα σύμφωνα με τους παρατηρητές της ΕΕ.

Το πραξικόπημα υπονομεύει σοβαρά την οικονομία των νήσων Φίτζι, κυρίως τον τουριστικό τομέα. Πρέπει να δράσουμε άμεσα, κυρίως διακόπτοντας τη μη ανθρωπιστική βοήθεια στις νήσους Φίτζι βάσει του άρθρου 96 της Συμφωνίας του Κοτονού και επιβάλλοντας μια ευρωπαϊκή ταξιδιωτική απαγόρευση για τα μέλη της χούντας, τις οικογένειες και το προσωπικό τους. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσουμε τη δημοκρατία και την κοινωνία των πολιτών να αντιμετωπίσουν το παρόν στρατιωτικό πραξικόπημα και να αποκαταστήσουν τη δημοκρατία.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcin Libicki, εξ ονόματος της ομάδας UEN. (PL) Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά το πραξικόπημα στις νήσους Φίτζι, υπάρχουν τρία σημεία που πρέπει να εξετάσουμε. Πρώτον, πρέπει να καταδικάσουμε το πραξικόπημα, όπως κάνουμε στη δήλωσή μας. Δεύτερον, πρέπει να εξετάσουμε αν η δημοκρατική κυβέρνηση που ανατράπηκε, ενεργούσε με δίκαιο τρόπο όσον αφορά τη μειονότητα αυτοχθόνων, η οποία στήριξε το πραξικόπημα: το γεγονός ότι ήταν δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπήρξε ειλικρινής, αμερόληπτη και δίκαιη.

Τρίτον, πρέπει να εξετάσουμε την υποστήριξη της πρωτοβουλίας του πρωθυπουργού της Πολωνίας, ο οποίος είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συστήσει τις δικές της ένοπλες δυνάμεις οι οποίες θα μπορούσαν να παρέμβουν σε περίπτωση ανάγκης εκ μέρους των θυμάτων αδικίας και εκεί όπου, όπως στις νήσους Φίτζι, πραγματοποιήθηκε πραξικόπημα.

Ας εξετάσουμε επομένως τις αιτίες αυτού του πραξικοπήματος πριν κοινοποιήσουμε την τελική μας γνώμη. Στο μεταξύ, θα καταδικάσουμε άμεσα στο ψήφισμά μας το πραξικόπημα και θα ζητήσουμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, όταν πέρυσι βρέθηκα στις Νήσους Φίτζι με τη συνάδελφό μου κ. Carlotti και δύο συναδέλφους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, την ημέρα της αναχώρησής μας, ο κύριος τίτλος στη μεγαλύτερη ημερήσια εφημερίδα ανέφερε συμπτωματικά: «Στρατός: όχι άλλα πραξικοπήματα». Δυστυχώς, μόλις δύο χρόνια αργότερα, τα γεγονότα επαναλαμβάνονται για τέταρτη φορά σε μία εικοσαετία. Αυτή η χώρα κληρονόμησε μια εξαιρετικά ευαίσθητη πληθυσμιακή σύνθεση από την εποχή της αποικιοκρατίας, με το γηγενή πληθυσμό των Νήσων Φίτζι να έχει την αριθμητική υπεροχή απέναντι σε μια πολύ ισχυρή μειονότητα Ινδών, αλλά με την τελευταία να κυριαρχεί στον οικονομικό τομέα.

Από την πλευρά μας, πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές ότι η εξισορρόπηση των συμφερόντων ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ενός ολοκληρωμένου διεθνικού διαλόγου και όχι μέσω του στρατού. Συνεπώς, με τη διακοπή της χρηματοδοτικής βοήθειας, η οποία δεν πρόκειται να ωφελήσει τους ανθρώπους, αλλά θα διευκολύνει το έργο της κυβέρνησης, με την επιβολή ταξιδιωτικών απαγορεύσεων στους πραξικοπηματίες και με την υποστήριξη αντιμέτρων που λαμβάνονται από χώρες του Φόρουμ του Ειρηνικού, πρέπει να καταστήσουμε σαφές στον στρατό ότι πρέπει να επιστρέψει αμέσως στους στρατώνες του.

Δεν πιστεύω ότι στην προκειμένη περίπτωση, όπως αναφέρθηκε από τον συνάδελφό μου κ. Pflüger, το καθεστώς της αγοράς ζάχαρης προκάλεσε αυτό το πραξικόπημα. Αυτό που εννοώ είναι ότι, ανεξάρτητα από την αναθεώρηση του καθεστώτος της αγοράς ζάχαρης, η διανομή ιδιοκτησίας σε αυτή τη χώρα είναι εξαιρετικά προβληματική, διότι εκείνοι που ασχολούνται με το εμπόριο της ζάχαρης, δηλαδή οι Ινδοί, μίσθωσαν τη χώρα από τους ντόπιους και έτσι δημιουργούνται διαρκώς προβλήματα, όταν πρόκειται να παραταθούν οι μισθώσεις. Δεν πιστεύω ότι η πολιτική της ΕΕ συνέβαλε σε αυτό το πραξικόπημα λόγω του καθεστώτος της αγοράς ζάχαρης. Αυτό θα ήθελα να το αποσαφηνίσω ακόμα μια φορά εδώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή συμφωνεί με το Κοινοβούλιο. Η στρατιωτική κατοχή στις νήσους Φίτζι αποτελεί πράγματι ένα ζήτημα μεγάλης ανησυχίας για όλους εμάς. Ο Επίτροπος Michel καταδίκασε σθεναρά αυτή την αυθαίρετη ανάληψη εξουσίας· καταδικάστηκε επίσης από τη φινλανδική προεδρία και την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 Δεκεμβρίου 2006. Η κατοχή καταδικάστηκε από τους εταίρους ΑΚΕ των νήσων Φίτζι στον Ειρηνικό και από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτές οι καταδίκες αποτελούν κάτι περισσότερο από απλά λόγια. Συνεπάγονται τη διεθνή απομόνωση, η οποία θα έχει σοβαρές επιπτώσεις για τις νήσους Φίτζι. Έχει ανασταλεί ήδη η συμμετοχή τους στην Κοινοπολιτεία και δεν μπορούν να παραμείνουν επικεφαλής του Φόρουμ του Ειρηνικού.

Η στρατιωτική κατοχή αποτελεί σαφή παραβίαση του άρθρου 9 της συμφωνίας του Κοτονού και των βασικών τμημάτων της σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να υπάρξουν διαβουλεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη διόρθωση της κατάστασης συμπεριλαμβανόμενης, ως ύστατης λύσης, της αναστολής της αναπτυξιακής συνεργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να συνεχίσει τον διάλογο με τις νόμιμες αρχές των νήσων Φίτζι για την επίτευξη συναίνεσης και να ενθαρρύνει τις νήσους Φίτζι να επιστρέψουν στη δημοκρατική διακυβέρνηση βάσει του συντάγματος.

Η Επιτροπή εκπονεί μια πρόταση για την έναρξη διαβουλεύσεων δυνάμει του άρθρου 96. Η στρατιωτική κατοχή θα καταστρέψει την οικονομία των νήσων Φίτζι. Ο πιο σημαντικός οικονομικός τομέας των νήσων είναι αυτός του τουρισμού: θα πληγεί τώρα λόγω της αστάθειας και της κατάστασης μειωμένης ασφάλειας. Τα επιτόκια έχουν αυξηθεί, τα ποσοστά ανάπτυξης θα επηρεαστούν αρνητικά, το επενδυτικό κλίμα θα επιδεινωθεί.

Αυτό που συνέβη στις νήσους Φίτζι είναι τόσο σοβαρό, ώστε η συνεχιζόμενη συνεργασία μας έχει τεθεί αυτή τη στιγμή σε κίνδυνο: πολλά θα εξαρτηθούν από τον τρόπο με τον οποίο θα συμπεριφερθούν οι στρατιωτικοί τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, κυρίως από το πόσο σύντομα θα διευκολύνουν την επιστροφή στη δημοκρατία και στο κράτος δικαίου.

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιότιμους βουλευτές οι οποίοι μίλησαν· πιστεύω πως συμφωνούν και αποδεικνύουν ότι όλοι στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι ενωμένοι όσον αφορά αυτό το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, στις 17.00.

 
  

(1) Βλ. ημερήσια διάταξη


11.2. Συμμετοχή των Δυνάμεων του ΟΗΕ σε σεξουαλικές κακοποιήσεις στη Λιβερία και την Αϊτή
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση σχετικά με τη συμμετοχή των Δυνάμεων του ΟΗΕ σε σεξουαλικές κακοποιήσεις στη Λιβερία και την Αϊτή(1)

 
  
MPphoto
 
 

  José Javier Pomés Ruiz (PPE-DE), συντάκτης. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, γιατί μιλάμε για τα Ηνωμένα Έθνη; Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος χορηγός των κεφαλαίων που καθιστούν δυνατή τη λειτουργία αυτής της υπέροχης εφεύρεσης.

Έχω εδώ μαζί μου τον Nirj Deva, ο οποίος είναι ένθερμος υποστηρικτής του αναγκαίου ρόλου που πρέπει να διαδραματίζουν τα Ηνωμένα Έθνη στον κόσμο.

Εκατό χιλιάδες άτομα εργάζονται για τα Ηνωμένα Έθνη με σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης στον κόσμο και σχεδόν όλοι κάνουν τη δουλειά τους πολύ καλά, αλλά υπήρξαν κατηγορίες και καταγγελίες για εγκλήματα σεξουαλικής κακοποίησης, παιδικής πορνείας και παιδοφιλίας. Υπήρξαν κατηγορίες στη Δημοκρατία του Κονγκό, στο Κοσσυφοπέδιο και τώρα στη Λιβερία και στην Αϊτή, τη χώρα από την οποία μόλις επέστρεψα.

Από το 1994, μεταξύ των εκατό χιλιάδων ατόμων που απασχολούνται στις ειρηνευτικές δυνάμεις, έχουν ερευνηθεί περισσότερες από τριακόσιες περιπτώσεις σεξουαλικών εγκλημάτων εις βάρος παιδιών, εις βάρος ανθρώπων με ελάχιστους πόρους. Από τις τριακόσιες δέκα εννέα υποθέσεις που ερευνήθηκαν, εκατόν εβδομήντα εννιά στρατιώτες κηρύχθηκαν ένοχοι. Για να διατηρήσουμε την ειρήνη και εφόσον πρέπει τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να στέλνουν προσωπικό, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι θα διατηρούν την ειρήνη και δεν θα ενδίδουν σε σεξουαλικό τουρισμό πληρωμένο ουσιαστικά με τα χρήματα των Ευρωπαίων.

Αυτό το ψήφισμα αποσκοπεί επομένως να εξυμνήσει τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και να δηλώσει ότι τα κράτη μέλη που είναι υπεύθυνα για τις ειρηνευτικές δυνάμεις και οι στρατιώτες πρέπει να συμπεριφέρονται με πολιτισμένο τρόπο σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πρέπει επομένως να αποτρέψουμε άλλους βιασμούς γυναικών και παιδιών, πρέπει να αποτρέψουμε την παιδοφιλία και πρέπει να αποτρέψουμε να χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκά χρήματα, μέσω των Ηνωμένων Εθνών, για τη διάπραξη σεξουαλικών εγκλημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), συντάκτης. (PT) Έχει τεκμηριωθεί επαρκώς ότι υπήρξαν διαμαρτυρίες για παιδιά που έχουν υποστεί βιασμούς και έχουν εξαναγκαστεί στην πορνεία από ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ στην Αϊτή και τη Λιβερία. Αυτό αποτελεί προέκταση άλλων παρόμοιων σκανδάλων, συμπεριλαμβανόμενης της παιδεραστίας του προσωπικού του ΟΗΕ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και της εμπορίας ανθρώπων στο Κοσσυφοπέδιο.

Υπάρχουν βαθιά συγκλονιστικές πράξεις, τις οποίες καταδικάζουμε και θα θέλαμε να εφαρμοστούν μέτρα για να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων πράξεων. Καταδικάζουμε αυτές τις πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης και άλλων μορφών εγκληματικής συμπεριφοράς που διέπραξε προσωπικό του ΟΗΕ, οι οποίες παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και αντιτίθενται και προδίδουν την ανθρωπιστική και ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ. Όπως επισημαίνει το ψήφισμα το οποίο υπογράψαμε, γνωρίζουμε ότι έχουν ληφθεί μέτρα με τη μορφή ερευνών και την επιβολή πειθαρχικών μέτρων. Όπως αποδεικνύουν πρόσφατες περιπτώσεις, ωστόσο, οι χώρες προέλευσης των στρατευμάτων πρέπει να αναλάβουν δράση για την αποτροπή οποιασδήποτε παρόμοιας κατάστασης και για να διασφαλίσουν ότι το εξαιρετικό έργο της πλειονότητας δεν σπιλώνεται.

Ζητούμε επίσης από τον ΟΗΕ να λάβει μέτρα για την προστασία ευάλωτων ομάδων, όπως των γυναικών, των παιδιών και των προσφύγων σε περιοχές όπου βρίσκονται τα στρατεύματά του. Ζητούμε από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, επιπλέον, να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών σε περιοχές συγκρούσεων ή περιοχές που έχουν εξέλθει από συγκρούσεις και να λάβουν οικονομικά και κοινωνικά μέτρα για να καταστήσουν αυτές τις γυναίκες λιγότερο ευάλωτες στη σεξουαλική εκμετάλλευση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Aleksander Czarnecki (UEN) , συντάκτης. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, τον τελευταίο αιώνα, σοβαρότερη αιτία ανησυχίας υπήρξαν οι υπερδυνάμεις όπως η Γερμανία υπό την ηγεσία του Χίτλερ ή η Σοβιετική Ένωση. Δυστυχώς, τα προβλήματα αυτά δεν επιλύθηκαν μετά την αλλαγή του αιώνα. Τον 21ο αιώνα εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε τη βία και την απάνθρωπη, ταπεινωτική αντιμετώπιση των άλλων. Αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό, όταν οργανισμοί των οποίων καθήκον είναι να βοηθούν τα έθνη που καταδυναστεύτηκαν και υπέστησαν αδικίες, αποστέλλουν προσωπικό διατήρησης της ειρήνης το οποίο, αντί να παρέχει βοήθεια, προκαλεί περισσότερα βασανιστήρια και ταπείνωση.

Αυτή είναι η κατάσταση στη Λιβερία και την Αϊτή αυτή τη στιγμή. Αντί για τη διατήρηση της ασφάλειας, της ειρήνης και του σεβασμού για τα ατομικά δικαιώματα, οι ειρηνευτικές δυνάμεις ασκούν την απαράδεκτη πρακτική της σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών και νέων κοριτσιών. Υπήρξαν περιπτώσεις παιδιών που υπέστησαν βιασμούς και εξαναγκάστηκαν στην πορνεία. Οποιοδήποτε είδος σεξουαλικής κακοποίησης και άλλες μορφές εγκληματικότητας που αποτελούν κατάφωρες παραβιάσεις και προδοσίες για τη διατήρηση της ειρήνης και τις ανθρωπιστικές αποστολές του προσωπικού του ΟΗΕ, και οι οποίες παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να καταδικαστούν με κατηγορηματικό τρόπο.

Οι άνθρωποι αυτοί υπέφεραν ήδη αρκετά. Περίμεναν ελπίζοντας να σωθούν, αλλά τι τους συνέβη τελικά; Η ίδια ιστορία από την αρχή, εκτός από το γεγονός ότι αυτή τη φορά μεταξύ των δραστών ήταν αυτοί από τους οποίους περίμεναν βοήθεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Angel Martínez Martínez (PSE), συντάκτης. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, η μεγαλύτερη δυνατή στήριξη του ΟΗΕ αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιό μας το έχει επαναλάβει αυτό, με ιδιαίτερη αναγνώριση των δράσεων στον τομέα της πρόληψης συγκρούσεων και των ειρηνευτικών αποστολών. Αυτή η υποστήριξη εκφράστηκε για άλλη μια φορά από την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου που επισκέφθηκε τη Νέα Υόρκη πριν από μερικές εβδομάδες και συνομίλησε με τον Γενικό Γραμματέα και με τους υπευθύνους των ειρηνευτικών επιχειρήσεων.

Αυτό που είπαμε είναι συνεπές με την απόφαση του Κοινοβουλίου να απονείμει το Βραβείο Ζαχάρωφ στον Κόφι Ανάν, για το έργο που επιτέλεσε σε αυτόν ακριβώς τον τομέα που μας απασχολεί εδώ. Το ψήφισμα που θα εγκρίνουμε πρέπει επομένως να εντάσσεται στο πλαίσιο της αλληλεγγύης που εκφράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το δύσκολο έργο του ΟΗΕ σε αυτόν τον τομέα.

Είναι λυπηρό και εξαιρετικά ατυχές για τον ίδιο τον οργανισμό ότι ορισμένα μέλη του προσωπικού που ενεργούν στο όνομα των Ηνωμένων Εθνών συμπεριφέρθηκαν με εγκληματικό τρόπο, διαπράττοντας αποδεδειγμένες σεξουαλικές επιθέσεις σε γυναίκες και παιδιά σε χώρες στις οποίες εκτελούσαν αποστολές. Αυτού του είδους οι συμπεριφορές αμαυρώνουν την εικόνα του ΟΗΕ, ο οποίος υφίσταται επίσης μεγάλη πίεση από ορισμένους ανθρώπους στον κόσμο που, υιοθετώντας μια μονομερή άποψη των διεθνών σχέσεων αντίθετη προς τη δική μας, θα προτιμούσαν να δουν τον ρόλο του ΟΗΕ να περιορίζεται σημαντικά.

Επομένως, ενώ καταδικάζουμε αυτή τη συμπεριφορά, αναγνωρίζουμε επίσης ότι πρόκειται για εξαιρέσεις και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι ο ίδιος ο ΟΗΕ ήταν εκείνος που έφερε αυτές τις περιπτώσεις στο φως. Πρέπει επίσης να παροτρύνουμε τα Ηνωμένα Έθνη να επιστήσουν τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή στην επιλογή και εκπαίδευση των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτές τις αποστολές, είτε ως στελέχη του ΟΗΕ είτε ως συνεργάτες των κρατών μελών ή σχετικών ΜΚΟ.

Για τον ΟΗΕ και για εκείνους από εμάς που ταυτιζόμαστε με αυτόν, είναι σημαντικό να διαλυθούν τυχόν αμφιβολίες σχετικά με την άποψή μας γι’ αυτές τις καταδικαστέες συμπεριφορές και έχουμε όλοι ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι οι ένοχοι δεν θα μείνουν ατιμώρητοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). – (ES) Κύριε Πρόεδρε, ενώ είναι απαράδεκτο να εκμεταλλεύεται ή να κακοποιεί κανείς γυναίκες και παιδιά, επωφελούμενος από το γεγονός ότι είναι ανυπεράσπιστα και ευάλωτα άτομα, όπως βλέπουμε σε καθημερινή βάση στο Αφγανιστάν ή —όπως έχει αναφερθεί ήδη— στις πρόσφατες περιπτώσεις του Σουδάν ή της Δημοκρατίας του Κονγκό, είναι απολύτως ασυγχώρητο οι υπεύθυνοι γι’ αυτές τις κακοποιήσεις να είναι και οι υπεύθυνοι για την προστασία των συγκεκριμένων γυναικών και παιδιών.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό αν, επιπλέον, πρόκειται για το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, ο καθορισμένος ρόλος του οποίου, όπως επισημάνθηκε, είναι να προστατεύει όχι μόνο τις ζωές και την αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων, αλλά και την ειρήνη ως έννοια.

Επομένως, τα συνεχή περιστατικά σεξουαλικής βίας, όπως εκείνα που διαπράχθηκαν στην Αϊτή ή στη Λιβερία από προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών και ειδικά από στρατιώτες, από πολιτικό προσωπικό και από την αστυνομία, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοηθούν ή να μείνουν ατιμώρητες. Πρέπει να καταδικαστούν δεόντως και να επιβληθούν κυρώσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι εξαιρετικά ανησυχητικό το γεγονός ότι τα μέλη του προσωπικού που αποβάλλονται από τον οργανισμό λόγω σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή κακοποίησης σπάνια διώκονται στις χώρες τους. Συνεπώς, οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών έχουν ευθύνη και είναι απαραίτητο επίσης να μην γίνεται δεκτή σε καμία περίπτωση η ατιμωρησία σε σχέση με τέτοιου είδους συμβάντα. Αυτό απαιτεί να προχωρήσουμε προς την υιοθέτηση μιας διεθνούς συνθήκης η οποία, έχοντας δεσμευτικό χαρακτήρα και προβλέποντας κυρώσεις, θα μπορεί να εντοπίσει πρακτικές αυτού του είδους όταν συμβαίνουν και να αναλάβει δράση σχετικά.

Οποιαδήποτε μορφή ευελιξίας ως προς αυτό το θέμα θα ήταν εντελώς απαράδεκτη. Πιστεύω ότι είναι αναγκαίο, καταρχάς, να εφαρμόζεται σωστά η βασική και κλασική αρχή της μηδενικής ανοχής, όπως έχει πει επανειλημμένα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Κόφι Ανάν. Δεύτερον, το θέμα πρέπει να εξεταστεί και από τη σκοπιά της ευάλωτης κατάστασης των γυναικών σε συνθήκες μεταπολεμικών συγκρούσεων.

Είναι επομένως σημαντικό τα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας να δώσουν προτεραιότητα στην ενίσχυση των γυναικών ώστε να μπορούν να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους σε αυτές τις καταστάσεις και να είναι λιγότερο ευάλωτες απ’ όσο είναι αυτή τη στιγμή.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. GÉRARD ONESTA
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ο ΟΗΕ είναι ένας οργανισμός που απολαμβάνει έναν μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας παγκοσμίως όσον αφορά το θέμα της διατήρησης της ειρήνης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η καλή αυτή φήμη να διατηρηθεί. Όταν γινόμαστε διαρκώς αποδέκτες τρομακτικών αναφορών για βιασμούς και σεξουαλική κακοποίηση, πρέπει επίσης να υποθέσουμε, δυστυχώς, ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός συμβάντων που δεν αναφέρονται, έχοντας μάλιστα υπόψη ότι κυκλοφορούν αναφορές για μια κουλτούρα σιωπής ακόμα και μέσα στις ίδιες τις αποστολές των Ηνωμένων Εθνών. Είμαι πεπεισμένος ότι μόνο μια στρατηγική μηδενικής ανοχής μπορεί να στεφθεί με επιτυχία. Αυτό σημαίνει ότι οι κατά τόπους διοικητές πρέπει να μπορούν να στείλουν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αμέσως στην πατρίδα τους, ενώ ταυτόχρονα η χώρα που είναι υπεύθυνη για την αποστολή του εμπλεκόμενου προσώπου είναι υποχρεωμένη να διώξει ποινικά το εν λόγω πρόσωπο στη χώρα του σύμφωνα με το ποινικό και πειθαρχικό δίκαιο. Για μεμονωμένους στρατιώτες, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες, μια τέτοια αποστολή συνεπάγεται επίσης οικονομικό ενδιαφέρον. Εάν διαδοθεί ότι τιμωρούνται όντως άνθρωποι για παραδειγματισμό με το να στέλνονται πίσω στις πατρίδες τους, γεγονός που σημαίνει ότι διακόπτεται πλέον η μισθοδοσία τους, τότε αυτός πιθανότατα να είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μείωσης αυτών των συμβάντων στο μέλλον. Ωστόσο, πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι οι ανώτεροι που ανέχονται αυτές τις συμπεριφορές δεν θα είναι πλέον διαθέσιμοι για τέτοιου είδους αποστολές στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, οι αναφορές για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στην Αϊτή και τη Λιβερία από προσωπικό του ΟΗΕ είναι μόνο το πιο πρόσφατο σε μια μακρά λίστα παρόμοιων σκανδάλων. Αυτές οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με την ανθρωπιστική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για τη διαφύλαξη της ειρήνης.

Σε πολλά μέρη του κόσμου, οι δυνάμεις του ΟΗΕ βοηθούν επιβλέποντας τη μετάβαση από δικτατορικά καθεστώτα σε δημοκρατίες και διαδικασίες μετασχηματισμού. Ωστόσο, όλο και πιο συχνά μεμονωμένοι στρατιώτες του ΟΗΕ διαπράττουν σοβαρά παραπτώματα, βλάπτοντας τη φήμη των ειρηνευτικών στρατευμάτων. Επειδή η εκπαίδευση και η πειθαρχία των στρατευμάτων αποτελεί σε τελευταία ανάλυση ευθύνη των κρατών μελών, καλούμε τις χώρες που στελεχώνουν τις δυνάμεις του ΟΗΕ να ξεκινήσουν πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον όσων κατηγορούνται. Καλούμε τα Ηνωμένα Έθνη να δημιουργήσουν ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο η κουλτούρα της σιωπής δεν θα έχει καμία τύχη, διότι αυτή δεν συνάδει με την πολιτική της μηδενικής ανοχής των Ηνωμένων Εθνών.

Δεν είναι δυνατόν να μην αποκαλύπτονται περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης από φόβο για αντίποινα. Επίσης, έγινε ήδη σήμερα αναφορά στη σπουδαιότητα της ενίσχυσης του ρόλου των γυναικών. Σε σχέση με αυτό, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή αλλά και προς τα Ηνωμένα Έθνη να εφαρμοστεί στην πράξη η απόφαση 1325 που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το 2000.

 
  
MPphoto
 
 

  Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (EN) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν πλέον πολυάριθμα αποδεικτικά στοιχεία ότι ορισμένα μέλη των ειρηνευτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών ενεπλάκησαν, τα τελευταία χρόνια, σε ειδεχθή εγκλήματα κατά των ευάλωτων άμαχων πληθυσμών που υποτίθεται ότι προστάτευαν. Αυτά τα εγκλήματα περιλαμβάνουν απεχθείς πράξεις, όπως βιασμό και σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών.

Εξετάζοντας το θέμα, υπάρχουν τρεις πτυχές που είναι εξαιρετικά ανησυχητικές και προξενούν αμηχανία. Πρώτον, είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι υποθέσεις που αναφέρθηκαν και ερευνήθηκαν αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι, για κάθε περίπτωση που ερευνάται, υπάρχουν δέκα άλλες που δεν θα έρθουν ποτέ στο φως. Δεύτερον, στις περισσότερες περιπτώσεις στήνεται μια επιχείρηση συγκάλυψης, όχι μόνο από τους εμπλεκόμενους εγκληματίες, αλλά και από τους ανωτέρους τους – οι συνάδελφοί τους στρατιωτικοί γίνονται συνωμότες και συγκαλύπτουν τους εγκληματίες.

Σε κάθε περίπτωση, η διεξαγωγή σωστής έρευνας υπό τις υφιστάμενες συνθήκες δεν είναι απλά δύσκολη αλλά, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι αδύνατη. Εν προκειμένω, δικαιοδοσία επί των στρατιωτών του ΟΗΕ έχει η χώρα καταγωγής των εμπλεκόμενων ατόμων. Αυτή η διαδικασία δικαιοδοσίας εμπεριέχει πληθώρα διαδικαστικών και νομικών προβλημάτων και, στην ουσία, παρέχει ασυλία στους στρατιώτες του ΟΗΕ όσον αφορά τη δίωξή τους.

Τρίτον, στις περισσότερες περιπτώσεις που ερευνήθηκαν και κρίθηκαν βάσιμες, ο ένοχος τιμωρείται με την ελάχιστη ποινή. Κανονικά, ένας παιδεραστής βιαστής θα τιμωρούνταν με ισόβια κάθειρξη στις περισσότερες χώρες, όμως ένας παιδεραστής βιαστής του ΟΗΕ πιθανώς απλώς να τιμωρούνταν με πειθαρχική ποινή ή να του απαγορευόταν να προσληφθεί ξανά από αποστολές του ΟΗΕ.

Αυτή η επαίσχυντη, κατακριτέα και αποτροπιαστική εγκληματική δραστηριότητα του προσωπικού του ΟΗΕ δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητη και ούτε μπορεί να κουκουλωθεί η τελική πολιτική ευθύνη της ιεραρχίας του ΟΗΕ. Ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κ. Κόφι Ανάν, έχει να δώσει πολλές εξηγήσεις σχετικά με το θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Krupa , εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η παρούσα κατάσταση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι συγκλονιστική και αποκρουστική, καθώς συνδέεται με την εμπορία ανθρώπων και τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στη Λιβερία, την Αϊτή, το Κονγκό και αλλού, από το προσωπικό ανθρωπιστικών αποστολών που υποτίθεται πως έπρεπε να παρέχουν βοήθεια και φροντίδα στα θύματα λιμών και ένοπλων συγκρούσεων και να διασφαλίζουν την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή τροφίμων.

Εκμετάλλευση, σεξουαλική κακοποίηση, εξαναγκαστική πορνεία και εμπορία πεινασμένων παιδιών αποδεικνύουν την υποβάθμιση και το ηθικό βάθος στο οποίο μπορεί να βυθιστούν οι άνθρωποι όταν καθοδηγούνται από τις παρορμήσεις τους και αγνοούν τις ηθικές αρχές. Ακόμη και αν λίγα άτομα είναι ένοχα για τέτοιες άθλιες και συγκλονιστικές πρακτικές, υπάρχουν άλλοι, οι χιλιάδες αφοσιωμένων μελών του προσωπικού αποστολών, οι οποίοι έχουν υποστεί το βάρος της υποψίας και αυτό οδηγεί στην απώλεια της ελπίδας.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να παραμείνουμε σιωπηροί και πρέπει να ζητήσουμε την τιμωρία των ενόχων καθώς και την επιλογή και τον προσεκτικό έλεγχο του προσωπικού των ανθρωπιστικών αποστολών.

 
  
MPphoto
 
 

  Józef Pinior (PSE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω τρία θέματα. Πρώτον, η έκπληξη και η φρίκη που προκάλεσαν οι εκθέσεις σχετικά με την εμπλοκή δυνάμεων του ΟΗΕ σε σεξουαλικές κακοποιήσεις στη Λιβερία και την Αϊτή καθιστούν σαφές ότι αυτά τα θέματα πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως από τις δομές του ΟΗΕ και ότι τα άτομα που ευθύνονται για αυτά τα εγκλήματα πρέπει να παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν.

Το δεύτερο σημείο είναι αυτό για το οποίο μίλησε ήδη ο Miguel Angel Martínez και αφορά τον ρόλο των ειρηνευτικών δυνάμεων στον σύγχρονο κόσμο και τη σημασία την οποία δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις δυνάμεις.

Το τρίτο σημείο είναι η ανάγκη ειδικής κατάρτισης των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει ένα στοιχείο όσον αφορά τη σχέση των δύο φύλων. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι πρέπει να υπάρξει ανάλογη συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ. Αυτές οι ενέργειες θα μπορούσαν στο μέλλον να αποτελέσουν μια εγγύηση ότι εγκλήματα αυτού του είδους δεν θα επαναληφθούν ποτέ ξανά.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, μετά το Ανατολικό Τιμόρ, τη Σομαλία, το Κοσσυφοπέδιο και το Κονγκό, μπορούμε πραγματικά να θεωρήσουμε εξαίρεση αυτά που συμβαίνουν στην Αϊτή και τη Λιβερία; Οπουδήποτε πηγαίνει ο ΟΗΕ, φαίνεται ότι καταγράφονται περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης κατά των πολιτών που υποτίθεται ότι προστατεύουν.

Ο Κόφι Ανάν διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και των ειρηνευτικών δυνάμεών του για πολλά χρόνια ενώ συνέβαιναν αυτά τα περιστατικά κακοποίησης από το προσωπικό του ΟΗΕ, για το οποίο ευθύνεται ο ίδιος. Δεν έκανε τίποτα γι’ αυτό. Αντίθετα, επιτρέπει τη συγκάλυψή τους, όπως καταδεικνύει μια εσωτερική έκθεση του ΟΗΕ για τη σεξουαλική κακοποίηση στο Ανατολικό Τιμόρ. Παρόλο που η σεξουαλική κακοποίηση αποτελεί πρόβλημα στην περιοχή από την άφιξη του ΟΗΕ το 1999, δεν προσήχθη στη δικαιοσύνη ούτε ένα μέλος του προσωπικού ή στρατιώτης του ΟΗΕ, ακόμα και στις περιπτώσεις που εμπλέκονταν παιδιά από το Ανατολικό Τιμόρ. Ο Πάπας και το Βατικανό θεωρούνται υπεύθυνοι για σεξουαλική κακοποίηση που τελούν ιερείς, επομένως γιατί δεν ισχύει το ίδιο για τον Κόφι Ανάν και τον ΟΗΕ;

Ο κ. Ανάν θα αποχωρήσει σύντομα με υψηλές τιμές και γενναιόδωρη σύνταξη. Ελπίζω ότι ο διάδοχός του θα λάβει σοβαρά υπόψη το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εξυπακούεται ότι η Επιτροπή συμμερίζεται την αγανάκτηση και την ανησυχία του Κοινοβουλίου για την απαράδεκτη και ανυπόφορη συμπεριφορά των στρατιωτών που έχουν εμπλακεί στις διαδικασίες διατήρησης της ειρήνης.

Φυσικά, το πρόβλημα καθαυτό δεν εμπίπτει αυστηρά στην αρμοδιότητα της Επιτροπής. Είναι ωστόσο προφανές ότι η εκμετάλλευση και η σεξουαλική κακοποίηση για τις οποίες ορισμένοι κυανόκρανοι είναι ένοχοι, πρέπει να προκαλέσουν μόνο την έντονη ανησυχία μας. Αυτά τα γεγονότα δεν υπονόμευσαν απλώς την εμπιστοσύνη των τοπικών πληθυσμών, οι οποίοι έχουν ήδη πληγεί και έχουν περιέλθει σε κατάσταση ένδειας, αλλά παραβιάζουν την υποχρέωση φροντίδας που οφείλει να παράσχει όλο το ειρηνευτικό προσωπικό.

Η Επιτροπή επομένως στηρίζει πλήρως τα μέτρα που έλαβαν τα Ηνωμένα Έθνη στο πλαίσιο της πολιτικής μηδενικής ανοχής έναντι πράξεων εκμετάλλευσης και σεξουαλικής κακοποίησης. ΑΣφαλώς, η Επιτροπή συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την ενθάρρυνση των Ηνωμένων Εθνών για την ταχεία λήψη αυστηρότατων μέτρων σχετικά με αυτό το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως, μετά τις απογευματινές συζητήσεις.

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.


11.3. Μυανμάρ (Βιρμανία)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση έξι προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με τη Βιρμανία.(1)

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE-DE), συντάκτης. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, η 10η Δεκεμβρίου 2006 ήταν η Παγκόσμια Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε πολλές χώρες δεν ήταν γιορτή, αλλά ημέρα πένθους. Αυτό συνέβη για παράδειγμα στη Βιρμανία, όπου οι σφοδρές επιθέσεις, οι δολοφονίες και η καταναγκαστική εργασία βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εκδιώχθηκαν ή διέφυγαν εξαιτίας των ταραχών. Για πρώτη φορά εδώ και 18 χρόνια, υπήρξαν αλλαγές στην κυβέρνηση με εναλλαγή προσώπων στις ένοπλες δυνάμεις. Ωστόσο, ο αρχηγός της χούντας, στρατηγός Than Shwe, παρέμεινε στη θέση του, όπως επίσης και ο αναπληρωτής του, Maung Aye. Η ΕΕ διαπίστωσε ότι εξακολουθούν να διαπράττονται μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μόλις πρόσφατα ο βιρμανικός λαός υποχρεώθηκε να κατασκευάσει παρά τη θέλησή του αστυνομικά τμήματα και κτίρια για τον στρατό. Οι εργάτες ήταν αναγκασμένοι να προχωρούν σαν ανθρώπινα λαγωνικά μέσα σε ναρκοπέδια. Αυτή η απεχθής καταναγκαστική εργασία δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή. Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός βίωσε επίσης την επιδείνωση της κατάστασης. Του απαγορεύτηκε να συνεχίσει την περαιτέρω δράση του. Υποχρεώθηκε να αποχωρήσει από τα περιφερειακά του γραφεία και να εγκαταλείψει τον πληθυσμό χωρίς ιατρική φροντίδα.

Ουσιαστικά η βοήθεια για τον βιρμανικό λαό πρέπει να προέλθει από το εξωτερικό, αλλά είναι ανάγκη αυτή η βοήθεια να φτάνει απευθείας στους ανθρώπους, χωρίς να πέφτει στα χέρια του καθεστώτος. Στη Βιρμανία περίπου το 30% των παιδιών υποσιτίζονται, ενώ την ίδια στιγμή η χώρα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός οπίου. Οι πολιτικοί κρατούμενοι είναι πολλές χιλιάδες και η κάτοχος του βραβείου Ζαχάρωφ, κ. Aung San Suu Kyi, βρισκόταν υπό κατ’ οίκον περιορισμό τα τελευταία 16 χρόνια. Μεγάλες εθνοτικές ομάδες καταπιέζονταν και κάθε αντίσταση καταπνιγόταν στο αίμα.

Απευθύνουμε έκκληση στην Κίνα και σε άλλες χώρες να διακόψουν επιτέλους τη βοήθεια προς τη στρατιωτική χούντα και να συμμετάσχουν σε διεθνή μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να επιφέρουν θετικές αλλαγές στη Βιρμανία. Η δράση που έχει αναληφθεί από χώρες του ASEAN κατά των κυβερνώντων είναι ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα. Η Βιρμανία χρειάζεται έναν οδικό χάρτη προς τη δημοκρατία, προκειμένου τα ανθρώπινα δικαιώματα να αποκτήσουν θεσμικό χαρακτήρα και να εγκριθεί μια σύμβαση που θα δρομολογήσει τα βήματα για την καθιέρωση της δημοκρατίας. Κύριε Επίτροπε, η ΕΕ πρέπει να δραστηριοποιηθεί ακόμα περισσότερο και ίσως μάλιστα να επιβάλει κυρώσεις για να δώσει τέλος στη βία.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), συντάκτης. (NL) Κύριε Πρόεδρε, χώρες που διοικούνται από ηγέτες των οποίων η εξουσία προέρχεται, όχι από το εκλογικό σώμα αλλά από μηχανισμούς βίας, μπορούν να γίνουν εξαιρετικά ελκυστικές από ξένους επενδυτές, οι οποίοι επενδύουν σε χαμηλούς μισθούς, κακές συνθήκες εργασίας και σε έναν πληθυσμό ο οποίος δεν έχει περιθώρια διαμαρτυρίας. Επιπλέον, ελεύθερα κινήματα που θέλουν να προστατέψουν τη φύση και το περιβάλλον από κοντόφθαλμες αποφάσεις που αποσκοπούν στην αύξηση βραχυπρόθεσμων βιομηχανικών κερδών, δεν έχουν τα μέσα προκειμένου να λειτουργήσουν εκεί. Αν βασικός τους στόχος είναι να διατηρήσουν σε χαμηλό επίπεδο το κόστος των εταιρειών τους και να επωφεληθούν πλήρως από αυτό εντός της διεθνούς αγοράς, τότε η Βιρμανία υπήρξε για πολλά χρόνια το σωστό μέρος για αυτούς και η διεθνής υποστήριξη από τους όμοιούς τους είναι που διευκόλυνε το στρατιωτικό καθεστώς να αντιμετωπίσει τις τοπικές διαμαρτυρίες τα πρώτα του χρόνια.

Από το τότε που ένας αριθμός μεγάλων εταιρειών αποσύρθηκαν από τη Βιρμανία, έπειτα από πιέσεις που ασκήθηκαν λόγω διαμαρτυριών στην πατρίδα τους, τα πράγματα ήταν ήρεμα· το καθεστώς αποδέχεται το χαμηλό επίπεδο ζωής και την κριτική από το εξωτερικό ως αναπόφευκτη, χωρίς να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή. Τα αποτελέσματα των εκλογών παραμένουν άγνωστα· ο ηγέτης της αντιπολίτευσης εξακολουθεί να είναι στη φυλακή και οι μειονότητες καταδυναστεύονται και διώκονται, όπως συνέβαινε πάντα.

Οι οργανισμοί διεθνούς βοήθειας υπονομεύονται. Αυτό το καθεστώς δεν μπορεί καν να ελκύσει έναν πολιτικό οπαδό και δεν εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή κανέναν σκοπό παρά τη δική του διατήρηση. Το καθεστώς στη Βιρμανία θα καταφέρει να επιβιώσει για αρκετό καιρό χωρίς λόγο αν οι γείτονες χώρες δεν το απομονώσουν, αν δεν σταματήσει η προμήθεια όπλων και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ζητήσει με έμφαση να τηρηθούν οι οικονομικές κυρώσεις. Εφόσον το ψήφισμα υποστηρίξει τα μέτρα τα οποία ζητά η ομάδα μου εδώ και χρόνια, με χαρά μας θα το στηρίξουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (PSE), συντάκτης. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μόλις πριν ένα χρόνο μίλησα εδώ για την κατάσταση στη Βιρμανία. Ακόμη και τότε, οι λέξεις καταστολή, κυβερνώσα στρατιωτική χούντα και περιφρόνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χρησιμοποιήθηκαν συχνά κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου.

Δυστυχώς, η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Η Βιρμανία εξακολουθεί να μην καταβάλλει καμία προσπάθεια για πιο δημοκρατική άσκηση της εξουσίας. Επιπλέον, το Κρατικό Συμβούλιο Ειρήνης και Ανάπτυξης (ΚΣΕΑ) έκλεισε πολλά γραφεία του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, καθιστώντας αδύνατο το ανθρωπιστικό έργο του οργανισμού. Οι αρχές εκεί εμποδίζουν τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να εργαστούν σωστά, αναγκάζοντας πολλές από αυτές να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Δεν μπορούμε επίσης να κατανοήσουμε γιατί η Ινδία παρέχει στρατιωτική βοήθεια. Η χώρα αυτή δεν ισχυρίζεται ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου; Πρόκειται για την απόλυτη ανοησία και την καταδικάζουμε. Η Ινδία δεν μπορεί να αγνοεί ότι μια τέτοια στρατιωτική βοήθεια θα χρησιμοποιηθεί για να καταστείλει τις εθνοτικές ομάδες και τους πολιτικούς αντιπάλους.

Πιστεύω πως το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να λάβει αυστηρά μέτρα κατά της Βιρμανίας, καταδικάζοντας αυτό το παράνομο καθεστώς και ζητώντας την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω την εμπιστοσύνη μου προς τη θετική επιρροή που μπορεί να έχουν οι άλλες χώρες της ASEAN: αναζητώντας καλύτερη ενσωμάτωση, διαδραματίζουν κατά τη γνώμη μου έναν διόλου ευκαταφρόνητο ρόλο όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ελπίζω ότι η Κίνα και η Ινδία θα διαδραματίσουν παρόμοιο ρόλο στο μέλλον, ώστε το καθεστώς της Βιρμανίας να οδεύσει προς τη δημοκρατία.

 
  
MPphoto
 
 

  Μάριος Ματσάκης (ALDE), συντάκτης. (EN) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, τα τελευταία χρόνια η Βιρμανία βρίσκεται τακτικά στην ημερήσια διάταξη της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι λογικό, καθώς οι αρχές τις Βιρμανίας εξακολουθούν να υποβάλλουν τους πολίτες τους σε σημαντικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως καταναγκαστική εργασία, δίωξη πολιτικών αντιπάλων και αναγκαστικές μετατοπίσεις πληθυσμού.

Ένα κατάφωρο παράδειγμα της αναχρονιστικά ελλιπούς στάσης που επιδεικνύει το άκρως παράλογο στρατιωτικό καθεστώς της Βιρμανίας είναι το γεγονός ότι ο ηγέτης της Εθνικής Λίγκας για τη Δημοκρατία (NLD), Aung San Suu Kyi, βραβευμένος με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης και κάτοχος του βραβείου Ζαχάρωφ, τελεί υπό κατ’ οίκον περιορισμό τα τελευταία δέκα χρόνια, παρά την τεράστια διεθνή κατακραυγή. Ενώ ο πληθυσμός της Βιρμανίας μαστίζεται από υποσιτισμό και ασθένειες σε έσχατο βαθμό, η κυβέρνηση της Βιρμανίας θεώρησε φρόνιμο να προβεί σε δίωξη των εκπροσώπων του Ερυθρού Σταυρού σε ολόκληρη τη χώρα.

Κατά την εξέταση του τρόπου με τον οποίο θα κάνουμε ένα τόσο απολυταρχικό κυβερνητικό όργανο να κατανοήσει την αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα του βιρμανικού λαού, θεωρούμε ότι πρέπει να επιβληθούν στοχευμένες κυρώσεις, οι οποίες θα επικεντρώνονται στα έσοδα της χούντας. Επίσης, καλούμε τις χώρες που εξακολουθούν να προμηθεύουν τη Βιρμανία με όπλα να σταματήσουν αυτήν την πρακτική. Επιπροσθέτως, αναμένουμε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα εγκρίνει ένα αυστηρό και δεσμευτικό ψήφισμα για τη Βιρμανία. Ελπίζουμε ότι, εν τέλει, οι εθελοτυφλούντες στρατιωτικοί δικτάτορες της Βιρμανίας θα δουν τελικά το φως της λογικής και της δημοκρατίας και θα παραδώσουν την εξουσία σε μια κυβέρνηση εκλεγμένη από τους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), συντάκτης. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, όσοι από εμάς συμμετέχουν ενεργά σε αυτές τις συζητήσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα αναγνωρίζουν με καταθλιπτική εξοικείωση το θέμα της σημερινής. Η κατάσταση στη Βιρμανία επιδεινώνεται αντί να βελτιώνεται, όπως ανέφεραν συνάδελφοι, και συμμερίζομαι όλα όσα έχουν ειπωθεί μέχρι στιγμής.

Κατά την άποψή μας, αυτή η πρόταση θα μπορούσε να ήταν καλύτερη. Ωστόσο, υπάρχει μία διάταξη που θα ήθελα να επισημάνω και είναι η παράγραφος που αναγνωρίζει ότι οι κυρώσεις κατά του ισχύοντος καθεστώτος δεν πετυχαίνουν το στόχο και ορισμένες φορές δεν εφαρμόζονται καθόλου. Το Συμβούλιο πρέπει να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη μας εφαρμόζουν τις κυρώσεις που έχουμε συμφωνήσει και, εάν όχι, να κατονομάσει και να ονειδίσει όσα δεν συμμορφώνονται. Πρέπει να πιέσουμε τους διεθνείς εταίρους μας να πιέσουν την ίδια τη βιρμανική κυβέρνηση.

Στην παράγραφο 9 αναφέρεται ότι θέλουμε να διευρυνθούν οι κυρώσεις, αλλά πρέπει πάντα να τις εστιάζουμε κατά των συγκεκριμένων ατόμων του καθεστώτος, χωρίς να βλάψουμε τον λαό της Βιρμανίας, επειδή τα δεινά του λαού πρέπει να αποτελούν το κύριο μέλημά μας, και όχι η απέχθειά μας προς τα δημοκρατικά πρότυπα του ίδιου του καθεστώτος. Σε αυτό το σημείο επιδέχεται βελτίωση αυτή η πρόταση.

Θέλαμε να δούμε μια ρητή αναγνώριση της ενημέρωσης της 8ης Δεκεμβρίου από την Ομάδα Διεθνών Κρίσεων, της οποίας παραθέτω την πρώτη γραμμή: «Με ολοένα και περισσότερες ενδείξεις μιας υποβόσκουσας ανθρωπιστικής κρίσης στο Μυανμάρ, η διεθνής κοινότητα πρέπει να μην αρκεστεί μόνο σε συζητήσεις για το άκρως καταπιεστικό πολιτικό σύστημα της χώρας».

Ανάμεσα στην υψηλή γεωπολιτική και στον λαό της Βιρμανίας βρίσκονται οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται επιτόπου προσπαθώντας να βελτιώσουν την κατάσταση για τους πολίτες αυτής της δύστυχης χώρας. Πρέπει σε όλες τις προσπάθειές μας να θυμόμαστε ότι δεν πρέπει να υπονομεύουμε την ανεξαρτησία, τις προσπάθειες ή την ικανότητά τους να βοηθούν τον κόσμο. Η πρόσφατη διακοπή της λειτουργίας πέντε κέντρων του Ερυθρού Σταυρού, ενός οργανισμού που υπερηφανεύεται για την αμεροληψία και την ακεραιότητά του, αποτελεί μια κίνηση απελπισίας της βιρμανικής κυβέρνησης, η οποία ωστόσο έγινε επειδή υπάρχουν υποψίες ότι οι ΜΚΟ βρίσκονται υπερβολικά κοντά στη δυτική πολιτική. Πρέπει σε όλες τις ενέργειές μας σε αυτό το θέμα να διασφαλίσουμε ότι δεν περιορίζουμε το περιθώριο ελιγμών τους.

Επομένως, επιδοκιμάζοντας και υποστηρίζοντας αυτό το ψήφισμα, η Ομάδα μου θα ήθελε επίσης να επιστήσει την προσοχή στο ότι δεν πρέπει να περιοριστεί από τις ενέργειές μας η ελευθερία κινήσεων των ατόμων που βρίσκονται επιτόπου προσπαθώντας να βοηθήσουν τα θύματα αυτής της κατάστασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, μια βάρβαρη, ολοκληρωτική στρατιωτική δικτατορία, διεφθαρμένοι κυβερνήτες, εμπόριο οπίου, εκδιώξεις (αυτήν τη στιγμή οι εξόριστοι στο εσωτερικό υπερβαίνουν το μισό εκατομμύριο) και καταπίεση πολλών ανθρώπων, ακόμα και των Κάρεν. Όλα αυτά χαρακτηρίζουν τη λυπηρή κατάσταση που επικρατεί στη Βιρμανία εδώ και πάνω 40 χρόνια. Υπάρχουν ωστόσο δύο νέες εξελίξεις στις οποίες πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας.

Πρώτον, οι χώρες του ASEAN αποφάσισαν επιτέλους να ακολουθήσουν μια πιο σκληρή γραμμή, γεγονός το οποίο δεν μπορούμε παρά να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίξουμε. Επιτέλους, οι χώρες του ASEAN ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και άρχισαν να ασκούν πίεση στη Βιρμανία. Δεύτερον, είναι λυπηρό ότι οι Ινδοί επέτρεψαν στους εαυτούς τους να συναναστραφούν σε τέτοιο μεγάλο βαθμό με αυτούς τους στρατιωτικούς. Απευθύνουμε έκκληση στη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου, δηλαδή την Ινδία, να λάβει σοβαρά υπόψη τη δημοκρατική της ευθύνη και από κοινού με το ASEAN και την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στη Βιρμανία και να μην πιάνει φιλίες με ένα από τα απεχθέστερα καθεστώτα του κόσμου.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, έχει περάσει ενάμισι έτος από το τελευταίο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καταδίκαζε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μυανμάρ. Δυστυχώς, τίποτα δεν άλλαξε από τότε. Το στρατιωτικό καθεστώς που κυβερνούσε τη χώρα για 40 χρόνια αγνοεί ανοιχτά τις συστάσεις της διεθνούς κοινότητας. Οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης φυλακίζονται και βασανίζονται. Η καταναγκαστική εργασία και η χρήση παιδιών στρατιωτών αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής.

Η πλήρης κατάρρευση της εκπαίδευσης και του συστήματος υγείας αποτελούν λόγο ανησυχίας. Οι δείκτες θνησιμότητας από ελονοσία, φυματίωση και AIDS είναι εξαιρετικά υψηλοί, τη στιγμή που το καθεστώς απαγορεύει τις δραστηριότητες των μη κυβερνητικών οργανώσεων και έχει κλείσει την έδρα του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού.

Αξίζει να καταδικαστούν επίσης οι επιθετικές ενέργειες και ο αναγκαστικός εκτοπισμός των εθνικών μειονοτήτων που έπληξαν περισσότερους από 80 χιλιάδες ανθρώπους μόνο αυτό το έτος. Αν δεν παράσχουμε χρηματοδοτική βοήθεια, η υποστήριξη της δημοκρατίας και οι οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μυανμάρ θα καταδικαστούν σε αποτυχία. Αυτή τη στιγμή, φαίνεται πως ο μόνος τρόπος να υποχρεωθεί το καθεστώς στη Μυανμάρ να προχωρήσει σε αλλαγές προς όφελος της δημοκρατίας, είναι οι οικονομικές κυρώσεις που ενισχύονται από ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όπως τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και όπως το Κοινοβούλιό σας, η Επιτροπή ανησυχεί ιδιαίτερα για την κατάσταση στη Βιρμανία. Ακριβώς πριν 15 χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε στην κ. Aung San Suu Kyi το Βραβείο Ζαχάρωφ. Εκφράζουμε τη λύπη μας για το γεγονός ότι η πολιτική διαδικασία σε αυτή τη χώρα έχει παραλύσει εντελώς από τότε. Είναι αλήθεια ότι, όπως άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, οι αρχές της Βιρμανίας αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις –εξασφαλίζοντας εθνική ενότητα, πολιτική σταθερότητα, επιτάχυνση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας– αλλά αυτό δεν αποτρέπει την εγκαθίδρυση μιας νόμιμης πολιτικής κυβέρνησης.

Η παρούσα κυβέρνηση ανέφερε πολλές φορές ότι η στρατιωτική αρχή θα αντικατασταθεί από ένα νόμιμο, εκλεγμένο καθεστώς, βασισμένο στον οδικό χάρτη για τη Βιρμανία, αλλά βρισκόμαστε ακόμη στο στάδιο υποσχέσεων. Για όλους μας, παρατηρητές και διεθνείς υποστηρικτές, είναι αδιανόητο να πραγματοποιηθεί μετάβαση σε ένα νόμιμο και δημοκρατικά εκλεγμένο καθεστώς χωρίς τη διεξαγωγή διαλόγου. Ένα τέτοιος διάλογος πρέπει να συγκεντρώσει την κυβέρνηση και τους πολιτικούς φορείς. Πρέπει να συμπεριλάβει πολλές εθνοτικές μειονότητες της Βιρμανίας και να θέσει τέλος στις μάχες που πραγματοποιούνται στις περιοχές όπου ζουν αυτές οι μειονότητες.

Με τον ίδιο τρόπο, η πολιτική μετάβαση είναι αδιανόητη όσο οι πολιτικοί αντίπαλοι του παρόντος καθεστώτος είναι φυλακισμένοι ή στερούμενοι της ελευθερίας τους, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της κ. Aung San Suu Kyi και των περισσότερων από 1 000 αντιπάλων του καθεστώτος. Το όραμα για μια δημοκρατική και ευημερούσα Βιρμανία προϋποθέτει επίσης τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένας τέτοιος σεβασμός δυστυχώς δεν υπάρχει. Παρά την ύπαρξη κοινωνίας των πολιτών, η άσκηση βασικών δικαιωμάτων απέχει πολύ από τη διασφάλισή της: οι εκφοβισμοί, οι αυθαίρετες συλλήψεις πολιτών που ασκούν τα ατομικά τους δικαιώματα και οι περιορισμοί των ατομικών ελευθεριών είναι συνεχείς. Τα μέλη των πολιτικών κομμάτων βρίσκονται υπό τη συνεχή επιτήρηση των υπηρεσιών ασφαλείας. Ένα τμήμα του πληθυσμού γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τον στρατό, ο οποίος χρησιμοποιείται για καταναγκαστική εργασία. Εξυπακούεται ότι οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, όπως σωστά είπατε, είναι ανυπόφοροι: υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι η κυβέρνηση αναλαμβάνει να επανορθώσει το ζήτημα.

Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλα αυτά, κυρίες και κύριοι; Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο Χάρτης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας είναι τα σημεία αναφοράς μας. Η ευρωπαϊκή κοινή θέση επιβάλλει περιορισμούς στις θεωρήσεις και τις επενδύσεις. Στον εμπορικό τομέα, η Βιρμανία δεν χαίρει πια των διαδικασιών προτιμησιακού εμπορίου που παρέχει το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Για όλα αυτά, η ίδια η φύση του καθεστώτος της Βιρμανίας καθιστά τον πληθυσμό της Βιρμανίας ιδιαίτερα ευάλωτο στη φτώχεια και τις ασθένειες. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Επιτροπή αποφάσισε να αυξήσει αισθητά την ενίσχυσή της από το 2007, κυρίως στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης. Το Παγκόσμιο Ταμείο για την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και συγχρηματοδοτούμενο από την Επιτροπή, θα επιτρέψει να καταπολεμηθούν πιο αποτελεσματικά αυτές οι τρεις ασθένειες.

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο αυτής της χώρας, οποιοδήποτε πρόγραμμα απαιτεί επαγρύπνηση και προσήλωση. Τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα, ύψους περίπου 24 εκατ. ευρώ, εφαρμόζονται από οργανισμούς των Ηνωμένων εθνών και από διεθνείς ΜΚΟ. Η Επιτροπή έχει επίσης συστήσει ένα πρόγραμμα αποκεντρωμένης συνεργασίας για τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών. Επιπλέον, η Επιτροπή αποτελεί μακράν τον μεγαλύτερο χορηγό των προσφύγων της Βιρμανίας στην Ταϊλάνδη.

Στο πλαίσιο του κρίσιμου διαλόγου με την κυβέρνηση, η Επιτροπή δεν θα πάψει να υπενθυμίζει στις αρχές της Βιρμανίας τις υποχρεώσεις τους. Η μετάβαση στη Βιρμανία πρέπει να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η αξιοθαύμαστη μάχη της κ. Aung San Suu Kyi, της βραβευμένης από το Κοινοβούλιο με το βραβείο Ζαχάρωφ, μας το υπενθυμίζει καθημερινά.

Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου προσωπικά να πω ότι εκτίμησα ιδιαίτερα αυτές τις συζητήσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, κυρίως τη συζήτηση για τη Βιρμανία. Θα ήθελα πραγματικά να διαβεβαιώσω το Κοινοβούλιο ότι η Επιτροπή θα επιδείξει τη μέγιστη επαγρύπνηση και τη μέγιστη αποφασιστικότητα καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να θέσει ένα τέλος στην επικρατούσα παρούσα κατάσταση σε αυτή τη χώρα.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μετά τις συζητήσεις, δηλαδή σε λίγο.

 
  

(1) βλ. Συνοπτικά Πρακτικά


12. Ώρα των ψηφοφοριών
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Ακολουθεί η ψηφοφορία.

Για αποτελέσματα και άλλες πληροφορίες σχετικά με την ψηφοφορία: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 

12.1. Κατάσταση στις Νήσους Φίτζι (ψηφοφορία)

12.2. Συμμετοχή των Δυνάμεων του ΟΗΕ σε σεξουαλικές κακοποιήσεις στη Λιβερία και την Αϊτή (ψηφοφορία)

12.3. Μυανμάρ (Βιρμανία) (ψηφοφορία)

12.4. Σύμβαση της Χάγης για τις κινητές αξίες (ψηφοφορία)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ψηφοφορία έληξε.

 

13. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

14. Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

15. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

16. Γραπτές δηλώσεις που εγγράφονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

17. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

18. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

19. Διακοπή της συνόδου
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κηρύσσω τη διακοπή της συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(Η συζήτηση διακόπηκε στις 16.35)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Η παρούσα Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις απαντήσεις αυτές)
Ερώτηση αρ. 12 του κ. Μπεγλίτη (H-0984/06)
 Θέμα: Εφαρμογή του Ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
 

Την τελευταία περίοδο έχουν καταγραφεί ορισμένα ιδιαίτερα σοβαρά στοιχεία παραβιάσεων του Ψηφίσματος 1701 του ΣΑ του ΟΗΕ από την ισραηλινή αεροπορία στο Λίβανο, που έχουν προκαλέσει προβλήματα στην επιχειρησιακή λειτουργία της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης.

Επισημαίνεται χαρακτηριστικά το πρόσφατο περιστατικό με τη γερμανική ναυτική δύναμη που συμμετέχει στην UNIFIL.

Πώς αξιολογεί το Συμβούλιο Υπουργών την μέχρι τώρα εφαρμογή του ψηφίσματος 1701 από το Ισραήλ, τη Συρία και τη Χεζμπολάχ; Πώς προτίθεται να προστατεύσει τις δυνάμεις των κρατών μελών, που συμμετέχουν στη διεθνή ειρηνευτική δύναμη στο Λίβανο; Εξετάζει τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλίας για να τεθεί το ζήτημα των παραβιάσεων του Ψηφίσματος 1701 στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία, και η οποία δεν είναι καθαυτή δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2006.

Ο αξιότιμος βουλευτής αναφέρεται στα επεισόδια που συνέβησαν πρόσφατα και αφορούν τις πτήσεις ισραηλινών μαχητικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο του Λιβάνου.

Το Συμβούλιο θεωρεί αυτονόητο ότι η κυριαρχία του Λιβάνου στο έδαφός του, στα χωρικά ύδατά του και στον εναέριο χώρο του πρέπει να είναι σεβαστή από όλους.

Λόγω των επεισοδίων στα οποία αναφέρεται ο αξιότιμος βουλευτής που αφορούν τα γερμανικά και γαλλικά πολεμικά πλοία, το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 13ης Νοεμβρίου 2006, απηύθυνε έκκληση στο Ισραήλ να τερματίσει τις παραβιάσεις του λιβανικού εναέριου χώρου. Επιπλέον, η UNIFIL και οι δύο ενδιαφερόμενες χώρες της ΕΕ ζήτησαν επίσημες εξηγήσεις από τις ισραηλινές αρχές για το θέμα. Έκτοτε δεν υπήρξαν «επιθέσεις περισπασμού» των ισραηλινών μαχητικών αεροσκαφών κατά των δυνάμεων για τη διατήρηση της ειρήνης της UNIFIL.

Το Συμβούλιο αναμένει από το Ισραήλ να τηρήσει τη συμφωνία που θέτει τέλος στις εχθροπραξίες.

Το Συμβούλιο στηρίζει με αποφασιστικότητα την πλήρη εφαρμογή του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Κατά συνέπεια. το Συμβούλιο παροτρύνει όλες τις χώρες της περιοχής να σεβαστούν το ψήφισμα, συγκεκριμένα την κατάπαυση πυρός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει τη διοίκηση των επιχειρήσεων της UNIFIL, γεγονός που μαρτυρεί τη συμμετοχή των κρατών μελών στην επιχείρηση. Περισσότεροι από 800 στρατιώτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη αναπτυχθεί στον νότιο Λίβανο για να στηρίξουν τις λιβανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το Συμβούλιο εκτιμά ότι οι δυνάμεις για τη διατήρηση της ειρήνης της UNIFIL θα είναι ακόμη πιο αποτελεσματικές, εφόσον όλα τα μέρη συμμορφωθούν προς το ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

 

Ερώτηση αρ. 13 του κ. Hutchinson (H-0985/06)
 Θέμα: Σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Κολομβία
 

Το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του ανθρώπου αποτελεί βασικό στήριγμα στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία. Οι εκθέσεις που δημοσιεύει επιτρέπουν να καταδειχθεί η σταθερή και συχνή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή και αποτελούν ουσιαστική πηγή πληροφοριών η διασπορά των οποίων επιτρέπει την προστασία των πολιτών. Η κυβέρνηση του Προέδρου Ουρίμπε θα επιθυμούσε να καταργηθούν τα καθήκοντα ελέγχου του Γραφείου αυτού και να περιορισθεί το τελευταίο στην παροχή μιας απλής τεχνικής βοηθείας. Η πίεση ωστόσο που άσκησαν οι διεθνείς οργανισμοί επέτρεψε να λειτουργήσει για έναν ακόμη χρόνο το Γραφείο ασκώντας τα σημερινά καθήκοντά του.

Θεωρεί το Συμβούλιο ότι η κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα εξακολουθεί να παραμένει ανησυχητική στην Κολομβία και εάν ναι, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το Γραφείο αυτό θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει πλήρως το ρόλο του και στο μέλλον;

Μπορεί εξάλλου να δεσμευθεί το Συμβούλιο εις τρόπον ώστε το Συμβούλιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων να συμπεριλάβει την Κολομβία την ομάδα των χωρών που αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής προκειμένου οι εκθέσεις του Γραφείου να μπορούν να συζητούνται στο πλαίσιο του Συμβουλίου αυτού και να καταλήγουν ενδεχομένως σε συστάσεις και άσκηση πιέσεων προς την κυβέρνηση της Κολομβίας;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία, και η οποία δεν είναι καθαυτή δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2006.

Προσφάτως, η ΕΕ είχε αρκετές ευκαιρίες να τονίσει με έμφαση στις αρχές της Κολομβίας ότι θεωρεί σημαντικό το έργο του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Το εν λόγω γραφείο έχει συμβάλει καθοριστικά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην προώθηση της διεθνούς ανθρωπιστικής νομοθεσίας στην Κολομβία. Η ΕΕ δήλωσε ακόμη στις κολομβιανές αρχές ότι θα στηρίξει ενδεχόμενη μακροπρόθεσμη συμφωνία η οποία θα εγγυάται τη συνέχεια και την προβλεψιμότητα του έργου του γραφείου. Το Συμβούλιο αναμένεται να ξεκινήσει τακτικό διάλογο με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με τον ρόλο του γραφείου στη Κολομβία.

Παρά τις προσπάθειες των αρχών της Κολομβίας και μια γενική βελτίωση, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εγείρει ακόμη ανησυχίες, ιδίως από τη στιγμή που καταστρατηγήθηκε η ανθρωπιστική συμφωνία με τις Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας για την απελευθέρωση αιχμαλώτων. Το Συμβούλιο ανησυχεί για την αστάθεια που επικρατεί στη χώρα μετά το ξέσπασμα νέων βίαιων ταραχών και καλεί επειγόντως όλες τις πλευρές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης.

Η ΕΕ καταβάλλει ακόμη προσπάθειες, ώστε να διασφαλίσει ότι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία τα αρμόδια όργανα του ΟΗΕ, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και άλλοι σημαντικοί διεθνείς οργανισμοί, όπως η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας.

 

Ερώτηση αρ. 14 του κ. Robert Evans (H-0987/06)
 Θέμα: ΕUFOR
 

Πώς θα αξιολογούσε το Συμβούλιο το ρόλο της ΕUFOR κατά τις πρόσφατες προεδρικές εκλογές στη Λαοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό; Ποια συμπεράσματα έχει εξαγάγει;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία, και η οποία δεν είναι καθαυτή δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2006.

Η επιχείρηση EUFOR RD Congo που διεξήχθη σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1671 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών παρείχε έγκαιρη και ουσιαστική στήριξη στις δράσεις της αποστολής του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (MONUC) διασφαλίζοντας την ειρηνική ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Η επιχείρηση EUFOR RD Congo διεξήχθη σε στενή και ενεργή συνεργασία με τη MONUC και τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, και συνέβαλε στην πρόληψη των ταραχών και στη διατήρηση της ειρήνης και της τάξης κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, ιδίως στην Κινσάσα, όπου τα στρατεύματα της EUFOR επενέβηκαν τάχιστα και αποφασιστικά κατά τα επεισόδια που σημειώθηκαν τον Αύγουστο.

Η επιχείρηση EUFOR RD Congo ήταν παρούσα σε όλους τους τομείς ευθύνης της, ιδίως στην Κινσάσα, για όλη την περίοδο διάρκειάς της. Η επιχείρηση έχει ολοκληρωθεί πια με επιτυχία, και η απόσυρση των στρατευμάτων άρχισε εγκαίρως σύμφωνα πάντα με την απόφαση αριθ. 1671 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

 

Ερώτηση αρ. 15 του κ. Chmielewski (H-0989/06)
 Θέμα: Ποσοστώσεις για την αλιεία γάδου στη Βαλτική Θάλασσα το 2007
 

Όπως προκύπτει από τη συμφωνία στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο στις 24 Οκτωβρίου 2006, η μείωση του συνόλου επιτρεπομένων αλιευμάτων (TAC) για το γάδο που θα αλιεύεται στη Βαλτική Θάλασσα το 2007 έχει καθοριστεί σε 10%. Αυτό σημαίνει ότι, όσον αφορά τα αποθέματα γάδου της ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας, το TAC είναι χαμηλότερο απ' ό, τι προκύπτει από το πολυετές σχέδιο για την αλιεία του γάδου. Ας υπενθυμίσουμε ότι το σχέδιο αυτό προέβλεπε ένα TAC ύψους 62 χιλιάδων τόνων. Ακόμα και εάν υποθέσουμε ότι η αισιόδοξη αυτή πρόβλεψη είχε επηρεαστεί από τα ιδιαίτερα ευνοϊκά αποθέματα γάδου του 2003, υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να ζητηθεί η τήρηση του TAC στο επίπεδο του τρέχοντος έτους, δηλ. 49,2 χιλιάδες τόνους. Έχει άραγε ληφθεί επαρκώς υπόψη η γνώμη των επιστημόνων της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας στην προαναφερθείσα συμφωνία του Συμβουλίου;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία, και η οποία δεν είναι καθαυτή δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2006.

Το Συμβούλιο επιθυμεί να τονίσει ότι η πολιτική συναίνεση που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο του 2006 ήταν ένας συμβιβασμός, λαμβανομένης υπόψη της κακής κατάστασης των αποθεμάτων γάδου. Ο συμβιβασμός έλαβε υπόψη του τις απόψεις όλων των μερών, δηλαδή, των κρατών μελών, της βιομηχανίας, των ΜΚΟ και των ερευνητών.

Η μείωση στο 10% συνιστά αποδοχή της κοινοτικής πολιτικής, σύμφωνα με την οποία τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) είναι δυνατό να παρουσιάζουν διακύμανση της τάξης του +/- 15% ετησίως. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η επιβίωση της συναφούς βιομηχανίας.

Η συμφωνία περιλαμβάνει έναν όρο σύμφωνα με τον οποίο το Συμβούλιο οφείλει να ψηφίσει πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου στην Βαλτική μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύνολο των επιτρεπόμενων αλιευμάτων και οι ποσοστώσεις για τα αποθέματα γάδου θα μειωθούν αυτομάτως ακόμη περισσότερο την 1η Ιουλίου 2007. Όλα τα αλιεύματα που υπερβαίνουν τις νέες ποσοστώσεις που θα ανακοινωθούν εκείνη την ημέρα θα αφαιρεθούν από τις ποσοστώσεις για το 2008.

 

Ερώτηση αρ. 16 της κ. Goudin (H-0992/06)
 Θέμα: Η αλιεία του γάδου στη Βόρεια Θάλασσα και στη Βαλτική Θάλασσα ανατολικά της νήσου Μπορνχόλμ
 

Διάφορες γνωστές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και η Σουηδική Ένωση για την Προστασία της Φύσης (SNF) και το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES), έχουν εκφράσει επικρίσεις σχετικά με το υπερβολικό ύψος των αλιευτικών ποσοστώσεων της ΕΕ. Στις 3 Νοεμβρίου ομάδα ερευνητών παρουσίασε σε άρθρο στο περιοδικό Science αποτελέσματα ερευνών από τα οποία προκύπτει ότι σε 40 χρόνια θα έχουν εξαφανιστεί τα ψάρια που είναι κατάλληλα για κατανάλωση. Δεν φαίνεται όμως ούτε η Επιτροπή ούτε το Συμβούλιο να θεωρούν ότι τα στοιχεία αυτά είναι ανησυχητικά Κατά τα τέλη Οκτωβρίου, οι Υπουργοί Αλιείας αποφάσισαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου ότι το 2007 η αλιεία του γάδου στη Βόρεια Θάλασσα και στη Βαλτική θάλασσα ανατολικά της νήσου Μπορνχόλμ θα πρέπει να μειωθεί μόνο κατά 10%. Η απόφαση αυτή αντιβαίνει κατάφωρα προς τις συστάσεις πολλών ερευνητών και οργανώσεων όπως το ICES και η SNF.

Ποια είναι τα επιχειρήματα του Συμβουλίου βάσει των οποίων καθορίζει τις υψηλές ποσοστώσεις για την αλιεία του γάδου στη Βόρεια Θάλασσα και στη Βαλτική Θάλασσα ανατολικά της νήσου Μπορνχόλμ; Δεν συμμερίζεται άραγε το Συμβούλιο την άποψη ότι ενδέχεται κάποτε να λήξουν τα αποθέματα ψαριών κατανάλωσης; Προτίθεται άραγε το Συμβούλιο να λάβει ορισμένα ενεργητικά μέτρα για να επιλυθεί το εν λόγω καταφανές πρόβλημα;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία, και η οποία δεν είναι καθαυτή δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2006.

Επί του συγκεκριμένου θέματος το Συμβούλιο επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι η πολιτική συναίνεση που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο του 2006 ισχύει μόνο για τα αποθέματα γάδου στη Βαλτική και όχι για τα αποθέματα γάδου στη Βόρεια Θάλασσα. Η ίδια αυτή συναίνεση συνιστά, επιπλέον, συμβιβασμό ο οποίος έλαβε υπόψη του την ανησυχητική κατάσταση των αποθεμάτων του συγκεκριμένου είδους ιχθύων. Για τον λόγο αυτό, η λύση που προέκυψε περιλαμβάνει έναν όρο σύμφωνα με τον οποίο το Συμβούλιο οφείλει να ψηφίσει πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου στη Βαλτική μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007. Εάν δεν γίνει αυτό, τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και οι ποσοστώσεις για τον γάδο θα μειωθούν αυτόματα ακόμη περισσότερο την 1η Ιουλίου 2007. Τα TAC και οι ποσοστώσεις για τον γάδο της Βαλτικής θα μειωθούν κατά 15% σε σύγκριση με τα επίπεδα του τρέχοντος έτους. Όλα τα αλιεύματα που θα υπερβαίνουν τις ποσοστώσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν εκείνη τη μέρα θα αφαιρεθούν από τις ποσοστώσεις για το 2008. Επιπλέον, η συμφωνία του Συμβουλίου ζητά μείωση του αριθμού των ημερών κατά τις οποίες επιτρέπεται συγκεκριμένα η αλιεία του γάδου στη Βαλτική. Η αλιεία γάδου το 2007 απαγορεύθηκε γενικώς για περίπου πέντε μήνες στο ανατολικό τμήμα της θάλασσας και για περίπου τέσσερις μήνες στο δυτικό τμήμα. Και στις δύο περιοχές η απαγόρευση είναι περίπου κατά ένα μήνα μεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια σε σχέση με το τρέχον έτος.

Το Συμβούλιο επιδιώκει να καταλήξει σε συμφωνία κατά τη συνεδρίασή του στις 19-21 Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με πρόταση για τα TAC σε άλλα ύδατα, όπως είναι η Βόρεια Θάλασσα.

Όσον αφορά τις λοιπές ερωτήσεις, το Συμβούλιο παραπέμπει την αξιότιμη βουλευτή στην απάντηση που έδωσε στην προηγούμενη προφορική ερώτησή της (H-0915/06), η οποία εξακολουθεί να ισχύει πλήρως.

 

Ερώτηση αρ. 17 του κ. Holm (H-0995/06)
 Θέμα: Αναστολή της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Ισραήλ
 

Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ συνεχίζουν να σκοτώνουν αδιάκριτα Παλαιστίνιους πολίτες. Το πρωί της 8ης Νοεμβρίου, 19 αθώοι άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το Ισραήλ επιτέθηκε με οβίδες στο σπίτι τους στην πόλη Beit Hanoun. Τουλάχιστον 40 άτομα τραυματίστηκαν. Από τη στιγμή, πριν από μια εβδομάδα, που το Ισραήλ άρχισε την αποκαλούμενη επιχείρηση "φθινοπωρινό σύννεφο" 80 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί.

Η ΕΕ είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει συνάψει με την ΕΕ πολύ ευνοϊκή συμφωνία εμπορικών συναλλαγών. Η συμφωνία αυτή όμως προβλέπει και όρους. Ένας από τους όρους αυτούς είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας έχει εκφράσει έντονες επικρίσεις για τις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ τονίζοντας ότι οι ενέργειες της χώρας αυτής αντιβαίνουν προς το διεθνές δίκαιο. Η αναστολή της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών με το Ισραήλ θα συνιστούσε σαφές μήνυμα και θα αποτελούσε για το Ισραήλ κίνητρο να θέσει τέρμα στις επιθέσεις.

Παρόμοια απόφαση είχε ληφθεί παλαιότερα, όταν το Συμβούλιο αποφάσισε, στις 3 Οκτωβρίου 2005, να αναστείλει εν μέρει τις εταιρικές σχέσεις και τη συνεργασία με το Ουζμπεκιστάν λόγω παραβίασης και καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην χώρα αυτή.

Συμμερίζεται άραγε το Συμβούλιο την άποψη του Σουηδού Υπουργού Εξωτερικών ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά του πληθυσμού των Παλαιστινίων συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου, και είναι διατεθειμένο το Συμβούλιο να περάσει από τα λόγια στην πράξη και να αναστείλει τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών της ΕΕ με το Ισραήλ;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία, και η οποία δεν είναι καθαυτή δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2006.

Ο αξιότιμος βουλευτής αναφέρεται στη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στην πόλη Beit Hanounin στη Γάζα στις 8 Νοεμβρίου 2006.

Η Προεδρία και ο Ύπατος Εκπρόσωπος έχουν διατυπώσει σαφώς και κατηγορηματικώς τη γνώμη τους για αυτές τις στρατιωτικές ενέργειες στις δηλώσεις που έκαναν στις 8 Νοεμβρίου.

Αν και η ΕΕ αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να προστατεύει τους πολίτες του από τρομοκρατικές ενέργειες και πυραύλους που πυροδοτούνται από τη Γάζα προς το έδαφός του, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το Ισραήλ οφείλει να ασκεί το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Όσον αφορά τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις, η ΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα στις 26 Νοεμβρίου. Είναι σημαντικό η εν λόγω κατάπαυση πυρός να ενισχυθεί και να επεκταθεί ώστε να καλύψει ολόκληρη τη Δυτική Όχθη. Οφείλουμε να ενθαρρύνουμε αμφότερες τις πλευρές, ώστε να αρχίσουν να λαμβάνουν πλέον άλλα μέτρα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, όπως η απελευθέρωση αιχμαλώτων.

Το Συμβούλιο εξακολουθεί να πιστεύει ότι η πολιτική διαδικασία που περιέχεται στον οδικό χάρτη είναι ο μόνος τρόπος εξεύρεσης λύσης μεταξύ των δύο κρατών η οποία θα στηρίζεται σε κοινή συμφωνία των δύο πλευρών. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα βιώσιμο και ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος που θα συνυπάρχει ειρηνικά με το Ισραήλ και θα διαθέτει αναγνωρισμένα και ασφαλή σύνορα. Η αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, στην οποία αναφέρεται ο αξιότιμος βουλευτής, δεν θα συμβάλει διόλου στην επίτευξη αυτού του στόχου.

 

Ερώτηση αρ. 18 του κ. Rübig (H-0997/06)
 Θέμα: Προβλήματα με τις ράβδους πυρηνικού καυσίμου στον τεχνική πυρηνικό σταθμό του Temelin
 

Η εφημερίδα Oberösterreichische Nachrichten της 2ας Νοεμβρίου 2006 αναφέρει ότι "στον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Temelin της Τσέχικης Δημοκρατίας τα προβλήματα στην ενεργό ζώνη αυξάνονται διαρκώς και περισσότερο λόγω των υπερβολικά παραμορφωμένων ράβδων πυρηνικού καυσίμου. Τα προβλήματα έχουν ήδη αποκτήσει τόσο μεγάλη διάσταση ώστε δεν είναι πλέον δυνατόν να υπάρχουν εχέγγυα ασφαλούς λειτουργίας. Δύο στοιχεία πυρηνικού καυσίμου λέγεται ότι έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημίες, η δε αντιστάθμισή τους εκκρεμεί μέχρι στιγμής, καθώς η αντικατάσταση με άλλα στοιχεία καυσίμου προϋποθέτει εκτενείς εκ νέου υπολογισμούς."

Σε ποίες ενέργειες θα προβεί το Συμβούλιο όσον αφορά το εν λόγω θέμα; Ποία μέτρα λαμβάνει το Συμβούλιο για να τίθενται αμέσως εκτός δικτύου οι πυρηνικοί σταθμοί που παρουσιάζουν σοβαρά τεχνικά προβλήματα ; Έχει εκπονήσει ήδη το Συμβούλιο σχέδιο δράσης το οποίο θα επιτρέπει τον ταχύ και αποτελεσματικό χειρισμό στην περίπτωση τέτοιων καταστάσεων;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία, και η οποία δεν είναι καθαυτή δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2006.

Το Συμβούλιο δεν θα εκφέρει γνώμη για ειδήσεις που δημοσιεύονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν γνωρίζει τα στοιχεία τα οποία αναφέρει ο αξιότιμος βουλευτής.

Όπως θα γνωρίζει ασφαλώς ο αξιότιμος βουλευτής, η Ένωση έχει επανειλημμένα τονίσει τη σημασία ύπαρξης αυστηρών προδιαγραφών για την πυρηνική ασφάλεια και υψηλών επιπέδων περιβαλλοντικής προστασίας. Το Συμβούλιο δηλώνει για μια ακόμη φορά ότι θεωρεί την πυρηνική ασφάλεια εξαιρετικά σημαντική, και ότι παρέχει την πλήρη στήριξή του σε προσπάθειες διασφάλισης υψηλών επιπέδων πυρηνικής ασφάλειας παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως θα θυμάται ενδεχομένως ο αξιότιμος βουλευτής, το Συμβούλιο προέβη σε ενδελεχή μελέτη της πυρηνικής ασφάλειας στα νέα κράτη μέλη προτού αυτά προσχωρήσουν στην Ένωση, και διατύπωσε ειδικές συστάσεις για τον πυρηνικό σταθμό Temelin.

Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης σταθμών πυρηνικής ενέργειας πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς για την ασφάλεια και τις προφυλάξεις που ισχύουν στην Κοινότητα και στα αντίστοιχα κράτη μέλη. Οι αρμόδιες για την πυρηνική ασφάλεια και την ακτινοβολία εθνικές αρχές είναι υπεύθυνες για τους αναγκαίους ελέγχους. Η οδηγία αριθ. 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου θεσπίζει βασικά πρότυπα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του κοινού από τους κινδύνους που απορρέουν από την ιοντίζουσα ακτινοβολία, και προβλέπει βασικές υποχρεώσεις όσον αφορά την προστασία από την ακτινοβολία, οι οποίες πρέπει να πληρούνται.

Δυνάμει των άρθρων 35 και 36 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ), η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνεται για τα επίπεδα ραδιενέργειας στα οποία εκτίθεται το κοινό. Καθήκον της Επιτροπής είναι επίσης να μεριμνά για την ορθή εφαρμογή του παράγωγου δικαίου, όπως είναι η οδηγία 96/29/Ευρατόμ.

Το άρθρο 38 της Συνθήκης Ευρατόμ αναφέρει ότι η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από κάποιο κράτος μέλος να λάβει μέτρα για να αποσοβηθεί η παραβίαση των βασικών προτύπων.

 

Ερώτηση αρ. 19 του κ. Παπαδημούλη (H-1000/06)
 Θέμα: Ενδεχόμενες κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας
 

Η Επιτροπή, με μια ασυνήθιστη ενέργεια, παρουσιάζοντας την έκθεση προόδου για την Τουρκία δεν υπέβαλε προτάσεις για ενδεχόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Τουρκίας, πράγμα που αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την απόφαση που θα λάβει τον Δεκέμβριο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η παράλειψη αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένα κράτη μέλη, που φοβούνται σπασμωδικούς και αιφνιδιαστικούς χειρισμούς λίγο πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Άλλωστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας (2006/2118(INI)) «επισημαίνει ότι, αντίθετα με προηγούμενες διαπραγματεύσεις, στην περίπτωση της Τουρκίας θα είναι απαραίτητο να ενημερώνεται το ευρωπαϊκό κοινό διαρκώς και εντατικά για τις ίδιες τις διαπραγματεύσεις και την πρόοδο της Τουρκίας».

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνοδος του Ευρωκοινοβουλίου απέχει χρονικά μόνο λίγα εικοσιτετράωρα από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ερωτάται η Προεδρία αν το Συμβούλιο έχει καταλήξει και σε ποιες αποφάσεις για το ενδεχόμενο κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας σε περίπτωση που δεν εκπληρώσει της υποχρεώσεις της

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία, και η οποία δεν είναι καθαυτή δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2006.

Όπως επισημαίνει και ο συντάκτης της ερώτησης, εναπόκειται στην Τουρκία, με βάση τη συμφωνία της Άγκυρας, να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή και χωρίς διακρίσεις του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία αυτή και την κατάργηση των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, περιλαμβανομένων εκείνων που επιβάλλονται στα μέσα μεταφοράς. Αυτή η υποχρέωση εκφράζεται με σαφήνεια στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης και παρατίθεται στην εταιρική σχέση για την προσχώρηση. Σύμφωνα με τη δήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου 2005, η Ένωση αξιολόγησε την υλοποίηση αυτής της πλήρους εφαρμογής το 2006. Η δήλωση υπογράμμιζε ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων για τα σχετικά κεφάλαια εξηρτάτο από την εφαρμογή από την πλευρά της Τουρκίας των συμβατικών της υποχρεώσεων έναντι όλων των κρατών μελών και ανέφερε ότι, εάν αυτές οι υποχρεώσεις δεν εφαρμόζονταν στο ακέραιο, θα μπορούσε να επηρεάσει τη γενική πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Εξάλλου, το Συμβούλιο συμφώνησε το 2006 να διασφαλίσει την παρακολούθηση της προόδου σε όλα τα θέματα που θίγονται στην προαναφερθείσα δήλωση. Αυτό το σημείο επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων εξέτασε και αξιολόγησε την κατάσταση σε βάθος στις 11 Δεκεμβρίου. Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα άρχιζε τις διαπραγματεύσεις για τα κεφάλαια που ακολουθούν, εφόσον δεν επιβεβαιώσει η Επιτροπή ότι η Τουρκία ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της στα πλαίσια του πρόσθετου πρωτοκόλλου:

- ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων,

- δικαίωμα εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών,

- χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,

- γεωργία και ανάπτυξη της υπαίθρου,

- αλιεία,

- πολιτική μεταφορών,

- τελωνειακή ένωση,

- εξωτερικές σχέσεις.

Εξάλλου, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων αποφάσισε ότι δεν θα αποφανθεί προς το παρόν για την εξέταση κανενός κεφαλαίου, εφόσον δεν επιβεβαιώσει η Επιτροπή ότι η Τουρκία πληροί τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου.

Οι διαπραγματεύσεις για τα άλλα κεφάλαια συνεχίζονται σύμφωνα με το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Τα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο της 11ης Δεκεμβρίου 2006 είναι στη διάθεση του συντάκτη της ερώτησης για εις βάθος ανάλυση. Όλα τα άλλα σημαντικά έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία προσχώρησης της Τουρκίας τίθενται επίσης στη διάθεση του συντάκτη της ερώτησης. Πρόκειται για το γενικό πλαίσιο διαπραγμάτευσης, την εταιρική σχέση για την προσχώρηση, τη δήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου 2005, τα προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καθώς και την ανακοίνωση για τη στρατηγική διεύρυνσης για το 2006 και την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2006, τα οποία υποβλήθηκαν πρόσφατα. Συνάγεται το συμπέρασμα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι καλώς ενημερωμένο για τη γενική κατάσταση της διαδικασίας διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Το Συμβούλιο είναι της άποψης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να λαμβάνουν τις πληροφορίες για τις μελλοντικές προοπτικές της διαδικασίας.

 

Ερώτηση αρ. 20 της κ. Carlshamre (H-1002/06)
 Θέμα: Τα δίκαια του αυτόχθονος πληθυσμού των Sámi
 

Οι Sámi αποτελούν τον μοναδικό αυτόχθονα λαό της ΕΕ. Η περιοχή στην οποία ζουν είναι κατακερματισμένη μεταξύ της Φινλανδίας, της Σουηδίας, της Νορβηγίας και της Ρωσίας. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές διάλεκτοι των Sámi που, σύμφωνα με την UNESCO, απειλούνται ή κινδυνεύουν άμεσα με εξαφάνιση δεδομένου ότι οι επιζώντες ομιλητές αυτών δεν υπερβαίνουν τις λίγες εκατοντάδες. Επί αιώνες οι Sámi υπέστησαν διακρίσεις από τα κράτη της περιοχής τους, βλέποντας την θρησκεία και την γλώσσα τους να κηρύσσονται παράνομες και τη κυριότητα γης να τους αφαιρείται. Από τη διαβόητη φυλετική βιολογία του 1900 περιγράφονται ως "έχοντες μικρά κεφάλια". Η τραγική ιστορία των Sámi παραμένει άγνωστη στους περισσότερους σημερινούς κατοίκους της Σουηδίας και της Φινλανδίας, ενώ εκλείπει σχεδόν εντελώς οποιαδήποτε ενημέρωση ή διδασκαλία σχετικά με την ιστορία αλλά και την τωρινή κατάσταση των Sámi. Στην Σουηδία, για παράδειγμα, πρόσφατη μελέτη τριάντα σχολικών εγχειριδίων ιστορίας κατέδειξε ότι μόνο ένα από αυτά παρουσίαζε μία μη στρεβλωμένη εικόνα της μειονότητας αυτής.

Τι προτίθεται να πράξει το Συμβούλιο προκειμένου να εγγυηθεί την μεταλαμπάδευση στην επόμενη γενεά της γλώσσας και της κουλτούρας των Sámi πριν να είναι πολύ αργά;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία, και η οποία δεν είναι καθαυτή δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2006.

Οι Sámi είναι ο μοναδικός αυτόχθων λαός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζουν σε μια περιοχή που εκτείνεται σε τέσσερις χώρες. Όταν η Φινλανδία και η Σουηδία προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη αναγνώρισαν τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις της Σουηδίας και της Φινλανδίας προς τον λαό των Sámi δυνάμει του εθνικού και διεθνούς δικαίου, όπως αναφέρεται στο πρωτόκολλο 3 της συμφωνίας προσχώρησης. Αυτό αφορούσε ιδίως τη δέσμευση των χωρών αυτών να προστατεύουν και να αναπτύσσουν τους πόρους διαβίωσης, τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής των Sámi, και η γενική εκτίμηση ήταν ότι ο παραδοσιακός πολιτισμός και οι πόροι διαβίωσης των Sámi βασίζονταν σε πρωτόγονες οικονομικές δραστηριότητες, όπως η εκτροφή ταράνδων, σε παραδοσιακές περιοχές εγκατάστασης των Sámi. Στο πρωτόκολλο συμφωνήθηκε ότι, παρά τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ, είναι δυνατόν να δοθούν στους Sámi που διαβιούν σε αυτές τις χώρες αποκλειστικά δικαιώματα εκτροφής ταράνδων στις παραδοσιακές περιοχές τους. Συμφωνήθηκε επίσης η επέκταση του πρωτοκόλλου, ώστε να λαμβάνει υπόψη του τυχόν μελλοντικές εξελίξεις σχετικά με τα συναφή με τους παραδοσιακούς πόρους διαβίωσης αποκλειστικά δικαιώματα των Sámi. Αποφάσεις για τη χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων για την εκτροφή ταράνδων είναι δυνατό να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο, αλλά οι αποφάσεις για άλλα αποκλειστικά δικαιώματα που αφορούν τους πόρους διαβίωσης των Sámi λαμβάνονται από το Συμβούλιο μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στο πρωτόκολλο. Οι Sámi έχουν αποκλειστικά δικαιώματα εκτροφής ταράνδων δυνάμει του πρωτοκόλλου στη Σουηδία, αλλά όχι στη Φινλανδία.

Το άρθρο 22 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ότι η Ένωση σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική ποικιλομορφία. Ο Χάρτης δηλώνει επίσης ότι όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και αναφέρει το θέμα της εξάλειψης των διακρίσεων, το οποίο αναφέρεται επίσης στο άρθρο 13 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Το Συμβούλιο δεν έχει πάντως συζητήσει τα θέματα που θίγονται στην ερώτηση, και δεν υπάρχουν σχέδια σε επίπεδο Ένωσης τα οποία να έχουν σχέση είτε με τα εν λόγω θέματα είτε με τα δικαιώματα που περιέχονται στο πρωτόκολλο 3.

 

Ερώτηση αρ. 21 του κ. Mitchell (H-1004/06)
 Θέμα: Μεταμφεταμίνες
 

Προτίθεται το Συμβούλιο να παραγάγει σχέδιο εργασίας για την ανησυχητικά αυξανόμενη χρήση μεταμφεταμινών στην Ευρώπη;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία, και η οποία δεν είναι καθαυτή δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2006.

Η μείωση της ποσότητας συνθετικών ναρκωτικών, όπως οι μεταμφεταμίνες, που παράγονται και διατίθενται προς πώληση συγκαταλέγεται μεταξύ των στόχων του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά (2005-2008)(1). Τα κράτη μέλη και η Ευρωπόλ έχουν αναλάβει την υποχρέωση να αναπτύξουν επιχειρήσεις και δραστηριότητες συγκέντρωσης πληροφοριών με στόχο τη μείωση της παρασκευής και της διάθεσης συνθετικών ναρκωτικών (στόχος 20.1.). Η εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τα ναρκωτικά παρακολουθείται συστηματικά, και η πρώτη ετήσια έκθεση αξιολόγησης αναμένεται να υποβληθεί τον Δεκέμβριο του 2006.

Ο αξιότιμος βουλευτής καλείται να διαβάσει επίσης την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) για το 2006, στην οποία αναφέρεται ότι η χρήση μεταμφεταμινών παρουσιάζει αύξηση παγκοσμίως. Η χρήση μεταμφεταμινών αναφέρεται ότι έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε διάφορα μέρη του κόσμου, μεταξύ άλλων στις ΗΠΑ, τη νοτιοανατολική Ασία, την περιοχή του Ειρηνικού και την Αφρική. Αν και το πρόβλημα έχει ενταθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, η χρήση μεταμφεταμινών στην Ευρώπη περιορίζεται σε λίγες χώρες στις οποίες έχουν προκύψει μακροπρόθεσμα προβλήματα. Ωστόσο, το γεγονός ότι όλο και περισσότερες χώρες αναφέρουν κατασχέσεις μεταμφεταμινών καταδεικνύει με σαφήνεια ότι υπάρχει κίνδυνος να παρουσιάσει αύξηση η χρήση των συγκεκριμένων ναρκωτικών στην Ευρώπη.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Συμβούλιο σκοπεύει να εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση μέσω των αρμόδιων οργάνων του και σε διεθνή φόρουμ.

 
 

(1)ΕΕ C 168 της 8.7.2005, σελ. 1-18.

 

Ερώτηση αρ. 22 του κ. Sonik (H-1010/06)
 Θέμα: Κανονισμός για τα οινοπνευματώδη ποτά υπό το φως της συμβιβαστικής πολιτικής συμφωνίας του Συμβουλίου
 

Με δεδομένες τις υπό εξέλιξη συζητήσεις σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τα οινοπνευματώδη ποτά και κυρίως υπό το φως της συμβιβαστικής πολιτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε κατά τη συνάντηση του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου, θα ήθελα να ζητήσω από το Συμβούλιο να δικαιολογήσει την καθιέρωση της νέας εμπορικής επωνυμίας "βότκα από [πρώτη ύλη]".

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες βιομηχανικές στατιστικές, τουλάχιστον 97% περίπου της συνολικής ποσότητας βότκας που καταναλώνεται στην ΕΕ παρασκευάζεται από σιτάρι, πατάτες και τεύτλα και μόνο ένα ποσοστό 1% από άλλες πρώτες ύλες. Η πρώτη ύλη από την οποία παρασκευάζεται το υπόλοιπο 3% είναι άγνωστη. Για τον λόγο αυτό, θα ήθελα να ρωτήσω πώς δικαιολογείται η καθιέρωση της προαναφερόμενης εμπορικής επωνυμίας.

Ειδικότερα, θα ήθελα να ρωτήσω εάν μπορείτε να παράσχετε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες των οινοπνευματωδών ποτών της ΕΕ που αποστάζονται από άλλες πρώτες ύλες, εκτός του σιταριού, της πατάτας ή των ζαχαρότευτλων και για τα οποία οι παραγωγοί ή οι εισαγωγείς χρησιμοποιούν σήμερα την επισήμανση "βότκα", καθώς και παραδείγματα επωνυμιών (εμπορικών σημάτων) αυτών των προϊόντων που πωλούνται στην ΕΕ και να με πληροφορήσετε από πότε τα εν λόγω προϊόντα πωλούνται στην ΕΕ.

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία, και η οποία δεν είναι καθαυτή δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2006.

Το Συμβούλιο επιθυμεί να επιβεβαιώσει ότι υιοθέτησε μια «γενική προσέγγιση» κατά τη συνεδρίασή του στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2006, η οποία βασίζεται στην πρόταση κανονισμού που συνέταξε η Προεδρία βάσει της πρότασης της Επιτροπής. Η πρόταση συνιστά τη βάση των συζητήσεων πριν την πρώτη ανάγνωση, σύμφωνα με τη διαδικασία της συναπόφασης. Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη πολιτική συναίνεση για το θέμα στο Συμβούλιο ούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Προεδρία φρονεί ότι τα κράτη μέλη στηρίζουν ευρέως τη γενική προσέγγιση η οποία βασίζεται σε εντατικές συζητήσεις με αφορμή την πρόταση της Επιτροπής. Όπως γνωρίζει ο αξιότιμος βουλευτής, πάντως, η συζήτηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ορισμένα σημεία του κανονισμού, όπως οι ρυθμίσεις για τον ορισμό της βότκας, αναμένεται να εξεταστούν από ειδικές αντιπροσωπείες στο Συμβούλιο. Είναι, συνεπώς, πρόωρο να αναφέρει το Συμβούλιο επί ποιας βάσης ενδέχεται να καταλήξουν τελικά σε συμφωνία το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.

 

Ερώτηση αρ. 23 του κ. Crowley (H-1012/06)
 Θέμα: Καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και της μακροπρόθεσμης ανεργίας
 

Θα μπορούσε το Συμβούλιο να σκιαγραφήσει με δήλωσή του τα μέτρα που έλαβε κατά τη διάρκεια του 2006 για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και της μακροπρόθεσμης ανεργίας στην Ευρώπη;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία, και η οποία δεν είναι καθαυτή δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2006.

Το Συμβούλιο καλεί τον αξιότιμο βουλευτή να διαβάσει την απάντηση την οποία έδωσε στην ερώτηση H-0073/06.

Πολλά από τα μέτρα που έχει λάβει το Συμβούλιο μπορούν να συμβάλουν και πράγματι συμβάλλουν στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και της μακροπρόθεσμης ανεργίας(1) στην Ευρώπη, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Μια και είναι δύσκολο να παρουσιαστούν όλες οι δράσεις που υλοποίησε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο όπως το Συμβούλιο, θα αναφερθούν απλώς, σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, ορισμένα μόνο μέτρα του Συμβουλίου τα οποία εγκρίθηκαν το 2006 και αφορούν συγκεκριμένα την ανεργία των νέων και τη μακροπρόθεσμη ανεργία.

Αξίζει να τονιστεί ότι υπεύθυνα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μέτρων τους που αποσκοπούν στη μείωση της ανεργίας των νέων και της μακροπρόθεσμης ανεργίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχόλησης είναι τα κράτη μέλη. Το 2006, η Επιτροπή Απασχόλησης συνέχισε να πραγματοποιεί συγκριτικές εκτιμήσεις των πολιτικών των κρατών μελών για την απασχόληση, κάτι που αποτελεί πάγια τακτική πια, και υπέβαλε έκθεση στο Συμβούλιο με τα πορίσματά της. Σε γενικές γραμμές, παρατηρήθηκε ότι η ανεργία των νέων και η μακροπρόθεσμη ανεργία συγκαταλέγονταν μεταξύ των προτεραιοτήτων δράσης των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη γνώριζαν τα θέματα που απαιτούσαν δράση, και τα φετινά μεταρρυθμιστικά προγράμματα περιείχαν περισσότερα πολιτικά μέτρα σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη νεολαία. Συνεπώς, η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί όσον αφορά τους νέους.

Ο αξιότιμος βουλευτής θα γνωρίζει ασφαλώς ότι, ως νομοθέτες, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο προέβησαν σε διαπραγματεύσεις και κατόρθωσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα που αφορούν τα έτη 2007-2013, τα οποία αποσκοπούσαν είτε στη βελτίωση της κατανόησης της κατάστασης των ανέργων είτε έθεταν συγκεκριμένα ως ομάδα στόχο τους νέους ή τους ανέργους. Μεταξύ αυτών, αξίζει να αναφερθούν το πρόγραμμα PROGRESS –το οποίο, μεταξύ άλλων, στηρίζει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχόλησης– το νέο πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει», τα χρηματοπιστωτικά μέτρα των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση.

Το 2006, οι Προεδρίες της Αυστρίας και της Φινλανδίας ζήτησαν από την Επιτροπή Απασχόλησης να εξετάσει θέματα που αφορούσαν άμεσα την ανεργία των νέων και τη μακροπρόθεσμη ανεργία. Κατά τη διάρκεια της αυστριακής Προεδρίας, η Επιτροπή Απασχόλησης εξέτασε την «ευελιξία με ασφάλεια» –τον συνδυασμό δηλ. ευελιξίας και ασφάλειας– και, κατά τη διάρκεια της φινλανδικής Προεδρίας, η επιτροπή συνέταξε γνωμοδότηση για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη δημιουργία νέων και καλύτερων θέσεων εργασίας, ακόμη και για όσους έχουν αδύναμη θέση στην αγορά εργασίας. Και οι δύο γνωμοδοτήσεις προωθήθηκαν στο Συμβούλιο, το οποίο τις ενέκρινε. Στόχος των γνωμοδοτήσεων ήταν να αποτελέσουν κίνητρο για την εκπόνηση στο μέλλον εκ μέρους της Επιτροπής ανακοίνωσης με θέμα την ευελιξία με ασφάλεια.

 
 

(1)Για παράδειγμα, πολιτικές για την καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη, τη φορολογία και τις ίσες ευκαιρίες.

 

Ερώτηση αρ. 24 του κ. Aylward (H-1014/06)
 Θέμα: Ενεργειακή συμφωνία μεταξύ ΕΕ - Ρωσίας
 

Θα μπορούσε το Συμβούλιο να προβεί σε δήλωση σχετικά με την πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της φινλανδικής προεδρίας όσον αφορά την εγγύηση της ασφαλούς προμήθειας ενέργειας από τη Ρωσία στα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μελλοντικά;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία, και η οποία δεν είναι καθαυτή δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2006.

Όπως θα γνωρίζει ενδεχομένως ο αξιότιμος βουλευτής, το Συμβούλιο εργαζόταν μέχρι προσφάτως ιδιαίτερα ενεργά, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, για την ανάπτυξη της εξωτερικής ενεργειακής πολιτικής της Κοινότητας, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Κοινότητα. Το Συμβούλιο τονίζει ότι η πολιτική αυτή στην τελική μορφή της θα διαμορφώσει τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας στον τομέα της ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της φινλανδικής Προεδρίας σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στον τομέα της κατανόησης των απόψεων των δύο πλευρών. Στο άτυπο δείπνο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στο Lahti στις 20 Οκτωβρίου, τα συναφή με την ενέργεια θέματα συζητήθηκαν σε ανοικτή ανταλλαγή απόψεων με τον Πρόεδρο Πούτιν. Αυτές οι άτυπες συζητήσεις συνέβαλαν ουσιαστικά στην προετοιμασία της διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι στις 24 Νοεμβρίου. Η διάσκεψη κορυφής επικεντρώθηκε στη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας σε διάφορους τομείς, περιλαμβανομένου του τομέα της ενέργειας.

Η Κοινότητα εργάζεται προς την κατεύθυνση της συμπερίληψης στη νέα γενική συμφωνία ΕΕ-Ρωσίας, η οποία θα αντικαταστήσει την τρέχουσα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, ενός σημαντικού τμήματος που θα αφορά τα συναφή με την ενέργεια θέματα. Η εντολή διαπραγμάτευσης νέας συμφωνίας συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της φινλανδικής Προεδρίας, και υπάρχουν ελπίδες ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα, ώστε να μπορέσουν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία το ταχύτερο δυνατό.

Όσον αφορά τον διάλογο μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας για τα συναφή με την ενέργεια θέματα, η δεύτερη συνεδρίαση του Μόνιμου Συμβουλίου Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ρωσίας για την ενέργεια έλαβε χώρα στις 8 Δεκεμβρίου 2006. Το Μόνιμο Συμβούλιο Εταιρικής Σχέσης έμεινε ικανοποιημένο από τις τέσσερις θεματικές έρευνες –για τα θέματα των επενδύσεων, των υποδομών, του εμπορίου και της ενεργειακής απόδοσης– καθώς και από τις συστάσεις για μελλοντικές εργασίες.

 

Ερώτηση αρ. 25 του κ. Ó Neachtain (H-1016/06)
 Θέμα: Το μέλλον των προγραμμάτων INTERREG στην Ευρώπη
 

Προτίθεται το Συμβούλιο να στηρίξει την συνέχιση των διασυνοριακών προγραμμάτων INTERREG στην Ευρώπη για την οικονομική περίοδο 2007-2013; Αν ναι, πόσα χρήματα θα διατεθούν για την ανάπτυξη διασυνοριακών προγραμμάτων μεταξύ της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας για την περίοδο αυτή;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία, και η οποία δεν είναι καθαυτή δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2006.

Το Συμβούλιο δεν μπορεί να παράσχει τις ζητηθείσες πληροφορίες περί χρηματοδότησης, διότι δεν διαχειρίζεται την υλοποίηση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία. Οι συναφείς ερωτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην Επιτροπή.

Πάντως, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, έχουν δεσμευτεί 7 750 εκατ. ευρώ για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, ενώ οι δραστηριότητες στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG θα συνεχιστούν και κατά την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης. Από το ποσό αυτό, έχουν δεσμευτεί 5 576 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της διασυνοριακής συνεργασίας.

 

Ερώτηση αρ. 26 του κ. Ryan (H-1018/06)
 Θέμα: Εκλογές στο Κονγκό
 

Μπορεί το Συμβούλιο να κάνει μια ολοκληρωμένη δήλωση σχετικά με τις πρόσφατες εκλογές στο Κονγκό;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία, και η οποία δεν είναι καθαυτή δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2006.

Στη συνεδρίασή του της 13ης Νοεμβρίου 2006, το Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών και οι εκλογές για την επαρχιακή βουλή που πραγματοποιήθηκαν στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 29 Οκτωβρίου 2006 διεξήχθησαν σε γενικές γραμμές ειρηνικά και με τάξη. Ο εκλεγμένος Πρόεδρος, Joseph Kabila, ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 6 Δεκεμβρίου 2006.

Το Συμβούλιο επαίνεσε το έργο της Ανεξάρτητης Εκλογικής Επιτροπής, η οποία φρόντισε για την αξιοπιστία και τη διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας.

Το Συμβούλιο τόνισε τον ρόλο εκείνων που στήριξαν τις εκλογές, δηλαδή, τη διεθνή κοινότητα, ιδίως δε τα Ηνωμένα Έθνη, περιλαμβανομένων των στρατευμάτων παρακολούθησης του ΟΗΕ (MONUC), και των χωρών της Αφρικής οι οποίες ανέλαβαν διμερείς δεσμεύσεις, καθώς και την Αναπτυξιακή Κοινότητα της Νότιας Αφρικής (SADC) και την Αφρικανική Ένωση.

Το Συμβούλιο επεσήμανε ότι η ΕΕ έχει παράσχει βοήθεια στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, προκειμένου να την βοηθήσει να ανταποκριθεί στις βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνταν για τις εκλογές και για τη διευκόλυνση της προεκλογικής περιόδου, και ότι η στρατιωτική αποστολή EUFOR συνέβαλε εποικοδομητικά στη στήριξη της MONUC. Επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να στηρίξει τις μελλοντικές προσπάθειες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και των νέων δημοκρατικά εκλεγμένων ηγετών της για την ανάπτυξη της χώρας με γνώμονα το καλό του λαού του Κονγκό.

Το Συμβούλιο υπογράμμισε τη σημασία των εκλογών από περιφερειακής άποψης, καθώς μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή της σταθερότητας και της ανάπτυξης στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και της Κεντρικής Αφρικής.

Το συγκεκριμένο θέμα θα συζητηθεί μάλιστα και στο δείπνο των υπουργών Εξωτερικών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2006.

 

Ερώτηση αρ. 27 του κ. Clark (H-1026/06)
 Θέμα: Προφορική ερώτηση (Ο-0115/2006-Β6-0442/2006) - Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στον τομέα της πολιτικής προστασίας
 

Στη συζήτηση της Τετάρτης 15 Νοεμβρίου, υπέβαλα τις ακόλουθες ερωτήσεις, αλλά, δεδομένου ότι δεν έλαβα απάντηση από την εκπρόσωπο του Συμβουλίου, κ. Lehtomaki, τις διατυπώνω εκ νέου.

Τί εννοείτε με τον όρο «ευρωπαϊκές προξενικές αρχές»; Θα υπόκεινται οι εν λόγω αρχές στα εθνικά συστήματα ή θα υπερβαίνουν τη δικαιοδοσία τους;

Τί ρόλο διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Δύναμη Πολιτικής Προστασίας; Πρόκειται για ένοπλη μονάδα; Εάν τούτο συμβαίνει, πού εδρεύει και σε τί έλεγχο υπόκειται; Θα μπορούσε να αναπτυχθεί χωρίς προηγούμενο αίτημα ή χωρίς την έγκριση εθνικής κυβέρνησης;

Τέλος, το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, το οποίο τέθηκε σε αχρηστία μετά την απόρριψή του από δύο κράτη μέλη, περιλάμβανε «ευρωπαϊκή πολιτική για την πρόληψη φυσικών καταστροφών και για την πολιτική προστασία»-

Πρόκειται για μια προσπάθεια να συμπεριληφθούν τμήματα του «νεκρού» συντάγματος σε νέες νομοθετικές διατάξεις;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία, και η οποία δεν είναι καθαυτή δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2006.

Οι ερωτήσεις του αξιότιμου βουλευτή αφορούν τη συζήτηση που διεξήχθη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 15 Νοεμβρίου 2006 μετά την απάντηση της υπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Φινλανδίας, Paula Lehtomäki, στην προφορική ερώτηση O-0115/06 - B6 - 442/06.

Η πρόταση για τη σύσταση ευρωπαϊκής δύναμης πολιτικής προστασίας διατυπώθηκε στην έκθεση με τίτλο «Για μια Ευρωπαϊκή δύναμη πολιτικής προστασίας: ευρωπαϊκή συνδρομή»(1), την οποία παρουσίασε ο Michel Barnier τον Μάιο του 2006. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2006(2) εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έκθεση και την περιέγραψε ως σημαντική συμβολή στη συζήτηση. Πάντως, η πρόταση για τη σύσταση ευρωπαϊκής δύναμης πολιτικής προστασίας αυτή καθαυτή δεν εξετάζεται από τα διάφορα όργανα του Συμβουλίου.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2006 ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου/Ύπατο Εκπρόσωπο, και την Επιτροπή, να υποβάλουν προτάσεις για την παροχή προστασίας από τις προξενικές αρχές και, μεταξύ άλλων, για τη δημιουργία σημείων αμοιβαίας προξενικής συνδρομής σε προκαθορισμένες περιοχές. Ωστόσο, η παροχή προστασίας από τις προξενικές αρχές είναι θέμα των κρατών μελών, ενώ τα θεσμικά όργανα της ΕΕ παρέχουν διοικητική ή υλικοτεχνική συνδρομή μόνο κατόπιν αιτήματος του αρμόδιου κράτους μέλους ή της Προεδρίας.

Το έργο του Συμβουλίου για τη βελτίωση της ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και κρίσης περιγράφεται σε έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2006(3).

Το Συμβούλιο εξετάζει επί του παρόντος δύο νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής: την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη δημιουργία μέσου ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας για σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (που μετονομάστηκε σε χρηματοδοτικό μέσο πολιτικής προστασίας) και την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας (αναδιατύπωση).

 
 

(1) 9558/06.
(2) 10633/06.
(3) 16429/06.

 

Ερώτηση αρ. 28 του κ. Leichtfried (H-1029/06)
 Θέμα: Η προβληματική της μετανάστευσης στην Ευρώπη
 

Ως γνωστόν, η μεταναστευτική πολιτική λειτουργεί μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά συνέπεια, η ερώτησή μου στο Συμβούλιο είναι η εξής: Γιατί αρνείται το Συμβούλιο να θεσπίσει γενικούς κανόνες για μια εύρυθμα λειτουργούσα ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική και εξακολουθεί να θέτει την προβληματική αυτή στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών εμποδίζοντας έτσι συνειδητά την εύρεση μιας κατάλληλης λύσης;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία, και η οποία δεν είναι καθαυτή δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2006.

Το πεδίο δράσης και οι αρμοδιότητες της Κοινότητας στο θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής περιγράφονται στο άρθρο 63, παρ. 3, εδάφιο (α) και (β) και παρ. 4 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Υπενθυμίζεται ότι οι συναφείς διατάξεις της Συνθήκης εφαρμόζονται μέσω της έγκρισης αρκετών σημαντικών μέσων στους τομείς της μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών και της επιστροφής παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι το Συμβούλιο ενεργεί σύμφωνα με την εντολή που έχει λάβει από το πρόγραμμα του Τάμπερε το 1999 και το πρόγραμμα της Χάγης το 2004, καθώς αυτά καθορίζουν τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθείται στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, περιλαμβανομένης της μετανάστευσης.

 

Ερώτηση αρ. 29 του κ. Τούσσα (H-1033/06)
 Θέμα: Παραβίαση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων από την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας
 

Σύμφωνα με καταγγελία της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (WFTU), η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας έχει εξαπολύσει σφοδρή επίθεση ενάντια σε εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις. Χαλκευμένες κατηγορίες εξαπολύονται ενάντια στους συνδικαλιστικούς ηγέτες της Κορεάτικης Ομοσπονδίας των Συνδικάτων Οικοδόμων (KFICTU) ενώ με ιδιαίτερη βιαιότητα των δυνάμεων καταστολής έκλεισαν τα γραφεία της Κορεάτικης Ένωσης Κυβερνητικών Υπαλλήλων (KGEU), με πρόσχημα τον ισχυρισμό ότι είναι «παράνομη οργάνωση». Οι ενέργειες αυτές αποτελούν ωμή παραβίαση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και παραβιάζουν βάναυσα τις διεθνείς δεσμεύσεις της κυβέρνησης για προστασία των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων όπως άλλωστε επανειλημμένα καταγγέλλεται και από συνεχείς συστάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO).

Καταδικάζει το Συμβούλιο τις ενέργειες αυτές της κυβέρνησης της Ν. Κορέας, ως ανοιχτή παραβίαση των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των εργαζομένων;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία, και η οποία δεν είναι καθαυτή δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2006.

Τα γεγονότα στα οποία αναφέρεται η ερώτηση δεν συζητήθηκαν στο Συμβούλιο. Επομένως, το Συμβούλιο δεν μπορεί να τοποθετηθεί σχετικά με αυτά.

Στην έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του 2006, αναφέρεται ρητά ότι η ΕΕ θεωρεί τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα εξίσου σημαντικά με τα ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα. Η ΕΕ αποδίδει επίσης μεγάλη σημασία στον σεβασμό των συμβάσεων της ΔΟΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων. Όλα τα ανωτέρω δικαιώματα βασίζονται στις θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες, και η ουσιαστική άσκηση καθενός από αυτά αποτελεί προϋπόθεση για να είναι δυνατή η πλήρης άσκηση και των άλλων δικαιωμάτων.

Η ΕΕ παρακολουθεί την κατάσταση στη Νότια Κορέα και τονίζει ότι το δικαίωμα σύστασης συλλογικών φορέων στο χώρο εργασίας συγκαταλέγεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελεί μέρος του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού γίγνεσθαι.

 

Ερώτηση αρ. 30 του κ. Παφίλη (H-1038/06)
 Θέμα: Δολοφονίες συνδικαλιστών στην Κολομβία
 

Το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί στην Κολομβία δολοφονικές επιθέσεις εναντίoν προσωπικοτήτων του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος και της αντιπολίτευσης. Μεταξύ άλλων, δολοφονήθηκαν ο καθηγητής Πανεπιστημίου Edgar Fajardo Marulanda, οι συνδικαλιστές Alejandro Uribe και Jose Amaya Ruiz, ενώ απόπειρα δολοφονίας έγινε εναντίον του στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος Κολομβίας και του Κινήματος για τον Εναλλακτικό Δημοκρατικό Πόλο Raúl Rojas Gonzáles.Πρόκειται για ενέργειες που στρέφονται ανοιχτά ενάντια στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, εντείνοντας το κλίμα τρομοκράτησης της εργατικής τάξης και του λαού.

Καταδικάζει το Συμβούλιο αυτές τις ενέργειες που γίνονται με την ανοχή της Κολομβιανής Κυβέρνησης και πώς τοποθετείται στην κλιμακούμενη επίθεση της Κολομβιανής Κυβέρνησης στις συνδικαλιστικές και πολιτικές ελευθερίες του λαού, που δημιουργεί και το πλαίσιο για δολοφονία των ίδιων των συνδικαλιστών;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία, και η οποία δεν είναι καθαυτή δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2006.

Το Συμβούλιο έχει ενημερωθεί για τις πολυάριθμες δολοφονίες ηγετών και μελών συνδικάτων στην Κολομβία κατά τα τελευταία δέκα χρόνια. Έχει καταδικάσει επανειλημμένως τις δολοφονίες και έχει καλέσει την κολομβιανή κυβέρνηση να λάβει τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέθεσε δήλωση στην επιτροπή τεχνικής συνεργασίας του διοικητικού συμβουλίου της ΔΟΕ, με την οποία καλεί την κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους στην Κολομβία να θέσουν σε εφαρμογή την τριμερή συμφωνία για την ελευθερία του συνέρχεσθαι και τη δημοκρατία στην Κολομβία, καθώς και τη συμφωνία που συνάφθηκε πρόσφατα από την τριμερή ομάδα εργασίας με την οποία ρυθμίζονται τα καθήκοντα της μόνιμης αντιπροσωπείας της ΔΟΕ. Η ΕΕ κάλεσε επίσης τη ΔΟΕ και τα μέλη της να στηρίξουν αυτά τα μέτρα.

Το Συμβούλιο εξακολουθεί να παρακολουθεί προσεκτικά τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία, μεταξύ άλλων από το πρίσμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως ρυθμίζονται στις ουσιώδεις συμφωνίες της ΔΟΕ.

 

Ερώτηση αρ. 31 της κ. Mastenbroek (H-1041/06)
 Θέμα: COM(2006)0168 τελικό : Ποινικά μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και Οδηγία 2004/48/EΚ
 

Μια νέα πρόταση για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (COM(2006)0168 τελικό) είναι υπό συζήτηση, πρόταση που αποσκοπεί στην επιβολή ποινικών κυρώσεων για παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Πολλοί αμφισβητούν και συζητούν επί του παρόντος την αναλογικότητα και την επικουρικότητα της πρότασης,δεδομένου ότι η Οδηγία 2004/48/ΕΚ(1) υπάρχει ήδη αλλά δεν έχει ακόμη εφαρμοσθεί από όλα τα κράτη μέλη.

Μπορεί το Συμβούλιο να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με το ποια κράτη μέλη δεν έχουν ακόμα εφαρμόσει την Οδηγία 2004/48/ΕΚ πλήρως και για ποιό λόγο;

Δεδομένου ότι η Οδηγία 2004/48/ΕΚ ορίζει ήδη όλες τις διαδικασίες, τα μέσα προσφυγής και τα αστικά και διοικητικά μέτρα επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας , αλλά δεν έχει ακόμη πλήρως εφαρμοσθεί και, ως εκ τούτου, η αποτελεσματικότητά της δεν μπορεί να εκτιμηθεί πλήρως, συμφωνεί το Συμβούλιο με τις αμφιβολίες σχετικά με το επίκαιρο της υποβολής του COM(2006)0168 τελ.; Φαίνεται λογικό να μην προταθεί νέα νομοθεσία πριν την πλήρη εφαρμογή του ήδη υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου.

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία, και η οποία δεν είναι καθαυτή δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2006.

Το Συμβούλιο εξετάζει επί του παρόντος την τροποποιημένη πρόταση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στην οποία αναφέρεται η αξιότιμη βουλευτής. Πρόκειται για μια οδηγία που επιβάλλει ποινικές κυρώσεις με σκοπό τη διασφάλιση συμμόρφωσης με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Στο Συμβούλιο «Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις» τον Οκτώβριο του 2006, αρκετά κράτη μέλη δήλωσαν ότι ελπίζουν πως η ανάγκη για ποινικές διώξεις με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας θα εξεταστεί περαιτέρω από την οπτική γωνία της αρχής της επικουρικότητας. Πολλά κράτη μέλη τόνισαν επίσης τη σημασία ενδεχόμενης εκτίμησης της αποτελεσματικότητας της οδηγίας 2004/48/ΕΚ και της απόφασης του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση C-440/05, η οποία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την αρμοδιότητα της Κοινότητας στο θέμα της λήψης ποινικών κυρώσεων. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια της φινλανδικής Προεδρίας δεν δόθηκε συνέχεια στη συζήτηση για την πρόταση οδηγίας.

Σχετικά με την εφαρμογή και την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της οδηγίας 2004/48/ΕΚ, υπενθυμίζεται στην αξιότιμη βουλευτή ότι περαιτέρω ενέργειες στο θέμα αυτό εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και, συνεπώς, το Συμβούλιο δεν δύναται να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση.

 
 

(1)ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 45

 

Ερώτηση αρ. 32 της κ. Μανωλάκου (H-1042/06)
 Θέμα: Συνέχιση του αντικομμουνισμού στην Τσεχία
 

Με απόφαση της Γερουσίας της Τσεχίας, συστάθηκε ειδική επιτροπή η οποία θα διεξάγει έρευνα για τη νομιμότητα του ΚΚ Βοημίας-Μοραβίας. Η απαράδεκτη αυτή απόφαση σε βάρος ενός κόμματος που στις εκλογές του Ιουνίου έλαβε το 12,81% των ψήφων, εκπροσωπείται στο Εθνικό Κοινοβούλιο και με 6 βουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο, έρχεται να προστεθεί στο μακρύ κατάλογο αντικομμουνιστικών επιθέσεων που σημειώνονται τους τελευταίους μήνες στην Τσεχία, με την πρόσφατη κυβερνητική απόφαση για την απαγόρευση της δράσης της Κομμουνιστικής Ένωσης Νεολαίας (ΚΕΝ) Τσεχίας και βίαιες λεκτικές και σωματικές επιθέσεις ενάντια στους κομμουνιστές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον ξυλοδαρμό του Γίρζι Ντολέις, αντιπροέδρου του ΚΚ Βοημίας - Μοραβίας.

Καταδικάζει το Συμβούλιο τις προσπάθειες να τεθεί εκτός νόμου το ΚΚ Βοημίας-Μοραβίας και την απόφαση απαγόρευσης της δράσης της ΚΕΝ Τσεχίας, δημοκρατικών πολιτικών οργανώσεων με σημαντική επιρροή στο λαό της Τσεχίας; Εκτιμά ότι είναι πράξεις απολύτως αντίθετες με το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και διακίνησης των ιδεών και της ελεύθερης οργάνωσης των πολιτών σε πολιτικά κόμματα και οργανώσεις

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία, και η οποία δεν είναι καθαυτή δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2006.

Το Συμβούλιο δεν συζήτησε αυτό το ζήτημα το οποίο δεν ανήκει στον τομέα αρμοδιότητάς του.

Ωστόσο, η προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι μεταξύ των κύριων στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δέσμευση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι επίσης εγγεγραμμένη στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη είναι επίσης μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και, υπό αυτή την ιδιότητα, οφείλουν να σέβονται την Ευρωπαϊκή σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα ενισχύσει τους μηχανισμούς παρακολούθησης και ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που θα συμβάλει περαιτέρω στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

 

Ερώτηση αρ. 33 της κ. Kauppi (H-1045/06)
 Θέμα: Έρευνα σχετικά με τους νέους
 

Στις 13 Νοεμβρίου 2006, το Συμβούλιο προέβη σε μια ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τη συμβολή της έρευνας σχετικά με τους νέους στην καλύτερη αντιμετώπιση και γνώση των προβλημάτων τους. Ποια ήταν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αυτής της ανταλλαγής απόψεων;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία, και η οποία δεν είναι καθαυτή δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2006.

Στον βαθμό που τέτοιου είδους συζητήσεις είναι δυνατό να έχουν συγκεκριμένη έκβαση, το Συμβούλιο «Εκπαίδευση, Νεολαία και Πολιτισμός» που έλαβε χώρα στις 13 Νοεμβρίου 2006 ζήτησε να δοθεί προσοχή σε πολλούς τομείς στους οποίους θεωρείται ότι η έρευνα σχετικά με τους νέους είναι σε θέση να βελτιώσει την κατανόηση και τη γνώση των προβλημάτων τους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης όλοι συμφώνησαν γενικώς ότι η ανάπτυξη της πολιτικής για τους νέους εξαρτάται από το εάν είναι δυνατό να συλλεχθούν αξιόπιστα δεδομένα, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, μέσω ανεξάρτητης έρευνας, και ότι στο πλαίσιο μιας τέτοιας έρευνας πρέπει να δοθεί σημασία σε τομείς που είναι σημαντικοί για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων που αφορούν τους νέους. Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν το έργο τους για τη δημιουργία βάσης δεδομένων η οποία θα περιέχει γνώσεις σχετικές με θέματα που άπτονται των νέων, επικεντρώνοντας ταυτόχρονα στις προτεραιότητες που αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη νεολαία. Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού συμφώνου για τη νεολαία και άλλων προτεραιοτήτων συναφών με την πολιτική για τους νέους, απαιτείται η υιοθέτηση προσέγγισης που θα βασίζεται σε δεδομένα.

Επικράτησε επίσης ευρέως η άποψη ότι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για την ανάπτυξη και την εφαρμογή συντονισμένης οριζόντιας πολιτικής για τους νέους είναι ο καλύτερα οργανωμένος διάλογος μεταξύ των φορέων της νεολαίας. Η διεξαγωγή έρευνας για τη σημασία ενδεχόμενης εφαρμογής πολιτικής για τους νέους πρέπει να πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, με τους νέους, με τους φορείς που δραστηριοποιούνται ενεργά στα συναφή με τη νεολαία θέματα και με οργανώσεις νέων, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θέματα της έρευνας συνδέονται στενά με τις καθημερινές ζωές των νέων. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την ανάπτυξη πολιτικής, έρευνας, εργασίας και εθνικών δικτύων που θα καλύπτουν ειδικά τους νέους.

Αρκετές αντιπροσωπείες τόνισαν τη σημασία του ρόλου του Ευρωπαϊκού κέντρου γνώσης για τις πολιτικές στον τομέα της νεολαίας. Η ποιότητα και η βιωσιμότητα αυτού του εργαλείου εξαρτάται, πάντως, από το έργο των εθνικών σημείων επαφής που το τροφοδοτούν με πληροφορίες και το ενημερώνουν. Επομένως, τα τελευταία πρέπει να λάβουν πλήρη στήριξη.

 

Ερώτηση αρ. 34 της κ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (H-1049/06)
 Θέμα: Αποτίμηση της Φιλανδικής Προεδρίας στην πολιτική μεταφορών
 

Στις προτεραιότητες της, στα πλαίσια της πολιτικής μεταφορών, η Φιλανδική Προεδρία έδωσε πρωταρχική σημασία στη χρήση και εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων λογισμικών (logistics) κυρίως σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών λογισμικού και επενδύσεων στις υποδομές αναπτυσσόμενων περιοχών της ΕΕ με προώθηση της κοινοτικής νομοθεσίας. Διαθέτει το Συμβούλιο αποτίμηση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και μέτρων από την Επιτροπή για την υλοποίηση και προώθηση των πολιτικών αυτών;

Παράλληλα, δεσμεύσεις είχαν ληφθεί ως προς την ολοκλήρωση θεμάτων όπως οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ στον τομέα των αερομεταφορών, το τρίτο πακέτο της ναυτικής ασφάλειας και η ναυσιπλοΐα μικρών αποστάσεων στον τομέα της θαλάσσιων μεταφορών και το τρίτο σιδηροδρομικό πακέτο και οι υπηρεσίες δημοσίων μεταφορών στις σιδηροδρομικές. Ποιά η τελική αποτίμηση των εξελίξεων σε αυτούς τους τομείς;

Ως προς τις προσπάθειες της Προεδρίας για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήματος ραδιοπλοήγησης (GALILEO) ποιά τα αποτελέσματα;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία, και η οποία δεν είναι καθαυτή δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2006.

Η επανάληψη των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής των εμπορευματικών μεταφορών απετέλεσε πράγματι έναν από τους στόχους της φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ανακοίνωση της Επιτροπής «Εφοδιαστική των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη - το κλειδί για την βιώσιμη κινητικότητα» εγκρίθηκαν στις 12 Δεκεμβρίου 2006 στη συνεδρίαση του Συμβουλίου.

Όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ στις αεροπορικές μεταφορές ενέκρινε το Συμβούλιο στις 4 Δεκεμβρίου 2006 απόφαση σχετικά με την υπογραφή και προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας των αεροπορικών μεταφορών Ευρώπη/Μεσόγειος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Μαρόκου. Περαιτέρω κατέστη δυνατή η σύναψη κατά την διάρκεια της φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου τριών οριζοντίων συμφωνιών με τις Μαλδίβες, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη. Η φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς τις με τις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιηθείσες διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία των αεροπορικών μεταφορών (Open Sky) και ασχολήθηκε εκτεταμένα με αυτό το ζήτημα. Στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας επιτεύχθηκε στη συνάντηση κορυφής ΕΕ-Ρωσίας της 24ης Νοεμβρίου 2006 στο Ελσίνκι συμφωνία για τις πληρωμές όσον αφορά τις πτήσεις πάνω από τη Σιβηρία. Εκτός αυτού, το Συμβούλιο συμφώνησε στις 12 Δεκεμβρίου 2006 για την εντολή στην Επιτροπή όσον αφορά την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία για ζητήματα αεροπορικών μεταφορών.

Το Συμβούλιο διατύπωσε στις 11 Δεκεμβρίου 2006 κοινή θέση σχετικά με την οδηγία για τον κρατικό έλεγχο των λιμένων, που εντάσσεται στις προτάσεις στο πλαίσιο της τρίτης δέσμης μέτρων για την ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών. Η φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου προετοιμάζει επανεξέταση της κατάστασης όσον αφορά την πρόταση κανονισμού για την ευθύνη των μεταφορέων στις θαλάσσιες μεταφορές επιβατών και στην εσωτερική ναυσιπλοΐα σε περιπτώσεις ατυχημάτων. Στην επανεξέταση που υπεβλήθη στο Συμβούλιο στις 11 Δεκεμβρίου περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των συνομιλιών που διενεργήθηκαν για αυτόν τον σκοπό στα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου. Η Προεδρία του Συμβουλίου άρχισε περαιτέρω την εξέταση της πρότασης οδηγίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2006 διαβίβασε το Συμβούλιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις κοινές του θέσεις για τις εις την τρίτη σιδηροδρομική δέσμη περιλαμβανόμενες νομοθετικές προτάσεις. Το Συμβούλιο αναμένει τώρα την θέση για την πρόταση από την δεύτερη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά τον κανονισμό για δημόσιες υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών προτίθεται το Συμβούλιο να εγκρίνει κοινή θέση σχετικά με τις υποχρεώσεις δημοσίων υπηρεσιών αμέσως μετά την περάτωση της νομικής και γλωσσικής αναθεώρησης της πολιτικής συμφωνίας, κατόπιν της οποίας θα διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο για τη δεύτερη ανάγνωση.

Η φινλανδική Προεδρία συνεργάστηκε στενά με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, προκειμένου να προωθήσει το πολύπλευρο πρόγραμμα Galileo. Επί του παρόντος διενεργούνται οι συνομιλίες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την σύμβαση παραχώρησης. Σημαντικές πρόοδοι επιτεύχθηκαν και στις συνομιλίες για τους μηχανισμούς του προϋπολογισμού και χρηματοδότησης, τους οποίους προβλέπει η Κοινότητα ως τμήμα των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου οργάνωσε τον Νοέμβριο στο Ελσίνκι σεμινάριο εργασίας για θέματα χρηματοδότησης με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων των μεταφορών και του προϋπολογισμού. Σε διεθνές επίπεδο υπεγράφησαν συμφωνίες συνεργασίας με τη Νότιο Κορέα και το Μαρόκο. Σχετικά με τον κανονιστικό τομέα μπορεί να επισημανθεί ότι το Συμβούλιο ενέκρινε στις 12 Δεκεμβρίου 2006 τους κανονισμούς για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση της κοινής επιχείρησης Galileo και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 του Συμβουλίου σχετικά με τα διοικητικά όργανα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων πλοήγησης δορυφόρων.

Η φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου πραγματοποίησε σημαντική πρόοδο και όσον αφορά την απόφαση για την έδρα της εποπτικής αρχής του Galileo. Τα κράτη μέλη έχουν τώρα σαφή εικόνα όσον αφορά τους υποψηφίους και διαθέτουν όλα συγκρίσιμες πληροφορίες όσον αφορά τις υποψηφιότητες.

 

Ερώτηση αρ. 35 του κ. Casaca (H-1051/06)
 Θέμα: Μαζικές εκτελέσεις Αράβων από το ιρανικό καθεστώς
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαβίβασε στο Συμβούλιο το τελευταίο του ψήφισμα σχετικά με το Ιράν (P6_TA(2006)0503), όπως εγκρίθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2006. Το ψήφισμα αυτό καλεί τις ιρανικές αρχές να ματαιώσουν άμεσα την επικείμενη εκτέλεση των 11 ανδρών στην επαρχία του Κουζεστάν.

Έχει ενημερωθεί το Συμβούλιο σχετικά με τη συμμόρφωση των ιρανικών αρχών προς την εν λόγω έκκληση; Μπορεί να Συμβούλιο να διασφαλίσει την καλή μεταχείριση και την ασφάλεια των Αράβων Abdullah Suleymani, Abdulreza Sanawati Zergani, Qasem Salamat, Mohammad Jaab Pour, Abdulamir Farjallah Jaab, Alireza Asakreh, Majed Alboghubaish, Khalaf Derhab Khudayrawi, Malek Banitamim, Sa'id Saki και Abdullah Al-Mansouri?

Μπορεί η Προεδρία να αναφέρει οποιαδήποτε ευνοϊκή εξέλιξη για τις μειονότητες του Ιράν και συγκεκριμένα για τις αραβικές μειονότητες;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία, και η οποία δεν είναι καθαυτή δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2006.

Το Συμβούλιο έχει υπόψη του τα ανησυχητικά νέα σχετικά με την επικείμενη εκτέλεση αντρών οι οποίοι προέρχονται από την αραβική μειονότητα στο Ιράν.

Η ΕΕ έχει θίξει το θέμα στην ιρανική κυβέρνηση και στον επικεφαλής του δικαστικού κλάδου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη χρήση της θανατικής ποινής και εργάζεται για την κατάργησή της σε όλες τις περιστάσεις. Στην περίπτωση του Ιράν, το Συμβούλιο έχει καταδικάσει τη χρήση της και, ιδίως, την αύξηση του αριθμού των εκτελέσεων. Η ΕΕ συζητά διαρκώς το θέμα αυτό καθώς και άλλα επείγοντα ζητήματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απευθείας με το Ιράν και στους κόλπους διεθνών οργανισμών, κυρίως δε στους κόλπους του ΟΗΕ. Η ΕΕ στήριξε το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την κατάσταση στο Ιράν όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο εγκρίθηκε από την Τρίτη Επιτροπή στις 21 Νοεμβρίου 2006. Το ψήφισμα καλούσε το Ιράν να καταργήσει στον νόμο και στην πράξη τις δημόσιες και λοιπές εκτελέσεις, η πραγματοποίηση των οποίων συνιστά παραβίαση διεθνώς αναγνωρισμένων κανόνων. Επιπλέον, το Συμβούλιο κάλεσε τις αρχές του Ιράν να διασφαλίσουν σε όλους τους φυλακισμένους τη δυνατότητα νομικής συνδρομής.

Όσον αφορά την αραβική μειονότητα, το Συμβούλιο έχει συζητήσει το θέμα των διακρίσεων εις βάρος μειονοτήτων που ζουν στο Ιράν, περιλαμβανομένων των εθνικών μειονοτήτων, απευθείας με το Ιράν, αλλά και στους κόλπους του ΟΗΕ. Το προαναφερθέν ψήφισμα του ΟΗΕ καλεί το Ιράν να καταργήσει στον νόμο και στην πράξη κάθε μορφή διάκρισης εις βάρος μειονοτήτων, όπως οι Άραβες, διασφαλίζοντας ότι έχουν τις ίδιες ισότιμες ευκαιρίες στην εκπαίδευση με όλους τους άλλους Ιρανούς, και ότι τα σχετικά ζητήματα αντιμετωπίζονται ανοικτά και σε πλήρη συνεργασία με τις εν λόγω μειονότητες.

Το Συμβούλιο παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση στο Ιράν όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η κατάσταση στη χώρα αυτή όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, έχει επιδεινωθεί. Το Συμβούλιο έχει καλέσει πολλάκις το Ιράν να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το Συμβούλιο ανέμενε την έναρξη γύρου συνομιλιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και του Ιράν. Οι συζητήσεις αυτές επρόκειτο να λάβουν χώρα τον Δεκέμβριο. Παρά την αμοιβαία συμφωνία, το Ιράν αποφάσισε τελικά να μην συμμετάσχει στον διάλογο. Η ΕΕ εξακολουθεί να επιθυμεί την έναρξη των συνομιλιών και θίγει διαρκώς στις ιρανικές αρχές επείγουσες υποθέσεις που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέτοιο παράδειγμα είναι και η υπό συζήτηση υπόθεση. Στο πλαίσιο των σχέσεών της με το Ιράν, η ΕΕ εξακολουθεί να επικεντρώνει την προσοχή της στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

Ερώτηση αρ. 36 της κ. Andrikienė (H-1052/06)
 Θέμα: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 22ου γύρου ΕΕ - Κίνας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα
 

Πώς αξιολογεί το Συμβούλιο το αποτέλεσμα του 22ου γύρου του διαλόγου ΕΕ - Κίνας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα που διεξήχθη στο Πεκίνο στις 19 Οκτωβρίου 2006;

 
  
 

(FI) Η απάντηση αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Προεδρία, και η οποία δεν είναι καθαυτή δεσμευτική για το Συμβούλιο ή τα μέλη του, δεν παρουσιάστηκε προφορικά κατά την Ώρα των Ερωτήσεων προς το Συμβούλιο της περιόδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο τον Δεκέμβριο του 2006.

Ο 22ος γύρος του διαλόγου ΕΕ-Κίνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα έλαβε χώρα στο Πεκίνο στις 19 Οκτωβρίου. Στη συνεδρίαση, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην καταπολέμηση του ρατσισμού, στην ελευθερία του λόγου και στη μεταρρύθμιση του ποινικού συστήματος της Κίνας. Οι απαντήσεις σε ορισμένα βασικά προβλήματα στην Κίνα ήταν εν μέρει μη ικανοποιητικές, ιδίως όσον αφορά την επικύρωση της Εσωτερικής Συμφωνίας για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) και τη μεταρρύθμιση του συστήματος εκ νέου εκπαίδευσης μέσω της εργασίας (RTL). Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα, το χρονοδιάγραμμα για την επικύρωση της ICCPR δεν είναι ακόμη διαθέσιμο. Η ΕΕ έχει καλέσει την Κίνα να συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Ειδικό Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα Βασανιστήρια και να εφαρμόσει τις συστάσεις του. Για την επίσκεψή του πραγματοποιήθηκε μακρά συζήτηση, και υποβλήθηκε συναφής έκθεση.

Το Συμβούλιο εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για τον συνεχιζόμενο περιορισμό της ελευθερίας του λόγου στην Κίνα, ο οποίος εκτείνεται στη χρήση του διαδικτύου. Τις ανησυχίες του αυτές τις έχει γνωστοποιήσει φυσικά στην Κίνα. Η ΕΕ έχει εκφράσει επίσης την ανησυχία της για τον μεγάλο αριθμό φυλακισμένων υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρων και δημοσιογράφων και έχει καλέσει την Κίνα να μην ενοχλεί ή τιμωρεί ανθρώπους που ασκούν ειρηνικά το δικαίωμά τους στην ελευθερία του λόγου.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, η Κίνα παρουσίασε με λεπτομέρειες ορισμένες από τις προόδους που σημείωσε πρόσφατα στον τομέα της μεταρρύθμισης του νομικού συστήματος. Ανέφερε ότι υπήρχαν αποτελέσματα σε αρκετούς τομείς στο πλαίσιο του δεύτερου πενταετούς μεταρρυθμιστικού σχεδίου του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κίνας. Στα αποτελέσματα αυτά συγκαταλέγονται η μεταρρύθμιση του συστήματος των επιτροπών των δικαστηρίων και του συστήματος των ποινικών αποδεικτικών στοιχείων, προσπάθειες μεταρρύθμισης του συστήματος των φυλακών και επέκτασης της τακτικής των ατομικών ανακρίσεων, βελτιώσεις στο σύστημα παροχής συμβουλών και νομικής συνδρομής, δημόσιες ακροάσεις σε υποθέσεις στις οποίες η θανατική ποινή εξετάζεται σε δικαστήριο δευτέρου βαθμού, ηχογραφήσεις ή βιντεοσκοπήσεις ακροάσεων για την αποτροπή βασανιστηρίων, αποφυγή υπερβολικά μεγάλων περιόδων κράτησης μέσω καλύτερων μηχανισμών εποπτείας και πιο ευέλικτων οδών υποβολής αναφορών, η προστασία των δικαιωμάτων των γεωργών και βελτιώσεις της νομοθεσίας που αφορά το δικαίωμα στην εργασία, και η προστασία των δικαιωμάτων των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, περιλαμβανομένων των ευκαιριών για αποκατάσταση και εργασία των μερικώς ικανών και ανάπηρων ατόμων.

Κατά τις συζητήσεις, η ΕΕ έθιξε διάφορα ζητήματα σχετικά με τους μηχανισμούς του ΟΗΕ, καθώς και την πιθανότητα ενίσχυσης της θέσης του γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα. Σύμφωνα με την Κίνα, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ πρέπει να εργαστεί φέτος κατά κύριο λόγο για την ανάπτυξη των νέων δομών του Συμβουλίου και όχι να εγκρίνει ψηφίσματα για μεμονωμένες χώρες.

Μεταξύ άλλων θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν και το πρόσφατο συμβάν στα σύνορα της Κίνας με το Νεπάλ κατά το οποίο κινέζοι στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον ομάδας Θιβετιανών που επιχειρούσαν να διασχίσουν τα σύνορα. Η ΕΕ ζήτησε τη διενέργεια ανακρίσεων και κάλεσε την Κίνα να ερευνήσει την υπόθεση με μεγάλη προσοχή.

Στο πλαίσιο της στήριξης του διαλόγου, οργανώθηκε ξανά νομικό σεμινάριο με τη συμμετοχή ευρωπαίων και κινέζων ερευνητών. Οι ομάδες εργασίες που συμμετείχαν στο σεμινάριο εξέτασαν θέματα που άπτονταν των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της πρόσβασης σε πληροφορίες. Οι συστάσεις τους συζητήθηκαν στο πλαίσιο του επίσημου διαλόγου.

Ο επόμενος γύρος του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της γερμανικής Προεδρίας την άνοιξη του 2007.

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ερώτηση αρ. 43 της κ. Μανωλάκου (H-1043/06)
 Θέμα: Αντιδράσεις από τους ψαράδες
 

Οργή και αγανάκτηση προκαλεί στους μικρομεσαίους ψαράδες της Ελλάδας η έναρξη εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1281/2005(1). Οι απαιτήσεις για τις ανανεώσεις των αδειών, μεταξύ των οποίων και η δήλωση από μέρους του ψαρά του κύριου αλιευτικού του εργαλείου, είναι εκτός πραγματικότητας επειδή τα αλιευτικά εργαλεία είναι εποχικού χαρακτήρα και δεν ξεχωρίζουν σε κύρια και δευτερεύοντα. Η μακροπρόθεσμη επιδίωξη του νέου κανονισμού να περιοριστεί η άσκηση αλιείας μόνο με ένα εργαλείο, θα περιορίσει σημαντικά τις αλιευτικές δυνατότητες των μικρομεσαίων ψαράδων και το εισόδημά τους, προς όφελος των μεγάλων αλιευτικών επιχειρήσεων που θα απομείνουν να λυμαίνονται τον αλιευτικό πλούτο της χώρας.

Τι μέτρα θα πάρει η Επιτροπή προκειμένου να τροποποιηθεί η απαίτηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1281/2005 και να μην απαιτείται η δήλωση περί κύριου αλιευτικού εργαλείου για την ανανέωση της αλιευτικής άδειας;

 
  
 

(EN) Απαντώντας στην ερώτηση της αξιότιμης βουλευτού σχετικά με τον κανονισμό αριθ. 1281/2005 της Επιτροπής για τη διαχείριση των αδειών αλιείας και τις ελάχιστες πληροφορίες που αυτές πρέπει να περιέχουν, η Επιτροπή επιθυμεί να αποσαφηνίσει τη θέση της.

Μεταξύ των πληροφοριών που πρέπει να περιέχονται στην άδεια, τα κράτη μέλη οφείλουν να περιλαμβάνουν το κύριο αλιευτικό εργαλείο και το βοηθητικό αλιευτικό εργαλείο, εάν αυτό υπάρχει. Καθίσταται, ωστόσο, σαφές, τόσο από τον τίτλο του κανονισμού όσο και από τον τίτλο του άρθρου 5 και από το παράρτημα του κανονισμού, ότι οι πληροφορίες αυτές είναι οι ελάχιστες πληροφορίες που απαιτεί η κοινοτική νομοθεσία. Συνάγεται, επομένως, ότι τα κράτη μέλη των οποίων οι αλιείς επιτρέπεται να χρησιμοποιούν περισσότερα των δύο αλιευτικών εργαλείων, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, δύνανται να περιλαμβάνουν επιπλέον εργαλεία στην άδεια. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των επιπλέον εργαλείων που θα περιλαμβάνονται στην άδεια.

Ο κανονισμός αναφέρει ότι κάποιο εργαλείο πρέπει να χαρακτηρίζεται ως κύριο, δεν προσδιορίζει όμως τα κριτήρια βάσει των οποίων θα δίνουν τα κράτη μέλη τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Τα τελευταία είναι, συνεπώς, ελεύθερα να καθορίζουν ως κύρια εργαλεία εκείνα που είναι, κατά την εκτίμησή τους, τα πλέον σημαντικά από την άποψη της αλιευτικής προσπάθειας που καταβάλλεται ή βάσει άλλων κριτηρίων. Εάν όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιεί κάποιο συγκεκριμένο σκάφος θεωρούνται εξίσου σημαντικά, μπορεί να χαρακτηριστεί ως κύριο οποιοδήποτε από αυτά. Σε κάθε περίπτωση, ο χαρακτηρισμός ενός εργαλείου ως κύριου εργαλείου δεν έχει επιπτώσεις όσον αφορά τη διαχείριση της αλιείας στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας.

 
 

(1) ΕΕ L 203 της 4.8.2005, σελ. 3.

 

Ερώτηση αρ. 44 της κ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (H-1050/06)